Jolay 2020>Tantarampiangonana

Raha jerena eo amin’ny takila voalohany amin’ny fihirana nivoaka tamin’ny taona 1894,  hita fa efa fanontana “fanimpolony” izany, izany hoe raha natonta isan-taona ohatra, efa tany amin’ny taona 1884 tany ho any izany no nivoaka io fihirana io.

Mazava araka izany fa vokatry ny fisalovanan’ny Mpitandrina ANDRIAMBELO, no nipoiran’ny komity nandrindra ny Fihirana voalohany. Mampisaotra an’Andriamanitra izany satria, tena fandraisana andraikitra lehibe teo amin’ny fivoaran’ny “hiram-pivavahana” izany, ho voninahitr’Andriamanitra.

Haingana dia haingana anefa ny fivoarana, satria tena nifarimbonan’ny tompon’andraikitra isan-karazany ny fandavorariana izany, ka ny misionera efa nahafehy tsara ny fiteny malagasy no niara-niasa tamin’ny Mpitandrina manan-talenta amin’ny hira sy ny tononkira, tafatsangana ny komity nandrindra ny fihirana voalohany nivoaka tamin’ny taona 1894 .

Tsy ela akory tao taorian’izany, niforona  ny komity vaovao, taona vitsivitsy talohan’ny 1902, misionera enin-dahy no tao anatiny dia roa avy amin’ny LMS , roa avy amin’ny FFMA ary roa avy aminy MPF. Ny avy amin’ireo voantendrin’ny komitin’ny Isan’Enimbolana dia miisa enina koa, lehilahy avokoa ireo 12 voatendry rehetra ireo .

Naharitra herintaona ny fihaonan’ny komity isaky ny alatsinainy hariva (4 ora hatramin’ny 6 ora), ny tatitra voarakitra an-tsoratra no nahalalana fa tena fifandresen-dahatra goavana no nifanaovana tamin’izany satria isan’ny nifanazavana ela.

* Tao ny te hampiditra  hira betsaka

* Tao ny te hanaisotra vitsivitsy

* Tao ny te hanaisotra ny hira maintimolaly rehetra

Nifampaherezana ihany anefa ny tsy hisian’ny alahelon’ny olona be loatra amin’ny fitiavany ny hira izay ankafiziny, nefa natao ny fifandresen-dahatra. Akory ny hagagana tamin’ny farany fa izao no niafarany ; nahena ny isan’ny hira ao anatin’ny fihirana, ka ireo hira 400 teo aloha dia lasa 277 sisa, ary ny fanampiny nampidirina any amin’ny farany dia ireto avy :

* «Manan-jara ry Jesosy» noforonin’ny Mpitandrina RAZAFIMAHEFA

* Ny Tsanta miisa 12

* Ny Antema miisa 12.

Raha tsy dinihina tsirairay ireo hira 400 tao amin’ny fihirana edisiona 1894, dia tsy ho hita ireo 53 noesorina tao, ary tsy ho fantatra koa ireo hira 22 nampidirina, ary nisy aza nasiana fanitsiana ny sasany.

Araka izany voalaza rehetra izany sarotra ny fifanarahana, ary faha 12 septambra 1902 nivoaka soa aman-tsara indray ny fihirana vaovao.

Hita fa nandalo fizahan-toetra goavana ny fihirana vao tonga amin’ny endriny ankehitriny, satria mbola handalo ny ambaratonga toy ny sivana sy fanitsiana ary fanamarihana isan-karazany, satria aim-panahin’ny Fiangonana no ventesina ao anatin’ny hiram-pivavahana, ary ny fiainan’ny olona rehetra sy ny olona manontolo no tezaina amin’ny alalan’ny hira. Tsy mahagaga raha sarotra tahaka izany ny lalana nolalovany mandra-pahatongany any amin’ny tanjona tratrariny.

Tsy takona afenina, fa miharihary na dia tsy voalaza aza, ny disadisa sy ny fifandresen-dahatra teo amin’ny fandavorariana izao fihirana edisiona taona 1902 (alahady faha 12 septambra 1902) izao.

Antony maro no nahatonga izany fanamarihana izany, dia izao avy :

* 400 ny isan’ny hira tao anatin’ny Fihirana 1894, nefa nihena ka lasa 277 sisa.

* 12 ny isan’ny misionera nanao tononkira tao amin’ny fihirana 1894, nefa lasa 23 ny isan’ny misionera nanoratra tao amin’ny fihirana edisiona 1902, ary misy vehivavy (mety vadin’ny Misionera angamba) nanatevin-daharana azy.

* 16 ny isan’ny hira maintimolaly, ny roa voalohany dia tafiditra ao amin’ny fihirana 1902, dia ny “Misaora an’i Zanahary (hira faha 2) sy ny hira “Mamy ny fitianao” (hira faha 3), fa ny hira maintimolaly 14 sisa, dia mitondra ny laharana faha 252 ka hatramin’ny faha 277 farany.

Raha tena alalinina ny famakafakana dia tsy maintsy voaresaka avokoa ireo antony rehetra ireo, ary tsy maintsy nisy ny olana nifandresen-dahatra vao lavorary ny asa fanavaozana.

Raha voaresaka lava dia lava ny fitotongan’ny hiram-pivavahana teo aloha dia betsaka kosa ny fanazavana momba izao fihavaozan’ny hiram-pivavahana izao.

Mbola hotohizana

RAJAOFETRA John

RAJAOFETRA Seta Marcel

RAJAOFETRA SETA MARCEL (15 Martsa 1954 - 22 Jona 2020)

« Sambatra izay maty dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy. » APOK 14 : 13

Nindaosin’ny fahafatesana RAJAOFETRA Seta Marcel, Filoha amperinasan’ny Gazety TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANONKALA ny Alatsinainy 22 jona 2020 rehefa nampindramin’ Andriamanitra antsika nahalala azy sy nifanerasera taminy nandritra ny 66 taona. 

Noho ny asa vitany teo anivon’ity rafitra ity nandritra ny taona maro dia heverinay fa mendrika ny hanaovana tatitra manokana eto momba ny fotoam-bavaka famoahana sy ny nanaterana ny nofo mangatsiakany tany am-pasan-drazany ny talata 23 jona 2020. Famintinana ho tahiry sy ho hitan’ny olona maro izay naniry nanatrika nefa tsy mba afaka noho izao hamehana ara-pahasalamana izao fa indrindra koa ho fampaherezana ny Fiangonana hahafahana mbola manohy ny hezaka tsara nozarainy tamim-pikirizana, fitiavana, fifaliana ary faharetana fony fahavelony. Banga olo-manga ny Fiangonana ary malahelo kanefa tsy maintsy mionona manoloana izao fahoriana izao. Anterina ny fampaherezana ny reniny, ny vadiny, ny zanany mianadahy, ny iray tampo aminy (izay any ampita) sy fianakaviana manontolo.

Araka ny fandaminana dia voafetra ho 50 ihany ny olona afaka niditra tao anatin’ny trano fiangonana ary ny solontenan’ny rafitra sy ny olona hafa dia teo an-tokontany no nipetraka (voafetra ihany koa ny isa), nisy koa ny nijoro.

Tamin’ny 1 ora tolakandro no niditra ny trano fiangonana ny razana sy ny fianakaviana akaiky tao anatin’ny feon-javamaneno notendren’ny tanora miisa 15 mpikambana ao amin’ny SMZM « Let the river run » (Carly Simon).

FANOMBOHANA

Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitarika ny litorjia sy nitondra ny hafatr’Andriamanitra tamin’ny nanatrika.

Taorian’ny fiarahabana apostolika dia ny SAL 23 no novakiana teo am-pitsanganana izay narahin’ny hira FFPM 8 : 1-2 « Dera, laza » ary vavaka.

«  Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho. Mampandry ahy amin’ny ahi-maitso Izy ; mitondra ahy eo amoron’ny rano fialan-tsasatra Izy. Mamelombelona ny fanahiko Izy ; mitarika ahy amin’ny lalan’ny fahamarinana noho ny anarany Izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho ; fa Hianao no amiko ; ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafa-tahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako eo imason’ny fahavaloko Hianao ; manosotra diloilo ny lohako Hianao ; ny kapoakako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindrampo no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ao an-tranon’i Jehovah andro lava aho. »

SORATRA MASINA

Rehefa izay dia novakiana misesy ny SAL 73 : 25-28 ; JAO 14 : 1-7 ; APOK 14 : 12-13, ity farany izay andinin-tSoratra Masina nofidian’ny fianakaviana.

« Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin’ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra. Fa, indro, very izay lavitra Anao ; aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy Anao. Fa, izaho, dia ho akaikin’ Andriamanitra no mahatsara ahy ; Hianao, Jehovah Tompo ô, no nataoko aroko, mba hilaza ny asanao rehetra aho. […]  Aza malahelo ny fonareo ; minoa an’ Andriamanitra, ary minoa Ahy koa. Ao an-tranon’ny Raiko misy fitoerana maro ; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho ; fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin’izay halehako. Hoy Tomasy taminy : Tompoko, tsy fantatray izay alehanao ; ka hataonay ahoana no fahafantatra ny lalana ? Hoy Jesosy taminy : Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana ; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako. Raha mahafantatra Ahy hianareo, dia ho nahafantatra ny Raiko koa ; ary hatramin’izao dia mahafantatra Azy hianareo sady efa nahita Azy. […]  Indro ny faharetan’ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin’ Andriamanitra sy ny finoana an’i Jesosy. Ary nahare feo avy tany an-danitra aho nanao hoe : Soraty : Sambatra izay maty dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao. Eny, hoy ny Fanahy, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy. »

Taorian’ny vakiteny dia natao ny hira « Aza avela hahalala » FF 32 ary niroso tamin’ny fitoriana ny hafatra ny Mpitandrina. (Tsy nisy feo azo nalaina moa noho ny tsi-fisian’ny fitaovana sy olona ary i Tonton Seta no tena niandraikitra mivantana ny fakana feo ny toriteny, no tsy mba afaka koa nihaino ilay toriteny satria teo ivelany).

Nanaraka ny toriteny ny feon-kira « Missa Amoris » (Saint Preux) sy vavaka fangataham-pitahiana nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra ». Noredonina ny hira FFPM 753 : 1-2 « Tiako ny hiaraka Aminao, Jesoa ». Vita izany dia nanantontosa ny famangiana ny Fiangonana ka solontena iray avy ihany no nijoro manoloana ny alitara nanatrika ny fianakaviana. Raha tsiahivina dia Loholona i Tonton Seta ary Vaomieran’ny Vola ; mpikambana ao amin’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala (Filoha) ; ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (Chef d’orchestre) sady mpitendry organ’ny Fiangonana ; ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena ; ny Vondrona Fototra Laika ary solontena ao amin’ny Komitin’ny Efitra Atsimo. Rehefa nivoaka ny namangy dia nanolotra ny teny fisaorana sy fandaminana ny Mpitandrina. Nohiraina ny FFPM 480 : 3 « Mamin’ny foko » dia nomena ny tsodrano. Ny feon-kira firavana dia « Prélude et chorale » (Saint Preux). Tamin’ny 2 ora sy 14 minitra tolakandro no nivoaka teo an-tokontany ny fianakaviana novangian’izay tsy mbola nahefa ny adidiny sy tsy afaka nandevina. 

Ny lalana nolalovana dia Ambohidahy, Betongolo, Analamahitsy, Ilafy. Tamin’ny 3 ora sy 38 minitra no nanomboka ny fotoana teny am-pasana eny Antsofinondry Ramilison Diamondra, Mpitandrina. Natao ny hira FFPM 141 : 1 « Efa resy izao » dia nisy andinin-tSoratra Masina novakiana ary vavaka. Rehefa izay dia nanambara miaraka ny fanekem-pinoana apostolika ny nanatrika, natolotra ny tsodrano, notononina ny Trinité ary nasitrika ny razana tao anatin’ny hira FFPM 515 « Tsara lova, ry Jesoa ». Niditra tao am-pasana ny reny, vady, zanak’i Tonton Seta ary mbola nitohy ny hira FFM 701 : 1-2 « Ny hiran’ny lanitra ». Nijoro manoloana ny mpandevina ny solontenan’ny fianakaviana ka nandray fitenenana fohy tamin’izany i Sandrine zananivavy nanantitra ny fisaorana ary namintina ny naha-izy azy ny rainy. Ny Mpitandrina miana-draharaha Andriatsilavina Nofy no nanao teny fohy fanatevenana ny fisaorana, nanolotra valopy samihafa. Nanangana ny tanana havanana ny nanatrika ho solon’ny fifandraisan-tanana. Nifarana ny fandevenana an’i Tonton Seta tamin’ny 3 ora sy 55 minitra tolakandro. Nisy feon-javamaneno nalefa ary mbola nijoro ny fianakaviana nampaherezina ary samy namonjy ny tokantranony avy.

Na dia tampoka sy mafy aza dia isaorana Andriamanitra naka ho any Aminy ny mpanompony. Izy anie hampahery antsika hatrany !

« Fa na dia ory sy malahelo aza aho, ny Tompo no mihevitra ahy ; Mpamonjy sy Mpanafaka ahy Hianao. Aza ela, Andriamanitra ô ! » SAL 40 : 17

 

  • Hisy pejy manokana voatokana hampahatsiahivana ny momba azy ao amin’ny gazety TARATRY NY FAMONJENA volana jolay 2020 (Lah.514).

Nanoratra : Ralaiarimanana Narindra

Naka sary  : Raharijaona Rasetamanana Solofonirina sy Rajaofetra Sandy

Jona 2020>Ny hiram-pivavahana sy ny fivoarany

“ Tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny hendry” Efesiana 5: 15

Tena ara-bakiteny mihitsy ny fivoaran’ny hiram-pivavahana vokatry ny fandraisana andraikitra nataon’ny Mpitandrina ANDRIAMBELO tao amin’ny fivoriamben’ny Isan’Enim-Bolana tamin’ny

fivoriana ara-potoana tao Ambonin’Ampamarinana.

Mampalahelo ihany fa ny anarany irery no voarakitra an-tsoratra (ny marimarina kokoa dia ny anarana hita), fa vokatry ny hetsika nataon’ny kristiana katolika tao Fianarantsoa indrindra izay naharaisana tatitra no niaingan’izao fivoaran’ny hiram-pivavahana izao, satria ara-tantara dia voasakana ny ankizy tsy hanatrika ny lamesa misasak’alina fa ny lehibe kosa (na ny kristiana protestanta aza), dia nirohotra avokoa nanatrika satria mbola nanana endrika fahatsiarovana ny andro FANDROANA fahiny izany, ary NIVARINA niaraka tamin’izany ny hiram-pivavahana.

Dia rototra avokoa ny Misionera sy ny Mpitandrina indrindra indrindra,nanangana Komity niara-nandinika ny fanavaozana ny tahirin-kira mifanaraka amin’ny foto-kevitra isan-karazany ao amin’ny fanompoam-pivavahana ka nametraka lohateny tamin’ny hira tsirairay (Fihirana disiona 1894; Laharana 1 ka hatramin’ny laharana faha 168)

Dia toy ny Diksioneran’ny Fihirana no voarakitra an-tsoratra ao anatin’io Fihirana io ary ny laharana faha 169 ka hatramin’ny faha 400 dia tsy nisy lohateny intsony, mazava tsara kosa fa vokatry ny fandinihana LALINA sy feno RISI-PO no naha lavorary izao fanavaozana izao.

Mizara roa mazava tsara ireo hira 168 voalohany fa tononkira sy feon-kira tena malagasy na dia tsy voasoratra aza ny anaran’ny mpamoron-kira fa ny sasany kosa dia feon-kira nentin’ny Misionera avy any ivelany ka ny tononkira no nadika (malaladalaka), na nanaovana tononkira mifanaraka amin’ny feon-kira…Vitsy dia vitsy ny tononkira lavabe amin’ny andininy iray ary avy hatrany dia tsapa fa nanaovana fandinihana lalina izy rehetra ireo vao nalamina ho ao anaty fihirana ary na dia tsy voalaza aza ny mpanoratra ny tononkira dia ampoizina fa olona manana ny maha izy azy avy ireo nanoratra ireo.

Malahelo ihany ny mpitantara fa tsy ananana ny boky mirakitra ny feon-kira afa-tsy ireo vitsy dia vitsy TAFITA ho ary amin’ny fihirana FFPM ankehitriny.

Manomboka eo amin’ny hira laharana faha 169 kosa dia isaorana an’Andriamanitra fa misy ny anaran’ny Mpamorona ny tononkira rehetra ary mahavariana ny fifehezan’ny Misionera ny teny Malagasy sy ny fahaizany mandrindra izany amin’ny feon-kiram-pivavahana satria amin’ny maha tononkira FOHY azy, dia tena sarotra tokoa ny mamintina ny foto-kevitra teolojika ao anatiny, ary tena fanomezam-pahasoavana nilofosany fatratra matoa vitany lavorary tsara izany.

Ny tononkira noforonin’ny kristiana Malagasy koa dia tahaka izany ihany satria tena Teolojia lalim-paka no voarakitra ao anatin’ny tononkira fohy, izay mibanjina ny foto-kevitra isan-karazany araka ny voalaza etsy aloha.

Mbola mety hisy ihany ny fomba hamoahana ny tononkiram-pivavahana voarakitra ao anatin’ity Fihirana edisiona 1894 ity, satria harena sarobidy ho an’ny taranaka ankehitriny, indrindra izay te handalina ny literatiora kristiana momba ny tononkiram-pivavahana satria tononkalo fohy dia fohy, nefa kanto dia kanto tokoa ary mirakitra hevi-dalina sarobidy mirakitra tantara.

Soso-kevitra mandalo ihany izany fa raha misy ny faniriana tiana ho tanteraka dia ho hita miandalana ihany ny handavorariana izany.

Efa voalaza teo aloha fa mizara roa ny mpanoratra ny hira ao amin’ny fihirana nivoaka ny taona 1894 ka manomboka eo amin’ny laharana faha 169 hatramin’ny faha 400 farany dia Misionera avokoa no nanoratra azy miaraka amin’ny Mpitandrina sy kristiana laika malagasy ary mahavariana ny nandaminan’ny Komity nandrindra azy, fa azo lazaina fa: “Mpanakanto” avokoa ireo nanoratra ireo, na Malagasy na Misionera Anglisy.

Ireto avy ireo Misionera nanoratra ny tononkira ao amin’ny Fihirana LMS nivoaka ny taona 1894/ Rév. J. RICHARDSON, Rév. R. HARTLEY, Rév. R. BARON, Rév. RH HOULDER, Rév. A KINGDOM, Rév; WE COUSINS, Rév; ET PRICE, Rév. GW PARKER, Rév. AE BROCKWAY, Rév. R TOY, Rév. L STREET, Rév. JS SEWELL.

Ireto kosa ny mpanoratra tononkira Malagasy: RAMAHANDRY, J ANDRIANAIVORAVELONA, RADAFINE, RAJAONARY, P RANIVO,

RANAIVO, ANDRIANONY, RAMBOATIANA, ary RAINIZAFIMANGA (Raiben’ny Renin’ny mpanoratra…)                    

 Mbola hotohizanaRAJAOFETRA John

May 2020>Ny hiram-pivavahana sy ny fivoarany

Ny hiram-pivavahana sy ny fivoarany

“ Tandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny hendry” Efesiana 5: 15

Naharitra ela loatra ny fahasorenana, eny niafara tamin’ny fahatezeran’ny sasany aza, noho ny fitantarana mitohy sy maharitra ny fahasimban’ny hira, ary niafara tamin’ny fivarinany ho «Zafindraony» aza tamin’ny farany.

Tsy maintsy lazaina tamin-kenatra anefa, fa betsaka ny olona no mankasitraka ny Zafindraony hatramin’ny kristiana aza, nefa aoka ho fantatrareo marimarina, fa tena fomba fiasan’ilay ratsy na ilay devoly izany fivarinany izany ka tsy tokony hankasitrahana.

Ny taona 1894 dia  nivoaka ny fihirana misy hira 400 izay mizara roa mazava tsara fa hira avy amin’ny fiainana kristiana tranainy dia ny hira tamin’ny fiainan’ny Fiangonana voalohany niafara tamin’ny andron’ny Maritiora izany.

Ny tapany faharoa ao amin’io fihirana io dia ny laharana faha 169 ka hatramin’ny laharana faha 400 izay mitondra ny lohateny hoe: «Rahoviana no ho tonga ny farany ?»

Mahavariana sady mahafinaritra ny firafitry ny fihirana, satria avy hatrany dia ahitana mazava ny fiainana kristiana «roa sosona», izany hoe «fiainana kristiana tamin’ny fiandohany», sy ny «fiainana kristiana tamin’ny andron’ny Maritiora»

Ny tapany faharoa kosa dia efa mampibaribary ny fivoarana vokatry ny fandaminana notarihin’ny Mpitandrina ANDRIAMBELO ka nahavoatery nisian’ny fandaminana ary angamba avy amin’izany no nijoroan’ny Komity nandrindra ny fandrafetana io Fihirana io ny taona 189. Ny tsara homarihina anefa, dia voalaza mazava tsara fa io boky Fihirana nivoaka tamin’ny taona 1894 io dia efa fanontana FANIMPOLONY, koa raha heverina ho isan-taona ny fanontana printy fara-fahakeliny, dia efa tany amin’ny taona 1884 tany ho any izany ny fanontana voalohany.

dia tena mahafinaritra sady mahaliana ary tena mampisaotra an’Andriamanitra ny famakiana sy fandalinana izay voarakitra ao anatin’ity Fihirana editiona 1894 ity, satria raha ho resahantsika manokana aloha ny tapany voalohany (Laharana 1 hatramin’ny laharana faha-168); dia misy toro-lalana ho an’ny Mpitarika avokoa ny hira reehtra toa ny hoe:

«Fangataham-pahendrena»

«Fiderana an’Andriamanitra»

«Ny voninahitr’Andriamanitra»

«Filazana ny soa nataon’i Kristy»

«Fivavahana iantsoana an’i Kristy»

«Fiantsoana ny Fanahy Masina»

«Andro Alahady»

«Fitiavana ny trano fivavahana»

«Fitiavana ny Tenin’Andriamanitra»

«Ny hamamin’ny Baiboly»

«Alohan’ny Toriteny»

«Ny nahaterahan’i Kristy» hira iray

«Famonjena»

«Fahagagana nataon’i Kristy»

«Lalan’ny Famonjena»

«Sarotra avotra ny aina»

«Fahoriana»

«Ny tsy finoana an’i Kristy»

«Fahagagana nataon’i Kristy»

«Fitiavan’Andriamanitra»

«Jesosy aron’ny mino»

«Fiderana an’i Kristy»

«Fiheverana an’i Kristy»

«Fanekena an’i Kristy»

«Fahatahorana an’i Kristy»

«Jesoa ifaharana»

«Jesoa ifaliana»

«Fanantenan’ny mino»

«Fahafinaretan’ny mino»

«Ny fahamasinana»

«Ny amin’ny fahoriana»

«Ny fivavahana»

«Ny sain’i Jesoa»

«Ilay menarana varahina»

«Orimbaton’ny famonjena»

«Ny taola-maina»

«Ny mamaky efitra»

«Ilay samaritana tsara fanahy»

«Jesoa Mpiandry tsara»

«Fivavahan’ny mpanota»

«Andrianjatovo»

«Fampahiratan’i Jesoa ny jamba»

«Fivavahana ho an’ny namana»

«Fiantsoana ho an’i Kristy»

«Ny mikambana tsy azo sarahina»

«Fifankatiavana»

«Fielezan’ny Tenin’Andriamanitra»

«Fahatsiarovana ny fahafatesan’i Jesoa»

«Ho an’ny antitra»

«Ny taona miherina»

«Maniry ho faty»

«Ny fahafatesan’ny mino»

«Andro fitsaharana»

«Fiainana mandrakizay»

«Fiainana an-danitra»

«Fivavahana ho an’ny Andriana»

«Hody»

«Firavana»

Hitantsika araka ireo lohahevitra mialoha ny hira tsirairay avy ireo, ao amin’ny tapany voalohany amin’ny fihirana, fa toy ny Diksioneran’ny Hira io Fihirana voalohany io, ary hita fa tena nanampy betsaka ny tompon’anjara amin’ny fitarihana ny fanompoam-pivavahana. Tena fivoarana lehibe teo amin’ny fiainan’ny Fiangonana voalohany izany, satria avy hatrany dia ampifandrifiana amin’ny toriteny fotsiny ny hira dia feno avy hatrany ny foto-kevitra tiana holazaina.

Marina fa fehezan-teny fohy hatrany ny tonon-kira rehetra, fa hita tsara kosa fa fivoarana lehibe izany teo amin’ny fiainana kristiana voalohany.

Mbola hotohizana

RAJAOFETRA John