May 2020>Ny hiram-pivavahana sy ny fivoarany

Ny hiram-pivavahana sy ny fivoarany

“ Tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny hendry” Efesiana 5: 15

Naharitra ela loatra ny fahasorenana, eny niafara tamin’ny fahatezeran’ny sasany aza, noho ny fitantarana mitohy sy maharitra ny fahasimban’ny hira, ary niafara tamin’ny fivarinany ho «Zafindraony» aza tamin’ny farany.

Tsy maintsy lazaina tamin-kenatra anefa, fa betsaka ny olona no mankasitraka ny Zafindraony hatramin’ny kristiana aza, nefa aoka ho fantatrareo marimarina, fa tena fomba fiasan’ilay ratsy na ilay devoly izany fivarinany izany ka tsy tokony hankasitrahana.

Ny taona 1894 dia  nivoaka ny fihirana misy hira 400 izay mizara roa mazava tsara fa hira avy amin’ny fiainana kristiana tranainy dia ny hira tamin’ny fiainan’ny Fiangonana voalohany niafara tamin’ny andron’ny Maritiora izany.

Ny tapany faharoa ao amin’io fihirana io dia ny laharana faha 169 ka hatramin’ny laharana faha 400 izay mitondra ny lohateny hoe: «Rahoviana no ho tonga ny farany ?»

Mahavariana sady mahafinaritra ny firafitry ny fihirana, satria avy hatrany dia ahitana mazava ny fiainana kristiana «roa sosona», izany hoe «fiainana kristiana tamin’ny fiandohany», sy ny «fiainana kristiana tamin’ny andron’ny Maritiora»

Ny tapany faharoa kosa dia efa mampibaribary ny fivoarana vokatry ny fandaminana notarihin’ny Mpitandrina ANDRIAMBELO ka nahavoatery nisian’ny fandaminana ary angamba avy amin’izany no nijoroan’ny Komity nandrindra ny fandrafetana io Fihirana io ny taona 189. Ny tsara homarihina anefa, dia voalaza mazava tsara fa io boky Fihirana nivoaka tamin’ny taona 1894 io dia efa fanontana FANIMPOLONY, koa raha heverina ho isan-taona ny fanontana printy fara-fahakeliny, dia efa tany amin’ny taona 1884 tany ho any izany ny fanontana voalohany.

dia tena mahafinaritra sady mahaliana ary tena mampisaotra an’Andriamanitra ny famakiana sy fandalinana izay voarakitra ao anatin’ity Fihirana editiona 1894 ity, satria raha ho resahantsika manokana aloha ny tapany voalohany (Laharana 1 hatramin’ny laharana faha-168); dia misy toro-lalana ho an’ny Mpitarika avokoa ny hira reehtra toa ny hoe:

«Fangataham-pahendrena»

«Fiderana an’Andriamanitra»

«Ny voninahitr’Andriamanitra»

«Filazana ny soa nataon’i Kristy»

«Fivavahana iantsoana an’i Kristy»

«Fiantsoana ny Fanahy Masina»

«Andro Alahady»

«Fitiavana ny trano fivavahana»

«Fitiavana ny Tenin’Andriamanitra»

«Ny hamamin’ny Baiboly»

«Alohan’ny Toriteny»

«Ny nahaterahan’i Kristy» hira iray

«Famonjena»

«Fahagagana nataon’i Kristy»

«Lalan’ny Famonjena»

«Sarotra avotra ny aina»

«Fahoriana»

«Ny tsy finoana an’i Kristy»

«Fahagagana nataon’i Kristy»

«Fitiavan’Andriamanitra»

«Jesosy aron’ny mino»

«Fiderana an’i Kristy»

«Fiheverana an’i Kristy»

«Fanekena an’i Kristy»

«Fahatahorana an’i Kristy»

«Jesoa ifaharana»

«Jesoa ifaliana»

«Fanantenan’ny mino»

«Fahafinaretan’ny mino»

«Ny fahamasinana»

«Ny amin’ny fahoriana»

«Ny fivavahana»

«Ny sain’i Jesoa»

«Ilay menarana varahina»

«Orimbaton’ny famonjena»

«Ny taola-maina»

«Ny mamaky efitra»

«Ilay samaritana tsara fanahy»

«Jesoa Mpiandry tsara»

«Fivavahan’ny mpanota»

«Andrianjatovo»

«Fampahiratan’i Jesoa ny jamba»

«Fivavahana ho an’ny namana»

«Fiantsoana ho an’i Kristy»

«Ny mikambana tsy azo sarahina»

«Fifankatiavana»

«Fielezan’ny Tenin’Andriamanitra»

«Fahatsiarovana ny fahafatesan’i Jesoa»

«Ho an’ny antitra»

«Ny taona miherina»

«Maniry ho faty»

«Ny fahafatesan’ny mino»

«Andro fitsaharana»

«Fiainana mandrakizay»

«Fiainana an-danitra»

«Fivavahana ho an’ny Andriana»

«Hody»

«Firavana»

Hitantsika araka ireo lohahevitra mialoha ny hira tsirairay avy ireo, ao amin’ny tapany voalohany amin’ny fihirana, fa toy ny Diksioneran’ny Hira io Fihirana voalohany io, ary hita fa tena nanampy betsaka ny tompon’anjara amin’ny fitarihana ny fanompoam-pivavahana. Tena fivoarana lehibe teo amin’ny fiainan’ny Fiangonana voalohany izany, satria avy hatrany dia ampifandrifiana amin’ny toriteny fotsiny ny hira dia feno avy hatrany ny foto-kevitra tiana holazaina.

Marina fa fehezan-teny fohy hatrany ny tonon-kira rehetra, fa hita tsara kosa fa fivoarana lehibe izany teo amin’ny fiainana kristiana voalohany.

Mbola hotohizana

RAJAOFETRA John