May 2020>Mahatoky izao teny izao

«Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina»

Tsianjery : “Ny Fanahin’ i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin’ ny lelako”. 
II Samoela 23,2

Koa satria nomena antsika ny Fanahy Masina ahazoantsika mamoa voa tsara mendrika ny mpanompo tsara, dia anjarantsika kosa ny mankatoa ny bitsiky ny Fanahy sy ny fitarihany ahantanterahantsika izany.

Fa hoy ny Soratra Masina ao amin’ny Matio 7:17 : “Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy”.

Ny fitarihan’ny Fanahy Masina :  Mitarika antsika mba ho fitaovana mahomby eo am-pelatanan’Andriamanitra ny Fanahy Masina (Mpits 6:34 / IITan 15:1/ IISam 23:1-2 / Asa 4:8). Fijoroana vavolombelon’ny fahamarinana sy ny asam-pamonjena ao amin’i Kristy no itarihan’ny Fanahy Masina antsika. (Job 27:6 /Jao 15:27 / Lio 12:11-12). Raha tarihan’ny Fanahy isika dia mananatra sy mifananatra mba samy hiala amin’ny fanao ratsy rehetra. (IITan 15:1-7). Ny Fanahy dia mitarika antsika hahay hankalaza tsara an’Andriamanitra, fa Izy mahay manavaka ary manandratra tokoa izay Azy. (Sal 47:1-7). Ny hampiaiky izao tontolo izao ny fahotany noho ny tsy finoany, ny fahamarinana izay ao amin’i Kristy Jesoa ary ny fitsaràna izay efa voalahatra rahateo no fitarihan’ny Fanahy Masina ihany koa. (Jao 16:8-10). Asam-pamonjena no itarihan’ny Fanahy Masina antsika, tsy ny hipasoka izay efa malama anefa, fa kosa haneho fahatsarana eo anatrehan’ny jentilisa hahatarika azy ireo ao ambalan’ny Tompo. (Rom 15:14-16)

Ny mpanompo mankatoa :  Ny mpanompo mankatoa dia izay mifankazatra tsara amin’Andriamanitra, satria Andriamanitra azo ifandaharana tsara ny Andriamanitsika, rehefa vonona marina tokoa hanao ny sitrapony isika. (Mpits 6 : 36-40). Mahajoro tsara manoloana ny fitsapana sy fanenjehana izay nohamarinin’ny Fanahin’Andriamanitra. (Job 27:6). Marina sady manapaka amin’ny fahatahorana izay tarihin’ny Fanahy Masina. (II Sam 23:2-3). Manahaka an’i Kristy izay feno ny Fanahy, ka mahatohitra ny fanangolen’ny devoly. (Lio 4:1-13). Ny mpanompon’i Kristy dia miara-miasa akaiky Aminy mba tsy ho izay mpanohitra Azy. (Mat 12:22-24). Manaiky hateraka indray izay maniry hitoetra ao amin’ny Fanahy, mba hananany anjara ao amin’i Kristy. (Jao 3:3). Ny mpanompo tsara dia mandeha miendrika ny Tompo ka maneho ny tenany ho ohatra amin’ny asa tsara. (Kol 1:9-10). Andriamanitra dia fitiavana! Raha mpanompony tokoa isika, ary mitoetra ao amin’ny Fanahiny, dia mahay mifankatia. (IJao 4:16)

Fehiny : Rehefa niakatra ho any an-danitra Kristy, dia naniraka ny Fanahiny (Mpananatra) hitarika antsika ho amin’ny famonjena ary koa hanohy ny asany. Fanatitra tokana, masina, ho amin’ny otantsika no notanterahin’i Kristy tamin’ny nanolorany ny tenany. Ny fanekentsika izany irery ihany no handraisantsika ny Fanahin’ny famonjena mba hahatanterahan’ny teny fikasana amin-tsika. (Heb 10:12-14). Mandehana araka ny Fanahy mba hamokaranareo asa tsara sy hizoranareo ho amin’ny fanjakan’ny lanitra. Aza mety hotarihan’ny nofo ianareo fa ny fitarihan’ny nofo dia asa tsy mahavoka-tsoa ka mahavery ny tena ary mahavery ny hafa koa. Aza manome fitoerana ho an’ny devoly akory. (Gal 5:24-26). Ny asam-pamonjena izay hahasitranana na olona na firenena manontolo mihitsy aza, dia izay atao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy irery ihany. Toky, ary izay tena azo hijoroana vavolombelona izany, satria asan’ny Fanahy, izay tena ireharehan’ny mpanompo mankatoa.(Asa 4:8-12). Ho an’Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra, fa ho amintsika izay mankatoa ny fitarihan’ny Fanahy Masina kosa ny fiadanana. Amena!!!                                  

Ny Vaomieran’ny Aim-Panahy