SABOTSY 30 SY ALAHADY 31 MEY 2020

« Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina »

« Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra izy. » (Jaona 3 :5)

Mbola fanompoam-pivavahana ao anatin’ny hahamehana manaraka ny fepetra napetraky ny fanjakana no hatsiarovan’ny Fiangonana ny nandrotsahana’Andriamanitra ny Fanahy Masina na ny andro Pentekosta. Ny fotoana notanterahina ny Sabotsy 30 mey 2020 tamin’ny 7 ora maraina izao taterina amintsika izao. Izao Sabotsy sy alahady izao ny farany ibanjinana ny lohahevitra  hoe « Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina », mamarana ny volana mey.

Ny Mpitandrina mpiana-draharaha Andriatsilavina Nofy no nitarika ny fotoana. Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana.

Ramatoa Rasetamanana Raharijaona Bodoarisoa no nanatanteraka ny vakiteny sy ny vavaka; ary  ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitoriteny ka ny Jaona 3:1-8 no tenin’Andriamanitra nangalany ny hafatra.Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana. Ny lohahevitra dinihana ity andro sabotsy ao anatin’ny Herinandron’ny Fanahy Masina dia hoe : “Meteza hateraky ny Fanahy »

FIDERANA AN ‘ANDRIAMANITRA

Ny mpitarika no nanomboka ary nandray Teny avy tao amin’ny Apokalypsy 22 ka rehefa vita izany dia namaly ny mpiangona tamin’ny famakiana ny Salamo 34 : 1-3 :

Hisaotra an’ i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy. Jehovah no reharehan’ ny fanahiko; Hahare izany ny mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza an’ i Jehovah amiko; ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika.” Amena

Taorian’izany dia nohiraina ny hira FFPM 176 : 1, 2, 3

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Indreto ny mpanompo voafidianao midera, manakalaza, manome voninahitra ny anaran’Andriamanitra. Lehibe Andriamanitra ka tsy takatray refesina koa izany no hideranay Anao. Ankehitriny indreto mivory amin’ny anaranao. Manoloana ny halehibeny fitiavanao dia mangataka ny famelanao ny helokay noho ny ratsy vitanay. Amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no angatahanay fifonana ho an’ny tenan’ny tsirairay. Ary amin’ny fo falifaly sy ravoravo no andraisanay ny famelankeloka avy aminao ary hisaoranay Anao izany. Mangataka ny fanatrehanao mba ha feno ny Fanahy Masina hafahanay hiatrika ny fiainanay isanandro. Anao ny dera, anao ny haja, anao ny voninahitra hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Razafindrasata Abel, Filohan’ny Sampana Sekoly Alahady no nitondra ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy tanora. Ny I Korintiana 6:19a no noraisiny ka niara-novakiana :

“Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin’ ny Fanahy Masina,”

Andeha ange ho jerentsika ny tenantsika hoy izy. Manao ahoana ny tenantsika amin’izao fotoana resahantsika izao ? Hita ny Tanana, ny vatana. Misy anefa faritra tsy hita maso fa Tempolin’Andriamanitra daholo ireny.

Maro ny fanovana afaka ataontsika amin’ny vatana (tatouages, piercing, chirurgie esthétique….). Ovain’ny zanak’olombelona ilay asan’Andriamanitra. Endrika ivelany izany

 

Ny toe-po, toe-tsaina, toe-panahy dia manova koa ny tempolin’Andriamanitra ka manjary tsy  tamana intsony ny Fanahy Masina noho izany. Tandremo ary rankizy, ry tanora sao azon’ny fakampanahy isika hanova ny asa-tanan’Andriamanitra ka tsy ho tamana ny Fanahy Masina.

Teo am-pitsanganana ny ankizy sy ny tanora no nanao ny Hira FFPM 787 :1, nampian’ny Fiangoanana ho fanamafisana izany fikolokolontsika ny Tempolin’Andriamanitra hitoeran’ny Fanahy Masina izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny Hira FFPM 190 : 1, 2 ary  nivavaka mialohan’ny famakiana ny Soratra Masina i Ramatoa  Rasetamanana Raharijaona Bodoarisoa 

Vavaka : Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Andriamanitra lehibe sy mahatahotra. Misaotra noho ny fitiavana sy ny fahasoavana hatobakao ka afaka miaina ny andro pentekosta 2020. Mandalo zava-tsarotra ny firenene nefa afaka mivavaka eto an-tranonao. Hamaky Teny sy handray hafatra. Matoky ny Fanahy Masina mitahiry ny fiainan’ny Fiangonana. Izany Fanahy Masina izany mbola mitahiry ny finoanay sy ny fanantenanay. Na teo aza ny fahasahiranana dia ny Fanahinao Masina mamelona ny Fiangonana.  Ho feno ny herin’ny Fanahy Masina anie ka ho feno fifaliana, ho velona amin’ny finoana.Mitenena amin’ny alalan’ny Teninao izay manana ny hery sy ny fahefana. Amin’ny anaran’i Jesoa izay Teny fianana no anaovana izany vavaka. Amena

Ny Perikopa voalahatra ka novakiana dia ny Isaia 44:1-5 ; Jaona 3:1-8  ary ny Asan’ny Apostoly 4 : 8-12.

TORITENY

Natao ny Hira: FFPM 164: 1, 2 mialohan’ny nitsanganan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina.

Ny lohahevitra ampifanarahana amin’ny Herinandron’ny Fanahy Masina dia hoe “Meteza hateraky ny Fanahy”.  Ity no hamaranana ny lohahevitra lehiben’ny volana mey manao hoe “Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina ”. Ny andinintSoratra Masina handraisana ny hafatra dia ny Jaona 3:1-8

Ny andro Pentekota dia fankalazana ny teny faminaniana ao amin’ny Joela 3 .5. Olona maro no handray izany Fanahy Masina izany. Ny Fanahy Masina sy ny Fanjakan’Andriamanitra dia mitovy ao antin’ny fanekena vaovao. 3 no mifamatotra : Ny fahatongavan’i Jesoa, ny fanjakan’Andriamanitra ary ny Fanahy Masina.

Nikodemosy dia mpitsara tao amin’ny synedriona. Nanaiky io ary nino fa avy amin’Andriamanitra i Jesoa. Fampianarana vaovao izany. Nitodika mankany amin’ny hoe ahoana no hidirana any amin’ny fanjakan’Andriamanitra ?

1) Tsy maintsy hateraka indray

Ny firenen’Israely no nieritreritra hiditra irery any nefa eto dia misokatra izany. Tsy misy tafiditra any raha tsy hateraka indray.Ny fidirana any dia olona hateraky ny Fanahy ; ireny no afaka manaiky hiditra any amin’ny fanjakan’Andriamanitra ka manaiky tarihin’ny Fanahy Masina. Ahoana izany hoe hateraka indray ?

Ateraky ny Rano ary ateraky ny Fanahy. Ny Rano dia batisan’i Jaona ary ny Fanahy dia batisan’i Jesoa. Tsy maintsy mandalo amin’ny batisan’i Jaona, mibebaka, izay vao afaka mandray ny batisan’ny Fanahy Masina. Izay mibebaka no afaka mandray ny Fanahy Masina

Ny famonjena dia avy amin’i Jesoa Kristy irery ihany.

2) Mahay manaiky ny fitarihan’ny Fanahy Masina.

Tsy ezaka avy amin’ny olona ny fiasan’ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra  satria manana ny sitrapony arak’izay tiany atao. Nofidin’Andriamanitra  isika satria isika nandray ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina. Dia miasa amin’izay tiany. Izay tiany satria io no nofidiny, ao amin’ny fikasan’Andriamanitra. Olona mandray ny Fanahy Masina dia manana toe-panahy araka an’Andriamanitra,  manaiky hiasan’ny Fanahy Masina.

Ny teny izay toriana dia teny fiainana ka izay manaiky ny Fanahy Masina dia maheno sy mandray ny Teny. Hita ao amin’ny Isaia 44:1-5 fa Andriamanitra dia mifidy ny olony. Ny Firenen’Israely dia voafidy satria izay no sitrak’Andriamanitra ; ao amin’ny olona nofidin’Andriamanitra no handrotsahany ny Fanahiny.

Mazoto miantso ny anaran’Andriamanitra ny nandray ny Fanahy Masina. Matoa nandray ny Tenin’Andriamanitra isika Malagasy dia isan’ny tian’Andriamanitra, tafiditra ao amin’ny fanjakan’ Andriamanitra. Izany no ankalazana ny andro Pentekosta.

Izao no fampiarana amin’izao andro Pentekosta izao :

Raha mety ateraky ny Fanahy isanandro, isanora ianao dia mazotoa manolotra ny tenanao ho an’ny Tompo. Izay no asan’ny Fanahy Masina ao anatintsika ao     ; katsao mandrakariva io fanjakan’Andriamanitra io ; mivokisa ny teny Fiaianana afa aza variana ; miasà ny asan’Andriamanitra mba hampandrosona ny Fiangonanan’Andriamanitra  sy  fanafainganana ny fihavian’ny Tompo ; mahefa be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo.

Hamafiso ny finoanao ka ataovy lalina ao amin’Andriamanitra  Ray, Zanaka sy Fanahy Masina ny fanantenanao.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena

VAVAKA SETRIN’NY TORITENY

Manoloana ny fitiavan’Andriamanitra izay nasehony dia mahatsiaro tsy tanteraka isika.

Ry Andriamanitra ô, miasa feno ho anay Ianao ka nampiasanao ny mpanomponao nanambra taminay ny sitraponao. Tokony manaika ny hateraka indray izahay, hateraky ny fanahy mba hafahana miditra any amin’ny fanjakanao. Mila manaiky ny Fanahy Masina izahay ka tokony mahay mitsara ny tenanay izay hahafantaranay fa ao anatinay Ianao ary izay tia Anao ihany no hitoeranao sy hiasanao.

Manolotra indray ny tenanay aminao izahay ka hijoro tsara ho mpianatry ny Tompo ka hahefa be. Ny tsirairay avy ao anatin’ny toritena izay norenesina dia samy nandray avy taminao avokoa ka ao anatin’izao vavaka mangina fohy izao no hitenenany any ampony tsy milaoka ny mahakasika izany Teninao izany. Misaotra anao Andriamanitra fa mpihaino vavaka Ianao. Amena

Rehefa izany dia niara-nanonona ny fanekem-pinoana apostolika ny mpianakavin’ny finoana rehetra.

Nisy feon-javamaneo ary niroso tamin’ny raharaham-piangonana

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ranaivoson Jacky, Mpitahiry ny volan’ny Fiangonana, no nilaza ny raharaha. Anisan’ny nambarany tamin’izany :

 • Tontosa ny Herinandron ny Fanahy Masina izay nohezahana hatrany ny namaoka izanytao amin’ny Facebook
 • Fandaminana vaovao mahakasika ny fanompoam-pivavahana izay tanteraha aty am-piangonana indrindra mbola ao anatin’izao hamehana ara-pahasalaman izao : 5 hatrany no fanompoam-pivavahana azontsika hatrehana  sy tanteraha ny sabotsy sy alahady. Nahazo alalana avy tamin’ny manam-pahefana eto amin’ny firenena isika dia manomboka izao dia hahatratra 100 ny mpianakavin’ny finoana afaka miara miombom-bavaka isaky ny fanompoam-pivavahana iray (50 ambany rihina/50 ambony rihina). Fepetra arahana izany mandra-pisy fepetra vaovao avaokan’ny fitondram-panjakana.
 • Ny fanompoam-pivavahana alahady maraina amin’ny 7ora dia hiantsoana manokana ireo ankizy sy tanora hiombom-bavaka aty am-piangonana.
 • Fandaminana fanompom-pivavahana mandritra ny volana Jona : hisy Fandraisana ny  Fanasan’ny Tompo ny herinandro 1° sy faha 3 ; Mandray anjara hira ireo sampana mihira mandritra ny fanompoam-pivavahana ; mitohy ny fanompoam-pivavahana ao amin’ny Facebook isaky ny alahady maraina ; afaka manatanteraka rakipisaorana sy voady, adidy.
 • Filazana manjo : RASAMOELINIRINA ROBINOT Tiana 26 mey 2020 ; RAKOTOZAFY Maurice 28 mey 2020.
 • Hisy rakitra anniversaire isaky ny voalohan’ny volana.

 

RAKITRA SY FANOMEZANA

Notanterahahan ny hira FFPM 177 nandritra ny fanatazana ny rakitra ary ny hira FFPM 179: 4 no natao ho fanolorana ny rakitra

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina nisaotra fa Andriamanitra miteny hatrany mba hanana fianana mihavao isanandro . Sitrakao ny nahafahana nanimbina tamin’ny fananay. Tsy miafina aminao Tompo fa mampitebiteby ity aretina Coronavirus ity. Ireto izahay mbola velona sy salama ka maniry ny hitoetra amin’izany izahay. Mivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny kristiana rehetra, toby mitaiza tsy salama.

Mahatsiarao ny olona rehetra miombo-po aminy Fiangonana amin’izao fotoana Pentekosta izao. Mivavaka ho an’ny  ny mpitsabo, ny mpitandro filaminana rehetra.  

Maro ny sahirana very asa, tsy manana ny ampy eo ampelatana. Ampianaro hanararaotra isanandro hivelona amin’ny Teninao izahay. Maniry fahasoavana izahay. Mivavaka ho an’ireo tsy salama, manamanjo, mangata-bavaka ho entina am-bavaka. Na izay tsy voatonina dia asandratray ary ampiarahanay amin’ny vavaka nampianarinao : Rainay izay any an-danitra ….

FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO

Ho fanomanampanahy ho amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo dia natao ny hira hira FFPM 181 : 1, 2

Natao ny vavaka fiomanana. Notohizana ny hira FFPM 181 :3 ary  niroso avy hatrany tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Nivavaka ary  hira vavaka  ANTEMA 1. Ny hira FFPM 262: 1, 2, 3, 4 no natao teo am-pizarana kapoaka sy mofo ary ny hira HF 29 nandritra ny fanangonana ny kapoaka sy fanatazana ny rakitra

Nomena ny hafatra fandraisana.  Niaraha-nanonona ny tondrozotra ary natolotry ny Mpitandrina ny tso-drano.

Namaranana  ny fotoana dia natao ny hira FFPM 734 : 1, 3 ; nivavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitendry orga : Rajaofetra Philippe
 • Nanao ny fàfana : Raharijaona Nirina
 • Niandraikitra ny fanamafisam-peo: Rakotovololona Lova Nosy
 • Nandray an-tsoratra :  Rajaofetra Voahangy
 • Naka ny sary : Rajaofetra Seta
 • Naka sy nandrafitra ny horonan-tsary : Harentsoa Rova

TEO AN-TOKONTANIM-PIANGONANA TEO AM-PIRAVANA