Zoma faha-25 Desambra 2020

Andro Krismasy

"Manaiky an’i Jesoa Mesia, ny mino"

Zoma 25 desambra 2020. Andro Krismasy hankalazana indray ny nahaterahan’ny Mpamonjy. Andro voatokana  ihany koa ho fanateram-bokatry ny Fiangonana Amparibe famonjena. Andro lehibe ny fotoana anio noho izany, satria dia fotoana lehibe roa sosona no notanterahina. 

Litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana ary ny Mpitandrina miana-draharaha, RAMILISON Diamondra, no nitarika sy nitondra ny hafatra. Ramatoa RAHARIJAONA Bodo no nanao ny vavaka sy namaky ny Soratra masina. Mbola mandinika ny lohahevitra « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino » isika. 

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno no niandraikitra ny fotoana iray manontolo. Taorian’ny feon-java-maneno, dia niantso sy nidera an’Andriamanitra ny mpitarika, ary natao ny hira FFPM 67 : 1, 2, 3, izay narahiny vavaka avy eo.

FAMAKIANA NY SORATRA MASINA

Nasiana feon-java-maneno fohy ary natao ny hira FFPM 71 : 2, 3 ho fiomanana amin’ny vavaka sy ny vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny Isaia 11 :1-10, Matio 2 : 6-12 ; Galatiana 4 : 1-7 ka ramatoa RAHARIJAONA Bodo no namaky izany.

Natao ny hira FFPM 65 : 1, 2 mialoha ny hafatra.

TORITENY

Fety lehibe ny Krismasy ary matetika dia toa adino ny maha Krismasy azy, fa toa lasa fahazarana fotsiny ihany. Toa zavatry ny tany no ankalazaina, hoy ny Mpitandrina. 

Ny Filazantsara araka ny Matio manambara ny « Krismasin’ny Magy » no nitondrany ny hafatra. Misy toe-tsaina sy hafatra azo raisina ao, hoy izy. 

Misy toe-po telo samihafa voalaza eto. Samy toe-tsaina avy amin’ny olona ireo. 

Misy mahalala hoe Krismasy nefa tsy miraharaha.

  • Ny mpisorona sy ny mpanora-dalana

Nahafantatra izy ireo nefa tsy miraharaha. Nahalala izy ireo fa Kristy no teraka ary hitondra famonjena ho azy, nefa tsy niraharaha izy ireo. Izay ilay voalaza ao amin’ny Jaona 1 : 11 « Tonga tany amin’ny azy ihany Izy, fa ny azy tsy nandray Azy ». 

  • Heroda

Misy indray ireo olona izay mamono ny drafi-pamonjen’Andriamanitra. Heroda no tiana ambara eto. Heroda moa dia olona tia voninahitra ka rehefa nilaza taminy ny magy, fa misy mpanjaka teraka fa tsy avy aminy izany, dia nitsangana avy hatrany izy, ho fahavalon’izany mpanjaka vao teraka izany. 

  • Ny magy

Ireo indray nifaly fa tonga ny Mpamonjy, nahita fahasoavana tsy manam-paharoa. Ireo magy dia mpanjaka ary mampifandray ny zava-misy eny an-danitra sy ny ety an-tany. Niavaka ny fihetsik’izy ireo, satria fantany fa mpanjaka no teraka. 

Taomina isika mba handray ny vaovao mahafaly toy ny magy. Eo amin’ny andininy faha 11 : « Ary rehefa tafiditra tao an-trano … ».  Mila manaiky marina ho Mesia an’i Jesoa isika. Esory ny momba anao ka maneke an’i Jesoa. Niala tamin’ny toerana maha mpanjaka azy ireo magy, ka niondrika teo amin’i Jesoa. Mila manao toy izany isika. Mila mahafoy ny fananana, ny momba antsika rehetra, ny fanjakan’ny tany, izay vao afaka manatona an’i Jesoa. Sakano izay mahavery anao. 

Fiadanana no tadiavintsika eto amin’izao fiainana izao. Raha mikatsaka izany isika dia mila miankohoka amin’i Jesoa ary mila manolotra Azy izay aty amintsika. Izay no fihaonana tsara indrindra tadiavin’ny Tompo, avy ao anatintsika. 

Ekeo marina ho Mesia i Jesoa, ary asio heviny sy tanjona ny lalanao. Toy ireto magy izay nandeha toerana lavitra dia lavitra, mba hanatratra ny tanjona izay napetrany dia ny hiankohoka eo anatrehan’ny mpanjaka izay hitany. 

Mila mametraka tanjona isika eo amin’ny fiainana. Kintana no nisy, narahin’ireo magy fa ny antsika koa dia Jesoa Kristy mihitsy no lalana sy tanjona mipetraka. Ekeo ny fitarihan’Andriamanitra ny fiainanao. 

Ankehitriny dia ny dadabe noely sy ny fety ivelany no havoitra mba hanakonana izany tena andro Krismasy izany. 

Mila manaiky Azy ho Mesia isika ary aoka hazoto hanolotra ho Azy izay tokony ho Azy. 

Ny fiankohofana dia finoana sy fanekena Azy ho Mpanjaka. Nitondra zava-manitra ireo, nitondra miora. Ny miora dia fanosotra ny fatin’ireo Andriamanjaka. Eto dia mampiseho sahady fa ho faty Jesoa izay teraka. Isika ihany koa dia taomina hazoto hanolotra izay tsara indrindra ho an’ny Tompo. Mety fanoloran-tena izany, mety fananana izany. Izy Tompo mahita ny momba antsika tsirairay avy. 

Ny tena zava-dehibe andrasany amintsika dia ny haterahantsika indray, mba ho ao amin’ny Tompo. Tsy mitovy amin’ny krismasin’izao tontolo izao ny antsika, samy mifaly isika fa isika kosa manana tanjona dia ny mba ho teraka ho vaovao indray.

Taorian’ny hafatra dia nandray anjara hira ny STK. Nanao ny vavaka noho ny Tenin’Andriamanitra ny mpitarika ary niaraha-nanonona ny vavaka fanekem-pinoana ho fanamafisana indray ny fanoloran-tena. 

FIFAMPIARAHABANA KRISMASY

Taorian’ny feon-java-maneno dia nanao ny fifampiarahabana notarihan’ny mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina. Nalaina avy ao amin’ny Isaia 11 : 2a : « Ary ny fanahin’i Jehovah hitoetra; dia ny fanahin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin’ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin’ny fahalalana sy ny fahatahorana an’i Jehovah. »

RAKITRA SY FANOMEZANA

Rehefa izany dia niroso tamin’ny rakitra, ny famakiana ireo nanatanteraka voady sy raki-pisaorana ary ihany koa ireo nanao vokadehibe. Amin’ny maha vokadehibe moa, dia rakitra manodidina no notanterahina. Nifandimby nanatanteraka ny hira ny RFF sy ny STK ary ny SMZM nandritra izany.  

Natao ho fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra ny hira FFPM 75 :3.

FAMARANANA NY FOTOANA

Taorian’ny feon-java-maneno dia niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny fitahian’Andrimanitra ny Mpitandrina. 

Notohizana avy hatrany  tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Rehefa vita izany dia nanome hafatra fohy ny Mpitandrina : « Eny, Tompoko, mino aho fa Ianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra, Ilay ho tonga amin’izao tontolo izao.” Jaona 11:27

Natao ny hira FFPM 81: 1 – 4 mialoha ny famakiana ny tondrozotra sy nanomezana ny tsodrano ary ny hira FFPM 67 : 4 no namaranana ny fotoana. 

IREO TOMPON’ANJARA 

  • Fafana : Rabako Tovo
  • Fanamafisam-peo: Randriamahefa Tinarivony
  • Mpitendry: Ny Sampana Mpiangaly zava-maneno
  • Naka sary : Ramahery Hasina
  • Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra