TENIN’NY MPITANDRINA

TENY FANOLORANA TRANOKALA

Ry havana malala ao amin’ny Tompo :

« Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. » (Hebreo10 :24)

« Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara. » (Ohabolana 14 :22)

Feno haravoana sy hafaliana isika mihaona sy mitafa eto anatin’ny tranokalam-pifandraisan’ny F.J.K.M. Amparibe Famonjena. Ny tranokalam-piangonana toy izao dia entina hampitana zavatra maro momba ny Fiangonana sy ny kristiana miserasera ao anatiny.

Ny asan’ny Fiangonana dia misy dingana telo mifanao ambaratonga mba hahatanterahany ny baikon’ny Tompo hoe « … fahano àry ny ondrikeliko » (Jao.21:15). Ireto avy izany : fitoriana ny Filazantsara ho an’izay tsy mbola ao am-bala ; fitaizam-panahy rehefa tonga mikambana ho andiany iray amin’ireo efa ao am-bala ; ary fitaizam-pinoana mba ho kristiana sahy milaza hoe « … fantatro izay inoako » (2Tim.1:12d). Amin’io ambaratonga farany io dia tsy zaza amin’ny ara-panahy intsony, fa olona efa mahatratra ny ohatra ny finoana (Efe.4:13). Fomba mahomby entina mampita io baikon’i Jesoa io ny teknolojia toy izao, ka isaorana sy omem-boninahitra Andriamanitra.

Tenan’i Kristy ety ambany masoandro ny Fiangonana ka mila mijoro vavolombelona amin’ny sehatra rehetra. Ilaina ny mifampitaiza sy mifanabe indrindra rehefa manana fitaovan-tserasera tahaka izao. Ny tanjona kendrena amin’izany dia ny hahatonga ny olona rehetra hanolo-tena ho an’ny Tompo, ho tonga amin’ny fanavaozana ny saina, miezaka mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra, ka hikatsaka  izay tsara sy marina ary ankasitrahan’ny Tompo (Rom.2:1,2).

Vokatra ara-panahy maro no azonao rantovina rehefa mitsidika ny tranokala; satria ianao dia tafiditra amin’ny dingana iray izay notanisaina teo ireo. Ankoatra ny fahafantaranao ny vaovaon’ny Fiangonana sy ny hafatra ary fanentanana isan-karazany, dia irinay koa ianao handray zava-tsoa maro sesehena. Enga anie ho mpiara-monina mifanasoa isika ka mandray sy miorina ary mizara ny zava-tsoa sy ny tsara azontsika tamin’ny fiantranoana tato amin’ny tranokalan’ny Fiangonana.

Miarahaba anao àry  manokatra izao tranokala izao, sady misaotra koa anao mitsidika. Manantena izahay fa ho be zava-mahaliana anao ato, ka hahatonga anao hamangivangy matetika, fa tianay havana izany. Hahita ny tsara sy marina ary masina ankasitrahan’Andriamanitra ato ianao, sady hisy fiovam-piainana mendrika ny maha kristiana anao ny vokatry ny fitsidihana nataonao.  Farany : « Mahereza ka mahefà ; ary Jehovah anie homba izay tsara »  (2Tan.19:11).

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena.

RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina
F.J.K.M. Amparibe Famonjena
S/P Antananarivo Andrafena (SPAA 10)

Sabotsy 13 sy Alahady 14 Jona 2020

ALAHADY 14 JONA 2020

Alahadin'ny Sampana Lehilahy Kristiana
"Miahavana ao amin'ny Tompo"

« Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao: fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao: Izaho no Jehovah. » (Levitikosy 19:18)

Ny fotoana voalohany tamin’ny 7 ora no tanterina amintsika izao. Rakotovololona Lova avy ao amin’ny Sampana Lehilahy Kristiana no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina miana-draharaha Andriantsilavina Nofy no nitondra ny hafatry ny Tompo ary Rasolonjanahary Fidy no nanatanteraka ny vavaka sy vakiteny. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

Alahady ivom-bokatra sy nitondrana am-bavaka ny Sampana Lehilahy Kristiana androany, ary ny lohahevitra izay banjinina amin’izao volana Jona izao dia ny hoe « Mihavàna ao amin’ny Tompo ».

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia ny Salamo 97:10-12 « Hianareo izay tia an’i Jehovah, mankahalà ny ratsy; Miaro ny fanahin’ny olony masina Izy Ary mamonjy azy amin’ny tanan’ny ratsy fanahy. » no niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.

Taorian’izay dia nohiraina ny hira FFPM 267 :1,4 « He ny andon’ny maraina »

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Misaotra noho ny fitantanan’Andriamanitra izay tsy namela hiaina tao anatin’ny fahabadona, naniraka mpanompo hanorona sekoly. Manokana izao fotoana izao hitondrana am-bavaka ny ezaka rehetra ho fampandrosoa izany sekoly izany ary koa hitondrana am-bavaka ny Sampana Lehilahy Kristiana izay manatanteraka ny herinandrom-bokatra. Mangataka ny herin’ny Fanahy Masina mba hifantoka sy ho mendrika ny hanome voninahitra an’Andriamanitra. Amin’ny anaran’i Jesoa no anaovana izao vavaka izao.

Nisy feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy ny efa niomana tamin’izany.

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Harentsoa Mamy, mpampianatra ao amin’ny K10 no nanatontosa ny dimy minitran’ny Sekoly Alahady. Ny Filipiana 2 :4 no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy : « Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an’ny namany koa. »

Naka ohatra momba ny vaovao malaza eran-tany izy dia ny “Coronavirus”.

Nohazavana tamin’izany fa ny haterak’izany « Coronavirus » izany dia ny “confinement” izany hoe  fihibohana, tsy mahazo mifanerasera intsony, tsy mahazo mifamangy ny fianakaviana sao mifindra ny aretina.

Tokony ho tadidintsika anefa fa Jesoa Kristy dia mpampihavana , toky fampiraisana eo amin’ny fiainana. Izany hoe isika dia tokony hanana fijery vaovao, fomba fanao vaovao, fisainana vaovao.

Ny takian’ny Tompo amintsika araka ny tapany faharoa amin’ny andinin-tSoratra Masina « mihevitra ny amin’ny namanao », dia izaho sy ianao, tokony tsy mieritretritra izay momba ny tenantsika irery intsony, noraisina ohatra: ny fianarantsika, ny asantsika, ny tokantranontsika no mahavariana antsika. 

Ny tokony ataontsika dia ny mivavaka ho any namana mba handray an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy, mivavaka ihany koa ho an’ny namana  izay tratry ny olana.

Taorian’iay hafatra fohy sy vavaka dia nohiraina ny FFPM 534:1,4 « Misy didy tena tsara » ary nofaranana tamin’ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

Nanao ny vavaka sy ny famakiana nisesy ny Teny Soratra Masina i Rasolonjanahary Fidy.Ny Perikopa androany dia ny Levitikosy 19:16-18 ; Marka 9:33-50 ; Filipiana 2:1-4.

Nohiraina teo am-pitsanganana ny hira FFPM 531 : 1,3 « Ry Jesoa loharanon’aina».

TORITENY

Nivavaka ny Mpitandrina miana-draharaha, Andriatsilavina Nofy, mialohan’ny nitoriny Teny. Nangataka  an’Andriamanitra mba hiasa ao anatin’ny tsirairay amin’ny alalan’ny Fanahy Masina mba ho feno izany Fanahy Masina izany ka ho tany lonaky ny Tenin’Andriamanitra.  

Ny hafatra dia noraisiny avy ao amin’ny Levitikosy 19:16-18. Resaka fampiharana no hafatra. Fampiharana na fiainana avy  hatrany amin’ny Teny hoe : “tiava ny namanao tahaka ny tenanao”

Ohatry ny ahoana izany tia ny namana tahaka ny tena izany ? Ampidirintsika ny amin’ny hoe fotoanan’ny SKL anio. Ny lehilahy rehefa miresaka dia somary mivatambatana ka haheno fomba fitenin-jatovo ianareo ato anatin’izao toriteny izao.

1- Tiava ny namanao tahaka ny tenanao

Aza lehilahy manao zipo. Tsy kilt écossais akory ny zipo eto. Ny  andininy faha 16 no manambara izany eto. Ny tiana ambara amin’izany eto dia hoe :

 • Aza manaratsy ny namana amin’ny hafa, izany hoe lehilahy mitantara “secret” na ny tsiambaratelony. Ny lehilahy rehefa tafavorivory eo ambody vera dia hoy ilay teny hoe “dans un verre se trouve la vérité”. Mitantara “secret” ilay namana dia mihaino ianao dia avy eo tsy mahatana ilay “secret” dia lasa hitantara sy hanaratsy amin’ny namana hafa. Tokony hosafidiana ihany ny namana amintsika Kristiana. Mila mahatandrina, ny zavatra hohenoina, mitahiry tsiambaratelo. Aoka tsy ho lehilahy manao zipo
 • Aza mijoro ho vavolombelona mandainga. “aza mitsangana handatsaka ny ran’ ny namanao”: Misy lehilahy tsy menatra ny mandainga, milaza zavatra tsy marina. Toetran’olombelona hita eny amin’ny fiaraha-monina eny izany. Mety misy tahaka izany eo anivon’ny Fiangonana. Lehilahy variana mitatasika, hoy ny fiteny ankehitriny, mangorongoron-dreska etsy sy eroa.

Ny vehivavy koa tsy latsa-danja amin’izany. Ao anatin’izany ny vehivavy. Ao anatiny toetra takiana amintsika kristiana ny hoe tsy mifanaratsy, tsy mijoro ho vavolombelona mandainga.

Aoka tsy isika no hahatonga fanafitohina, apka tsy ho avy amin’ny lehilahy  ny hijoro ho vavolombelona mandainga

2- Aza maka aretim-po FAMELAN-KELOKA (and. 17)

Ny andininy faha 17 no hangalana izany. Angaha moa ny aretim-po alaina ? Fomba fiteny ankehitriny izany. Misy olona  maka hatezerana amin’ny tsy misy antony, mankahala amin’ny zavatra tsy fantatra.

a -Aza mankahala.

Raha namaky ny Filipiana dia tokony hitady fiombonana, fampiraisana , firahalahiana isika eo anivon’ny fianakaviana, fiaraha-monina. Fankahalana anefa no betsaka ; tsy hidirana ny lafony politika fa ny atsy mankahala ny atsy,  ny atsy mankahala ny atsy hany ka na zavatra tsara aza by ataon’ny anakiray dia tsy tiavin’ny anankiray. Eo anivon’ny fianakaviana koa dia misy fankahalana isan-karazany. Ao anaty fianakaviana tsy maintsy misy Ra-Dadatoa be fitenenana. Miteny tsy amin’ny ftiavana dia lasa hankahalan’ny ankizy. Koa raha miteny ianao dia soloy fitiavana ny fankahalana. Ny lehilahy mantsy somary mitratrevatreva, nefa raha am-pitiavana dia fantatra ihany.

Tsy latsa-danja amin’izany koa ny vehivavy. Tahaka ny ahoana ny vehivavy eo amin’ny fiainana andavan’andro ? Tsy hilaozan’izay misy fahatezerana mandala. Aza mankahala fa soloy fitiavana

b- mananara dia mananara ny namanao, mba tsy hahazoanao heloka noho ny aminy.

Mananara mahitsy ny namanao, tsy miolakolaka, tsy manao “demagogie”, tsy miodikodina fa miteny mahitsy. Ny hoe mananara dia misy dikany telo :

 • Manitsy ny tsy mety ataony, manitsy am-pitiavana. Mandresy lahatra ny namanao amin’ny izay ratsy ataony, mampibebaka azy
 • Manondro sy mampahafantra azy fa tsy mety ny nataony.
 • Ny takiana aminao dia fanitsiana am-pitiavana, fanitsiana feno fitiavana. Hita taratra amintsika Malagasy koa izany manao hoe “Am-pitiavana be no hitenenako aminao hoe izao no nataonao”. Aza mankahala be fahatany. Rehefa manitsy dia manitsy am-pitiavana. Rehefa tafita ny hafatra dia mahatsiaro maivana isika

Jesoa dia tsy mamaly be fahatany ny mpianany fa manitsy am-pitiavana koa aoka isika hanitsy ampitiavana. Aza mankahala.

3- Aza miandry “retour”

Ao amin’ny andininy faha 18 no ahitana izany. Aza mamaly ratsy na “vengeance” no tiana resahina eto : misy karazana olona toy izany, na ny lehilahy, na ny vehivavy.  Ho an’ny lehilahy, aza manana izany famaliana ratsy izany, ary ho an’ny vehivavy aza miandry kendritohana.

Lasa manao lolompo ny olona izany hoe mitahiry ao anaty vokatr’ilay ratra anaty, fahatezerana, tsy famelana heloka.Hoy ny Tenin’Andriamanitra hoe “aza mitahiry lolompo ianao”

Amin’izao fotona izao eo anivon’ny fiangonana ny atao hoe “vengeance pastorale”.  Aza manao izany. Aza miandry kendritohana. Aza mamaly ratsy, aza mitahiry ny lolompo. Rehefa tanterakao izany dia ho tia ny namanao tahaka ny tenanao ianao.

Aoka ho fiainanao izany satria izany no kendrena ho aminao.

Mampahery anao lehilahy kristiana satria misy ireo karazana olona ireo. Ny Tompo hampahery anareo.

Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra

feon-javamaneo

FAMELAN-KELOKA

Misaotra an’Andriamanitra izay tsy namela ho diso anjara amin’ny hanim-panahy, tsy mitsahatra mampahafantatra ny sitrapony. Araka ny hafatra noraisina dia mampianatra anay ny ho tia ny namanay tahaka ny tenanay Izy, tsy hankahala, tsy hanaratsy, tsy hijoro ho vavolombelona mpandainga ary tsy haka aretina amin’ny fahatezerana fa mba hifananatra am-pitiavana. Nampianatra koa Andriamanitra ny tsy hamaliana ratsy sy tsy hitehirizana lolompo.

Mpanota anefa, tsy misy fahamarinana, koa manantona amin’ny fo torotoro mihaiky ny tsy fahamarinana.

Andriamanitra be famindrampo sy mamela heloka ny Andriamanitra hivavahanay ka mino ny famelan-keloka ao amin”i Jesoa Kristy Mpamonjy izahay. Misaotra Jesoa.

Ho fanehoana ny finoana dia niarahana  ny fanekem-pinoana Nikeana (Lah.2).

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ralaindimby Haja, Mpitantsoratry ny volan’ny Fiangonana, no nilaza ny raharaha. Anisan’ny nambarany tamin’izany :

 • Mitohy ny fanatotonsana ny fanompoam-pivavahana na mbola eo ary ny fepetra tsy maintsy arahana
 • Alahady heriny dia fanateram-bokatry ny Rantsana Fanantenana sy ny Sampana Vokovokomanga
 • Alahadin’ny taranaka sy ny ankohonana : 27 sy 28 jona. Amin’io koa no hanatanterahana ny hetsika gasigasy koa aza adino ny fitafy malagasy

FANATI-PISAORANA

Nandray anjara hira ny Sampana Taninketsa.

Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 268 “Jesosy no mpiandry ny Fiangonanay”.

Ny FFPM 356 :5 “ Ry sakaizan’ny mpanota”no nohiraina ho fanolorana izany.

VAVAKA FANGATAHANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana

Mbola nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny fahasoavany ka mbola afaka nanatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao. Indreto mitondra am-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana. Mitondra am-bavaka ny rafitra rehetra ao anatin’ny Fiangoanana ka tsaroanay manokana amin’izanyny Sampana Lehilahy Kristiana manatanteraka ny fetim-bokatra 2020. Mivavaka koa ho an’ny Sekoly FJKM manerana ny nosy izay ao anatin’ny fotoan-tsarotra. Mivavaka ho an’ny fiainan’ny firenena manontolo mihitsy. Ianao Tompo mahalala ny zava-misy eto amin’ny tany sy ny firenena. Mpamonjy ô, ho any amin’iza izahay ? Apetrakay eo am-pelatanao  manomboka any amin’ny Filoham-pirenena ka hatrany sefo fokontany sy izay nomena andraikitra mba handeha amin’ny fahamarinana sy fahamasinana ka hifampitsinjo. Toa izany no hametrahanay eo ampelatananao koa hatrany amin’ny mpanao gazety, mpikarakara ny fahasalamana mba hahatanteraka ny asany ka ho voaaro amin’izany areti-mandringana izany. Trotroinay am-bavaka koa ny mpitandro ny filaminana hanao ny asany amin’ny fahamarianana sy am-pitiavana. Mivavaka ho an’ireo ray amandreny manan-janaka hiatrika fanadinana, na ireo ankizy hisondrotra kilazy ; apetraka eo ampelatananaofa ireo no ho avin’ny firenena, ho avin’ny Fiangonana koa.

Mivavaka ho an’ireo izay mahatsiaro fahasahiranana, tsy salama, manamanjo, mangata-bavaka….

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 753 :1,4 “Tiako ny hiaraka aminao jesoa”Niarahana nanonona ny tondrozotra 2020.

Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira  FF 39 :1 “ Ray ô, mba faniriako” nofaranana tamin’ny Amen.

Nivavaka mangina ary notononina ny Trinite masina : “Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina” Amen

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Aim-panahy
 • Fafana : Raharijaona Nirina
 • Fanamafisam-peo : Rajaonarison Lanto
 • Mpitendry orgue : Rajaofetra John
 • Nandray an-tsoratra :  Raoliarizaka Bakoly
 • Naka ny sary : Ranaivoson Joël
 • Naka ny horonan-tsary : Rakotondramboa Andry
 • Nandrafitra ny horonan-tsary : Raharijaona Nirina

Sabotsy 06 sy Alahady 07 Jona 2020

SABOTSY 06 SY ALAHADY 07 JONA 2020

« Mihavàna ao amin'ny Tompo »

« Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. » (Jaona 13:34)

Ny fotoana voalohany tamin’ny 7 ora no nakana izao tatitra izao. Ramilison Diamondra, Mpitandrina no nitarika raha Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana Ravoniharimino Faramalala sy   Rabeson Fidy no nitari-bavaka sy namaky ny Tenin’ny Soratra Masina mialohan’ny toriteny.Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.

Alahadin’ny Trinité androany ary koa  niarahabana sy nitondrana am-bavaka ireo reny rehetra. Lohahevitra vaovao indray no banjinina izao volana Jona izao dia ny hoe « Mihavàna ao amin’ny Tompo« 

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Ny SAL 149 ; 1 – 4 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika. Ny hira FFPM 1 :1 « ANDRIANANAHARY, Masina Indrindra » no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Nisy feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy ny efa niomana tamin’izany.

FOTOANAN’NY SEKOLY ALAHADY

Zoky Rabiazamaholy Léa, mpampianatra ao amin’ny K6 no nitondra ny hafatra ho an’ny ankizy. Ny lohahevitra amin’ity volana Jona ity no teny fanolorona nentiny niarahaba ny fiangonana, dia ny hoe « MIHAVANA AO AMIN’NY TOMPO »

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy dia araka ny 1Jao : 4: 7a: «  Ry malala, aoka hifankatia isika, fa ao amin’Andriamanitra ny fitiavana »

Matetika dia teny alain’ny mpanambady ho teny filamatra sy atao toriteny ity teny ity, fa eto kosa dia atao ho tantaran’i Soa kely, tovovavy kely Kristiainina sy mpianatra Sekoly Alahady izay monina any ambanivohitra izy eto.

Niantso namana iray izy hiraka hilalao tantara amin’ny vato kely aminy. Mialoha izany anefa dia namoaka ody ambava fo izy avy anay kitapo keliny ka mofo mihosotra tantely izany ary tsy foiny ho azy irery fa nozarainy tamin’ilay namana.

Ny fanoharana sy ny lesona azo nalaina tamin’izany, dia fanehoana ny fitiava-namana. Fifanampiana, fitiavana, izany tokoa no andrasan’ny Tompo amintsika tsirairay avy. Nanatontosa vavaka ny mpampianatra rehefa vita ny fampianarana.

Notanterahin’ny fiangonana avy hatrany hira FFPM 183 : 1 « MIDINA RY FANAHY O », ary notohizana tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra ny fotoana.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nanao ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Diakona Ravoniharimino Faramalala ary ny Diakona   Rabeson Fidy no namaky nisesy ny Teny, araka ny SAL 133 ; JAO 13 : 34 – 35 ; ROM 13 : 8 – 10 . Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFPM 242 : 2 « MISAOTRA ANAO IZAHAY RY RAY » dia toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny teny nangalàna ny hafatra dia ny avy ao amin’ny tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Jao 13 : 34-35, Ao anatin’io Teny io dia misy efa hain’ny Kristianina tsianjery ary napetrak’i Jesoa ho an’ny mpianany sy izay rehetra mpanaraka Azy, Lohahevitra azo tsoahina amin’izany ny hoe « Fanomezana fiainana vaovao », izany no lohahevitra atolotr’ity Soratra Masina ity.

Ny hevitra amin’izany Teny afaka zaraina roa mazava, dia ny :

 • Toro hay fiainana Kristianina
 • Famantarana fanoavan’i Jesoa Kristy

1 - Toro hay fiainana Kristianina

Ilay fifankatiavana asain’ny Tompo tanterahina no toro hay. Azo raisina ho didy ihany koa izy kanefa tsy didy mavesatra fa fiainana mihitsy. Ao anatin’izany dia atoro mba hahay ianao ka tsy misy fanagejana na jadona fa fiainana mahafinaritra. Tokony hisy ihany koa fifampitsinjovana eo amin’ny fiainana mba hisehoan’ny fifankatiavana.

Fanamafisana ihany koa fa ny fiarahana miaina dia tokony atao am-pitiavana satria na teo amin’ny mpianatry ny Tompo aza dia nisy izany fiarahana miaina izany. Izany tokoa no tokony ataontsika Kristianina eto anivon’ny Fiangonana ho marika fa mpanara-dia an’i Jesoa Kristy isika. Ny modely izay omen’ny Soratra Masina dia ny hoe omen’i Davida toerana mendrika isika, izy dia efa nampiseho antsika izany fiaraha-monina tsara rafitra sy mahafinaritra izany ka hahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay.

2 – Famantarana fanoavan’i Jesoa Kristy

Ilay fifankatiavana dia misy endrika sy fombany ary modely ho tahafiny dia i Jesoa Kristy izany. Dia ilay fitiavana mahagaga sy mahatalanjona ary tena avy any ambony izany.Ny olombelona na dia nivadika tamin’Andriamanitra aza dia mbola tiany.

 • Hita ny maha mpanaraka mahatoky rehefa manatanteraka izany didy izany dia ny fifankatiavana
 • tonga manintona ny hafa izy satria gaga sy variana ny hafa mahita ny fiainany feno fifankatiavana, dia fiainana tsara

Rehefa manana io fiainana feno fifankatiavana io ny olona dia tena miaina eo ambany fahasoavana fa tsy amban’ny lalàna intsony.  Amena!

FAMELAN-KELOKA

Nisy feon-javamaneno fohy tao aorian’ny toriteny ary nalefa tamin’ny alalan’ny fanamafisam-peo ny hiran’ny Antoko Mpihira Hasin’ny Famonjena. Rehefa izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Natolotra teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka ary natao ny fanononana ny fanekem-pinoana (Lah.1).

Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Maminirina RAZAFIMAHARO no nilaza vaovao tokony ho fantatra. Ny teny nentiny niarahaba ny fiangonana dia ny  1Jao 4 : 9 «  Izao no nanehoana ny fitiavan’Andriamanitra antsika: Andriamanitra naniraka ny Zanani-lahy Tokana tamin’izao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin’ny alalany. »

 • Fampahafantarana sy fanentanana ny olona hanaraka ny fepetra takiana amin’izao vaninandro izao momba ny fandaminana ny fanompoam-pivavahana : misy fotoam-bavaka 5 ny sabotsy amin’ny 7 ora sy amin’ny 9 ora maraina ary ny alahady amin’ny 7 ora, amin’ny 9 ora sy amin’ny 11 ora. Misy hatrany ny fotoam-bavaka nalaina sary sy feo ao amin’ny pejy facebook-n’ny mpiangona Amparibe.
 • Fotoam-bokatra ho an’ny Lehilahy Kristianina ny amin’ny eriny anio
 • Misy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo
 • Sabotsy 06 jona 2020 amin’ny 11 ora antoandro dia hianatra ny katekomena.
 • Mangataka ny fiangonana hitrotro am-bavaka ny firenena ny amin’izao valan’aretina izao

FIARAHABANA TSINGERIN-TAONA

Fiarahabana ireo teraka ny volana MARTSA, APRILY ary MEY.

Nasaina nitsangana izy ireo ka ny tenin’ny Soratra Masina niarahabana azy ireo dia ny avy ao amin’ny Dan 10 : 19a «  Aza matahotra, ry ilay malala indrindra; fiadanana anie ho anao, mahereza, eny, mahereza. », rehefa izany dia nitondra am-bavaka azy ireo ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina.

Avy eo dia nisy rakitra notanterahin’izy ireo ary nandray taratasy fampaherezana ho solon’ny fifandraisan-tanana amin’ny mpitandrina.

FANATI-PISAORANA

FFPM 428 “REKO IZAO RY TOMPO” no hira nataon’ny Fiangonana nandritra ny rakitra. Ho fanolorana izany dia ny hira FFPM 435: 1 “IZA NO HANOA NY TOMPO LEHIBE” no nataon’ny Fiangonana. Nitohy tamin’ny vavaka notarihan-dRaharijaona Solofinirina, Mpitandrina izany.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaotra noho ny toriteny izy sy ny fanolorantena izay nataon’ny Fiangonana ary nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana sy mpitory ny Filazantsara rehetra ; ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe ; vavaka ny amin’ny ezaka fampandrosoana ny fiangonana ; vavaka ho an’ny tany sy ny firenena, ny mpitondra, ny ho entiny, ny mpikarakara ny fahasalamana rehetra ; ny mpitandro ny filaminana mba ho andry fehizay ; vavaka ho an’ireo mpianatra na aiza toerana misy azy ireo na aiza, mba ho voninahitri’ Kristy avokoa ny ezaka izay atao; ny manana hataka manokana rehetra sy izay nangata-bavaka. Izany dia nofaranana tamin’ny “Rainay Izay any an-danitra”. Amena

ASA VAVOLOMBELONA

Fotoana manokana ho fiarahabana ny reny rehetra, ka ny teny avy ao amin’ny Mpi 5 : 24b «  Eny, hotahina mihoatra noho ny vehivavy mitoetra an-day anie izy.»

Nisy ny fitondrana am-bavaka azy ireo izay notanterahin’ny Mpitandrina Ramilison Diamondra,

Rehefa vita izany dia notanterahina ny hira FFPM 261 : 1 « ANKEHITRIO NO ISEHOANAO » ho fanomanam-panahy ny amin’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FF 16: 1 « TSY VITAM-PO ONENA » dia notononina ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira  « MIALOKA AMINAO» nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 8 ora sy 30 minitra ny fotoana.

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitarika ny fotoana: Ramilison Diamondra mpiomana Mpitandrina
 • Nitari-bavaka : Ravoniharimino Faramalala
 • Namaky ny Tenin’ny Soratra masina: Rabeson Fidy
 • Nitory ny teny: Mpitandrina Raharijaona Solofonirina
 • Namaky ny raharaham-piangonana: Razafimaharo Mamy
 • Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Fifandraisana
 • Fafana : Rabemananoro Jonathan
 • Fanamafisam-peo: Rakotovololona Lova
 • Mpitendry orgue: Rajaofetra John
 • Nandray an-tsoratra: Ranaivoson Joël
 • Naka ny horonan-tsary : Raharijaona Nirina
 • Nandrindra ny horonan-tsary: Rabemananoro Jonathan
 • Naka ny sary : Ramahery Hasina

Sabotsy 30 sy Alahady 31 Mey 2020

SABOTSY 30 SY ALAHADY 31 MEY 2020

« Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina »

« Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra izy. » (Jaona 3 :5)

Mbola fanompoam-pivavahana ao anatin’ny hahamehana manaraka ny fepetra napetraky ny fanjakana no hatsiarovan’ny Fiangonana ny nandrotsahana’Andriamanitra ny Fanahy Masina na ny andro Pentekosta. Ny fotoana notanterahina ny Sabotsy 30 mey 2020 tamin’ny 7 ora maraina izao taterina amintsika izao. Izao Sabotsy sy alahady izao ny farany ibanjinana ny lohahevitra  hoe « Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina », mamarana ny volana mey.

Ny Mpitandrina mpiana-draharaha Andriatsilavina Nofy no nitarika ny fotoana. Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana.

Ramatoa Rasetamanana Raharijaona Bodoarisoa no nanatanteraka ny vakiteny sy ny vavaka; ary  ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitoriteny ka ny Jaona 3:1-8 no tenin’Andriamanitra nangalany ny hafatra.Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana. Ny lohahevitra dinihana ity andro sabotsy ao anatin’ny Herinandron’ny Fanahy Masina dia hoe : “Meteza hateraky ny Fanahy »

FIDERANA AN ‘ANDRIAMANITRA

Ny mpitarika no nanomboka ary nandray Teny avy tao amin’ny Apokalypsy 22 ka rehefa vita izany dia namaly ny mpiangona tamin’ny famakiana ny Salamo 34 : 1-3 :

Hisaotra an’ i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy. Jehovah no reharehan’ ny fanahiko; Hahare izany ny mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza an’ i Jehovah amiko; ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika.” Amena

Taorian’izany dia nohiraina ny hira FFPM 176 : 1, 2, 3

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Indreto ny mpanompo voafidianao midera, manakalaza, manome voninahitra ny anaran’Andriamanitra. Lehibe Andriamanitra ka tsy takatray refesina koa izany no hideranay Anao. Ankehitriny indreto mivory amin’ny anaranao. Manoloana ny halehibeny fitiavanao dia mangataka ny famelanao ny helokay noho ny ratsy vitanay. Amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no angatahanay fifonana ho an’ny tenan’ny tsirairay. Ary amin’ny fo falifaly sy ravoravo no andraisanay ny famelankeloka avy aminao ary hisaoranay Anao izany. Mangataka ny fanatrehanao mba ha feno ny Fanahy Masina hafahanay hiatrika ny fiainanay isanandro. Anao ny dera, anao ny haja, anao ny voninahitra hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Razafindrasata Abel, Filohan’ny Sampana Sekoly Alahady no nitondra ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy tanora. Ny I Korintiana 6:19a no noraisiny ka niara-novakiana :

“Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin’ ny Fanahy Masina,”

Andeha ange ho jerentsika ny tenantsika hoy izy. Manao ahoana ny tenantsika amin’izao fotoana resahantsika izao ? Hita ny Tanana, ny vatana. Misy anefa faritra tsy hita maso fa Tempolin’Andriamanitra daholo ireny.

Maro ny fanovana afaka ataontsika amin’ny vatana (tatouages, piercing, chirurgie esthétique….). Ovain’ny zanak’olombelona ilay asan’Andriamanitra. Endrika ivelany izany

 

Ny toe-po, toe-tsaina, toe-panahy dia manova koa ny tempolin’Andriamanitra ka manjary tsy  tamana intsony ny Fanahy Masina noho izany. Tandremo ary rankizy, ry tanora sao azon’ny fakampanahy isika hanova ny asa-tanan’Andriamanitra ka tsy ho tamana ny Fanahy Masina.

Teo am-pitsanganana ny ankizy sy ny tanora no nanao ny Hira FFPM 787 :1, nampian’ny Fiangoanana ho fanamafisana izany fikolokolontsika ny Tempolin’Andriamanitra hitoeran’ny Fanahy Masina izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny Hira FFPM 190 : 1, 2 ary  nivavaka mialohan’ny famakiana ny Soratra Masina i Ramatoa  Rasetamanana Raharijaona Bodoarisoa 

Vavaka : Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Andriamanitra lehibe sy mahatahotra. Misaotra noho ny fitiavana sy ny fahasoavana hatobakao ka afaka miaina ny andro pentekosta 2020. Mandalo zava-tsarotra ny firenene nefa afaka mivavaka eto an-tranonao. Hamaky Teny sy handray hafatra. Matoky ny Fanahy Masina mitahiry ny fiainan’ny Fiangonana. Izany Fanahy Masina izany mbola mitahiry ny finoanay sy ny fanantenanay. Na teo aza ny fahasahiranana dia ny Fanahinao Masina mamelona ny Fiangonana.  Ho feno ny herin’ny Fanahy Masina anie ka ho feno fifaliana, ho velona amin’ny finoana.Mitenena amin’ny alalan’ny Teninao izay manana ny hery sy ny fahefana. Amin’ny anaran’i Jesoa izay Teny fianana no anaovana izany vavaka. Amena

Ny Perikopa voalahatra ka novakiana dia ny Isaia 44:1-5 ; Jaona 3:1-8  ary ny Asan’ny Apostoly 4 : 8-12.

TORITENY

Natao ny Hira: FFPM 164: 1, 2 mialohan’ny nitsanganan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina.

Ny lohahevitra ampifanarahana amin’ny Herinandron’ny Fanahy Masina dia hoe “Meteza hateraky ny Fanahy”.  Ity no hamaranana ny lohahevitra lehiben’ny volana mey manao hoe “Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina ”. Ny andinintSoratra Masina handraisana ny hafatra dia ny Jaona 3:1-8

Ny andro Pentekota dia fankalazana ny teny faminaniana ao amin’ny Joela 3 .5. Olona maro no handray izany Fanahy Masina izany. Ny Fanahy Masina sy ny Fanjakan’Andriamanitra dia mitovy ao antin’ny fanekena vaovao. 3 no mifamatotra : Ny fahatongavan’i Jesoa, ny fanjakan’Andriamanitra ary ny Fanahy Masina.

Nikodemosy dia mpitsara tao amin’ny synedriona. Nanaiky io ary nino fa avy amin’Andriamanitra i Jesoa. Fampianarana vaovao izany. Nitodika mankany amin’ny hoe ahoana no hidirana any amin’ny fanjakan’Andriamanitra ?

1) Tsy maintsy hateraka indray

Ny firenen’Israely no nieritreritra hiditra irery any nefa eto dia misokatra izany. Tsy misy tafiditra any raha tsy hateraka indray.Ny fidirana any dia olona hateraky ny Fanahy ; ireny no afaka manaiky hiditra any amin’ny fanjakan’Andriamanitra ka manaiky tarihin’ny Fanahy Masina. Ahoana izany hoe hateraka indray ?

Ateraky ny Rano ary ateraky ny Fanahy. Ny Rano dia batisan’i Jaona ary ny Fanahy dia batisan’i Jesoa. Tsy maintsy mandalo amin’ny batisan’i Jaona, mibebaka, izay vao afaka mandray ny batisan’ny Fanahy Masina. Izay mibebaka no afaka mandray ny Fanahy Masina

Ny famonjena dia avy amin’i Jesoa Kristy irery ihany.

2) Mahay manaiky ny fitarihan’ny Fanahy Masina.

Tsy ezaka avy amin’ny olona ny fiasan’ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra  satria manana ny sitrapony arak’izay tiany atao. Nofidin’Andriamanitra  isika satria isika nandray ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina. Dia miasa amin’izay tiany. Izay tiany satria io no nofidiny, ao amin’ny fikasan’Andriamanitra. Olona mandray ny Fanahy Masina dia manana toe-panahy araka an’Andriamanitra,  manaiky hiasan’ny Fanahy Masina.

Ny teny izay toriana dia teny fiainana ka izay manaiky ny Fanahy Masina dia maheno sy mandray ny Teny. Hita ao amin’ny Isaia 44:1-5 fa Andriamanitra dia mifidy ny olony. Ny Firenen’Israely dia voafidy satria izay no sitrak’Andriamanitra ; ao amin’ny olona nofidin’Andriamanitra no handrotsahany ny Fanahiny.

Mazoto miantso ny anaran’Andriamanitra ny nandray ny Fanahy Masina. Matoa nandray ny Tenin’Andriamanitra isika Malagasy dia isan’ny tian’Andriamanitra, tafiditra ao amin’ny fanjakan’ Andriamanitra. Izany no ankalazana ny andro Pentekosta.

Izao no fampiarana amin’izao andro Pentekosta izao :

Raha mety ateraky ny Fanahy isanandro, isanora ianao dia mazotoa manolotra ny tenanao ho an’ny Tompo. Izay no asan’ny Fanahy Masina ao anatintsika ao     ; katsao mandrakariva io fanjakan’Andriamanitra io ; mivokisa ny teny Fiaianana afa aza variana ; miasà ny asan’Andriamanitra mba hampandrosona ny Fiangonanan’Andriamanitra  sy  fanafainganana ny fihavian’ny Tompo ; mahefa be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo.

Hamafiso ny finoanao ka ataovy lalina ao amin’Andriamanitra  Ray, Zanaka sy Fanahy Masina ny fanantenanao.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena

VAVAKA SETRIN’NY TORITENY

Manoloana ny fitiavan’Andriamanitra izay nasehony dia mahatsiaro tsy tanteraka isika.

Ry Andriamanitra ô, miasa feno ho anay Ianao ka nampiasanao ny mpanomponao nanambra taminay ny sitraponao. Tokony manaika ny hateraka indray izahay, hateraky ny fanahy mba hafahana miditra any amin’ny fanjakanao. Mila manaiky ny Fanahy Masina izahay ka tokony mahay mitsara ny tenanay izay hahafantaranay fa ao anatinay Ianao ary izay tia Anao ihany no hitoeranao sy hiasanao.

Manolotra indray ny tenanay aminao izahay ka hijoro tsara ho mpianatry ny Tompo ka hahefa be. Ny tsirairay avy ao anatin’ny toritena izay norenesina dia samy nandray avy taminao avokoa ka ao anatin’izao vavaka mangina fohy izao no hitenenany any ampony tsy milaoka ny mahakasika izany Teninao izany. Misaotra anao Andriamanitra fa mpihaino vavaka Ianao. Amena

Rehefa izany dia niara-nanonona ny fanekem-pinoana apostolika ny mpianakavin’ny finoana rehetra.

Nisy feon-javamaneo ary niroso tamin’ny raharaham-piangonana

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ranaivoson Jacky, Mpitahiry ny volan’ny Fiangonana, no nilaza ny raharaha. Anisan’ny nambarany tamin’izany :

 • Tontosa ny Herinandron ny Fanahy Masina izay nohezahana hatrany ny namaoka izanytao amin’ny Facebook
 • Fandaminana vaovao mahakasika ny fanompoam-pivavahana izay tanteraha aty am-piangonana indrindra mbola ao anatin’izao hamehana ara-pahasalaman izao : 5 hatrany no fanompoam-pivavahana azontsika hatrehana  sy tanteraha ny sabotsy sy alahady. Nahazo alalana avy tamin’ny manam-pahefana eto amin’ny firenena isika dia manomboka izao dia hahatratra 100 ny mpianakavin’ny finoana afaka miara miombom-bavaka isaky ny fanompoam-pivavahana iray (50 ambany rihina/50 ambony rihina). Fepetra arahana izany mandra-pisy fepetra vaovao avaokan’ny fitondram-panjakana.
 • Ny fanompoam-pivavahana alahady maraina amin’ny 7ora dia hiantsoana manokana ireo ankizy sy tanora hiombom-bavaka aty am-piangonana.
 • Fandaminana fanompom-pivavahana mandritra ny volana Jona : hisy Fandraisana ny  Fanasan’ny Tompo ny herinandro 1° sy faha 3 ; Mandray anjara hira ireo sampana mihira mandritra ny fanompoam-pivavahana ; mitohy ny fanompoam-pivavahana ao amin’ny Facebook isaky ny alahady maraina ; afaka manatanteraka rakipisaorana sy voady, adidy.
 • Filazana manjo : RASAMOELINIRINA ROBINOT Tiana 26 mey 2020 ; RAKOTOZAFY Maurice 28 mey 2020.
 • Hisy rakitra anniversaire isaky ny voalohan’ny volana.

 

RAKITRA SY FANOMEZANA

Notanterahahan ny hira FFPM 177 nandritra ny fanatazana ny rakitra ary ny hira FFPM 179: 4 no natao ho fanolorana ny rakitra

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina nisaotra fa Andriamanitra miteny hatrany mba hanana fianana mihavao isanandro . Sitrakao ny nahafahana nanimbina tamin’ny fananay. Tsy miafina aminao Tompo fa mampitebiteby ity aretina Coronavirus ity. Ireto izahay mbola velona sy salama ka maniry ny hitoetra amin’izany izahay. Mivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny kristiana rehetra, toby mitaiza tsy salama.

Mahatsiarao ny olona rehetra miombo-po aminy Fiangonana amin’izao fotoana Pentekosta izao. Mivavaka ho an’ny  ny mpitsabo, ny mpitandro filaminana rehetra.  

Maro ny sahirana very asa, tsy manana ny ampy eo ampelatana. Ampianaro hanararaotra isanandro hivelona amin’ny Teninao izahay. Maniry fahasoavana izahay. Mivavaka ho an’ireo tsy salama, manamanjo, mangata-bavaka ho entina am-bavaka. Na izay tsy voatonina dia asandratray ary ampiarahanay amin’ny vavaka nampianarinao : Rainay izay any an-danitra ….

FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO

Ho fanomanampanahy ho amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo dia natao ny hira hira FFPM 181 : 1, 2

Natao ny vavaka fiomanana. Notohizana ny hira FFPM 181 :3 ary  niroso avy hatrany tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Nivavaka ary  hira vavaka  ANTEMA 1. Ny hira FFPM 262: 1, 2, 3, 4 no natao teo am-pizarana kapoaka sy mofo ary ny hira HF 29 nandritra ny fanangonana ny kapoaka sy fanatazana ny rakitra

Nomena ny hafatra fandraisana.  Niaraha-nanonona ny tondrozotra ary natolotry ny Mpitandrina ny tso-drano.

Namaranana  ny fotoana dia natao ny hira FFPM 734 : 1, 3 ; nivavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitendry orga : Rajaofetra Philippe
 • Nanao ny fàfana : Raharijaona Nirina
 • Niandraikitra ny fanamafisam-peo: Rakotovololona Lova Nosy
 • Nandray an-tsoratra :  Rajaofetra Voahangy
 • Naka ny sary : Rajaofetra Seta
 • Naka sy nandrafitra ny horonan-tsary : Harentsoa Rova

TEO AN-TOKONTANIM-PIANGONANA TEO AM-PIRAVANA

Sabotsy 16 sy Alahady 17 Mey 2020

SABOTSY 16 SY ALAHADY 17 MEY 2020

Ivon'ny Jobily faha-50 taonan'ny Antoko-Mpihira Hasin'ny Famonjena
m

« « Manompoa an'i Jehovah amin'ny fifaliana … maharitra mandrakizay ny fiderana Azy » (Salamo 100 : 2, salamo 111 : 10b),

Alahady 17 May 2020, Alahady natokan’ny foibe Fjkm hitondra am-bavaka ireo mpiasa ao aminy nefa Alahady ihany nitsingeranan’ny faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena. Ny 17 May 1970 no natsangan’ny mpitandrina Rakotoarivony Paul teto amin’ny fitandremana ny Antoko mpihira, sampana velona eto amin’ny fitandremana mba hanantanteraka ny fitoriana ny filazantsara amin’ny alalan’ny hira. <br>

Ny mpitandrina miana-draharaha Andriatsilavina Nofy no nitarika ny fotoana. Ny litorjia tamin’ny endriny faharoa no nitondrany izany. Ireo mpikambana ao amin’ny Hasin’ny Famonjena, Robel Hanitra, filohan’ny Sampana sy Rajaofetra Bakoly, mpitantsoratry ny Sampana no nanatanteraka ny vakiteny sy ny vavaka. Ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no nitondra ny hafatra.

FIDERANA AN ‘ANDRIAMANITRA

Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 103 : 1 – 5 + 21 – 22 « Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra,  Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra, Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, Izay manarona famindram-po sy fiantrana anao, Izay mahavoky soa ny vavanao; Ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery.Misaora an’i Jehovah, ny miaramilany rehetra, Dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony.  Misaora an’i Jehovah, ny asany rehetra eran’ny fanjakany; Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko. »  Rehefa izany dia natao ny hira 202 : 1, 2, 3 “ Ry Ray malala ô !”. Narahin’ny vavaka fisaorana.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Tao anatin’izany vavaka izany no niderana, nankalazana, nanomezana voninahitra an’Andriamanitra noho ny fahalehibiazan’ny fitiavany antsika, nanomezany ny fahasoavany tao amin’I Jesoa Kristy  sy fiainana hahafahana midera Azy sy mankaty an-tranony ary mivory amin’ny anarany. Manoloana izany fahalebiazana izany nefa dia mahatsiaro tsy fahatanterahana ka nifona izy noho ny ota sy heloka vita ka tsy tokony hijeren’Andriamanitra antsika akory aza. Andriamanitra nefa dia mamindra fo sy miantra  ka nangataka ny famelan-keloka izy. Ankehitriny, hoy izy,  dia mahatsiaro fa miasa ny Tompo ka voavela heloka isika. Manatre feno Ianao, hoy izy, amin’ny alalanao Fanahina Masina ka ny famenohanao anay no hahafahanay Andrimanitra miray tokoa Aminao.

Avy hatrany dia nisy feonjavamaneno.  

FOTOANA HO AN'NY SEKOLY ALAHADY

Rajaofetra Bakoly, izay sady mpitantsoratry ny Sampana no mpampianatra sekoly alahady no nitondra ny 5 mn ho an’ny ankizy. Ny Joba 22 : 21 no nitondra ny hafatra ho an’ireo tamin’izany « Mifankazara amin’ny Tsitoha ianao, dia hiadana; Izany no hahatongavan’ny soa aminao. » (Joba 22:21)

Nanao tantara kely iray izy. Nisy mpitandrina hoy izy namangy tokantranon’olona izay manan-katao anankiray. Rehefa lasa ity mpitandrina dia nahatsikaritra fa nisy vola 200 000Ar nipetraka teo ambonin’ny latabatra izay tsy hita. Nilaza tamin’ny vadiny ilay Ramatoa nilaza fa tena nipetraka teo ilay vola nefa nony lasa ilay mpitandrina namangy dia tsy hita. Avelao any hoy ilay Rangahy raha nitaraina ilay Ramatoa. Roa volana taty aoriana nefa  dia niverina namangy ity tokantrano ity indray ilay mpitandrina. Rehefa vita ny famangiana ka handeha ilay mpitandrina dia nilaza Ramatoa tamin’ilay mpitandrina raha nahita vola teo amin’ny latabatra. Tena namaly fa nahita tokoa ilay mpitandrina ary nilaza fa napetrany tao amin’ny pejy voalohany ao amin’ilay Baiboly ilay vola. Nijery izany ilay Ramatoa ary nahita ilay vola ka menatra tokoa noho ny saika hanenjikendrehany ilay mpitandrina ary indrindra ny tsy nanokafany Baiboly nandritra ny roa volana ».

Lesona telo no azo tsoahina hoy ny mpitarika teto :

 • Mazotoa mitady an’Andriamanitra
 • Mazotoa mivavaka ary ataovy fahazarana mihitsy izany
 • Mazotoa mihaino toriteny

Nanao ny hira 770 : 5 “Tsy misy fetra, zavatra rehetra ” ireo fianakaviamben’ny sekoly alahady nanatrika ny fotoana.

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Niomana amin’ny sitrapon’Andriamanitra ireo kristiana ka natao ny hira Ffpm 181 : 3 “Fanahy mpanazava, ny foko”mialoha ny vavaka sy ny vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny 2 Tantara 15 : 1 – 7, Lioka 4 : 1 – 13, I Jaona 4 : 12 – 16.

Natao ny hira Ffpm 636 : 1, 2, 3 “Hianao ry Jeso ô” mialoha ny hafatra.

TORITENY

Fampianarana hoy ny mpitandrina no ho entiny fa tsy toriteny ary nomeny ny lohahevitra « Ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny olon’Andriamanitra ». Hevitra lehibe telo no nentiny tamin’izany fampianana izany.

1.Mitarika ny olona hanaiky an’Andriamanitra ny Fanahy masina

Raha namerina kely ny vakiteny tao amin’ny 2 Tantara 15 : 1 – 7 ny mpitandrina dia nilaza fa efa ela ireto Israely no tsy nanana Andriamanitra fa nandeha tamin’izao fotsiny teo amin’ny fiainany. Rehefa tonga tamin’i Azaria ny fanahin’Andriamanitra. Nisy tsao-kevitra nentin’ny mpitandrina tamin’izany :

 • Momba ny firenen’Israely ny Tompo rehefa manaiky Azy ireo vahoakany
 • Mahita an’i Jesoa Kristy ny firenena rehetra mitady Azy
 • Ory tanteraka izay rehetra mahafoy an’Andriamanitra

2. Mandresy fakam-panahy amin’ny endriny rehetra ny Fanahy masina

Raha maka indray ny filazantsaran’i Lioka indray ny mpitandrina dia nanambara fa nifady hanina Jesoa Kristy nandritra ny 40 andro sy alina nefa teo indrindra izy no nalain’ny devoly fanahy.

Izay manompo an’Andriamanitra dia mandresy mandrakariva ary afaka amin’ny fatotry ny devoly izay mitodika Aminy. Tety an-tany Jesoa Kristy dia feno mandrakariva ny fanahin’Andriamanitra.

3. Porofo ho an’ny mino fa ao aminy Andriamanitra ny Fanahy masina

Izay no hanehoana fa ny Fanahy masina dia ao amin’ny olon’Andriamanitra. Nahatsiaro ny fahasahiran’ny olona tao amin’ny tananany Jaona tamin’ny nanoratra ity boky ity. Rehefa mahatsiaro mantsy ny olona fa ao aminy Andriamanitra dia mahay mifankatia. Tokony mahay mitia ny namanao izany hianao raha ao aminao ny Fanahy masina.

Ny Fanahin’Andriamanitra dia mitarika ny olona hahazo antoka fa ao aminy ny Tompo. Manaiky izy izany fa kristiana zanak’i Jesoa.

Ny hafatra entina hoy ny mpitandrina dia ny mba ahazoantsika manaiky an’Andriamanitra. Nitodika tamin’ny sampana Hasin’ny famonjena ny mpitandrina mba hankato ny fitarihin’ny Fanahy masina amin’ny fifaliana. Ny hira izay ataonareo hoy izy dia maneho izany fitiavana izany avokoa. Raha te-ho mpandresy dia avelao ny Fanahy masina hiasa ao anatinareo. Aza manaiky ho fitahin’ny devoly fa mijoroa ho mpandresy hatrany. Ataovy tsara ny hira izay ataonareo satria ireny dia mifono hafatry ny Tompo avokoa. Fitaovana hianareo amin’izany fitoriana filazantsara izany.

Ny teny faneva izay nofidina « « Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana … maharitra mandrakizay ny fiderana Azy » (Salamo 100 : 2, salamo 111 : 10b), dia aza atao mandalo fotsiny fa tena tokony hiainana mihitsy. Ny baiko nomen’ny Tompo dia ny Matio 28 : 18 – 2 0 «  ….. ataovy mpianatro ny firenena rehetra ». Izany nefa dia ny fampahafantarana ny teniny no ahafahana mitarika ny olona ho mpianany. Mety ho maro ny fakampanahy hoy ny mpitandrina amin’izao jobily izao nefa dia aza manaiky ho voafitak’i Satana. Ny fandresen’i jesoa Kristy no entin’ny mino Azy mandresy.  Nanambara ny mpitandrina mba tsy ho lavina ny Tompo izay ao anatinao. Ny fanolorantenanao dia anisan’ny fanehoanao ny fitiavanao an’Andriamanitra. Ny fahatanterahin’izany dia mamonjy antsika. Matokia ny Tompo fa fiarovana ho anao izany.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nisy ny vavaka setrin’izany tenin’Andriamanitra izany. Nisaotra ny Mpitarika fa miteny mandrakariva Andriamanitra mampahatsiahy ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny olona izay efa nofidiany. Ny asan’ny Fanahy Masina dia mitarika ny mpino hanaiky an’Andriamanitra hita amin’ny fitadiavany Azy . Ny asan’ny Fanahy Masina dia mampandresy koa amin’ny fakam-panahy ka mila mitana sy mahatoky ny Teny ny olony, mila manompo ary mitana sy miaina ny sitrapon’Andriamanitra, Ny asan’ny Fanahy Masina dia porofo fa ao amin’Andriamanitra ny olony hita amin’ny fitiava-namana sy fanekena fa Jesoa dia Zanak’Andriamanitra. Izany rehetra izany dia mitarika amin’ny fankatoavana ny Fanahy Masina, fankatoavana ny fitarihan’Andriamanitra eo amin’ny fiainana hahafahana mamita ny asan’ny Tompo, mandresy ny fakam-panahy. Aoka , hoy izy, tsy handà ny Fanahy Masina izahay ka hitoetra ao amin’ny tsirairay. Ny tsirairay dia mety manana ao anatiny  zavatra mavesatra ka nasain’ny mpitarika notononina tao anatin’ny vavaka mangina izany.  Tia dia tia anay tokoa Ianao Andriamanitra, hoy izy, ka indreto izahay vononana hanaiky ny ho tarihin’ny Fanahinao Masina handresy ny fakam-panahy,  hahazoanay ny tombo-kasen’ny famonjena ka manana porofo izahay fa efa voavonjy fa efa ao Aminao.  

Rehefa izany dia niara-nanonona ny fanekem-pinoana fahatelo ny mpianakavin’ny finoana rehetra.

Nisy feon-javamaneo ary niroso tamin’ny raharaham-piangonana.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Andriamasinoro Tantely, Mpitantsoratry ny volan’ny Fiangonana, no nilaza ny raharaha. Anisan’ny nambarany tamin’izany :

 • ny fandaharam-potoana hatrany ny amin’ny fotoam-pivavahana dia ny Sabotsy amin’ny 7 ora sy 9 ora ary ny Alahady 7 ora, 9 ora ary 11ora maraina. Misy hatrany ny vavaka isan-tokatrano ary manaraka ny fotoam-pivavaha Alahady izay avoakan’ny Fiangonana amin’ny pejy Facebook.
 • Azo atao hatrany ny manao rakitra sy voady, omena ny biraon’ny Fiangonana
 • Ny Alakamisy 21 May 2020 dia misy fotoampivavahana tokana amin’ny 8 ora
 • Hisy ny fivorian’ny SSAA rehetra miaraka amin’ny biraom-piangonana ny Sabotsy 23 May 2020 amin’ny 11 ora eny amin’ny Akany handinika ny herinandrom-bokatra
 • Ny sabotsy sy Alahady ho avy dia misy rakitra varavarana ho an’ny radio fahazavana izay mpiara-miasa amintsika
 • Teo amin’ny rakitra sy voady tamin’ny herinandro dia mitentina Ar 1 512 440.

RAKITRA SY FAMAKIANA VOADY SY RAKI-PISAORANA

Niroso tamin’ny rakitra sy famakiana ireo voady taorian’izany. Nanditra ny rakitra dia natao ny Ffpm 428 andininy rehetra “Reko izao ry Tompo”  . Rehefa vita izany dia natao ho fanolorana ny rakitra ny hira Ffpm 4 : 4 “ Mamy re ry Tomponay”

VAVAKA FANGATAHANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina nisaotra fa Andriamanitra tia tokoa Izy. Sitrakao , hoy izy, ny hankatoavanay ny fitarihan’ny Fanahinao Masina dia indreto izahay maneho ny fanoloranay ny tenanay. Raiso izay nanimbinanay tamin’ny fananao izay natolotrao anay ho tantananay  mba hahatanteraka izay rehetra nokendren’ny Fiangonana hivelaran’ny fanjakanao. Nivavaka izy ho an’ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny kristiana rehetra , ny Hasin’ny Famonjena ao anatin’ny ivon’ny Jobily fankalazana ny faha-50 taona izao, Nentiny am-bavaka ny fiainan’ny Fiangonana amin’ny ankapobeany. Nivavaka izy mba ho levona ny valan’aretina misy. Nitondra am-bavaka ny mpitondra fivavahana sy mpiara-miasa izay voan’izany aretina izany. Nentiny am-bavaka ireo mpiasa rehetra iombonana manomboka any amin’ny Foibe hatrany amin’ny Synoda-paritany, ny asa fiveloman’ny isam-pianakaviana, ny ankizy sy tanora izay mianatra, ny firenena sy ny tompon’andraikitra rehetra, ny mpitsabo, ny mpitandro filaminana rehetra.  Nivavaka koa izy ho an’ireo sahirana, ireo marary, ny mana-manjo, ireo manana hataka manokana rehetra, ny mangata-bavaka, ny zanaky ny Fiangonana rehetra any am-pielezana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.    

TONDROZOTRA SY TSODRANO

Taorian’izany dia natao ny hira mialoha ny tondrozotra sy ny tsodrano Ffpm 295 : 1 “Miorena mafy tsara”. Avy eo dia nisy ny fanomanampanahy ho amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo dia natao ny hira 295 : 2 “ Raha misy fahoriana”.

FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO

Niroso avy hatrany tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo avy eo.

Rehefa nomena ny hafatra fandraisana dia natao ny hira Ffpm 530 : 1, 2, 3 “ Fitiavana rano velona”. Niaraha-nanonona ny tondrozotra ary natolotra ny tso-drano. Natao ny hira Ffpm 748 : 3 « Havaozy Tompo ô I Izao rehetra izao” namarana ny fotoana ary nofaranana tamin’ny Trinite masina.

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Nitendry orga : Rajaofetra John
 • Nanao ny fàfana : Rajaofetra Voahangy
 • Niandraikitra ny fanamafisam-peo: Rajaonarison Lanto
 • Nandray an-tsoratra :  Robel Hanitra
 • Naka ny sary : Ramahery Hasina
 • Naka sy nandrafitra ny horonan-tsary : Harentsoa Rova – Rakotondramboa Andry

Alahady 05 Aprily 2020

ALAHADY 05 APRILY 2020

Alahady Fandraisana ary Alahadin'ny Sampan-drofia

" Vavolombelon'ny Fitsanganan'ny Tompo ny Mino".
"Vavolombelon’ny Fahefan’ny Tompo Ny Mino » Marka 11 :1-11.

« Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe: Hosana! Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah! » (Marka 11:9)

Alahady voalohany amin’ity volana aprily izao ary raha ny fiainan’ny Fiangonana dia alahady fandraisana ny fanasan’ny Tompo ary mandray lohahevitra vaovao isika eto amin’ny sahan’ny Fjkm dia ny hoe « Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino« .  Alahadin’ny sampan-drofia koa anio ary alahady fahatelo iarahantsika isan-tokantrano manaraka ny fanompoam-pivavahana amin’ny alalan’ny horonan-tsary  ao amin’ny pejy facebook ‘ny Fiangonana. Rtoa Raharijaona Rasetamanana Bodoarisoa  no nitarika ny fotoana,  izay nanaraka ny  litorjia amin’ny endriny faharoa, ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra.

FIDERANA SY FISAORANA AN'ANDRIAMANITRA

Asaina ary isika Fiangonana Amparibe Famonjena « mahatahiry ny finoana, mifankatia ary miasa amin’ny fahazotoana  » hidera sy hanome voninahitra an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny  Salamo  47 and. 1-2;5-7  « Mitehafa tanana, ry firenena rehetra; mihobia ho an’Andriamanitra.  Fa Jehovah no avo indrindra ka tokony hatahorana; Mpanjaka lehibe ambonin’ny tany rehetra Izy. Efa niakatra tamin’ny fihobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin’ny fitsofana ny anjomara. Mankalazà an’Andriamanitra, eny mankalazà; mankalazà ny Mpanjakantsika, eny, mankalazà. Fa Mpanjaka amin’ny tany rehetra Andriamanitra; mahaiza mankalaza tsara ianareo. »

Asaina  isika hiredona ny hira Ffpm 18: 1  « Ny feonay rehetra izao« .

VAVAKA FIDERANA SY FISAORANA

Tao amin’ny vavaka fiderana dia niantso an’Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina ny mpitarika, Izy izay mitahiry ny fanekeny, ny fahasoavany sy famindrampony  amin’ny zanany izay efa nofidiany sy nantsoiny tamin’ny anarany.  Midera Anao izahay , hoy  izy, misaotra, mankalaza ary manome voninahitra Anao  fa Ianao no Mpanjakanay hatrizay. Tena tsinontsinona sy bitika izahay  raha mandinika ny fiainanay zanak’olombelona, tsy mahay na inona na inona, tsy mahavita akory  mitondra ny fiainanay manoloana ny zava-tsarotra lalovan’ny firenena  ankehitriny. Izany no hahatsapanay ny maha-tsinontsinona anay ary mampiarihary ny hery sy fahefana ary fahalebiazanao Andriamanitra Izay mitondra ny fiainanay zanak’olombelona ary izany indrindra no hanomezanay voninahitra Anao hatrany hatrany. Misaotra Anao izahay, hoy izy, afaka manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao, misaotra hatrany  fa tsy diso ny teninao sy ny zava-tsoa avy Aminao fa manana ilay anjara tsara efa nomaninao ho an’ny zanakao Ianao. Ankasitrao, hoy izy,  izao fotoana tanterahina izao . Fanahy Masina ô, miaraha aminay hatrany hatrany,  ho anay mitondra izao fotoana izao, ho an’ny kristiana rehetra any amin’ny isan-tokatrano any, hanafana sy hampifaly anay ary hanome hery izao fotoana izao hahatonga anay hitombo amin’ny finoanay ka hahatonga anay hijoro ho vavolombelon’ny anaranao, dia ny vavolombelon’ny fitsangananao tamin’ny maty izany. Manetry tena izahay, mamelà ny helokay, mamindrà fo aminay, mibebaka Aminao izahay amin’izay fahotana sy fahalemenay, ny nataonay sy izay rehetra tsy tsaroanay akory, avelao ny fahotanay. Ataovy manana anjara amin’ny rà nalatsakao tao Kalvaria izahay mba hahatonga anay ho olona voavela heloka. Raisinay amin’ny finoana sy fanantenana izany famelan-keloka sy famindram-po  atolotrao anay izany . Misaotra Anao amin’ny  fitiavanao, ny fanatrehanao sy amin’ny zavatra rehetra. Amin’ny anaran’i Jesoa  Lohan’ny Fiangonana no nanaovana izao vavaka izao. Amena.

DIMY MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY

« Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian’ Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ ny andro mahory; … » Efesiana 6 :13a

Io no adinin-tSoratra Masina noraisin’ny mpitarika Razafindrasata Abel ka naverina niarahana namaky. Misedra zavatra sarotra ny firenena amin’izao vanim-potoana diavintsika izao, hoy izy. Ary tsy eto Antananarivo na Madagasikara ihany fa eran’izao tontolo izao mihitsy. Miatrika ady isika izao ary Andriamanitra tsy mijery antsika irery fa manome fitaovana entina hanohitra izany fahavalo manafika ny firenena izany, indrindra ny kristiana.

Miisa enina ireo fitaovana entin’Andriamanitra hiadiana amin’izany ratsy izany. Ny tenin’Andriamanitra dia miteny amintsika hoe « Raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin’ny andro mahory »

 • Ny fahamarinana sy ny rariny : miaina amin’io isika, izay ny fomba fampiasana azy
 • Ny fahavononam-panahy : entina mandeha na aiza na aiza misy antsika
 • Ny finoana : tazomina mafy ny finoana hiatrehana ny andro mahory
 • Ny famonjena : raisintsika avy amin’ny alalan’i Jesoa Kristy
 • Ny tenin’Andriamanitra : ampiasaina entina hanohitra ilay ratsy
 • Ny vavaka : ampiasaina amin’ny fomba rehetra mba hahatonga antsika maharitra amin’ny ady izay atrehantsika

Teo am-pamaranana dia naverina novakiana indray ny Efesiana 6 :13a ary nivavaka nisaotra an’Andriamanitra fa na dia miaina ao anatin’ny fahoriana aza dia mbola omeny fitaovana, omeny hery hafahana miatrika, manohitra ny loza mananontanina ka noho izany vonona hijoro mba ho mpanompo mahasoa ary ho mendrika amin’ny asa tsara rehetra. Amena

Ny hira Ffpm 808 :1 « Eo an-tratanao Jesoa » no natao avy eo.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Ny hira ao amin’ny fihirana fanampiny 34 and.1,2,3 « Tompo malala  » no natao.  Raharijaona Valiha no nitari-bavaka sy namaky ny Testamenta Taloha ary Raharijaona Nantenaina no namaky ny Testamenta Vaovao. Ny Perikopa  androany dia ny  Salamo 118:24-29, Jaona 12:12-19 ary Apokalipsy 15:1-4.  Tao amin’ny vavaka natao no nankasitrahana an’Andriamanitra amin’ny fitiavany sy famindram-pony  nitaona hamaky ny Teny. Tianao izahay , hoy ny mpivavaka, matoa mbola omenao ny Teninao mampahafantatra ny sitraponao. Fa na dia mbola hiaran’izao valan’aretina izao aza ny firenena  dia eo ny Teninao mampahery anay. Nangatahiny ny Fanahy Masina hanazava ny Teny. Natao amin’ny anaran’i Jesoa izany vavaka izany.

Ny Fihirana Fanampiny faha-2, and.1, 3 « He manolo-tena« no nohiraina  mialoha ny toriteny.

TORITENY

Alahady voalohany amin’ny Herinandro Masina ity alahady ity, hoy ny Mpitandrina, fanarahantsika ny hazofijalian’ny Tompo ary fidiranana amin’ny lohahevitra vaovao, volana aprily, izay manao hoe « VAVOLOMBELON’NY FITSANGANAN’NY TOMPO NY MINO ». Ary koa, alahadin’ny Sampandrofia  nomena ny lohahevitra hoe « VAVOLOMBELON’NY FAHEFAN’NY TOMPO NY MINO » izay raisina ao amin’ny Marka 11 :1-11.

HOSANA ! izany teny izany no misongadina ao amin’io Filazantsara io. Mifono hevitra lalina izany teny izany satria midika hoe mila vonjy isika. Ary rehefa miaraka amin’ny teny hoe ISAORANA dia maneho ihany koa fanandratana sy fihezahana hampiseho ny maha izy azy ilay hiantefan’ny teny izay atao. Jesoa avy any Nazareta no hiantefan’izany teny izany. Antony anankiroa no nihorakorahan’ny vahoaka hoe HOSANA sy ISAORANA dia Jesoa ilay Mpanjakan’ny fanafahana sy Jesoa ilay Mpanjakan’ny fiadanana.

Jesoa ilay mpanjakan’ny fanafahana

Eto dia manambara hevitra fahariana izay teny hoe fanafahana izany. Koa izay hiantefan’izany dia nohariana indray ary nandray fanavaozana fiainana ao amin’ny Tompo. Fanafahana satria afaka amin’izay mamatotra ny olona ny mino, afaka koa amin’ny fahefana mangeja ary afaka amin’ny tarazo ratsy nifandovana.  Ny olona omen’ny Tompo ity fanafahana ity dia tena tonga olom-baovao. Hoy i Paoly hoe « Koa raha misy olona ao amin’i Kristy dia olom-baovao izy ; efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo » (2 Korintiana 5 :17)

 

Ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy 15 :1-4, Perikopa izay novakiana, dia manambara ny hiran’ireo olona naharesy afaka tamin’ny biby sy ny sarin’ny biby. Nihira ny fihiran’ny olona izay navotan’ny Tompo, fihirana nataon’i Mosesy izany. Notontosain’ny zanak’ondry koa io. Koa io izany no fihiran’ny mpandresy, fihiran’ny manana fiainam-baovao. Fanandratana ny fahefan’Andriamanitra no aseho anatin’ity boky ity

Amin’izao zavatra misy eto amin’izao tontolo izao ity dia aoka isika mino ho sahy miantehatra amin’ny fahefan’ i Jesoa Kristy ilay Mpandresy, Ilay Andriamanitra manambara ny fanafahana.

Mafy tokoa izany tsy fahafahana mandeha mivavaka any an-trano fiangonana izany fa voatery mihiboka an-trano nefa alahady ny andro, indrindra amin’izao alahady fandraisana izao, tsy afaka miray latabatra amin’ny Tompo. Mangataka amin’ny Tompo isika ny hadevonany ity aretina « Coronavirus » ity, ho tahaka ny nanafahany ny zanak’Israely tany Egypta amin’izao fotoana hiomanana amin’ny Paska izao. Io fihibohana io no heverina ho fanafahana mampisinda izany. Mangataka vonjy amin’ny Tompo mba tsy ho kivy amin’izao fotoana izao.

Mpanjakan’ny fiadanana ny Tompontsika

Ireto avy ny hevitra fonosin’zany fiadanana izany : fandriam-pahalemana, feno fahasambarana, lavitry ny tebiteby rehetra.

Mitondra fitahiana ho an’ny olony Jesoa. Mizara fahasoavana ho an’izay mino sy manatona Azy Izy ary manome fitsaharana ho an’izay matoky izany maha Mpanjakan’ny fiadanana Azy izany. Mifalia sy miravoravoa amin’izao isika, hoy ny mpanao Salamo raha vakiana ny Salamo 118 : 24-29. Nidera ny fahatsaran’Andriamanitra ny mpanao Salamo noho ny famindram-pon’Andriamanitra izay maharitra mandrakizay ho an’ny olony. Aoka isika mba ho tena vavolombelon’ny fahefan’Andriamanitra mihitsy :

Mivavaha ka aza mitsahatra ; minoa ny asan’ny Fanahy Masina izay maharesy ny fahavalo rehetra. Io Fanahy Masina io no miasa ao anatin’ny mino ka mahatonga azy hahatana mafy ny finoany ka hahajoro ho vavolombelon’ny Tompo hatramin’ny farany.

Vavolombelona tamin’ny fitsangananny Tompo tamin’ny maty isika. Zava-dehibe izany satria efa nanaiky azy isika ; resiny ny fahafatesana, resiny ny fahavalo rehetra ka eo ampelatanany ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Na ny fahoriana ety an-tany aza dia efa fantatry ny Tompo ka efa noreseny ka natolony ny Fiangonana izany fandresena izany. Koa amin’ny zavatra rehetra dia aoka isika hatoky sy hanaiky ny fahefan’ny Tompo miasa ao amintsika. Tena Mpanjakan’ny fanafahana Andriamanitra, Mpanjakan’ny fiadanana afaka manome antsika ny zavatra rehetra ho an’izay tiany.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Ny hiran’ny Hasin’ny Famonjena « Jesoa Tokinay » no norenesina  taorian’ny toriteny.  

VAVAKA FANGATAHANA

Ny Mpitandrina Raharijaona no nanatanteraka izany nisaorany an’Andriamanitra manome ny Teny mamelombelona ny fo sy ny saina ary ny fanahy mba hijoroana ho vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo tamin’ny maty nanehoany ny fandreseny . Hoy izy:   Ianao tokoa Tompo o  no mpanjakan’ny fahafahana sy  ny fiadanana, ataovy velona ao anatinay izany hiainanay ary ho atokisanay. Mahatsiaro tsy mendrika izahay eo anatrehan’izany Teny izany. Na dia nomena fahafahana sy fiadanana aza izahay dia tebitebintsaina mandrakariva no hiainanay,  indrindra ao anatin’izao vanim-potoana izao. Mangataka ny famindram-po, ny famelan-keloka, fa tsy mahatoky ny fahefanao  ka miarihary ny tsy fahatanterahanay, ny fanaovanay izay tsy mendrika eo anatrehanao ka mampalahelo Anao.  Ifonanay izany.

Tsy mba mivadika amin’ny Teninao Ianao Andriamanitra o, mijery ny olonao mandrakariva fa izahay mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinotsinona.Izany no  anantenanay ny famelan-keloka avy Aminao. Nivavaka izy ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny kristiana rehetra eto amin’ny Fjkm Amparibe Famonjena, izay rehetra manaraka izao fanompoam-pivavahana izao, ny kristiana rehetra manerana ny Nosy fa na ny tsy kristiana aza. Nentiny am-bavaka ny fanombohana ny herinandro masina  na dia ao anatin’ny fihibohana aza izany. Aoka hitombo finoana sy fanantenana amin’ny fiadiana an’ity areti-mandoza ity , mba ho resy tanteraka anie, ny marary mba ho sitrana.  Nivavaka izy mba hahazo  vaha-olana ny sahirana, handray fampiononana ny azom-pahoriana, hahazo valiny izay manana hataka manokana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.     

FANEKEM-PINOANA

Nasain’ ny mpitarika ny fotoana avy eo hijoro ho vavolombelon’ny  Tompo isika  avy nandre ny Tenin’Andriamanitra  ka hiara hanonona ny fanekem-pinoana Apostolika laharana 1.

ASA VAVOLOMBELONA

Nambaran’ny Mpitandrina Raharijaona fa zava-dehibe eo amin’ny  fiainan’ny Fiangonana indrindra ho an’ny mpandray ny Fanasan’ny Tompo ny miray latabatra amin’ny Tompo isaky ny andro fandraisana. Tsy afaka manatanteraka izany aty am-piangonana anefa isika satria samy mbola mihoboka any an-tokantrano ankehitriny noho izao antony iarahantsika mahalala izao. Izao ny Tenin’ny Soratra Masina izay mahakasika izany fihombonana sy firaisana latabatra amin’ny Tompo izany « ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny Fanahy iray »  1 Kor.12:13. Raha nanambara izany ny Apostoly Paoly dia zava-dehibe teo amin’ny fiainan’ny Kristiana hatramin’izay izany firaisana latabatra amin’ny Tompo izany. Manomana ny fo amam-panahintsika izany na dia tsy eo anatrehantsika aza izany mofo manambara ny tenan’i Kristy  sy ny divay manambara ny ràn’i Kristy.

« He! ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin’ny rano! Ary ianareo izay tsy manam-bola, avia, mividia, ka homàna! Eny, avia, mividia divay sy ronono, nefa tsy amim-bola, na amin-karena.  Nahoana ianareo no mandany vola amin’izay tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin’izay tsy mahavoky? Mihainoa dia mihainoa Ahy, ka hano izay tsara, dia aoka hiravoravo amin’ny matavy ny fanahinareo. » (Isaia 55:1-2)

Vavaka voalohany:

Nivavaka ny Mpitandrina ka niantso ny Tompo, tompon’ny finoana sady mpanefa azy, tompon’ny Sakramentan’ny  Fanasana , mahafantatra ny hetaheta ny amin’ny fihombonana sy firaisana amin’ny Tompo, izay mampiray ihany koa  ny samy kristiana ho tena iray ao amin’i Kristy. Indreto izahay, hoy izy, mivavaka  Aminao, na dia tsy afaka manatanteraka izany aza, dia mametraka feno eo am-pelatananao ny hahatsiarovana ny halebiazan’izany fandraisana anjara amin’ny Fanasana izany, mba tsy ho kivy, eny tsy hanadino an’izany mihitsy aza,  fa hanao izany ho zava-dehibe eo amin’ny fiainanay. Ataovy tsapanay, hoy izy,  fa  manasa anay isan’andro Ianao fa fanehoanao aminay fa eto aminay mandrakariva Ianao. Nentiny am-bavaka ireo mpitondra fanjakana, manomboka amin’ny Filoham-pirenena hatraty amin’ny fokontany, hijery sy hitsinjo azy ireo indrindra amin’ny fiadiana amin’izao valan’aretina izao, hanome azy fahendrena sy fahatoniana, tanjaka sy  hery ary fahasalamana, finiavana sy fitiavana ny vahoaka Malagasy. Nivavaka izy ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana tsy ankanavaka, nangataka ny fanampiana azy amin’ny ezaka rehetra hataony hahalevona izao valan’aretina izao, ho an’ny marary mba ho sitrana soa aman-tsara, ho  an’izay mbola tsy voa, samy hahay hiaro ny tenany amin’ny fahamalinana samihafa.  Nentiny am-bavaka ny ezaka rehetra mbola hatao ao anatin’izao fihibohana izao, ho eo amin’ny Tompo mandrakariva anie ny fianantsika. Nisaotra ny Tompo izy nanome ny fotoana tahaka izao.    

Vavaka faharoa:

Nanohy ny ranom-bavaka Rtoa Raharijaona Rasetamanana Bodoarisoa nitondra ny vahoaka Malagasy manontolo eo am-pelatanan’Andriamanitra ary ny vahoaka kristiana.  Tsy hitsahatra izahay, hoy izy, misaotra Anao satria ny famindram-ponao no tsy mahalana  ritra anay . Na dia tsy afaka mivavaka any am-piangonana aza izahay dia manana fotoana sy ny fitaovana toy izao  hahafahana mihombona amin’ny vavaka ka mankasitraka Anao izahay.  Fantatra fa manana   ny hevitrao Ianao ho an’ity Madagasikara ity, ho an’ny Malagasy sy ho anay vahoaka kristiana. Aoka izahay tsy ho varimbariana foana ka manadino ny mivavaka miantoraka Aminao, hahay hanararaotra izao fotoana omenao izao hahatonga anay handini-tena mandrakariva. 

Tehirizo eo ambany fahasoavanao ny fiainanay, hoy izy, ampitomboy ny finoanay . Misaotra anao fa arovanao ny Malagasy ary mangataka mba tsy sanatria hisy matin’izany aretina izany, angatahinay ny fahasitranan’ny marary, hiasa ny fanafody. Misaotra Anao nanome ny Teninao ary tehirizo eo anatrehanao ny fiainanay  mba ho vavolombelonao hatrany izahay  mandray ny valim-bavaka avy Aminao sy mitondra ny fandresenao Kristy. Izany vavaka izany, hoy izy,  dia angatahinay ho an’ny zanaky ny Fiangonana n’aiza n’aiza misy azy, hatrany am-pitandranomasina any, fa fantatray fa tsy hanary anay mandrakizay Ianao.  Mihainoa ny vavakay, mamalia anay araka ny fanaonao. Nangatahiny amin’ny anaran’i Jesoa izanyvavaka izany. Amena.

FAMARANANA NY FOTOANA

Ny hira ffpm 427: 1,3 « Ho vavolombelonao  » no nasaina nohiraina avy eo dia notononina ny tondrozotra avy eo ary natolotra ny tsodrano. Nofaranana tamin’ny trinité masina sy ny vavaka mangina.  

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Nitarika ny fotoana: Rtoa Raharijaona Rasetamanana Bodoarisoa
 • Dimy minitran’ny Sekoly Alahady: Razafindrasata Abel
 • Vavaka mialoha ny vakiteny: Raharijaona Valiha
 • Vakiteny: Raharijaona Valiha sy Raharijaona Nantenaina
 • Nitory ny teny: Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina

Naka sy nandrindra ny horonan-tsary : Harentsoa Rova sy Raharijaona Nirina

Nandray an-tsoratra Rajaofetra Voahangy sy Seta. Naka ny sary :Rajaofetra Seta sy Ranaivoson Joël

Alahady 29 Marsa 2020

ALAHADY 29 MARSA 2020

Alahady fahadimy amin'ny Karemy sy fahatsiarovana ny tolo-panafahana tamin'ny 1947

« Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. » (2 Tantara 7:14)

Manonona hatrany ny fiadanan’ny Tompo ho antsika mpianakavin’ny finoana. Manoloana ny toe-javatra misy eto amin’ny firenena sy ny tsy fisokafan’ny trano fiangonana dia indro atolotra antsika ny tatitra sy ny horonan-tsarin’ny fanompoam-pivavahana notanterahin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mianakavy mba ho fiombonantsika sy fampaherezantsika mandrakariva.

Ny hiran’ny Sampana Taninketsa « Mitoetra sy miorina » no hira nanombohana ny fotoana. Rtoa Raharijaona Bodo no nitarika ny fotoana izay natao tamin’ny endriky ny litorjia faharoa. Alahady fahadimy amin’ny Karemy izao sy fahatsiarovana ny tolo-panafahana tamin’ny 1947 ary mbola hibanjinana ny lohahevitra hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao« . Raharijaona Nantenaina sy Raharijaona Valiha no nitari-bavaka sy namaky ny tenin’Andriamanitra ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra.    

FIDERANA SY FISAORANA AN'ANDRIAMANITRA

Taorian’ny fiarahabana Apostolika dia ny Salamo 121: 1-2 sy  125:1-2 no novakiana ho fiderana an’Andriamanitra. « Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.  Izay matoky an’i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika, fa mitœtra mandrakizay Tahaka ny tendrombohitra manodidina an’i Jerosalema No anodidinan’i Jehovah ny olony Hatramin’izao ka ho mandrakizay » .

Hira Ffpm 164 and. 1 « Jesosy irery ihany » 

VAVAKA FIDERANA, FISAORANA ARY FIFONANA

Nanasa hiombona amin’ny vavaka fiderana ny mpitarika avy eo araka izao: « Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina ô , misaotra Anao izahay noho ny fitondranao mahagaga eo amin’ny fiainanay fa na dia tsy afaka miara-mivavaka sy mihaona aty amin’ny Tempolinao Masina aza izahay amin’ity alahady ity dia tsapanay fa manana anjara tsara ao Aminao izahay ny hahafahanay mihombona  amin’ny  fanompoam-pivavahana amin’ny alalan’izao teknolojia nomenano ny Fiangonanao izao. Midera sy manome voninahitra Anao hatrany izahay Andriamanitra ô, noho ny fahatsaranao sy famindramponao ary izany fiderana izany dia atolotra Anao hatramin’izay ary  ho mandrakizay ihany koa. Andriamanitra Rainay Izay any an-danitra ô, manatre izao fanompoam-pivavahana hiombonana izao, fenoy ny Fanahinao Masina ny fotoana tanterahana,  satria mahatoky ny  Teninao izahay hoe na inona na inona ataonareo dia ataovy  amin’ny anarako izany ary raha misy roa na telo mivory amin’ny anarako dia eo afovoany Aho.  Dia izany no finoana velona ao anatinay ka na dia tsy aty am-piangonana aza dia mahatoky hatrany fa tafahombona Aminao ka ho voninahitrao ny fotoana tanterahinay toy izao ary ny fifalianao sy ny fiadananao no tanterahinao aminay vahoakanao amin’ny fiainanay manontolo. Mangataka koa ny famindram-po sy famelan-keloka ary ny fanadiovanao anay satria raha tarafina amin’ny sitraponao ny fiainanay, ny nataonay sy izay vitanay dia nihodina izahay, mpanota manoloana ny sitraponao. Kanefa Ianao Tompo ô, dia miantso anay isan’andro isan’andro mba hiverina ao Aminao, fa izay miverina Aminao dia ho raisinao. Ka amin’ny finoana sy ny fanantenana no handraisanay ny famelan-keloka omenao anay  noho ny fitiavana sy famindram-ponao noho ny rà nilatsaka tao Kalvaria. Misoatra indrindra Tompo ô noho ny fitiavanao. Amin’ny anaranao Kristy Ilay tia anay no hanaovanay izany vavaka fiderana, fisaorana sy fifonana izany. Amena. »

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Raharijaona Nantenaina no  nitari-bavaka mialohan’ny famakiana ny Tenin’ny Soratra Masina.  Nisaotra izy noho ny fitantanana sy fitahiana ary nanamafy ny fitadiavana fatratra ny ny Tompo satria Izy ihany no afaka hiantorahana. Manana tombon-tsoa hatrany izahay hiaino ny Teninao izay Teny fampanantenana atolotra ny olom-boavonjy sy voafidinao . Nangataka ny famenoaha ny Fanahy  Masina ny hamaky sy hitory ny teny sy ny hitehirizana ny fanahin’ireo mihaino hahatakatra tsara ny hafatra avy Aminao ary mba ho tombon-kase ao anatin’ny tsirairay. Ny Teny novakiana dia ny 2 Tantara 30: 1-9, Marka 1: 14-15 ary Asan’ny Apostoly  15:13-21  araka ny perikopa voalahatra amin’ny andro androany.

Hira Ffpm 599 and.1 : « O ry Jesosy mifaly ny foko »

TORITENY

Nampahatsiahy ny Mpitandrina fa alahady faha dimy amin’ny Karemy fifadiana izao, fandinihan-tenan’ny mino ny Tompo miandrandra ny fotoanan’ny Paska. Mbola ao anatin’ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrareo »; hahatsiarovana koa ny tomlom-panafahana nataon’ireo tia tanindrazana fahiny ho amin’ny fahaleovan-tenam-pirenena malagasy, dia ny 29 martsa izany. Mbola ao anatin’ny ady amin’ny valan’aretina « Coronavirus » isika. Ity fanompom-pivavahana ity dia taorian’ ny Lamesa lehibe nataon’ny Papa François « Indulgence », ho an’izao tontolo izao ihany koa.

Ny hafatra dia noraisin’ny Mpitandrina tao amin’ny 2 Tantara 30 :1-9, perikopa izay efa novakiana : antso hiverenana amin’ny Jehovah Andriamanitry ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba.

Efa nizara roa ny fanjakan’ny Israely : ny fanjakana avaratra (Isarely) sy ny fanjakana atsimo (Joda). Rava tanteraka ny Israely, lasan’ny Asyriana. Olom-bitsy sisa no tavela tao an-tanana ka nanoratana taratasy, nanirahan’i Hezekia Mpanjakan’ny Joda, nantsoina hiaraka hanantanteraka ny fankalazana ny andro firavoravoan’ny Paska

Antso fampiraisana ny fankalazana ny Paska tamin’izany fotoana izany

Mampiray ny fanompoam-pivavahana tanterahana amin’Andramanitra tao amin’ny Tempoly tao Jerosalema. Hanantanteraka fanompoam-pivavahana iray miaraka ireo firenena roa efa nisaraka. Ao anatin’io fotoana io no mangataka i Hezekia Mpanjaka ny anolorana ny tànana ho an’i Jehovah Andriamanitra. Izany hoe ny fanompoam-pivavahana atao dia tokony ho masina eo anatrehan’Andriamanitra ary tanterahana amin’ny fahamasinana tanteraka

Fananganana ny efa rava izany antso izany

Ny fihavanan’ireto firenena ireto dia efa rava. Ka rehefa hankalaza ny Paska izy dia fananganana  firaisana izay efa rava teo aloha izany.  Io fananganana ny efa rava io no aseho amin’ny Teny hoe : « Hiala aminareo ny fahatezerana mirehitra » 2 Tantara 30:8. Tezitra tamin’ny fanjakan’ny Israely i Jehovah noho izy nanao ny tsy mety sady tsy marina, ary nanompo sampy ka hiala aminy izany fahatezerana izany.

Raha mandinika ny bokin’ny Asan’ny apostoly 15 :13-21 dia fintinina hoe :  ny fahasoavan’i Jesoa Kristy irery ihany no hahazoam-pamonjena, na ho an’ny Jiosy na ho an’ny Jentilisa.

Ny karemy na fifadiana dia fotoana hieritreretana sy handinian-tena ary hanetrehan-tena hiatrika ny Paska izay firaisana masina ao amin’Andriamanitra. Ny 29 martsa dia fahatsiarovana ireo mahery fo niady sy nitady fahaleovantenam-pirenena tamin’ny mpanjana-tany ary nanao sorona ny tenany mihitsy ho maritiora tamin’izany tolom-panafahana izany. Izany dia misintona ny saintsika satria ao anatin’ny ady tanteraka isika izao, ady amin’na  areti-mandoza fa tsy ady amin’ny nofo aman-drà na amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra. Tsara ny hatsiarovantsika fa ny  firaisantsika fo, saina, fanahy, ny mametraka eo ampelatanan’Andriamanitra ny mombantsika rehetra, no hivoahantsika ho mpandresy amin’ny lafiny rehetra. Ny fandresen’i Jesoa Kristy no fandresen’izay rehetra mino Azy .

Antso fibebahana hiverina amin’Andriamanitra

 • Hahazoana famindram-po amin’Andriamanitra : ny tantara no manambara fa na ireo lasa babo aza dia hiverina any amin’ny taniny
 • Mba hahazo ny fiantran’Andriamanitra: tsy hiamboho azy intsony Andriamanitra noho ny fibebahany sy ny fiverenany

Izany ny toriteny nataon’i Jesoa rehefa avy nandresy ny fakampanahy nataon’i satana Izy. Nitory ny fanjakan’Andriamanitra ary nanambara ny amin’ny fibebahana satria azo fintinina ny Marka 1:14-15 hoe : izay mibebaka sy mino ny Filazantsara no mendrika miditra any amin’ny fanjakan’Andriamanitra

Nanenika izao tontolo izao ny aretina  « Coronavirus ». Tsy nisy izay tsy nitaintaina sy nihorohoro ary na mbola vitsitsy ihany aza ny eto Madagasikara  dia tena mihorohoro sady matahotra isika. Ao anatin’izany no naha tery am-po, tery am-panahy ny Papa hanao lamesa lehibe  hanolorana « indulgence » ho an’izao tontolo izao, izany hoe famelankeloka atolotra ho an’ny olona mitady ny famindrampon’Andriamanitra. Nanao izany ny Papa mba hanafaka ny valan’aretina sy hanasitrana ireo marary.

Ny ady ataontsika amin’ity « Coronavirus » ity dia ady iraisana hina mihitsy, izay vao tanteraka. Fitsapana ny finoantsika, fitsapana ny firaisantsika, fitsapana raha matoky an’Andriamanitra isika, fitsapana raha miazona ny finoana isika na mandao ny finoana.

Eto amin’ity fitandremana Amparibe Famonjena ity dia tsarovy fa na tsy afaka mamonjy fanompoam-pivavahana iombonana aty  am-piangonana aza isika dia afaka miara-mivavaka amin’ny fanarahana fotoana tahak’izao, hafahana mbola mamelona hatrany ny finoana, mba azahoantsika mifikitra tsara amin’ny fanantenana izay efa nananantsika tao amin’i Kristy, mba hafahantsika mamelona ilay firaisankina sy fiombonana ao amin’i Kristy.  Ny fanantenantsika dia ny manana firaisana ao amin’i Kristy dia ny handovantsika ny fiainana mandrakizay ary ny fandresen’i Kristy entintsika mandresy ny fahavalo rehetra ka na ity corovirus ity aza  dia azontsika resena amin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana ataontsika isan-tokatrano ka izany indrindra no anaovana fanompoam-pivavahana toa izao

Izao ary ny hafatra mba hafahana mandresy sy maharitra miaraka amin’ny Tompo :

 • mivavaha mafy, io no hery entintsika mijoro mandrakariva
 • tano tsara ny finoana, io no entintsika mandresy ny fahavalo rehetra
 • matokia an’Andriamanitra, io no ananana anjara ao amina’Andriamanitra ka ananana ny famindrapony sy ny fiantrany
 • hendre tsara tahaka ny menarana, morà tahaka ny voromailala satria izany no hahazoana mandeha amin’ny làlana marina sy mahitsy

Ry Amparibe Famonjena maharitra amin’ny finoana, mifankatia ary miasa am fahazotoana !

Raha miverina amin’Andriamanitra isika dia ho tanteraka ny firaisantsika ao amin’ny Tompo sy amin’ny samy isika kristiana ka ho tonga fibebahana marina ; ary ho tonga amintsika tokoa ny valimbavaka.

 « raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. » (2 Tantara 7:14)

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amena

VAVAKA FANGATAHANA

Tao amin’izany vavaka izany no niantorahany amin’Andriamanitra mora fanahy, miantra sy mamela heloka. Nivaka izy ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory ny Filazantsara, ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena n’aiza n’aiza misy azy, ny kristiana rehetra ao anatin’ny sahan’ny Fjkm sy ny mpino rehetra nanerana an’i Madagasikara sy izao tontolo izao.  Aoka hanana ny fandresena amin’ny finoana nono ny fanantenana ao amin’i Kristy  manaiky ny fitarihana rehetra omen’ny mpitondra fanjakana  sy ny mana-pahaizana mba ho tonga velona tra-pamonjena amin’ity ady atao amin’ity aretin-dratsy mandripaka manerana ny tany ity. Nentiny am-bavaka na ny tsy kristiana aza satria olombelona koa ireny. Nivavaka izy amin’ny fiomanana ny fankalazana ny Paska izay apetraka tanteraka eo am-pelatan’ny Tompo satria  tebitebinay, hoy izy,  ny fahateran’izao  fihobohana izao. Ny faniriana dia ny hiaraka hahatanteraka ao anatin’ny Fiangonana ny fankalazana Anao amin’izany fotoana izany, izay voka-dehibe hiatrehan’ny Fiangonana ny fiainany  sy ny adidy hijoroany vavolombelona.

Nivavaka izy mba hiatra amin’ny olona rehetra ny lamesa lehibe izay nataon’ny Papa François ho famelan-keloka ho an’izao tontolo izao.  Nentiny am-bavaka ireo manana olana amin’ny fiainana, ireo marary, ny mana-manjo, ny tratran’ny tsindry hazo lena, ny tranan’ny tsy fidiny, .Nivavaka izy ho an’ireo manana hataka manokana; Nivaka koa izy  mba  hiverina amin’ny heriny ny Fiangonana rehetra hatanjaka tsara amin’ny finoana  sy ny fanantenana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany. Amena.

FANEKEM-PINOANA

Rtoa Raharijaona no nanohy ny fotoana, taorian’ny nandrenesana ny Tenin’Andriamanitra,  tamin’ny fanasana amin’ny fiombonana amin’ny alalan’ ny fanekem-pinoana laharana voalohany  mba ho fanamafisana ny finoana sy ho fijoroana vavolombelona eo anatrehan’izao tontolo izao.

ASA VAVOLOMBELONA

Fiombonana ao anatin’ny  ranom-bavaka no  nataon-dRamatoa Raharijaona  mba hahatonga  haharitra sy hajoro tsara ami’ny finoana manolona ny valan’aretina mandringana ny firenena izao. Efa nifandefa hafatra isika tamin’ny alalan’ny Soratra Masina tamin’ny sms, tamin’ny feo sy ny sary tany amin’isan-tokantrano  hiaintsika hatrany ny tondronzotrantsika hoe ny fiasan’ny vavaky ny marina dia  mahery indrindra.

Ny Soratra masina natolotra ao anatin’izao ranom-bavaka izao dia ny Teny ao amin’ny Habakoka 3/17-19a « Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, Ary tsy misy voany ny voaloboka, Na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, Ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, Na dia vonoina aza ny ondry ao amin’ny vala, Ary tsy misy omby ao am-pahitra,  Nefa izaho dia mbola hifaly amin’i Jehovah ihany sy hiravoravo amin’Andriamanitry ny famonjena ahy. Jehovah Tompo no tanjako »

Nivavaka izy avy eo nitondra eo am-pelatanan’Andriamanitra ny hetaheta, ny faniriana, ny enta-mavesatra satria ao Aminao, hoy izy, ny fiainanay. Nivavaka izy ho an’ny vahoaka malagasy rehetra, ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, ny hiarovan’Andriamanitra amin’ity aretin-mandoza Corona virus ity, ka ny Fanahinao Masina, hoy izy,  no ho fefy manodidina anay ka tsy hahakasika anay io aretina io, ho marina aminay ny teninao hoe Ianao no hanafaka anay amin’ny areti-mandoza ary ao ambany elatrao no fialofanay . Ataovy mahatoky Anao izahay , hoy izy, ampitomboy ny finoanay, ataovy mahajoro manana Anao Andriamanitra ka ny Teninao no ataovy antoky ny fandresenay sy fahombiazanay.   Ataovy toy ny zava-mandalo ny tebiteby, ny tahotra  sy ahiahy isan-karazany fa aoka hifantoka amin’ny teninao hoe mijere an’i Jehovah Andriamanitrao dia ho voavonjy ianao tahaka ny zanak’Israely fahiny izay azon’ny aretina ka voavonjy sy sitrana raha nivavaka taminao. Izany vavaka izany dia tononina ho an’ny mpiara-mivavaka eto Amparibe famonjena, ho an’ny malagasy manontolo, ary tsaroanay manokana, hoy izy,  ny zanaka, mpiray tanindrazana aminay any am-pitan-dranomasina any, izay any amin’ny toerana mahamay sy sarotra amin’ity aretina ity. Henoy ny fitalahoanay, valio ny vavakay satria Ianao no mahay sy mahefa ny zavatra rehetra. Amin’ny anaran’i jesoa Kristy Mpamonjy sy Mpanotra no angatahina izany vavaka izany. Amena.

Hiran’ny Finoana faha-12 :« Feno toky ny Fanahy »

VAVAKA NATAON'NY MPITANDRINA

Nanohy ny vavaka ny Mpitandrina nisaotra an’Andriamanitra tia, tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Isaoranay ianao, hoy izy, satria Andriamanitra mihaino vavaka ary inoanay fa mamaly araka ny haben’ny indrafonao, Ianao Ilay Andriamanitra mahasitrana ny aretina rehetra. Nivavaka izy ho an’ny mpitondra fanjakana eto amin’ity Nosy ity, manomboka amin’ny filoham-pirenena, ny mpiara-miasa aminy akaiky,  hatrany amin’ny fokontany, ny hanomezana azy fahendrena, fanahy matahotra Anao mandrakariva, mahatoky Anao ary tsy kivy manoloana ny zavatra misy mihatra eto amin’ny firenena izao. Aoka, hoy izy,  hahay hanaiky ireny mpitondra anay ireny izahay vahoaka. Nivavaka izy ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana mandray andraikitra ankehitriny, ampio izy ary omeo azy ny fandavan-tena hahatanterahany ny asany fitsaboana sy fikarakarana ny amin’ny fahasalamana.

Nentiny am-bavaka ireo mpitandro ny filaminana manantanteraka ny fandaminana rehetra hanana fahendrena mandamina sy mandrindra. Nivavaka izy ho an’rieo efa voan’izao aretina izao mba ho resy sy ho lao izany valan’aretina izany ka hiverina amin’ny fahasalamana ireo marary,  mba tsy ho ela dia ho resy izao valan’aretina izao mba hiverenana amin’ny fiainana taloha,  indrindra eo amin’ny fanompoana Anao eo anivon’ny Fiangonana. Ianao Andriamanitra ô hitsinjo ny Malagasy rehetra, hoy izy, ary hampahafantatra anay fa Anao Kristy i  Madagasikara   ary Ianao Kristy dia an’ny Malagasy rehetra.  Nangatahina amin’ny anaran’i Jesoa izany vavaka izany. Amena.

Hira Ffpm 355: 1 « Ry namako mahantra, Manaram-po izao »

FAMARANANA

 Notononina ny tondrozaotra taorian’izay ary natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Nofaranana tamin’ny vavaka mangina sy ny Trinité masina izany.

Amena.  

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Nitarika ny fotoana sy asa vavolombelona: Ramatoa RAHARIJAONA Bodo
 • Vavaka mialoha ny vakiteny sy namaky ny Testamenta taloha : Raharijaona Nantenaina
 • Vakiteny Testamenta vaovao: Raharijaona Valiha
 • Nitoriteny sy vavaka fangatahana: Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina

Naka sy nandrindra ny horonan-tsary : Harentsoa Rova sy Raharijaona Nirina

Nandray an-tsoratra Rajaofetra Voahangy sy Seta. Naka ny sary :Rajaofetra Seta  

Alahady 22 Marsa 2020

ALAHADY 22 MARSA 2020

Alahadim-bokatry ny Sampana Taninketsa

"Miverena amin'ny Tompo Andriamanitrao"

« ary aoka isika hihinana sy hifaly;fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray.» (Lioka 15:23-24)

Manoloana ny toe-java misy lalovan’ny firenentsika noho ny fisian’ny trangan’aretina CORONA VIRUS, dia nivory ny Biraon’ny Fiangonana notarihan’ny Ray aman-dreny Mpitandrina ny Zoma 20 Martsa sy ny Sabotsy 21 Martsa ka nanapaka hevitra mba ho fisorohana ny mety hiparitahan’ny valan’aretina amintsika mpianakavin’ny finoana sy amin’ny manodidina antsika dia nahato aloha ny fanompoam-pivavahana ny Alahady 22 Martsa , mandra-pisian’ny fandaminana vaovao. Fanompoam-pivavahana voafintina atolotry ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady izao atolotra antsika izao. Azontsika vakiana eto ambany izany ary azontsika atao koa ny mijery ny vidéo na eto amin’ity pejy ity na ao amin’ny Facebook’ny Mpiangona @ FJKM Amparibe Famonjena.  

Alahady fahaefatra amin’ny karemy izao alahady izao ary mbola hiombonantsika amin’ny lohahevitra hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao » sy hitondrana am-bavaka ny asa fifandraisana eto amin’ny sahan’ny FJKM. Eto amin’ny fitandremantsika kosa dia alahady ivon’ny herinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa. Ny Litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina ary Rtoa Raharijaona Bodo no nitarika ny fanompoam-pivavahana.

FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA

Ny Salamo 27:1-3 sy ny Salamo 28:7 no novakiana ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra « Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko; iza no hangovitako?  Raha manatona ahy hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafintohina ka lavo.  Na dia misy antokony mitoby hiady amiko aza, tsy hatahotra ny foko; na dia misy ady mihatra amiko aza, dia hatoky ihany aho. » sy ny Salamo   28:7 « Jehovah no heriko sy ampingako; izy no nitokian’ny foko, ka voavonjy aho; dia mifaly ny foko, ka ny hirako no hiderako Azy. »

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Niombona tamin’ny vavaka fisaorana sy fiderana taorian’izay, araka izao manaraka izao : «  »Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina o ,  isaoranay Ianao , isaoranay ny anaranao fa akaiky anay Ianao ka azonay antsoina amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny toerana rehetra. Misaotra Anao izahay, midera sy manome voninahitra Anao, mankasitraka Anao noho izao tombon’andro-pahasoavana atolotrao anay izao. Fantarao loatra ary tsy miafina Aminao ny zava-misy eto amin’ity firenena ity . Tsy afaka tonga aty am-piangonana ny vahoakanao mihombona aty noho ity areti-mandoza mandalo eto amin’ny firenena ity. Kanefa isaoranay Ianao noho  ny teknolojia nahafahanay nihaona sy nifampizara toy izao . Isaoranay Ianao fa manana anjara eo Aminao izahay miara-mivavaka, manana anjara izahay mihaino ny Soratra Masina, mandre ny toriteny sy ny fampianarana. Fanomezan-tsarobidy izany Andriamanitra ô ka isaoranay Anao fa fahasoavana atolotrao manokana ho an’ny zanakao. Izao fanompoam-pivavahana iombonanay izao dia inoanay sy antenainay fa atrehanao, hamasininao, satria Ianao Andriamanitry ny hery sy fahefana  rehetra, mahay ny zavatra rehetra Ianao ka fantatray fa masina eo anatrehanao ny fotoana tanterahanay. Hanam-pifaliana izahay mihombona amin’ny alalan’izao fanompoam-pivavahana izao. Kanefa Jesoa Tomponay ô, manoloana ny fahatsaranao sy izany famindram-ponao sy ny fahasoavanao izay hihainanay sy hivelomanay isan’andro isan’andro izany dia mahatsiaro indrindra fa tsy mendrika eo anatrehanao, mpanota manoloana ny sitraponao raha tarafina amin’ny Teninao ny fiainanay dia maloto izahay Tompo ô. Ka indreto izahay zanakao manetry tena eo anatrehanao, mifona sy mibebaka, mamelà ny helokay Tompo ô , mamindra fo aminay, sasao madio izahay mba ho afa-pahotana, fafao tsy ho eo anatrehanao izay rehetra fahalotoana rehetra fa ataovy marina eo anatrehanay ilay hoe Andriamanitra mahari-po sy mora fanahy Ianao tsy nitahiry fahatezarana mandrakizay, tsy manda-teny amin’ny zanakao ka na dia maditra sy miodina aza izahay rehefa antsoinao ka miverina eo anatrehanao  dia raisinao amin’ny fifaliana. Ka dia izany no isaoranay Anao Tompo ary dia raisinay amin’ny fifaliana ny famelan-keloka sy ny teny mamy omenao ny zanakao manao hoe : voavela ny helokao. Misaotra Andriamanitra Tomponay ô ! Misaotra indrindra fa tia anay Ianao. Dia amin’ny anaranao Jesoa Kristy Ilay Tompo sy Mpamonjy anay no hanaovanay ny vavakay. Amena. «  »

HAFATRY NY MPITANDRINA

Ny teny nandraisan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina  ny hafatra izao alahady izao dia ny ao amin’ny Perikopa Fjkm ka ny Lioka 15:11-24. Ao anatin’ny fanoharana telo io hafatra io izay nataon’i Jesoa Kristy tamin’ny vahoaka maro karazana. Tao ny mpamory hetra, ny mpanota, ny olona maro samihafa, ny fariseo sy mpanora-dalàna. Ny fanoharana voalohany dia ny amin’ny ondry zato. Nisy very ny iray tamin’ireo ary natao izay nahita azy.  Ny fanoharana faharoa dia mahakasika ny farantsa kely folo ka very ny iray ka natao koa izay nahitana azy. Ny fahatelo dia ny amin’ilay zanaka adala.   

Anio dia fotoana natokan’ny Fjkm hitondrana am-bavaka ny asa fifandraisana na ny Afifab. Anio dia karemy fahaefatra, fotoana handinihantena mialoha ny hankalazana ny fetin’ny Paska. Eto amin’ny fitandremana dia alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Sampana Taninketsa.

Ny hafatra raisintsika dia ao anatin’ny fampianarana sy fanoharana nataon’i Jesoa Kristy izao ny amin’ilay zanaka adala mbola hampifantoka antsika amin’ny lohahevitra banjinina mandritra izao volana martsa izao dia ny hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao ».

Manomboka eo amin’ny andininy faha 17 ka hatramin’ny faha 21  no tantara misy ny tena handraisantsika ny hafatra. Handeha isika handray tena ka tahaka ny zanak’adala avokoa eo anatrehan’Andriamanitra : olona efa nania, nanao ny tsy nety,  mpanota kanefa manana finoana sy fanantenana  fa rehefa mitodika sy miverina amin’Andriamanitra dia raisiny . Ahoana ary no fomba hiverenantsika Aminy ?  

Ny fiverenana amin'ny Tompo dia fiovam-penitra mahery vaika.

Io fanoharana amin’ny zanak’adala io no lesona iray. (and.17 sy ny manaraka). Zavatra roa no nasehony  rehefa nody ny sainy dia ny fanenenana fatratra ary ny fanapahan-kevitra entitra teo amin’ny fiainany.

Teo amin’ny fiainana Jiosy dia misy ny mpirahalahy azo lazaina fa hanana anjara lova ka ny lahy matoa dia omena lanja satria mandray ny roa am-pahatelon’ny lova satria manana adidy hiahy ny  reniny raha tsy eo intsony ny rainy sy ny anabaviny  amin’ny fotoan-tsarotra. Ny fandovana mbola velona dia azo natao tokoa teo amin’ny Jiosy ka afaka mihary  avy hatrany ny  harena ka rehefa osa ny raiamandreniny dia io zanany io no manampy sy manarina izany fahavoazana izany. Ny faralahy kosa dia mampiasa araka izay tiany ny iray ampahatelony izay noraisiny.  Fa tsy araka izany no niseho fa nandany ny iray ampahatelony izy dia nitsitongana tanteraka ny fiainany iray manontolo ka niafara niaraka tamin’ny kisoa ka toy ny fiainan’ny olona efa maty ny azy. Rehefa nody ny sainy dia niverina tany amin’ny rainy, toy ny fitsanganana tamin’ny maty.

Ao amin’ny Isaia 31:4-6, izay ao anatin’ny Perikopa anio koa, dia milaza ny Andriamanitra miantra ny olona izay miverina Aminy. Ao ny miteny hoe raha tsy mibebaka , raha tsy miova, dia loza no mihatra amin’ ity firenena Israely ity. Raha tsy mitandrina izany ity firenena ity dia ho tahaka ilay zazalahy niara-niosina tamin’ny kisoa, toy ny fiainan’ny olona efa maty. Tsy niverina nefa ity firenena ity hany ka lasa babo tany Babylona.

Ny fiverenana amin'ny Tompo dia fibebahana mafy ary marina

Ny fiverenana amin’ny Tompo dia fibebahana mafy ary marina atao amin’ny fo torotoro sy fanahy mangorakoraka ary amin’ny fitalahona mahonena tokoa no anatontosana izany. Raha jerena ny fiainan’ity zazalahy ity dia tena latsaka ambany ny fiainana misy azy fa miosona miaraka amin’ny kisoa ; toy ny olona efa maty nefa nanatona an’Andriamanitra Izay manome sy tompon’ny fahavelomana izy. Nibebaka tamin’ny fo torotoro sy fanahy mangorakoraka ary tamin’ny fitalahona izy. Nifona,nibebaka mafy, naneho fanetretena teo amin’ny rainy izy. Efa tsy mendrika ny natao hoe zanaka intsony izy noho ny nataony : nandany ny lovany tamin’ny filan-dratsy, tsy nitsinjo ny ho avy raha toa misy fahosana mety mahazo ny rainy, nefa nandray azy am-pifaliana sy tao anatin’ny faharetana ny rainy ka nitsinjo azy hatrany satria zanany io, tsy foiny. Nahatsiaro koa ny zanany fa rainy io ka izany no niverenany nody.

Ny nambaran’ny Apostoly Paoly dia ny fizahan-toetra amin’ny afo, izay nanao asa tsara dia tsy levon’ny afo fa migoka ny hatsaran’ny asa nataony. Ny zanaka na adala aza dia ho vonjena ihany satria zanaka. Isan’ireo ondry zato izy ka namelana ny sivy amin’ny sivifolo hitadiavana azy.  Izany no fanantenantsika amin’ny maha-zanak’Andriamanitra antsika :  antenaintsika ny handraisany antsika. Raha manana faniriana isika dia aoka hitafy ny fanetrehan-tena, fibebahana mafy sy marina atao amin’ny fo torotoro sy fanahy mangorakoraka ary amin’ny fitalahona mahonena, hivavaka isan’andro  ka ho raisin’ny Tompo toy ny nandraisan’ny rainy ity zanaka adala ity.  Nanaovana fety lehibe ny nadraisana azy

Fotoam-bokatry ny Taninketsa androany fa tsy fahaizana mihira fotsiny fa fanabeazana ny zava-dehibe amin’ny finoana sy ny fiainana maha-kristiana. Ny hafatra ho anareo dia ny hira ataonareo dia ataovy fiainanareo satria zanak’Andriamanitra mihira ny fiderana Azy. Mitodika amin’ny olon-dehibe koa, mba Taninketsa mpitory ianareo.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amena.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nivavaka ny Mpitandrina taorian’izay  nisaotra noho ny amin’ny Teny sy ny hafatra norenesina. Nampianarina fa ny fiverenana amin’ny Tompo dia fiovam-penitra mahery vaika eo amin’ny fiainana sy ny fanenenana fatratra  sy fanapahan-kevitra entitra. Aza avela ho variana fa ataovy mahatsiaro fa ny fiainanay dia toy ny an’ilay zanaka adala izay natao fanoharana mba ho lesona ho anay. Nivavaka izy ho an’ny kristiana rehetra manerana ny sahan’ny Fjkm, ho an’ny Malagasy rehetra mba hitodika hiverina Aminao. Nentiny am-bavaka ho amin’ny asa fanompoana rehetra tanterahina, ho an’ny Taninketsa, ho an’ny mpitory Filazantsara, ny mpitondra Fiangonana, ho an’ny mpanompo ao anatin’ny tsy fahasalamana, mana-manjo, tsy fahasalamana, ny voan’ny tsindry hazo lena, ny Afifab hahatanteraka ny fanaparihahana ny vaovao. Nivavaka amin’ny alahady karemy hiomana tena sy fanahy  hiatrika ny fotoanan’ny Paska. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

VAVAKA 1 :

Rtoa Raharijaona Bodo no nanohy ny fotoana tamin’ny vavaka ho an’ny malagasy manontolo na koa ny vahiny mba tsy ho tratran’ny aretina mandoza corona virus. Mivavaka ho an’ny mpitondra fanjakana tsy ankanavaka, mba omeo azy ireo ny fahendrena tsara sy ny Fanahinao Masina, hahavita tsara ny andraikiny fiarovana ny ain’ny malagasy iray manontolo. Mivavaka ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana, hamafiso aminy ny fahaizana amam-pahalala mba hahaizany ny fitsaboana tokony hatolotra ny Malagasy. Henoy ny vavakay, mamalia ny vavakay fa Andriamanitra tia ny Malagasy Ianao. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Ilay tompon’ny finoana no nanaovana ny vavaka.Amena.

VAVAKA 2:

Mbola notohizan’ny Mpitandrina Raharijaona ny vavaka tamin’ny fitalahoana ny amin’ireo olona efa voan’izany aretina corona virus izany,  misy amin’ireny hoy izy Mpitandrina mitondra Fiangonana , notrotroina am-bavaka izany, mba hiasa hanan-kery ny Fanahy Masina ka hamotika izany aretina izany. Nivavaka izy ho an’ny mpitondra Fiangonana rehetra omena fahendrena, apetraka feno eo am-pelatananao. Amena

TENY FISAORANA ARY FAMARANANA NY FOTOANA

Taorian’izay dia nisaotra ny Mpitandrina noho ny fahatanterahan’ny fotoana sy nisaotra noho ny fandaminana ary nirary soa ho samy ho velona avokoa, ho tra-pamonjena ho tahian’Andriamanitra isika rehetra. Tsara manaraka ny dinidinika alefa amin’ny haino aman-jery isika ary hanaiky ireny fandaminana ireny.

Notononina ny tondrozotra  ary natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra,

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

Amena.  

Nandray feo sy naka vidéo : Raharijaona Nirina –  Nandray an-tsoratra :  Seta Rajaofetra.    

Alahady 15 Marsa 2020

ALAHADY 15 MARSA 2020

Alahadin'ny Sampan'Asa momba ny Fampandrosoana - SAF/FJKM.
Alahady nanaovan'ireo Mpiandraikitra Mpanazava sy Tily fanekena sy fanolorana ireo Tonia vaovao.

« Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'i Jehovah Andriamanitrareo» (Joela 2:13a)

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny fotoana ary ny Misionera Joharivelo Fanambinana, manatontosa ny asa misionera any amin’ny Kaominina Bevoay amin’ny anaran’ny Fiangonana Amparibe Famonjena, no nitory ny tenin’Andriamanitra. Ny Joela 2,12-17  no tenin’Andriamanitra nangalana ny  toriteny.Ny Diakona Rakotonarivo Claudia sy Rakotonarivo Herinirina ao amin’ny Vaomieran’ny Asa Vavolombelona no nivavaka sy namaky ny Tenin’Andriamanitra. Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana. Nisy 905 ny mpianakavin’ny finoana niara-nihombom-bavaka androany.

FIDERANA SY FISAORANA AN'ANDRIAMANITRA

Niarahana namaky ny Salamo 90,1-6 « Tompo ô, efa fonenanay hatramin’ny taranaka rehetra Hianao.  Fony tsy mbola ary ny tendrombohitra, Na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao, Dia Andriamanitra Hianao hatramin’ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mamerina ny olona ho amin’ny vovoka Hianao ka manao hœ: Miverena, ry zanak’olombelona. Fa eo imasonao ny arivo taona dia toy ny fandalon’ny omaly, Ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin’ny alina. Manindao azy tahaka ny riaka Hianao torimaso izy; Amin’ny maraina tahaka ny ahitra mora miova izy. Amin’ny maraina mamony izy, nefa mora miova; Amin’ny hariva voajinja izy ka maina. » Taorian’ny famakiana ny Salamo dia nohiraina ny FFPM 31: « Misaotra Anao izahay ry Ray « 

VAVAKA FIDERANA SY FISAORANA

Nisaorana ny Tompo noho ny fitiavany ka nanomezany ny Zanany lahy tokana ho famonjena antsika sy ny fanomezany antsika ny Fanahy Masina izay mbola mampijoro ny fiangonana. Nisaorana ny Tompo noho ny fitantanany. Noho ny fahotana vita dia nangatahina ny famelan-keloka. Nangatahina ihany koa ny fanatrehan’ny Tompo hanamasina ny fotoam-pivavahana.

DIMY MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY

Rajaofetra Chantal no nanatanteraka izany ary ny Salamo 119: 18 no nangalana ny hafatra. Fampitahana ny journal intime sy ny Baiboly no nentina nampiditra ny resaka. Ny journal intime dia boky mirakitra ny tsiambaratelon’ny olona iray izay izy tenany ihany no manoratra azy.

Ny Baiboly kosa dia tsiambaratelon’Andriamanitra amintsika zanany. Andriamanitra mihitsy no nanoratra ny Baiboly tamin’ny alalan’ireo mpanompony. Ireto misy santionany amin’izany tsiambaratelo izany: Kolosiana, 3,21; Tononkiran’I Solomona 8,4; Kolosiana 3,18; Kolosiana 3:20

Taorian’izay hafatra fohy izay dia nohiraina ny FFPM 549,2 « Ny tsiron’ny fiainana« . Tao amin’ny vavaka nataony no nisaorana ny Tompo noho ny fitiavany sy ny fampianarana natolony. Nangatahina ny Tompo mba ho voatahiry tsara any anatin’ny tsirairay ny hafatra.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Ny Diakona Rakotonarivo Herinirina no nanao ny vavaka nisaorana ny Tompo noho ny teny izay atolony antsika, nangatahina Izy ampitoetra tsara ny Teny aty am-pon’ny tsirairay ka ho tonga mpihaino mpakato ny mpanompon’Andriamanitra. Nangatahina ny Fanahy Masina hiasa any anatin’ny mpitondra ny hafatry ny Tompo. Ny Diakona Rakotonarivo Claudia no namaky ny teny ka ny Perikopa androany dia ny Joela 2,12-17, Matio 12, 38-42, Asan’ny Apostoly 11,19-20.

Taorian’ny vakiteny dia nohiraina ny FFPM 409,1-3 « Ry zaza mpiodina mba miverena »

TORITENY

Ny Misionera Joharivelo Fanambinana manatontosa ny asa misionera any amin’ny Kaominina Bevoay no nitory ny Tenin’Andriamanitra.Natomboka tamin’ny fampahafantarany ny tenany sy ny ankohonany ny toriteny.

Taorian’izay dia nampahafantatra ny fiangonana ny toeram-piasana izay iadidiany izy.Nambarany tamin’izany fa any amin’ny fokontany Maharenina sy Androangabe no iasany, izay ao amin’ny Kaominina Bevoay. Raha handeha any dia ny lalam-pirenena fahafito no arahina ka eo amin’ny tampon’Ihorombe no mivily mihazo an’I Faradofa. Eo indray no mandeha mihazo ny lalana manaraka an’I Ranomafana ary 17 Km miala eo dia tonga ao Bevoay.

Rehefa vita ny fampahafantarana ny tanàna dia niroso tamin’ny fampisehoana ireo karazan’olana sedraina amin’ny asa fanompoana ny Mpitandrina. Ny olana lehibe izay sedrain’ity lehilahin’Andriamanitra dia ny fanjakan’ny fanompoan-tsampy. Mbola mitazona ny fivavahan-drazana ny ankamaroan’ireo mponina. Mpimasy avokoa ny ankamaroan’ny raim-pianakaviana eo an-tanàna. Vitsy ny mpivavaka. Na ireo miditra any an-tranon’Andriamanitra aza ny olona dia tsy mbola mahafoy ny fomban-drazana. Efa  nisy fiangonana Katolika teo an-toerana saingy ringana izany noho ny fihetsika tsy mendrika nataon’ny olona teo an-tanàna. Nisy fotoana ny Misionera ankehitriny nandefasan’ireo mpimasy maingoka. Ny sakafo omen’ny manodidina azy dia sakafo avy nanaovana ny fomban-drazana. Amin’ny maha maodely azy amin’ny fomba fiainana araka ny sitrapon’Andriamanitra dia sady tsy mihinana izany ny tenany sady mananatra ireo mpiara-monina ny fomba tokony hatao raha hanaraka ny Tompo. Rehefa nahazo ny hanatra ny manodidina dia niova ihany ny fomba fiainany.

Teo am-pamaranana ny toriteny dia nanao fijoroana vavolombelona ny Mpitandrina. Nisy lehilahy iray nanan-janaka marary efa teo am-bavahaonan’ny fahafatesana. Nanatona ny Misionera izy ary niangavy azy mba handeha any an-tranony hitondra am-bavaka ny zanany izay marary. Tsy nandeha anefa ity mpanompon’Andriamanitra ity satria tsy naheno ny  Tompo nibitsika nanoro hevitra taminy. Rehefa tonga tany an-trano ity mpanompon’Andriamanitra ity dia naheno ny bitsik’Andriamanitra. Naniraka azy handeha hamonjy ilay zaza marary Andriamanitra.Nambaran’Andriamanitra aza fa Izy tenany no naniraka ilay rain-jaza hangataka famonjena amin’ity Misionera ity. Nandeha tany amin’ilay zaza marary ny Mpitandrina, nojerena, feno olona ny trano, nisy mpimasy ihany koa tao an-trano. Nivavaka ny Misionera, rehefa vita ny vavaky ny mpanompon’Andriamanitra dia nitsangana ihany koa ilay mpimasy mba hanao ny anjara tandrify azy saingy noraran’ny tompo-trano. Akory ny hagagan’ny iray trano fa sitrana ilay zaza. Nanomboka teo dia nitombo isa ireo olona namonjy ny trano fivavahana amin’Andriamanitra.

Taorian’izay fijiroana vavolombelona izay dia nanambara tamin’ny mpianakavin’ny finoana ity Misionera ity fa manana andraikitra amin’ny fiangonana any Bevoay ny mpanompon’Andriamanitra eto amin’ny fitandremana Amparibe Famonjena.

Taorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny STK.

VAVAKA SETRIN'NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarany ary nisaorana ny Tompo noho ny fanomezany ity lehilahin’Andriamanitra ity misolo tena ny fitandremana any Bevoay.Nangatahina ny Tompo hanohana ny mpanompony hampisy fahazavana be any amin’ity faritra anjakan’ny fanompoan-tsampy ity. Nangatahina ihany koa ny Tompo hijery manokana ny fianakavian’ity mpanompony ity.

Nangatahina ny Tompo mba hampody indray  ireo zanak’Andriamanitra miverin’dalana.

Ho fanehoana amin’Andriamanitra ny finoana dia niaraha-nanonona ny fanekem-pinoana fahatelo.

RAHARAHAN'NY FIANGONANA

Ny mpitantsoratry ny Fiangonana Rakomanana Andry no nanolotra izany. Ireto avy no nisongadina tamin’izany:

 • Ho fanohanana ireo mpiomana ho Mpitandrina taona faharoa dia hisy rindran-kira karakarain’izy ireo anio ao amin’ny FJKM Andrainarivo hiarahana amin’ny Laurent Rakotomamonjy.
 • Noho ny faha 25 taonan’ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana dia ho tontosaina ny 27 Martsa izao ny fanompoam-pivavahana fanokafana izany taon-jobily izany ao amin’ny FJKM Rasalama Maritiora manomboka amin’ny 9ora sy sasany.
 • Ny FJKM Ambohipiara Ziona dia fiangonana miara-mandroso amin’ny FJKM Amparibe Famonjena. Noho ny fankalazany ny Jobily faha-50 taonany dia manasa antsika izy ireo hiaraka mivavaka aminy ny 29 Martsa amin’ny 9 ora.
 • Ny STK Ivandry dia mikarakara fifaninanana ara-panatanjahatena Basket ball sy foot-ball koa manasa antsika izy ireo handray anjara amin’izany.
 • Ho tontosaina ao amin’ny Le Pavé ny 21 Martsa izao amin’ny 8ora sy sasany ny Forum Economique Chrétienne ; Mr ANDRIAMPARANY Ricky izay mpianakavin’ny Tompo eto Amparibe Famonjena no mikarakara izany ka dia manasa antsika izy handray anjara amin’izany.
 • Nambara ny fiangonana ny toetry ny vola
 • Nampatsiahivina ny Mpandray ny fanasan’ny Tompo fa hisy ny Ankatoky ny fandraisana amin’ny heriny anio.
 • Nampahafantarina ny vahoakan’Andriamanitra ireo fandaharam-potoana mandritry ny herinandro
 • Novakiana ihany koa ireo taratasy avy amin’ireo Sampana sy sampan’asa ary Vaomiera.
 • Amin’ity herinandro ho avy ity ny erinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa. Araka izany dia hisy ny famelabelaran-kevitra ny alatsinainy ho avy izao amin’ny enina ora latsaka fahefany. Ny Alarobia kosa amin’ny 12 ora atoandro dia hisy ny fampianarana Soratra Masina. Ny Zoma hariva tahaka ny mahazatra dia hisy fanompoam-pivavahana andraisan’ny Sampana Taninketsa anjara.
 • Ny 28 Martsa dia hanao fitoriana filazantsara amin’ny ankizy 5 ka hatramin’ny 12 taona ny AFF any amin’ny FOFIKRI ka arivo ariary ny fandraisana anjara.
 • Nentanina ny tsirairay mahakasika ny fisorohana ilay aretina Corona Virus

Nanentana ny Mpitandrina amin’ny fianarana SETELA sy FITELA.

FANOLORAN-JAZA

Natolotra ho an’Andriamanitra ny zaza RATIARISON Isaia Joris Edgar sy RATIARISON Peneloppe Vall Irinah. Natao amin’ny vavaka nisaorana ny Tompo noho ny fanapahan-kevitry ny Ray aman-dreny. Nangatahina tamin’ny Tompo ny fandraisan’ny Ray aman-dreny sy ny fianakaviana ary ny fiangonana andraikitra manoloana ny fitaizana ny zaza araka ny fomba Kristiana.

VOADY SY RAKI-PISAORANA:

Ireto avy ny hira nangatahin’ireo nanao voady sy raki-pisaorana: FFPM 545,1 / FFPM 283,5 / FF 37,3 / FFPM3,1 / FF 26,1.Toy izao avy ireo voady sy fangatahana : Fisaorana noho ny fanambinana, Fangataham-bavaka noho ny andraikitra azo ho fanompoana ny Tompo,Fangataham-bavaka ho an’ny fahasalaman’ny Raim-pianakaviana, Fisaorana noho ny tsingerin-taona sy fahafaham-panadinana

Ny hira nanolorana ny rakitra dia ny FFPM 33,3: « Tompo Andriamanitray »

VAVAKA FANGATAHANA:

Nangatahina ny Tompo mba hamerina ireo ondry nania.Nentina am-bavaka ireo tanora nahazo anjara andraikitra vaovao ao amin’ny SAMPATI.  Nentina am-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy raki-boady  . Notrotroina am-bavaka ireo manana hataka manokana. Nentina am-bavaka ireo sahirana, tsy salama, mana-manjo, tratry ny tsy fidiny sy tsindry hazolena. Nentina am-bavaka ny mpanompon’Andriamanitra nitory ny teny. Nentina am-bavaka ny fiangonana sy ireo mpitondra fiangonana ary mpitory teny.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka fangatahana.

ASA VAVOLOMBELONA:

Nisy ireo tompon’andraikitra Mpanazava sy Tily nanao fanekena:

 • ANDRIAMAHATANA Cindy – Akela Mpiandraikitra Louveteau-
 • RADIMIMANANA Rivo Itokiana – Filoala Milefitra Mpiandraikitra tomp-toerana-
 • RANDRIAFARA Miranto – Kantsy Manoa Mpiandraikitra mpanampy-

Sy fanolorana Tonia:

 • RANDRIANANDRASANA David –Siely Miharina Tonia Tily –
 • RAZARASOA Josie – Sihotsy Tabia Tonia Mpanazava –

Tao amin’ny vavaka no nisaorana ny Tompo noho ny fahatontosan’ny  asa vavolombelona. Nentina am-bavaka ireo tompon’andraikitra mba hahavita an-tsakany  sy an-davany ny asan’Andriamanitra.

FAMARANANA

Ny FFPM 485 « Moa Jesosy ve tsy ahy » no nohiraina mialoha ny namakiana ny tondrozotra sy nanalorana ny tsodrano ary ny FF 91 « Fa sambatra izay mitoetra » no natao taorian’izay.

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Nitarika ny fotoana: Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina
 • Dimy minitran’ny Sekoly Alahady: Rajaofetra Chantal
 • Vavaka mialoha ny vakiteny: Rakotonarivo Herinirina
 • Vakiteny: Rakotonarivo Claudia
 • Nitory ny teny: Ny Misionera Joharivelo Fanambinana
 • Raharaham-piangonana:
 • Fafana : Ranaivoson Joel
 • Fanamafisam-peo: Rakotovololona Lova
 • Mpitendry orgue: Ranaivoson Jacky
 • Diakona tompon’anjara: Vaomieran’ny Aim-panahy sy Fifandraisana
 • Diakona niandry varavarana : Vaomiera Asa Vavolombelona

Naka ny sary : Rakotondramboa Andry . Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky Noely Tiana.