Alahady 12 Septambra 2021

Alahady 12 Septambra 2021

Miorena ao amin’ny Tompo amin’ny batisa. Mbola izany lohahevitra izany no banjinina amin’izao Alahadimbokatry ny Asa fitoriana ny filanzantsara izao. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nitondrany ny fotoana. Rtoa Andrianary Mbolamasoandro no nitarika ny fotoana, Rtoa Rakotoarisoa Hiratra no nanao ny vavaka, Rtoa Rasolofo Joceline sy Atoa Rakotondramboa Andriniaina no nanao ny vakiteny.

Taorian’ny feonjava-maneno fidirana dia noredonina ny hira faneva K160. Novakiana ny Salamo 98 : 1-6 ho fiderana an’Andriamanitra. Natao ny hira Ffpm 16 ary natao ny vavaka fisaorana sy fiderana.

Nambara ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina tao amin’ny Rom 10 :13-15/II Tim 4 :2 ary rehefa izany dia natao ny ffpm 639 : 1, 2.

Noho ny tsy fahantanterahina izany sitrapon’Andriamanitra izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika ary natao ny hira Ffpm 403. Nambara ny teny famelankeloka izay nalaina tao amin’ny Heb 9 :22/Asa 5 :31.

Natao ny hira Ffpm 643 : 2, 3 ary ho fanavaozana ny fanolorantena dia niara-nanonona ny fanekempinoana laharana faharoa ny mpianakavin’ny finoana.

Tatitr’asa AFF

Niroso avy hatrany tamin’ny tatitr’asan’ny sampana ka Atoa Rabeson Fidy no nanatanteraka izany. Anisan’ny nataony tatitra moa ny fandraisana anjara tamin’ny fitoriana ny filazantsara tany Bevoay. Taorian’ny tatitra dia nasaina nitsangana ny mpivavaka rehetra ka niaraka nanao ny hira FF 47 niaraka tamin’ny AFF.

Nanambara ny raharampiangonana Atoa Razafindrabe John Bam.

Rehefa izay dia niroso tamin’ny rakitrasy fanomezana ary natao ho fanolorana rakitra ny hira HF 6 : 1.

Natao ny FF 6 : 1 ho fiomanana amin’ny vavaka sy vakiteny. Ny perikopa anio dia ny Salamo 51 : 1 – 12, Marka 16 : 14- 18,  1Petera 3 : 18- 22.

 

Toriteny

Alahady faharoa iainanna ny lohahevitra fitaizam-panahy : »Miorena ao amin’ny Tompo amin’ny Batisa », misy hifandraisany amin’ny filanzatsara amin’ny maha Alahadin’ny AFF anio.

Ny Filazantsara dia fanambarana vaovao mahafaly, hafatra tsara mahafinaritra mahafaly. Ny nampiasana ny vaovao mahafaly (euaggelion) dia efa hatramin’ny tontolo Grika izay ilazana ny valisoa omena ny mpitondra hafatra, izay avy nandeha tongotra, na nitaingin-tsoavaly, na nandeha Sambo. Ohatra, mandeha manambara ny fahaterahan’ny handova ny fanjakana, fahatongavan’ny Emperora vaovao (Emperora=Kurios= Kristy)  eo amin’ny fanjakana antenaina hitondra fandrosoana sy fandriampahalemana. Tamin’ny vanim-potoana « Pré-Pascal », i Jesoa dia nitory fibebahana sy ny fahatongavan’ny fanjakan’ny lanitra, ary ny Post-Pascal nanombohana ny fitoriana ny filazantsara an’Ilay nitsangana tamin’ny maty. Koa ao anatin’ny hevitry ny filazantsara dia maneho fibebahana, fanirahana ary fampaherezana ny olombelona. Hitantsika ireo ao anatin’ny Teksta angalana ny hafatra dia ny Marka 16 :14-18. Hafatra telo no azo azo zaraina sy hifampaherezana ao anatin’izany.

1-Minoa ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy : And 14, 16b

Asaina mino isika satria ahitana endrika tsi-finoana eto.

Endrika 1 : ny tsi-finoan’ny mpianatr’i Jesoa. And 14

Misy mpianatra efa nisehoana mialoha (And9,12) ireo samy nitory tamin’ny mpianatra fa efa nitsangana i Jesoa, tena vaovao mahafaly izany manoloana ny fahoriana niainan’izy ireo tamin’ny fahafatesan’ny Tompo. Saingy tsy nety nino ireo satria mafy fo hoy i Marka « Ary Izy nanome tsiny azy noho ny tsi-finoany sy ny hamafin’ny fony ».

Endrika 2 : ny tsi-finoan’ny olona hitoriana And 16b

Nanomboka teo amin’ny vanim-potoana « Post-pascal » izay itoriana ny Filazantsaran’Ilay nitsangana tamin’ny maty, dia mizara roa ny olombelona eo imason’Andriamanitra : ny mino sy ny tsy mino. Amin’Andriamanitra tsy misy elanelana. Ireo tsy mino dia izay manidy ny fony tsy handairan’ny finoana ny filazantsara. Vokatra ratsy miandry azy ireo dia hiharan’ny fanamelohan’Andriamanitra. Ary hibaribary izany amin’ny andro fitsarana, fa ho very mandrakizy ireo tsy mino. Araka ny Jaona3 :36 « Fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran’Andriamanitra no mitoetra eo aminy. ». Ny filazantsara anefa efa toriana amintsika aty am-piangonana, eny amin’ny tambazotran-tserasera, eny an-dalam-be, sns

Ry havana, isika koa tahaka ireo mpianatra, tsy miorina tsara ny fiainana ny filazantsara. Miovaova araka ny trangam-piainana eny, rehefa tsy mety ny atao dia iny isika mivily lalàna.  Ary misy aza moa, tonga mivavaka fa mbola manidy fo tsy mandray filazantsara ka mbola miaina anaty fahotana tanteraka. Tampenan’i Satana amin’ny fahoriana sy ny fahasahiranana ny masom-panahy tsy hitraka hibanjina ny Tompo. Ho antsika indrindra izao hafatra izao, minoa ny Filazantsara ary raiso ho Tompo sy Mpamonjy anao Ilay niaritra ny hazo fijaliana toerana tokony nisy ahy sy ianao. Ndeha hitalaho ny famindrampon’Andriamanitra, hamela ny helontsika ary handraisantsika ny famelan-keloka ahatonga antsika ho olom-baovao. Ny Salamo faha 51 Perikopa anio mitaona antsika amin’izany fivalozana amin’ny Andriamanitra ahazoana famelan-keloka Aminy. Tanteraho izany ry havana, ataovy Tomponao sy Mpamonjinao i Jesoa Kristy. Androany miteny aminao ny Tompo : « Aza ho isan’izay tsy mino, fa minoa » Jao20 :27.

2-Torio ny filazantsaran’i Jesoa Kristy : And 15-16a

Rehefa avy nisehoan’i Jesoa ny mpianatra dia nanamafy izy niseho tamin’ny mpianatra 11 lahy ary naniraka azy ireo, amin’Ilay iraka lehibe indrindra omen’ny Tompo « Mandehana, mitoria ny Filazantsara… »

Foto-kevitra telo no raisintsika ao anatin’izany :

-Torio ny filazantsara amin’ny toerana rehetra : And 15 « Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo » ny teny fototra manambara hoe « Eny am-pandehanana » misy fahasamifahana ireo. Ny voalohany dia toa manambara hetsika afaka miandry, fa ny faharoa dia milaza fa amin’ny fotoana rehetra, eny am-pandehanana amin’ny fiainana andavanandro no mitory isika, atao fiianana ny fitoriana. Koa asehoy amin’ny fihetsika fa Zanak’Andriamanitra Ianao, asehoy amin’ny toetra ny maha Kristiana anao, ary ambarao amin’ny vava ny famonjena nataon’i Jesoa Kristy efa iainanao.

Ny tanjon’ny fitoriana dia manova ny fahizian’ny olona itoriana. Fanovana ireo fomba amam-panao, ny volintsaina, ny fady tsy mifanaraka amin’ny Soratra Masina. Manafaka ny olona amin’ireo satria ny Filazantsara dia herin’Andriamanitra ho famonjena izay very.

Torio ny filazantsara amin’izao herinao izao : « Mandehana any amin’izao tontolo izao, ianareo »

Voafaritra eto fa ny rehetra mpianatr’i Jesoa no asaina mitory. Isika no iantefan’ny iraka. Koa isika dia IRAKA ‘Andriamanitra avokoa. Ary ny Fiangonana atao hoe Fiangonana misionera. Dia mety sadaikatra isika anao hoe ahoana no ahavitana izany ?

Hanintona ny saintsika aho fa mpianatra tsy vontom-pinoana no nirahina. Ary raha hiandry olona ho tonga lafatra dia tsy ho tanteraka velively ny fitoriana. Dia ireto mpianatra nandeha fa ny fampanantenana ataon’i Jesoa no fototra ; izany hoe miaraka amin’i Jesoa.

Nandeha na dia mafy aza ny toe-zava-misy teo amin’ny toerana nanirahana satria i Jodia sy i Galilia tsy nilamina ny ara-tsosialy sy ara-pivavahana. Nanjaka be ny  Empira Romana niteraka faharatsiana ara-pivavahana. Ary mady dia many ny zava-misy ara-ekonomika ho an’ireo tantsaha kely maro an’isa. Nipoitra ihany koa ny hetsika fanoherana ny « Mesia » tao Paletsina tamin’ny taona 66. Kanefa izany tontolo izany nahavitana nanangana sy nampivoatra ary nampiroborobo ny Fiangonana Kristiana voalohany. Dia toy ireo ihany koa ny tontolo misy ny firenentsika, fanompoam-tsampy etsy sy eroa, karazam-pivavahana tsy Kristian amaro, mangony fotsiny ny fahasahiran’ny vahoaka izay mitady mpamonjy eo noho eo.

Mandehana ry havana, torio ny filazantsara dieny izao mba tsy hanenena. Manàna fo onena ireo izay mbola very, fa tian’Andriamanitra ho tonga ami’ny fibebahana avokoa ny olombelona rehetra. Ndeha hizakazaka tahaka ilay mpitondra hafatra (tontolo Grika tany aloha), hitondra ny vaovao mahafaly an’Ilay Mpanjaka Mpamonjy izao tontolo izao, mitondra fiainam-baovao sy fiadanana ary fiainanana mandrakizay ho antsika olombelona.

Torio ny filazantsara ary araho asa izany : « izay mino sy atao Batisa no hovonjena » And 16a

Misy asa takiana amin’ny Mpitory : mahatonga ny olona hino, ary manao batisa ny mino.

Izay mandre ny Toritenin’izy ireo ka tonga amin’ny finoana no omena ny mariky ny maha zanak’Andriamanitra dia ny Batisa izany. Ary satria marika iny, dia iny ihany koa no ahafantaran’ny Tompo ny Azy. Amin’izay raha tonga amin’ny tsi-fisalasalana izay efa nahazo ny marika dia mba azo averina amin’ny finoana tahaka ny nataon’i Jesoa tamin’ny mpianatra. Manampy an’izany, ny maha-zava-dehibe ny Batisa Kristiana tarafina amin’ny ireo tandindona tany amin’ny fanekena taloha araka ny I Pet 3 :21-22 dia, mamonjy ny Batisa.

Ry havana malala, andeha hampiharintsika izany ka andeha ho entina eo amin’ny Tompo ny olona nitoriana, ataovy izay ahavita Batisa azy ireny. Tanteraho ary ny fanompoanao.

3-Matokia ny herin’Andriamanitra miasa amin’ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy : And 17-18

Eto dia nomen’ny Tompo fahefana hahavita famantarana maro ny mpianatra sy ny mino. Ny teny hoe famantarana dia asa mahagaga manambara sy maneho ny asa mesianika. Fahefana zany hahavita zavatra amin’ny fanohizana ny asan’ny Tompo ety an-tany mandra-piveriny. Ny anton’izany, dia ny hitarika ny mino hivelona sy ho velona amin’ny finoana mandrakariva. Karazana maro ireo famantarana, ohatra, ny menarana midika fahavalo eny am-pandehanana ; ny zava-mahafaty : rehefa misy fanamelohana fa rà izao tontolo izao aza manameloka dia hovonjena ny mpino, omen’ny Tompo hery no enti-manasitrana, sns.

Ireo dia toky sy fampaherezana ary fampiorenam-pinoana ho an’ny mpianatra fa tsy mandeha irery izy ireo fa eo anivony mandrakariva i Jesoa. Manamafy izany, ilay teny nampaherezan’ny Tompo ny mpianatra hoe « …Izay mino Ahy ny asa ataoko no atoany koa ; ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria Izaho mankany amin’ny Ray (Jao14 :12s)

Ry havako malala, hamafiso ny fihaonana sy fifaneraserana amin’i Jesoa velona fa izay no mahatonga ho olom-baovao sy fiainana mihavao, minoa ny herin’Andriamanitra manampy anao ao anatin’izany.

Nohiraina ny hira FFPM 753 :2 teo am-pitsangana ho fanoloran-tena ataon’ny Fiangonana.

Ry havana, maniraka ny Fiangonana i Jesoa Kristy hitory. Lehibe ny andraikitra ho an’ny olom-boaantson’ny Tompo, ny fanatanterahana izany no antom-pisian’ny fiangonana. Koa vonona va ianao ?

Sahia manoa zava-dehibe ho an’Andriamanitra, tanteraha amin’ny finoana izany, mandehana amin’izao herinao izao fa IRAKA ianao, matokia fa ny fombàna, ny fitahiana, ny fahombiazana dia an’Andriamanitra.

Ho Azy irery ny Voninahitra, ho an’ny Fiangonana ny finoana ny Filazantsara. Amen !

Nisy feonjavamaneno fohy taorian’ny toriteny ary nanao ny vavaka fangataham-pitahiana ny mpitarika izay nofaranana tamin’ny Rainay izay any an-danitra.

Nanao anjara hira  « Ray ô, inty » ny STAF ary niroso avy hatrany tamin’ny asa vavolombelona

 

Asa vavolombelona

Nisy batisa moa tamin’ny asa vavolombelona. Zaza roa no nanatanteraka izany dia RALAMBOMANANA Ennrick Emmanuel sy RALAMBOTIANA Nathalia Ambinintsou.

Natao ny hira Ffpm 178 : 1, 3 mialoha ny tsodrano sy tondrozotra ary ny hira Ff 1 no namaranana ny fotoana.

Mbola nisy moa ny asa fampaherezana taorian’ny fotoampivavahana.