SVM Avril 2021

FJKM Amparibe Famonjena
Sampana Vokovoko Manga sy Rantsana Fanantenana

" Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra" Hebreo 10 : 39a

Ny alahady 21 febroary 2021 teo dia nisy ny antsam-piderana izay niarahana tamin’i Mialy RAKOTOMAMONJY sy NY KORAITA ho fanakalazana an’andriamanitra noho ny faha 30 taona ny SAMPANA VOKOVOKO MANGA SY RANTSANA FANANTENANA. Nisy ihany koa ny fandraisana anjara izay nataon’ireo ankizy sy tanora beazina ato amin’ny Rantsana Fanatenana mba hifady sy handa sahady ny zava-maha- domelina sy zava-mahamamo amin’izao androm-pahazazany sy fahatanorany izao, ka hahatonga azy ireo hahasahy hijoro vavaolombelona ho an’i Jesoa Kristy.


Ny hetsika moa dia tsy rindrakira fe rindrakira fotsiny fa natao hitoriana ny filazantsara ka andritra izany dia nisy ny fitoriana fa tempolin’Andriamnanitra ny tenantsika ary noharian’Andrimanitra ho tsara tahaka azy isika ka noho izany indrindra dia tsy tokony hopotehintsika amin’ireo karazam-pahotana maro samihafa.
Nandritra ny fiarahana niredona ny hiran’ireo mpihira, Mialy RAKOTOMAMONJY tamin’ny « TIAKO LOATRA » sy ny « IZAHO MATOKY ANAO »an’i NY KORAITA ary ireo hira maro be samihafa dia nanovy hery sy fifaliana ny rehetra ka sady voky ny fanahy no faly ny fo sy ny saina.
Najaina fatratra hatrany ny fepetra ara-pahasalamana nadritra io fotoana io.


Isaoranay etoana ny Ray aman-dreny Mpitandrina mivady sy ny Biraom-piangonana, ny sampana sy sampan’asa rehetra sy ny mpiandraikitra ny fafana izay nitondra anay am-bavaka sy nifanome tanàna ary nifarimbona tamin’ny fanatontosana ny hetsika ; ary ianareo mpianakavin’ny finoana tsy an-kanavaka tamin’ny fanotronana anay. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana anie hamaly fitia anareo.
Ho tohin’ny fankalazana, dia manasa anareo mpianakavin’ny finoana rehetra izahay ho tonga hanatrika ny fifampizarana izay hotanterahinay ny asabotsy 24 aprily 2021 amin’ny 9 ora maraina eto amin’ny tanànan’ny fiangonana. Zoky Seheno Rajaomaria no hitondra ny famelabelaran-kevitra araka ny lohahevitra hoe : « Miady amin’ny fihemorana ara-panahy ».
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

Sampana Vokovoko Manga – febroary 2020

Sampana Vokovoko Manga – febroary 2020

« Ary mitandrema fandrao ny fonareo hovesaran’ny vokatry ny fisotroan-toaka sy ny fahamamoana ary ny fiahiahian’izao fiainana izao ».

(Lio 21:34)

Ny Sampana vokovoko manga dia sampana velona sy miasa eto anivon’ny Fiangonana FJKM Amparibe Famonjena nanomboka ny taona 1991. Ny antom-pisiany dia mitaiza sy manampy ny olona hifady ny zava- mahamamo sy ny zava-mahadomelina, izay hitantsika fa mahazo vahana amin’izao andro ankehitriny izao, ary tsy mifidy sokajin-taona intsony izany fa maha-henika ny olona rehetra na lahy, na vavy, na ankizy, na olon-dehibe. Ny antom-pisiany koa dia maneho @kristiana rehetra fa tempolin’Atra ny tenany ka tokony harovana araka ny teny fanevan’ny sampana manao hoe: “Tsy fantatrareo va fa tempolin’Atra ianareo, ary ny fanahin’Atra mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin’Andriamanitra dia mba hosimban’Atra kosa izy, fa masina ny tempolin’Andriamanitra , dia ianareo izany” (IKor 3:16-17). Izany no antony hitaizana ny mpianakavin’ny finoana ny @tokony hisotroana ny ranomboankazo mahasalama izay tanterahinay eto @fiangonana isaky ny alahady fandraisana, izay isaoranay antsika rehetra mandray izany sy manohana ny asan’ny sampana.

Noho izany marihina fa mifady ny zavamahamamo sy mahadomelina ny mpikambana ao amin’ ny SVM fa tsy miady amin’ny olona mbola mandray ireo ary izy ireny indrindra no entanina hiditra ato anatin’ ny sampana.

Sary 2 : sarin’ny mpikambana alahadim-bokatra jona 2019

Toy izao ny rafitra misy ny taom-piasana 2020-2024:
Birao:

-Filoha:
Razafimbelo Holy
-Filoha mpanampy:
Andrianirina Haingoniaiko
Randriamasimanana Jean-Yves
-Mpitan-tsoratra PV:
Rakotoarisoa Meva
-Mpitan-tsoratra vola:
Rakotoarisoa Dina
-Mpitam-bola:
Ravokatra Nina
-Mpanolo-tsaina
Harentsoa Louisa

Misy ny Komity miisa 10 ary eo koa ny Rantsana Fanantenana izay mitaiza ny ankizy sy ny tanora hifady ny zavamahamamo sy ny zavamahadomelina.

Meva
Mpitan-tsoratra SVM