ZOMA 16 SEPTAMBRA 2022
“MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”

Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 161 taona niorenan’ny Fitandreman’Amparibe Famonjena

« Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fideràko Anao. » Salamo 71 : 14

Fotoana miavaka eo amin’ny fiainam-piangonana izao, satria ny 16 septambra 1861 no nanorenana ny Fiangonana Amparibe Famonjena. Nankalazaina voalohany izany tsingerinandro izany, araka ny fanapahan-kevitra tany amin’ny “Recyclage pastoral”, taona 2022. .

Antsan-kira no nanomboka tamin’ny 4 ora sy sasany nifarimbonan’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM) sy ny Rantsana Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF). Niditra teo amin’ny polipitra ny Mpitandrina mivady tamin’ny 5 ora. Niditra koa, naka toerana, ireo Diakona sy ireo mpanompon’Andriamanitra tompon’anjara. Nitohy hatrany nanakoako ny antsan-kira nataon’ny RFF.  Maro ny mpianakavin’ny finoana tonga nanatrika ny fotoana.

Nanomboka ny fanompoam-pivavahana tamin’ny 5 ora sy sasany katroka. Ramatoa Raharijaona Bodo no nitarika araka ny fandaharana nomanin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy sy ny Firaisan’ny Sampana. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatr’ Andriamanitra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Namarana ny antsan-kirany ny RFF ary nanasa ny mpianakavin’ny finoana hitsangana ny mpitarika, hisaotra sy hanome voninahitra an’Andriamanitra, amin’ny fiaraha-mamaky ny Salamo 103 : 1-5.

Rehefa izay, dia nitehaka mafy ny mpiangona ho fiderana an’Andriamanitra; noredonina ny hira HF 33:  1-2 “O! aingao ny hiram-pifaliana masina ”.

VAVAKA

Voninahitra ho an’Andriamanitra hatramin’izao sy ho mandrakaizay !

Nisaotra noho ny faha 161 taonan’ny Fiangonana sy ny fahatontosan’ny fotoana sy faly manao izao mari-pifaliana izao.

Mpanota anefa, tsy nahay nanome voninahitra ny Tompo, koa mifona.

Amin’ny finoana sy fanantenana no handraisana ny famelan-keloka omen’ny Tompo ka ho fotoam-pifaliana tokoa ny fotoana hotanterahina.

FOTOANA MALALAKA, NIVAVAKA HO AN’NY FITANDREMANA

Natao ny hira FFPM  473 : 2  “ Mandalo koa ny andronay ety ”.

Nivavaka Ratiarison Vall avy ao amin’ny SAFIF « Ho Fiangonana mahatahiry ny famonjena tokoa isika Amparibe Famonjena ».

Nohiraina ny FFPM 473 : “ Tsy mahaleo tena izahay ary nanohy ny vavaka Andrianarivo Holy avy ao amin’ny VVM  « Mba hiainantsika Amparibe Famonjena ny Filazantsara efa notorina hatrizay ».

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Nanohy ny fotoana avy hatrany ny sampana Sekoly Alahady. Rakotoarisoa Dina, mpampianatra ao amin’ny K4, no nitarika izany. Nitsangana ny fianakaviam-ben’ny Sekoly Alahady ary nanao vavaka ny tompon’anjara.

Niara-novakina ny Kolosiana 3 : 2 « Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany » . Izany no nakana ny hafatra. Be ny fahasahiranana, hoy izy. Hanadinoina an’Andriamanitra izany, satria variana mikaroka vaovao isan-karazany isika.

Sary roa (2) no nasehony nandravahana ny hafatra tiany ampitaina. Ny iray dia totozy tafiditra anaty “bocal” feno vary. Mihinana ny vary. Ary ny sary iray dia ilay totozy iny ihany, nahalany ny vary tao anaty “bocal”, ka tavela ery ambany, tsy tafavoaka intsony. Lasa fandrika ho azy ilay nitondra fahafinaretana. Izany no ampahatsiahivin’ny Kolosiana 3 : 2.

Nivavaka ho famaranana.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao ny hira HF 34 : 1 “ O ry Amparibe ‘zay nitaiza ” ary Rasoanarivo Koloina, avy ao amin’ny SAMPATI, no nanao ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ny Perikopa : Salamo 71 : 14 -24 ; Lioka 14 : 15-24 ; 2 Timoty 4 : 1-8

Ramanantsoa Domoina, avy ao amin’ny sampana Dorkasy, no namaky ny Testamenta Taloha ary Rakotonarivo Olivia avy ao amin’ny VMFP no namaky ny Testamenta Vaovao.

Nohiraina ny FFPM 20 : 1- 4 “ Tsaroanay tokoa izao ” mialoha ny Toriteny.

TORITENY

Taona voalohany ankalazana ny tsingerinandron’ny Fiangonana ity fotoana ity, hoy ny Mpitandrina. Mazàna isaky ny 5 taona na 50 taona ny fanaovana izany. Fa manomboka izao dia isan-taona no atao, araka ny fanapahan-kevitra tany amin’ny “recyclage pastoral”. Misaotra an’Andriamanitra isika fa sitrak’Andriamanitra ny hahafahana manomboka izao fankalazana izao. Rehefa misy ny “anniversaire” dia mifaly, koa maninona moa no tsy hifaly isika?

Ny Salamo 71 : 14 -24 no nakan’ny Mpitandrina ny hafatra. Davida no nanoratra izao Salamo izao, tao anatin’ny fahanterany, amin’ny maha Mpanjaka azy. Vavaka an-kira mitantara ny fahazazany hatramin’ny fahanterany. Notahian’Andriamanitra izy, nahomby ny asa teo amin’ny Fanjakana nentiny.

Zavatra telo (3) no entintsika amin’izao hoe mankalaza ny faha 161 taonan’ny Fiangonana izao.

1) Fiangonana manohy ny fiderana an’Andriamanitra

Davida dia mampahafantatra fa eo amin’ny fiainana mifandray amin’Andriamanitra dia tokony ho Fiangonana manohy ny fiderana an’Andriamanitra ary tokony hitohy ho amin’ny taranaka fara mandimby izany. Zavatra roa (2) no hanentanana antsika:

  • Mitory ny fahagagana;
  • Mijoro vavolombelona fa velona Andriamanitra ary mitsinjo.

Nampahatsiahivin’ny Mpitandrina ny hafatra nentina tamin’ny fotoanan’ny ankizy sy ny tanora hoe: “Aza variana fa saino ny any ambony”. Aza manao tahaka ilay totozy. Manomboka izao dia tsy ho voalavo voafandrika anaty tavoahangy isika.

2°) Fiangonana mahatahiry ny finoana

Miverimberina amin’ny Vinan’ny Fiangonana io. Eto Davida dia miteny ny aminy sy ny fifandraisany amin’Andriamanitra. Nisamaritaka ny fiainan’i Davida. Nisedra hain-tany sy hatsiaka, sy biby dia masiaka… Nitahiry ny finoany anefa izy ka tsy nanana tebiteby, izany no nahatonga azy naharesy an’i Goliata.

Zavatra roa (2) no nataon’i Davida tao anatin’ny fitehirizany ny finoany, ka tokony ataontsika koa:

  • Ny fatahorana an’Andriamanitra;
  • Mazoto amin’ny fanompoana.

Mifameno ireo. Ny mpanompon’Andriamanitra, rehefa matahotra an’Andriamanitra, dia manontany tena hoe: “Ahoana no hahavitako ny Asa fanompoako?”

Ny Fiangonana Atsimon’Imahamasina dia zanak’Amparibe, Fiangonana najoron’Amparibe, vokatry ny Asa fitoriana ny Filazantsara. Betsaka ny Fiangonana najoron’Amparibe. Ambohitompoina ohatra dia Fiangonana efa saika nakatona. Fa noho ny ezaka nataon’Amparibe tamim-pahazotoana dia efa ho Fiangonana mahaleo tena izy izao. Tsy diso mihitsy ny anarana nomena ny Fiangonana hoe “Famonjena” satria Fiangonana mahavonjy fanahy maro be. Tsy hitsahatra eo izany, fa hitohy amin’ny taranaka fara mandimby.

3°) Fiangonana manana taranaka vanona

Io no tena fanirian’ny Mpitandrina dia ho Amparibe: Vonona; Vanona; Vahatra (noyau dur). “Noyau dur” mitaiza, mahatahiry ny finoana ary mamela taranaka vanona hanohy ny fiainan’ny Fiangonana.

Ny fifalian’ny Mpitandrina dia Fiangonana mora mandray fanentanana ny Fiangonana eto Amparibe satria:

  • Fiangonana mandroso miaina anaty “automatisme”;
  • Fiangonana mora entanina. Hitantsika amin’izany izao fankalazana ny faha 161 taona izao. Fanentanana fohy no natao nefa dia izao. Isika no mitarika fa tsy taritina.

Hafatra

Raha Fiangonana manana taranaka vanona dia:

  • Mahatsiaro ny fitondran’Andriamanitra;
  • Te hampandroso lalandava ny fanjakan’Andriamanitra.

Izay no hifanentanantsika hanatanteraka Asa tsara, hampandroso ny zavatra rehetra. Isan’izany ny fanohanana Evanjelistra sy Mpitandrina.

Ankoatra ny tantara taloha, tamin’ny andron’Idadabe Rainimamonjy, Amparibe Famonjena dia manana ny maha izy azy, mitaiza ny ankohonany mba hanompo an’Andriamanitra amin’ny fiderana tsy mitsahatra; amin’ny fanohizana ny fitoriana; amin’ny fitehirizana ny finoana ary ny famelomana ny taranaka vanona handimby hahavelona ny Fiangonana mandra-piavin’ny Tompo.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Nanao vavaka mangina ny mpianakavin’ny finoana tao anaty feon-javamaneno.

Niara-nanatanteraka anjara hira ny antoko mpihira efatra (HF, STAF, STK, RFF)

ASA VAVOLOMBELONA

Tsiahy nitaterana ny tantaran’ny Fiangonana nanomboka ny taona 1861 niforonany hatramin’ity taona 2022 ity no novakin-dRajaonarison Rivo, Filoha lefitry ny Firaisan’ny Sampana, noravahan’ny sary fahiny, nalefa teny amin’ny fafana.

VAOVAO TSARA HOFANTARINA

Ny Mpitandrina no nandray fitenenena nanambara fa :

-Hankalaza isan-taona ny tsingerinandron’ny Fiangonana ;

-Hisy fandaminana ny amin’ny fodiana aorian’ny fanompoam-pivavahana ;

-Hisy mofomamy hodidina sy hozaraina, ho fanamarihana izao fotoana izao ;

-Rakitra iray haterina eny amin’ny alitara no endriky ny rakitra sy fanomezana ;

-Hisy ny fiombonana Latabatra amin’ny Tompo.

Rehefa izay, dia nanohy tamin’ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina.

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny fijoroan’ny Fiangonana hatramin’izay ka hatramin’izao ary mangataka fitahiana ho an’ny Fitandremana. Mangataka mba ho tanteraka aminy ny vavaka an-kira nataon’i Davida. Hatanjaka ara-pinoana anie ary hahavita mihoatra noho ny taloha. Misy koa ireo any am-pielezana; mitondra amim-bavaka azy ireo hazoto hidera an’Andriamanitra sy hanompo Azy ary ho torak’izany koa ny eto an-toerana. Mametraka ireo tanora sy ankizy eo am-pelantanan’ny Tompo, hanana fiainam-pinoana ka hahafantatra fa famonjena Amparibe. Betsaka ireo tiana angatahana ka mangataka amin’ny Tompo mba hitahiry eo ambanin’ny fahasoavany ary nakambana tamin’ny vavaka nampianarin’i Jesoa izao vavaka izao.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Nifandimby ny antoko mpihira 4, nanatanteraka hira nandritra ny fanaterana ny Fanatitra teny amin’ny alitara.

Rehefa izany, dia nanao vavaka fanolorana ny rakitra Ramatoa Raharijaona Bodo

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Niroso avy hatrany tamin’ny fotoana iombonana Latabatra amin’ny Tompo.

Ny hira HF 39 : “ Tompo ô Izay mahita ” no  noventesina ho fiomanana. Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary nohiraina ny Antema 1 “Masina Masina”.
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: HF 31 : 1 “ Ny lalanao Jesoa ” ; HF 29

“Natolotrao ho avotray” ; FFPM 625 “ Mpamonjy soa malala ô! ”.

Teo am-panantazana ny rakitra sy fanangonana ny kapoaka dia nohiraina ny HF 14 “Haleloia”.

Ny Hafatra dia nalaina tao amin’ny Isaia 61 : 10 Hifaly dia hifaly amin’i Jehovah aho, ny fanahiko ho ravoravo amin’Andriamanitro, fa notafiany fitafiana FAMONJENA aho, ary nakanjoiny akanjo fahamarinana, toy ny mpampakatra misatroka hamama, tahaka ny mpisorona; ary toy ny ampakarina miravaka ny firàvany.”

FAMARANANA NY FOTOANA

Nanolotra ny Tsodrano ny Mpitandrina.

Nipetraka ny mpianakavin’ny finoana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina.

FANAPAHANA NY MOFOMAMY

Naroso teo amin’ny alitara ny mofomamy. Narehitra ny jiro kintana sy ny labozia.

Nanapaka ny mofomamy niaraka tamin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady ny solotenan’ny FDL, VAP, Firaisan’ny Sampana, Zanak’Ampielezana.

Nivavaka ny Mpitandrina nisaotra an’Andriamanitra ny amin’ity fotoana voalohany fankalazana ity.

Nozaraina tamin’ny mpianakavin’ny finoana tsirairay teo am-pivoahana ny trano fiangonana ny mofomamy.

 

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry zavamaneno : Rabiazamaholy Hery Lanto sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM)

Nikirakira ny fafana : Rabako Tovo

Naka sary : Robel Hanitra

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy