RAJAOFETRA SETA MARCEL (15 Martsa 1954 - 22 Jona 2020)

« Sambatra izay maty dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy. » APOK 14 : 13

Nindaosin’ny fahafatesana RAJAOFETRA Seta Marcel, Filoha amperinasan’ny Gazety TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANONKALA ny Alatsinainy 22 jona 2020 rehefa nampindramin’ Andriamanitra antsika nahalala azy sy nifanerasera taminy nandritra ny 66 taona. 

Noho ny asa vitany teo anivon’ity rafitra ity nandritra ny taona maro dia heverinay fa mendrika ny hanaovana tatitra manokana eto momba ny fotoam-bavaka famoahana sy ny nanaterana ny nofo mangatsiakany tany am-pasan-drazany ny talata 23 jona 2020. Famintinana ho tahiry sy ho hitan’ny olona maro izay naniry nanatrika nefa tsy mba afaka noho izao hamehana ara-pahasalamana izao fa indrindra koa ho fampaherezana ny Fiangonana hahafahana mbola manohy ny hezaka tsara nozarainy tamim-pikirizana, fitiavana, fifaliana ary faharetana fony fahavelony. Banga olo-manga ny Fiangonana ary malahelo kanefa tsy maintsy mionona manoloana izao fahoriana izao. Anterina ny fampaherezana ny reniny, ny vadiny, ny zanany mianadahy, ny iray tampo aminy (izay any ampita) sy fianakaviana manontolo.

Araka ny fandaminana dia voafetra ho 50 ihany ny olona afaka niditra tao anatin’ny trano fiangonana ary ny solontenan’ny rafitra sy ny olona hafa dia teo an-tokontany no nipetraka (voafetra ihany koa ny isa), nisy koa ny nijoro.

Tamin’ny 1 ora tolakandro no niditra ny trano fiangonana ny razana sy ny fianakaviana akaiky tao anatin’ny feon-javamaneno notendren’ny tanora miisa 15 mpikambana ao amin’ny SMZM « Let the river run » (Carly Simon).

FANOMBOHANA

Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitarika ny litorjia sy nitondra ny hafatr’Andriamanitra tamin’ny nanatrika.

Taorian’ny fiarahabana apostolika dia ny SAL 23 no novakiana teo am-pitsanganana izay narahin’ny hira FFPM 8 : 1-2 « Dera, laza » ary vavaka.

«  Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry ahy amin’ny ahi-maitso Izy ; mitondra ahy eo amoron’ny rano fialan-tsasatra Izy. Mamelombelona ny fanahiko Izy ; mitarika ahy amin’ny lalan’ny fahamarinana noho ny anarany Izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho ; fa Hianao no amiko ; ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafa-tahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako eo imason’ny fahavaloko Hianao ; manosotra diloilo ny lohako Hianao ; ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrampo no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ao an-tranon’i Jehovah andro lava aho. »

SORATRA MASINA

Rehefa izay dia novakiana misesy ny SAL 73 : 25-28 ; JAO 14 : 1-7 ; APOK 14 : 12-13, ity farany izay andinin-tSoratra Masina nofidian’ny fianakaviana.

« Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin’ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa, indro, very izay lavitra Anao ; aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy Anao. Fa, izaho, dia ho akaikin’ Andriamanitra no mahatsara ahy ; Hianao, Jehovah Tompo ô, no nataoko aroko, mba hilaza ny asanao rehetra aho. […]  Aza malahelo ny fonareo ; minoa an’ Andriamanitra, ary minoa Ahy koa. Ao an-tranon’ny Raiko misy fitoerana maro ; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho ; fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin’izay halehako. Hoy Tomasy taminy : Tompoko, tsy fantatray izay alehanao ; ka hataonay ahoana no fahafantatra ny lalana ? Hoy Jesosy taminy : Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana ; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako. Raha mahafantatra Ahy hianareo, dia ho nahafantatra ny Raiko koa ; ary hatramin’izao dia mahafantatra Azy hianareo sady efa nahita Azy. […]  Indro ny faharetan’ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin’ Andriamanitra sy ny finoana an’i Jesosy. Ary nahare feo avy tany an-danitra aho nanao hoe : Soraty : Sambatra izay maty dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy. »

Taorian’ny vakiteny dia natao ny hira « Aza avela hahalala » FF 32 ary niroso tamin’ny fitoriana ny hafatra ny Mpitandrina. (Tsy nisy feo azo nalaina moa noho ny tsi-fisian’ny fitaovana sy olona ary i Tonton Seta no tena niandraikitra mivantana ny fakana feo ny toriteny, no tsy mba afaka koa nihaino ilay toriteny satria teo ivelany).

Nanaraka ny toriteny ny feon-kira « Missa Amoris » (Saint Preux) sy vavaka fangataham-pitahiana nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra ». Noredonina ny hira FFPM 753 : 1-2 « Tiako ny hiaraka Aminao, Jesoa ». Vita izany dia nanantontosa ny famangiana ny Fiangonana ka solontena iray avy ihany no nijoro manoloana ny alitara nanatrika ny fianakaviana. Raha tsiahivina dia Loholona i Tonton Seta ary Vaomieran’ny Vola ; mpikambana ao amin’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala (Filoha) ; ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (Chef d’orchestre) sady mpitendry organ’ny Fiangonana ; ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena ; ny Vondrona Fototra Laika ary solontena ao amin’ny Komitin’ny Efitra Atsimo. Rehefa nivoaka ny namangy dia nanolotra ny teny fisaorana sy fandaminana ny Mpitandrina. Nohiraina ny FFPM 480 : 3 « Mamin’ny foko » dia nomena ny tsodrano. Ny feon-kira firavana dia « Prélude et chorale » (Saint Preux). Tamin’ny 2 ora sy 14 minitra tolakandro no nivoaka teo an-tokontany ny fianakaviana novangian’izay tsy mbola nahefa ny adidiny sy tsy afaka nandevina. 

Ny lalana nolalovana dia Ambohidahy, Betongolo, Analamahitsy, Ilafy. Tamin’ny 3 ora sy 38 minitra no nanomboka ny fotoana teny am-pasana eny Antsofinondry Ramilison Diamondra, Mpitandrina. Natao ny hira FFPM 141 : 1 « Efa resy izao » dia nisy andinin-tSoratra Masina novakiana ary vavaka. Rehefa izay dia nanambara miaraka ny fanekem-pinoana apostolika ny nanatrika, natolotra ny tsodrano, notononina ny Trinité ary nasitrika ny razana tao anatin’ny hira FFPM 515 « Tsara lova, ry Jesoa ». Niditra tao am-pasana ny reny, vady, zanak’i Tonton Seta ary mbola nitohy ny hira FFM 701 : 1-2 « Ny hiran’ny lanitra ». Nijoro manoloana ny mpandevina ny solontenan’ny fianakaviana ka nandray fitenenana fohy tamin’izany i Sandrine zananivavy nanantitra ny fisaorana ary namintina ny naha-izy azy ny rainy. Ny Mpitandrina miana-draharaha Andriatsilavina Nofy no nanao teny fohy fanatevenana ny fisaorana, nanolotra valopy samihafa. Nanangana ny tanana havanana ny nanatrika ho solon’ny fifandraisan-tanana. Nifarana ny fandevenana an’i Tonton Seta tamin’ny 3 ora sy 55 minitra tolakandro. Nisy feon-javamaneno nalefa ary mbola nijoro ny fianakaviana nampaherezina ary samy namonjy ny tokantranony avy.

Na dia tampoka sy mafy aza dia isaorana Andriamanitra naka ho any Aminy ny mpanompony. Izy anie hampahery antsika hatrany !

« Fa na dia ory sy malahelo aza aho, ny Tompo no mihevitra ahy ; Mpamonjy sy Mpanafaka ahy Hianao. Aza ela, Andriamanitra ô ! » SAL 40 : 17

 

  • Hisy pejy manokana voatokana hampahatsiahivana ny momba azy ao amin’ny gazety TARATRY NY FAMONJENA volana jolay 2020 (Lah.514).

Nanoratra : Ralaiarimanana Narindra

Naka sary  : Raharijaona Rasetamanana Solofonirina sy Rajaofetra Sandy