Tantaram-piangonana Septambra 2019

Ny hiram-pivavahana sy ny fivoarany ho amin’ny fahatsarana

“Miomana hanao izay mahamendrika eo imason’ny olona” Romana 12: 17b

Efa noresahintsika lava dia lava ny fitotongan’ny hiram-pivavahana teo aloha, nefa isaorana anie Andriamanitra fa eto amin’ny fitohizan’ny fitantarana, dia hafa indray ny fomba fivoarany, ary amin’ny fiha-tsarany izany.

Voalaza farany, fa tsy ny Fiangopnana no nampianatra ny vahoaka hihira, fa ny hira no nampiforona ny fiombonan’ny Mpianakavin’ny finoana sy ny rafitra ao amin’ny Fiangonana (Tadidy vava niampita ihany izany!)

Tena sahirana ny Misionera, na ny marimarina kokoa “saikatr” manaraka ny fizotran’ny fihetsiketsehana rehetra momba ny hira, ary tamin’ny farany dia resy lahatra ihany, fa tokony hampiasaina avokoa ny fomba rehetra ho amin’ny fitoriana ny Filazantsara, satria raharaha sarotra sy lalina izany, ka manjary asa mifanohitra, nefa tsy maintsy tanterahina, szatria mikasika ny fon’ny tsirairay mihitsy.

Sitraky ny Misionera mba hitovy, na tsy tena sahala amin’izay misy any Angletera ny hira kristianina eyo Madagasikara, nefa sahirana ihany izy amin’ny fahavitsian’ny olona mahay mamaky teny sy manoratra, nefa mahay mihira sy tsara feo.

Nanana valiha, “azy” ny Misionera Anglisy, ary ny Malagasy koa manana ny valihany, ary

variana koa ny Misionera fa ny Malagasy isan-tokantrano dia manana  valiha avokoa fahiny.

Noho izany , ny hira Malagasy rehetra araka ny fahalalan’ny Misionera Anglisy azy, dia mihira miaraka amin’ny valiha ary mahay mitendry izany koa.

miavaka amin’izany Tanana rehetra teto Madagasikara i Vohipeno, noho ny fananany hira tsangana, toy ny fanao any Angletera, ka izay manatanteraka izany dia manao fanamiana miavaka, ary mpanan-talenta manana fahaizana mihira miaraka amin’ny dihy. Tsy tena mitovy amin’ny hira gasy fantatsika izany.

Voaray sy notambatambazina manokana ireny olona ireny, ary afaka miantrano (sy nampiantranoana) any amin’ny tokantranon’ny olona ambony aza. Koa raha vao fantatra ny fiavian’ny olona miavaka toa izany, dia fantatra avy hatrany fa olona mahay mihira sy tsara feo izy ireny sady mahay hiram-pivavahana vaovao ho any amin’ny faritra iray, dia antsoin’ny Tompomenakely na olona ambony izy ho any amin’ny ankohonany, mandritra ny fotoana elaela.

Ny mahavariana sady mahafaly rahateo, toy izay voalaza fa miseho tany Angletera, dia foana tsikelikely ny fanononana ny anaran’ny olo-masina, ary mihena koa ny fety mbamin’ny dihy isan-karazany, fa manjary lasa fiombonam-bavaka hatramin’ny fiandrasam-paty aza!

Betsaka ny zavatra miova, noho ny fandalovan’ireny olona manana fanomezam-pahasoavana manokana momba ny hira ireny, ka miova miaraka amin’izany koa ny fomba amam-panao sasany eo amin’izay faritra lalovany, ary izany rehetra izany anefa, dia ibahanan’ny Hira avokoa, indrindra ny hiram-pivavahana

Ireo lanonam-pianakaviana sasany aza, noho ny fandalovan’ireo mpanan-talenta miavaka ireo, dia lasa fiombonan’ny mpitoriteny, ary misy hatramin’ny fiforonan’ny fikarakarana ady baolina kitra, hitomboan’ny fifandraisana bebe kokoa.

Iray amin’ny fanorenana ny fitaizana tranainy ny Hira, ary tany amin’ny taona 1791 tany ho any, vao nanomboka hono izao fivoaran’ny hira izao, ary izany no isaorana be dia be an’Andriamanitra.

Avy amin’ny Misionera Anglisy ary izao ny fivoarany, ary nanomboka tamin’ny taona 1820 izany ny fivoarana, ary nivoatra niaraka tamin’izany koa ny fiainana rehetra sy ny fiainana manontolo, ka tany amin’ny hira no niandohan’ny Hira tsara sy mendrika, fa tsy irony hira feno faharatsiana irony intsony.

Dia rafitra ny fiombonan-kevitra tamin’izany fotoana izany, fa hirosoana amin’izany fotoana izany koa ny fampianarana mamaky teny sy manoratra, ary ho azo antoka ny firosoana ho amin’ny tsaratsara kokoa eo amin’ny lafiny hira, satria hampianarina miaraka amin’izany koa ny Sol-Fa (Na Solfége koa) sy ny fampianarana mihira miaraka amin’ny antsipiriany rehetra.

Efa hatramin’izany fotoana ela izany no niseho ny olana momba ny mpihira ao anatin’ny Antoko Mpihira, izay tsy mahay loatra, na famakian-teny (sy ny manoratra koa), ary tena disadisa mitohy sy maharitra tokoa ny fitaizana azy, satria liana fotoana manokana ireny, indrindra rehefa olon-dehibe izy.

Nisy ny fivoarana teo amin’ny hira fahiny, nefa nisy mandrakariva koa ny olona manahirana ao

anatin’ny Mpihira (na Antoko Mpihira), nefa ny asa fitoriana ny Filazantsara amin’ny alalan’ny hira tsy maintsy mitohy.

 

Mbola hotohizana

RAJAOFETRA John