SABOTSY 02 SY ALAHADY 03 MEY 2020

« Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina »

« Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin'ny Ray, dia ny Fanahin'ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin'ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. » (Jaona 15:26-27)

Fanompoam-pivavahana  faharoa notanterahana tao an-trano Fiangonana, ao anatin’izao fihibohana izao, no natao izao sabotsy maraina amin’ny 7 ora izao. Ny fandaharana dia hiraisan’ny fotoana izao maraina izao amin’ny 7 sy 9ora ary ny Alahady 03 Mey amin’ny 7 ora, 9 ora ary 11 ora ka ny hira, ny Perikopa ary  ny litorijia dia hitovizana avokoa.

Ny Mpitandrina  miana-draharaha Andriantsilavina Nofy no nitarika ny fanompoam-pivavahana nanaraka ny litorjia amin’ny endriny faharoa ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra. Ny Loholona Rabako Hantavololona sy Rabako Jean Jacques no nitari-bavaka sy namaky ny tenin’ny Soratra Masina.  Lohahevitra vaovao indray  no banjina dia ny hoe « Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina »

Horonantsary ny fanompompivavahana

Fandrindrana : Seta Rajaofetra

Montage : Rova Harentsoa

FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA

Ny Isaia 61 and. 1-2 no niaraha-namaky teo am-pitsanganana ho fiderana an’Andriamanitra  « Ny Fanahin’i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny mpandefitra, efa naniraka Ahy hahasitrana ny torotoro fo Izy, ary hitory fanafahana amin’ny babo sy hamoaka ny ao an-trano-maizina ho amin’ny mazava,  Hitory taona ankasitrahan’i Jehovah sy andro famalian’Andriamanitsika, hampionona ny malahelo rehetra, » Ny hira Ffpm 194and. 1,

 “Andriananahary ô, endrey ny voninahitrao” no nohiraina.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Niombona tamin’ny vavaka ny Fiangonana avy eo. Hoy ny mpitarika hoe “Ry Andriamanitra Ray Zanaka sy Fanahy Masina , indreto indray izahay vahoakanao vory eto amin’izao vavahadin’ny lanitra izao, hidera, hankalaza, hanome voninahitra Anao, Ianao Ilay nahary anay. Izahay asanao dia midera Anao ary ao anatin’izany no hihaona Aminao indray . Mangataka ny fanatrehanao izahay amin’ny alalan’ny Fanahinao Masina ka ny fahafenoina avy Aminao no hahafahanay midera Anao hatrany. Manoloana ny fitiavanao anefa dia mahatsiaro tsy tanteraka izahay ka mifona noho ny amin’ny ota notanterahin’ny nofonay , mety nosaitsain’ny sainay, eny mety vitan’ny fanahinay mihitsy aza. Koa mangataka famelana feno izahay, mahatoky sy marina Ianao ka mamela ny helokay rehetra koa indro ankehitriny amin’ny fifaliana no andraisanay ny famelan-keloka avy Aminao ka isaoranay Anao izany. Amin’izao tohin’izao fotoana Izao dia aoka izahay hifantoka ao Aminao  amin’ny alalan’ny Fanahinao Masina ka izay rehetra tontosainay dia ho voninahitry ny anaranao.  Amin’ny anaran’I Jesoa Kristy. Amena”.  

Nisy ny feon’orga avy eo dia notanterahin’ny hira Ffpm 178 and. 1 “Avia Fanahy o”

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

Ny Loholona Rabako Ralambonirina Jean Jacques no nivavaka nisaotra an’Andriamanitra ny amin’ny fotoana hitodiana Aminy ankehitriny, ny mbola hahafahana mandre ny Teniny sy handre ny hafatra ampitondraina ny mpanompony. Nangataka ny handrotsahana ny Fanahy Masina izy hitarika, hanova ary hanavao ka mba ho feno ny fahalalàna tsara ny sitrapon’Andriamanitra ny tsirairay,  ho feno fahendrena sy fahazavantsaina. Nitalao izy ny amin’ny haneken’Andriamanitra izany vavaka izany. Notohizany tamin’ny famakiana ny teny ao amin’ny Mpitsara 6: 33-40 avy eo. Ny Loholona Rabako nantavololona no nanohy ny vaky Teny ao amin’ny Jaona 15: 26-27 ary Kolosiana 1:9-14. Ny hira ao amin’ny Fihirana Fanampy 10 and. 2 “Mibahana ato am-poko  Fanahin’ i Kristy”  no natao avy eo.

TORITENY

Ny  tenin’Andriamanitra nandraisan’ Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina ny hafatra dia tao amin’ny Filazantsaran’i Jesoa izay nosoratan’i Jaona, Jaona 15 :26-27.

Mizara roa amin’ny ankapobeny ny Filazantsaran’i Jaona : ny fizarana voalohany dia Jesoa Kristy miaraka amin’ny vahoaka, miresaka amin’ny vahoaka, mitoriteny sy mampianatra ny vahoaka ; ary ny fizarana faharoa dia Jesoa Krsisty miresaka sy midinidinika, mametraka hafatra ho an’ny mpianatra. Ity andinin-tSoratra Masina noraisina ity dia tafiditra ao amin’io fizarana faharoa io. Koa amin’izany dia hisy fanambarana an’i Jesoa roa sosona hiseho : ny voalohany dia izay nataon’ny Fanahy Masina ary ny faharoa dia izay ho tanterahan’ny Apostoly

1 - IZAY NATAON’NY FANAHY MASINA

Ho avy ny Fanahy Masina, nirahan’Andriamanitra ho an’ny mpianatra, araka ny fangatahan’i Jesoa. Resahina ao amin’ny Jaona 14 :16-17 izany. Misy anarana sy andraikitra anankiroa ho tanterahan’ny Fanahy Masina : Mpananantra (Mpampahery sy mpisolo vava) ; Fanahin’ny fahamarinana Izy (Fanambarana ny amin’i Jesoa Kristy sy ny fahamarinan’ny iraka rehetra ampanaovina Azy). Ny Fanahy Masina dia tsy azon’izao tontolo izao fa ho an’izay mino ka tonga mpianatry ny Tompo ihany (Jaona 14 :17)

2 - IZAY HO TANTERAHAN’NY APOSTOLY

Samy vavolombelon’i Jesoa Krsity avokoa ny Fanahy Masina sy ny mpianatra. Samy hanambara an’i Jesoa Kristy avokoa ireo, samy hitory an’i Jesoa, samy hampianatra ny amin’i Jesoa ary hilaza ny fahamarinana ny amin’i Jesoa.

Ny mpianatra dia vavolombelona satria efa teo amin’i Jesoa hatramin’ny voalaohany. Izany no nanehon’ny Tompo azy ny maha Kristy Mpamony Azy. Handray ny Fanahy Masina ireo mpianatra ireo : Fanahy Masina, Mpananatra, Fanahin’ny Fahamarinana. Izany Fanahy Masina izany no entiny hijorony ho vavolombelona hanambarany ny Vaovao Mahafaly

Akoa samy hahatsiaro isika fa izao fahafanantsika mivory izao dia sitrak’Andriamanitra satria tahaka ny zanak’Israely tany Egypta mangetaheta fahafahana. Ren’Andriamanitra any an-danitra izany. Ohatran’ny fangatahan’i Gedeona koa izao hetaheta izao.

Aoka hatoky ny fanambarana rehetra avy amin’ny Tompo isika ary hankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina. Raiso, hinoy, matokia ary ento miasa amin’ny fanompoana rehetra izay manetsiketsika anao ankehitriny fa asan’ny Fanahy Masina mitaona anao izany, ary ny fanekenao sy ny fijoroanao, ny fandehananao dia hevitra hanehona fa mankato ny fitarihan’ny Fanahy Masina ianao. Tsy tongatonga foana eto isika fa fitarihan’ny Fanahy Masina no maha eto antsika. Mihaino vavaka ny Tompo ka tanteraka ny hetahetantsika. Ny vita batisa rehetravdiavefa nandray ny Fanahy Masina. Tsy mangataka intsony fa efa nandray satria natao batisa tamin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia tonga vavolombelona tahaka ny mpianatra.

Ho an’ny ankizy sy tanora efa vita batisa manatrika eto, aza lasan’eritreritra intsony fa efa nandray ny Fanahy Masina ianareo. Na dia tsy mbola miverina mianatra Sekoly Alahady aza dia afaka miara-mivavaka sy mihaino tenin’Andriamanitra any an-trano, afaka miara midinidinika amin’i Dada sy Neny sy zoky any an-trano. Entin’Andriamanitra hanabeazana izany ka hazoana miaina mitohy hatrany izany tenin’Andriamanitra izany sy ny fiainam-pivavahana izany.

Mbola ao anatin’ny hamehana ara- pahasalamana isika. Noho ny fepetra izay mbola tsy maintsy ankatoavina, hitsinjovana ny fahasalamana,  dia tsy mbola afaka miara-mivavaka daholo isika. Mifampivavaka isika, tantero any an-tokatrano ny hafatry ny tenin’Andriamanitra izay noraisintsika.

Manetsika antsika ny Fanahy Masina mba hahaizantsika hitandrina tsara ny didin’ny Tompo, dia ilay fifankatiavana, ka hahatonga antsika hahay hifampitarika sy hifampitaona ary hifanentana hankato ny fitarihan’ny Fanahy Masina ka hananantsika anjara ao amin’nyTompo amin’ny asan’ilay Mpananatra sy ny Fanahin’ny Fahamarinana sy hitoetra tsara amin’izany fankatoavana izany, ho voninahitry ny Tompo, ho famelomanana tsara ny aim-panahy ao anaty ary hitohizan’ny faharisihana ao amin’ny fiainantsika.

Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra.

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia mahatsiaro tsy tanteraka isika hoy  ny Mpitandrina Andriantsilavina Nofy mpitarika ka nanasa izy hihombona ami’ny vavaka noho ny tenin’Andriamanitra. Hoy izy tamin’izany: “ Endrey ny fitiavanao Andriamanitra ô,  , fa noho ny Aminao dia afaka miombona amin’izao fanompoam-pivavahana izao. Noho ny Aminao dia miteny aminay Ianao amin’ny alalan’ny mpanomponao  izay mijoro vavolombelona ary manambara ny momba Anao. Nambarany teo fa Ianao Fanahy Masina dia mpananatra, mampahery ary misolo vava  anay,  Fanahin’ny fahamarinana mitodra anay amin’ny famonjena ka Ianao no fanoitra eo amin’ny fiainanay  mba hanetsika anay mba hanambara ny momba Anao. Entaninao izahay amin’ny alalan’ireo Apostoly hizara ho an’ny hafa mba hitoeran’ireo koa eo ambanin’ny fitantananao sy ny fahasoavanao. Ankehitriny dia manova famindra izahay ka vonona ny hiasa tanteraka ho Anao amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ary hizara ny toriteny izay renay ho an’ny hafa, hjo an’ny manodidina anay. Amin’ny anaran’I Jesoa Kristy. 

 Notononina avy eo ny Fanekem-pinoana Apostolika teo am-pitsanganana.

RAHARAHAN'NY FIANGONANA

Taorian’ny feon’orga dia niroso tamin’ ny raharahan’ny Fiangonana. Ny mpitantsoratry ny Fiangonana Rakotomanana Andrimbazotiana no nanambnra izany ary anisan’ny voalaza tamin’izany :

Ny avy any ivelany :

  • Ny momba ny kofehy volamena izay hanentanan’ny Foibe Fjkm antsika amin’ny rakitra fiaraha-mientan’ny kristiana 200ar na mihoatra isan’olona isan-taona ho asa mivaingana ho fidiram-bola maharitra hanohanana ny asan’ny Fiangonana.

Ny avy eto an-toerana :

  • Isaorana ny Tompo ny fahafahana manatanteraka ny fanompoam-pivavahana eto am-piangonana ny sabotsy sy alahady ao anatin’ny fanarahana ny fepetra napetraka. Raha tsy misy ny fandaminana vaovao apetraky ny fitondram-panjakana dia raisina manomboka ny talata ny fisoratana anarana amin’ny fanompoam-pivavahana amin’ny heriny. Mitohy koa ny fanarahana ny fanompoam-pivavahana arahina any an-tokatrano ao amin’ny pejy Facebook isaky ny alahady amin’ny 9 ora. Aoka mba hifampilaza isika.
  • Ny fampianarana katekomena dia tanterahina isaky ny Sabotsy amin’ny 11 ora hatramin’ny 1 ora tolakandro.
  • Izay Sampana Sampan’asa Asa ary Komity hanatanteraka fivoriana dia aoka hampilaza mialoha any amin’ny Biraon’ny Fiangonana.

RAKITRA

Tao anatin’ny hira Ffpm 141 “Efa resy izao”no nanatanterahina ny rakitra. Ny hira fanolorana izany dia ny 576 and. 2 “Raha mitombo ny harena”

VAVAKA FANGATAHANA

Tao anatin’ny vavaka fangatahana nataon’ny Mpitandrina Raharijaona  no nangatahiny ny fitarihan’Andriamanitra mandrakariva amin’ny alalan’ny Fanahiny Masina hitandremana ny didiny sy hahafahana mankato Azy amin’ny zavatra rehetra. Nisaotra izy tamin’ny nahafahana nanimbona ny arena izay sitraky ny Tompo notantanantsika entina hampandroso ny fanjakany, ho fampandrosoana ny fitoriana ny Filazantsara . Nivavaka izy ho an’ny vahoaka kristiana eto Amparibe Famonjena na izay afaka mivavaka eto na tsia noho ny toerana voafetra, tsaroana am-bavaka, hoy izy,  ny zanaky ny Fiangonana any am-pitan-dranomasina. Nangataka ny fiarovan’Andriamanitra eo anatrehan’ny aretina covid 19 izy ka mba ho levona tsy ho ela izany aretina izany. Nentiny am-bavaka ny mpitondra fanjakana manomboka amin’ny Filoham-pirenena ka hatrany amin’ny fokontany, ny mpitsabo rehetra, ny mpitandro filaminana, ny sahirana, ny marary, ny azon’ny manjo, ny voan’ny tsindra hazo lena, ny voan’ ny tsy fidiny hahita masoandro miratra. Nivavaka izy ho an’ny manana hataka manokana sy ireo nangataka ho entina am-bavaka. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.     

FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO

Niroso avy hatrany tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo avy eo ka ny hira Ffpm 184 and.1 “Fanahy Mpanazava anay” no nohiraina ho fiomanana amin’izany.

Ny hafatra natolotra teo am-pamaranana ny fotoana  ireo izay niray latabatra tamin’ny Tompo dia ny ao amin’ny Joda 20-21 « Fa ianareo kosa, ry malala, dia ataovy izay handrosoanareo amin’ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha ao amin’ny Fanahy Masina; ary tehirizo ny tenanareo ao amin’ny fitiavan’Andriamanitra, miandry ny famindram-pon’i Jesosy Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay. »

2020-05-02_36
2020-05-02_15
2020-05-02_18
2020-05-02_20
2020-05-02_24
2020-05-02_22

FAMARANANA NY FOTOANA.

Ny hira Ffpm 298 and. 4 “Aina no fetra, ny nofo anefa” no nohiraina mialoha ny nanononana ny tondrozotra sy nanolorana ny tsodrano ary ny hira Ffpm 630 and.1 “Ry Jesosy mba tantano” no namaranana ny fotoana. 

IREO TOMPON’ANJARA:

  • Fanamafisam-peo: Rova Harentsoa
  • Fàfana: Arielle Rajaofetra
  • Nitendry orga: John Rajaofetra
  • Nandray an-tsoratra :  Voahangy sy Seta  Rajaofetra
  • Horonan-tsary sy sary : Rova Harentsoa – Andry Rakotondrambora – Seta Rajaofetra