TENY FANOLORANA TRANOKALA

Ry havana malala ao amin’ny Tompo :

« Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. » (Hebreo10 :24)

« Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara. » (Ohabolana 14 :22)

Feno haravoana sy hafaliana isika mihaona sy mitafa eto anatin’ny tranokalam-pifandraisan’ny F.J.K.M. Amparibe Famonjena. Ny tranokalam-piangonana toy izao dia entina hampitana zavatra maro momba ny Fiangonana sy ny kristiana miserasera ao anatiny.

Ny asan’ny Fiangonana dia misy dingana telo mifanao ambaratonga mba hahatanterahany ny baikon’ny Tompo hoe « … fahano àry ny ondrikeliko » (Jao.21:15). Ireto avy izany : fitoriana ny Filazantsara ho an’izay tsy mbola ao am-bala ; fitaizam-panahy rehefa tonga mikambana ho andiany iray amin’ireo efa ao am-bala ; ary fitaizam-pinoana mba ho kristiana sahy milaza hoe « … fantatro izay inoako » (2Tim.1:12d). Amin’io ambaratonga farany io dia tsy zaza amin’ny ara-panahy intsony, fa olona efa mahatratra ny ohatra ny finoana (Efe.4:13). Fomba mahomby entina mampita io baikon’i Jesoa io ny teknolojia toy izao, ka isaorana sy omem-boninahitra Andriamanitra.

Tenan’i Kristy ety ambany masoandro ny Fiangonana ka mila mijoro vavolombelona amin’ny sehatra rehetra. Ilaina ny mifampitaiza sy mifanabe indrindra rehefa manana fitaovan-tserasera tahaka izao. Ny tanjona kendrena amin’izany dia ny hahatonga ny olona rehetra hanolo-tena ho an’ny Tompo, ho tonga amin’ny fanavaozana ny saina, miezaka mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra, ka hikatsaka  izay tsara sy marina ary ankasitrahan’ny Tompo (Rom.2:1,2).

Vokatra ara-panahy maro no azonao rantovina rehefa mitsidika ny tranokala; satria ianao dia tafiditra amin’ny dingana iray izay notanisaina teo ireo. Ankoatra ny fahafantaranao ny vaovaon’ny Fiangonana sy ny hafatra ary fanentanana isan-karazany, dia irinay koa ianao handray zava-tsoa maro sesehena. Enga anie ho mpiara-monina mifanasoa isika ka mandray sy miorina ary mizara ny zava-tsoa sy ny tsara azontsika tamin’ny fiantranoana tato amin’ny tranokalan’ny Fiangonana.

Miarahaba anao àry  manokatra izao tranokala izao, sady misaotra koa anao mitsidika. Manantena izahay fa ho be zava-mahaliana anao ato, ka hahatonga anao hamangivangy matetika, fa tianay havana izany. Hahita ny tsara sy marina ary masina ankasitrahan’Andriamanitra ato ianao, sady hisy fiovam-piainana mendrika ny maha kristiana anao ny vokatry ny fitsidihana nataonao.  Farany : « Mahereza ka mahefà ; ary Jehovah anie homba izay tsara »  (2Tan.19:11).

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena.

RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina
F.J.K.M. Amparibe Famonjena
S/P Antananarivo Andrafena (SPAA 10)