Alahady 08 Novambra 2020
“ MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO "

Ivom-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala

Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao.

Alahadin’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala. Solofo RAKOTOSEHENO no nitarika ny litorjia. ANDRIANILAINA Six, Loholona no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana.
 
Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SALAMO 98:1-4.
Noredonina ny hira FFPM 16 : 1-2 “ AVIA, RY VAZAN-TANY O! ” ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina.
Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.

 

5 MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY

ANDRIAMBELOSON Tiffany, mpampianatra ao amin’ny K8 no nitarika izany.  Nanao vavaka avy hatrany ny mampampianatra ho fangatahana ny Fanahy Masina

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia hoe :  » Mifankazara amin’I Tsitoha ianao dia hiadana” Job 22:21a  .

Tantaran’i Martha sy Maria no nentina nanaovana fanoharana teto. Raha nandray vahiny i Martha nisy fotoana dia variana nanao raharaha izy ary i Maria kosa dia nihaino amin’i Jesoa.

Isika ihany koa dia tokony anao izany, mihaino an’ i Jesoa amin’ny alalan’ny famakiana ny baiboly sy fihainoana ny tenin’Andriamanitra.

Natsangana ny ankizy sy tanora ka naverina novakiana ny JOB 22:21 a ary natao ny hira ny FFPM 808: 2 “ EO AN-TRATRANAO JESOSY ”.

. Nanaraka ny fotoanan’ny Sekoly Alahady ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 210: 1 « ZAVA-TSOA TOKOA NY FITSIPAKAO ». ZANAHARITSIMBA Toky no nanatanteraka ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina.
Namaky ny Testamenta Taloha SAL 130 : 1 – 8 kosa RAKOTONDRAMBOA Andry
Namaky ny Testamenta Vaovao LIO 12 : 35 – 40 ; TIT 2 : 11 – 15 kosa RAOLIARIZAKA Bakoly
Natao ny hira FFPM 190 : 1-2 ” RY FANAHY MPANAZAVA “ mialoha ny toriteny.

TORITENY

 » Miandrandra famonjena ny mino  » io no tena fanolorana nentina nitondra ny toriteny.

Nahoana no miandrandra izany ny mino, satria voageja izy (fiaraha-monina feno herisetra sy habibiana). Ny vahaolana amin’izany nefa dia ny Baiboly ihany.

Ny fandinihana ny Baiboly no ahitantsika ny valin’ny olana rehetra mianjady amintsika, ao avokoa no ahitana ny vokatry ny fikarohana rehetra ary porofon’izany no hanambaràna fa ny boky siantifika feno sy malaza indrindra ankehitriny dia ny baiboly amin’ny alalan’ny Genesisy (famoronana an’izao tontolo izao)

 

Ny teny hoe miandrandra dia mifono hevitra roa dia :
1) Miandrandra mijery ny lanitra
2)Miandrandra amin’ny lafiny tsy hita maso

Io heviny faharoa io no sahaza antsika Kristianina dia ny miandrandra ny famonjena, satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra velona.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra! Amen.

Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa.

Rehefa vita izany dia nanao ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah. II) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

TATITRA

Ny tatitry ny asan’ny sampana dia notontosain’i RALAIARIMANANA Narindra.

Nanamarika
ny fiainan'ny Gazety sy Tranonkala manokana ny fodiamandrin'ny mpikambana 3
izay tena nanana ny maha-izy azy sy andraikitra lehibe :

- 22 jona 2020 : RAJAOFETRA Seta, Loholona, izay Filoha nandritra ny taona maro, mpitarika tena nazoto sy niezaka nanao ny asany rehetra tamin'ny fony sy heriny ary fahaizany manontolo, tia nifandray tamin'olona, sariaka, vantam-piteny

- 15 jolay 2020 : RAKOTONDRAMBOA Jean, Diakona taloha, mpiandry, mpanoratra ao amin'ny pejy natokana ho an'ny mpivady sy ny an'ny AFF, tia filaminana, mpanabe, nampiavaka azy ny fampifandraisana ny fomba fiainan'ny Fiangonana amin'ny voasoratra ao amin'ny Baiboly.

- 16 jolay 2020 : RAJAONARISON Solange, Loholona, mpandinibola, birao teo aloha, olona tsotra be, nalefaka, nanetry tena mandrakariva.

 

Na mafy aza ny fiatrehana ny fahabangana dia hotsarovanay ny
fiaraha-miasa tamin'izy ireo izay nampandroso.

 
Rehefa vita izany dia nataon'ny sampana teo am-pitsanganana ny hira FF 24 : " Mahereza ! Ny Tompo momba anao "

 

 

RAHARAHAM-PIANGONANA

  • RAZAFINDRABE John Bam no nanatanteraka izany. Novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Mat 24 : 42 nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana :

ASA IVELANY
Avy amin’ny foibe FJKM : Fanasana amin’ireto fotoan-dehibe manaraka ireto
Sabotsy 14 Nov @ 15h : fitokanana ny Chapelle vaovao any amin’ny TPM Ivato sy fanolorana ny fanalahindin’ny trano ho mariky ny faha50 taona ny FJKM
Alahady 15 Nov @15h : Fanompoam-pivavahana fanolorana ireo prezida synodaly, Tale
Tonian’ny sampan’asa sy asa izay vao avy notendren’ny mpiandraikitra foibe izay ato ao amin’ny FJKM Andrianarivo Fahasoavana
Alahady 22 Nov @08h: Fanompoam-pivavahana fitokanana sekoly tekinika sy toerana fitsaboana eny Fihaonana Ankazobe.

 

ASA ANATINY
• Alahady natokana ho an’ny RFF sy ny Gazety TAFA sy ny Tranonkala ny Alahady anio ;
• Alahady 22 Novambra: iarahana amin’ny zanaka am-pielezana Amparibe Famonjena ary hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ;
• Tsy hisy fandraisana fanasan’ny Tompo ny 25 novambra ;
• Ar 3.839.000 no vola niditra nandritra iny herinandro iny ;
• Fiantsoana fanambadiana : Andriamorasata Anja Nambinina sy Andrianary Ravaka Malalatiana Asabotsy 21 Novambra ao amin’ny FJKM Ambatomena ;

Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.

FANATI-PISAORANA

Natao mialoha ny fanononana ny voady ny hira FFPM 307 « IZA NO HANOMPO AN’JESOA SOA?
RANAIVOSON Jacky no namaky ny voady taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 37 : 3-4. Nisy ireo nisaotra sy nangata-bavaka : misaotra an’Andriamanitra nohon’ny asa fivelomana natolotra azy, tokantrano iray nohon’ny andraikitra iray izay vao noraisiny, mangataka vavaka mba hahazo rariny amin’ny fitsaràna.

Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FFPM 645 : 4  » JESOSY KAPITENY  » ny fanatitra.

Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny asa vavolombelona ny fotoana.

 

ASA VAVOLOMBELONA : FANDRAISAN-TANANA NY TOMPON'ANDRAIKITRA

Nantsoina tsirariray ireo tompon’andraikitra vaovao ka niroso teny amin’ny alitara ho raisin-tanana sy ho atolotra ny fiangonana amin’ny adidy sy andraikitra izay miandry azy ireo :

Filoha : ANDRIANILAINA Gina
Tonian’ny Gazety : RAKOTOSEHENO Solofo
Tonian’ny Tranonkala : RABEMANANORO Jonathan

Mpitantsoratry ny Vola : ANDRIAMAHATANA Rado

Mpanolotsaina : RANAIVOSON Haja
Ny Mpandinibola faharoa dia RAOLIARIZAKA Bakoly.

Tsy miova ny Birao hafa ankoatra ireo. Nanatontosa vavaka ny mpitandrina ho fitsofan-drano azy ireo.

 

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaorana an’Andriamanitra ny fahatontosan’ny fotoana rehetra androany. Nisaorana an’Andriamanitra noho ny Teniny. Nentina amim-bavaka ireo mpanompon’Andriamanitra izay vao notsofina rano teo ; fitondrana am-bavaka ny nitory teny androany ; ho an’ny fiangonana sy ireo mpitondra azy rehetra, mba hampandroso izany fanjakan’Andriamanaitra izany ; vavaka ho any fiangonana FJKM na ny any ivelany na ny eto an-toerana amin’ny fivorian’ny mpiandraikitra foibe ; vavaka ho an’ny FJKM Amparibe sy ireo mpivavaka ao aminy, ny any ampielezana na ny eto an-toerana mba ho eo ambanin’ny fiahian’Andriamanitra mandrakariva;  vavaka ho an’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala ; ny malagasy manoloana ny kere any atsimon’ny Nosy ; Vavaka amin’izao fidiran’ny mpianatra izao ; Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 753 : 1 «  TIAKO NY HIARAKA AMINAO JESOA ». Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 753 :  4 nofaranana tamin’ny Amen hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité.

Nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

Mpitendry : RAJAOFETRA John

Niandraikitra ny fafana : RATIARISON Joris

Nikirakira ny fanamafisam-peo : HARENTSOA Rova

Diakona : Vaomieran’ny Asa Vavolombelona sy Vaomieran’ny vola (rakitra sy varavarana)

Naka sary : RAHARIJAONA Solofonirina

Nandray an-tsoratra : RANAIVOSON Joël