ALAHADY 14 JONA 2020

Alahadin'ny Sampana Lehilahy Kristiana
"Miahavana ao amin'ny Tompo"

« Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao: fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao: Izaho no Jehovah. » (Levitikosy 19:18)

Ny fotoana voalohany tamin’ny 7 ora no tanterina amintsika izao. Rakotovololona Lova avy ao amin’ny Sampana Lehilahy Kristiana no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina miana-draharaha Andriantsilavina Nofy no nitondra ny hafatry ny Tompo ary Rasolonjanahary Fidy no nanatanteraka ny vavaka sy vakiteny. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

Alahady ivom-bokatra sy nitondrana am-bavaka ny Sampana Lehilahy Kristiana androany, ary ny lohahevitra izay banjinina amin’izao volana Jona izao dia ny hoe « Mihavàna ao amin’ny Tompo ».

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia ny Salamo 97:10-12 « Hianareo izay tia an’i Jehovah, mankahalà ny ratsy; Miaro ny fanahin’ny olony masina Izy Ary mamonjy azy amin’ny tanan’ny ratsy fanahy. » no niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.

Taorian’izay dia nohiraina ny hira FFPM 267 :1,4 « He ny andon’ny maraina »

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Misaotra noho ny fitantanan’Andriamanitra izay tsy namela hiaina tao anatin’ny fahabadona, naniraka mpanompo hanorona sekoly. Manokana izao fotoana izao hitondrana am-bavaka ny ezaka rehetra ho fampandrosoa izany sekoly izany ary koa hitondrana am-bavaka ny Sampana Lehilahy Kristiana izay manatanteraka ny herinandrom-bokatra. Mangataka ny herin’ny Fanahy Masina mba hifantoka sy ho mendrika ny hanome voninahitra an’Andriamanitra. Amin’ny anaran’i Jesoa no anaovana izao vavaka izao.

Nisy feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy ny efa niomana tamin’izany.

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Harentsoa Mamy, mpampianatra ao amin’ny K10 no nanatontosa ny dimy minitran’ny Sekoly Alahady. Ny Filipiana 2 :4 no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy : « Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an’ny namany koa. »

Naka ohatra momba ny vaovao malaza eran-tany izy dia ny “Coronavirus”.

Nohazavana tamin’izany fa ny haterak’izany « Coronavirus » izany dia ny “confinement” izany hoe  fihibohana, tsy mahazo mifanerasera intsony, tsy mahazo mifamangy ny fianakaviana sao mifindra ny aretina.

Tokony ho tadidintsika anefa fa Jesoa Kristy dia mpampihavana , toky fampiraisana eo amin’ny fiainana. Izany hoe isika dia tokony hanana fijery vaovao, fomba fanao vaovao, fisainana vaovao.

Ny takian’ny Tompo amintsika araka ny tapany faharoa amin’ny andinin-tSoratra Masina « mihevitra ny amin’ny namanao », dia izaho sy ianao, tokony tsy mieritretritra izay momba ny tenantsika irery intsony, noraisina ohatra: ny fianarantsika, ny asantsika, ny tokantranontsika no mahavariana antsika. 

Ny tokony ataontsika dia ny mivavaka ho any namana mba handray an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy, mivavaka ihany koa ho an’ny namana  izay tratry ny olana.

Taorian’iay hafatra fohy sy vavaka dia nohiraina ny FFPM 534:1,4 « Misy didy tena tsara » ary nofaranana tamin’ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

Nanao ny vavaka sy ny famakiana nisesy ny Teny Soratra Masina i Rasolonjanahary Fidy.Ny Perikopa androany dia ny Levitikosy 19:16-18 ; Marka 9:33-50 ; Filipiana 2:1-4.

Nohiraina teo am-pitsanganana ny hira FFPM 531 : 1,3 « Ry Jesoa loharanon’aina».

TORITENY

Nivavaka ny Mpitandrina miana-draharaha, Andriatsilavina Nofy, mialohan’ny nitoriny Teny. Nangataka  an’Andriamanitra mba hiasa ao anatin’ny tsirairay amin’ny alalan’ny Fanahy Masina mba ho feno izany Fanahy Masina izany ka ho tany lonaky ny Tenin’Andriamanitra.  

Ny hafatra dia noraisiny avy ao amin’ny Levitikosy 19:16-18. Resaka fampiharana no hafatra. Fampiharana na fiainana avy  hatrany amin’ny Teny hoe : “tiava ny namanao tahaka ny tenanao”

Ohatry ny ahoana izany tia ny namana tahaka ny tena izany ? Ampidirintsika ny amin’ny hoe fotoanan’ny SKL anio. Ny lehilahy rehefa miresaka dia somary mivatambatana ka haheno fomba fitenin-jatovo ianareo ato anatin’izao toriteny izao.

1- Tiava ny namanao tahaka ny tenanao

Aza lehilahy manao zipo. Tsy kilt écossais akory ny zipo eto. Ny  andininy faha 16 no manambara izany eto. Ny tiana ambara amin’izany eto dia hoe :

 • Aza manaratsy ny namana amin’ny hafa, izany hoe lehilahy mitantara “secret” na ny tsiambaratelony. Ny lehilahy rehefa tafavorivory eo ambody vera dia hoy ilay teny hoe “dans un verre se trouve la vérité”. Mitantara “secret” ilay namana dia mihaino ianao dia avy eo tsy mahatana ilay “secret” dia lasa hitantara sy hanaratsy amin’ny namana hafa. Tokony hosafidiana ihany ny namana amintsika Kristiana. Mila mahatandrina, ny zavatra hohenoina, mitahiry tsiambaratelo. Aoka tsy ho lehilahy manao zipo
 • Aza mijoro ho vavolombelona mandainga. “aza mitsangana handatsaka ny ran’ ny namanao”: Misy lehilahy tsy menatra ny mandainga, milaza zavatra tsy marina. Toetran’olombelona hita eny amin’ny fiaraha-monina eny izany. Mety misy tahaka izany eo anivon’ny Fiangonana. Lehilahy variana mitatasika, hoy ny fiteny ankehitriny, mangorongoron-dreska etsy sy eroa.

Ny vehivavy koa tsy latsa-danja amin’izany. Ao anatin’izany ny vehivavy. Ao anatiny toetra takiana amintsika kristiana ny hoe tsy mifanaratsy, tsy mijoro ho vavolombelona mandainga.

Aoka tsy isika no hahatonga fanafitohina, apka tsy ho avy amin’ny lehilahy  ny hijoro ho vavolombelona mandainga

2- Aza maka aretim-po FAMELAN-KELOKA (and. 17)

Ny andininy faha 17 no hangalana izany. Angaha moa ny aretim-po alaina ? Fomba fiteny ankehitriny izany. Misy olona  maka hatezerana amin’ny tsy misy antony, mankahala amin’ny zavatra tsy fantatra.

a -Aza mankahala.

Raha namaky ny Filipiana dia tokony hitady fiombonana, fampiraisana , firahalahiana isika eo anivon’ny fianakaviana, fiaraha-monina. Fankahalana anefa no betsaka ; tsy hidirana ny lafony politika fa ny atsy mankahala ny atsy,  ny atsy mankahala ny atsy hany ka na zavatra tsara aza by ataon’ny anakiray dia tsy tiavin’ny anankiray. Eo anivon’ny fianakaviana koa dia misy fankahalana isan-karazany. Ao anaty fianakaviana tsy maintsy misy Ra-Dadatoa be fitenenana. Miteny tsy amin’ny ftiavana dia lasa hankahalan’ny ankizy. Koa raha miteny ianao dia soloy fitiavana ny fankahalana. Ny lehilahy mantsy somary mitratrevatreva, nefa raha am-pitiavana dia fantatra ihany.

Tsy latsa-danja amin’izany koa ny vehivavy. Tahaka ny ahoana ny vehivavy eo amin’ny fiainana andavan’andro ? Tsy hilaozan’izay misy fahatezerana mandala. Aza mankahala fa soloy fitiavana

b- mananara dia mananara ny namanao, mba tsy hahazoanao heloka noho ny aminy.

Mananara mahitsy ny namanao, tsy miolakolaka, tsy manao “demagogie”, tsy miodikodina fa miteny mahitsy. Ny hoe mananara dia misy dikany telo :

 • Manitsy ny tsy mety ataony, manitsy am-pitiavana. Mandresy lahatra ny namanao amin’ny izay ratsy ataony, mampibebaka azy
 • Manondro sy mampahafantra azy fa tsy mety ny nataony.
 • Ny takiana aminao dia fanitsiana am-pitiavana, fanitsiana feno fitiavana. Hita taratra amintsika Malagasy koa izany manao hoe “Am-pitiavana be no hitenenako aminao hoe izao no nataonao”. Aza mankahala be fahatany. Rehefa manitsy dia manitsy am-pitiavana. Rehefa tafita ny hafatra dia mahatsiaro maivana isika

Jesoa dia tsy mamaly be fahatany ny mpianany fa manitsy am-pitiavana koa aoka isika hanitsy ampitiavana. Aza mankahala.

3- Aza miandry “retour”

Ao amin’ny andininy faha 18 no ahitana izany. Aza mamaly ratsy na “vengeance” no tiana resahina eto : misy karazana olona toy izany, na ny lehilahy, na ny vehivavy.  Ho an’ny lehilahy, aza manana izany famaliana ratsy izany, ary ho an’ny vehivavy aza miandry kendritohana.

Lasa manao lolompo ny olona izany hoe mitahiry ao anaty vokatr’ilay ratra anaty, fahatezerana, tsy famelana heloka.Hoy ny Tenin’Andriamanitra hoe “aza mitahiry lolompo ianao”

Amin’izao fotona izao eo anivon’ny fiangonana ny atao hoe “vengeance pastorale”.  Aza manao izany. Aza miandry kendritohana. Aza mamaly ratsy, aza mitahiry ny lolompo. Rehefa tanterakao izany dia ho tia ny namanao tahaka ny tenanao ianao.

Aoka ho fiainanao izany satria izany no kendrena ho aminao.

Mampahery anao lehilahy kristiana satria misy ireo karazana olona ireo. Ny Tompo hampahery anareo.

Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra

feon-javamaneo

FAMELAN-KELOKA

Misaotra an’Andriamanitra izay tsy namela ho diso anjara amin’ny hanim-panahy, tsy mitsahatra mampahafantatra ny sitrapony. Araka ny hafatra noraisina dia mampianatra anay ny ho tia ny namanay tahaka ny tenanay Izy, tsy hankahala, tsy hanaratsy, tsy hijoro ho vavolombelona mpandainga ary tsy haka aretina amin’ny fahatezerana fa mba hifananatra am-pitiavana. Nampianatra koa Andriamanitra ny tsy hamaliana ratsy sy tsy hitehirizana lolompo.

Mpanota anefa, tsy misy fahamarinana, koa manantona amin’ny fo torotoro mihaiky ny tsy fahamarinana.

Andriamanitra be famindrampo sy mamela heloka ny Andriamanitra hivavahanay ka mino ny famelan-keloka ao amin”i Jesoa Kristy Mpamonjy izahay. Misaotra Jesoa.

Ho fanehoana ny finoana dia niarahana  ny fanekem-pinoana Nikeana (Lah.2).

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ralaindimby Haja, Mpitantsoratry ny volan’ny Fiangonana, no nilaza ny raharaha. Anisan’ny nambarany tamin’izany :

 • Mitohy ny fanatotonsana ny fanompoam-pivavahana na mbola eo ary ny fepetra tsy maintsy arahana
 • Alahady heriny dia fanateram-bokatry ny Rantsana Fanantenana sy ny Sampana Vokovokomanga
 • Alahadin’ny taranaka sy ny ankohonana : 27 sy 28 jona. Amin’io koa no hanatanterahana ny hetsika gasigasy koa aza adino ny fitafy malagasy

FANATI-PISAORANA

Nandray anjara hira ny Sampana Taninketsa.

Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 268 “Jesosy no mpiandry ny Fiangonanay”.

Ny FFPM 356 :5 “ Ry sakaizan’ny mpanota”no nohiraina ho fanolorana izany.

VAVAKA FANGATAHANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana

Mbola nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny fahasoavany ka mbola afaka nanatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao. Indreto mitondra am-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana. Mitondra am-bavaka ny rafitra rehetra ao anatin’ny Fiangoanana ka tsaroanay manokana amin’izanyny Sampana Lehilahy Kristiana manatanteraka ny fetim-bokatra 2020. Mivavaka koa ho an’ny Sekoly FJKM manerana ny nosy izay ao anatin’ny fotoan-tsarotra. Mivavaka ho an’ny fiainan’ny firenena manontolo mihitsy. Ianao Tompo mahalala ny zava-misy eto amin’ny tany sy ny firenena. Mpamonjy ô, ho any amin’iza izahay ? Apetrakay eo am-pelatanao  manomboka any amin’ny Filoham-pirenena ka hatrany sefo fokontany sy izay nomena andraikitra mba handeha amin’ny fahamarinana sy fahamasinana ka hifampitsinjo. Toa izany no hametrahanay eo ampelatananao koa hatrany amin’ny mpanao gazety, mpikarakara ny fahasalamana mba hahatanteraka ny asany ka ho voaaro amin’izany areti-mandringana izany. Trotroinay am-bavaka koa ny mpitandro ny filaminana hanao ny asany amin’ny fahamarianana sy am-pitiavana. Mivavaka ho an’ireo ray amandreny manan-janaka hiatrika fanadinana, na ireo ankizy hisondrotra kilazy ; apetraka eo ampelatananaofa ireo no ho avin’ny firenena, ho avin’ny Fiangonana koa.

Mivavaka ho an’ireo izay mahatsiaro fahasahiranana, tsy salama, manamanjo, mangata-bavaka….

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 753 :1,4 “Tiako ny hiaraka aminao jesoa”Niarahana nanonona ny tondrozotra 2020.

Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira  FF 39 :1 “ Ray ô, mba faniriako” nofaranana tamin’ny Amen.

Nivavaka mangina ary notononina ny Trinite masina : “Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina” Amen

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Aim-panahy
 • Fafana : Raharijaona Nirina
 • Fanamafisam-peo : Rajaonarison Lanto
 • Mpitendry orgue : Rajaofetra John
 • Nandray an-tsoratra :  Raoliarizaka Bakoly
 • Naka ny sary : Ranaivoson Joël
 • Naka ny horonan-tsary : Rakotondramboa Andry
 • Nandrafitra ny horonan-tsary : Raharijaona Nirina