Jona 2020>Mihavàna ao amin’ny Tompo

Perikopa: 1Sam.10 :1-10 ; Jao.20 :21-23 ; Asa.4 :27-31

“Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany, dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka nitory ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny fahasahiana.” Asan’ny Apostoly 4 : 31.

Ny voalohany asan’ny Fanahy Masina teo amin’ny Fiangonana dia ny nanome fahaizana miteny amin’ny fiteny samihafa, naka ny endriky ny lela mitarehin’afo (Asa.2:1-4). Ny faharoa kosa dia ity eto ity (Asa.4:27-31), ny fahasahiana mitory ny Tenin’Andriamanitra. Voalaza tamin’ireo roa ireo, fa samy feno ny Fanahy Masina avokoa ireo nanao izany.

Tany amin’ny 1Mpan.19 : 11-13, nisehon’Andriamanitra tamin’ny Elia mpaminany, dia ireto no famantarana voalaza: rivotra sy horohorontany, afo, ary feo. Ny telo tamin’ireo dia niseho tao Jerosalema tamin’ny andro Pentekosta. Eto kosa – ilay fahaefatra, dia ny horohorontany-,  dia eto ihany hita eto.

Araka ny hita ato amin’ny perikopa dia nivavaka nangataka io fahasahiana ny hitory ny Tenin’Andriamanitra io no nataon’i Petera sy Jaona sy ireo namany tafangona tamin’ny toerana iray. Fa nahoana? Fa maninona raha ny handresy ny fahavalony? Lalina loatra ny hevitry ity atao hoe: fahasahiana ity: parrhsiaV avy amin’ny hoe: par-rhsia (31):

fahatokiana sy fahakingana no ambarany. Izany dia asan’ny Fanahy Masina ao amin’ny olon’Andriamanitra, mitarika azy hahomby amin’ny fanatanterahana ny asa.

Fahasahiana fahatokiana

Ny olona feno ny Fanahy Masina no manana io fahasahiana FAHATOKIANA io. Ao anatin’izany fahasahiana fahatokiana izany dia tsy misy intsony ny fisalasalana, ny fahatahorana, na miahotra. Ny fahavononana hanao zavatra ho an’ny Tompo no mibosesika ao anaty. Izany koa no hevitr’ilay horohorontany niseho: mandrava sy manongotra ary manala ireo mety ho sakana rehetra tsy ahafahana manao ny asan’Andriamanitra. Hita tamin’ny andron’i Elia izany, teo amin’ireo apostoly sy ny namany niara-niangona taminy. Olona avy nosamborina, notsaraina teo amin’ny Synedriona ireo roalahy ireo, ary norahonana tsy hitory na hampianatra intsony ny anaran’i Jesoa (Asa.4 : 8-20).

Ny fandresena, dia amin’ny fotoana isian’ny ady ihany no miseho. Ny fahasahiana mitory kosa dia asan’ny olon’Andriamanitra eo amin’ny fiainany manontolo. Azo ny  fandresena rehefa vita ny asa.

Ao anatin’ny fahatokiana ny finoana sy fanantenana fa hahavita zavatra sy fahombiazana amin’ny atao ary ny fandresena mahatretrika.

Toy izany no nilazana tamin’i Saoly mpanjakan’Israely fahiny rehefa nohosorana ho mpanjaka izy hoe: “Ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo, dia ataovy izay azon’ny tananao atao, fa Andriamanitra no momba anao” (1Sam.10/7). Nomen’Andriamanitra fo vaovao izy, ka tonga taminy avokoa androtr’iny ny famantarana rehetra, noho izy nilatsahan’ny Fanahin’Andriamanitra… (1Sam.10/9-10).

Afaka mangataka izany rehetra izany amin’Andriamanitra ihany koa isika rehetra, ry havana.

* Ny ho feno ny Fanahy Masina;

* Ny hahavita zavatra ho an’ny Tompo;

* Hisy fahombiazana amin’ny atao rehetra;

* Fiandrandrana fitahiana mahatretrika;

* Fampandrosoana ny Fiangonana sy ny fiainanao manokana;

Ry Amparibe Famonjena, sahia ary matokia ny Tompo.

Fahasahiana fahakingana

Ny hoe: feno ny Fanahy Masina dia ny Fanahy Masina no mitarika sy mampandeha ny olon’Andriamanitra ary mampanao ny asa rehetra izay kasainy hotontosaina. Tonga kinga sy havanana ary kalaza amin’izay atao izy. Eto ny apostoly roa lahy (Petera sy Jaona), dia ny mitory ny Tenin’Andriamanitra, araka ny hevitr’ilay teny hoe:  parrhsiaV  midika: fahasahiana no tao aminy. Izao no hevitr’ izany teny izany: fahaizana mandaha-teny tsara, mahagaga, kanto. Ireo hevitra voalaza rehetra ireo dia ianarana sy ilofosana sady folahina tsara vao hay. Mila vola, fotoana, fahalalana vao afaka manao izany…

Eto anefa, rehefa feno ny Fanahy Masina dia mahazo izany. Maha-tsiaro ny tenin’ny Tompo hoe: “Koa raha ianareo na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny zanakareo tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka Aminy?” (Mat.7:11; Lio.11:13). Misy zava-tsoa ho antsika azo ampitahaina amin’ny Fanahy Masina tokoa va? Nahay nangataka ny apostoly Petera sy Jaona ary ireo namany ny amin’ity fahasahiana,  fahakingana mitory ity.

• Fahaizana mandaha-teny tsara:

mazava tsara izay lazaina, mirindra, azon’ny besinimaro ny hafatra entina: ny manam-pahalalana, ny olon-tsotra, eny na ny bado aza.

Kanto: mahaliana, mahafinaritra, manintona, miantefa any amin’ny fo sy saina ary fanahy, mambabo, mahasarika, maha-te hijery na hihaino hatrany.

• Mahagaga: mahavita zavatra tsy takatry ny saina, mandresy ny sarotra rehetra, tretrika tokoa. Miseho ny voninahitr’Andriamanitra amin’izay zava-bita.

Hita sahady tamin’ny asa nataon’izy roalahy, anton’ny nisamborana azy izany. Izy ireo dia tsy mpahay lalàna, na nampianarina “Rhétorique”. Fantatra kosa fa efa niaraka tamin’i Jesoa (Asa.4 : 13).

* Nahasitrana olona marary efapolo  taona nitondrana izany  aretina izany.

* Nampitolagaga vahoaka tamin’ny teny sy ny asa natao.

* Natahotra ny hanao ratsy azy ny synedriona sy ny mpanapaka; fa nisambotra azy ary dia nandefa azy avy eo (Asa.4 : 15-22).

Rehefa nitsangana tamin’ny maty ny Tompo, dia nanome fahefana ireo apostoly ireo Izy. Ny Fanahy Masina no tompon’antoka amin’izany hatrany an-danitra sy ny ety an-tany (Jao.20:21-23), ho fandaminana ny Fiangonana  sy ho fampandrosoana ny ambaindain’ny fanjakan’ Andriamanitra.

Ry havana malala ao amin’ny Tompo, mangataha hofenoina ny Fanahy Masina hanananao fahasahiana feno hakingana rehefa antsoin’ny Tompo amin’ny fanompoana. Ianareo tompon’andraikitra rehetra anaty rafitra indrindra no entanina amin’izany. Ianareo nanolo-tena nianatra any amin’ny SEFALA, SETELA, FITHELA, mpiomana mpitandrina, mpitandrina, diakona sy loholona,  mpampianatra sekoly alahady, misionera,… Eny na dia tsy isan’ireo voatanisa ireo aza ianao, dia mangataha mba ho fitahiana anao sy ny ataonao rehetra.  Manàna fahasahiana, hakingana amin’ny fandraisana andraikitra ato amin’ny Fiangonana. Ny asan’ny Fanahy Masina dia afaka manome anao izany ho  fampandrosoana  ny olona rehetra sy ny olona manontolo.

Ny vinan’ny FJKM, dia ny hoe: Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara.

Manantena antsika rehetra  hiara-hamita izany: – Ny manana fotoana: mandehàna.

– Ny manam-bola: manohàna.

– Ny besinimaro: mitrotroa azy ireny  am-bavaka.

Toy izany koa eo amin’ny vinantsika Fiangonana: Amparibe mahatahiry ny finoana, mifankatia, miasa amin’ny fahazotoana. Ataovy tanteraka izany ho fifaliantsika rehetra sady ho voninahitr’ Andriamanitra hatrany.

FEHINY

Tsarovy fa izay manaiky hotarihin’ny Fanahy Masina ka hankato izany ihany no olona mety ho feno ny Fanahy Masina, ka manana sy mahazo ny fahasahiana toy ny nomena ny apostoly. Tian’Andriamanitra omena ny olon’ny Fiangonana koa izany ankehitriny. Koa aza misalasala. Raiso amin’ny finoana ilay tenin’i Jesoa manao hoe: “Izay mangataka no omena.”

“Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra”. Amena

RAHARIJAONA SolofonirinaMpitandrina