SABOTSY 25 DESAMBRA 2021
KRISMASY
“FIFALIANA TENA IZY” IVON’NY VOKA-DEHIBE TAONA 2021
“Voninahitra ho any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany ho an’ny olona ankasitrahany”
Lioka 2 : 14

Ho fenoin’ny Tompo fifaliana anie ny andrompiainanao. Izany no teny nifampiarahaban’ireo mpianakavin’ny finoana sy ny mpitandrina tamin’ny Sabotsy 25 Desambra 2021, andro krismasy ity. Raharijaona Bodo no nitarika ny fotoana, ary ny mpitandrina Raharijaona Solofo no nitondra ny hafatra. Ivon’ny voka-dehibe ihany koa moa ity andro anio ity. Ny litorjia endriny voalohany no nitondrana ny fotoana ary rakitra alitara no notanterahina noho izany voka-dehibe izany. Fidirana roa moa no androany ka ny fidirana tamin’ny 10 ora no tanterina amintsika eto. Taorian’ny feonjava-maneno fidirana dia noredonina avy hatrany ny hira faneva faha 160 taonan’ny Fiangonana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Isaia 9 : 5 – 6 ary noventesina ny hira FFPM 67 : 1-2-3-4 “Avia ry Mino, hifaly sy hihoby …”. Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana. “Nisaotra ny Tompo satria manana fifaliana Izy Tompo natolotra ho antsika olombelona. Nangataka ny Tompo mba hanatrika ny fotoana ho tanterahina. Nahatsiaro ireo olona maro izay tsy afaka mivavaka ihany koa ny mpitarika”. Nambara ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina tao amin’ny Isa.7:14 ; Mat.1:21 ; 1 Jao 4 : 2 sy 12. Rehefa izany dia natao ny hira Ffpm 68 : 1 – 2 “Re tokoa ny feon’anjely …”. Natao ny vavaka fifonana taorian’izany. Fifonana satria tsy nahatanteraka izany sitrapon’Andriamanitra izany. Natao ny hira Ffpm 64 : 3 “O ry mivesatr’entana, …”.  Nambara ny teny famelankeloka taorian’izay taorian’izay. Nalaina tao amin’ny Jao. 3 : 17-18 ; II Kor. 5 : 17 ; Jao. 8 :11. Rehefa avy nambara izany dia natao ny hira FFPM 79 « Sambasamba Zanahary ». Ho fanavaozana ny finoana dia naira-nanononany fanekem-pinoana laharana voalohany. Nisy feonjava-maneno fohy taorian’izany.

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Zoky Razafintsalama Hanta no nitondra ny fampianarana ho an’ny ankizy. Ny bokin’ny Asa 16 : 31b “Minoa an’I Jesoa Tompo hianao, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao”,  no nitondrany ny hafatra ho an’ny ankizy. Teraka Jesoa hoy izy, mba hamonjy antsika mba hanana fiainana mandrakizay. Niara-nitsangana, namerina ny teny voalaza etsy ambony ary nivavaka ny fianakaviamben’ny sekoly alahady. Tsy nisy moa ny vaovaom-piangonana anio fa nitondra hafatra kosa nefa ny mpitandrina nilaza fa misy ny fotoampivavahana tokana ny 26/12 ary miditra amin’ny 9 ora ihany. Taorian’izay dia nanao ny fifampiarahabana nho izao andro Krismasy izao ny mpitandrina. “Ho fenoin’ny Tompo fifaliana anie ny andrompiainanao”. Izany no teny nifampirariana tamin’ity andro Krismasy ity.

RAKITRA ALITARA

Satria ivon’ny vokadehibe moa ny andro anio dia nanatanteraka ny rakitra alitara ny mpianakavin’ny finoana. Novakiana ireo voka-dehibe voaray. Nambara ary ary eo fa mahatratra 20 tapitrisa no vola voaangona hatreto. Nandritra ny rakitra alitara mora dia nanao hira 2 ny Hasin’ny Famonjena. Ho fanolorana ny rakitra dia natao ny hira Ffpm 75 : 3.

VAVAKA SY VAKITENY

Mialoha ny vavaka sy vakiteny dia natao ny hira FFPM 71 : 1 ; 4 “Mihaino, mihainoa, …” Nanao ny vavaka Rabezandrina Solohery ary nanao ny vakiteny kosa dia Rabezandrina Lalaina. Ny perikopa anio dia ny Zak. 8 : 18 – 23 / Lio. 2 : 8 – 14  / Rom. 1 : 1 – 7. Mialoha ny hafatra dia natao ny FFPM 70 : 3 “Izy no Tompo nahary ..”.

TORITENY

Ny filazantsara araka ny Lioka 2 : 14 no nitondran’ny mpitandrina ny hafatra “Voninahitra ho any amin’ny Avo indrindra ho an’Andriamanitra Ary fiadanana ho ety ambonin’ny tany ho an’ny olona ankasitrahany”.

Izany lohahevitra izany no nentina namakivaky ity herinandro sambatra ity.


Tety ampiandohana dia nilaza ny mpitandrina fa toa rabirabian’ny olona ny vanimpotoanan’ny Noely. Jentilisa hoy ny sasany no mankalaza ny Noely fa ny Jiosy tsy manao izany. Io fahaterahan’I Jesoa io nefa fiandohan’ny tantaram-pamonjena. Tsy maintsy teraka Izy aloha izay vao misy ny tantara rehetra.

Ny mahavariana nefa hoy ny mpitandrina dia olona farak’izay tsotra no nahafantatra ny fahatongavan’ny mpamonjy: ny mpiandry ondry izany.

Fa mpamonjy no tonga ety …., teny soa lehibe izany.

Rehefa teraka Jesoa dia betsaka no tsy nino. Ehefa maty indray Izy dia tena maro no nadrabiraby hatrany, hiarahantsika mahalala izany.

Ao amin’ny tantaran’ny baiboly, rehefa misy firenena roa miady, ka resy ny fivavahany, dia resy ihany koa ny andriamaniny.

Efa resy avokoa nefa izay fivavahana hafa rehetra satria efa fiadanana no tonga ety ambany masoandro dia Jesoa Kristy.

Rehefa tonga manko Jesoa Kristy dia vita ny fampihavanana tamin’Andriamanitra ary vita ny fampihavanana amin’ny olona samy olona. Izay no dikan’ilay Lakroia, hazo fijaliana. Ilay mitsivalana dia fifandraisan’ny olona samy olona ary ny mitsangana dia fifandraisan’ny olona amin’Andriamanitra.

Rehefa misy zavatra nirinao teo amin’ny fiainanao ka tonga izany dia izay no tena mahafaly. Dia toy izay I Jesoa Kristy,  tanteraka ny fahatongavany satria tonga nofo Izy.

Rehefa lavo tokoa manko Adama sy Eva dia nipetraka teo ambany fahatezeran’Andriamanitra ny olona. Izany fahotana rehetra izany nefa dia ho ahafahan’Andriamanitra avokoa, ary ny tantara dia miantomboka amin’ny fahaterahana.

Vita fihavanana ny olona samy olona noho ny fahatongavan’I Jesoa Kristy. Ny firenena rehetra dia hifamela heloka avokoa. Rehefa tonga ny zanak’olona dia afaka tamin’ny fahotana tany aloha izy.

Izay no namaranan’ny mpitandrina ny hafatra nilazany fa ho tanteraka tokoa anie ny fiadanana ety ambany masoandro.

Taorian’ny toriteny dia nanao ny Anjara hira ny Hasin’ny Famonjena “Tokanana fanantenana” an’i Noel Rakotoarivony.

VAVAKA FANGATAHANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny mpitandrina taorian’izany. Nangataka ny mpitandrina mba ho tanteraka ny hafatra izay nampitaina, ho vita ny fihavanan’ny olombelona amin’Andriamanitra ary ihany amin’ny samy olombelona. Nametraka ampelatanaNy ny synodam-paritany rehetra, sy ny Fiangonana ao aminy. Nangataka ho an’ireo zanaka ampielezana, ireo vahiny mba ahatsiaro fa hafa ny Noely nandalovana tao Amparibe. nitondra ambavaka ny mpitandrina noho ireo loza maro nihatra tamin’ny firenena, ireo namoy ny ainy maro an-dranomasina, ireo tsy salama maro izay any amin’ny hopital. Enga anie ahazo fahasitranana izy ireo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny Ffpm 75 : 1 “Andro malaza” mialoha ny nanononana ny tondrozotra sy nanomezana ny tsodrano. Natao kosa ny andininy 2, taorian’izany.

Nofaranana tamin’ny vavaka mangina ny fotoana ary niroso tamin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.

IREO TOMPON’ANARA

  • Nandray antsoratra : Robel Hanitra
  • Nitendry Orga : SMZM
  • Nanao fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto
  • Nanao ny fafana : Rajaofetra Arielle