Vatsimpanahy janoary 2020

Maneho ny tana-maheriny ny Tompo Andriamanitra

Tsianjery : “Ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tanako” Jaona 10:28

Tsy miova Andriamanitra hatrizay hatrizay, Izy no voalohany ary Izy koa no farany. (Isaia 48:12)

Ny tana-maherin’i Jehovah no nahary sy nampisy  izao rehetra izao (Isa 48;13) ; niaro sy nanafaka ny olony tamin’ny fahavalony (Eks 3:20) ; nanitsy sy nanafay ny olony tamin’ny fihodinan’ireo; ary nanangona sy namerina ireny indray ho ao Aminy (Eze 20:33-34).

 

Ny fiasan’ny tana-maherin’Andriamanitra  :

-Tsy misy maharombaka izay eo am-pelatanan’Andriamanitra : Ny Jaona 10 : 24-30, dia manambara an’i Jesoa Kristy ho ilay mpiandry tsara.

Mila manaiky isika noho izany mba ho isan’ny ondry tandremany mba hisitrahantsika izany fiarovan’ny tanany izany.

-Manafaka amin’ny karazan-geja rehetra ny tana-maherin’Andriamanitra

               gejan’ny fahavalo : izay manakana antsika tsy hanompo an’Andriamanitra. (Eks 3: 15-22)

               gejan’aretina : ny rofy izay manakana ny faniriantsika sy ny finiavantsika hanompo  hankalaza an’Andriamanitra. (Lio 13: 10-13)

“ary niaraka tamin’ izay dia nitraka ravehivavy sady nankalaza an’ Andriamanitra”. 

– Misintona antsika avy ao amin’ny haizina ho ao amin’ny mazava lehibe  ny tana-maherin’Andriamanitra.

Maro tokoa mantsy ny mety ho endrim-pahajambana izay miseho eo amin’ny fiainantsika: fahajambana ara-batana, fahajambana ara-tsaina, fahajambana ara-panahy; ka mampizotra antsika any amin’ny lalan-diso. “Dia napetrany tamin’ ny masony indray ny tànany, dia nibanjina ralehilahy ka nahiratra tsara”.  (Mar 8:22-26)

– Manadio antsika amin’ny loto rehetra ny tana-maherin’Andriamanitra, Izay miaiky marina ny fahotany sy ny fahalotoany, ka manatona ny Tompo amin’ny fanetren-tena, dia ho dioviny tokoa . “mety Aho, mahadiova ianao”. (Mat 8 : 1-4)

 

Inona no toetra takiana amin’izay niasan’ny tana-maherin’Andriamanitra?

– Manaiky sy matoky fa mahery ny tanan’Andriamanitra.(Isa 48 :12-16 / Eks 3: 15-22 / Jao 10:24-30)

– Mijoro vavolombelona amin’ireo taranaka mandimby ny amin’izay nitantanan’Andriamanitra (Jos 4 : 20-24)

– Manaiky ho hahitsin’Andriamanitra sy hotefen’ny tanany. (Eze 20:30-35)

-Mahay mankasitraka rehefa notendreny ary nositraniny. (Lio 13:10-13)

 

Fehiny : Maro ny hery  hita eto amin’izao tontolo izao izay mampiaiky volana antsika ankehitriny: na ny vokatry ny fandrosoana izany (teknolojia),  na ny vokatry ny sain’olombelona (endri-pivavahan-diso samihafa, sekta, fanompoan-tsampy …), ny fisian’ ireny rehetra ireny tokoa mantsy dia te hanakona ny Voninahitr’Andriamanitra, hamily ny saintsika hitady hery hafa hitokiana.

Manoloana izany rehetra izany anefa, isika mahalala fa Andriamanitra no tokony ekena ary ny herin’ny tanany ihany no tokony hianteherana, fa ireny rehetra ireny dia fitaka sy zava-poana . (Rom 1:18-23)

Jesoa Kristy no ilay tanan’Andriamanitra mahery. Tanam-pitiavana no nasandrany hamonjy antsika tamin’ny alalan’ny Zanany. Koa minoa Azy, ekeo ny herin’ny «Tanany Mahavonjy» ary meteza ho vavolombelon’izany famonjeny izany.

Torio amin’izao tontolo izao fa velona sy mahery ny Andriamanitsika, ary Kristy efa nandresy ny fahafatesana mba hahavelona sy hahatanteraka antsika rehetra ao Aminy (Kol 1:28)

Ho an’Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra ary ho amintsika mino sy mahatoky Azy kosa ny fiadanan’izay voaron’ny tana-maherin’ny Tompontsika. Amena !!!!

Vaomieran’ny Aim-Panahy

.