SABOTSY 06 SY ALAHADY 07 JONA 2020

« Mihavàna ao amin'ny Tompo »

« Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. » (Jaona 13:34)

Ny fotoana voalohany tamin’ny 7 ora no nakana izao tatitra izao. Ramilison Diamondra, Mpitandrina no nitarika raha Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana Ravoniharimino Faramalala sy   Rabeson Fidy no nitari-bavaka sy namaky ny Tenin’ny Soratra Masina mialohan’ny toriteny.Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.

Alahadin’ny Trinité androany ary koa  niarahabana sy nitondrana am-bavaka ireo reny rehetra. Lohahevitra vaovao indray no banjinina izao volana Jona izao dia ny hoe « Mihavàna ao amin’ny Tompo« 

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Ny SAL 149 ; 1 – 4 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika. Ny hira FFPM 1 :1 « ANDRIANANAHARY, Masina Indrindra » no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Nisy feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy ny efa niomana tamin’izany.

FOTOANAN’NY SEKOLY ALAHADY

Zoky Rabiazamaholy Léa, mpampianatra ao amin’ny K6 no nitondra ny hafatra ho an’ny ankizy. Ny lohahevitra amin’ity volana Jona ity no teny fanolorona nentiny niarahaba ny fiangonana, dia ny hoe « MIHAVANA AO AMIN’NY TOMPO »

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy dia araka ny 1Jao : 4: 7a: «  Ry malala, aoka hifankatia isika, fa ao amin’Andriamanitra ny fitiavana »

Matetika dia teny alain’ny mpanambady ho teny filamatra sy atao toriteny ity teny ity, fa eto kosa dia atao ho tantaran’i Soa kely, tovovavy kely Kristiainina sy mpianatra Sekoly Alahady izay monina any ambanivohitra izy eto.

Niantso namana iray izy hiraka hilalao tantara amin’ny vato kely aminy. Mialoha izany anefa dia namoaka ody ambava fo izy avy anay kitapo keliny ka mofo mihosotra tantely izany ary tsy foiny ho azy irery fa nozarainy tamin’ilay namana.

Ny fanoharana sy ny lesona azo nalaina tamin’izany, dia fanehoana ny fitiava-namana. Fifanampiana, fitiavana, izany tokoa no andrasan’ny Tompo amintsika tsirairay avy. Nanatontosa vavaka ny mpampianatra rehefa vita ny fampianarana.

Notanterahin’ny fiangonana avy hatrany hira FFPM 183 : 1 « MIDINA RY FANAHY O », ary notohizana tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra ny fotoana.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nanao ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Diakona Ravoniharimino Faramalala ary ny Diakona   Rabeson Fidy no namaky nisesy ny Teny, araka ny SAL 133 ; JAO 13 : 34 – 35 ; ROM 13 : 8 – 10 . Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFPM 242 : 2 « MISAOTRA ANAO IZAHAY RY RAY » dia toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny teny nangalàna ny hafatra dia ny avy ao amin’ny tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Jao 13 : 34-35, Ao anatin’io Teny io dia misy efa hain’ny Kristianina tsianjery ary napetrak’i Jesoa ho an’ny mpianany sy izay rehetra mpanaraka Azy, Lohahevitra azo tsoahina amin’izany ny hoe « Fanomezana fiainana vaovao », izany no lohahevitra atolotr’ity Soratra Masina ity.

Ny hevitra amin’izany Teny afaka zaraina roa mazava, dia ny :

 • Toro hay fiainana Kristianina
 • Famantarana fanoavan’i Jesoa Kristy

1 - Toro hay fiainana Kristianina

Ilay fifankatiavana asain’ny Tompo tanterahina no toro hay. Azo raisina ho didy ihany koa izy kanefa tsy didy mavesatra fa fiainana mihitsy. Ao anatin’izany dia atoro mba hahay ianao ka tsy misy fanagejana na jadona fa fiainana mahafinaritra. Tokony hisy ihany koa fifampitsinjovana eo amin’ny fiainana mba hisehoan’ny fifankatiavana.

Fanamafisana ihany koa fa ny fiarahana miaina dia tokony atao am-pitiavana satria na teo amin’ny mpianatry ny Tompo aza dia nisy izany fiarahana miaina izany. Izany tokoa no tokony ataontsika Kristianina eto anivon’ny Fiangonana ho marika fa mpanara-dia an’i Jesoa Kristy isika. Ny modely izay omen’ny Soratra Masina dia ny hoe omen’i Davida toerana mendrika isika, izy dia efa nampiseho antsika izany fiaraha-monina tsara rafitra sy mahafinaritra izany ka hahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay.

2 – Famantarana fanoavan’i Jesoa Kristy

Ilay fifankatiavana dia misy endrika sy fombany ary modely ho tahafiny dia i Jesoa Kristy izany. Dia ilay fitiavana mahagaga sy mahatalanjona ary tena avy any ambony izany.Ny olombelona na dia nivadika tamin’Andriamanitra aza dia mbola tiany.

 • Hita ny maha mpanaraka mahatoky rehefa manatanteraka izany didy izany dia ny fifankatiavana
 • tonga manintona ny hafa izy satria gaga sy variana ny hafa mahita ny fiainany feno fifankatiavana, dia fiainana tsara

Rehefa manana io fiainana feno fifankatiavana io ny olona dia tena miaina eo ambany fahasoavana fa tsy amban’ny lalàna intsony.  Amena!

FAMELAN-KELOKA

Nisy feon-javamaneno fohy tao aorian’ny toriteny ary nalefa tamin’ny alalan’ny fanamafisam-peo ny hiran’ny Antoko Mpihira Hasin’ny Famonjena. Rehefa izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Natolotra teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka ary natao ny fanononana ny fanekem-pinoana (Lah.1).

Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Maminirina RAZAFIMAHARO no nilaza vaovao tokony ho fantatra. Ny teny nentiny niarahaba ny fiangonana dia ny  1Jao 4 : 9 «  Izao no nanehoana ny fitiavan’Andriamanitra antsika: Andriamanitra naniraka ny Zanani-lahy Tokana tamin’izao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin’ny alalany. »

 • Fampahafantarana sy fanentanana ny olona hanaraka ny fepetra takiana amin’izao vaninandro izao momba ny fandaminana ny fanompoam-pivavahana : misy fotoam-bavaka 5 ny sabotsy amin’ny 7 ora sy amin’ny 9 ora maraina ary ny alahady amin’ny 7 ora, amin’ny 9 ora sy amin’ny 11 ora. Misy hatrany ny fotoam-bavaka nalaina sary sy feo ao amin’ny pejy facebook-n’ny mpiangona Amparibe.
 • Fotoam-bokatra ho an’ny Lehilahy Kristianina ny amin’ny eriny anio
 • Misy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo
 • Sabotsy 06 jona 2020 amin’ny 11 ora antoandro dia hianatra ny katekomena.
 • Mangataka ny fiangonana hitrotro am-bavaka ny firenena ny amin’izao valan’aretina izao

FIARAHABANA TSINGERIN-TAONA

Fiarahabana ireo teraka ny volana MARTSA, APRILY ary MEY.

Nasaina nitsangana izy ireo ka ny tenin’ny Soratra Masina niarahabana azy ireo dia ny avy ao amin’ny Dan 10 : 19a «  Aza matahotra, ry ilay malala indrindra; fiadanana anie ho anao, mahereza, eny, mahereza. », rehefa izany dia nitondra am-bavaka azy ireo ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina.

Avy eo dia nisy rakitra notanterahin’izy ireo ary nandray taratasy fampaherezana ho solon’ny fifandraisan-tanana amin’ny mpitandrina.

FANATI-PISAORANA

FFPM 428 “REKO IZAO RY TOMPO” no hira nataon’ny Fiangonana nandritra ny rakitra. Ho fanolorana izany dia ny hira FFPM 435: 1 “IZA NO HANOA NY TOMPO LEHIBE” no nataon’ny Fiangonana. Nitohy tamin’ny vavaka notarihan-dRaharijaona Solofinirina, Mpitandrina izany.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaotra noho ny toriteny izy sy ny fanolorantena izay nataon’ny Fiangonana ary nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana sy mpitory ny Filazantsara rehetra ; ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe ; vavaka ny amin’ny ezaka fampandrosoana ny fiangonana ; vavaka ho an’ny tany sy ny firenena, ny mpitondra, ny ho entiny, ny mpikarakara ny fahasalamana rehetra ; ny mpitandro ny filaminana mba ho andry fehizay ; vavaka ho an’ireo mpianatra na aiza toerana misy azy ireo na aiza, mba ho voninahitri’ Kristy avokoa ny ezaka izay atao; ny manana hataka manokana rehetra sy izay nangata-bavaka. Izany dia nofaranana tamin’ny “Rainay Izay any an-danitra”. Amena

ASA VAVOLOMBELONA

Fotoana manokana ho fiarahabana ny reny rehetra, ka ny teny avy ao amin’ny Mpi 5 : 24b «  Eny, hotahina mihoatra noho ny vehivavy mitoetra an-day anie izy.»

Nisy ny fitondrana am-bavaka azy ireo izay notanterahin’ny Mpitandrina Ramilison Diamondra,

Rehefa vita izany dia notanterahina ny hira FFPM 261 : 1 « ANKEHITRIO NO ISEHOANAO » ho fanomanam-panahy ny amin’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FF 16: 1 « TSY VITAM-PO ONENA » dia notononina ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira  « MIALOKA AMINAO» nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 8 ora sy 30 minitra ny fotoana.

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitarika ny fotoana: Ramilison Diamondra mpiomana Mpitandrina
 • Nitari-bavaka : Ravoniharimino Faramalala
 • Namaky ny Tenin’ny Soratra masina: Rabeson Fidy
 • Nitory ny teny: Mpitandrina Raharijaona Solofonirina
 • Namaky ny raharaham-piangonana: Razafimaharo Mamy
 • Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Fifandraisana
 • Fafana : Rabemananoro Jonathan
 • Fanamafisam-peo: Rakotovololona Lova
 • Mpitendry orgue: Rajaofetra John
 • Nandray an-tsoratra: Ranaivoson Joël
 • Naka ny horonan-tsary : Raharijaona Nirina
 • Nandrindra ny horonan-tsary: Rabemananoro Jonathan
 • Naka ny sary : Ramahery Hasina