Alahady 17 Oktobra 2021

ALAHADY 17 OKTOBRA 2021

Alahady fahatelo

MIORENA AO AMIN'NY TOMPO AMIN'NY FANASANY

« Fa maro no antsoina, nefa vitsy no fidina. »

Matio 22:14

Alahady faha XX manaraka ny Trinité ity alahady ity, alahady fahatelo amin’ny volana oktobra izay mbola hibanjinana ny lohahevitra hoe « Miorena ao amin’ny Tompo amin’ny fanasany ». Alahady koa hitondrana am-bavaka ny MAMRE (Fikambanan’ny Masera FJKM).

Ny Diakona Rambeloson Mitsoa, ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra.

Litorjia endriny fahatelo no notanterahina.

Noho ny fotoam-bavaka eny Antsonjombe, fametrahana ireo Birao Mpiandraikitra Foibe FJKM amin’ny taom-piasana 2021-2025,  dia niditra tamin’ny 7 ora sy sasany ny fanompoam-pivavahana teto Amparibe Famonjena.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika dia niaraha-namaky teo am-pitsanganana ny Salamo 117 ho fiderana an’Andriamanitra.

Natao ny hira FFPM 18: 1-2-4 “Ny feonay rehetra izao” taorian’izany ary nanao ny vavaka fiderana ny mpitarika.

Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka.

 FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra ao amin’ny K8, Randrianarisoa Ravelonandrianina, no nanatanteraka izany.

Ny Tenin’Andriamanitra noraisiny hitondrany tantara sy hafatra dia tao amin’ny Salamo 119:37a ka niaraha-namaky: « Avilio ny masoko tsy hijery zava-poana ».

Tantara: Handeha hianatra Sekoly Alahady ireto mpirahalahy zoky sy zandry. Betsaka ny zavatra teny an-dalana mety nandrebireby nahasarika azy mirahalahy (fikoranana, laolao baolina…), saingy nanohy ny lalany foana izy ireo. Efa akaikikaiky ny ho tonga dia nisy namana niantso hoe: hijery film vetivety fotsiny. Ilay zandriny nandeha nanohy, fa ilay zokiny nijanona, variana.

Hafatra: Ny maso dia fitaovana ampiasain’ny satana hamiliana antsika koa tandremo. Naverina novakiana ilay andinin-tSoratra Masina « Avilio ny masoko tsy hijery zava-poana ».

Nitsangana ny mpikambana Sampana Sekoly Alahady ary nanao ny hira FFPM 809: 4 “Jesoa ô, ampianaro izahay”. Nofaranana tamin’ny vavaka ny fotoana.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 240: 1, 2:  Alahady andro tsara mialoha ny vakiteny.

Razafindrakoto Voahangy, no nivavaka  mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ary Rakoto Hajaniaina Ginot no namaky misesy ny perikopa voalahatra. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana ireo tompon’anjara ireo.

Ny perikopa: Isaia 56: 6 – 8; Matio 22: 1- 14; Apokalypsy 5: 6 – 10.


Natao ny hira
FFPM 268: 1-2: Jesosy no Mpiandry, mialoha ny toriteny.

 

TORITENY

 Ny Matio 22:1-14 no Teny sy hafatra nentin’ny Mpitandrina.

Nampahatsiahy ny lohahevitra banjinina izy: « Miorena ao amin’ny Tompo amin’ny fanasany ».

Raha ampifandraisina ireo, hoy izy, dia hita ny fanoharana nataon’i Jesoa ny amin’ny hoe: avy aiza ny fahefana sy fanatanterahana fahagagana.

Raha miresaka momba ny fanasana dia io no fanehoana ny Fanasan’ny Tompo atao rehefa alahady voalohany, alahady Fandraisana.

Ny Fanasan’ny Tompo dia sakramenta. Ny atao hoe sakramenta dia misy baiko mivantana avy amin’ny Tompo: Atao izao ho fahatsiarovana; ary misy marika: ny mofo sy ny divay (divay voadio). Io sakramenta io dia sakafom-panahy, sakafom-piainan’ny kristiana.

Eo no hilazana fa izany fanasana izany dia raisintsika ety fa ny tena izy dia rehefa tonga ny Tompo. Ny firaisana latabatra amin’ny Tompo dia manamafy sy mampitohy ny firaisana lalina amin’ny Tompo. Izay maharira hatramin’ny farany no hovonjena.

Mila faharetana ny fiarahana amin’ny Tompo. Ny satana dia tsy mamela ny olona hiditra ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra ka manao izay mahalavo ny olon’Andrimanitra. Koa izany no hitaizana antsika amin’ny Fanasan’ny Tompo.

Lahitokan’ny Mpanjaka io hampaka-bady io. Noho izany, dia olona voafantina ny olona omena fanasana, olona mendrika. Kanjo sendra ireo izay misetratsetra sy tsy miraharaha no nasaina ka tsy nisy tonga ary dia nantsoina daholo ny olona rehetra tsy ankanavaka na ny ratsy na ny tsara.

Sarotra ny mahafantatra ny fihevitr’Andriamanitra. Ny fihevitr’Andriamanitra dia efa hatramin’izay ka ho mandrakizay. Misy efa voatendry nefa tsy tafiditra ary misy tsy voatendry nefa tafiditra. Fa nahoana?

Andriamanitra efa manendry mialoha ny olona ao anaty Fanjakany. Izy mandinika ny voa sy ny fo. Fantany daholo ny momba ny rehetra.

Jeremia mbola tsy tonga teto an-tany dia Andriamanitra efa nifidy azy ho mpaminany. Efa tao aminy hatramin’izay ary ho ao aminy mandrakizay.

Nisy lehilahy ratsy fiakanjo tonga nanatrika ny fotoana fampakaram-bady. Ahoana no nahatonga azy teo? Misy fombafomba arahina rehefa hiditra. Ampiakanjoana raha tsy manao ny fanamiana tokony ho izy. Nahagaga anefa ilay lehilahy tafiditra nefa tsy niakanjo fanao amin’ny fampakaram-bady. Tafiditra antsokosoko ve izany? Maniratsira izany io lehilahy io, tsy mankatoa, manao tsinontsinona ny fampakaram-badin’ny zanaky ny Mpanjaka.

Mampitodika antsika ny amin’ny Fanasan’ny Tompo izany. Andriamanitra no manasa, miantso. Koa mendrika ve isika? Mila manana fahamendrehana ny amin’izany raha tsy izany dia mihinana sy misotro amin’ny fanamelohana.

Aza manao tsinontsinona fa miomana tena, fo, saina, fanahy ao anatin’ny firaisana latabatra amin’ny Tompo fa mbola hiaina ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra

« Fa maro no antsoina, nefa vitsy no fidina. »

 Manana fahamendrehana

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

 Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny.

VAVAKA FIFONANA

Nisaotra ny mpitarika noho ny Teny mba hanitsy sy nampianatra ny amin’ny Firaisana Latabatra amin’ny Tompo. Mba samy hanana fandinihan-tena ka amin’ny fo sy fanahy mendrika no hanatanterahina izany, fa tsy amin’ny fitafy ihany.

Mangataka ny famindram-pon’Andriamanatra ny amin’izay tsy tanteraka ka omeny ny Fanahy Masina hiasa hanoro lalana mba ho mendrika hitondra ny Anarany masina.

 Natao ny hira FFPM 408:1-2: “Jehovah, Ray mahari-po”.

 TENY FAMELAN-KELOKA

1 Petera 1:18-19 « Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba, tahaka ny volafotsy sy ny volamena, no nanavotana anareo tamin’ ny fitondran-tena adala, izay azonareo tamin’ ny nentin-drazana, fa ny rà soan’ i Kristy, toy ny ran’ ny zanak’ ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina ; »

Jeremia 33:8 « Ary hodioviko ho afaka amin’ ny helony rehetra izy, izay nanotany tamiko; Ka havelako ny helony rehetra, izay nanotany sy niodinany tamiko. »

Jer 31:3b « Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao. »

Rehefa avy nandray ny Teny famelan-keloka dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 642:1-2: “Hitako izao, sakaiza tsara, avy eo dia niaraha-nanonona ny Fanekem-pinoana laharana fahatelo. Narahina feonjavamaneno fohy izany.

VAOVAOM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mahatahiry ny finoana, Mifankatia, Miasa amin’ny fahazotoana »

Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, Razafimaharo Mamy, no nilaza ny raharaha.

« Fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany » (1 Korintiana 3:17b)

Ireto manaraka ireto ny vaovao vitsivitsy ilaina fantarina:

Avy any ivelany

Foibe Aumônerie:  Fihaonambe 24-27oktobra any Antsirabe

FFP: nivoaka ny boky tari-dalana mikasika ny “Franc-maçonnerie” sy ny “homosexualité”.

Anatiny

18-24 oktobra: Herinandrom-bokatry ny Sampana Fifohazana

24 oktobra: Fanombohana ny fianarana vaovao (Sekoly alahady)

24 oktobra: Seho “Diampenin’i Rado” Fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana

30 oktobra: Kaonseritra « Ny Aim-panahy & Ny Kanto » Fankalazana ny faha 30 taonan’ny SMZM

29 oktobra-1 novambra: Fitsidihana ny Toeram-Panomanana Mpitandrina any Fianarantsoa.

 RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Mpitantsoratry ny vola, Andriamasiniro Tantely, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.

“Mialoka Aminao” no hira nangatahina. Fangataham-pitahiana sy fisaorana an’Andriamanitra noho ny nanaovana Batisa no voady.

Ny Vaomieran’ny Fifandraisana no tompon’anjara tamin’ny fanantazana ny rakitra.

Ny hira FFPM 445: 3: “He! manolo-tena aho” no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.

ASA VAVOLOMBELONA

Niroso avy hatrany tamin’ny Asa Vavolombelona (Batisa). Ny hira FFPM 808:1 “Eo an-tratranao Jesosy” no natao mandritra ny niakaran’ireo olona teny amin’ny alitara.

BATISA: ny zaza Randrianisa David Rhayan

BATISA: ny tanora: Razafimbololona Cassmira Angénie

Nanao ny anjara hirany ny Sampana Tanora Kristiana (STK)

 

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Misaotra an’Andriamanitra fa tanteraka ny fanompoam-pivavahana ary afaka nandray ny hafatra. Nangataka fitahiana ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny Fitandremana, ny Rafitra. Nivavaka ho an’ny kristiana rehetra, ny zanaka ampielezana; homba sy hijery azy ireo ny Tompo ka hampaharitra azy amin’ny finoana.

Nivavaka ho an’ny hetsika rehetra amin’ny fankalazana ataon’ireo Rafitra sy ny Fiangonana.  Ho tomombana sy ho vita soa avokoa anie.

Nivavaka koa ho an’ny Fanompoam-pivavahana hatao eny Antsonjombe, fotoana fametrahana araka ny fomban’ny Fiangonana ny Filoha FJKM sy Mpiandraikitra Foibe voafidy, ireo mpanatanteraka rehetra voafidy.

Nahatsiaro am-bavaka ny MAMRE, tena ho manoka-tena ho an’ny Kristy ireo amin’ny fanatanterahany ny Asan’ny Tompo. Nahatsiaro am-bavaka koa an’ireo mpiray tanindrazana any Atsimo mba hanana fiainana tahaka ny olona rehetra. Ho foana ny mosary misy any. Ho levona anie ity arentin-dratsy corona virus ity.

Nivavaka ho an’ny marary, ny mana-manjo, ny manana hataka manokana mba hahazo valim-bavaka. Nivavaka ho an’ireo nanao Rakipisaorana

Nangataka famelankeloka, nitaraina ary nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo, niaraha-notononina, izao vavaka fangatahana izao.

Ary nisy feon-javamena fohy.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 731: 1 “Enga anie ka homba anao Jesoa!ary novakiana ny tondrozotra 2021.

Natolotra ny tsodrano.

Natao ny hira FFPM FFPM 175: 6: “Mitomoera aty”. Nofaranana tamin’ny Amena nohiraina sy vavaka mangina izany.

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

Amena.

 IREO TOMPON’ANJARA

Nikirakira ny fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira ny fanamafisam-peo: Rabemananoro Jonathan

Naka ny sary : Randriamampianina Faneva

Nitendry ny orga: Rajaofetra Philippe – Rajaofetra John

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

Alahady 03 Oktobra 2021

ALAHADY 03 OKTOBRA 2021

ALAHADY FAHA XVIII MANARAKA NY TRINITE MASINA

FITONDRANA AM-BAVAKA NY MPITANDRINA RAHARIJAONA SOLOFONIRINA MIANAKAVY

“MIORENA AO AMIN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY”

Tamin’ny 9 ora maraina no nanomboka ny fotoam-bavaka. Mialoha izay dia nosokafana tamin’ny fomban’ny Fiangonana ny taom-pianarana vaovaon’ny Sekoly Alahady 2021-2022.

Ny Biraom-Piangonana no nandavorary ny fanatontosana ny fotoana. Rakotomanana Andrimbazotiana no nitarika izany. Ny Mpitandrina mpampianatra ao amin’ny Departemanta Misiôlôjia ao amin’ny Faculté de Théologie Ambatonakanga, Razafindrakoto Hasinarivo Andriambalohery, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia endriny voalohany no narahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fanombohana dia noredonin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira fanevan’ny faha 160 taona « FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA, DIA IANAREO IZANY ».

Nisy fanolorana ny Mpitandrina hitory ny Teny.

Notononina ny fiarahabana apostolika.

Ny andinin-tSoratra Masina fiderana dia ao amin’ny SALAMO : 93 manao hoe : « Jehovah no Mpanjaka, mitafy voninahitra Izy ; Jehovah mitafy, eny misikina hery Izy. Ary izao rehetra izao nampitoerina ka tsy hihetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin’ny fahagola ; hatrizay hatrizay Ianao. Manandra-peo ny riaka, Jehovah ô, eny manandra-peo ny riaka ; mampirohondrohona ny feony ny riaka. Mihoatra noho ny rano sady be no mahery, eny mihoatra noho ny onjan-dranomasina lehibe. Ny voninahitr’i Jehovah any amin’ny avo. Ny teni-vavolombelonao dia marina indrindra ; fahamasinana no mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro, Jehovah ô. Ny hira FFPM 171 : 1,2 « JESOA MPANJAKA MALAZA » no nanaraka izany ary vavaka fisaorana.

Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra araka ny JEREMIA 31 : 33 ; JAONA 15 : 16 ; JAONA : 54 ; HEBREO 9 : 15 manao hoe : “Fa izao no fanekena hataoko amin’ny taranak’Israely. Rehefa afaka izany andro izany, hoy Jehovah: dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony ; ary izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko… Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo, mba homen’ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny Anarako na inona na inona… Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ; ary Izaho hanangana azy amin’ny andro farany… Ary noho izany dia Mpanalalana amin’izay fanekena vaovao Izy, rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin’ny fahotana natao tamin’ny fanekena voalohany, mba hahazoan’izay voaantso ny teny fikasana, dia ny lova mandrakizay”. Natao ny hira FFPM 288 : 1,2 “SAMBATRA IZAY VOAFIDY” dia nisy vavaka fifonana sy fibebahana. Nohiraina ny FF 15 : 2 “RAIKO Ô!”.

Ny Teny famelan-keloka nomena ny Fiangonana dia hoe : “Ary hodioviko ho afaka amin’ny helony rehetra izy, izay nanotany tamiko, ka havelako ny helony rehetra, izay nanotany sy niodinany tamiko… Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao… Mainka fa ny ran’i Kristy, Izay nanatitra ny tenany tsy manan-tsiny ho an’Andriamanitra, tamin’ny alalan’ny Fanahy mandrakizay, no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin’ny asa maty mba hanompoanareo an’Andriamanitra velona.” (JEREMIA 33 : 8 ; JAONA 3 ; 17 ; HEBREO 9 : 14). Nohiraina ny FFPM 488 : 3 “NA INONA NA INONA HITRANGA, JESOA”. Notononina ny fanekem-pinoana apostolika (Lah.1). Nisy vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy faha 8 Rakotonarivo Ravaka no nitarika izany.

Nisy tanora nandeha sambo, nisisika fa samy te hody kanefa tsy hahazaka ny rehetra ilay sambo. Nisy andro ratsy nony teny afovoany (rivotra, orana) ka vaky ny sambo ary niditra ny rano. Nisy tovolahy nitsambikina nilomano tany anaty rano dia maty, feno volamena ny paosiny. Namoy ny ainy noho ny halatra volamena izy.

Tsy fisehoana ivelany fa fiainana andavanandro ny fiarahana amin’i Kristy, fiombonana Aminy, hahazoana antoka ny fiainana mandrakizay, any amin’ny takona tsy hitan’ny olona.

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia :  » Fa inona no soa azon’ny olona, raha mahazo izao tontolo izao aza, kanefa very ny ainy ?” MARKA 8: 36.

Nohirain’ny ankizy sy ny tanora ary ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny FFPM 753 : 1 “TIAKO NY HIARAKA AMINAO, JESOA”. Nisy vavaka.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Razafimaharo Maminirina, no nanao ny tatitra. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny I KORPNTIANA 3 : 17b. Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hentiny amim-bavaka:

Vaovao avy any ivelany

        Sabotsy sy alahady 9-10 oktobra any amin’ny Fitandremana FJKM Mahabo Fanantenana (afaka kelin’i Mahitsy miankavanana): fivoriambe sy ivon’ny faha 25 taonan’ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana. Hikatona avokoa ny Fitandremana eo anivon’ny synodamparitany.

        Alahady 17 oktobra 2021 amin’ny 10 ora maraina ao amin’ny Coliseum: fotoam-bavaka fametrahana ny olom-boafidy amin’ny taom-piasana 2021-2025. Hiditra amin’ny 7 ora sy 30 ny eto Amparibe.

 

Vaovao anatiny

        Talata 5 oktobra 2021 amin’ny 6 ora hariva : fivorian’ny komitin’ny fitsipika

        Sabotsy 9 oktobra 2021 amin’ny 12 ora sy 30 : fivorian’ny komitin’ny trano atsimo

        Sabotsy 9 oktobra 2021 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro : fiofanan’ny tomponandraikitra andiany faharoa

        Alahady 10 oktobra 2021 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro : fotoam-bavaky ny Katekomena hiarahany amin’ny ray aman-dreniny

        Sabotsy 16 oktobra 2021 amin’ny 8 ora maraina : fivorian’ny Mpihevidraharaha

        Sabotsy 23 oktobra 2021 amin’ny 8 ora maraina eny amin’ny Paul Minault : hetsika ara-panatanjahantena karakarain’ny Sampana Vokovoko Manga noho ny faha 30 taona

Alahady 24 oktobra 2021 amin’ny 7 ora sy sasany : fanombohan’ny fampianarana Sekoly Alahady

 

Nisy fanentanana nataon’ny mpitarika momba ny fiofanan’ny tomponandraikitra. Ny voakasika dia ny diakona, ny loholona, ny biraon’ny rafitra. Izay hiombona amin’ny SPAA10 ka handeha fiara dia manatona ny Vaomieran’ny Fifandraisana.

FIARAHABANA NY TERAKA VOLANA SEPTAMBRA

Natsangana ireo teraka volana septambra, noarahabaina sy nirariana soa. Ny Teny nomena azy ireo dia ao amin’ny DEOTONOROMIA 33 : 25b manao hoe : “Ary hifamatra amin’ny andronao ny fiadananao”. Nisy vavaka. Nandroso teo amin’ny alitara izy ireo nanao fanatitra. “MINO AHO” no hiran’ny Hasin’ny Famonjena nandritra izany, izay nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana. Nijoro teo amin’ny alitara ny Mpitandrina niarahaba azy ireo tsirairay isaky ny nandalo, tsy nisy fandraisan-tanana. Nisy Diakona nizara andinin-tSoratra Masina. 58 no isan’ny nankalaza ny tsingerintaonany tamin’ny volana septambra.

 

FANATITRA

Ranaivoson Jacky no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SALAMO 96 : 7 izy. Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : reraka, maniry fahasalamana sy fahombiazana eo amin’ny asa fivelomanana sy ny fiainan-tokantrano, nahazo tombonandro, naharay valim-bavaka, sitrana ny zanany, mangata-bavaka ho an’ny zatovo, ny hitantanana ny fiainany.

Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ireo finoana ireo izay nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana ny rakitra dia : FFPM 460 : 1 “ARIO NY TAHOTRAO” ; FFPM 164 : 3 “JESOSY IRERY IHANY” ;  Antema 16 “ISAORANAY JEHOVAH TOMPONAY”; “INONA NO ENTIKO” an’ny Hasin’ny Famonjena natao taorian’ny toriteny.

Ny hira vavaka FFPM 283 : 4 “MANAN-JARA, RY JESOSY” no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanolorantena.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 357 : 1, 2 “ EFA TONGA ATY IZAO ”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina Andriamasinoro Tantely. Ralaindimby Haja no namaky ny Testamenta Taloha raha Razafindrabe John Bam no namaky ny ao amin’ny Testamenta Vaovao. Ireto ny perikopa voalahatra : EKSODOSY 12 : 21-29 ; LIOKA 22 : 7-20 ; I KORINTIANA 11 : 23-34. Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 208 : 1, 3 “ NY TENY MASINAO ”. Toriteny no nanaraka izany.

 

TORITENY (fintina)

Nanombohan’ny Mpitory Teny ny fandraisam-pitenenany, mialoha ny hafatr’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana, ny fiarahabana apostolika sy ny fiarahabana ny Fiangonana noho ny faha 160 taona ary ny fiarahabana ny Mpitandrina mianakavy.

Omen’Andriamanitra antsika ny sitrapony araka ny LIOKA 22 : 7-20. Resahina ao ny fotoana nitaoman’i Paoly ho amin’ny Fanasana masina ho an’i Kristy tany Korinto.

Ny atao hoe Fiangonana dia fitambaran’ny manaiky ny famonjen’i Jesoa Kristy, ny vita batisa sy Mpandray. Ny Mpitandrina no fototra mampiroborobo sy mampiaina ny Fiangonana. Ny Fanasan’ny Tompo dia tsy fahazarana fotsiny ihany, ny alahadin’ny Mpitandrina koa, ny fankalazana noho faha 160 taona, fa fotoana fanamafisana fijoroana vavolombelona, fiombonana, fanamafisana ny nanaovan’i Jesoa ny Paska.

 

Mizara 3 ny hafatra :

1)      Fotoana anamafisana ny fiaraha-miasa sy ny firaisankina

Ny Paska dia efa fanaon’ny Jiosy araka ny ao amin’ny Eksodosy. Eto koa te hanambara i Jesoa ny fiaraha-miasa : ny mpianatra, nahazo baiko, nilaza hoe :“ Aiza no tianao hanamboarana azy ? ” Fantany fa i Jesoa no mpitarika azy. Ny tanjona dia fiaraha-miasa teo amin’ny mpampiantrano. Eo amin’ny and.13 dia tanteraka ny Paska, ny fiombonana.

Ny alahadin’ny Mpitandrina dia fahatanterahan’ny fiombonana sy firaisan-kina eo anivon’ny Fiangonana. Isaorana an’Andriamanitra ny ananana azy. Ny hira fanevan’ny faha 160 taona eo amin’ny and.2 hoe: “ Velomy anatinay ny toe-po sy ny fanahy ” dia vavaka sy fiaraha-miasa. Tokony hentina am-bavaka ny Mpitandrina mba ho masina, tsy mitsitokotoko, sanatria tsy ho vasoka. Miainga amin’ny tenan’ny tsirairay io firaisankina io.

Andro
anamafisantsika fiaraha-miasa eo anivon’ny tokantrano koa izao mba hahita
fiadanana. Any amin’ny sampana miezaka isika. Tsy moramora izany satria misy
hevitra sy fari-pahaizana tsy mitovy, olombelona isika, mahay mampandefitra izany
no hisian’ny firaisankina.

 

2) Fotoana anehoantsika fa manana sy manaraka fandaminana isika

Tsy nisy ningonongonona fa nanatanteraka, eo amin’ny and.22 “makà hysopa”: nisahotaka ny zanak’Israely, voagejan’ny Egyptianina, fa nanaiky fandaminana satria Andriamanitry ny filaminana ny Andriamanitr’Israely. Matoa misy ny K160, ny alahadin’ny Mpitandrina dia hitazonana ny fanahin’ny fandaminana. Meteza hanana izany. Tena tempolin’Andriamanitra velona ireo mankatò, dia isika izany.

Zava-tsarotra no lalovan’ny Fiangonana manerana izao tontolo izao. Isaorana ny Tompo ho an’ny mpanompon’Andriamanitra tsy salama, nefa sitrana. Isaorana ny nahazakantsika ireny rehetra ireny. Hevitr’Andriamanitra apetrany eny anivon’ny Fiangonana izany. Ny OHABOLANA 20 : 18b milaza fa : « Ny fahaiza-mandamina tsara no entonao miady ». Homen’Andriamanitra ny Fanahiny anie isika mba hanana an’izany sy hitomboan’izany fandaminana izany. Ny an’ny Tompo no atao lohalaharana. Mety tsy mifanaraka amin’ny sitraponao ny fandaminany fa tsy maintsy miray hina Aminy isika. I Jesoa dia sahirana noho ny ady sarotra ka nanao hoe : « Ray ô esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko no hatao fa ny Anao », midìka izany hoe aoka ny fandaminanao no hatao.

3)      Fotoana anamafisana ny fifampizarana (ny fahasoavana sy ny mavesatra)

Eo amin’ny I KORINTIANA 11 : 33 dia misy hoe miangona, mihinana, mifampiandrasa, izany hoe mifampizarà. Mifampizara ny mavesatra, araka ny eo amin’ny and.15 « dieny mbola tsy mijaly aho ». Fahasoavana izany satria ambarany fa famonjena ny nanolorany tena.

Manana ny mavesatra aminy ny Mpitandrina : ivavaho izy hazahazaka izany rehetra izany ; afaka mizara aminareo izy, raha hanontaniana.

Mahereza fa mbola lavitra ny lalana. Isika tsy maintsy manao ny asan’Izay naniraka antsika. Andeha hataontsika ho zava-dehibe amin’ny maha tempoly antsika izany rehetra izany. Izany hafatra izany dia mifandray indrindra amin’ny vinan’ny Fiangonana : mahatahiry ny finoana, mifankatia, miasa amin’ny fahazotoana.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

 

Feon-javamaneno fohy no nampanarahana ny toriteny. Nohirain’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena ny “INONA NO ENTIKO?”, narahin’ny vavaka fangataham-pitahiana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ranaivoson Jacky no nitarika izany vavaka izany. Nisaotra an’Andriamanitra izy, noho ny Teny avy notoriana. Notononiny ny Mpitandrina nitory Teny, ka nentina amim-bavaka izy sy ny ankohonany ary ny asany. Nisy fisaorana noho ny fotoana androany izay tontosa. Ny toriteny anie hitoetra, hamakivakiana ny fiainan’ny Fiangonana. Tsy diso anjara ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mianakavy, ny asan’ny Fiangonana rehetra, ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana sy ny komity mpikarakara, ny tomponandraikitra mba ho tontosa ny soritrasa ; ny sampana manao fankalazana amin’ity taona ity, ny firenena sy mpitondra isan’ambaratonga, mba hanjakan’ny fahamarinana sy handroso ; ny mpianakavin’ny finoana rehetra, ny tsy salama ho sitrana, ireo mijaly samy hahita fitia sy handray ny anjara masoandrony, ireo nanao voady sy raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

 

ASA VAVOLOMBELONA

Natao ny fiarahabana sy fitondrana amim-bavaka ny Mpitandrina mianakavy notarihin’ny Biraom-Piangonana izay teo amin’ny alitara. Ny solontenan’ny rafitra dia nijoro teo ivelany manodidina ny alitara.

Razafimaharo Mamy no nandray ny fitenenana. Mahatsiaro ny ezaka sy ny fitiavana nasehon’ny Raiamandreny ny Fiangonana, hoy izy.

Hanafy hery azy ireo anie ny Tompo, ny Fiangonana kosa vonona ny hifanohana hanatanteraka ny asa, hivavaka hahatontosa izany.

Ny Fiangonana dia efa hiomana amin’ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina ; hanangana komity, alohan’ny 24 oktobra 2021. Samy efa manomana solontenany avy ny rafitra.

Ireto no andinin-tSoratra Masina voatonona nandritra ny fandraisam-pitenenana :

I PETERA 4 : 13 « Fa araka ny iombonanareo fijaliana ao amin’i Kristy, dia mifalia, mba hiravoravoanareo indrindra amin’ny fisehoan’ny voninahiny koa »

DEOTORONOMIA 26 : 11 « Mifalia amin’ny soa rehetra izay nomen’i Jehovah Andriamanitrao anao sy ny ankohonanao, ianao »

HEBREO 13 : 7 « Tsarovy ny mpitondra anareo, izay efa nitory ny Tenin’Andriamanitra taminareo ; hevero ny hiafaran’ny fiainany, ka araho ny finoany »

Nasaina nitsangana ny Fiangonana. Ralaindimby Haja no nitarika ny vavaka. Nisy, hoy izy, ny fotoan-tsarotra, ny tsi-fahasalamana fa namoaka azy ho mpandresy, Andriamanitra. Ny ankohonana tsy tanteraka koa mangataka famelan-keloka sy fandiovana. Amin’ny fotoana mbola sitrak’Andriamanitra hiarahan’ny Fiangonana amin’izy ireo dia tononina ho azy ny fiadanana, fahasoavana, fitahiana mihoatra noho izay efa nomena azy tsirairay azy. Ny Fanahy Masina ho an’ny Mpitandrina mampiorina sy mampitombo ny finoan’ny Fiangonana, mitarika amin’ny asa tsara rehetra, mampiray ny mpianakavin’ny finoana mba ho tanteraka ny vina satria olom-boahosotra. Nentina amim-bavaka koa Ramatoa Bodo, ny zanaka, ny vinanto sy ny zafikely, izay miasa, mianatra, mitaiza, tezaina.

Rehefa izay dia niroso ny solontenan’ny rafitra avy, nanolotra  ny fandraisan-tanana ho an’ ny Mpitandrina mivady. Izany dia tanaty feon-javamaneno.

Nandray fitenenana ny Mpitandrina. Niarahaba sy nisaotra ary nirary soa ny Mpitandrina nitory Teny izy. Nankasitraka ny Biraom-Piangonana sy ny ankohonany avy, ary ny rafitra rehetra, nahatomombana ny fotoana androany. “Hery ho anay ny manana anareo sy ny fanohananareo”, hoy izy. Nisaorana ny nanao ny vavaka. Izay manana anjara, tsy voatonona, hotahian’Andriamanitra. “Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany”, izay no hafatra hamafisina, hiainana mandritra ny taona. Mazotoa, mahareta amin’ny fiainam-bavaka sy mankaty am-piangonana. Efa mihamaro isika fa afaka miombona; ho tonga maro foana isika tahaka ny fiainana teo aloha. Amafisina ny hafatra nomena androany, izany tokoa ny fankalazana : fanamafisana ny fiaraha-miasa ; fanehoana fa manamafy ny fandaminana isika ; fanehoana ny fijoroana vavolombelona amin’ny fizarana ny fahasoavana, miombom-pifaliana, mifampitondra izay mavesatra, mifanome tanana, mifampahery. “Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ” HEBREO 6: 10. Homba anareo anie ny Tompo. Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

Nitehaka ny Fiangonana. Namonjy ny toerany izy mianakavy.

 

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao teo am-pitsanganana ny hira HF 31 : 1, 3 “ NY LALANAO JESOA”. Notononina ny tondrozotra 2021 hoe : “ Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara… Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara ”. Natolotry ny Mpitandrina nitory Teny ny tsodrano. Noredonina ny hira vavaka HF 14 : “ ALELOIA ”. Nanao vavaka mangina sy nanonona ny Trinite Masina ny Fiangonana ary nofaranana tamin’ny feon-javamaneno izany.

Nifarana tamin’ny 11 ora sy 18 minitra ny fotoana.

 

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Nanao fampahafantarana sy fanentanana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina, mialoha ny niombonana latabatra tamin’ny Tompo.

Hitsidika ny toeram-panomanana Mpitandrina (TPM) any Fianarantsoa ny Vaomieran’ny Asa Vavolombelona,  ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny, ny Fikambanan’ny Loholona sy ny Diakona. Nahafeno Mazda ny fanomezantsika farany. Raisina ao amin’ny mpandraharahan’ny Fiangonana ny fointsika Fiangonana hatolotra (akanjo, fitaovam-pianarana,…) hatramin’ny 14 oktobra 2021. Aorian’izay no handeha ny solontenantsika.

Rehefa izay dia nifantoka tamin’ny Fanasan’ ny Tompo ny Mpandray.

Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesoran’ny Mpitandrina ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka dia nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 262 : 1, 2 «  INDRETO IZAHAY, RY JESOA Ô ! ». Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Natao ny vavaka izay narahana ny hira Antema 1 « MASINA, MASINA, MASINA ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 115 : 1 « JESOA TOMPO LEHIBE », dia natao ny vavaka hangatahana ny Fanahy Masina.  Nasandratra ny kapoaka, novakiana ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetrentena. Natolotra ny Diakona vavy ny mofo ary ny Diakona lahy kosa ny kapoaka, tao anatin’izany no nanaovana misesy ny hira FFPM 90 “ TSY HAIKO NY MILAZA RE ”; FFPM 107 “ MANIRY MAFY AHO ”. Nony voazara tamin’ny Mpandray ny mofo sy kapoaka dia ny Diakona indray ny notoloran’ny Mpitandrina izany. Niara-nihinana ny mofo sy nisotro ny kapoaka ny Fiangonana. Ny ampahan-kira 469 « MAMY RY JESOA NY FITIAVANAO » no natao. Natao ny vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra. Nandritra izany no nanatanterahan’ny Fiangonana ny hira FFPM 543 “ MIHOBY NY FANAHIKO ”.

 

Fandaminana, fanentanana sy fampahatsiahivana no natao avy eo. Ny hafatra avy amin’ny Soratra Masina dia ao amin’ny I JAONA 5 : 11  hoe : « Ary izao no fanambarany : Fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika, ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany. ». Natolotra ny tsodrano, ny hira farany dia HIRA FFPM 338 “ AROVY AHO, TOMPO ” nofaranana tamin’ny Amen.

Nanao ny vavaka mangina ny Fiangonana. Notononina ny Trinite Masina.

Nirava ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo  tamin’ny 11 ora sy 55 minitra tao anaty feon-javamaneno.

 

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Mahery sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Fanamafisam-peo : Ramahery Yves sy Randriamahefa Tina

Fafana : RABAKO Tovohery

Naka sary : Harentsoa Rova

Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Aim-panahy sy Vaomieran’ny vola

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra.

Alahady 26 Septambra 2021

ALAHADY FAHA 26 SEPTAMBRA 2021

« Miorena ao amin’ny Tompo amin’ny Batisa »

Alahady faha 16 manaraka ny Trinite. Alahady natokana itondrana am-bavaka ireo mpianatra katekomena Andiany Miray sy ny sampanasa Fikarohana sy Fandalinam-Pinoana SFP). Ny Litorjia tamin’ny endriny fahatelo no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana.
Ny diakona Rakotovololona Lova no nitarika ny fotoana.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny Salamo 96 :1-10 no novakiana ho fiderana an’Andriamanitra
Taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 18 : « Ny feonay rehetra izao », and.1sy 2.

VAVAKA

Dera, laza ary voninahitra no natolotra ny Tompo ho setry ny fitiavany ka nahavory indray eto amin’ny tranon’Andriamanitra ny mpianakavin’ny finoana. Nisaorana ny Tompo noho ny fahafahana miombona vavaka amin’ny katekomena Andiany Miray.
Nangatahina ny fanatrehan’ny Fanahy Masina ny fotoana.

Fotoanan’ny ankizy sy ny tanora

Ny Matio 5 : 9 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny hafatra. « Sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak’Andriamanitra. ». Mpirahalahy mpiray tampo i Solofo sy Nary. Nisy fifanolanana teo amin’izy mirahalahy ka tsy nifampiteny intsony izy ireo. Nifindra monina tery ampitan’ny renirano mihitsy ny anankiray vokatr’izany. I Solofo kosa tsy te hahita ny rahalahiny etsy ampita intsony ka naka mpanao trano, mba hanamboatra tamboho avo dia avo hanakonana ilay tananan’i Nary. Tsy nety tamin’ilay mpanao trano izany fihetsik’izy mirahalahy ireto ka nampihavana azy ilay mpandrafitra.
Nihavana tokoa izy ireo ka nitondra hafaliana indray ho an’i Nary sy Solofo ny fampihavanana azy ireo. Tamin’ny alalan’ny Batisa no nampihavanana antsika tamin’Andriamanitra. Isika ihany koa dia tokony hahay hifankatia sy tia fihavanana ary mampihavana ny olona. Taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 790:1 « Jesô ô, Sakaiza tsara ».

VAVAKA

Nisaorana ny Tompo noho ny fanadiovana nataony tamintsika tamin’ny alalan’ny Batisa. Nangatahina ny Tompo mba hampianatra antsika hahay mifankatia sy tia fihavanana ary hahay hampihavana ny mpifandrafy.

VAKITENY

Nohiraina ny tao amin’ny Fihirana Fanampiny 4: “Ry Fanahy ô”, and. 2-3
Vavaka mialoha ny vakiteny
Nisaorana ny Tompo noho ny fahafahana mandre ny sitrapony. Nangatahina ny Fanahy Masina mba hiasa mandritra ny fandraisana ny hafatry ny Tompo.
Perikopa: Nomery 31: 21-24; Lioka 12: 49-53: I Korintiana 10: 1-5.

TORITENY

Noho ny fangatahan’ny Vaomieran’ny Aim-panahy dia natao amin’ny endrika fampianarana ny toriteny anio.
Mifantoka amin’ny Batisa izany fampianarana izany.
Ny Batisa dia Sakramenta. Ny Sakramenta dia teny latina ilazana zavatra masina.
Teny na baiko avy amin’i Kristy izy io ary misy marika hita maso.
Raha ny Batisa manokana dia fanadiovana amin’ny alalan’ny rano no marika hita maso amin’izany Sakramenta izany.
Izy io dia misy tandindona ao ami’ny Testamenta Taloha. Ny safo-drano no fanehoana ny Batisa tamin’ny mpianakavin’i Noa.

Ny famorana kosa no tandindon’ny Batisa tamin’i Abrahama sy ny taranany. Teo amin’ny zanak’Israely kosa dia ny fiampitana ny ranomasina mena no tandindon’ny Batisa.

Ny Nomery 31: 21-24 dia mampiseho antsika fa mila voadio ny miaramila avy niantafika izay vao mahazo miditra ao an-toby. Ny fisasana rehetra tany amin’ny Testamenta Taloha dia tandindon’ny Batisa.
Ahazoana fitahiana ny Batisa. Anisan’izany ny famelan-keloka. Rehefa vita Batisa isika dia mitafy an’i Kristy. Amin’izay fotoana izay dia Kristy no hitan’Andriamanitra rehefa mijery antsika Izy. Mitondra Famonjena ho antsika ihany koa ny Batisa ary farany, rehefa vita Batisa isika dia mandray ny Fanahy Masina ho Tombonkase.
Ny Batisa dia atao isam-batan’olona fa tsy mahazo atao faobe.
Miteraka ady hevitra matetika ny hoe « Afaka atao Batisa ve ny zazakely? »
Tsy mifidy taona ny fanaovana Batisa ny olona. Ny famorana ny taranak’i Abrahama dia tandindon’ny Batisa ary raha vao feno valo andro ny zaza dia foramina. Rehefa nita ny ranomasina ny zanak’Israely dia niampita avokoa na zaza vao teraka na olon-dehibe. Araka izany dia natao ho an’ny olona rehetra ny famonjen’Andriamanitra ary tsy mifidy taona ary anisan’izany ny Batisa.
Ny zaza aza no tena mendrika ny handova ny lanitra. Ary ny zaza dia ampiasain’Andriamanitra araka ny Salamo 8: 2 manao hoe: “Avy amin’ny vavan’ny ankizy madinika sy minono no nanorenanao hery noho ny mpandrafy Anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay ta hamaly ratsy”.
Ny fahazazana dia niainan’i Jesoa. Ny Mpianatra dia nanilika ny zaza tsy hanatona ny Tompo ary dia tsy nankasitraka izany fihetsiky ny mpianatra izany Jesoa. Ny fiainam-piangonana dia miantomboka any amin’ny fiandohan’ny fiainan’ny olona iray.
Rehefa atao Batisa ny olon-dehibe dia mila mibebaka, ny zaza kosa dia tsy mila mandalo amin’izany fibebahana izany satria tsy mbola nanota. Na ny olon-dehibe aza dia mila miverina tahaka ny zaza mba hahazoany ny Fanjakan’Andriamanitra. Mitovy amin’ny zaza ny olona rehefa mibebaka.
Aretina apôkalyptika ny covid-19, tsy mifidy taona ny fahafatesana fa asiany avokoa na kely na lehibe.
Aza andrasana ho lehibe ny ankizy fa dia ny mbola kely ny zaza dia mila atao Batisa fa aza andrasana ho viravirain’i satana izy vao atao Batisa.
Baikon’ny Tompo ny fanaovana Batisa ny olona rehetra. Ny Batisa feno dia Batisa amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tsy mandeha tsirairay ireo fa miaraka. Tsy azo atao in-droa ny Batisa, Kristy dia maty indray mandeha ary velona mandrakizay. Raha atao Batisa fanindroany, ny olona iray dia efa miala amin’ny sitrapon’Andriamanitra izy izay ka mihemotra. Tandremo sao dia ataon’ny olona batisa fanindroany ka ampidirany fanahy hafahafa. Tsy fanalana ny loton’ny nofo toy ny tsikoko ny Batisa ka hoe mila ranobe izay vao afaka ny loto. Tsy mila ady hevitra izany hoe ranobe sa ranokely no fanaovana azy.
Mila ampahafantarina ny olona vita Batisa ny fahavitan’izany Batisa izany ahafahany miaina ny fiainana Kristiana na aiza na aiza misy azy.
Tsy mety ny Batisa à distance, Mila mifanatri-tava ny atao Batisa sy ny Mpanao Batisa.

VAVAKA

Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarana azo. Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia nangatahina ny famelan-keloka.
Tahorian’ny vavaka fangatahana famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 571: 1.

Famelan-keloka

Mihainoa Ahy, ry taranak’i Jakoba sy izay sisa rehetra amin’ny taranak’Isiraely, izay nobabena hatrany an-kibo sy nentina hatrany am-bohoka: Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, Izaho no hitondra sy hanafaka.

Taorian’ny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 4: “ Mamy ny fitianao”, and.2
Ho fanehoana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana laharana fahatelo.

Vaovaom-piangonana

– Tatitry ny mpianatra Katekomena andiany Miray
Ny 13 desambra 2020 no nanomboka ny fianarana. Naseho tamin’ny Mpihevidraharaha sy ny Mpandray izy ireo ny 20 jona. Nandray anjara hatrany tamin’ny fiainan’ny Fiangonana sy ireo hetsika karakarainy ny Katekomena Miray. Ny Fisintonana sy ny fanadinana dia tontosa ny 25 septambra 2021.
– Raharaha avy any ivelany
Tontosaina ny 17 oktobra eny Antsonjombe ny fanompoam-pivavahana fametrahana ny Birao Foibe koa dia mila diakona hifandrimbona amin’ny fanantazana sy ny fanisan-drakitra.
– Raharaha anatiny

  • Alahady 7 novambra 2021: Fandraisana ny katekomena Andiany Miray ho Mpiray latabatra amin’ny Tompo.

  • Alahady 3 oktobra * Fotoam-pivavahana hitondrana am-bavaka ny Mpitandrina mianakavy.

* Fisokafan’ny taom-pianarana vaovao ho an’ny Sekoly Alahady

*2 ora sy sasany: fivoriam-be tsy ara-potoana ho an’ny SAMPATI

  • Sabotsy 9 oktobra, Fiofanan’ny Tomponandraikitra.

Famakiana ny toetry ny vola.

Fiantsoana fanambadiana

Notontosaina taorian’ny fanompoam-pivavahana anio ny fivorian’ny Mpandray sy ny fanomanam-panahy.

Novakina ny taratasy fisaorana avy amin’ ny Komity ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny FJKM Amparibe Famonjena.

Hafatra avy amin’ny Mpitandrina
Nanentana ny fahavitrihan’ny tsirairay amin’ny fahalalana Soratra Masina ny Mpitandrina ary nanentana ihany koa ny hitondrana am-bavaka sy hanohanana ny Sampanasa Fikarohana sy Fandalinam-pinoana (FFP).

Natao ny hira: FFPM 107:3; FFPM 462:1 nandritra ny rakitra & fanomezana.

Fangataham-bavaka

Fisaorana noho ny fahazoana fahasoavana sy valim-bavaka
Fisaorana noho ny fahafahan’ny zanaka fanadinana ary mangataka fitondrana am-bavaka azy ireo.
Fanolorana ny rakitra: Nohiraina ny FFPM 445: 3

Asa Vavolombelona: Fahalalana Soratra Masina

« Ringana ny oloko noho ny tsy fisian’ny fahalalana » Hosea 4,6a
« Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalànao ; Eny, hitandrina azy amin’ny foko rehetra Aho »

Famaranana ny fotoana

Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarana mahakasika ny Batisa. Nentina am-bavaka ny fampiharana izany fampianarana.
Nisaorana ny Tompo ny fahavitan’ny fahalalana Soratra Masina.
Nentina am-bavaka ny :
– Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana ary ny Tomponandraikitra rehetra ;
– Toby masina fitaizana ;
– Mpianakavin’ny finoana eto Amparibe Famonjena sy ny zanaka am-pielezana ;
– Komity ny fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha160 taona ;
– Sampana manao fankalazana rehetra ;
– Fanorenana ny trano atsimo ;
– Mpiomana ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo ;
– Sampanasa Fikarohana sy Fandalinam-pinoana (FFP) ;
– Fanompoam-pivavahana fametrahana ny Birao Foibe ;
– Malagasy tratran’ny Kere ;
– Sahirana, tsy salama,azom-pahoriana ;
– Manana hataka manokana ;
– Nanao voady sy raki-pisaorana .

Nentina am-bavaka ihany koa ny areti-mandringana covid-19 mba ho levona.

Ho famaranana ny Vavaka dia natao ny vavaka nampianarin’ny Tompo
Nohiraina ny FFPM 582:3

Niarahana nanonona ny « Tondrozotra 2021 »
Natolotra ny tsodrano.
Teo am-pamaranana dia nohiraina ny hira « Mialoka Aminao ».

Ireo tompon’anjara:

  • Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves
  • Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana
  • Nandray an-tsoratra: Zanaharitsimba Toky