SABOTSY 23 SY ALAHADY 24 MEY 2020

« Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina »

« Izay tsy momba Ahy dia manohitra Ahy; ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. » (Matio 12:30)

Mitohy hatrany ny fanompoam-pivavahana ao anatin’ny hahamehana manaraka ny fepetra napetraky ny fanjakana ka nisy fotoana roa ny sabotsy ary 3 ny alahady. Ny fotoana notanterahina ny Sabotsy tamin’ny 7 ora maraina izao tanterina amintsika izao. Herinandro farany ibanjinana ny lohahevitra  « Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina » izao fanompoam-pivavahana izao.

Razafindrakoto Fanjarivelo Perle  Raymonde mpiomana ho Mpitandrina no  nitarika ny fotoana.Ny Matio 12,22-30 no tenin’Andriamanitra nangalana toriteny. Ny Litorjia tamin’ny endriny fahatelo no nentina nanatontosana ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOANA NY FOTOANA:

Ny Salamo 24 no niarahana namaky ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.Taorian’ny famakiana ny Salamo dia nohiraina ny FFPM 469,1-3

Tao anatin’ny vavaka dia nisaorana ny Tompo noho ny fitiavany tsy manam-pahataperana na dia maniasia aza isika. Nangatahina ny Fanahy Masina hanatrika ny fotoana. Nangatahina ny Tompo mba hankasitraka ny fotoana ary atolotra ho fanomezam-boninahitra ilay Avo indrindra izao fanompoam-pivavahana izao.

FOTOANAN’NY SEKOLY ALAHADY

 

Andriamampianina Naivo no nanatontosa ny dimy minitran’ny Sekoly Alahady. Jeremia 13,15 no nangalana ny hafatra ““Mandrenesa ka mihainoa, Aza miavonavona fa Jehovah no miteny.”

Tao anatin’ity tantara ity dia niantefa tamin’ny Joda io teny io. Isika dia tokony hihaino tsara an’ny Tompo Andriamanitsika. Misy olona mandre fa tsy mihaino. Rehefa mihaino an’Andriamanitra dia amin’ny fo no ihainoana Azy. Ary Ankatoavina amin’ny fo ny teniny.

Taorian’izay hafatra fohy izay dia nohiraina ny FFPM452,1

VAVAKA

Nambara tamin’ny Tompo fa mangetaheta ny andatsahany ny teniny ny fontsika  mba ahafahantsika mankatoa ny teniny.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny Hira FFPM 225,1-2. Ranaivoson Jacky taloha. Tao  amin’ny vavaka nataony dia nisaorana ny Tompo noho ny fitiavany sy ny famindrampony ka nahatafavory ny mpanompony eo am-bavahadin’ny lanitra.Nangahina ny Tompo hampangiana ny feo rehetra tsy avy any aminy sy handrotsaka ny Fanahiny Masina ho amin’ny mpitondra ny teny sy ny mpihaino ny hafatra.

Ny Perikopa androany dia ny 2 Samoela 23,1-7, Matio 12,22-30; Galatiana 3,16-26

Ranaivoson Voahangy kosa no namaky ny Filazantsaran’I Matio sy ny Epistily ho an’ny Galatiana

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra . Nialoha ny toriteny dia nohiraina ny FFPM226,1

Nisaorana ny Tompo noho ny fotoana nomeny ahafahana mandre ny hafany. Nambara tamin’ny Tompo fa vonon-kihaino ny hafany ny mpanompony.Ny Matio 12,22-30 no nangalana ny toriteny.

Maro ny aretina ateraky ny asan’i Satana. Mahakasika ny saina , vatana , fanahy izany aretina izany. Eto dia ny tantaran’ny lehilahy demoniaka iray sady jamba no marenina no hoentina amin’ny mpianakavin’ny finoana. Aretin-dratsy teo amin’ny Jiosy ny aretina nahazo ity lehilahy ity.

 

Manasitrana ny aretina rehetra ny Fanahy Masina

Mifampiankina ny aretina moana sy marenina. Matetika rehefa marenina ny olona dia tsy mahay miteny ihany koa. Any amin’ny akany fitaizana moana marenina any Antsirabe dia tsikaritra fa rehefa manomboka miteny izy ireny dia mihatsara ihany koa ny fandrenesany. Eto anefa dia manampy trotraka ny kileman’ity lehilahy ity ny fahajambany kanefa dia nositranin’I Jesoa izany. Tsy ny ara-nofo ihany no nositraniny fa nositraniny ihany koa ny fanahin’ity demoniaka ity.

Nanoloana izany dia velom-pialonana ireo fariseo satria Jesoa izay noheveriny fa olon-tsotra sy madinika dia nahavita fahagagana nisongona azy ireo. Ny asan’i Jesoa dia vokatry ny Fanahin’Andriamanitra. Ny vokatry ny asan’io Fanahy io no manaporofo ny fahatongavan’ny fanjakan’Andriamanitra ety an’tany. Na dia nosakanana tamin’ny alalan’ny fanaratsiana sy fitenenan-dratsy azan y olona tsy hanantona ny Tompo dia tsy maintsy tanteraka ny asany ary rava ny asan’ny maizina.Tsy manana hery sy fahefana ny devoly manoloana ny fanjakan’Andriamanitra.

Raha mbola nieritreritra ny Fariseo fa asan’ny maizina ny fanasitranan’I Jesoa dia navalin’ny Tompotsika fa tsy avy amin’I Satana izy satria “Ho foana ny fanjakana miady an-trano … ary raha Satana no mamoaka an’I Satana dia miady an-trano izy”Tsy misy olona mandeha arak any Fanahy raha tsy manana ny Fanahin’Andriamanitra.

Manafaka amin'ny geja ny asan'ny Fanahy Masina

Isika dia ifandroritan’ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fanjakan’i Satana.Satana dia miezaka ny hambabo antsika amin’ny fomba rehetra.Satana dia manapo fandemen-tsaina.

Indray andro dia nisy ankizy namiratra sy endry tao amin’ny sekoly iray. Nisy zazalahy maditra tao am-pianarana ka nadroadroany lava fa tsy salama ilay zaza endry sy mahay. Avy eo nanadroadro ity zaza ity ny iray kilasy hany ka nifantoka tao an-tsainy izany fanadroadroana izany. Farany dia niantefa tamin’ny vatany ilay fanadroadroana nifantoka tao an-tsainy ka narary izy ary tsy afaka nanohy ara-dalana ny fianarany hany ka tsy namoiratra intsony. Kivy ny anao lahy ka na ny nandeha tany an-tsekoly aza dia lasa nampalaina azy.

Ny Mpitandrina izay mitory ity teny ity ihany koa dia tratran’izany indraindray amin’ny resaka sakafo. Misy sakafo tsy zakany mamparary azy ary indraindray raha vao mieritreritra izy fa tsy metimety aminy ny sakafo manoloana azy dia aleony tsy mihinana fa miteraka tsy fahasalamana ho azy izany na dia tokony ho zakany aza.

Rehefa mifikitra amin’i Jesoa isika dia tsy tokony hanahy ny fanafihan’I Satana. Ankehitriny manoloana ny fiatrehana izao areti-mandringana izao dia arao ny toromarika fisorohana rehetra. Aza maka fanahy an’Andriamanitra fa “Endre tahakany menarana ary morà tahaka ny voromailala.”

Ny olona mandeha araka ny  Fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo. Angatao ny Fanahy Masina hanananao fiainam-baovao. Ny olona manaraka ny devoly dia tsy tia ny tsara. Ny fanjakan’Andriamanitra dia atolony ho an’ny olony ety ambonin’ny tany sy rahatrizay.

Manoloana ny fahoriana ety amin’izao tontolo izao, ny Mpino dia manana ny fifalian’ny lanitra ka tsy andairan’ny fahorian’ny tany. Manana fiadanana mandrakariva izy na dia ao anaty fahoriana aza. Ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy voavidim-bola aman-karena.

Katsao ny fanjakan’Andriamanitra ary ankatoavy ny Fanahy Masina. Nanoloana ny fanafihana ny Filistina ao amin’ny I Samoela 23 1-7 dia nankatoa ny bitsiky ny Fanahin’Andriamanitra Davida ka naharesy ny Filistina namabo an’I Keila ary voavonjy ny mponina tao Keila.

Noho ny Fanekeny ho tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra dia nitoeran’ny faneken’Andriamanitra Davida. Ny fankatoavana sy fanekena ho tarihin’ny Fanahy Masina no ahazoana ny fanekena mandrakizay izay nataon’Andriamanitra tamin’ny olony.

VAVAKA SETRIN’NY TORITENY SY FANGATAHANA FAMELAN-KELOKA:

Nisaorana ny Tompo noho ny teniny sy ny fanehoany fa sitrany avokoa ny aretina rehetra na ny ara-nofo nany ara-tsaina na ny ara-panahy.Manoloana ny fitak’i Satana dia tonga manantona ny Tompo ny olony mba hihazona ny fanjakan’Andriamanitra.

Manoloana izany dia nangatahina ny Tompo mba hamela heloka sy hanadio ny mpanompony ary mba hanavao ny fanahin’ny olony ahafahan’nyasan’Andriamanitra hiseho amin’ny vahoakany.

Tahorian’ny vavaka dia nohiraina ny FFPM 174,1-4

TENY FAMELAN-KELOKA

Fitiavana Mandrakizay no  nitiavako anao. Andriamanitra mampiseo ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty namonjy antsika Kristy.

Tahorian’ny fanolorana ny famelankeloka dia noventesina ny FFPM 365,1

Ho fanehoana ny finoana dia niarahana nanonona ny fanekem-pinoana faha-efatra.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ho fanarahana ny fandaminana eto amin’ny firenena dia noferana ho 50 ny isan’ny olona manatrika ny fanompoam-pivavahana.

 • Ny Sabotsy dia misy fidirana in-droa (7ora sy 9ora ainamar)
 • Ny Alahady kosa dia misy fidirana in-telo (7ora sy 9ora ary 11 ora maraina)
 • Ny fanompoam-pivavahana dia afaka arahina ao amin’ny pejy facebook
 • Mitohy ny fandraisana ireo raki-pisaorana sy voady ary ireo adidy
 • Misy ny rakitra am-baravarana ho fanohanana ny Radio Fahazavana.
 • Manomboka ny Alatsinainy izao dia misy fanompoam-pivavahana izay miditra amin’ny 8 ora maraina.
 • Amin’ny alahadin’ny Pentekosta dia misy mpanompon’Andriamanitra raisina ho mpandray ny fanasan’ny Tompo.
 • Nisy ny filazana manjo

Novakiana ihany koa ny tatitry ny vola.

FANATI-PISAORANA

Natao nandritra izany ny hira FFPM 471

Ny hira fanolorana ny Rakitra dia ny hira FFPM45,4

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaorana ny Tompo noho ny fanehoany ny fitiavany ary ny fanoloran-tenan’ny tsirairay no mendrika ho asetry izany fitiavana izany. Nisaorana ny Tompo noho ny fahasoavany.

Nentina am-bavaka ny fiangonana sy ny mpitondra fiangonana  . Manoloana ity  areti-mandringana ity dia nangatahina ny fiarovan’Andriamanitra ahafahana manao ny asa fanompoana am-pifaliana. Nangatahina ny Tompo mba hamaha olana ireo fahasahiranana aterak’ity aretina ity. Nentina am-bavaka ihany koa ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny hahatontosa am-pahamarinana ny andraikiny. Nentina am-bavaka ihany koa ny mpiasan’ny fahasalamana sy ny Mpitandro filaminana. Nangatahina ny Tompo ahatanteraka ilay vina”Madagasikara ho an’I Kristy, Kristy ho an’i Madagasikara. Nentina am-bavaka ireo sahirana, ireo tsy salama, ireo mana-manjo.  Nangatahina ny Tompo mba hahatonga ny olony hahita fifaliana  sy hanana ny fiadanan’ny Tompo na dia ao anaty fahasahiranana aza. Nentina am-bavaka ihany koa ireo mpanompon’Andriamanitra mijanona any an-trano ary nangatahina ny Tompo mba hivaha malaky ny olana atrehin’ny firenena ka ho avy indray eto an-tranon’Andriamanitra ireo ondriny. Nangatahina ny Tompo mvba hahazo tombony ireo avy nandray ny hafatry ny Tompo ka tsy ho tahaka ny nidirany teo no ivoahany.

Notohizana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

 

Nohiraina ny FFPM 488,1-2

Niarahana nanonona ny tondrozotra ary natolotra ny tsodrano

Nohiraina ny FFPM 483, 1-2

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitarika ny fotoana: Razafindrakotofanjarivelo Perle  Raymonde
 • Namaky ny teny: Ranaivoson Jacky sy Ranaivoson Voahangy
 • Nitory ny teny: Mpitandrina Raharijaona Solofonirina
 • Fafana : Rabemananoro Jonathan
 • Fanamafisam-peo: Rakotovololona Lova
 • Mpitendry orgue: Rajaofetra John
 • Namaky ny raharaham-piangonana: Razafimaharo Mamy
 • Nandray an-tsoratra: Zanaharitsimba Toky Noely Tiana
 • Naka ny sary : Raharijaona Nirina
 • Natanteraka ny hororan-tsary : Harentsoa Rova sy Rakotondramboa Andry