Alahady 28 Martsa 2021

Alahady 28 Martsa 2021

“...Hosana ho an'ny Zanak'i Davida! Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah! Hosana any amin'ny avo indrindra…” Matio 21: 1-10
« MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA »

Isaorantsika mandrakariva ny Tompo Andriamanitsika noho ny mbola ahafahantsika miray fo sy fanahy amin’izao fandaharana izao ka ahazoantsika indray mampiorina ny Finoantsika manoloana ny fizahan-toetra sy ny fitsapana iainan’ny Fiangonana. Ity no alahady faha efatra amin’ity volana martsa izay, izay Alahadin’ny Sampandrofia ary Alahadin’ny Asa Fifandraisana eto anivon’ny FJKM. Mbola hibanjinantsika ihany koa ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : “MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA”.
Ny fotoana androany dia nosahanin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy.
Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitarika ny fanompoam-pivavahana ary izy ihany no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia faharoa fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no nanatanterahina izao fanompoana masina izao .

FANOMBOANA NY FOTOANA

Taorian’ny fiarahabana Apostolika dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana namaky ny Salamo faha 145 and. 1-7 ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra:
“Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka ô, Sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Hankalaza Anao isan’andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra; Ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany . Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin’izay mandimby azy, Sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry ny fiandriananao, Sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona; Ary ny fahalehibiazanao no holazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny haben’ny fahatsaranao izy, Sy hihoby ny fahamarinanao. Amen !”
Ny hira FF 9: “Isaorana anie Jehovah” no notanterahina ho fiderana sy nentina nankalaza an’ Andriamanitsika.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka fisaorana sy fiderana notononina sy nambara teo anatrehan’Andriamanitra :
“Ry Rainay izay any an-danitra ô! Mpamorona sy mpanavotra anay Ianao. Miondrika eto anatrehanao izahay zanakao. Misaotra indrindra Andriamanitra o! Fa tsy navelanao tsy hanana anjara amin’ny fiombonam-bavaka toy izao izahay, fa na dia eo aza ny valanaretina, ny fizahan-toetra iainan’ny Fiangonana dia indreto izahay mpianakavin’ny finoana eto Amparibe Famonjena nampiraisinao amin’ny alalan’izao teknolojia izao ary tonga mitoetra ety an-tokantranonay Ianao, amin’izay misy anay tsirairay avy. Tena fifaliana ho anay izany Andriamanitra ô! Satria avy amin’izany indrindra no andraisanay fahasoavana sy hery indray avy Aminao amin’ity anio ity. Koa asandratray, omenay Voninahitra ny Anaranao masina. Misaotra Anao koa izahay Jesoa Malala ô! amin’izao fomba nitantananao ny fiainanay izao. Teo ny mora, ny sarotra, teo ny mangidy, fa tamin’ireny rehetra ireny dia teo Ianao, Andriamanitra nampahery, nanampy ary nivimbina anay. Koa misaotra Anao amin’ny fonay manontolo izahay noho ny fitahianao anay ka nitehirizanao anay nandritra ny herinandro, hatramin’izao fotoana iarahanay mivavaka Aminao izao. Hitanao ihany koa anefa ny momba anay tsirairay avy ireto, tsy misy miafina Aminao izany. Manana ny heloka izay ibaboanay eo anatrehanao izahay ka mifona , mamelà heloka , mamindrà fo Jesoa Kristy tamin’izay nandehananay tsy araka ny sitraponao. Teo ny fisainanay, ny eritreritray, izay nalehan’ny tongotray , ny fitempon’ny fonay aza dia tsy nahamendrika anay teo anatrehanao. Fa Andriamanitra be fitiavana Ianao ka tsy mitahiry fahatezerana , manolotra famindram-po noho ny amin’i Jesoa Kristy. Koa raisinay amin’ny finoana ny famindram-po, ny famelan-keloka omenao Jesoa Kristy anay tsirairay avy ireto, hanamarina sy hanamasina anay Ianao. Ankehitriny dia tanteraho sy hamasino ary hamarino eto ny Teninao ny amin’ny fanatrehanao ny olona izay mivory amin’ny Anaranao koa amin’izay toerana misy anay avy dia ny fahafenoan’ny Fanahinao Masina anie ho aminay tsirairay avy , hitarika anay hibanjina Anao ka hihaona Aminao Andriamanitra amin’ny alalan’ity fotoana lehibe ity. Ho voninahitrao anie Andriamanitra, izao fanompoam-pivavahana iombonanay eto izao. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Mpanjaka Tsitoha, ilay omem-boninahitra mandrakizay no hanandratanay izany vavaka izany. Amen!”

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny Zoky ANDRIAMANANTENA Faramalala, mpampianatra ao amin’ny kilasy fahafolo no nanatanteraka izany. Taorian’ny fiarahabana dia nanao vavaka fisaorana izy izay nilazany fa mbola manan-kambara amin’ny Fiangonana mandrakariva Andriamanitra. Nangataka ny Fanahy Masina izy, hiasa ao anatin’ny Fiangonana.
Ny Jakoba 4: 8a no nitondrany ny hafatra: “ Manatòna an’Andriamanitra dia hanatona anareo Izy.”
Nambara tamin’izany ary fa rehefa sendra ady sarotra sy aretina na fahoriana isika no mazàna mila vonjy amin’Andriamanitra. Misy koa anefa ireo tia sy miaina amin’ny fitiavan’i Kristy ka tsy matahotra fahoriana. Maro ireo raiamandrenintsika teo aloha no tsy nivadika tamin’ny finoany na dia novonoina aza, satria tsy fiafaran’ny fiainany akory ny fahafatesana, ho an’izay mino an’i Kristy. Isan’izany Rasalama Martiora izay nino an’i Kristy ka rehefa nanatona an’Andriamanitra izy dia tsy hitany akory ny lefona namonoana azy, fa ny lalan-tsara aza no hitany ka nizorany fa hoy izy:”Hitako ny lalan-tsara ka hizorako, azoko ny famonjena ka hotanako”. Aza matahotra na manahy isika fa omen’i Jesoa hery manokana sy fiadanam-po ireo izay tena mino Azy marina ka ataony mahazaka ireny fizahan-toetra sy fakam-panahy ireny . Taomin’ny Tompo mandrakariva hanatona Azy isika. Rehefa vita ny hafatra dia nohiraina ny hira faha 772 and 1:“Manatòna, Manatòna an’i Jesoa izao’.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia mbola natao ny hira faha 205 and. 1, 2: “Ny Teninao rehetra”.
Nisy ny vavaka ho an’ny Tenin’Andriamanitra izay notanterahin’ny Diakona RABENASOLO Rija ary taorian’izany dia novakina misesy ny perikopa izay voalahatra. Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny Zakaria 9:9-11. Ny Testamenta Vaovao sy ny Epistily kosa dia araka izay hita ao amin’ny Matio 21:1-10 ary ny Apokalypsy 3:7-13. Izy no namaky ny Testamenta Taloha, ny Diakona RABENASOLO Murielle kosa no namaky ny Testamenta Vaovao.
Mialoha ny nitoriana ny Tenin’Andriamanitra dia natao ny Hira Fifohazana faha 70 and. 1, 2: “Ry Fanahy Masina ao ambony”.

TORITENY

Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Amin’ity alahady ity isika no mamarana ny fibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy: “MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA” isika. Ny Teny araka ny Matio 21 :1-10 no nanompanany izany fampianarana izany. Ity perikopa ity dia maneho ny fidiran’i Jesoa Kristy amim-boninahitra tao Jerosalema, raha niatrika indrindra ilay herinandro farany izay niainany tety ambonin’ny tany ny Tompo. Ny lohahevitra lehibe azo tsoahina amin’ity perikopa ity dia hoe : “NY ASAN’NY MPINO, MIORINA AO AMIN’NY TOMPO”. Zana-kevitra roa no ndeha havoitra ao anatin’izany : MANOMANA NY FISEHOAN’I JESOA AMIN’NY OLONA NY MPINO (and 1-7) Teo Betifaga no toerana nanomanana ny fidiran’i Jesoa ho ao an-tananan’i Jerosalema. Tsy maintsy nomanina izany ho fahatanterahan’ny faminaniana araka ny Zakaria 9: and 9. Io faminaniana io dia tanteraka eto amin’ity fotoana ity ary mba ho fahatanterahan’izany dia misy asa nampiandraiketin’ny Tompo ny Mpianatra mba hahatontosana izany. Manaiky irahina ny mpianatra. Tsy mihambahamba fa mandray ny baiko ary manatanteraka. Misy ny torolalana omen’ny Tompo entina manatanteraka izay zavatra ho hita sy hatao. Nasaina nandeha teny amin’ny vohitra nanandrify azy izy ireo, nasaina namaha ny fatoran’ny boriky ary nitondra azy teny amin’ny Tompo. Asehon’i Jesoa mialoha ny olana sy ny vahaolana amin’izany asa nampanaovina ny mpianatra izany. Ny boriky no nosafidian’ny Tompo hotaingenana ary izany dia maneho fa tonga hanompo ny Tompo fa tsy hotompoina. Ho fampiharana izany amin’ny fiainantsika dia maro ny baiko omen’ny Tompo antsika. Ny lehibe amin’izany dia ny fanirahana antsika anao ny asa fanompoana. Amin’izany dia mety hirahina isika hamaha ny fatoran’ny olona amin’ny fatotra samihafa na ny fatotry ny fahotana izany.Tsy ny olona ihany no ampiasain’Andriamanitra fa ny fananana ihany koa. Andeha ho tanterahintsika ara-bakiteny tokoa fa misy raharaha analan’ny Tompo antsika ka ho ampiasaintsika ny tenantsika ary ny fananana eo am-pelantanantsika anatanterahina izany. Eto amin’ny (and.7) aza dia azo hambara fa manao mihoatra noho izay hangatahin’ny Tompo ny mpianatra. Nametraka ny lambany teo ambonin’ny boriky izy ireo. Manambara izany fa nametraka an’i Jesoa ho Mpanjaka izy ireo. Ny firaisana amin’i Jesoa dia mampamokatra voa tsara ka mahatonga ny olona hanome mihoatra noho izay angatahan’ny Tompo. Ny Tompo dia tsy mitady zavatra sarotra entina manompo azy fa izay misy eo amintsika ihany no angatahany hanompoana Azy. Na ny fotoana omentsika ho an’ny Tompo ho fanompoana Azy aza dia tena lehibe ho Azy. Ny fanekentsika ny Tompo fa mpanjaka Izy ary be fitiavana dia izay no maharesy lahatra antsika hanatanteraka mihoatra lavitra noho izay tokony ho natao. Tsy avy amintsika anefa izany fa vokatry ny Fanahy izay miasa ao anatintsika dia ny fanaovan-tsoa, ny fitiavana, ny fiadanana , ny fahamoram-panahy. Meteza ary handeha araka ny Fanahy ho famonjena ny hafa. MANEHO NY MAHA MPANJAKA SY MAHA MPAMONJY AN’I JESOA NY MPINO (and. 8-11) Amin’ny fihetsika sy ny teny no nanehoan’ny olona ny maha mpanjaka ny Tompo. Nametraka ny lambany teny an-dalana ny olona ary nisy kosa nametraka rantsan-kazo. Ireny fihetsika ireny dia fanehoana fa tonga ilay Mpanjaka , hamonjy sy hanafaka. Izany dia manambara ihany koa fa nomena ilay mpanjaka izay avy amin’ny tena, mba hoentina manome voninahitra Azy. Ho antsika izay vahoakan’Andriamanitra izay mandray izao hafatra izao dia Mpanjakan’ny fiainantsika i Jesoa Kristy. Hanandratra ny maha mpanjaka Azy isika. Andeha isika haneho ny haja sy ny voninahiny, haneho ny fiankohofana eo amin’Ilay Tompon’ny tompo sy Mpanjakan’ny mpanjaka isika anio. Ny fanehoana ny maha mpanjaka an’i Jesoa dia atao amin’ny alalan’ny teny (and. 9-11) Misy lafiny roa ny fanambarana ny teny hoe : “Hosana hosana” izay nataon’ny vahoaka: Ny heviny voalohany dia fitalahoana famonjena noho izay mihatra amin’ny fiainan’ny vahoaka . Teo ambany fanjanahan’ny fitondrana Romana mantsy ireto vahoaka ireto tamin’izany fotoana izany, ka mila mpanafaka sy mpanavotra, ka noheveriny mihitsy fa i Jesoa no hanafaka azy ireo amin’izany. . Ny lafiny faharoa dia maneho fihobiana ilay mpanjaka ny teny hoe : “Hosana , Hosana”. Tsy fantatr’ireto vahoaka izay nihoby an’i Jesoa ireto anefa fa ny fanateran’ny Tompo ny tenany teo amin’ny Hazofijaliana no fahatanterahan’ny famonjena. Niteraka hotakotaka teo an-tanàna ihany koa ny fiakaran’i Jesoa Kristy tao Jerosalema. Nitovy tamin’ny nitranga tamin’ny fahaterahan’i Kristy ihany izany, raha nambaran’ny magy tamin’i Heroda ny fahaterahan’ilay Mesia. Tsarovy ry havana, fa amin’ny fiavian’i Kristy izay hiverina indray, dia ireo tsy mino sy mandà Azy ho mpamonjy no hihotakotaka, fa ho antsika izay ao amin’i Kristy dia handray ny lova tsara avy amin’ny Tompo isika. Ny tokony atao manoloana ny fizahan-toetra sy ny fakam-panahy dia ny fanehoantsika ny maha mpanjaka sy mpamonjy an’i Jesoa. Izay no fiorenana andrasan’ny Tompo amintsika. Ny mpamonjy antsika dia Ilay mivavaka mandrakariva ho antsika, koa atolory Azy izay manahirana anao. Tano mafy ny finoana anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao, fa ho avy faingana Jesoa Kristy eny amin’ny rahon’ny lanitra. Isika mpino miorina dia manomana ny fisehoan’i Jesoa amin’ny mpino ary maneho ny maha mpanjaka azy sy mpamonjy Azy isika.
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

VAVAKA SETRIN'NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Manoloana ny hafatra izay notorina  dia nataon’ny Mpitandrina  ny vavaka ho setrin’ny Tenin’Andriamanitra.

Nambara tamin’izany ny fisaorana ny Tompo noho ny hafatra izay nampahery ny Fiangonana androany. Nampahafantatra fa ho antsika izay mpino miorina ao amin’ny Tompo avy amin’ny fizahan-toetra izay iainantsika, dia tokony  manomana ny fisehoan’ny Tompo amin’ny olona isika. Taomin’ny Tompo mba hanaiky irahina ary hanao miohatra noho izay nangatahan’ny Tompo aza. Tsy hihambahamba raha mandray ny  baiko fa hanatanteraka amim-pinoana. Nangataka  ny hampahiratana  ny masontsika mahita ny Tenin’Andriamanitra tanteraka amin’ny fiainantsika ka ahazoantsika mitombo amin’ny finoana.

Nangataka fanavaozana sy fihavaozana ahazoana manao miohatra  noho ny hafa ka tsy hifaninanantsika amin’ny olona anefa izany, fa aoka hifaninanana amin’ny tenantsika ihany, handrosoantsika dingam-pinoana isan’andro eo amin’ny Tompo.

Mivavaka mba hahafahana maneho fa mpanjaka tokoa ny Tompo ary Mpamonjy ka haneho izany isika amin’ny alalan’ny fihetsika, ny fiteny sy ny asa tanterahina ka hitondra ny anaran’i Kristy ary hitondra fiainana sy zava-tsoa ho an’ny olona .

Aoka ny momba antsika rehetra ho fitaovana hanandratra ny Tompo ho Mpanjaka, ilay Jesoa velona, mipetraka eo ankavanan’ny Ray mangataka mandrakariva ho antsika. Tompon’ny fiainantsika Izy. Asehon’ny Tompo amin’ny fiainantsika anie fa Izy tokoa Ilay miahy sy mpamonjy antsika.

FANEKEM-PINOANA

Ny olona nandray ny Tenin’Andriamanitra sy mahatsiaro fa voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny Andriamanitra sy ny Fiangonana . Ny fanekem-pinoana Apostolika  no notanterahan’ny Fiangonana tamin’izany.

VAVAKA SETRY NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Manoloana ny hafatra izay notorina dia nataon’ny Mpitandrina ny vavaka ho setry ny Tenin’Andriamanitra.
Nambara tamin’izany ny fisaorana ny Tompo noho ny hafatra izay nampahery ny Fiangonana androany. Nampahafantatra fa ho antsika izay mpino miorina ao amin’ny Tompo avy amin’ny fizahan-toetra izay iainantsika, dia tokony manomana ny fisehoan’ny Tompo amin’ny olona isika. Taomin’ny Tompo mba hanaiky irahina ary hanao mihoatra noho izay nangatahan’ny Tompo aza. Tsy hihambahamba raha mandray ny baiko fa hanatanteraka amim-pinoana. Nangataka ny hampahiratana ny masontsika mahita ny Tenin’Andriamanitra tanteraka amin’ny fiainantsika ka ahazoantsika mitombo amin’ny finoana.
Nangataka fanavaozana sy fihavaozana ahazoana manao mihoatra noho ny hafa ka tsy hifaninanantsika amin’ny olona anefa izany, fa aoka hifaninanana amin’ny tenantsika ihany, handrosoantsika dingam-pinoana isan’andro eo amin’ny Tompo.
Mivavaka mba hahafahana maneho fa mpanjaka tokoa ny Tompo ary Mpamonjy ka haneho izany isika amin’ny alalan’ny fihetsika, ny fiteny sy ny asa tanterahina ka hitondra ny anaran’i Kristy ary hitondra fiainana sy zava-tsoa ho an’ny olona .
Aoka ny momba antsika rehetra ho fitaovana hanandratra ny Tompo ho Mpanjaka, ilay Jesoa velona, mipetraka eo ankavanan’ny Ray mangataka mandrakariva ho antsika. Tompon’ny fiainantsika Izy. Asehon’ny Tompo amin’ny fiainantsika anie fa Izy tokoa Ilay miahy sy mpamonjy antsika.

FANEKEM-PINOANA

Ny olona nandray ny Tenin’Andriamanitra sy mahatsiaro fa voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny Andriamanitra sy ny Fiangonana . Ny fanekem-pinoana Apostolika no notanterahan’ny Fiangonana tamin’izany.

VAVAKA FANGATAHANA

Tamin’izany vavaka izany no nanambarana fa na dia mandalo fizahan-toetra aza ny Fiangonana dia mbola faly sy ravo fa afaka mivavaka, nomen’Andriamanitra hery sy fanantenana ary tsy levona ny finoana.
Nentina am-bavaka ny mpianakavin’ny finoana. Ao ireo mbola ao anatin’ny aretina.
Nivavaka ho an’ny Mpitandrina mivady sy ny ankohonany.
Nangataka tamin’ny Tompo ny hanasitranana amin’ny aretina rehetra fa indrindra ny amin’ny “covid-19” fa ny dian-kapoka tamin’i Kristy no nahasitranana anay rehetra.
Nivavaka ho an’izay manana olana hafa sy ny marary. Nivavaka ho an’ny mpitsabo sy ny fanafody hoenti-mitsabo mba hahomby.
Nivavaka ho an’ny fianakavian’ny marary.
Nivavaka ho an’ny Fiangonana mba tsy hiraviravy tànana fa hiantoraka amin’ny Tompo.
Nivavaka ho an’ny asa fivelomana , ny fikarakarana ny ankohonana.
Nivavaka ho an’ny havana sy ny namana ary ankohonana.
Nivavaka ho an’ny asan’ny Fiangonana, ny asan’ny sampana ary ny vaomiera samihafa.
Nivavaka ho an’ny foibe FJKM, ny Synoda lehibe.
Nivavaka ho an’ny Asa fifandraisana FJKM.
Nivavaka ho an’ny Mpitandrina rehetra, ny evanjelistra sy ny mpiasa rehetra eny an-tanimbolin’ny Tompo.
Nivavaka ho an’ny Firenena eo ambany famindram-pon’Andriamanitra.
Izany vavaka izany dia natao amin’ny alalan’i Jesoa Kristy ary nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Ny hira FFPM 460: “Ario ny tahotrao, ry olona osa fo ” no notanterahina mialoha ny famakiana ny Tondrozotra 2021 .
Natao ny famakiana ny Tondrozotra ary rehefa izany dia natolotra ny Tsodrano.
Ny hira FFPM 731 and 1: “Enga anie ka homba anao Jesoa” no natao, nentina namaranana izao fanompoam-pivavahana androany izao .

IREO TOMPON’ANJARA:

Nandray an-tsoratra: RABAKO Tovohery

Ny niandraikitra ny feo sy sary : HARENTSOA Rova

 

Alahady 21 Martsa 2021

Alahady 21 Martsa 2021

Alahady faha-dimy amin’ny Karemy

Alahady ivom-bokatry ny Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena (STAF)

Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa …Jaona 15: 16a

“MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA”

Alahady fahadimy amin’ny Karemy ity alahady ity, mbola hibanjinana ny lohahevitra eto amin’ny sahan’ny FJKM, hoe: « Mampiorina ny mino ny fizahan-toetra ».

Ary koa alahadin’ny Sampan’Asa momba ny Fampandrosoana (SAF) eto anivon’ny FJKM.

Fotoana miavaka ihany koa noho ny ivom-bokatry ny Sampana Taninketsa (STAF), koa ireo mpikambana ao amin’ny Sampana no nanatanteraka ny fotoam-pivavahana.  Amin’ny maha fankalazana ny faha 30 taonan’ny Sampana dia nisalotra fanamiana vaovao izy ireo. RANDRIAMASIMANANA Hanta no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina miza-draharaha RAMILISON Diamondra no nitondra ny hafatra.

Litorjia endriny fahatelo no notanterahana.

 

Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto izao. 

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno teo am-pidirana, dia nanao anjara hira ny Sampana Taninketsa (STAF). Rehefa vita ny fiarahabana apostolika dia namaky ny Salamo 11: 1-7, teo am-pitsanganana ny Fiangonana, ho fiderana an’Andriamanitra.

Natao ny hira FFPM 16: 1 – 2 « Avia ry vazantany o! » taorian’izany ary nanao ny vavaka fiderana ny mpitarika.

Nisaotra sy nidera an’Andriamanitra izy noho izao fotoana izao. Nisaotra noho ny nanomezany an’i Jesoa Kristy. Nisaotra koa fa tojo izao fotoana ho an’ny Sampana izao. Na misedra andro sarotra aza dia eo Jesoa. Mpanota tsy nahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra ka mifona. Mangataka ny fanatrehan’Andriamanitra feno.

Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Zoky Lanto, mpampianatra ao amin’ny K2, no nanatanteraka izany. Nasainy nitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ireo rehetra ao amin’ny Sekoly Alahady nanao ny hira FFPM 772: 1, 5 « Manatòna, manatona » ary nivavaka, nisaotra an’Andriamanitra. 

Ny Tenin’Andriamanitra noraisiny nitondrany tantara sy hafatra dia tao amin’ny Salamo 107: 6 “Dia nitaraina tamin’ i Jehovah ireo, raha ory, Ka novonjeny tamin’ ny fahatereny;

Mahavariana, hoy izy, fa misy olona eo amin’ny fiainany dia tsy mba manana manahirana. Kamboty ray sy reny i Mahefa. Mahatsapa banga na teo daholo aza ny fitaovana ilainy rehetra. Sendra nahare toriteny izy ka nitaraina tamin’Andriamanitra. Nanaitra an’i Mahefa izany, fa misy vahaolana hay ny fiainana. Afaka mamonjy Andriamanitra na tsy hitan’ny masontsika aza. 

Hafatra: Aza misalasala mitaraina amin’Andriamanitra.

Nofaranany tamin’ny vavaka ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora, nisaotra ny Tompo Jesoa, misaotra fa tia manokana Izy. Nangataka famonjena ho an’ireo namana tsy mbola mahalala an’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 210: 1 « Zava-tsoa tokoa » (Feony zafindraony), mialoha ny vakiteny.

RANDRIAMASIMANANA Antenaina no nivavaka  ka nanohy avy hatrany tamin’ny famakiana ny Testamenta Taloha ; ny Testamenta Vaovao dia nifandimbiasan-dRABIAZAMAHOLY Haga sy RANDRIAMASIMANANA Andrinavalona. Samy mpikambana ao amin’ny Sampana Taninketsa avokoa ireo tompon’anjara ireo.

Ny perikopa voalahatra dia ny Jeremia 20: 11-13; Lioka 8: 11-15; I Petera 1: 3-9.

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 183: 2 “Ka raha re ny Teninao …” mialoha ny toriteny.

TORITENY

Toriteny niompana tamin’ny Perikopa no nataon’ny Mpitandrina miza-draharaha RAMILISON Diamondra.

Mbola ao anatin’ny fandinihana ny “Mampiorina ny mino ny fizahan-toetra”. Midika izany hoe ny mpino dia miorina noho ny fizahan-toetra. Ny fizahan-toetra dia zavatra sarotra hampandalovin’Andriamanitra ny olona, toa an’i Joba. Ny vokatry ny fizahan-toetra dia fiorenana

Nalaina natao ohatra ny ovy sy atody. Samy hafa ireo akora ireo. Ny ovy mafy rehefa manta ary lasa malemy rehefa masaka, ny atody kosa malemy ny ao anatiny ary lasa mafy rehefa andrahoana. Toy izany ny miorina, manana hery enti-manohitra.

 

Maharesy fakam-panahy ny mpino miorina (Lioka 8)

Mifanatrika amin’ny Tenin’Andriamanitra (Voa nafafy). Nomena ny Tenin’Andriamanitra ny olona rehetra satria tiany ho tonga amin’ny famonjena.

 Misy karazany efatra ireo namafazana ny Teny (voa), hita ao amin’ny and.14:  ireo mandre ny Teny nefa mora voarebirebin’ny devoly ;  ireo mandray fa tsy maharitra; ireo voageja ka tsy mahavanona ny Tenin’Andriamanitra.  Isika tsy ao amin’ireo sokajy telo ireo fa isika no maharesy, ao amin’ny and 15: voa nafafy teny amin’ny tany tsara. Mandre ny Teny amin’ny fo sady tsara no marina, dia mitana azy ka mamoa amin’ny faharetana. Tsy ny fo rehetra no hitoeran’ny Teny fa ny fo nihaona tamin’ny Tompo.

Ahoana ny fontsika ankehitriny?

Ny Tenin’Andriamanitra raisinao dia tokony hitondra vokatsoa eo amin’ny fiainanao.

Ny olona maharesy fakam-panahy dia mahatahiry ny Tenin’Andriamanitra.

 

Miaina amin’ny fanantenana ny mpino miorina (1 Petera 1)

Ny fanantenana eto dia miorina amin’ny zavatra roa:

And.4: ny fisian’ny lova miandry

And. 6: ny fizahan-toetra.

Ny finoana an’i Jesoa Kristy no fiainana izany.

Misedra fahoriana isika ankehitriny, fampahoriana koa ataon’ny hafa. Mila ho kivy isika.

Mitaona antsika ny Tenin’Andriamanitra.

Rehefa miaina amin’ny fanantenana dia feno hafaliana. Misy fiantraikany any amin’ny tsy mpino izany, hijoroana vavolombelona.

 

Manana fiainam-piderana ny mpino miorina (Jeremia 20)

And.13 “Mihirà ho an’ i Jehovah, miderà an’ i Jehovah; Fa Izy namonjy ny fanahin’ ny malahelo tamin’ ny tanan’ ny mpanao ratsy.” Mahagaga ny fisian’ny fiderana eto nefa tao anatin’ny fampijaliana izy. Ren’Andriamanitra anefa ny fitarainana ka niditra an-tsehatra Izy. Ny antom-piderana? Momba antsika ny Tompo (and. 11); Mahafantatra ny fahavalo ny Tompo (and. 10)

Manana fifaliana fa mino sy matoky fa hamonjy Andriamanitra. Na misedra ny mafy aza dia aza hatsahatra ny fiderana sy ny fisaorana an’Andriamanitra. Mankalaza amin’ny Teny, amin’ny hira fiderana, amin’ny fanaovana ny asa. Raha marary dia miderà, raha sahiran-tsaina dia miderà … Ny Taninketsa dia modely ho an’ny fianakaviana, ho an’ny mpiara mianatra … mitaona ny olona ho amin’ny fiderana noho ny fahaizana mihira.

Tsy hatsahatra ny fiderana fa miasa Andriamanitra hampandresy antsika mandrakariva. Reseo ny fakam-panahy, hamafiso ny fanantenana, miderà ny Tompo … Jaona 15: 16 “Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa … Teny fanevan’ny Taninketsa nandritra ny 30 taona izany.

Nofidiana ianareo, natokana: misy fanamasinana izany. Miady amin’ny fakam-panahy nefa ampaherezin’ny Tompo. Tondrozotra amin’izao taom-pankalazana izao io, fiderana an’Andriamanitra mandra-pahatonga ao amin’ilay lova mandrakizay.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny.

Misaotra an’Andriamanitra noho ny fanambarany ny sitrapony nefa tsy nahatanteraka izany isika koa manetry tena mifona. Ny finoanay anie hiorina Aminao tokoa hanananay fanantenana ao anatin’ny fakam-panahy sy fizahan-toetra. Natao ny hira FF20: 1 “Jesoa Fitiavana”.

FAMELAN-KELOKA

Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho” (Isaia 44: 22)

 

TATITR’ASA (STAF)

Feon-javamaneno fohy mialoha ny tatitr’asan’ny Sampana Taninketsa. RAZAFIMITSOA Malalatiana no nanatanteraka izany. Jaona 15: 16a “Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa …”. 

Tatitr’asa septambra 2020 hatramin’ny martsa 2021. Vita ny tatitra dia nanao ny anjara hiran’ny Sampana. Rehefa avy nandray ny Teny famelan-keloka dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 539: 1 sy 4: “Faly dia faly”, avy eo dia niara-nanonona ny Fanekem-pinoana laharana faha 3.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mahatahiry ny finoana, Mifankatia, Miasa amin’ny fahazotoana »

RAKOTOMANANA Andry, Sekretera Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana.  « Fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany » (1 Korintiana 3:17b). 

Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina:

-Avy any ivelany

Fanasana FJKM Andrainarivo: antsan-kira. Paroisse internationale: 28 martsa: fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy

 

-Anatiny

Fiomanana amin’ny fankalazana ny Paska. Mitohy ny fanompoam-pivavahana isaka ny zoma hariva. Ankatoky ny Fandraisana: alahady 28 martsa 2021 aorian’ny fanompoam-pivavahana fidirana voalahany. Fanompoam-pivavahana ho an’ny Zokiolona: alahady faha 3. Miditra in-droa hatrany ny fanompoam-pivavahana isaka ny alahady: amin’ny 7ora sy amin’ny 10ora. Voafetra ho 200 ny isan’ny mpiangona.

Fotoana 5 minitra Fahasalamana

RAZAFINDRABE John Bam, Biraom-piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Soratra Masina noraisiny dia ny Ohabolana 4:  1-2 izay mivaky toy izao: « Ry zanaka, henoy ny anatry ny Ray, ary tandremo, mba hahazoanareo ny fahalalana tsara. Fa anatra tsara no omeko anareo; Aza mahafoy ny lalàko. »

Nanome fampahalalana momba ny zava misy ankehitriny: miova ny “Coronavirus”, tonga ny “variant sud africain”. Momba ny “Covid” amin’ny ankapobeny: ny olondehibe no tena azon’ny “Coronavirus”. Ny fiantraikany amin’ny tsirairay, ny fahasitranana, ny fifindran’ny aretina dia mandra-pahasitrana. Ilaina fantatra sy hitandremana: Izay efa voan’ny “Coronavirus”dia mety mbola hiverenany. Nandray fitenenana ny Mpitandrina miza-draharaha : niarahaba manokana ny STAF tojo amin’izao fotoana izao. Mampahery hamokatra ho an’ny Tompo. Manentana amin’ny fanarahana ny fepetra fiarovana amin’ny valanaretina. Mitondra am-bavaka ny Fiangonana, ny Mpitandrina mianakavy. Amin’ny 9ora alina, isan’andro, samy manandram-bavaka fiadiana amin’izao aretina izao, ho an’ny marary…

RAKITRA SY FANOMEZANA

 Ny hira FF 10 no nohiraina teo am-panantazana ny rakitra.  Ny hira FFPM 432:2: “Mandra-piavin’ny Tompo, miasà!” no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.

Nitohy ny feon-kira mandritra ny fanolorana ny fanantazan-drakitra ary nihira ny Sampana Tanora Kristiana (STK) mialoha ny vavaka fangatahana.

Vavaka fangatahana

Misaotra ny Tompo fa afaka miantoraka, manolotra rakitra fanavaozana ny fanoloran-tena.

Mivavaka ho an’ny hetsika atao amin’ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana, ny faha 20 sy 30 taonan’ny Sampana, hiteraka fahazotoana sy fifaliana ; mivavaka ho an’ny FJKM sy ny rafitra ao aminy, ny fiomanana amin’ny Synoda lehibe, ny SAF FJKM.

Manoloana ny “Coronavirus”, mivavaka amin’Andriamanitra hijery ireo marary, ireo mpitsabo sy mpikarakara, ny vahoaka malagasy manontolo, ireo mpitondra. Mangataka mba hitodika marina amin’Andriamanitra ny Malagasy.

Mangataka fampaherezana, aro sy fitantanana ny mpianakavin’ny finoana, mpitondra tena kamboty. Ao Aminao Tompo no misy ny fahasoavana rehetra koa jereo ireo azom-pahoriana , kivy, hiatrika zava-tsarotra …

Mivavaka ho an’ny Raiamandreny Mpitandrina sy ny rafitra rehetra. Ho famonjena ho an’ny olona rehetra anie ity Fiangonana ity. Vavaka mangina ho an’ny tsirairay ary nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra”

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao teo am-pitsanganana ny hira FF 12: 1 “Am-pelatananao ry Raiko” ary novakina ny tondrozotra 2021.

Natolotra ny tsodrano. Nohiraina ny hira FF12: 2 “Am-pelatananao ry Raiko”. Nofaranana tamin’ny Amena nohiraina. Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.

 Feon-javamaneno teo am-piravana.

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Nikirakira ny fafana : RABAKO Tovohery
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo: RAKOTOVOLOLONA Lova
 • Naka ny sary : HARENTSOA Rova
 • Nitendry orga: RAJAOFETRA Philippe
 • Nandray an-tsoratra : RAJAOFETRA Voahangy

Alahady 11 Oktobra 2020 :: Alahady STK

Alahady 11 Oktobra 2020. Alahady ankalazaina ny ivombokatry ny sampana tanora kristiana. Alahady hitondrana ambavaka ihany koa ny SP Andrefana noho ny faha 25 taonany. Mbola mibanjina hatrany ny lohahevitra « Mirosoa amin’ny finoana Masina » isika. Nitarika ny fotoana anio ny Rtoa Fy Rakotomalala, mpianatra ho mpitandrina. Ny nanao ny vavaka sy ny vakiteny dia ireo mpikambana ao amin’ny STK avokoa, Rtoakely Razafindrakoto Mikanto, Andriamampianina Faneva, Andriamampianina Tsanta. Ny nitondra ny hafatra kosa dia ny mpianatra ho mpitandrina Ramilison Diamondra.

Taorian’ny feonjavamaneno fidirana dia nanao anjara hira avy hatrany ny STK « Mahagaga ».

Fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra

Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salama 33 : 12 – 22. Natao ny FFPM 6 : 1, 2. Nanao ny vavaka fisaorana ny mpitarika taorian’izany.  

Nisy feon-javamaneo avy hatrany taorian’izay.

Fankalazana ny tenin’Andriamanitra

Fotoana ho an’ny Sekoly Alahady

Zoky Rajaonarivelo Yasmina, mpampianatra K7 no nitondra ny fampianarana ho an’ny ankizy. Ny bokin’ny Jeremia 33 : 3 « Antsoy aho dia hoavaliako hianao ka hampisehoaka zavatra lehibe sy saro-pantarina izay tsy fantatrao » no nitondrany ny hafatra ho an’ny ankizy.

Nisy tantara nentiny natao fanoharana ny amin’ny hafatra nentiny. Na inona manery antsika dia antsoy foana Andriamanitra.

Vavaka no namaranany ny fotoana izay notanterahiny.

Natao ny FFPM 210 : 1, 4 mialoha ny vavaka sy vakiteny.

Vavaka sy vakiteny

Mialoha ny vavaka dia nambara ny perikopa anio dia ny I Samoela 17 : 42-51, Lioka 17 : 1-6, I Korintiana 16 :13-18 ary novakiana izay avy eo.

Natao ny FF 26 : 2, 3 mialoha ny hafatra.

Toriteny sy hafatra

Ny Lioka 17 : 1-6 no nitondrany ny hafatra. Eny andalana hiakatra ho any Jerosaleman Jesoa sy ny mpianatra eto. Fampianarana ny amin’ny fandeferana sy ny finoana no voalaza eto.

 1. Meteza mitombo amin’ny finoana

Raha raisina eto izany dia misy hetaheta lalina tamin’ny Apostoly « Ampitomboy ny finoanay ». Rehefa nandre ny fampianaran’i Jesoa Kristy ny Apostoly dia nahatsiaro fa tsy ampy ny finoana izay efa nananany.

Zava-dehibe ny fahatsapana hoe hatraiza moa ny finoana izay hanananao. Ny fananana hetaheta no dingana voalohany raha te hiroso.

Faharoa dia mila manaiky ny tsy fahatanterahintsika isika ka matoky ny fitiavan’i Kristy.

Nanana finoana miezinezina ireto Apostoly ireto. Nanana tanjona ara-pinoana lehibe izy ireo.

Mila manana hetaheta aloha isika voalohany raha te hanao zavatra tsara ka te hanatratra tanjona. Hetaheta hidera an’Andriamanitra, hiaraka amin’ny tanora.

Tokony manao toy ireto Apostoly ireto isika eo amin’ny fiainantsika izany.

Ny fitomboana amin’ny finoana dia entina miaina ny fitsipi-piainana omen’ny Tompo. Ireto avy izany fitsipi-piainana izany :

 1. Ny mpino dia tsy mpanafintohana olona (Loza ho an’ny olona izay miteraka fanafintohinana)

Ny mpino dia mitaona ny olona hanaraka ny Tompo, ny mpino dia mitandrina ny teny, ny tena, ny mpino dia mitsara ny teniny amin’ny alalan’ny sitrapon’Andriamanitra.

Mila manana fahasahiana isika amin’izao fotoana hatrehintsika izao, mila mivoaka amin’ny fahanginana isika noho ny fahatafintohinana ateraky ny toe-draharaha ankehitriny

 • Ny mpino dia mananatra ary mamela heloka

Raha mananatra ny rahalahy dia atao amin’ny fahasoavana izany. Ny fanaranana ny olona dia miainga amin’ny tenin’Andriamanitra. Raha manao izany isika dia tsy atao amin’ny fo fotsiny.

Jesoa dia efa nampiantra antsika mba hifamela heloka ihany koa. Ny fepetra napetrany nefa dia misy ny fifonana ary misy ny fanekena izany fifonana izany.

Eo amin’ny fiarahamonina dia misy ny fifamelankeloka tokony ho tanterahina toy ny efa namelan’i Jesoa ny helontsika.

MIrosoa sy mitomboa amin’ny finoana amin’ny fanarahana ny Tompo

 • Mampisy ny ts misy ny finoanao

Eo amin’ny andininy 6 dia milaza fa na madinika aza ny finoanao dia mety ahavitanao zavatra lehibe izany.  Ny Tompo ia mitaky fanetre-tena aminao rehefa manao zavatra hianao. Tsy tokony handeha amin’ny herin’ny tena ny olona iray rehefa manao zavatra.

N’inona angatahina amin’ny anaran’ny Tompo dia tanterahiny izany. Raha mifanaraka amin’ny sitrapony izany dia tanterahiny. Mila mankato sy manana fiombonana aminy isika raha te ho afaka tanteraka.

Tsy voatery hamorona ny tsy misy zay vao hanana finoana.

Ny finoana no hampahiratra indray ny fiainana sy ny fanompona izay tanterahinao.

Tsy tokony hiala sy hampiala ny hafa amin’Andriamanitra ary tokony mangataka fahatokiana amin’Andriamanitra mba ahatontosa sy ahalasa lavitra antsika amin’ny finoana.

Nisy feonjavamano ary nanao ny anjara hira ny STAF « Raha mbola ao ny Tompo ».

Nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika taorian’izany.

Taorian’izay dia nanambara ny fanekempinona faharoa ny mpiaramanompo rehetra ary nisy feonjavamaneno nanaraka izany.

Tatitry ny sampana

Nanao ny tatitry ny tompon’andraikitra, Atoa Rajaonarivelo Nomena no nanao izany. Nilaza ireo asa vita tao anatin’ny herintaona izy. Anisan’izany ny fanaovana ny tafika masina, ny fanatrehana ny fiofanana sy fivoriana foibe, ny fandraisana anjara tamin’ny lalao ara-panatanjahantena.

Nanao anjara hira ny STK « Tehirizo », taorian’ny tatitra.

Raharahampiangonana

Nambara ny raharahampiangonana Rtoa Rakotomanana Andry. Ny mpitandrina miana-draharaha eto ankehitriny dia Rtoa Ramilison Diamondra. Anisan’ny voalaza amin’izany ireto manaraka ireto :

 • Alahady hitondrana ambavaka ny FIFAB anio
 • Mankalaza ny faha 25 taonan’ny SPAA amin’ity taona ity ka nosokafana omaly izany. « Miorena tsara amin’ny finoana hianareo », izany no lohahevitra napetraka amin’izao 25 taona izao. 10 Oktobra 2021 no ivony ary ny 4 Desambra 21 no famaranana ny fotoana.
 • Fidirana roa hatrany no misy amin’ity volana Oktobra ity, amin’ny 7 ora sy amin’ny 10 ora. Ny sekoly Alahady dia amin’ny 9 ora hatramin’ny 10 ora. Ny k6 hatramin’ny k10 no manatrika ny fampianarana amin’ny heriny.
 • Ny fianarana Jaona dia ny Jaona 15 no hitondran’ny mpitandrina ny fampianarana
 • Antsoina ny mpihevi-draharaha ny Sabotsy 17 oktobra @ 8 ora maraina
 • Ny rakitra sy voady, adidy dia mitontaly Ar 4 678 300
 • Filazana Manjo : nodimandry Atoa Randriambololona René, maty ny 6/10 teo amin’ny faha 80 taona
 • Ny herinandro manaraka dia an’ny SMZM
 • Hitohy ny fotoampivavahana iarahana amin’ny zokiolona arahina fandraisana ka amin’ny 21 oktobra @ 9 ora maraina no hanatanterahina ny amin’ity volana

Fanoloran-java

Ny zaza Harentsoa Annaëlle Melodia an’i Avo no natolotry ny ray amandreniny tamin’ity Alahady ity. Natao ny hira 480 : 2 natao tamin’izany. NItrotro ambavaka ny fanolorana ny zaza ny Fiangonana.

Rakitra sy fanomezana

Namaky avy hatrany ireo voady sy rakipisaorana ny Atoa Razafindrabe John Bam. Ny hira « Misaotra anao izahay » no nisy nangataka voady.

Ho fanolorana ny rakitra dia ny Ffpm 437 : 3

Nisy feonjavamaneno fohy ary niroso avy hatrany tamin’ny vavaka fangatahampitahiana.

Famaranana ny fotoana

Natao ny hira FF 3 mialoha ny filazana ny tondrozotra sy tsodrano ary ny hira Ffpm 621 : 1 kosa no namaranana ny fotoana

Alahady 23 Aogositra 2020

Alahady 23 Aogositra 2020

"Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino."

 Alahady 23 Aogositra 2020. Ao anatin’ny fotoana fankalazana ny faha 52 taonan’ny Fjkm moa ankehitriny. Atoa Andriamasinoro Tantely no nitarika ny fotoana. Atoa Razafindrakoto Alain sy Rtoa Razafindrakoto Tatamo no nanao ny vavaka sy ny vakiteny ary ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra.

 

 Fiantsoana sy fiderana an’Andriamanitra

Ny Salamo 63 : 1-5 no novakiana niderana an’Andriamanitra ary ny hira FFPM 201 : 1, 4 no notanterahina hiderana Azy. Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izany.

Fotoana ho an’ny ankizy

Atoa Rakotoharisoa Michel, biraon’ny Sampana Sekoly Alahady no nanatanteraka ny fotoana.

Vavaka no nanombohany ny fotoana ho an’ny ankizy. « Izaho no Mpiandry Tsara; ary fantatro ny Ahy, sady fantany Aho ». Izany teny ao amin’ny filazantsara Jaona 10 : 14 izany no tenin’Andriamanitra nozarainy tamin’ny ankizy.

Izay mamboly paiso dia paiso no mivoaka, paoma dia paoma ary ny fiofanana ataon’ny miaramila dia mba ahavita ny andraikitra zay tokony ho sahaniny izy. Toy izany koa isika ankizy, mianatra ny Soratra masina satria mba ho mendrika tokoa isika eo amin’ny fiainantsika.

Fantatr’i Jesoa isika ka na aiza misy antsika dia miahy antsika hatrany isika amin’ny fiainantsika rehetra.

Raiso ary hianaro ny boky lesona satria ny tenin’Andriamanitra irery ihany no ahafahana mifandray aminy.

Nofaranany tamin’ny vavaka ny fotoana ho an’ny ankizy.

Fankalazana ny tenin’Andriamanitra

Natao ny hira Ffpm 207 : 1, 2 mialoha ny vavaka sy ny famakiana ny Soratra masina. Ny perikopa anio moa dia ny I MPanjaka 19 ; 1-10, Lioka 9 : 18-22 ary ny II Timoty 4 : 9-18.

Natao ny hira Ffpm 210 : 5 mialoha ny hafatra.

 

 

Toriteny

AF mahatahiry ny finoana, mifankatia, miasa amin’ny fahazotoana.

Ny hafatra entin’ny mpitandrina dia nalaina tamin’ny filazantsara Lioka 9 : 18-22.

Ity perikopa ity dia taorian’ny namahanan’i Jesoa ny olona 5 arivo lahy.

Raha nisinda tamin’ireo vahoaka maro ireo Jesoa dia nitsapa ny fandraisan’ireo vahoaka an’i jesoa Kristy. Nametrahan’i Jesoa fanontaniana na ny mpianatra na ireo vahoaka nadray fahasoavana taminy ireo.

MIsy fanontaniana 2 :

 1. Fantatry ny olona tokoa ve ny Tompo
 2. Ahoana no nanambarany ny tenany

 1. Fantatry ny olona tokoa ve ny Tompo

Valinteny tsara no azo tamin’ireo. Nisy valinteny maro azo tamin’izany hoe iza moa Jesoa :

 • Jaona mpanao batisa hoy ny sasany (rehefa tsy teo intsony Jaona mpanao batisa fa notapahandoha dia hoe i Jaona io miverina io indray)
 • Elie mpaminany io

Ny fijerin’ny olona dia efa efa nitsangana tamin’ny maty Izy ary olona tsy iharan’ny fahafatesana intsony.

Ny mpianatra kosa dia nilaza azy toy izao hoe Izy no Kristin’Andriamanitra. I Petera no nitondra ny tenin’ny mpianatra.

Fantatra amin’izany fa ny teny fikasana izay nomena ny vahoakan’Andriamanitra dia ho tanteraka.

 • Ahoana no nanambaran’ny Tompo ny aminy

Niainga avy amin’izay niheveran’ireo vahoaka sy mpianatra ireo no nambarany. Nitondrany hevitra lavitra kokoa izany. Misy finoana ny amin’ny fahamarinan’ny teny fikasana.  

 1. Nambarany voalohany fa zanak’olona Izy : Daniela 7 : 13 dia manondro ilay zanak’olona. Hilazany ny fisandratany any amin’ny voninahitra sy ny fihaviany ary entiny hanambarany ny fifonana ataony ho an’ny olona mpanota nefa mino Azy. Entiny milaza ny fanetre-tenany izany rehetra izany. Tonga ny fotoana ahatanterahan’ny teny fikasany
 2. Nambarany fa izany Mesia izany dia ho ampijaliana sy ho vonoina noho ny mba hanafahany ny fahotan’ny olona
 3. Hitsangana amin’ny maty Izy amin’ny andro fahatelo. Io dia araka ny fitsanganana amin’ny maty voalaza amin’ny fanekempinoana. Ny momba Azy manontolo dia milaza ny amin’ny andro farany.

Ary amiko sy aminao hoy ny mpitandrina dia toy inona no handraisanao Azy ?

Amin’izao fiainantsika izao dia misy rivotra mitsoka ny hoe Jesoa dia mahavita fahaganana manala olana fotsiny eo amin’ny fiainana. Raha izay fotsiny manko dia mitovy amin’ireto vahoaka nanatrika Azy ireto isika. Raha izay fotsiny dia tsy ampy satria mbola misy ilay Mesia nijaly, ho faty nirahin’Andriamanitra.

Misy ihany koa manko ny finoana hoe Ilay razambazahy ve no handeha ho lazaina fa mpamonjy. Aiza ho aiza koa ary isika amin’izany ?

Amin’izao 52 taonan’ny Fjkm izao dia ahoana ny finoanao ?

Kristy ilay zanak’olona tonga ho mpamonjy ve no ifikiranao amin’izany mba hanome fiainambaovao ho anao ?

Mahatsiaro ny asa nataon’i Paoly ny amin’ny fanorenam-piangonana ny mpitandrina ka mahatsiaro ny tatitra rehetra nataon’i Paoly.

Indraindray tokoa isika dia rehefa misy fahasahiranana dia tena mahatsiaro tokoa amin’ny Tompo ary miantoraka eo amin’ny hazo fijaliana mihitsy, nefa rehefa afaka ny olana dia adino ny Tompo.

Mila matanjaka ny finoantsika ka ifikitra Aminy hatrany, na amin’ny tsara na amin’ny ratsy.  

Taorian’ny hafatra dia nisy feonjavamaneno fohy ary nanao ny anjara hirany ny RFF.

Nanao ny vavaka ho setrin’ny tenin’Andriamanitra  sy fifonana ny mpitarika.

Rehefa izany dia natao ny vavaka fanekem-pinoana laharana voalohany.

Natao avy hatrany ny vavaka fangatahana ny fitahiana izay nofaranana tamin’ny Rainay izay any an-danitra.

Famaranana

Natao ny hira Ffpm 480 : 2 mialoha ny fanononana ny tondrozotra. Nomena ny tsodrano ary ny hira Ffpm 427 : 1, 2 no namaranana ny fotoana.

Tompon-anjara :
 • Naka sy nandrindra ny horonan-tsary : RABEMANANORO Jonathan
 • Nikirakira ny feo : RANDRIAMAHEFA Tianarivony
 • Nandray an-tsoratra : ROBEL Hanitra

Jolay 2020>Tantarampiangonana

Raha jerena eo amin’ny takila voalohany amin’ny fihirana nivoaka tamin’ny taona 1894,  hita fa efa fanontana “fanimpolony” izany, izany hoe raha natonta isan-taona ohatra, efa tany amin’ny taona 1884 tany ho any izany no nivoaka io fihirana io.

Mazava araka izany fa vokatry ny fisalovanan’ny Mpitandrina ANDRIAMBELO, no nipoiran’ny komity nandrindra ny Fihirana voalohany. Mampisaotra an’Andriamanitra izany satria, tena fandraisana andraikitra lehibe teo amin’ny fivoaran’ny “hiram-pivavahana” izany, ho voninahitr’Andriamanitra.

Haingana dia haingana anefa ny fivoarana, satria tena nifarimbonan’ny tompon’andraikitra isan-karazany ny fandavorariana izany, ka ny misionera efa nahafehy tsara ny fiteny malagasy no niara-niasa tamin’ny Mpitandrina manan-talenta amin’ny hira sy ny tononkira, tafatsangana ny komity nandrindra ny fihirana voalohany nivoaka tamin’ny taona 1894 .

Tsy ela akory tao taorian’izany, niforona  ny komity vaovao, taona vitsivitsy talohan’ny 1902, misionera enin-dahy no tao anatiny dia roa avy amin’ny LMS , roa avy amin’ny FFMA ary roa avy aminy MPF. Ny avy amin’ireo voantendrin’ny komitin’ny Isan’Enimbolana dia miisa enina koa, lehilahy avokoa ireo 12 voatendry rehetra ireo .

Naharitra herintaona ny fihaonan’ny komity isaky ny alatsinainy hariva (4 ora hatramin’ny 6 ora), ny tatitra voarakitra an-tsoratra no nahalalana fa tena fifandresen-dahatra goavana no nifanaovana tamin’izany satria isan’ny nifanazavana ela.

* Tao ny te hampiditra  hira betsaka

* Tao ny te hanaisotra vitsivitsy

* Tao ny te hanaisotra ny hira maintimolaly rehetra

Nifampaherezana ihany anefa ny tsy hisian’ny alahelon’ny olona be loatra amin’ny fitiavany ny hira izay ankafiziny, nefa natao ny fifandresen-dahatra. Akory ny hagagana tamin’ny farany fa izao no niafarany ; nahena ny isan’ny hira ao anatin’ny fihirana, ka ireo hira 400 teo aloha dia lasa 277 sisa, ary ny fanampiny nampidirina any amin’ny farany dia ireto avy :

* «Manan-jara ry Jesosy» noforonin’ny Mpitandrina RAZAFIMAHEFA

* Ny Tsanta miisa 12

* Ny Antema miisa 12.

Raha tsy dinihina tsirairay ireo hira 400 tao amin’ny fihirana edisiona 1894, dia tsy ho hita ireo 53 noesorina tao, ary tsy ho fantatra koa ireo hira 22 nampidirina, ary nisy aza nasiana fanitsiana ny sasany.

Araka izany voalaza rehetra izany sarotra ny fifanarahana, ary faha 12 septambra 1902 nivoaka soa aman-tsara indray ny fihirana vaovao.

Hita fa nandalo fizahan-toetra goavana ny fihirana vao tonga amin’ny endriny ankehitriny, satria mbola handalo ny ambaratonga toy ny sivana sy fanitsiana ary fanamarihana isan-karazany, satria aim-panahin’ny Fiangonana no ventesina ao anatin’ny hiram-pivavahana, ary ny fiainan’ny olona rehetra sy ny olona manontolo no tezaina amin’ny alalan’ny hira. Tsy mahagaga raha sarotra tahaka izany ny lalana nolalovany mandra-pahatongany any amin’ny tanjona tratrariny.

Tsy takona afenina, fa miharihary na dia tsy voalaza aza, ny disadisa sy ny fifandresen-dahatra teo amin’ny fandavorariana izao fihirana edisiona taona 1902 (alahady faha 12 septambra 1902) izao.

Antony maro no nahatonga izany fanamarihana izany, dia izao avy :

* 400 ny isan’ny hira tao anatin’ny Fihirana 1894, nefa nihena ka lasa 277 sisa.

* 12 ny isan’ny misionera nanao tononkira tao amin’ny fihirana 1894, nefa lasa 23 ny isan’ny misionera nanoratra tao amin’ny fihirana edisiona 1902, ary misy vehivavy (mety vadin’ny Misionera angamba) nanatevin-daharana azy.

* 16 ny isan’ny hira maintimolaly, ny roa voalohany dia tafiditra ao amin’ny fihirana 1902, dia ny “Misaora an’i Zanahary (hira faha 2) sy ny hira “Mamy ny fitianao” (hira faha 3), fa ny hira maintimolaly 14 sisa, dia mitondra ny laharana faha 252 ka hatramin’ny faha 277 farany.

Raha tena alalinina ny famakafakana dia tsy maintsy voaresaka avokoa ireo antony rehetra ireo, ary tsy maintsy nisy ny olana nifandresen-dahatra vao lavorary ny asa fanavaozana.

Raha voaresaka lava dia lava ny fitotongan’ny hiram-pivavahana teo aloha dia betsaka kosa ny fanazavana momba izao fihavaozan’ny hiram-pivavahana izao.

Mbola hotohizana

RAJAOFETRA John

Jolay 2020>Vatsimpanahy

Misy anarana maro ilazana ny Fanahy Masina ato amin’ny Soratra Masina: Iray amin’ireny ity antsoina hoe: Mpananatra ity. Ato amin’ny Filazantsara nosoratan’i Jaona irery ihany no ahitana Azy, ary Jesoa mihitsy no manonona izany anarana izany. Fanontaniana telo no hovaliana andraisana fampianarana sy hafatra:

– Inona no hevitra sy dikany ary antony nilazan’i Jesoa ny Fanahy Masina ho Mpananatra?

– Inona no asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny asam-pamonjena?

– Inona no tombontsoa azon’ny mino amin’ny fandraisany ny Fanahy Masina?

Maro no valin’ireo fanontaniana telo ireo raha momba ny Fanahy Masina, fa ny anomezana valiny anio, dia ny ambaran’ny perikopa sy ny manodidina azy ihany.

Inona no hevitra sy dikany ary antony nilazan’i Jesoa ny Fanahy Masina ho Mpananatra?

Ny hevitra sy ny dikan’ny atao hoe: Mpananatra

Ny teny grika hoe Parakletos no nadika hoe Mpananatra ato amin’ny Baibolintsika (hita ery amin’ny naoty ambanin’ny pejy, n°4). Io teny io, dia teny roa nakambana ho iray: Para (manolotra akaiky), sy ny Kletos (olona voantso).

Olona voaantso hijoro eo akaiky ho tohana sy solovava. Izany no anomezana azy hevitra hoe Mpampianatra, Mpanampy, Mpampahery, Solovava (Avocat).

Araka izany dia manana hevitra momba ny lalàna sy fitsarana Izy ity. Izany indrindra no ilazan’i Jesoa Azy hoe “Mpananatra hafa” (Jao.14/16); satria misy an’io koa eo amin’izao tontolo izao any amin’ny lafiny fitsarana any. Ity Mpananatra ity dia hafa noho ireny, avo lenta, masina, mitoetra mandrakariva ary mandrakizay eo amin’ny mino. Tsy hoe: amin’ny fotoana ilana Azy ihany no eo Izy, na koa hoe any amin’ny raharaham-pitsarana vao ilaina; fa amin’ny androm-piainana manontolo, amin’ny zavatra rehetra sy ny toerana rehetra, ary amin’ny atao rehetra, indrindra amin’izay ijoroana ho vavolombelon’i Jesoa Kristy.

Ny antony nilazan’i Jesoa ny Fanahy Masina ho Mpananatra

Raha ny Filazantsara nosoratan’i Jaona no jerena, dia mizara roa mazava ny teny sy ny hafatra ary ny fampianarana nataon’i Jesoa.

Fampianarana natao ho an’ny be sy ny maro: Jao.2-12. Izay tandrify sy sahaza azy ireny no nambara.

Fampianarana natao ho an’ny antokon’olona miavaka dia ny mpianatra: Jao.13-17. Ny Tompo sy ny mpianatra sisa no miresaka, ary isan’izany izao perikopantsika izao.

Handeha, ka hisaraka tanteraka ara-batana amin’ny mpianatra ny Tompo, dia nampahery azy ireo, ka nilaza ny mahamety izany amin’ny drafi-pamonjena izany.

– Hanamboatra fitoerana ho an’ny mpianatra any amin’izay misy Azy any an-danitra (Jao.14/1-12)

– Mampirisika ny mpianatra hazoto miasa ny asan’ny Tompo hatrany na tsy eo intsony aza Izy; ka manolotra toro-marika amin’ny fanatanterahana izany (Jao.17/12-14)

– Fanambatambazana ny mpianatra mbola hifikitra amin’ny fitiavany an’i Jesoa sy ny fiavahany amin’ny olon’izao tontolo izao (Jao.14/15-17)

– Fampahafantarana fa tsy ho kamboty velively ireo akory na tsy ho eo aza Izy. Izao tontolo izao no tsy mahita Azy; fa ny mpianatra kosa dia mahita Azy am-panahy noho izy ireo mitandrina ny didiny (Jao.14/18-21)

– Fanamafisana, fa izay tia ny Tompo no tia ny Ray koa. Ireny no mitandrina ny teniny ka ny Mpananatra ho tonga no hampianatra azy ireo indray (Jao.14/22-26)

Inona no asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny asam-pamonjena?

Tsy misy asa hafa ataon’ny Fanahy Masina eo amin’ny asam-pamonjena ankoatra izay efa vitan’i Jesoa Kristy. Ny andraikiny kosa, satria efa tanteraky ny Tompo izany dia ny mampianatra ny mpianatra ny teny sy ny asa ary ny fiainan’ny Tompo natrehin’ny mpianatra niaraka taminy. Fanampin’izany dia miasa ao amin’ny mino ny tenin’ireto vavolombelon’ny finoana an’i Jesoa Kristy ireto.

Mampianatra ny mpianatra ny Mpananatra

Raha ny ato amin’ny perikopantsika no jerena, nanononan’i Jesoa ny Fanahy Masina ho Mpananatra dia ireto roa ireto (na dia maro noho  izany aza izy).

Mampianatra: Tsy eo mivantana intsony ny Tompo, fa ny Fanahy Masina, Izay nirahin’ny Tompo avy amin’ny Ray no mampianatra ny mpianatra. Miasa ao anatin’ny fo sy saina ary fanahin’ny mpianatra. Izy no mametraka ny zavatra rehetra ao am-bavan’ny mpianatra izay tokony ho lazainy amin’ny fotoana samihafa. Izy no mitarika azy ireo handeha amin’ny fahamarinana sy fahamasinana, ary ny fahendrena  eo amin’izao tontolo izao.

Vavolombelon’ny Tompo mihitsy ny Fanahy Masina sady Mpananatra mahavita azy.

Hampahatsiaro ny zavatra rehetra izay nolazain’ny Tompo tamin’izy ireo

Asan’ny Fanahy Masina ao anatin’ny mpianatra ny fampatsiahivana mba tsy hisy hadino na tsy tadidy fa ho tafaverina ao anatin’ny fo sy saina ary fanahy avokoa ny fampianarana; ny asa, ny teny, ary ny fiainan’ny Tompo rehetra tety an-tany. Tsy hisy ho latsaka na dia kely aza izany, fa ho marina, sy tena izy ary mazava amin’ny mpianatra tokoa izay heviny. Hita ny fanamarihan’ny mpianatra an’izany ao amin’ny Filazantsara nosoratany: Oh: Mat sy Jao

– Jao.7/39: “… fa ny Fanahy tsy mbola nomena, satria Jesoa tsy mbola niditra tamin’ny voninahiny

– Jao.2/19-21: “fa ny tenany no tempoly nolazainy

Raha raisina amin’izao mahakasika ny fanadinan’ny mpianatra ny Fanahy Masina, dia sady manao “vision” no mampanao “révision” ireto mpianatry ny Tompo ireto. Misy ny ampianarina hino tsara, misy ny ampahatsiahivina ho lalimpaka sy hitombo ary hitohy.

Azo ambara toy izao àry ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny asam-pamonjena

– Manamafy sy mahalalim-paka ary mampitombo ny finoan’ny efa mino Izy.

– Manorina finoana marina sy madio ary masina ho an’izay nisy fisalasalana na mbola miroaroa saina.

– Miteraka finoana an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Andriamanitra ho an’ireo izay mbola tsy nahalala mihitsy Izy, ka hahatonga ireny ho andiany ho iray amin’ireo izay efa ao am-bala, dia ny Fiangonana izany.

Ny tombontsoa azon’ny mino amin’ny fandraisana ny Fanahy Masina

Tsy tambo isaina, ary tsy ho voatonon’ny vava ny tombontsoa azon’ny mino avy amin’ny Fanahy Masina. Ny ambara kosa, dia izay lazaina ny amin’ny maha-Mpananatra Azy eto araka ny ambaran’i Jesoa. Izay efa azon’ny mpianatra rehetra, dia azon’izany rehefa mino koa any aoriana, ary mihoatra noho izany aza, satria ny vanim-potoana iainana samy hafa. Azon’ny mino ho tombontsoany avokoa ireto:

– Tsy malahelo izay nodimandry ao amin’ny Tompo izy, satria ampianarina sy ampahatsiahivin’ny Fanahy ny tenin’i Jesoa (Jao.14/1-11).

– Toy izany koa: matoky ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa Kristy ny mino noho ny asan’ny Fanahy Masina.

– Mahavita asa lehibe ny mino, fa mahazo valim-bavaka avy amin’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina (Jao.14/15-24)

– Mandray fampianarana ny fampahatsiahivana mandrakariva sy ho mandrakizay ny asam-pamonjena vitan’ny Tompo sy ny finoana izany (Jao.14/25-26)

– Mitombo sy mihalalina ary avo lenta ny finoan’ny mino noho ny asan’ny Fanahy Masina ao aminy (Jao.14/27-31)

Oh: Finoana ny amin’ny Trinité. Raha miresaka izany dia tsy ho azon’ny olona mino an’Andriamanitra tokana. Ankehitriny kosa, noho ny Mpananatra azo sy raisin’ny mino dia  ambarany faAndriamanitra Tokana no Andriamanitra ivavahany saingy  misy “persona” telo.

Fehiny

Vavolombelon’ny Tompo ny Fanahy Masina. Amin’ny maha-Mpananatra Azy dia velona sy azo antoka ary mitombo ny finoan’ny kristiana an’Andriamanitra Telo nefa iray.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena. RAHARIJAONA Solofonirina , Mpitandrina

Jolay 20>AMBARAO NY FAHAFAHANA AO AMIN’NY TOMPO

Tsianjery : “Dia nandeha izy ka nitory eran’ ny tanàna izay zavatra lehibe nataon’ i Jesosy taminy.” (Lioka 8: 39b)

Efa tanterak’i Kristy ny fanafahana antsika tamin’ny asam-pamonjena lehibe namoizany ny ainy teo amin’ny hazofijaliana. Isika anefa ve tena te ho afaka amin’ny gadra rehetra mamatotra antsika?

Koa raha ny Zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo». (Jao 8:36)

Andriamanitra manafaka ny olony : Faharavoravoana mandrakizay no hanaraka izay nohafahan’i Jehovah. Eny hifaly tokoa amin’izany izy satria fantany ary ambarany mandrakariva ny nanavotana azy tamin’ny fomba mahagaga.(Isa 51:9-11). Ny fanafahan’Andriamanitra dia izay mampiala antsika tamin’ny fahaverezana fahiny ho amin’ny fiainam-baovao hanjakan’ny fitahiana mahatretrika. Mahatoky tokoa Izy ka manome fiadanana tsy manam-petra  ho an’izay manaiky hangoniny ao am-balany. (Jer 31:10-14). Tsy haintsika hampanginina izay ampitenenan’ny Fanahy antsika ny amin’ny fanafahan’Andriamanitra antsika. Izy no nifidy antsika ho olony sy ho olona afaka, misitraka ny fitahiany sy ny fombàny. (2 Sam7:17-24). Aoka tsy hisy hihevitra ny hohamarinina amin’ny lalàna isika. Efa an’i Kristy isika, fahasoavana no namonjena sy nanafahana antsika, koa aoka ny finoana ihany no hanesika antsika ho amin’ny asa tsara, izay ataon’ny olona afaka amin’ny fitiavana. (Gal 5:2-6)

Olona afaka ao amin’i Kristy: Ny olona afaka dia mandà izay mety faharatsiana rehetra ary maharikoriko azy ny fiharoharoana amin’ny mpanao ratsy. Manalavitra ireny tokoa izy satria efa nohamarinin’Andriamanitra tamin’ny famindram-po lehibe. Fideràna sy fisaorana no zary tiany hameno ny fiainany hanehoany ny fahafahany. (Sal 26 :1-12). Izay nohafahan’ny Tompo dia tsy menatra ny hitory sy hanambara ny amin’ny fomba nanafahana azy. Mety hihomehy sy haneso azy tokoa ny olona noho izany, anefa fantany izay inoany ary mainka aza ho reharehany izany. (Jao 9 :30-38). Izay nohafahan’ny Tompo dia lasa olom-baovao tanteraka. Mety hampitolagaga ny olona izany fa mety hampatahotra ny hafa koa. Isika anefa tsy maintsy manambara ny hasarobidin’ny asan’i Kristy tamintsika, satria vavolombelon’izany indrindra isika. (Lio 8 :34-39). Ny olona nohafahan’ny Tompo dia mangetaheta ny

hitoetra lalandava eo anilany. Fa ny Tompo kosa anefa dia mbola maniraka azy ihany hiverina eo anivon’ny fiarahamonina mba hitory sy hanambara amin’ny maro izany fanafahana izany. (Lio 8 :38-39). Ny fiainana ao amin’ny Fanahy dia manafaka amin’ny fihevitry ny nofo izay mitondra fahafatesana. Ny olona afaka dia izay efa nandà ny fitarihan’ny nofo ka nisafidy ny hanao ny sitrapon’Andriamanitra. (Rom 8: 1-8). Izay efa nandray ny fanafahana ho amin’ny fiainana miaraka amin’i Kristy dia mila mahay mifampahery mba hielezan’ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra. (2Tim 2 :1-2). Mitaky faharetana sy fiaretana ny fihazonana ny fanafahana izay nomen’ny Tompo antsika satria ety an-tanim-pihazakazahana isika, ka izay mahonon-tena ihany no handray ny satro-boninahitra sy hiara-belona Aminy rahatrizay.(2Tim 2 :3-13)

Fehiny : Aza fehezina ho anao irery izay namonjen’ny Tompo sy nanafahany anao. Aza miahotra ny hanambara izany hatrany amin’ny mpitondra avo amin’ ny firenenao, dia toy izay nataon’i Paoly fahiny; fa raha manao izany ianao dia hahafaka fanahy maro tokoa. (Asa 26 :12-18)

Ambarao i Kristy Ilay Mesia, eny ilazao ny rehetra fa efa tonga ilay Mpanafaka antsika. Efa noravany ny efitry ny fampisarahana rehetra, ka ny olona rehetra na lahy na vavy, na kely na lehibe dia afaka manambara ny amin’ny fanavotany avokoa.(Jao 4 :25-30)

Koa efa mby amintsika ankehitriny ny fanafahana, ary efa maro izay efa nositranin’ny Tompo sy

nohafahany tamin’ny endri-pangejàna maro. Ndeha àry hotorintsika ny amin’ny fahasambaran’ny olona afaka marina ao amin’i Kristy. (Lio 7 :18-23)

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra, fa ho amintsika olona afaka kosa ny fiadanana.

Amena !!!                                                                             Vaomieran’ny Aim-Panahy

Alahady 05 Jolay 2020

Alahady 05 Jolay 2020

 » Ambarao ny fahafahanao amin’ny Tompo « 

Ambarao ny fahafahanao amin’ny Tompo. Izany indray no lohahevitra banjinintsika Fjkm amin’ity volana Jolay ity. Alahady voalohany ity faha 05 Jolay ity, Alahady fahaefatra manaraka ny trinite ary Alahady ivombokatry ny sampana Taniketsa. Ny filohan’ny sampana Atoa Ranivoson Toky no nitarika ny fotoana, Atoa Rajaoarisoa Lala Herizo no nanao ny vavaka ary Atoa Rabiazamaholy Haga sy Randriambeloson Sitraka no nanao ny vakiteny. Ny mpitandrina Raharijaona ihany no nitondra ny hafatra. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nitondrany ny fotoana.

Fiantsoana sy fiderana an’Andriamanitra

Ny Salama 103 : 1-5 no novakiana niderana an’Andriamanitra. Rehefa izay dia natao ny hira Ffpm 427 : 1, 2, 3. Nanao ny vavaka ny mpitarika ary rehefa izany dia nanambara ny sitrapon’Andriamanitra.

Natao ny hira Ffpm 511 : 1 ho setrin’izany sitrapon’Andriamanitra izany. Natao ny vavaka fifonana  ary natao ny hira Ffpm 426 : 1. Nambara ny teny famelankeloka ary natao ny hira Ffpm 538 : 2.

Ny fanekempinoana laharana voalohany no natao ho fanavaozana indray ny fanolorantena.

 

Nisy feonjavamaneno ary dia niroso tamin’ny tantara ho an’ny ankizy.

Fotoana ho an’ny ankizy

Atoa Rajaofetra Eric, tompon’andraikitra ny K1 no nanatanteraka ny fotoana ho an’ny ankizy. Natombony tamin’ny vavaka izany ary ny tenin’Andriamanitra izay nitondrany hafatra teto dia ny Joba 22 ; 21 « MIfankazara amin’ny Tsitoha hianao dia hiadana ». Nitondra tantara iray izy nanazavany izany hafatra izany ary nofaranana tamin’ny hira Ffpm 790 : 1, 2 izany.

Nisy ny hiran’ny STAF « Ray ô, inty » taorian’izany. Noho ny tsy fifanatrehana moa dia samy nanao fakana feo tany antranony avy ny ankizy ary natambatry ny tompon’andraikitra

 

Niroso avy hatrany tamin’ny fiomanana amin’ny soratra masina sy ny hafatra ka natao ny Ffpm 207 : 1, 3 mialoha izany.

Soratra masina sy hafatra

Niroso tamin’ny vavaka mialoha ny vakiteny ny tompon’anjara ary avy eo dia novakiana ny teny. Ny perikopa anio moa dia ny Isaia 51 : 9-11, Jaona 9 : 30-38 ary ny Asan’ny Apostoly 26 : 12-18.

 

Natao ny hira Ffpm 202 : 1, 2 mialoha ny hafatra

Toriteny

Ny filazantsara araka ny Jaona no nitondran’ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny hafatra.

Perikopa tafiditra amin’ny fotoana nifandiran’ny mpitondra fivavahana ny amin’i Jesoa Kristy ity etoity. Araka ny voalaza ao amin’ny filazantsara dia nisy lehilahy iray izay teraka jamba nefa dia sitrana rehefa noahafahan’i Jesoa Kristy.

Nanahirana ireo mpitondra fivavahana teo amin’ny Jiosy io toe-javatra iray io. Nanadihady hatrany amin’ny ray amandrenin’ity lehilahy jamba ity ireo mpitondra fivavahana ireo satria dia te hiampanga an’i Jesoa Kristy ireo. Ilay lehilahy izay jamba hatramin’izay tokoa manko no nahagaga ireto mpitondra fivavahana ireto. Izay no itondran’ny mpitandrina hafatra amin’ity anio ity.

Nanambara ny fahafahany tanteraka izy ary fahafahana roa tonta no azony tamin’izany dia fahafahana ara-nofo ary fahafahana ara-panahy ihany koa.

Fahafahana ara-nofo

Ny olona jamba dia olona tsy mahalala afa-tsy ny loko mainty. Ny alina sy ny aizina no mandrakotra ny fiainany. Rehefa nahita izy ary dia afaka nahita loko hafa ankoatra ny mainty ary lasa olona afaka niaina ny mazava, ny andro sy ny alina.

Rehefa nohadihadin’ireto mpitondra fivavahana izy dia tsy nisy azony lazainy afatsy ny fahafahany. Nijoro hatrany hatramin’ny farany noho izany fahafahana azony izany izy.

Nisy moa ny fanontaniana nipetraka hoe izy ve no nanota sa ireo ray amandreniny. Fahiny manko dia vokatry ny ota matoa misy takaitra mahazo ny taranaka. Namaly nefa Jesoa fa tsy noho izy na noho ny ray amandreniny no nahatonga azy ho jamba fa fanehoana ny voninahitr’Andriamanitra.

Ny voninahitr’Andriamanitra dia ho an’ny rehetra. Izay dia tena aseho eto tokoa satria ity jamba ity dia olona madinika, tsy dia misy miraharaha loatre teo amin’ny fiaraha-monina. Na mahantra hianao, na marary, na ireo efa voahilikilika azy dia afaka hanehoana ny voninahitr’Andriamanitra avokoa.

Ny Isaia 51 : 9-11 dia tantara manambara fa ny zanak’Israely dia babo tany Babylona. Efa nanome ny teny fikasana azy ireo Andriamantira fa ho afaka izy ireo ary hody any an-tanindrazany. Rehefa Adriamanitra no miteny dia tsy maintsy tontosa. Manambara ny herin’Andriamanitra ity bokin’Isaia voalaza eto ity.

 

Fahafahana ara-panahy

Noroahan’ireo mpitondra fivavahana ilay jamba raha toa ka tsy nahazoany teny izay eritreretany fa mety azo hanenjehana ny Tompo.

Ity lehilahy izay rehefa nifanena tamin’ny Tompo taty aoriana dia lasa nangetaheta sy te-hahalala ny Tompo. (andininy 36-38). Azon’Andriamanitra atolotra izay mangetaheta Azy ny famonjena.

Dia toy izany koa ny boky ao amin’ny Asan’ny Apostoly, perikopa anio miala ny ny amin’ny Paoly Apostoly izay afaka roa sosona.

Hain’Andriamanitra ny zavatra rehetra. Manana izay hanafahana anao amin’izay manahirana anao ny Tompo. Eo amin’ny fiainantsika dia misy ireo fahazarantdratsy izay fanaontsika. Ny Tompo irery ihany no afaka manafaka antsika amin’izany.

Eo amin’ny sehatrintsika Fjkm, ny asan’ny Fiangonana dia ny hanafaka ny olona rehetra. Amin’izao fiainantsarotra izao dia tokony ahatoky an’i Jesoa Kristy isika. Manana ny rafitra hitondrany ny fiainantsika ny Tompo. Tokony hanao toy ny zanak’Israely, na dia mbola tany amin’ny fahababoana aza dia efa mifaly sahady satria Izy Andriamanitra mihitsy no mapanantena antsika.

Na ny fifandefasantsika vaovao eo tambazotrantsika aza dia efa fifampizarana lehibe.

Ivon’ny taniketsa anio , io sampana io dia famolavolana ankizy, fanomanana azy ireo mba ho olom-piangonana. Izay mahakolokolo no manana ny soa hoy ny hira Ffpm 787. Ny sampana dia hitaizana ny ankizy mba hanana fiainam-panahy manomboka any amin’ny fahazazany, hiditra mpianatra katekomena, ho lasa mpandray ny fanasan’ny Tompo, hanohy ny fanompoana amin’ny alalan’ny hira. Ireo no hoavin’ny Fiangonana. Anisan’ny fitaizana dia asaina mihaino toriteny ny ankizy ary mandray an-tsoratra izany.

 

Nisy ny anjarana hiran’ny Antoko mpihira Hasin’ny Famonjena, « Afak’olana » taorian’ny hafatra.

Famaranana ny fotoana

Rehefa izany dia nanao ny vavaka fangatahana ny mpitandrina ary nofaranana tamin’ny Rainay izay any an-danitra… 

 

Natao ny hira Ffpm 642 : 1, 2, nambara ny tondrozotra 2020 ary natolotra ny tso-drano. 

 

Natao ny hira Ffpm 414 : 1, 2 namaranana ny fotoana.

Lahatsoratra : Robel Hanitra

Sary : Ranaivoson Joel

Nampita ny horonan-tsary : Rabemananoro Jonathan, Raharijaona Nirina,

Fanamafisam-peo : Tina Arivony

Jona 2020>Ny hiram-pivavahana sy ny fivoarany

“ Tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny hendry” Efesiana 5: 15

Tena ara-bakiteny mihitsy ny fivoaran’ny hiram-pivavahana vokatry ny fandraisana andraikitra nataon’ny Mpitandrina ANDRIAMBELO tao amin’ny fivoriamben’ny Isan’Enim-Bolana tamin’ny

fivoriana ara-potoana tao Ambonin’Ampamarinana.

Mampalahelo ihany fa ny anarany irery no voarakitra an-tsoratra (ny marimarina kokoa dia ny anarana hita), fa vokatry ny hetsika nataon’ny kristiana katolika tao Fianarantsoa indrindra izay naharaisana tatitra no niaingan’izao fivoaran’ny hiram-pivavahana izao, satria ara-tantara dia voasakana ny ankizy tsy hanatrika ny lamesa misasak’alina fa ny lehibe kosa (na ny kristiana protestanta aza), dia nirohotra avokoa nanatrika satria mbola nanana endrika fahatsiarovana ny andro FANDROANA fahiny izany, ary NIVARINA niaraka tamin’izany ny hiram-pivavahana.

Dia rototra avokoa ny Misionera sy ny Mpitandrina indrindra indrindra,nanangana Komity niara-nandinika ny fanavaozana ny tahirin-kira mifanaraka amin’ny foto-kevitra isan-karazany ao amin’ny fanompoam-pivavahana ka nametraka lohateny tamin’ny hira tsirairay (Fihirana disiona 1894; Laharana 1 ka hatramin’ny laharana faha 168)

Dia toy ny Diksioneran’ny Fihirana no voarakitra an-tsoratra ao anatin’io Fihirana io ary ny laharana faha 169 ka hatramin’ny faha 400 dia tsy nisy lohateny intsony, mazava tsara kosa fa vokatry ny fandinihana LALINA sy feno RISI-PO no naha lavorary izao fanavaozana izao.

Mizara roa mazava tsara ireo hira 168 voalohany fa tononkira sy feon-kira tena malagasy na dia tsy voasoratra aza ny anaran’ny mpamoron-kira fa ny sasany kosa dia feon-kira nentin’ny Misionera avy any ivelany ka ny tononkira no nadika (malaladalaka), na nanaovana tononkira mifanaraka amin’ny feon-kira…Vitsy dia vitsy ny tononkira lavabe amin’ny andininy iray ary avy hatrany dia tsapa fa nanaovana fandinihana lalina izy rehetra ireo vao nalamina ho ao anaty fihirana ary na dia tsy voalaza aza ny mpanoratra ny tononkira dia ampoizina fa olona manana ny maha izy azy avy ireo nanoratra ireo.

Malahelo ihany ny mpitantara fa tsy ananana ny boky mirakitra ny feon-kira afa-tsy ireo vitsy dia vitsy TAFITA ho ary amin’ny fihirana FFPM ankehitriny.

Manomboka eo amin’ny hira laharana faha 169 kosa dia isaorana an’Andriamanitra fa misy ny anaran’ny Mpamorona ny tononkira rehetra ary mahavariana ny fifehezan’ny Misionera ny teny Malagasy sy ny fahaizany mandrindra izany amin’ny feon-kiram-pivavahana satria amin’ny maha tononkira FOHY azy, dia tena sarotra tokoa ny mamintina ny foto-kevitra teolojika ao anatiny, ary tena fanomezam-pahasoavana nilofosany fatratra matoa vitany lavorary tsara izany.

Ny tononkira noforonin’ny kristiana Malagasy koa dia tahaka izany ihany satria tena Teolojia lalim-paka no voarakitra ao anatin’ny tononkira fohy, izay mibanjina ny foto-kevitra isan-karazany araka ny voalaza etsy aloha.

Mbola mety hisy ihany ny fomba hamoahana ny tononkiram-pivavahana voarakitra ao anatin’ity Fihirana edisiona 1894 ity, satria harena sarobidy ho an’ny taranaka ankehitriny, indrindra izay te handalina ny literatiora kristiana momba ny tononkiram-pivavahana satria tononkalo fohy dia fohy, nefa kanto dia kanto tokoa ary mirakitra hevi-dalina sarobidy mirakitra tantara.

Soso-kevitra mandalo ihany izany fa raha misy ny faniriana tiana ho tanteraka dia ho hita miandalana ihany ny handavorariana izany.

Efa voalaza teo aloha fa mizara roa ny mpanoratra ny hira ao amin’ny fihirana nivoaka ny taona 1894 ka manomboka eo amin’ny laharana faha 169 hatramin’ny faha 400 farany dia Misionera avokoa no nanoratra azy miaraka amin’ny Mpitandrina sy kristiana laika malagasy ary mahavariana ny nandaminan’ny Komity nandrindra azy, fa azo lazaina fa: “Mpanakanto” avokoa ireo nanoratra ireo, na Malagasy na Misionera Anglisy.

Ireto avy ireo Misionera nanoratra ny tononkira ao amin’ny Fihirana LMS nivoaka ny taona 1894/ Rév. J. RICHARDSON, Rév. R. HARTLEY, Rév. R. BARON, Rév. RH HOULDER, Rév. A KINGDOM, Rév; WE COUSINS, Rév; ET PRICE, Rév. GW PARKER, Rév. AE BROCKWAY, Rév. R TOY, Rév. L STREET, Rév. JS SEWELL.

Ireto kosa ny mpanoratra tononkira Malagasy: RAMAHANDRY, J ANDRIANAIVORAVELONA, RADAFINE, RAJAONARY, P RANIVO,

RANAIVO, ANDRIANONY, RAMBOATIANA, ary RAINIZAFIMANGA (Raiben’ny Renin’ny mpanoratra…)                    

 Mbola hotohizanaRAJAOFETRA John

Jona 2020>Mihavana ao amin’ny Tompo

Tsianjery : « Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin’ izay iray firenena aminao: fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao: Izaho no Jehovah.» Levitikosy 19 :18

Efa nandao Ilay Fitiavana voalohany isika, fa ankehitriny kosa dia Jesoa Kristy mihitsy no ilay tena FAMPIHAVANANA antsika : dia isika amin’Andriamanitra ary koa amintsika samy olona.

Ny fihavanana ao amin’i Kristy : Mikatsaha mandrakariva izay tsara ho an’ny namanao, fa indrindra ny iray firenena aminao; alaviro izay rehetra fifanaratsiana, mananara ny mpanao ratsy fa hanadinan’Andriamanitra anao tokoa ny amin’izany ka mba tsy ho heloka ho anao ny tsy fanaovanao izany. (Lev 19:16-18).

Koa raha Jehovah Tompo aza namindra fo tamintsika izay mpanota tsy mendrika akory ; nahoana kosa isika no tsy mba hanahaka Azy, ka hifanisy soa sy hifampitsinjo marina,  hitoeran’ny fiadanany eo amintsika ? (Zak 8:14-17). Manahafa an’i Kristy, fa indrindra amin’ny fitiavana, izany no ahitan’ny olona antsika fa mpianany tokoa isika. (Jao 13:34-35).

zay tena tia tsy mba manandra-tena, fa mametraka mandrakariva ny hafa ho mihoatra noho ny tenany. Aza avela hisy aminao hahasakana anao tsy ho tia ny hafa. Izany no tena asam-pamonjena araka ny hafatry ny Tompo: dia famonjena ho an’ny tenanao sy ho an’ny hafa koa. (Mar 9:33-50).

Izay nahatanteraka ny tena fitiavana marina, dia toa izay efa nahatanteraka ny didy  rehetra nomen’ny Tompo: koa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. (Rom 13:8-10).

Asehoy amin’ny fitondran-tena tsara ny asan’ny Fanahy Masina ao aminao: madio, tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mihanahana na mihatsaravelatsihy. (Jak 3:13-18)

Kristiana mahatandrina fihavanana : Fadio izay rehetra mety hanimba ny fiaraha-moninao, na avy amin’izay hiditra ny vavanao izany na izay haloaky ny molotrao. Ny adala no tsy mba mitandrina izay ataony, satria izy te hanisy fahatafintohinana ho an’ny hafa mandrakariva. (Oha 20:1-3)

Raha azo atao dia mihavàna amin’ny olona rehetra, izany no fifampirisihana tsara indrindra mety ataontsika. Ny fifampiandaniana mandroaka ny firaisan-tsaina, satria mandranitra ny fanambonian-tena. (Fil 2:1-4).

Araraoty ny fotoana ahazoanao mamitrana izay fihavanana rava rehetra, dieny tsy mbola tara loatra. Raha tsy manao izany ianao dia toy izay mampitatao fanamelohana eo an-tampon-dohanao. (Mat 5:25-26).

Izao tontolo izao sy ny fampisarahany dia mety hahalavo tokoa izay tsy miambina tsara.Tehirizo ny fonao hadio fa lehibe loatra ho antsika ny hahajoro tsy manan-tsiny eo anatrehan’ny Tompontsika rahatrizay. (Lio 21:34-36).

Ao amin’Andriamanitra no misy ny fihavanana marina, dia ny firaisana ao amin’ny Fanahy Masina; mifalia isika raha efa ao amin’ny Tompo tokoa, fa izany no hitoeran’ny fiadanana ho amintsika sy ho amin’ny firenentsika. (2 Kor 13:11-14)

Fehiny : Eto dia hitrikitrihintsika tokoa ny hoe « Fihavanana maha kristiana » (mihavana ao amin’ny Tompo), satria tena misy tokoa mantsy ny endrim-pihavanana hafa toy ny hoe : fisakaizana ratsy, firaisana tsikombakomba, firahalahiana anaty fanompoan-tsy izy, sns maro mbola azo tanisaina.

Katsahin’ny devoly fatratra tokoa amin’ny fomba rehetra ny hampisaraka ny olona samy olona, fa indrindra izay tena iray aina. Nefa endrey ny hatsarana rehefa mifankatia isika ka amirapiratan’ny Voninahitr’Andriamanitra. (Sal 133).

 Koa mandrakariva, aoka ny fitiavana sy ny fihavanana no hanetsika antsika, fa izany no hahatanterahan’ny asan’ny Fanahy Masina ao amintsika, Izy izay manambara amintsika fa zanak’Andriamanitra marina isika.

Izay mamafy ny voan’ny fihavanana dia mitory an’i Kristy FAMPIHAVANANA. (Jak 3:13-18)

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra, fa ho amintsika tia fihavanana kosa ny fiadanan’ny mpiara-dia amin’ny Tompontsika. Amena !!!                               

 Ny Vaomieran’ny Aim-Panahy