Teny Fanolorana

« Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. » Heb 10 :24
« Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara. » Oha 14 :22

Feno haravoana sy hafaliana isika mihaona sy mitafa eto anatin’ny tranokalam-pifandraisan’ny F.J.K.M. Amparibe Famonjena. Ny tranokalam-piangonana toy izao dia entina hampitana zavatra maro momba ny Fiangonana sy ny kristiana miserasera ao anatiny.
Ny asan’ny Fiangonana dia misy dingana telo mifanao ambaratonga mba hahatanterahany ny baikon’ny Tompo hoe « … fahano àry ny ondrikeliko » (Jao.21:15). Ireto avy izany : fitoriana ny Filazantsara ho an’izay tsy mbola ao am-bala ; fitaizam-panahy rehefa tonga mikambana ho andiany iray amin’ireo efa ao am-bala ; ary fitaizam-pinoana mba ho kristiana sahy milaza hoe « … fantatro izay inoako » (2Tim.1:12d). Amin’io ambaratonga farany io dia tsy zaza amin’ny ara-panahy intsony, fa olona efa mahatratra ny ohatra ny finoana (Efe.4:13). Fomba mahomby entina mampita io baikon’i Jesoa io ny teknolojia toy izao, ka isaorana sy omem-boninahitra Andriamanitra. (…)

RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina
F.J.K.M. Amparibe Famonjena
S/P Antananarivo Andrafena (SPAA 10)

ALAHADY 29 JANOARY 2023

IMG_20230129_085451
IMG_0981
IMG_20230129_111355

Ny tatitry ny fanompoam-pivavahana

Mamarana ny volana janoary nibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy : « MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO » isika eto amin’ny sahan’ny FJKM. Ity no alahady fahaefatra manaraka ny Epifania ary koa alahady itondrana tamim-bavaka ireo marary hoditra. Ho antsika eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena dia ity no alahady anatanterahina ny Fanambadiana miara-mizotra, hetsika izay tafiditra anaty fandaharana karakarain’ny Komitin’ny Fisotroandrononon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady (KFM). Miisa 7 ireo mpivady niroso tamin’izany fanamasinana ny fanambadiana izany. Ramatoa Raharijaona Rasetamanana Bodo no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra. Ny litorjia faharoa no nitondrana izao fanompoam-pivavahana izao. Rehefa vory lanina ny mpianakavin’ny finoana dia nitanjozotra niditra, tanatin’ny feonkira: « Marche des fiançailles », an’i Wagner, notendren’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM) ireo mpanambady.

PERIKOPA FJKM

FEBROARY 2023

Lohahevitra :

«NY FAHEFAN'NY TENIN'ANDRIAMANITRA »

Ala. V man.Epifania

 • Zakaria 1 : 1-6
 • Marka 1 : 21-28
 • Hebreo 1 : 1-4

Ala. VI man.Epifania-Alahadin'ny Baiboly

 • 1 Mpanjaka 13 : 1-6
 • Lioka 8 : 22-25
 • Lioka 8 : 22-25

Ala. VII man Epifania -Arsiva FJKM

 • Eksodosy 20 : 18-26
 • Jaona 12 : 44-50
 • Asan’ny Apostoly 19 : 11-20

Karemy I

 • Deoteronomia 18 : 20-22
 • Marka 2 : 1-12
 • Hebreo 4 : 12-13

Alah IV man. Epifania

 • Isaia 65 : 17-21
 • Lioka 17 : 11-19
 • Apo 22 : 1-5

Vatsim-panahy

RAHARIJOANA Solofonirina
Mpitandrina

JANOARY 2023

Mpahary izao reehtra izao ny Tompo

I Hana vadin’i Ely mpisorona tao Silo,renin’i Samoela no manao hira fisaorana eto. Fifaliana amin’ny

famonjen’Andriamanitra, satria:

* Andriamanitra mihaino vavaka;

*Andriamanitra mamonjy ny olony.

Tenin'ny Filoha

Gina Sylvie

Ry Havana,

« Arahaba, ry ilay nohasoavina, ny Tompo momba anao. » Lioka 1 :28

Izany tenin’ny anjely tamin’i Maria, voafidy ho renin’i Jesoa izany, no tononina aminao koa ho fiarahabana sy fandraisana anao mitsidika ny TRANOKALA.

Nohasoavina isika tafahaona eto, satria ny Tompo no nampiray antsika. Ny fanantenana sy ny fitiavana avy amin’Ilay Zanak’Andriamanitra anie hampitombo hatrany ny finoana, izay efa nitoetra teto anivon’ny Fitandremana nandritra ny 160 taona.

Ny fitaovan-tserasera toy izao, dia ambohi-pihaonana, koa hiezaka hatrany izahay ny hanome ny tsara ho fantatra momba ny fiainam-piangonana eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena, mba hahafahan’ny tsirairay miara-miombon’aina sy mandroso hatrany amin’ny asa tsara.

Ny firariako ho anao : « Hambinina anie izay tia anao ; Fiadanana anie ho ao anatin’ny mandanao ; Fanambinana anie ho ao an-dapanao.» Salamo 122:7

ANDRIANILAINA Gina

Filohan'ny Gazety sy ny Tranokala

Mahatoky izao teny izao

«Mpahary izao rehetra izao ny Tompo»

Tsianjery “Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza” Jaona 1:3

Fanontaniana mipetraka amintsika olombelona mazana ny manontany tena na manontany ny manodidina hoe iza tokoa moa no nahary izao zavatra àry rehetra izao. Satria dia maro ny zavatra hita na tsapa izay mampametra-panontaniana toy izany. Koa raha tsy manana an’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kritsy Zanaka ilay ivavahana isika ary koa tsy mamaky Baiboly dia toa ho saro-baliana izany.

FJKM Amparibe Famonjena
Fitandremana

TAFIKA MASINA FAMPIORENANA :
Ambohitompoina

Folo taona lasa izay no nanaovana Tafika Masina tao Ambohitompoina sy ny manodidina, nefa toa tsapa fa mihemotra sy mangatsiaka ny mpianakavin'ny finoana, koa andraikity ny mpiantafika no mamerina ny olona indray ao amin'i Jesoa Kristy, mamerina ny olona ao am-piangonana,mampiorina ny finoana ao amin'i Jesoa Kristy...

JOBILY
MPITANDRINA
RAMINO PAUL :
Sakafom-pifaliana

jobily faha 50 taona niasan'ny Mpitandrina Ramino Paul mivady teo amin'ny sehatry ny Fiangonana. Alahady 05 Jona 2016 - Espace Mahatehotia Ambohimarina Iavoloha.

SETA RAJAOFETRA:
5 MARTSA 1954 - 22 JONA 2020​

« Sambatra izay maty dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy. » APOK 14 : 13 Nindaosin’ny fahafatesana RAJAOFETRA Seta Marcel, Filoha amperinasan’ny Gazety TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANONKALA ny Alatsinainy 22 jona 2020 rehefa nampindramin’ Andriamanitra antsika nahalala azy sy nifanerasera taminy nandritra ny 66 taona.

Tantaram-piangonana

SMZM
Nitendry mialoha ny fotoam-pivavahana Alahady voalohan’ny taona

Raha narahintsika tsara ny tantaram-piangonana nisesisesy hatramin’izao, dia tsy ny fivoaran’ny hira ihany no tsikaritra fa ny fampivoarany indrindra koa.

Noresahana im-betsaka talohan’izao ny toe-po sy ny toe-tsaina ary  ny toe-panahin’ny olona, indrindra fa isika lasa kristiana, dia isaorana an’Andriamanitra fa nanana anjara tamin’izany tokoa ny hira.

Toriteny feno manko ny hiram-pivavahana, indrindra ireo hira hita ao amin’ny fihirana FFPM, ary tahaka izany rahateo ny hira rehetra ao amin’ny Fihirana Fifohazana sy ny Fihirana Vokovoko Manga.

 

Mikasa hanjifa ny gazety taratry ny Famonjena ve ianao ?

Azonao raisina amin'ny endriny .pdf izany.
Ahoana hoy ianao ?
Tsidio ary ito rohy ito

0
Mpitsidika isa-kerinandro
0
Isan'ny mpiangona

Ahoana kosa ny fahitan'ny tanora ny tranonkala?

"Manampy ahy amin'ny fanarahana ny fiainam-piangonana ito tranonkala ito rehefa sendra manantanteraka iraka ivelan'ny renivohitra aho"
Toky ZANAHARITSIMBA
Mpiangona
"Sehatra mafinaritra hanembonako ny mpiakavin'ny finoana ao Amparibe ito tranonkala ito na dia aty ampitan-dranomasina aza ahy"
Gerrald RANDRIANTSIMANIRY
Zanaky ny fiangonana
"Momban'ito tranonkala ito ? Manomeha ahy ny tsara fantatra rehetra sy daty tsara tsarovana ary ny sendra tsy henoko tsara ny alahady"
Jonathan RABEMANANANORO
Biraon'ny sampana
"Tsidiako fa manampy ahy tokoa hahalala tsara ny sampana hidirako ito ho ahy voa noraisina mpandray tamin'ny novambra lasa teo"
Miora NALIARISOA
Mpandray vaovao

Fa aiza tokoa moa no misy ny
FJKM Amparibe Famonjena ?