Teny Fanolorana

« Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. » Heb 10 :24
« Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara. » Oha 14 :22

Feno haravoana sy hafaliana isika mihaona sy mitafa eto anatin’ny tranokalam-pifandraisan’ny F.J.K.M. Amparibe Famonjena. Ny tranokalam-piangonana toy izao dia entina hampitana zavatra maro momba ny Fiangonana sy ny kristiana miserasera ao anatiny.
Ny asan’ny Fiangonana dia misy dingana telo mifanao ambaratonga mba hahatanterahany ny baikon’ny Tompo hoe « … fahano àry ny ondrikeliko » (Jao.21:15). Ireto avy izany : fitoriana ny Filazantsara ho an’izay tsy mbola ao am-bala ; fitaizam-panahy rehefa tonga mikambana ho andiany iray amin’ireo efa ao am-bala ; ary fitaizam-pinoana mba ho kristiana sahy milaza hoe « … fantatro izay inoako » (2Tim.1:12d). Amin’io ambaratonga farany io dia tsy zaza amin’ny ara-panahy intsony, fa olona efa mahatratra ny ohatra ny finoana (Efe.4:13). Fomba mahomby entina mampita io baikon’i Jesoa io ny teknolojia toy izao, ka isaorana sy omem-boninahitra Andriamanitra. (…)

RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina
F.J.K.M. Amparibe Famonjena
S/P Antananarivo Andrafena (SPAA 10)

ALAHADY 15 MAY 2022

IMG_0587
IMG_0641
IMG_0598

Ny tatitry ny fanompoam-pivavahana

Isaorantsika ny Tompo noho ny nahafahana niombom-bavaka teto an-tranon’Andriamanitra androany. Fotoana manana ny lanjany manokana eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana ny androany satria natokana ho fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 60 taona niorenan’ny Sampana Mpanazana sy Tily teto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena. Alahady fahaefatra manaraka ny Paska anio ary mbola hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : “ MANAVAO NY FANAHY MASINA”. Eto amin’ny sahan’ny FJKM dia natokana hitondrana amim-bavaka ny Mpiasa iombonana eto amin’ny FJKM ity alahady ity. Ramanana Alain na i “Gogo Misaina”, Filohan’ny Komitin’ny taom-pankalazana no nitarika ny fanompoam-pivavahana .

PERIKOPA FJKM

May 2022

Lohahevitra :

« MANAVAO NY FANAHY MASINA»

Alah ll man Paska

 • Isa 32.9-20
 • Jao 4.19-24
 • Tit 3.3-7

Alah III man. Paska-Sampana Lehilahy Kristiana

 • Deo 34.5-12
 • Jao 7.37-44
 • Asa 19.1-7

Alah IV man Paska-Mpiasa iombonana

 • Eks 35.30-35
 • Mar 1.1-8/1
 • Kor 2.12-16

Alah V man Paska - Alahady FFPM

 • Eze 37.1-14
 • Jao 3.31-36
 • Gal 5.16-26

Andro niakarana

 • Gen. 5.18-24
 • Lio. 24.50-53
 • Kol. 3.1-11

Alah VI man Paska

 • Sal. 104.24-35
 • Lio. 11.9-13
 • 2 Tes. 2.1-12

Vatsim-panahy

RAHARIJOANA Solofonirina
Mpitandrina

MAY 2022

Manavao ny Fanahy Masina

Teny farany ato anatin’ity Filazan-tsara fahaefatra no vatsy ho antsika. Milaza ilay vavolombelona marina. Misy karazany telo ny vavolombelona :

* Nahita fa tsy nino an’i Jesoa avy any Nazareta ho Kristy na Mesia.

* Nahalala fa nijanona ho mpihainohaino fotsiny ihany.

* Tonga mpianatra vavolombelona.

Ity fahatelo no raisina ho fianarana ho antsika fa izy no manana ireo toetra tokony hotahafina voambara eto amin’ny Jao.21:24. Ireto avy izany toetra filamatra izany :

** Manambara mazava ny amin’i Jesoa Kristy mba hinoana Azy ; fa Izy no Zanak’Andriamanitra : Jao.21:24a.

Tenin'ny Filoha

Gina Sylvie

Ry Havana,

« Arahaba, ry ilay nohasoavina, ny Tompo momba anao. » Lioka 1 :28

Izany tenin’ny anjely tamin’i Maria, voafidy ho renin’i Jesoa izany, no tononina aminao koa ho fiarahabana sy fandraisana anao mitsidika ny TRANOKALA.

Nohasoavina isika tafahaona eto, satria ny Tompo no nampiray antsika. Ny fanantenana sy ny fitiavana avy amin’Ilay Zanak’Andriamanitra anie hampitombo hatrany ny finoana, izay efa nitoetra teto anivon’ny Fitandremana nandritra ny 160 taona.

Ny fitaovan-tserasera toy izao, dia ambohi-pihaonana, koa hiezaka hatrany izahay ny hanome ny tsara ho fantatra momba ny fiainam-piangonana eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena, mba hahafahan’ny tsirairay miara-miombon’aina sy mandroso hatrany amin’ny asa tsara.

Ny firariako ho anao : « Hambinina anie izay tia anao ; Fiadanana anie ho ao anatin’ny mandanao ; Fanambinana anie ho ao an-dapanao.» Salamo 122:7

ANDRIANILAINA Gina

Filohan'ny Gazety sy ny Tranokala

Mahatoky izao teny izao

«MANAVAO NY FANAHY MASINA»

Tsianjery “ Koa raha hianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an'izay mangataka aminy?” Lioka 11:13

Andriamanitra dia Fanahy

Raha vao avy nandray ny famonjena nomen’i Jesoa Kristy antsika isika tamin’ny fankalazana ny Paska, dia mbola fanomezana sarobidy ihany koa no mbola omen’Andriamanitra antsika amin’ny  nomezany antsika maimaim-poana ny Fanahy Masina noho ny fitiavany antsika (Tit. 3:4-5).

Avy amin’Andriamanitra ny Fanahy (Isa. 3:15), satria Izy dia Fanahy (Jao. 4:24) koa mangataka amintsika olona mino Izy ny hivavaka amin’ny Fanahy Masina sy ny fahamarinana (Jao. 4:23) 

FJKM Amparibe Famonjena
Fitandremana

TAFIKA MASINA FAMPIORENANA :
Ambohitompoina

Folo taona lasa izay no nanaovana Tafika Masina tao Ambohitompoina sy ny manodidina, nefa toa tsapa fa mihemotra sy mangatsiaka ny mpianakavin'ny finoana, koa andraikity ny mpiantafika no mamerina ny olona indray ao amin'i Jesoa Kristy, mamerina ny olona ao am-piangonana,mampiorina ny finoana ao amin'i Jesoa Kristy...

JOBILY
MPITANDRINA
RAMINO PAUL :
Sakafom-pifaliana

jobily faha 50 taona niasan'ny Mpitandrina Ramino Paul mivady teo amin'ny sehatry ny Fiangonana. Alahady 05 Jona 2016 - Espace Mahatehotia Ambohimarina Iavoloha.

SETA RAJAOFETRA:
5 MARTSA 1954 - 22 JONA 2020​

« Sambatra izay maty dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy. » APOK 14 : 13 Nindaosin’ny fahafatesana RAJAOFETRA Seta Marcel, Filoha amperinasan’ny Gazety TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANONKALA ny Alatsinainy 22 jona 2020 rehefa nampindramin’ Andriamanitra antsika nahalala azy sy nifanerasera taminy nandritra ny 66 taona.

Tantaram-piangonana

SMZM
Nitendry mialoha ny fotoam-pivavahana Alahady voalohan’ny taona

Raha manohy ny tantaran’ny hiram-pivavahana tao amin’ny Sampana Vokovoko Manga isika, dia fantatsika tsara ny mety ho fiandohan’ny Fihirana voalohany, fa tamin’ny fotoana MIFAMENO dia ny efa nahatongavan’ny Filazantsara nentin’ny Misionera sy ny fiandohan’ny fanjanahantany noho ny ady nifanaovana tamin’ny Frantsay.

Mikasa hanjifa ny gazety taratry ny Famonjena ve ianao ?

Azonao raisina amin'ny endriny .pdf izany.
Ahoana hoy ianao ?
Tsidio ary ito rohy ito

0
Mpitsidika isa-kerinandro
0
Isan'ny mpiangona

Ahoana kosa ny fahitan'ny tanora ny tranonkala?

"Manampy ahy amin'ny fanarahana ny fiainam-piangonana ito tranonkala ito rehefa sendra manantanteraka iraka ivelan'ny renivohitra aho"
Toky ZANAHARITSIMBA
Mpiangona
"Sehatra mafinaritra hanembonako ny mpiakavin'ny finoana ao Amparibe ito tranonkala ito na dia aty ampitan-dranomasina aza ahy"
Gerrald RANDRIANTSIMANIRY
Zanaky ny fiangonana
"Momban'ito tranonkala ito ? Manomeha ahy ny tsara fantatra rehetra sy daty tsara tsarovana ary ny sendra tsy henoko tsara ny alahady"
Jonathan RABEMANANANORO
Biraon'ny sampana
"Tsidiako fa manampy ahy tokoa hahalala tsara ny sampana hidirako ito ho ahy voa noraisina mpandray tamin'ny novambra lasa teo"
Miora NALIARISOA
Mpandray vaovao

Fa aiza tokoa moa no misy ny
FJKM Amparibe Famonjena ?