SABOTSY 09 SY ALAHADY 10 MEY 2020

Alahadim-bokatry ny Sampana Lehilahy Kristiana - SLK

“Ankatoavy ny fitarihan'ny Fanahy Masina"

« Fa na zovy na zovy no hanao teny hanohitra ny Zanak'olona dia hahazo famelan-keloka; fa izay miteny ratsy ny Fanahy Masina dia tsy mba hahazo famelan-keloka.» (Lioka 12:10)

Ny fotoana voalohany tamin’ny 7 ora no nakana izao tatitra izao. Androany dia fotoana ao anatin’ny herinandro natokan’ny FJKM ho fitondrana amim-bavaka ny Sampana Lehilahy Kristiana (SLK) manerana ny sahan’ny FJKM.

Razafindrakoto Fanjarivelo Perle Raymonde, Mpitandrina taona fahefatra ao amin’ny Faculté de Théologie Ambatonakanga no nitarika raha Ramilison Diamondra, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia endriny fahatelo no narahana. Natsangana ny mpikambana ao amin’ny SLK nanatrika ny fotoana ary narahabaina sy nirariana soa. Ny andinin-tSoratra Masina nomena azy ireo dia SAL 25 : 12-13.

Ny SAL 42 : 2-5 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana  apostolika  » Mangetaheta an’Andriamanitra ny fanahiko, dia Andriamanitra velona; Rahoviana no ho tonga aho ka hiseho eo anatrehan’Andriamanitra?  Ny ranomasoko no fiahiko andro aman’alina, amin’ny anaovany ahy mandrakariva hoe: Aiza izay Andriamanitrao?  Izao zavatra izao no hotsarovako, ka haidiko ato anatiko ny fanahiko, dia ny nandrosoako niaraka tamin’ny maro, sy ny nitarihako azy ho any an-tranon’Andriamanitra, nanao feo mihoby sy midera, dia olona maro izay nitandrina ny andro firavoravoana.  Nahoana no mitanondrika ianao, ry fanahiko, ka mitoloko ato anatiko? Manantenà an’Andriamanitra ianao, fa mbola hidera Azy ihany aho noho ny famonjen’ny tavany. »

Ny hira FFPM 177 : 1-2 « Ry Fanahy Mpanazava, Mitariha » no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Nisy feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy ny efa niomana tamin’izany.

FOTOANAN’NY ANKIZY

Rabenasolo Landy, mpampianatra Sekoly Alahady no nitarika izany. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy dia araka ny LIO 13 : 24a :  “Miseseha hiditra amin’ny varavarana ety ianareo”. Valintenin’i Jesoa raha nametraka fanontaniana taminy ny mpianany io hoe : “Tompoko, moa vitsy va ny olom-bonjena?”. Olona vitsy ihany no afaka miditra amin’ny varavarana ety na tery. Fanoharana 2 no nalaina :
• Fanoharana 1 : rehefa handeha hianatra isika dia mandeha taxibe, ifandrombahana satria voafetra ny toerana, manao ankisisika.
• Fanoharana 2 : tahaka izao iainantsika izao, ao anatin’ny vanim-potoanan’ny valan’aretina, voafetra ho 50 ihany isika no miara-miangona, mifandrombaka isika maka “tickets”.

Mitaky hezaka avy amintsika tsirairay izany satria maro no mitady hiditra ka ny fepetra dia ny fankatoavana ny Tenin’Andriamanitra. Mirosoa amin’ny fianarana iny Tenin’Andriamantra mba ho isan’ny ho tafiditra amin’io varavarana ety io sy hahafahana misitraka ny fiainana mandrakizay. Amen.
Notohizana tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra avy hatrany ny fotoana.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 476 : 1 « Ny Eo Akaikinao, Ry Ray !» dia nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina Rabezandrina Solohery, Filoha’ny SLK. Namaky ny Testamenta Taloha Rakotomalala Johary, mpitahiry vola raha Ratavilahy Roland no namaky ny Testamenta Vaovao, araka ny JOB 27 :1-10 ; LIO 12 : 8-12 ; ROM 15 : 14-21. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFPM 242 : 2-5 « Misaotra Anao Izahay ry Ray » dia toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny LIO 12 : 8-12 no andinin-tSoratra Masina nanompana ny hafatry ny Tompo androany.
Ny perikopa eto dia momba ny resaka nataon’i Jesoa tamin’ny mpianany mba tsy ho azon’ny masirasiran’izao tontolo izao, ho fanomanana azy ireo hiatrika ady sy ny tsy tokony hitenenan-dratsy ny Fanahy Masina.
Fomba ahoana àry no hankatoavana ? Ny mpianatra mankato ny fitarihan’ny Fanahy Masina dia :

1) Mpianatra manaiky an’i Jesoa Kristy eo anatrehan’ny olona (and.8)

Sahy manambara amin’ny Tompo ampahibemaso hahazoana fiainana mandrakizay ny mpianatra. Misy toe-panahy nolazainy hijoroana sy hanekena dia ny fanahatahorana an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Ny fahavalo dia tsy afaka mamono ny fanahintsika olombelona, Andriamanitra irery no tokony hatahorantsika kristiana, izany no fiandoham-pahendrena araka ny voasoratra ao amin’ny Ohabolana, tahotra mitondra fanajana manoloana ny fahalehibiazan’Andriamanitra. Ny toepanahy faharoa kosa dia ny fananana finoana : na dia tampenam-bava aza izy dia tsy mety mangina fa miteny ny fanekeny eo anatrehan’ny fahavalo. Andriamanitra mahery sy manam-pahefana amin’ny zavatra rehetra Izy. Banjino i Jesoa velona izay efa nametrahanao ny fiainanao fa tsy ny olana.

2) Mpianatra tsy miteny ratsy ny Fanahy Masina (and.10)

Nambaran’ny fahavalo fa asan’ny Satana ny asan’ny Fanahy Masina nandroahana ny demonia. Tsy misy famelan-keloka mihitsy ny fanaovana blasfemia satria ny Fanahy Masina dia Andriamanitra (MAR 3 : 28-30), io Fanahy Masina io dia mampibebaka ka tsy tokony hitenenan-dratsy. Manana toetra voajanahary hanohitra an’Andriamanitra ny maha-olombelona manontolo, ilaina ny fiovampo hahatratra ny momba antsika manontolo, fo vaovao mihaino ny Tenin’Andriamanitra. Tsy manan-kery amintsika intsony ny ratsy ka tsy ho azom-panahy hiteny ratsy ny Fanahy Masina isika. Mandehana amim-pahendrena ary miambena.

3) Mpianatra mampiteny ny mpino amin’ny fotoan-tsarotra (and.11)

Tsy afaka handositra ny fisehoana amin’ny manam-pahefana jentilisa ny Apostoly. Mampantena ny Tompo fa hampianatra azy ireo amin’ny alalan’ny Fanahy Masina. Tsy tokony hanahy na hatahotra ny mpianatra fa ny Fanahy Masina no hametraka ny Teny eo am-bavany.

Teny fikasana mampahery antsika Fiangonana izao : niady ho antsika I Jesoa, tsy namela antsika, mampandresy antsika amin’ny ady. Ny olona mankato ny fitarihan’ny Fanahy Masina no ilaina. Manana Mpisolovava sy Mpampianatra isika dia ny Fanahy Masina.
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena!

VAVAKA FIFONANA:

Nisy feon-javamaneno fohy dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny hira FFPM 194 : 3 « Andriananahary O ! Endrey Ny Voninahitrao ». Natolotra teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka ao amin’ny II MPAN 22 : 19 ; I JAO 2 : 1-2. Natao ny hira FF 10 : 1 « Mivavaka aho satria  ». Ny fanononana ny fanekem-pinoana nikeana (Lah.2) no nanaraka izany. Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina. Filazana ny vaovao no nanaraka izany.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Razafindrabe John Bam no nilaza vaovao tokony hofantarin’ny Fiangonana ary hotanterahiny sy hoentiny amim-bavaka. Natombony tamin’ny famakiana ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny LIO 12 : 8 izany. Ireto no santionany amin’izany :
• Fampahafantarana sy fanentanana ny olona hanaraka ny fepetra takiana amin’izao vaninandro izao momba ny fandaminana ny fanompoam-pivavahana : misy fotoam-bavaka 5 ny sabotsy amin’ny 7 ora sy amin’ny 9 ora maraina ary ny alahady amin’ny 7 ora, amin’ny 9 ora sy amin’ny 11 ora. Misy hatrany ny fotoam-bavaka nalaina sary sy feo ao amin’ny pejy facebook-n’ny mpiangona Amparibe.
• Misy hatrany fandraisana ny adidy sy raki-pisaorana.
• Hisy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo amin’ny sabotsy sy alahady ho avy izao.
• Sabotsy 16 may 2020 amin’ny 11 ora antoandro dia hianatra ny katekomena.
• Manao fangatahana any amin’ny Mpitandrina sy Biraom-Piangonana izay rafitra hivory mandritra ny herinandro.

FANATI-PISAORANA

FFPM 170  “Ry Jesoa ny fitiavanao” no hira nataon’ny Fiangonana nandritra ny rakitra. Ho fanolorana izany dia ny hira FFPM 437 : 3 “Ry Jesoa Kristy Tompo” no nataon’ny Fiangonana. Nitohy tamin’ny vavaka notarihan-dRaharijaona Solofinirina, Mpitandrina izany.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaotra noho ny toriteny izy sy ny fanolorantena izay nataon’ny Fiangonana ary nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana sy mpitory ny Filazantsara rehetra ; ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe izay efa niombom-bavaka na izay mbola mihiboka ; ny SLK ; ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena ao anaty jobily volamena ; ny Sampana sy Sampanasa ary Asa rehetra ; ny asam-pivelomana isam-pianakaviana, indrindra ireo very asa ; ny mpianatra hanala fanadianana amin’ity taona ity ; ny fitomboan’ny Fiangonana amin’ny finoana mba tsy ho very fotoana ; ho an’ny firenena, ny mpitondra fanjakana, ny mpitsara, ny mpitandro ny filaminana ; ho an’ny sahirana sy tsy salama ary mana-manjo ; ny tratran’ny tsi-fidiny sy voan’ny tsindry hazolena ; ny manana hataka manokana rehetra sy izay nangata-bavaka. Izany dia nofaranana tamin’ny “Rainay Izay any an-danitra”.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 545 : 1 «  Endrey izany hafaliana » dia notononina ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira FFPM 734 : 1 « Zanahary ô, tahio ny tanindrazanay » nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 8 ora sy 20 minitra ny fotoana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra John
Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Aim-Panahy
Fafana: Rakotonarivo Vatsy
Fanamafisam-peo sy naka ny horan-tsary : Harentsoa Rova
Naka sary sy naka feo ny toriteny : Ranaivoson Joël
Nandray an-tsoratra ny fotoana : Ralaiarimanana Narindra