SABOTSY 16 SY ALAHADY 17 MEY 2020

Ivon'ny Jobily faha-50 taonan'ny Antoko-Mpihira Hasin'ny Famonjena
m

« « Manompoa an'i Jehovah amin'ny fifaliana … maharitra mandrakizay ny fiderana Azy » (Salamo 100 : 2, salamo 111 : 10b),

Alahady 17 May 2020, Alahady natokan’ny foibe Fjkm hitondra am-bavaka ireo mpiasa ao aminy nefa Alahady ihany nitsingeranan’ny faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena. Ny 17 May 1970 no natsangan’ny mpitandrina Rakotoarivony Paul teto amin’ny fitandremana ny Antoko mpihira, sampana velona eto amin’ny fitandremana mba hanantanteraka ny fitoriana ny filazantsara amin’ny alalan’ny hira. <br>

Ny mpitandrina miana-draharaha Andriatsilavina Nofy no nitarika ny fotoana. Ny litorjia tamin’ny endriny faharoa no nitondrany izany. Ireo mpikambana ao amin’ny Hasin’ny Famonjena, Robel Hanitra, filohan’ny Sampana sy Rajaofetra Bakoly, mpitantsoratry ny Sampana no nanatanteraka ny vakiteny sy ny vavaka. Ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no nitondra ny hafatra.

FIDERANA AN ‘ANDRIAMANITRA

Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 103 : 1 – 5 + 21 – 22 « Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra,  Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra, Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, Izay manarona famindram-po sy fiantrana anao, Izay mahavoky soa ny vavanao; Ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery.Misaora an’i Jehovah, ny miaramilany rehetra, Dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony.  Misaora an’i Jehovah, ny asany rehetra eran’ny fanjakany; Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko. »  Rehefa izany dia natao ny hira 202 : 1, 2, 3 “ Ry Ray malala ô !”. Narahin’ny vavaka fisaorana.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Tao anatin’izany vavaka izany no niderana, nankalazana, nanomezana voninahitra an’Andriamanitra noho ny fahalehibiazan’ny fitiavany antsika, nanomezany ny fahasoavany tao amin’I Jesoa Kristy  sy fiainana hahafahana midera Azy sy mankaty an-tranony ary mivory amin’ny anarany. Manoloana izany fahalebiazana izany nefa dia mahatsiaro tsy fahatanterahana ka nifona izy noho ny ota sy heloka vita ka tsy tokony hijeren’Andriamanitra antsika akory aza. Andriamanitra nefa dia mamindra fo sy miantra  ka nangataka ny famelan-keloka izy. Ankehitriny, hoy izy,  dia mahatsiaro fa miasa ny Tompo ka voavela heloka isika. Manatre feno Ianao, hoy izy, amin’ny alalanao Fanahina Masina ka ny famenohanao anay no hahafahanay Andrimanitra miray tokoa Aminao.

Avy hatrany dia nisy feonjavamaneno.  

FOTOANA HO AN'NY SEKOLY ALAHADY

Rajaofetra Bakoly, izay sady mpitantsoratry ny Sampana no mpampianatra sekoly alahady no nitondra ny 5 mn ho an’ny ankizy. Ny Joba 22 : 21 no nitondra ny hafatra ho an’ireo tamin’izany « Mifankazara amin’ny Tsitoha ianao, dia hiadana; Izany no hahatongavan’ny soa aminao. » (Joba 22:21)

Nanao tantara kely iray izy. Nisy mpitandrina hoy izy namangy tokantranon’olona izay manan-katao anankiray. Rehefa lasa ity mpitandrina dia nahatsikaritra fa nisy vola 200 000Ar nipetraka teo ambonin’ny latabatra izay tsy hita. Nilaza tamin’ny vadiny ilay Ramatoa nilaza fa tena nipetraka teo ilay vola nefa nony lasa ilay mpitandrina namangy dia tsy hita. Avelao any hoy ilay Rangahy raha nitaraina ilay Ramatoa. Roa volana taty aoriana nefa  dia niverina namangy ity tokantrano ity indray ilay mpitandrina. Rehefa vita ny famangiana ka handeha ilay mpitandrina dia nilaza Ramatoa tamin’ilay mpitandrina raha nahita vola teo amin’ny latabatra. Tena namaly fa nahita tokoa ilay mpitandrina ary nilaza fa napetrany tao amin’ny pejy voalohany ao amin’ilay Baiboly ilay vola. Nijery izany ilay Ramatoa ary nahita ilay vola ka menatra tokoa noho ny saika hanenjikendrehany ilay mpitandrina ary indrindra ny tsy nanokafany Baiboly nandritra ny roa volana ».

Lesona telo no azo tsoahina hoy ny mpitarika teto :

 • Mazotoa mitady an’Andriamanitra
 • Mazotoa mivavaka ary ataovy fahazarana mihitsy izany
 • Mazotoa mihaino toriteny

Nanao ny hira 770 : 5 “Tsy misy fetra, zavatra rehetra ” ireo fianakaviamben’ny sekoly alahady nanatrika ny fotoana.

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Niomana amin’ny sitrapon’Andriamanitra ireo kristiana ka natao ny hira Ffpm 181 : 3 “Fanahy mpanazava, ny foko”mialoha ny vavaka sy ny vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny 2 Tantara 15 : 1 – 7, Lioka 4 : 1 – 13, I Jaona 4 : 12 – 16.

Natao ny hira Ffpm 636 : 1, 2, 3 “Hianao ry Jeso ô” mialoha ny hafatra.

TORITENY

Fampianarana hoy ny mpitandrina no ho entiny fa tsy toriteny ary nomeny ny lohahevitra « Ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny olon’Andriamanitra ». Hevitra lehibe telo no nentiny tamin’izany fampianana izany.

1.Mitarika ny olona hanaiky an’Andriamanitra ny Fanahy masina

Raha namerina kely ny vakiteny tao amin’ny 2 Tantara 15 : 1 – 7 ny mpitandrina dia nilaza fa efa ela ireto Israely no tsy nanana Andriamanitra fa nandeha tamin’izao fotsiny teo amin’ny fiainany. Rehefa tonga tamin’i Azaria ny fanahin’Andriamanitra. Nisy tsao-kevitra nentin’ny mpitandrina tamin’izany :

 • Momba ny firenen’Israely ny Tompo rehefa manaiky Azy ireo vahoakany
 • Mahita an’i Jesoa Kristy ny firenena rehetra mitady Azy
 • Ory tanteraka izay rehetra mahafoy an’Andriamanitra

2. Mandresy fakam-panahy amin’ny endriny rehetra ny Fanahy masina

Raha maka indray ny filazantsaran’i Lioka indray ny mpitandrina dia nanambara fa nifady hanina Jesoa Kristy nandritra ny 40 andro sy alina nefa teo indrindra izy no nalain’ny devoly fanahy.

Izay manompo an’Andriamanitra dia mandresy mandrakariva ary afaka amin’ny fatotry ny devoly izay mitodika Aminy. Tety an-tany Jesoa Kristy dia feno mandrakariva ny fanahin’Andriamanitra.

3. Porofo ho an’ny mino fa ao aminy Andriamanitra ny Fanahy masina

Izay no hanehoana fa ny Fanahy masina dia ao amin’ny olon’Andriamanitra. Nahatsiaro ny fahasahiran’ny olona tao amin’ny tananany Jaona tamin’ny nanoratra ity boky ity. Rehefa mahatsiaro mantsy ny olona fa ao aminy Andriamanitra dia mahay mifankatia. Tokony mahay mitia ny namanao izany hianao raha ao aminao ny Fanahy masina.

Ny Fanahin’Andriamanitra dia mitarika ny olona hahazo antoka fa ao aminy ny Tompo. Manaiky izy izany fa kristiana zanak’i Jesoa.

Ny hafatra entina hoy ny mpitandrina dia ny mba ahazoantsika manaiky an’Andriamanitra. Nitodika tamin’ny sampana Hasin’ny famonjena ny mpitandrina mba hankato ny fitarihin’ny Fanahy masina amin’ny fifaliana. Ny hira izay ataonareo hoy izy dia maneho izany fitiavana izany avokoa. Raha te-ho mpandresy dia avelao ny Fanahy masina hiasa ao anatinareo. Aza manaiky ho fitahin’ny devoly fa mijoroa ho mpandresy hatrany. Ataovy tsara ny hira izay ataonareo satria ireny dia mifono hafatry ny Tompo avokoa. Fitaovana hianareo amin’izany fitoriana filazantsara izany.

Ny teny faneva izay nofidina « « Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana … maharitra mandrakizay ny fiderana Azy » (Salamo 100 : 2, salamo 111 : 10b), dia aza atao mandalo fotsiny fa tena tokony hiainana mihitsy. Ny baiko nomen’ny Tompo dia ny Matio 28 : 18 – 2 0 «  ….. ataovy mpianatro ny firenena rehetra ». Izany nefa dia ny fampahafantarana ny teniny no ahafahana mitarika ny olona ho mpianany. Mety ho maro ny fakampanahy hoy ny mpitandrina amin’izao jobily izao nefa dia aza manaiky ho voafitak’i Satana. Ny fandresen’i jesoa Kristy no entin’ny mino Azy mandresy.  Nanambara ny mpitandrina mba tsy ho lavina ny Tompo izay ao anatinao. Ny fanolorantenanao dia anisan’ny fanehoanao ny fitiavanao an’Andriamanitra. Ny fahatanterahin’izany dia mamonjy antsika. Matokia ny Tompo fa fiarovana ho anao izany.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nisy ny vavaka setrin’izany tenin’Andriamanitra izany. Nisaotra ny Mpitarika fa miteny mandrakariva Andriamanitra mampahatsiahy ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny olona izay efa nofidiany. Ny asan’ny Fanahy Masina dia mitarika ny mpino hanaiky an’Andriamanitra hita amin’ny fitadiavany Azy . Ny asan’ny Fanahy Masina dia mampandresy koa amin’ny fakam-panahy ka mila mitana sy mahatoky ny Teny ny olony, mila manompo ary mitana sy miaina ny sitrapon’Andriamanitra, Ny asan’ny Fanahy Masina dia porofo fa ao amin’Andriamanitra ny olony hita amin’ny fitiava-namana sy fanekena fa Jesoa dia Zanak’Andriamanitra. Izany rehetra izany dia mitarika amin’ny fankatoavana ny Fanahy Masina, fankatoavana ny fitarihan’Andriamanitra eo amin’ny fiainana hahafahana mamita ny asan’ny Tompo, mandresy ny fakam-panahy. Aoka , hoy izy, tsy handà ny Fanahy Masina izahay ka hitoetra ao amin’ny tsirairay. Ny tsirairay dia mety manana ao anatiny  zavatra mavesatra ka nasain’ny mpitarika notononina tao anatin’ny vavaka mangina izany.  Tia dia tia anay tokoa Ianao Andriamanitra, hoy izy, ka indreto izahay vononana hanaiky ny ho tarihin’ny Fanahinao Masina handresy ny fakam-panahy,  hahazoanay ny tombo-kasen’ny famonjena ka manana porofo izahay fa efa voavonjy fa efa ao Aminao.  

Rehefa izany dia niara-nanonona ny fanekem-pinoana fahatelo ny mpianakavin’ny finoana rehetra.

Nisy feon-javamaneo ary niroso tamin’ny raharaham-piangonana.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Andriamasinoro Tantely, Mpitantsoratry ny volan’ny Fiangonana, no nilaza ny raharaha. Anisan’ny nambarany tamin’izany :

 • ny fandaharam-potoana hatrany ny amin’ny fotoam-pivavahana dia ny Sabotsy amin’ny 7 ora sy 9 ora ary ny Alahady 7 ora, 9 ora ary 11ora maraina. Misy hatrany ny vavaka isan-tokatrano ary manaraka ny fotoam-pivavaha Alahady izay avoakan’ny Fiangonana amin’ny pejy Facebook.
 • Azo atao hatrany ny manao rakitra sy voady, omena ny biraon’ny Fiangonana
 • Ny Alakamisy 21 May 2020 dia misy fotoampivavahana tokana amin’ny 8 ora
 • Hisy ny fivorian’ny SSAA rehetra miaraka amin’ny biraom-piangonana ny Sabotsy 23 May 2020 amin’ny 11 ora eny amin’ny Akany handinika ny herinandrom-bokatra
 • Ny sabotsy sy Alahady ho avy dia misy rakitra varavarana ho an’ny radio fahazavana izay mpiara-miasa amintsika
 • Teo amin’ny rakitra sy voady tamin’ny herinandro dia mitentina Ar 1 512 440.

RAKITRA SY FAMAKIANA VOADY SY RAKI-PISAORANA

Niroso tamin’ny rakitra sy famakiana ireo voady taorian’izany. Nanditra ny rakitra dia natao ny Ffpm 428 andininy rehetra “Reko izao ry Tompo”  . Rehefa vita izany dia natao ho fanolorana ny rakitra ny hira Ffpm 4 : 4 “ Mamy re ry Tomponay”

VAVAKA FANGATAHANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina nisaotra fa Andriamanitra tia tokoa Izy. Sitrakao , hoy izy, ny hankatoavanay ny fitarihan’ny Fanahinao Masina dia indreto izahay maneho ny fanoloranay ny tenanay. Raiso izay nanimbinanay tamin’ny fananao izay natolotrao anay ho tantananay  mba hahatanteraka izay rehetra nokendren’ny Fiangonana hivelaran’ny fanjakanao. Nivavaka izy ho an’ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny kristiana rehetra , ny Hasin’ny Famonjena ao anatin’ny ivon’ny Jobily fankalazana ny faha-50 taona izao, Nentiny am-bavaka ny fiainan’ny Fiangonana amin’ny ankapobeany. Nivavaka izy mba ho levona ny valan’aretina misy. Nitondra am-bavaka ny mpitondra fivavahana sy mpiara-miasa izay voan’izany aretina izany. Nentiny am-bavaka ireo mpiasa rehetra iombonana manomboka any amin’ny Foibe hatrany amin’ny Synoda-paritany, ny asa fiveloman’ny isam-pianakaviana, ny ankizy sy tanora izay mianatra, ny firenena sy ny tompon’andraikitra rehetra, ny mpitsabo, ny mpitandro filaminana rehetra.  Nivavaka koa izy ho an’ireo sahirana, ireo marary, ny mana-manjo, ireo manana hataka manokana rehetra, ny mangata-bavaka, ny zanaky ny Fiangonana rehetra any am-pielezana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.    

TONDROZOTRA SY TSODRANO

Taorian’izany dia natao ny hira mialoha ny tondrozotra sy ny tsodrano Ffpm 295 : 1 “Miorena mafy tsara”. Avy eo dia nisy ny fanomanampanahy ho amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo dia natao ny hira 295 : 2 “ Raha misy fahoriana”.

FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO

Niroso avy hatrany tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo avy eo.

Rehefa nomena ny hafatra fandraisana dia natao ny hira Ffpm 530 : 1, 2, 3 “ Fitiavana rano velona”. Niaraha-nanonona ny tondrozotra ary natolotra ny tso-drano. Natao ny hira Ffpm 748 : 3 « Havaozy Tompo ô I Izao rehetra izao” namarana ny fotoana ary nofaranana tamin’ny Trinite masina.

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Nitendry orga : Rajaofetra John
 • Nanao ny fàfana : Rajaofetra Voahangy
 • Niandraikitra ny fanamafisam-peo: Rajaonarison Lanto
 • Nandray an-tsoratra :  Robel Hanitra
 • Naka ny sary : Ramahery Hasina
 • Naka sy nandrafitra ny horonan-tsary : Harentsoa Rova – Rakotondramboa Andry