0622Vatsimpanahy

Vatsim-panahy Jona 2022

Perikopa :   Salamo 143: 7-10 ;  Lioka 2 : 25-32 ;  1Korintiana 6: 12-20

« Fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazà an’Andriamanitra amin’ny tenanareo.” 1Korintiana.6: 20

Mitandrema mandrakariva isika kristiana raha mifanerasera amin’ny jentilisa. Tontolo efa ilaozantsika izany ka tsy azo hiverenana intsony. Aoka isika hisaina hatrany ny fiainam-baovao maha kristiana antsika ka hitondra tena mifanaraka amin’izany. Hamasino hatrany ny tenantsika araka ny maha-tempolin’Andriamanitra sy rantsam-batan’i Kristy ny mpino.

Ny tany Korinto tamin’ny fotoanan’ny Apostoly dia nanana ny filozofiany, tsy miraharaha ny momba ny fitondrantena kristiana. Nanao ny fijangajangana ho tsy mampaninona, nefa dia fahotana mihatra amin’ny tena sy ny fanahy izany. Koa dia nanarin’ny Apostoly mafy ireo.

Miantefa amintsika kristiana ankehitriny, indrindra ireo tompon’andraikitra nametrahana fitokisana, ray aman-dreny mitaiza, ary ny tanora eto amin’ny fiangonana izao vatsim-panahy izao. Meteza isika rehetra hofenoina ny Fanahy Masina mba hahalala izay maha-olom-boavidin’ny Tompo antsika ka hahay mankalaza an’Andriamanitra amin’ny tenantsika.

Olom-boavidy ny mino

Ny asam-panavotana nataon’i Jesoa Kristy no ambara amin’izany. Ny fisoloan’i Jesoa ny mpanota rehetra teo amin’ny hazo fijaliana no fanoneran-trosa fahatontosan’ny fanavotana. Fividianan’Andriamanitra azy mba tsy ho andevozin’ny fanjakan’ny aizina dia i satana sy ny forongony.

Tonga fananan’Andriamanitra izy

Tsy ananan’ilay ratsy fahefana intsony, fa efa manana ny Tompony ny mino dia Jesoa Kristy, Ilay nividy azy. Tsy an’i satana intsony, ary tsy tompon’ny tenany fa ny Tompo no Tompony. Tsy mandeha araka ny filan’ny nofony tahaka ny fahiny intsony fa mandeha araka ny Fanahy indray (Gal.5:16; 5:19-21 , 22-24).

Sarobidy amin’Andriamanitra ny mino satria novidiny lafo

Ny zanaka lahitokan’Andriamanitra mihitsy no foiny nividianana azy (Jao.3:16). Jesoa Kristy nahafoy ny ainy no fanavotana antsika ho afaka amin’ny fatorana sy ny gejan’ny fahavalo mamono sady mahavery. Tena lafo tokoa ny tombam-bidin’ny mino amin’ Andriamanitra hany ka sarobidy Aminy.

Aoka samy handini-tena isika mamaky ny Sal.143:7-10.

* Mangataka sy mitaraina fatratra mba hahafahana amin’ny fahoriana:

* Ho eo anatrehan’ny tavan’i Jehovah hatrany;

* Mitady fiarovana azo antoka amin’ny fahavalo

* Mangataka hotarihin’ny Fanahin’Andriamanitra.

Ho antsika kristiana rehetra, tsarovy fa fananan’Andriamanitra sady sarobidy Aminy isika; koa tandremo ny manimbazimba ny maha-tempolin’Andriamanitra ny tenantsika amin’izay tsy mahasoa sady mahavery mandrakizay.

Ho anareo tompon’andraikitra, atokany tanteraka amin’ny asa fanompoana ny momba anareo, satria efa an’ny Tompo tanteraka ianareo. Tanteraho ny fiantsoana anao sy ny fanekena nataonao.

Mankalaza an’Andriamanitra amin’ny tenany ny mino

Ny famonjena izao tontolo izao dia dia tanteraka tamin’ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Fandresena ny fahavalo rehetra izany. Tsy manan-kery amin’ny mino intsony ny hery sy ny fanindronan’ny fahafatesana. Afaka tanteraka teo amin’ny fanjakan’ny maizina ny mino, ary tafafindra ho vahoakan’ny fanjakan’ny mazava mandrakizay. Ny ataon’ny mino no setrin’izany.

Manome voninahitra an’Andriamanitra

Fanehoana fankasitrahana sy fandraisana ny fanomezana sarobidy natolotr’ Andriamanitra izany. Fahatsapana ny maha zava-dehibe ny vitan’Andriamanitra ho an’ny tena izany. Tsy misy anefa asa na fomba ahazoantsika mamaly izany afa-tsy ny fisaorana sy ny fankasitrahana Azy amin’ny alalan’ny fanomezam-boninahitra ihany. Tsy mitaky amintsika izay tsy vitantsika ny Tompo afa-tsy ny fankalazantsika Azy eram-po, eran-tsaina, eram-panahy ihany.

Manamasina ny tena ho an’ny Tompo

Ny olona mahalala ny halehiben’ny fitiavan’Andriamanitra no afaka manokana ny tenany ho an’ny Tompo. Io no fanoloran-tena kristiana ambony sy mendrika indrindra, ary sitrak’Andriamanitra. Ny kristiana manamasin-tena ho an’ny Tompo dia mahatanteraka ilay ambaran’ny Apostoly Paoly hoe: “efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany sy ny filany tamin’ny hazo fijaliana” satria efa an’i Kristy Jesoa tanteraka izy (Gal.5:24), ary mandeha araka ny Fanahy, izany hoe manaiky hofenoina ny Fanahy Masina izy.

Saino tsara ny ambaran’ny Lio.2:25-32

* Natoky sady niandry am-paharetana ny teny fikasana nambaran’ny Fanahy Masina.

* Nahalala ny fahatongavan’ny fotoana, ka nahita  izany.

*Nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny hira fiderana (manificat de Simeon).

Hafatra

* Ry kristiana zanak’Andriamanitra, mahaiza sy mazotoa mankalaza an’Andriamanitra amin’ny tenanareo.

* Ho anareo tompon’andraikitra : tandremo ny mametraka fialana satria tsy olona no anaovanareo izany fa Andriamanitra. Ireny no atao hoe mitsoaka,

mikomy, mandositra ny fifidianan’Andriamanitra azy; kanefa “ny fifidianan’Andriamanitra sy ny fanomezam-pahasoavany dia tsy misy hanenenany” (Rom.11:29).

* Samia mangataka mba hofenoina ny Fanahy Masina mandrakariva hahatanterahana ny fiantsoany.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.  Amena.

Raharijaona Solofonirina Mpitandrina

0522Vatsimpanahy

VATSIMPANAHY - May 2022

« Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara izany sy nanoratra izany ; ary fantatsika fa marina ny fanambarany. » Jaona 21 : 24

Perikopa :   Isaia 26 : 11-19 ;  Jaona 21: 10-25 ;  IIKorintiana 4 : 16-18

Teny farany ato anatin’ity Filazan-tsara fahaefatra no vatsy ho antsika. Milaza ilay vavolombelona marina. Misy karazany telo ny vavolombelona :

* Nahita fa tsy nino an’i Jesoa avy any Nazareta ho Kristy na Mesia.

* Nahalala fa nijanona ho mpihainohaino fotsiny ihany.

* Tonga mpianatra vavolombelona.

Ity fahatelo no raisina ho fianarana ho antsika fa izy no manana ireo toetra tokony hotahafina voambara eto amin’ny Jao.21:24. Ireto avy izany toetra filamatra izany :

** Manambara mazava ny amin’i Jesoa Kristy mba hinoana Azy ; fa Izy no Zanak’Andriamanitra : Jao.21:24a.

** Mampianatra ny momba Azy mba handraisan’ny hafa Azy ho Tompo sy Andriamanitra : Jao.21:24b.

** Eken’ny mino fa marina ny fanambarany sady mitombona ny fampianarany : Jao.21:24c.

Manambara mazava fa Jesoa no Kristy Zanak’Andriamanitra (Jao.21: 24a)

Nandritra ny telo taona niasan’ny Tompo tety an-tany dia tsy mbola tena azon’ny mpianatra sy ny olona nanodidina azy ; fa io Jesoa avy any Nazareta io no Mesia na Kristy Ilay nandrasan’ny Jiosy. Ambonin’izay, ny Kristy izay andrasany dia olombelona tahaka an-dry Davida sy ireo namany mpanjaka mamin’ny olona ety an-tany fotsiny.

Eto anefa tsy izany intsony, fa nitombo ny finoany Azy. Kristy Ilay nahavita asa mahagaga sy famantarana maro dia Mesia Zanak’Andriamanitra tsy resin’ny fahafatesana. Ny fitsanganan’ny Tompo tamin’ny maty, sy ny fiarahany fotoana fohy tamin’ny mpianatra, ary ny nahitan’ny mpianatra Azy niakatra any an-danitra dia nanova tanteraka ny finoan’ny mpianatra ny amin’i Jesoa. Andriamanitra azo ivavahana Jesoa araka ny teniny sy ny fampianarany ary ny nataony rehetra. Izany rahateo no nataon’i Jaona rehefa nanoratra ny amin’i Jesoa izy.

Rehefa nandray ny finoana an’i Jesoa Kristy ny Apostoly Paoly, dia nanambara mazava ao amin’ny IIKor.4 : 16-18, fa tsy manana fanahiana momba ny herin’ny fahafatesana intsony izy.

Rehefa tena mino isika, ry havana, dia manana fahasahiana hanao toy izany koa ; eny tokony hihoatra aza, satria mihoatra noho izy ireny ny fahalalantsika an’i Jesoa; satria hoy ny Tompo : « Sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino » (Jao.20/29s).

Mampianatra ny momba an’i Jesoa Kristy mihitsy mba handraisan’ny olona Azy ho Tompo sy Andriamanitra : (Jao.21: 24b)

Hoy ny Apostoly Paoly : « ny finoana dia avy amin’ny toriteny ; ary  ny toriteny dia avy amin’ny tenin’i Kristy » (Rom.10:17). Ny toriteny izay ambara eto dia fizarana fahalalana atao amin’ny olona mba hinoany fa iny Jesoa Ilay avy any Nazareta iny dia Tompo sy Andriamanitra (nanoratra… Jao.21:24b).

Mitaona sy mampianatra i Jaona mba hitovy na hihoatra noho ny an’ny Apostoly ny finoantsika an’i Jesoa Kristy. Navoakany amin’ny soratra nataony ny hevitr’ireo asa sy teny manana fahefana nataon’i Jesoa tamin’ny fotoan’andro.

Manao antsoantso toy izany Isaia ato amin’ny tenim-paminaniana ho an’ny Israely sy izay mandre ny vavaka fiandrandrana an’Andriamanitra nataony (Isa.26:11-19). Mitaona ny olona hino an’Andriamanitra Mpahary sy mitondra izao rehetra izao sy ny eo aminy, ary Andriamanitra nanao fanekena tamin’ny Israely, sady mitazona izany ; ka miantso azy ireo tsy hivadibadika.

Ho antsika kristiana dia fampahafantarana antsika amin’ny alalan’ny fampianarana samihafa (toriteny, famelabelaran-kevitra, fampianarana, fiofanana, fianarana…) no tena ifotorana. Atao ireny mba hihazonantsika ny finoana, tsy hivadibadika amin’izany, fa hifikitra amin’izay efa nandraisantsika an’i Kristy sy izay efa nandraisany antsika koa.

Eken’ny mino fa marina ny fanambarany sady mitombona ny fampianarany Jao.21:24d

Hafatra ho an’ny mino ny teny farany nataon’i Jaona Apostoly eto : « fanta-tsika fa marina ny fanambarany » (Jao.21:24d). Ity fizarana fahatelo ity no sivana entina mamantatra ny tena vavolombelona marina tokoa.

* Marina ve ny fanambarany ? Milaza izany tokoa ve ny Tompo ? Asehon’ny Soratra Masina ve izany fampianarana izany ? Mifanaraka amin’ny fanahin’ny fanoratrana ny Baiboly ve ny nataony ?

* Mitombona ve ny fanazavana rehetra entiny anehoana ny heviny ? Ireo porofo samihafa arosony ve mifanaraka tsara amin’ny hafatry ny Baiboly ? Madio araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina ve ny fomba nentiny mandresy lahatra ?

Mazava ny an’i Jaona mikasika izany hatrany am-boalohany ka hatramin’ny farany. Apostoly nanatri-maso an’i Jesoa izy. Niaraka Taminy hatrany izy rehefa handeha hitokana ny Tompo (Getsemane …). Voalaza fa izy ilay mpianatra tian’ny Tompo Jao.21:20).

Mitandrema tsara ry mpianakavin’ny finoana fa maro ireo mpaminany sandoka efa tonga eto amin’izao tontolo izao. Tsarovy fa efa miaina amin’ny andro farany isika. Miseho manerana izao tontolo izao ireo milaza tena ho Kristy na Mesia amin’ny endriny samihafa. Ao ny mitonon-tena ho iraka avy any an-danitra mitondra dinidinika hafahafa manandra-tena. Misy ny manam-pahaizana maro manolana ny Tenin’Andriamanitra hifanaraka amin’ny filan’ny nofony.

Mampitandrina, mampirisika, mampahery antsika olom-boafidin’ny Tompo ity hafatra, teny farany nataon’i Jaona ity. Izany dia mba hiorenantsika tsara ao amin’ny Tompo, amin’ny fampianarana tsy misy kilema efa natolony. Tsy hiala amin’izany, fa ho tena vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo. Hazony mafy fa izay no fototry ny finoana kristiana. Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.  Amena.

Raharijaona Solofonirina Mpitandrina

Mandresy ny fahafatesana ny Tompo

VATSIMPANAHY APRILY 2022

Perikopa :   Lioka 15 : 7-11 ; Matio 6 : 1-4 ; Efesiana 2 : 8-10

« Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesoa mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. » Efesiana 2 : 10

Isan’ny foto-kevitra iray ao anatin’ny Tondrozotra 2022 ny fanentanana antsika mpianakavin’ny finoana eto Amparibe Famonjena ny mahakasika asa tsara ».


 Maro ny asa tsara ambaran’ny Baiboly, ka tsy àry ho voatanisa eto, fa andraisantsika santionany izao perikopa izao, dia araka ny Efes.2:10. Raha mahatsiaro tsara ianareo, dia andinin-tsoratra Masina efa Tondrozotrantsika tany aloha izy io. Raha izany, dia nantsoin’ny Tompo ho amin’ny asa tsara isika eto Amparibe Famonjena. ‘Ndao àry hohamafisina izany amin’ny alalan’ny fandraisana ireto hevitra ireto.

Noforonin’Andriamanitra hanao asa tsara isika ;

Namboarin’Andriamanitra handeha araka izany isika.

Noforonin’Andriamanitra hanao asa tsara isika eto Amparibe Famonjena

Ny antom-pisiantsika ety ambany masoandro raha ny hevitr’Andriamanitra dia ny hanao asa tsara. Asa tsara tahaka ny ahoana izany?

* Fiantrana ho an’ny rahalahy malahelo (“shemittah”, teny hebreo)

* Atao am-pitiavana izany mba hahafa-pahasahiranana azy.

Rehefa tanterahintsika izany dia fitahiana ho antsika amin’izay asa sy ny ataon’ny tanantsika rehetra.

Rehefa tsy manao izany kosa isika dia fiampangana antsika eo anatrehan’Andriamanitra ka zary tonga mibaby trosa mandrakariva  (Deo.15:7-11).

Namboarin’Andriamanitra handeha araka izany isika eto Amparibe Famonjena

Ny nahatongavantsika tety ambonin’ny tany raha ny fikasan’Andriamanitra dia hanao soa amin’ny namana.

* Ny fitsimbinana ny namana dia sitrak’Andriamanitra tokoa.

* Ny fanampiana ny havana amin’ny fo tsotra tsy misy fireharehana no tian’Andriamanitra ho voasokajy asa tsara.

Fisehoan’ny fitiavana madio sy masina ny fahalalahan-tanana amin’ny rahalahy madinika. Asan’ny Tompo mamonjy azy amin’ny sarotra izany, ka misy valim-pitia avy amin’ny Tompo tokoa. Raha mihirim-belona isika, dia mihidy ho antsika koa ny trano fitehirizan-tsoa any an-danitra sady mbola am-pamoahana ny amin’izany isika rahatrizay (Mat.6:1-4)

Hafatra

* Izany no hisian’ny loloha sy ny mpianatra Soratra Masin’ny Fokontany iadidiantsika amin’ny alalan’ny Vaomiera Asa Vavolombelona.

* Tohany amin’ny rakitra am-baravarana ny mpanompon’Andriamanitra handeha hiasa lavitra (Evanjelistra).

* Mivavaha hatrany ho an’ireny mpiara-mivavaka amintsika mangataka mba hoentina am-bavaka ireny (voady…).

* Meteza ho tanan’Andriamanitra mitsotra mamonjy ny namana amin’izay sarotra mahazo azy.

Raha izany no iainantsika, dia isika eto Amparibe Famonjena no mahatanteraka ilay ambaran’ny Soratra Masina hoe: “Aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompo”; sy ny vinan’ny F.J.KM. manao hoe: “Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara – Filazantsara manova ny tantara”.

* Ianareo SSAAV, indrindra izay mankalaza tsingerintaona, asa tsara hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra no tanteraho.

* Ampio ny ankizy sy ny tanora  amin’ny fiatrehana ny fianarana sy ny fizaran’asa, fa fitsimbinanao ny hoaviny izany

* Aoka tsy ho lalim-paosy sy hihidy

poketra amin’ny asan’Andriamanitra isika. Aza mihirim-belona amin’ny ezaka rehetra ataon’ny fiangonana, satria ireny no asan’ny finoana sady maneho ny fitiavantsika ny asan’ny Tompo ary ho fisehoan’ny asan’ny Fanahy Masina ato anatintsika.

Fehiny

Ry Amparibe Famonjena, raha miaina sy mivelona amin’ny fanatanterahana ny sitrapon’Andriamanitra tokoa isika; ka manaraka ny hevitra sy ny fikasan’Andriamanitra antony nahatongavantsika eto an-tany dia isika no miorina amin’ny asa tsara. Raha tsy izany, dia mivadika amin’Andriamanitra isika, ka manohitra ny antony nahariany antsika.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena

 

Raharijaona Solofonirina Mpitandrina

0322Vatsimpanahy

Mamaly ny faharatsiana ny Tompo

Jao.6/65 : « Ary hoy Jesoa : Izany no nilazako taminareo fa tsy misy olona mahay manatona Ahy raha tsy nomen’ny Ray azy izany”

Perikopa : 2Tan.34/29-33 ;  Jao.6/60-71 ;  Heb.6/13-20

Ny fisehoan’ny fisarahan-kevitra roa mazava tsara tahaka izao hita eto izao  no fitrangan’ilay fampianaram-pinoana hoe « Tendry mialoha roa sosona ». Ireto no fanontaniana mipoitra avy hatrany: Fa inona no mahatonga ny olona mandray ka mahalala ny fampianaran’i Jesoa ho anjarany? Ary inona kosa no mahatonga ny olona tsy mahazo ka tafintohina rehefa mihaino izany? Ny valin’izany fanontaniana izany dia efa nambaran’ny Tompo eto amin’ny Jao.6/65 ihany.

 • Nomen’ny Ray azy izany

Vao avy nanao fahagagana sy famantarana tamin’ny famahanana olona tsy omby dimy arivo lahy ny Tompo, dia nampianatra ny amin’ny mofonaina. Manondro ny tenany izy amin’izany. Indro indray Izy milaza hoe, ny olona mahay manatona Azy sy mety mihaino ary mahazo izay lazainy dia:

 • Taomin’ny Ray izy hanatona an’i Jesoa. Mba hahita sy handre izay lazainy (and.44).
 • Ampianarin’ny Ray izy hahalala ny zava-miafin’ny finoana satria fanahy sy fiainana izany (and.63).
 • Afaka mandray ny votoatin’ny fampianarany. Fantany fa Jesoa no Ilay Masin’ Andriamanitra (and.69).

Mahagaga tokoa izany, fa na tamin’ny andron’i Josia mpanjaka aza dia efa nahatsinjovana izany hevitra izany (ny teny hoe Josia dia teny iray fianakaviana amin’ny Jesoa). Josia vao valo taona niainana dia tonga mpanjaka. Izy no namerina ny firenen’Israely nanompo an’i Jehovah. Nanana ny Fanahin’Andriamanitra niasa tao aminy izy, ka nahalala ny tokony hatao rehetra (2Tan.34/29-33). Tamin’ny faha-20 taonany no nanaovany fanadiovana an’i Joda sy Jerosalema (2Tan.34/3e). Zaza nandray fanjakana izy kanefa naharitra 31 taona ny nanjakany sady nahatafaverina an’i Joda sy Jerosalema amin’ny fanompoana an’i Jehovah Andriamanitra velona izy. Josia mpanjaka fahamarinan’ilay hoe: “Nomen’ny Ray azy izany”.

 

 • Tsy nomen’ny Ray azy ireo izany

Vao avy notenen’i Jesoa mafy ireo vahoaka nitady sy nanaraka Azy, raha vao nanontany ny faharetan’ny nahatongavan’i Jesoa (and.25-34). Fantatra araka ny fitantaran’i Jaona sy ny tenin’i Jesoa voasoratra eto fa:

 • Tia ny tenany mihoatra noho ny fitiavana an’Andriamanitra izy ireo. Ny kibony no andriamaniny (Fil.3/19).
 • Tsy mihevitra ny tena hino an’i Jesoa izyireo, fa tsy mihaino na mifantoka akory amin’ny fampianaran’ny Tompo na ny fony na ny sainy na ny fanahiny (and.41-59).
 • Tsy te-hiala amin’ny finoan-drazany izy ireo, hany ka sarotra taminy ny nandray ny fampianaran’i Jesoa. Tsy azony dia tezitra sy tafintohina izy ireo (and.60-64).

Ireto olona nanaraka sy nitady an’i Jesoa ireto no fahamarinan’ilay hoe: “Tsy nomen’ny Ray azy ireo izany”.

Mampieritreritra antsika ity tenin’i Jesoa sy ny filazan’i Jaona ato amin’ny Filazantsara nosoratany ity ny amin’ny tendry mialoha roa sosona. Nefa toa tokony hampiorina tsara ny finoantsika an’Andriamanitra noho ny teny fanambarany ny Tenany.

Aoka ny finoantsika hifantoka sy hitoetra tsara amin’ny fandraisana ny Tenin’Andriamanitra ohatra an’i Abrahama izay nandray ny teny fikasan’Andriamanitra. Andriamanitra tokoa dia mitazona ny teny fanekena nataony; sady manatanteraka izany amin’ny fotoana izay sitrany (Heb.6/13-20).

Raiso ho finoana lalimpaka ho anao izany ry Amparibe mba hitazonanao ny Famonjena.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena.

RAHARIJAONA Solofonirina Mpitandrina

 

NY EPISTILY HO AN’NY ROMANA

SY NY TENDRY MIALOHA ROA SOSONA

Lesona VIII: Rom.8/1-13 ( Tohiny )

 

Famintinana fohy ny fanazavana teo aloha. Mbola ao anatin’ny fizarana I amin’ny epistily (Rom.1/18-8/39): Ny famonjena amin’ny finoana. Miditra amin’ny zafim-pizarana III farany. Ireto no nohazavaina tamin’izany: Ny toetra tonga hananan’ny mino – Porofo ny maha-an’i Kristy ny mino – Toro-marika hitoetra ao amin’ny vokatry ny fandresena.

Nisy tamintsika mpianakavin’ny finoana no nanana fanontaniana ka omena valiny izao.

 

VALIM-PANONTANIANA

 • Fanazavana ny teny hoe: “Ao amin’i Kristy” Rom.8/2

Milaza hevitra telo izy io farafahakeliny:

 • Toerana misy ;
 • Ny hevim-panahy fonosiny ;
 • Ny tombontsoa omeny.

 

 1. Toerana misy:

Misy tontolo roa maneho fanjakana roa samihafa: Fanjakan’ny mazava sy ny fankajan’ny maizina – tontolo eo ambany fanapahan’ny maizina sy ny tontolon’ny mazava mandray an’i Jesoa ho Tompon’ny fiainany.

Ny olona ao amin’i Kristy dia olona afaka tao amin’ny fanjakan’ny aizina teo aloha ary efa tafiditra sy voafindra ao amin’ny fanjakan’ny mazava afaka tamin’ny fatoran’ilay maizina sy ratsy ary fahavalon’Andriamanitra teo aloha.

Amin’izany ny mino dia ifandroritan’ireo fanjakana roa ireo raha mbola eto an-tany. Ny vatana  izay mbola mitondra ny nofo ota  sy ny fanahy voavonjy noho ny finoana. Ny mahavelom-panantenana anefadia izao: efa misy vokatry ny fandresena iainan’io olona mino io  na dia misy ady atrehiny hatrany aza.

 

 1. Ny hevim-panahiny fonosiny

Misy ireto efatra ireto aroso araka ny ambaran’i Paoly apostoly ao amin’ireo epistily nosoratany.

 • Milaza ny asam-pamonjena nataon’Andriamanitra tao amin’i Kristy io (Rom.3/24; 2Kor.5/19; Kol.1/15-20…)
 • Maneho ny fananana firaisana lalina amin’i Kristy izany. Toy ny fanaovana grefy.
 • Vatan’i Kristy ny Fiangonana, ka sady ao amin’i Kristy izy no itoeran’i Kristy.
 • Manambara ny fanavaozana itambaran’ny fahamarinana sy fanamasinana izy io.

 

 • Raha fehezina izy rehetra, dia voafaokan’ny teny hoe: ny olona mandray sy mahazo ny fahasoavana avy amin’Andriamanitra no voatondro, fa ao amin’i Kristy noho ny asan’ny Fanahy Masina, ka ninoany ny asam-pamonjena nataon’Andriamanitra tao amin’i Kristy:

N.B. Efa nohazavaina tamin’ny Fampianaram-pinoana, gazety Tafa, volana Aogositra 2020 – Aprily 2021 izany; ary io azo hamintinana azy.

 

 1. Ny tombontsoa omeny

Manana sata vaovao ao amin’Andriamanitra isika fa tonga zanaka voatsangan’Andriamanitra ao amin’i Kristy sady mpiara-mandova Aminy ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay.

 

 • Ny teny hoe: “Araka ny nofo” dia hita eo amin’ny Rom.8/4,5,6,7,8. Voalaza fa ny nofo mifanohitra amin’ny Fanahy eo amin’ny and.9. Ao amin’ny Gal.5/19-25, ny apostoly Paoly dia milaza ny momba ny Fanahy sy ny amin’ny nofo eo amin’ny fiainan’ny olona.

Ny tendry mialoha roa sosona

Ny lesonaVIII manontolo, dia mitarika ny saintsika hiditra sy hamantatra ny tombon-dahin’izay voatendrin’Andriamanitra ho ao amin’i Kristy. Sady sava lalana no fanazavana sahady izany no ambara eto amin’ity toko ity. Izany dia mba hahazoana mialoha ilay hevitra tena izy ao amin’ny toko manaraka.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena.

RAHARIJAONA Solofonirina Mpitandrina

Jolay 2020>Vatsimpanahy

Misy anarana maro ilazana ny Fanahy Masina ato amin’ny Soratra Masina: Iray amin’ireny ity antsoina hoe: Mpananatra ity. Ato amin’ny Filazantsara nosoratan’i Jaona irery ihany no ahitana Azy, ary Jesoa mihitsy no manonona izany anarana izany. Fanontaniana telo no hovaliana andraisana fampianarana sy hafatra:

– Inona no hevitra sy dikany ary antony nilazan’i Jesoa ny Fanahy Masina ho Mpananatra?

– Inona no asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny asam-pamonjena?

– Inona no tombontsoa azon’ny mino amin’ny fandraisany ny Fanahy Masina?

Maro no valin’ireo fanontaniana telo ireo raha momba ny Fanahy Masina, fa ny anomezana valiny anio, dia ny ambaran’ny perikopa sy ny manodidina azy ihany.

Inona no hevitra sy dikany ary antony nilazan’i Jesoa ny Fanahy Masina ho Mpananatra?

Ny hevitra sy ny dikan’ny atao hoe: Mpananatra

Ny teny grika hoe Parakletos no nadika hoe Mpananatra ato amin’ny Baibolintsika (hita ery amin’ny naoty ambanin’ny pejy, n°4). Io teny io, dia teny roa nakambana ho iray: Para (manolotra akaiky), sy ny Kletos (olona voantso).

Olona voaantso hijoro eo akaiky ho tohana sy solovava. Izany no anomezana azy hevitra hoe Mpampianatra, Mpanampy, Mpampahery, Solovava (Avocat).

Araka izany dia manana hevitra momba ny lalàna sy fitsarana Izy ity. Izany indrindra no ilazan’i Jesoa Azy hoe “Mpananatra hafa” (Jao.14/16); satria misy an’io koa eo amin’izao tontolo izao any amin’ny lafiny fitsarana any. Ity Mpananatra ity dia hafa noho ireny, avo lenta, masina, mitoetra mandrakariva ary mandrakizay eo amin’ny mino. Tsy hoe: amin’ny fotoana ilana Azy ihany no eo Izy, na koa hoe any amin’ny raharaham-pitsarana vao ilaina; fa amin’ny androm-piainana manontolo, amin’ny zavatra rehetra sy ny toerana rehetra, ary amin’ny atao rehetra, indrindra amin’izay ijoroana ho vavolombelon’i Jesoa Kristy.

Ny antony nilazan’i Jesoa ny Fanahy Masina ho Mpananatra

Raha ny Filazantsara nosoratan’i Jaona no jerena, dia mizara roa mazava ny teny sy ny hafatra ary ny fampianarana nataon’i Jesoa.

Fampianarana natao ho an’ny be sy ny maro: Jao.2-12. Izay tandrify sy sahaza azy ireny no nambara.

Fampianarana natao ho an’ny antokon’olona miavaka dia ny mpianatra: Jao.13-17. Ny Tompo sy ny mpianatra sisa no miresaka, ary isan’izany izao perikopantsika izao.

Handeha, ka hisaraka tanteraka ara-batana amin’ny mpianatra ny Tompo, dia nampahery azy ireo, ka nilaza ny mahamety izany amin’ny drafi-pamonjena izany.

– Hanamboatra fitoerana ho an’ny mpianatra any amin’izay misy Azy any an-danitra (Jao.14/1-12)

– Mampirisika ny mpianatra hazoto miasa ny asan’ny Tompo hatrany na tsy eo intsony aza Izy; ka manolotra toro-marika amin’ny fanatanterahana izany (Jao.17/12-14)

– Fanambatambazana ny mpianatra mbola hifikitra amin’ny fitiavany an’i Jesoa sy ny fiavahany amin’ny olon’izao tontolo izao (Jao.14/15-17)

– Fampahafantarana fa tsy ho kamboty velively ireo akory na tsy ho eo aza Izy. Izao tontolo izao no tsy mahita Azy; fa ny mpianatra kosa dia mahita Azy am-panahy noho izy ireo mitandrina ny didiny (Jao.14/18-21)

– Fanamafisana, fa izay tia ny Tompo no tia ny Ray koa. Ireny no mitandrina ny teniny ka ny Mpananatra ho tonga no hampianatra azy ireo indray (Jao.14/22-26)

Inona no asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny asam-pamonjena?

Tsy misy asa hafa ataon’ny Fanahy Masina eo amin’ny asam-pamonjena ankoatra izay efa vitan’i Jesoa Kristy. Ny andraikiny kosa, satria efa tanteraky ny Tompo izany dia ny mampianatra ny mpianatra ny teny sy ny asa ary ny fiainan’ny Tompo natrehin’ny mpianatra niaraka taminy. Fanampin’izany dia miasa ao amin’ny mino ny tenin’ireto vavolombelon’ny finoana an’i Jesoa Kristy ireto.

Mampianatra ny mpianatra ny Mpananatra

Raha ny ato amin’ny perikopantsika no jerena, nanononan’i Jesoa ny Fanahy Masina ho Mpananatra dia ireto roa ireto (na dia maro noho  izany aza izy).

Mampianatra: Tsy eo mivantana intsony ny Tompo, fa ny Fanahy Masina, Izay nirahin’ny Tompo avy amin’ny Ray no mampianatra ny mpianatra. Miasa ao anatin’ny fo sy saina ary fanahin’ny mpianatra. Izy no mametraka ny zavatra rehetra ao am-bavan’ny mpianatra izay tokony ho lazainy amin’ny fotoana samihafa. Izy no mitarika azy ireo handeha amin’ny fahamarinana sy fahamasinana, ary ny fahendrena  eo amin’izao tontolo izao.

Vavolombelon’ny Tompo mihitsy ny Fanahy Masina sady Mpananatra mahavita azy.

Hampahatsiaro ny zavatra rehetra izay nolazain’ny Tompo tamin’izy ireo

Asan’ny Fanahy Masina ao anatin’ny mpianatra ny fampatsiahivana mba tsy hisy hadino na tsy tadidy fa ho tafaverina ao anatin’ny fo sy saina ary fanahy avokoa ny fampianarana; ny asa, ny teny, ary ny fiainan’ny Tompo rehetra tety an-tany. Tsy hisy ho latsaka na dia kely aza izany, fa ho marina, sy tena izy ary mazava amin’ny mpianatra tokoa izay heviny. Hita ny fanamarihan’ny mpianatra an’izany ao amin’ny Filazantsara nosoratany: Oh: Mat sy Jao

– Jao.7/39: “… fa ny Fanahy tsy mbola nomena, satria Jesoa tsy mbola niditra tamin’ny voninahiny

– Jao.2/19-21: “fa ny tenany no tempoly nolazainy

Raha raisina amin’izao mahakasika ny fanadinan’ny mpianatra ny Fanahy Masina, dia sady manao “vision” no mampanao “révision” ireto mpianatry ny Tompo ireto. Misy ny ampianarina hino tsara, misy ny ampahatsiahivina ho lalimpaka sy hitombo ary hitohy.

Azo ambara toy izao àry ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny asam-pamonjena

– Manamafy sy mahalalim-paka ary mampitombo ny finoan’ny efa mino Izy.

– Manorina finoana marina sy madio ary masina ho an’izay nisy fisalasalana na mbola miroaroa saina.

– Miteraka finoana an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Andriamanitra ho an’ireo izay mbola tsy nahalala mihitsy Izy, ka hahatonga ireny ho andiany ho iray amin’ireo izay efa ao am-bala, dia ny Fiangonana izany.

Ny tombontsoa azon’ny mino amin’ny fandraisana ny Fanahy Masina

Tsy tambo isaina, ary tsy ho voatonon’ny vava ny tombontsoa azon’ny mino avy amin’ny Fanahy Masina. Ny ambara kosa, dia izay lazaina ny amin’ny maha-Mpananatra Azy eto araka ny ambaran’i Jesoa. Izay efa azon’ny mpianatra rehetra, dia azon’izany rehefa mino koa any aoriana, ary mihoatra noho izany aza, satria ny vanim-potoana iainana samy hafa. Azon’ny mino ho tombontsoany avokoa ireto:

– Tsy malahelo izay nodimandry ao amin’ny Tompo izy, satria ampianarina sy ampahatsiahivin’ny Fanahy ny tenin’i Jesoa (Jao.14/1-11).

– Toy izany koa: matoky ny maha-Andriamanitra an’i Jesoa Kristy ny mino noho ny asan’ny Fanahy Masina.

– Mahavita asa lehibe ny mino, fa mahazo valim-bavaka avy amin’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina (Jao.14/15-24)

– Mandray fampianarana ny fampahatsiahivana mandrakariva sy ho mandrakizay ny asam-pamonjena vitan’ny Tompo sy ny finoana izany (Jao.14/25-26)

– Mitombo sy mihalalina ary avo lenta ny finoan’ny mino noho ny asan’ny Fanahy Masina ao aminy (Jao.14/27-31)

Oh: Finoana ny amin’ny Trinité. Raha miresaka izany dia tsy ho azon’ny olona mino an’Andriamanitra tokana. Ankehitriny kosa, noho ny Mpananatra azo sy raisin’ny mino dia  ambarany faAndriamanitra Tokana no Andriamanitra ivavahany saingy  misy “persona” telo.

Fehiny

Vavolombelon’ny Tompo ny Fanahy Masina. Amin’ny maha-Mpananatra Azy dia velona sy azo antoka ary mitombo ny finoan’ny kristiana an’Andriamanitra Telo nefa iray.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena. RAHARIJAONA Solofonirina , Mpitandrina

Jona 2020>Mihavàna ao amin’ny Tompo

Perikopa: 1Sam.10 :1-10 ; Jao.20 :21-23 ; Asa.4 :27-31

“Ary rehefa nivavaka izy, dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany, dia feno ny Fanahy Masina izy rehetra, ka nitory ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny fahasahiana.” Asan’ny Apostoly 4 : 31.

Ny voalohany asan’ny Fanahy Masina teo amin’ny Fiangonana dia ny nanome fahaizana miteny amin’ny fiteny samihafa, naka ny endriky ny lela mitarehin’afo (Asa.2:1-4). Ny faharoa kosa dia ity eto ity (Asa.4:27-31), ny fahasahiana mitory ny Tenin’Andriamanitra. Voalaza tamin’ireo roa ireo, fa samy feno ny Fanahy Masina avokoa ireo nanao izany.

Tany amin’ny 1Mpan.19 : 11-13, nisehon’Andriamanitra tamin’ny Elia mpaminany, dia ireto no famantarana voalaza: rivotra sy horohorontany, afo, ary feo. Ny telo tamin’ireo dia niseho tao Jerosalema tamin’ny andro Pentekosta. Eto kosa – ilay fahaefatra, dia ny horohorontany-,  dia eto ihany hita eto.

Araka ny hita ato amin’ny perikopa dia nivavaka nangataka io fahasahiana ny hitory ny Tenin’Andriamanitra io no nataon’i Petera sy Jaona sy ireo namany tafangona tamin’ny toerana iray. Fa nahoana? Fa maninona raha ny handresy ny fahavalony? Lalina loatra ny hevitry ity atao hoe: fahasahiana ity: parrhsiaV avy amin’ny hoe: par-rhsia (31):

fahatokiana sy fahakingana no ambarany. Izany dia asan’ny Fanahy Masina ao amin’ny olon’Andriamanitra, mitarika azy hahomby amin’ny fanatanterahana ny asa.

Fahasahiana fahatokiana

Ny olona feno ny Fanahy Masina no manana io fahasahiana FAHATOKIANA io. Ao anatin’izany fahasahiana fahatokiana izany dia tsy misy intsony ny fisalasalana, ny fahatahorana, na miahotra. Ny fahavononana hanao zavatra ho an’ny Tompo no mibosesika ao anaty. Izany koa no hevitr’ilay horohorontany niseho: mandrava sy manongotra ary manala ireo mety ho sakana rehetra tsy ahafahana manao ny asan’Andriamanitra. Hita tamin’ny andron’i Elia izany, teo amin’ireo apostoly sy ny namany niara-niangona taminy. Olona avy nosamborina, notsaraina teo amin’ny Synedriona ireo roalahy ireo, ary norahonana tsy hitory na hampianatra intsony ny anaran’i Jesoa (Asa.4 : 8-20).

Ny fandresena, dia amin’ny fotoana isian’ny ady ihany no miseho. Ny fahasahiana mitory kosa dia asan’ny olon’Andriamanitra eo amin’ny fiainany manontolo. Azo ny  fandresena rehefa vita ny asa.

Ao anatin’ny fahatokiana ny finoana sy fanantenana fa hahavita zavatra sy fahombiazana amin’ny atao ary ny fandresena mahatretrika.

Toy izany no nilazana tamin’i Saoly mpanjakan’Israely fahiny rehefa nohosorana ho mpanjaka izy hoe: “Ary rehefa tonga aminao ireo famantarana ireo, dia ataovy izay azon’ny tananao atao, fa Andriamanitra no momba anao” (1Sam.10/7). Nomen’Andriamanitra fo vaovao izy, ka tonga taminy avokoa androtr’iny ny famantarana rehetra, noho izy nilatsahan’ny Fanahin’Andriamanitra… (1Sam.10/9-10).

Afaka mangataka izany rehetra izany amin’Andriamanitra ihany koa isika rehetra, ry havana.

* Ny ho feno ny Fanahy Masina;

* Ny hahavita zavatra ho an’ny Tompo;

* Hisy fahombiazana amin’ny atao rehetra;

* Fiandrandrana fitahiana mahatretrika;

* Fampandrosoana ny Fiangonana sy ny fiainanao manokana;

Ry Amparibe Famonjena, sahia ary matokia ny Tompo.

Fahasahiana fahakingana

Ny hoe: feno ny Fanahy Masina dia ny Fanahy Masina no mitarika sy mampandeha ny olon’Andriamanitra ary mampanao ny asa rehetra izay kasainy hotontosaina. Tonga kinga sy havanana ary kalaza amin’izay atao izy. Eto ny apostoly roa lahy (Petera sy Jaona), dia ny mitory ny Tenin’Andriamanitra, araka ny hevitr’ilay teny hoe:  parrhsiaV  midika: fahasahiana no tao aminy. Izao no hevitr’ izany teny izany: fahaizana mandaha-teny tsara, mahagaga, kanto. Ireo hevitra voalaza rehetra ireo dia ianarana sy ilofosana sady folahina tsara vao hay. Mila vola, fotoana, fahalalana vao afaka manao izany…

Eto anefa, rehefa feno ny Fanahy Masina dia mahazo izany. Maha-tsiaro ny tenin’ny Tompo hoe: “Koa raha ianareo na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny zanakareo tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka Aminy?” (Mat.7:11; Lio.11:13). Misy zava-tsoa ho antsika azo ampitahaina amin’ny Fanahy Masina tokoa va? Nahay nangataka ny apostoly Petera sy Jaona ary ireo namany ny amin’ity fahasahiana,  fahakingana mitory ity.

• Fahaizana mandaha-teny tsara:

mazava tsara izay lazaina, mirindra, azon’ny besinimaro ny hafatra entina: ny manam-pahalalana, ny olon-tsotra, eny na ny bado aza.

Kanto: mahaliana, mahafinaritra, manintona, miantefa any amin’ny fo sy saina ary fanahy, mambabo, mahasarika, maha-te hijery na hihaino hatrany.

• Mahagaga: mahavita zavatra tsy takatry ny saina, mandresy ny sarotra rehetra, tretrika tokoa. Miseho ny voninahitr’Andriamanitra amin’izay zava-bita.

Hita sahady tamin’ny asa nataon’izy roalahy, anton’ny nisamborana azy izany. Izy ireo dia tsy mpahay lalàna, na nampianarina “Rhétorique”. Fantatra kosa fa efa niaraka tamin’i Jesoa (Asa.4 : 13).

* Nahasitrana olona marary efapolo  taona nitondrana izany  aretina izany.

* Nampitolagaga vahoaka tamin’ny teny sy ny asa natao.

* Natahotra ny hanao ratsy azy ny synedriona sy ny mpanapaka; fa nisambotra azy ary dia nandefa azy avy eo (Asa.4 : 15-22).

Rehefa nitsangana tamin’ny maty ny Tompo, dia nanome fahefana ireo apostoly ireo Izy. Ny Fanahy Masina no tompon’antoka amin’izany hatrany an-danitra sy ny ety an-tany (Jao.20:21-23), ho fandaminana ny Fiangonana  sy ho fampandrosoana ny ambaindain’ny fanjakan’ Andriamanitra.

Ry havana malala ao amin’ny Tompo, mangataha hofenoina ny Fanahy Masina hanananao fahasahiana feno hakingana rehefa antsoin’ny Tompo amin’ny fanompoana. Ianareo tompon’andraikitra rehetra anaty rafitra indrindra no entanina amin’izany. Ianareo nanolo-tena nianatra any amin’ny SEFALA, SETELA, FITHELA, mpiomana mpitandrina, mpitandrina, diakona sy loholona,  mpampianatra sekoly alahady, misionera,… Eny na dia tsy isan’ireo voatanisa ireo aza ianao, dia mangataha mba ho fitahiana anao sy ny ataonao rehetra.  Manàna fahasahiana, hakingana amin’ny fandraisana andraikitra ato amin’ny Fiangonana. Ny asan’ny Fanahy Masina dia afaka manome anao izany ho  fampandrosoana  ny olona rehetra sy ny olona manontolo.

Ny vinan’ny FJKM, dia ny hoe: Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara.

Manantena antsika rehetra  hiara-hamita izany: – Ny manana fotoana: mandehàna.

– Ny manam-bola: manohàna.

– Ny besinimaro: mitrotroa azy ireny  am-bavaka.

Toy izany koa eo amin’ny vinantsika Fiangonana: Amparibe mahatahiry ny finoana, mifankatia, miasa amin’ny fahazotoana. Ataovy tanteraka izany ho fifaliantsika rehetra sady ho voninahitr’ Andriamanitra hatrany.

FEHINY

Tsarovy fa izay manaiky hotarihin’ny Fanahy Masina ka hankato izany ihany no olona mety ho feno ny Fanahy Masina, ka manana sy mahazo ny fahasahiana toy ny nomena ny apostoly. Tian’Andriamanitra omena ny olon’ny Fiangonana koa izany ankehitriny. Koa aza misalasala. Raiso amin’ny finoana ilay tenin’i Jesoa manao hoe: “Izay mangataka no omena.”

“Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra”. Amena

RAHARIJAONA SolofonirinaMpitandrina

May 2020>Vatsimpanahy

Perikopa: Jer.3/11-17; Mat.11/20-24; Asa.26/19-23

Jeremia .3 : 11: “Ary hoy Jehovah tamiko: Israely mpiodina dia hita fa marina kokoa noho i Joda mpivadika”.

Hita ato amin’izao andinin-tSoratra Masina izao, fa misy voambolana toa mitovy nefa tsy sahala, dia ny: “miodina” sy ny “mivadika”. Samy fahadisoana eo anatrehan’Andriamanitra avokoa ireo, fa ny lanjany no tsy mitovy. Asehon’ny Baiboly fa ny fahotana sy ny faharatsiana ataon’ny olombelona, dia misy valiny famaizana avokoa. Ny bokin’i Jeremia dia maneho imbetsaka ny fifamatoran’ny ota sy ny vanim-potoana ary ny tany sy ny zava-manjo ny olombelona. Inona no hafatra ho antsika velonaina ankehitriny? Tandremo ny fitondran-tena fa misy akony avokoa ny zavatra atao rehetra amin’izay manodidina ny tena sy ny tontolo iainana. Ireto no  enti-manazava izany:

– Israely mpiodina

– Joda mpivadika

Israely mpiodina

Ny voambolana nampiasaina dia ny: mpiodina: מְשַׁבָה (meshabah) avy amin’ny matoanteny hoe:  שָׁבַה (shabal) = niala tamin’ny sori-dalana nombana, nandika ny lalàna nifehy, nihataka niala tamin’Andriamanitra, tsy nitoetra am-pahamarinana tamin’Andriamanitra izay nivavahany; lasa nanompo sampy…

Ny Jer.3: 6-10 no maneho izany fiodinan’ny Israely izany. Tsy nitandrina ny lalàn’Andriamanitra, sady tsy nanao fivavahana araka ny nampanaovina azy izy, fa lasa nanompo sampy. Izay no ambara fa fijangajangana eo anatrehan’Andriamanitra. Vokany, nisaoran’Andriamanitra i Israely (toy ny mpivady nifampisaotra: nisaraka), ka zary fahoriana tamin’ny tany sy ny vanimpotoana mihitsy.

Io fiodinana io no nahatonga ny antso mba hiverina. Asain’i Jehovah Andriamanitra miverina Aminy ny firenen’Israely. Marihina eto, fa iray fototeny ihany ny miodina sy ny miverina amin’ny teny hebreo: shabah. Ny fiverenena amin’izay, dia fitodihana miverina indray amin’Andriamanitra, miaiky ny helony, mifona, miverina mihaino sy manaraka indray ny sitrapon’Andriamanitra. Manaiky an’Andriamanitra ho Andriamanitra ivavahany, sy hotompoiny amin’ny andro iainana.

Ambara eto, fa marimarina kokoa i Israely noho i Joda. Israely dia nanao izay ratsy teo anatrehan’i Jehovah Andriamanitra noho ny tsy fahalalana, ka antsoina hibebaka hiala amin’ny ratsy nataony.

Hita amin’ny filazan’ny Tompo ihany koa ny toy izany; amin’ny fampitahana ny lanjan’ny ditra sy ny hadalana ary ny tsy finoana Azy. Tsy niraharaha ny asa lehibe sy famantarana maro nataon’ny Tompo i Korazina sy i Betsaida. Nolazainy fa ho moramora kokoa ny fitsarana an’i Tyro sy i Sidona noho ireo, satria tsy mba natao tany amin’ny taniny izay natao tao amin’ny Korazina sy Betsaida (Mat.11/20-22).

Joda mpivadika

Ny teny hoe: mpivadika eto dia ratsy kokoa noho ny miodina. Ny teny hebreo manambara azy dia:  מְבּיגֵדָה  (mebigedah), avy amin’ny matoanteny hoe:  בָגַד (bagad). Teny enti-milaza, fa mahalala ny faharatsiana sy ny fahavoazana mety  hanjo vokatr’izany, nefa vao mainka manao ihany. Maniratsira an’Andriamanitra izany; toy ny mihantsy Azy.

Tsy mba nandray lesona tamin’izay nanjo ny firenen’Israely niodina tamin’Andrimanitra izy, fa iny lalan-dratsy nahadiso azy iny ihany no vao mainka aza nataony indray. Nanao izay nanafintohina an’Andriamanitra mihitsy i Joda.

Voambara, fa tsy mety natahotra an’Andriamanitra i Joda eo amin’ny Jer.3/8b, na dia efa nahita ny nanjo ny Israely aza rehefa niodina tamin’i Jehovah Andriamanitra. Ratsy noho ny miodina ny mivadika, raha eo amin’ny fitsaran’Andriamanitra ireo firenena ireo no jerena.

Toy izany koa no ambaran’i Jesoa ato amin’ny Mat.11/23-24, ny amin’ny Kapernaomy raha mitaha amin’i Sodoma sy Gomora. Efa nanaovan’ny Tompo asa lehibe samihafa sy asa mahagaga maro, nefa mbola mivadika Aminy ihany (Sodoma sy Gomora: tanàna malaza ratsy, noho ny famaizana nahatsiravina nahazo azy: Gen.13/13; 19/1-29).

Efa naseho mirangaranga izany fitsaran’Andriamanitra hihatra izany ho ahy sy ho anao: mpiodina, ve sa mpivadika? Mbola misy antso amin’ny fiverenana na fibebahana ihany koa. Ny mpiodina mora miverina, fa ny mpivadika sarotra miverina!

Ry havana malala, maro ankehitriny ny endriky ny fanompoan-tsampy mandrirotra ny olona hisaraka amin’Andriamanitra, na avy any ivelany na avy eto an-toerana. Ao ny mbola tranainy, ao kosa ny efa moderina. Araka ny mpandinika, dia ireto no fahotana fototra (mampieritreritra !); mampiseho fiodinana sy fivadihana amin’Andriamanitra, miaraka amin’ireo anarana lohan’ny demonia manao azy.

* Ny mirenty sy mamiratra: “Asmodée”

* Ny hakamoana: “Belphégor”

* Ny hatendana: “Belzeboba”

* Ny fanirian-dratsy: “Leviatana”

* Ny fieboeboana: “Losifera”

* Ny fahirana: “Mamôna”

* Ny fahatezerana: “Satana”

Fehiny

Antso toy ny nataon’ny apostoly Paoly, voasoratra ao amin’ny Asa.26/19-23 izao vatsim-panahy izao. Ambara hatrany na dia hampidi-doza ny mpitory aza, sao mba mety mibebaka ihany ny mpiodina, ary miala amin’ny ratsy ataony ny mpivadika.

Miverena re amin’ny Tompo Andriamanitrao. Ajanony sy ialao

izay mety ho fanompoan-tsampy nitazona anao teo aloha. Mbola tian’Andriamanitra hody ao Aminy hatrany ianao. Izao fotoana fihibohana izao, tohizo ny fandinihan-tena; ka mandraisa fanapahan-kevitra tsara hiverina amin’Andriamanitra. Efa nitsangana marina tokoa Jesoa, raiso ho anao izany, dia ho resinao avokoa ireo karazam-pahotana fito notanisaina teo ambony ireo; sy ny devoly mampiasa azy. Raha tsy mety miverina kosa moa ianao, dia afaka amin’ny rànao ny Fiangonana tenan’i Kristy ety an-tany.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena. RAHARIJAONA Solofonirina Mpitandrina