Mahatoky Septambra 2019

«Manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana»

Tsianjery : «Miezaha mitady fihavanana amin’ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo ». Hebreo 12 :14

Masina Andriamanitra

Masina Andriamanitra ka tsy tokony hasiana ady varotra ny fepetra rehetra apetrany amin’ny fanajana ny fanompoana Azy. (Eks. 12:15-17)

Masina Andriamanitra ka tsy tokony haroharoina na hafangaro amin’ny Andriamani-kafa : Andriamanitra saro-piaro Izy , ny manontolonao no ilainy. (Jos. 24:19).

Masina Andriamanitra, eny na dia manome safidy malalaka antsika ary Izy eo amin’ny fiainantsika; tsy azo vazivazina kosa Izy rehefa nekentsika ny hiaraka Aminy. (ITan. 28:9)

Toetra takin’Andriamanitra amintsika amin’zay fahamasinana izany

– Manaja marina ny andron’ny Tompo rehetra amin’ny fanompoana. (Eks. 12:16)

– Olona velona ho an’ny Tompo fa tsy ho an’ny tenany, manompo ara-tsaina, ara-batana indrindra ara-panahy. (Rom. 12:1)

– Olona mandà ny tenany sady manana fanetren-tena sy fitiavana ny Tompo. (Rom. 12:2)

– Olona manaiky ny Tompo ary miorina tsara amin’ny finoana. (Efe. 4:14-15)

– Manokana ny fiainany manontolo ho an’ny Tompo, miantehitra tanteraka Aminy  ary tsy afa-misaraka Aminy. (Jao. 15:4)

– Mankato ka manatanteraka an-tsakany sy an-davany ny baikon’ny Tompo, manao ny sitrapon’ny Tompo ho ambony noho ny zavatra rehetra. (Mat. 5:23-24)

– Olona mahafoy ny  zava-drehetra (fotoana, vola, fananana…) ho an’ny Tompo eny fa na dia ny ainy aza. (Lio. 10: 38-42)

Endriky ny fanompoana

– Olona mikendry ny fahatanterahana amin’ny asa fanompoana araka ny ohatr’i Kristy

(Efe. 4:13b)

– Olona tsara laza sy feno ny Fanahy ary mahatsapa ny nifidianan’ny Tompo azy (Asa. 6:5)

– Olona mila miambina ary hentitra amin’ny fanarahana ny tenin’Andriamanitra (1Kor.5 :1-5)

– Olona manolo-tena sy mihavao hatrany amin’ny fanompoana. (Rom. 12:1)

Fehiny:

Ny fanompoana marina sy tanteraka dia izay fanompoana masina mampihavana antsika amin’Andriamanitra ary mampitodika antsika hikatsaka izay hampandroso ny Filazantsaran’i Kristy.

Satria isika kristianina dia olom-boafidin’Andriamanitra, masina ao amin’i Kristy, ny firaisan-tsika amin’ilay tena fototra dia i Jesoa Kristy no ahafahantsika mamoa be.

Ary tsarovy mandrakariva fa izay manana ny fahamasinana no hanana ny fiainana mandrakizay

Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina hianareo sady mbola manompo ihany” (Heb.6:10)

Ny Vaomieran’ny Aim-panahy