Alahady 20 Febroary 2022

ALAHADY 20 FEBROARY 2022 “MITANA NY TENINY NY TOMPO”
Ivombokatry ny Vondrona manambatra ny fanomezam-pahasoavana (VMFP)

« Paoly, mpanompon’Andriamanitra sy Apostolin’i Jesosy Kristy hampandroso ny finoan’ny olom-boafidin’Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina izay manaraka ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, »

Eo amin’ny sehatry ny FJKM dia Alahadin’ny Arsiva ny andro anio ary alahady fahafito manaraka ny Epifania. Andrianasy Fanja, Diakona, Filohan’ny VMFP, no nitarika ny fotoana ary ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no nanatanterahina izany.

Nandray vahiny ny Fitandremana anio, ny Mpitandrina Lazandrainy Martin, mpampianatra eo amin’ny Toeram-Pampianarana Mpitandrina, TPM Fianarantsoa, izay nitondra ny hafatra ihany koa. Natolotra mialoha izy, amin’ny maha litorjia endriny fahatelo ny fotoana. 

Azo henoina ato ny hafatra

FIANTSOANA SY FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Teo am-pitsanganana no nanao ny fiderana an’Andriamanitra ny Fiangonana tamin’ny famakiana ny Salamo 84:1-2 ; 11-12. Nohiraina ny FF 13 « Mihira fihiram-baovao » taorian’izany.

Natao avy eo ny vavaka sy ny fisaorana. Nisaotra ny Tompo ny mpitarika, noho ny fahatratrarana izao fotoana izao, nidera sy nitsaoka Azy.

Nisy ny feon-java-maneno rehefa vita izany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Manitra Pulchérie Felaniana, mpampianatra ao amin’ny K5, no nitondra ny hafatra. Nanomboka tamin’ny vavaka ny mpitarika. Nanamarika ny herinandron’ny fianakaviana isika ka ny fifandraisan’ny ray aman-dreny sy ny zanaka no noresahina.

Kolosiana 3:20 « Hianareo zanaka, maneke ny tomponareo … ».

Notohizany tamin’ny tantara izany. Nangataka hono ity zanany mba tsy helingelenina rehefa milalao, fa avela hanao izay tiany aloha ary tsy ho antsoina hoe « Ndao hisakafo » na hoe « Ndao hianatra amin’izay ». Eny ary, hoy ireto ray aman-dreniny. Ny rainy dia nilaza koa hoe : «  Aleo tsy hiasa intsony fa hijanona ao an-trano foana ». Ny reniny koa dia nilaza fa « Aleo handeha hiala sasatra foana fa tsy hikarakara tokantrano intsony ». « Tsy mety indray izany » hoy ity zanany, satria dia tsy hisy hikarakara sy hamelona izy raha izany no mitranga.

Manana ny anjara toerany ny tsirairay ao an-tokantrano. Ny ray aman-dreny natao hitaiza, hikolokolo hanabe ny zanany, ary ny zanaka natao hanaiky izay lazain’ny ray aman-dreny.

Nitsangana ny Fianakaviamben’ny Sekoly alahady ka nanao ny hira FFPM 761:2 « Maniry izahay Jesoa  » ary narahiny vavaka izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao ny hira FFPM 226 « Tompo ô, mba te hihaona » ho fanomanana ny amin’ny vakiteny sy handraisana ny hafatra.

Ny diakona Rakotomalala Harizo no nanao ny vavaka, Ramahandry Hanitra no namaky ny Testamenta taloha ary Rakotonarivo Sitraka kosa no namaky ny Testamenta vaovao.

Ny perikopa anio dia ny Nomery 23 : 16 – 24, Jaona 16 : 19 – 24, Titosy 1 : 1 – 4.

Natao ny hira FFPM 176 : 1, 2, 3 « Avia Fanahy masina » mialoha ny toriteny.

TORITENY

Natomboka tamin’ny vavaka ny hafatra izay nentin’ny Mpitandrina Lazandrainy Martin,   izay nisolo toerana ny Mpitandrina Rakondramanana Jaona noho ny tsy fahafahany.

Ny boky ao amin’ny no Titosy 1:1-2 : « Paoly, mpanompon’Andriamanitra sy Apostolin’i Kristy hampandroso ny finoan’ny olomboafidin’Andriamanitra …. » nitondrana ny hafatra.

Ny VMFP, dia vondrona hampiraisana ny hery ao amin’ny Fiangonana, mba tsy hisy hiteny intsony hoe « Andraso eo i Paoly ». Ny olona rehetra dia samy tokony hitondra ny anjara birikiny avokoa satria samy manana ny fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra.

Manome ohatra mihitsy i Paoly eto, izy izay mpanompon’Andriamanitra. Izy eto dia « à la disposition » an’Andriamanitra ».

Paoly dia nanaiky fa tsy nisy izy raha tsy teo Andriamanitra ary vonona hanao izay hampanaovin’ny Tompo azy na inona na inona.

Paoly, raha tena ara-bakiteny dia andevon’Andriamanitra. Tokony tsy hanana fitsaharana ny fanaovana ny asan’Andriamanitra satria izy no mpanompo. Mandra-pahatapitry ny baiko dia manatanteraka asa foana. 

Eo anatrehan’Andriamanitra dia tsy afaka miteny izay maha izy anao akory ianao, satria dia mpanota eo anatrehany.

Ny olona tena manolo-tena dia manafoana ny tenany, ka manaiky izay iraka ampanaovin’Andriamanitra. Nataony ohatra ihany koa moa ny tantaran’i Maria, renin’i Jesoa. Izy dia nanaiky ho « à la disposition » an’ny Tompo ny amin’izay ilan’ny Tompo azy.

Betsaka ny olona no miandry fotoana vao hanaraka sy hamaly ny andron’ny Tompo nefa dia an’Andriamanitra avokoa izay rehetra momba anao rehetra.

I Korintiana 15:9-10 : « Fa izaho dia ambany indrindra amin’ny Apostoly ka tsy mendrika hatao hoe Apostoly, satria efa nanenjika ny fiangonan’Andriamanitra aho ».

Ny tanana, ny tongotra, ny fanomezam-pahasoavana hanananao dia an’Andriamanitra avokoa. Mila manatona ny Tompo ianao satria maro ny asa tokony hotanterahina. Ndao hiasa, hoy ny Mpitandrina.

Nilaza tantara niarahany tamin’ny olona iray, izay nanana fikasana marobe, moa ny Mpitandrina. Narary teo  am-pandriana anefa ilay olona. Maty izy avy eo, ka tsy nisy tanteraka ny fikasana rehetra. Tokony hanararaotra hanao ny asa isika dieny mbola afaka manao izany.

Tokony hampiasa ny « moyens »  rehetra isika hanaovana ny asany dieny mbola afaka manatanteraka izany. Ny herin’Andriamanitra dia miaraka aminao foana rehefa mazoto ianao manatanteraka ny asany.

Raha tanteraka izany hoy ny Mpitandrina dia tena Amparibe Famonjena tokoa isika, mendrika izany anarana entintsika izany.

Ndao hitory ny Filazantsara, hoy ny Mpitandrina ka hanatanteraka ny baikon’ny Tompo. Tsy voatery hieritreritra ny hafa foana, raha te handroso. Raha olona vitsy no manaiky hanaraka ny Tompo dia misy vokany lehibe izany, na eo amin’ny Fiangonana na eo amin’ny  firenena.

Ny tanjon’i Paoly koa dia ny hampandroso ny finoana ho an’ny olom-boafidin’Andriamanitra.

Ilay talenta hanananao ka hampiasainao, dia mety hanova ny fon’ny olona. Mety io no ampiasain’Andriamanitra hanatanterahina ny asany.

Ny tanjona dia ny hahatonga ny olona handroso amin’y finoana ka hanana ny fiainana mandrakizay.

Sarobidy ny fiantsoana sy ny hifidianan’Andriamanitra anao, mba ho ianao ilay mpanompo mahatoky sy mandova ny fiainana mandrakizay. Firy taona no naha Mpandray anao? Naha diakona anao? Fa firy no voataonanao hanatona ny Tompo ?

Mila mitandrina isika ny amin’ny fitondrantenantsika, sao manko isika indray no hampihemotra ny hafa ka mila tandrovina izany.

Zakaria 8:23b  » …mba handeha hiaraka aminareo izahay; fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra ».

Misy tokoa mantsy ny olona mijery anao, ary dia manapa-kevitra fa hanara-dia ny Tompo noho ny fahitany ny momba anao. Mety maloto fiteny sy fisainana ny olona iray, ka mampihemotra ny hafa ny amin’ny fanatonana ny Tompo. Mety ho fitafy, na zava-pisotro dia mety hampiova fo ny olona iray.

Araraoty izay azo atao dieny mbola afaka manao izany ianao, mba hahatonga ny olona hanana ny fiainana mandrakizay. Ianao izao ilay mpiara-miasa amin’Andriamanitra, ka dia tontosay ny baikony ary ataovy tanjona izany.

VAVAKA FIFONANA

Noho izany sitrapon’Andriamanitra izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Andriamanitra mitana ny Teniny ny Tompo, ka  tokony hanolo-tena isika hoy izy tanatin’ ny vavaka, mba hahatanteraka izany. Nifona izy noho izany fitondrantena tsy mendrika sy tsy fahatanterahin’izany baikon’ny Tompo izany.

Natao ny hira FF 37:3 « Ny fisainanay izay kely «  taorian’izany. 

Nanonona ny Teny famelan-keloka ny mpitarika izay nalaina tao amin’ny  Jaona 5 :24 ; Jaona 3 :1 ; Romana 8:1 ; Efesiana 2:8 ; Romana 6 :23b.

Natao ny hira FFPM 36:1 « Moa ho haiko tantaraina » ary niara-nanonona ny Fanekempinoana laharana fahatelo ny Fiangonana.

TATITR’ASA VMFP

Nanao ny tatitry ny asa vita Rajaonah Rovatiana. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :

– Fandraisana anjara amin’ny lahatsoratra gazety Taratry ny Famonjena (Kabary, Fanomezam-pahasoavana, Pejin’ny fahasalamana…),

– Tafika masina tany Ambohipiara sy teto anivon’ny Fiangonana,

– Fiandrasan-draharaha ara-pahasalamana,

– Nanohana ny TPM Fianarantsoa,

– Nandrindra ny hetsika nandritra ny herinandrom-bokatra 14/02 hatramin’ny 20/02.

Ireo asa miandry kosa dia anisan’ny voalaza ireto manaraka ireto :

– Velankevitra hiadiana amin’ny zava-mahadomelina,

– « Cours de soutien » ho an’ireo mpianatra hanala fanadinana,

– Fizarana traikefa samihafa.

Nanatanteraka ny  hira fanevany ny VMFP niaraka tamin’ny AKAFITA (Akany Fitaizana Tangaina)

VAOVAOM-PIANGONANA

Nanambara ny raharahan’ny Fiangonana ny Biraom-piangonana Razafimaharo Mamy. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :

– Foibe Fjkm : fotoam-pivavahana manoloana ny voina samihafa, FJKM Andrainarivo,

– Ivon’ny faha 200 taona nahatongavan’ny misionera, talata 2ora30 eny Ambohidratrimo,

– Ny rakitra sy voady ary adidy isan-karazany dia nahatratra 4 262 400 Ar.

– Ny AFF dia nanao taratasy fisaorana fa tontosa soa aman-tsara ny fankalazana ny « Mpivady mifankatia ». Nisy ny asa vavolombelona, ny zaza Radimiarilalao Sandriana no nandray ny sakramentan’ny Batisa.

Fanentanan’ny Mpitandrina

Nisaotra ny VMFP noho ny herinandro Mpivady mifankatia. Niarahaba ny AKAFITA (Akany Fitaizana Tangaina) izy ary indrindra ireo ray aman-dreny mpitaiza. Manentana ny Mpandray hanohy ny fahalalana ny amin’ny Baiboly sy finoana : Setela, Fitela. Nanentana ny hitondra amim-bavaka ireo komity manao fankalazana an’Andriamanitra noho ny tsingerintaona.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Roa no voady voaray izay nangataka ny hira FFPM 808 : 1 « Eo an-tratranao Jesosy » sy ny FF 48 : 1 « Andriamanitra fitiavana ».

Ho fanolorana ny rakitra dia natao ny hira FFPM 45 : 4 : »Ry Tomponay mandraisa »

Nanao anjara hira ny AKAFITA taorian’izany.

ASA VAVOLOMBELONA

Natao ny hira FFPM 808 : 2 « Mampifaly ahy koa »  sady nandroso ireo fianakaviana sy ny zaza hatao Batisa,  Radimiarilalao Sandriana Andriatsiavonana. Ny ray aman-dreniny ihany no niantoka azy.

 Nanao ny anjara hirany ny STK « Misaotra anao » taorian’izany.

VAVAKA FANGATAHANA

Natao ny vavaka fangataham-pitahiana. Nisaotra noho ny Teny sy ny hafatra ny Mpitandrina. Mila mianatra ny apostoly Paoly izahay, hoy izy, mba hampandroso ny finoana.

Mba hahatanteraka ny vina « Vontosy Filazantsara ny Nosy Madagasikara » dia tokony hanatanteraka izany hafatra izany izahay, hoy ny Mpitandrina tao anaty vavaka.

Netina tamim-bavaka ny Arsiva FJKM, izay mitahiry ny maha izy azy ny FJKM, mba ho fantatry ny taranaka fara mandimby ny tantarany. Nentina tamim-bavaka ny Mpitandrina izay nitondra ny hafatra ; toy izany koa ny hafatra nozaraina mba tsy ho very maina. Nentina tamim-bavaka ny VMFP, ny akany Fialofana Tangaina izay miara- manatrika ny fotoana. Nentina tamim-bavaka ny tomponandraikitra, ho tena akany Fialofana tokoa ny asan’ny Fiangonana. Nangatahina ny hiverenan’ny kristiana ato amin’ny Fiangonana ary nentina amim-bavaka ireo traboina.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FF 16 : « Tsy izany no ilaina ». Novakiana ny tondrozotra, ary natolotra ny tsodrano. Natao ny andininy faharoa tamin’ny hira  FF 16. Nofaranana tamin’ny Trinite Masina izany.

 

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Ranaivoson Jacky

Nikirakira fafana : Rabiazamaholy Mahery

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto

Naka sary : Randriamampianina Faneva

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 24 Oktobra 2021

MIORENA AO AMIN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY

Alahady ivom-bokatry ny SAFIF

Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo; ka nony efa nisaotra, dia novakiny ka natolony azy ary nataony hoe: Raiso, ity no tenako...” Marka 14:22-25


Misaotra ny Tompo isika fa afaka niombom-bavaka teto amin’ny tempoliny Masina indray androany Alahady faha 24 Oktobra 2021. Ity no Alahady natokana eto amin’ny sahan’ny FJKM ho alahadin’ny SAFIF. Ho antsika eto amin’ny Fitandremana FJKM AMPARIBE MANOKANA dia ity no fotoana nanatanterahana ny ivom-bokatry ny Sampana ary nanamarihana ny faha 30 niorenan’ny Sampana Fifohazana teto amin’ny Fitandremana. Alahady faha 21 manaraka ny Trinite ary mbola hibanjinantsika ny lohahevitra hoe : “MIOREANA AO AMIN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY”.

Ny Filohan’ny Sampana Fifohazana , Atoa ANDRIANARY Rado no nitarika ny fanompoam-pivavahana;

Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTO FANJARIVELO Perle no nitory ny tenin’Andriamanitra.

 

FANOMBOANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA.

 

Teo am-panomboana dia  nasandratra ny Hira fanevan’ny faha 160 taonan’ny FJKM Amparibe Famonjena.”FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA DIA IANAREO IZANY”.

 

Teo amin’ny fitarihana  izao fotoana izao  dia mbola nampahatsihivin’ny mpitarika tao anatin’ny fiarahabana  ny Fiangonana   fa
ity no alahady ivom-bokatry ny sampna SAFIF ary ivon’ny fankalazana
an’Andriamanitra noho ny faha 30 taona niorenan’ny Sampana.

Ny litorjia faharoa fanaon’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no notanterahina.

Nisy ny Asa sy fampaherezana notanterahan’ny SAFIF nandriatry ny fotoanan’ny Asa Vavolombelona.

FISAORANA SY FIDERANA

Ny SALAMO faha 117  no nentin’ny mpianakavin’ny finoana nisaotra sy nidera ny Tompo Andriamanitsika : “ Miderà an’i Jehovah ry firenena rehetra; Miderà Azy, ry olona rehetra.

 Fa lehibe ny famindram-pony amintsika; Ary mandrakizay ny fahamarinan’i Jehovah. Haleloia.

. Amen.”

Natao ny HIRA SAFIF 10 and. 1, 3 ”Asandrato Havo re ny Hiranao”  ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitrra


VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Tamin’ny vavaka nasandratry ny Fiangonana  ho fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra  no nanambaràna fa ilay Andriamanintsika dia ilay Andriamanitra Ray , Zanaka ary Fanahy Masina.  Izy no Isaorana noho ny nanomezany antsika izao fotoam-bavaka izao ka dia deraina sy ankalazaina ny Anarany Masina. Misaotra ny Tompo  noho ity fotoana ity . Misaotra noho ny fitahiana sy  ny fitantanan’ny Tompo. Izay rehetra ho tanterahina eto anie dia  ho voninahitry ny Tompo ihany.Misaotra fa handray ny fampaherezana avy amin’ny Tompo koa isika.

Tao anatin’izany ihany koa anefa no nanehoan’ny Fiangonana ny fangatahana ny famelankeloka sy ny hanatrehan’ny Tompo izao fotoana izao .

FOTOANAN’NY SEKOLY ALAHADY

Ratoa RAJAOFETRA BAKOLY mpampianatra ao amin’ny K5 no nitondra ny fotoana ho an’ny Sekoly Alahady.

Ny teny araka  ny 1 Petera 5:2a   » Andraso ny ondrin’Andriamanitra izay ao aminareo. »  No nitondrana ny fampianarana.

 

Ity teny ity dia mahakasika indrindra ireo mpampianatra Sekoly Alahady fa indrindra amin’izao fiandohan’ny taom-pianarana izao.

Miandry ny ondry tsy an-tery fa an-tsitrapo, tsy amin’ny fitiavana harena maloto, tsy mpanavakavaka izany hoe manana ilay toetra araka an’Andriamanitra . Ireto misy toetra efatra : miandry ny ondry amim-pitiavana , amin’ny fahalemem-panahy, amin’ny fandeferana ary amin’ny fanetren-tena.

Mila fiomanana sy fanomanana  ihany koa ny asa fampianarana.

 

Natao ny hira FFPM 784 : 3-4 “mpiandry ondry mora mba tahionao”

Mbola nisy ny vavaka izay nisaorana an’Andriamanitra noho ny Sampana Sekoly Alahady izay niorina  efa ho zato taona mahery teto amin’ny fitandremana. Nisaotra ny Tompo noho ny teniny izay manefy sy mampianatra ny Fiangonana isan’andro. Tehirizo eo ambany elatrao izahay ondrinao mba tsy hisy ho very izahay na dia ho iray aza.

 

FAMAKIANA NY SORATRA MASINA

 

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia mbola niarahan’ny mpianakavin’ny finoana noredonina ny HIRA SAFIF 205 and 1 , 2  “Ranon’aina izay tena mateza”

 

Ny nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia ny Atoa RAKOTO Hajaniaina Ginot,

 Ratoa RAZAFINDRAKOTO Tatamo, kosa no namaky ny Testamenta Taloha , araka izay hita ao amin’ny   Eksodosy  24 and 1 -11. Ny namaky ny Testamenta Vaovao sy ny Epistily   dia Ratoa RAMANANJOELINA Patricia . Ny teny novinaky dia   araka izay hita ao amin’ny  filazantsara araka ny Marka 14 and 22-25  ary ny Romana 15 and 25 -29.

 

Teo am-pitsanganana no niarahan’ny Fiangonana nohiraina ny Hira SAFIF 328 and 1 “ Ny Antsonao Andriamanitra ô!“  rehefa izany dia niroso tamin’ny fitoriana ny tenin’Andriamanitra ny Mpitandrina.

TORITENY.

 Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTO FANJARIVELO Perle no nitondra ny tenin’Andriamanitra  tamin’ny fitoriana izany.

Tamin’ny voalohany dia niarahaba manokana ny SAFIF izy noho ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 30 taonan’ny Sampana ary koa sady ivom-bokatra rahateo izany.

Mbola ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra hoe : “ MIORENA AO AMN’NY TOMPO AMIN’NY FANASANY” isika ankehitriny.

Ny marka 14:22-25 no nitondrana ny hafatra. Nanaon fanasana ny mpianatra ny Tompo. Hafakely anefa ity fanasana ity satria tamin’ny fotoan’ny Paska no nanatanterahana azy dia ilay fotoana fankalazana ny nanafahan’Andriamanitra ny Zanak’israely teo amin’ny tanan’ny egyptiana. Raha nanao izao fanasana izao ny Tompo dia mampahatsiahy fa an’Andriamanitra irery ny fanafahana ny olony izay hotanterahina amain’ny alalan’i Jesoa Kristy.

 

I-NY MIORINA AMIN’NY FANASAN’NY TOMPO DIA MINO , MANDRAY NY TENAN’I JESOA.

and. 22 “…raiso ity ny tenako”.

Ny hoe Jesoa nandray ny mofo dia noraisin’ny Tompo ho andraikitra ny fanafahana ny olona. Na dia sarotra aza ny miandry ny Tompo dia nataony am-pitiavana izany asa nanirahan’ny Ray Azy izany.

Rehefa nandray ny mofo izy dia nisaotra an’Andriamanitra. Jesoa Krity misaotra noho ny asam-panavotana antsika.Noho ny amin’i Jesoa no nahariana antsika. Isika dia sarobidy eo amin’i Jesoa. Na dia mety hiaran’ny zavatsarotra aza ny Tompo dia nekeny am-pitiavana izany.

Ilay hoe mamaky ny mofo dia maneho fa  ho rovidrovitra sy ho rotidrotika izy mba hananan’ny tsirairay anjara amin’ny tenan’i Kristy.

Ilay hoe mandray ny mofo dia maneho fa lasa miombom-piainana amin’i Jesoa ny mpianany ary miombona amin’ny asam-panafahana ataon’i Kristy.

Aza hadinoina fa rehetra mandray ny tenan’i Kristy isika dia miombona amin’i Kristy isika, miombona fahoriana sy fijaliana amin’i Kristy isika,  fa miombona nadraikitra sy ny asa fitorina ,  ny asa  famonjena , ny asam-panafahana.

Amin’ny fanatanterahana izany asam-panafahana izany dia Ireto misy zavatra telo tsy maintsy atao :

1-     Fiombonam-piainana amin’i Jesoa

Rehefa amin’ny fotoan-tsarotra ve mbola tafaraka amin’ny Tompo ihany isika.

2-     Mitory ny filazantsara amin’ny olona rehetra.

Isika no mila manambara ary mila tohanana ny asa fitoriana ny filazantsara

3-      Roahy ny demonia

Ny lioka 11:20 :  ny fandroahana ny demonia dia manambara ny fahatongavan’ny Fanjakan’Andriamanitra. Anjarantsika no mandray ny fahefana izay efa natolotry ny Tompo antsika.

Ny lohahevitra noraisin’ny Sampana Fifohazana amin’izao taon-jaobily izao dia ny ao amin’ny  isaia 60 :1 “mitsangana , mihazavà fa tonga ny  “.

Mazotoa mandray ny fahazavan’i Kristy, mandinika ny Soratra Masina.

II – NY MIORINA AMIN’NY FANASAN’NY TOMPO DIA MANDRAY NY KAPOAKA SY MISOTRO NY RANY

and:23. Raha nandray ny kapoaka ny Tompo dia nandray ny “coupe” Izy. Ny olona mpandresy no mandray ny “Coupe”  saingy  eto anefa dia mbola tsy vita ny ady saingy kosa  efa any Aminy ny fandresena.

Ny hoe “sotroinareo ity” dia maneho izany fa efa zarain’i Jesoa amintsika ilay fandresena.

Ny Isaia 51 and. 17 dia manambara fa Jesoa rehefa nisotro ny kapoaka Jesoa dia Izy no nisotro ilay farany tavela tao anaty kapoaka, ilay nisy fakofako sy faikafaikany tavela ao anaty kapoaka. Izy no nisotro ilay mangidy indrindra.

Ny hoe “Misotro ny ran’i Kristy” dia manambara ilay fanekena vaovao aton’ny Tompo amin’ny olony. Ny rà dia manambara fanafahana ary manambara ihany koa fa mitoetra ao anatin’ny rà ilay toetran’ny olona nanome sy manolotra izany . Ny fanoloran’ny Tompo ny rany dia famindran’ny Tompo ny toetrany ho lasa toetrantsika.

Raha aravona ary dia efa nomena antsika ny fandresena. Mikoriana ao anatintsika ny ran’i Jesoa, ilay ràn’ny Mpandresy. Jesoa no efa nitondra fandresena ho ahy sy Ianao.

 

Ho An’Andriamanitra irery ny Voninahitra. Amen!

 

Taorian’ny toriteny dia nanatontosa ny anajara hirany ny HIRA RFF :”venteso ny Hoby” !

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Izao raha fintinina ny vavaka nataon’ny mpitarika manoloana izany tenin’Andriamanitra izany :

”Tsy mitsahatra manambara ny sitraponao aminay Ianao.Nambara taminay fa ny mandray ny fanasanao dia miombona Aminao, mandray Anao,tsy tanteraka tamin’izany anefa izahay fa  izay sitraponay ihany no nataonay. Tsy mendrika izahay.

Irahinao izahay hitory ny filazantsaranao, ny rehetra izay nandray ny famonjena hitondra izany amin’ny hafa nefa tsy nahatanteraka izany izahay, koa mifona Tompo ô! .

Ny miombom-piainana Aminao dia tokony ho manana fiainan’ny mpandresy nefa tsy izany izahay.

Efa nomenao anay ny fahefana , handroaka ny demonia. Izahay aza mifandringana .

Misaotra ny amin’ity fotoana ity izay nanirahana ny mpanomponao hitory ny fanafahana taminay sy nanambara ny hanananay fahazotoana amin’ny asa fitoriana.

Andriamanitra be fitiavana ,mpamindra fo  sady maharim-po Ianao  Andriamanintra ô!  koa na aiza na aiza misy anay sy alehanay dia iombom-po Aminao izahay.

 

 

Taorian’ny vavaka dia nanambara ny finoany tamin’ny fanambaràna ny FANEKEM-PINONA faha 4 ny Fiangonana.

TATITRY NY SAFIF

Ratoa YASMINA BODOVOAHANGY no nantanteraka ny tatitra.

Ny SAFIF dia mifampahery amin’ny vavaka ,ary niasa mandrakariva na dia tao anatin’ny fihibohana aza. Miara-miasa aminy sampana velona eto amin’ny Fiangonana.

Nisy ny fiofana samihafa izay notanterahan’ny Sampana.

Nanatanteraka ny Tafika Masina tany Bevoy sy Manjakandriana .

Taorian’ny famakiana ny tatitra dia novakiana ny HAFATRY NY FOIBE:

Misaotra ny Tompo noho ny fitondran’ny Tompo ny Fiangonana.

Nanatanteraka ny hirany ny Sampana rehefa izany tamin’ny alalan’ny Hira SAFIF 144 “Iza vajiny malala”

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

 

AMPARIBE FAMONJENA / MAHATAHIRY NY FINOANA / MIFANKATIA ARY MIASA AMIN’NY FAHAZOTOANA.

 

Atoa  RAZAFIMAHARO Mamy  no nanatanteraka ny fanambarana ny Asan’ny Fiangonana .

Ny teny fanevan’ny faha 160 n’ny Fiangonana no nentiny niarahaba ny Fiangonana.

Vita ny fanavaozana ny tompon’andraikitra  eo anivon’ny Foibe FJKM.

Manentana ny kristiana FJKM rehetra mba hivavaka tsy mitsahatra.

Hotontonsaina anio hariva ao anatin’ny hetsika fankalazana ny faha 160 taonan’ny fiangonana ny hetsika hoe: “Diam-penin’i Rado”

 

Hanatanteraka ny fitsidihana ny TPM isika ny 29 oktobra ka hatramin’ny 01 Novambra 2021.

Nisy ny Solontenan’ny SMZM nanao fanentanana noho ny herinandrom-bokatra amin’io herinandro vao mitsidika io.

 

BATISA : HARENTSOA Anaelle Melodie an’ny Avo. 05 jona 2020 , zanak’i Harentsoa Rova sy Andrianarivo Finoana.

 

Raha nandray fitenena kosa ny NY MPITANDRINA dia niarahaba ny Sampana Fifohazana noho izao fanateram-bokany izao. Nanentana ny fanomezana ho entina any amin’ny TPM Fianarantsoa.

Nisy ny fiarahabana ny zanaky ny Fiangonana izay niroso tamin’ny fanambadiana dia tsy iza fa :

RAZAFINDRALAMBO Zo Ranto Hanitra sy RAKOTOMAVO Mialy Christelle ary

RASAMIMANANA Ianja Andriamaholy sy ANDRIAMANANA Sambatra Lucia

RAKITRA SY VOADY

 

Atoa  RALAINDIMBY Haja no namaky ireo voady sy
raki-pisaorana

       
Tao
ny mahatsiaro ny fitahian’ny Tompo taminy sy ny ankohonanay.

       
Nisy
ny fianakaviana iray izay mandalo fotoan-tsarotra ka mangata-bavaka amin’ny
Fiangonana.

       
Nisy
ny nanolotra ny fahafolon-karenany.

       
Tao
ny nisondrotra tamin’ny fianarany avy ny zanany telo mirahalahy.

Ireto no hira nangatahan’ny
olona Hira RFF “Ianao no heriko” , Hira 430 : 1/ Hira 515 : 1  / “Misaotra anao ‘zahay

 

FANOLORANA NY RAKITRA

 

Ny HIRA 109 : 4 “Indro Tompo
fa omeko”  no notanterahina ho fanolorana
ny rakitra

 

VAVAKA FANGATAHANA

Teo amin’ny vavaka
fangatahana dia nisy ny fisaorana ny Tompo fa tanteraka ny fanompoam-pivavahana
androany  . Apetraka amin’ny Tompo ireo
olona izay nangata-bavaka  sy nanao voady.

 

 

FAMARANANA NY FOTOANA

 

Notanterahina ny Hira 312
and 1,2 ary taorian’izany no natao ny Tondrozotra 2018 . Nisy ny tsodrano ary
ny Hira 312 and 3 no namaranana ny fotoana.

 

NY DERA SY NY LAZA ANIE HO
AN’ANDRIAMANITRA

 

IREO  TOMPON’ANJARA

 

Sono  : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto/

Soratra : RABAKO  Tovohery

Sary : RAMAHERY Hasina

Mpitendry
 Orga: RANAIVOSON Jacky.

Ajoutez votre titre ici

TENIN’NY MPITANDRINA

TENY FANOLORANA TRANOKALA

Ry havana malala ao amin’ny Tompo :

« Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. » (Hebreo10 :24)

« Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara. » (Ohabolana 14 :22)

Feno haravoana sy hafaliana isika mihaona sy mitafa eto anatin’ny tranokalam-pifandraisan’ny F.J.K.M. Amparibe Famonjena. Ny tranokalam-piangonana toy izao dia entina hampitana zavatra maro momba ny Fiangonana sy ny kristiana miserasera ao anatiny.

Ny asan’ny Fiangonana dia misy dingana telo mifanao ambaratonga mba hahatanterahany ny baikon’ny Tompo hoe « … fahano àry ny ondrikeliko » (Jao.21:15). Ireto avy izany : fitoriana ny Filazantsara ho an’izay tsy mbola ao am-bala ; fitaizam-panahy rehefa tonga mikambana ho andiany iray amin’ireo efa ao am-bala ; ary fitaizam-pinoana mba ho kristiana sahy milaza hoe « … fantatro izay inoako » (2Tim.1:12d). Amin’io ambaratonga farany io dia tsy zaza amin’ny ara-panahy intsony, fa olona efa mahatratra ny ohatra ny finoana (Efe.4:13). Fomba mahomby entina mampita io baikon’i Jesoa io ny teknolojia toy izao, ka isaorana sy omem-boninahitra Andriamanitra.

Tenan’i Kristy ety ambany masoandro ny Fiangonana ka mila mijoro vavolombelona amin’ny sehatra rehetra. Ilaina ny mifampitaiza sy mifanabe indrindra rehefa manana fitaovan-tserasera tahaka izao. Ny tanjona kendrena amin’izany dia ny hahatonga ny olona rehetra hanolo-tena ho an’ny Tompo, ho tonga amin’ny fanavaozana ny saina, miezaka mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra, ka hikatsaka  izay tsara sy marina ary ankasitrahan’ny Tompo (Rom.2:1,2).

Vokatra ara-panahy maro no azonao rantovina rehefa mitsidika ny tranokala; satria ianao dia tafiditra amin’ny dingana iray izay notanisaina teo ireo. Ankoatra ny fahafantaranao ny vaovaon’ny Fiangonana sy ny hafatra ary fanentanana isan-karazany, dia irinay koa ianao handray zava-tsoa maro sesehena. Enga anie ho mpiara-monina mifanasoa isika ka mandray sy miorina ary mizara ny zava-tsoa sy ny tsara azontsika tamin’ny fiantranoana tato amin’ny tranokalan’ny Fiangonana.

Miarahaba anao àry  manokatra izao tranokala izao, sady misaotra koa anao mitsidika. Manantena izahay fa ho be zava-mahaliana anao ato, ka hahatonga anao hamangivangy matetika, fa tianay havana izany. Hahita ny tsara sy marina ary masina ankasitrahan’Andriamanitra ato ianao, sady hisy fiovam-piainana mendrika ny maha kristiana anao ny vokatry ny fitsidihana nataonao.  Farany : « Mahereza ka mahefà ; ary Jehovah anie homba izay tsara »  (2Tan.19:11).

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena.

RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina
F.J.K.M. Amparibe Famonjena
S/P Antananarivo Andrafena (SPAA 10)

Sabotsy 13 sy Alahady 14 Jona 2020

ALAHADY 14 JONA 2020

Alahadin'ny Sampana Lehilahy Kristiana
"Miahavana ao amin'ny Tompo"

« Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao: fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao: Izaho no Jehovah. » (Levitikosy 19:18)

Ny fotoana voalohany tamin’ny 7 ora no tanterina amintsika izao. Rakotovololona Lova avy ao amin’ny Sampana Lehilahy Kristiana no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina miana-draharaha Andriantsilavina Nofy no nitondra ny hafatry ny Tompo ary Rasolonjanahary Fidy no nanatanteraka ny vavaka sy vakiteny. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

Alahady ivom-bokatra sy nitondrana am-bavaka ny Sampana Lehilahy Kristiana androany, ary ny lohahevitra izay banjinina amin’izao volana Jona izao dia ny hoe « Mihavàna ao amin’ny Tompo ».

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia ny Salamo 97:10-12 « Hianareo izay tia an’i Jehovah, mankahalà ny ratsy; Miaro ny fanahin’ny olony masina Izy Ary mamonjy azy amin’ny tanan’ny ratsy fanahy. » no niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.

Taorian’izay dia nohiraina ny hira FFPM 267 :1,4 « He ny andon’ny maraina »

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Misaotra noho ny fitantanan’Andriamanitra izay tsy namela hiaina tao anatin’ny fahabadona, naniraka mpanompo hanorona sekoly. Manokana izao fotoana izao hitondrana am-bavaka ny ezaka rehetra ho fampandrosoa izany sekoly izany ary koa hitondrana am-bavaka ny Sampana Lehilahy Kristiana izay manatanteraka ny herinandrom-bokatra. Mangataka ny herin’ny Fanahy Masina mba hifantoka sy ho mendrika ny hanome voninahitra an’Andriamanitra. Amin’ny anaran’i Jesoa no anaovana izao vavaka izao.

Nisy feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy ny efa niomana tamin’izany.

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Harentsoa Mamy, mpampianatra ao amin’ny K10 no nanatontosa ny dimy minitran’ny Sekoly Alahady. Ny Filipiana 2 :4 no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy : « Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny an’ny namany koa. »

Naka ohatra momba ny vaovao malaza eran-tany izy dia ny “Coronavirus”.

Nohazavana tamin’izany fa ny haterak’izany « Coronavirus » izany dia ny “confinement” izany hoe  fihibohana, tsy mahazo mifanerasera intsony, tsy mahazo mifamangy ny fianakaviana sao mifindra ny aretina.

Tokony ho tadidintsika anefa fa Jesoa Kristy dia mpampihavana , toky fampiraisana eo amin’ny fiainana. Izany hoe isika dia tokony hanana fijery vaovao, fomba fanao vaovao, fisainana vaovao.

Ny takian’ny Tompo amintsika araka ny tapany faharoa amin’ny andinin-tSoratra Masina « mihevitra ny amin’ny namanao », dia izaho sy ianao, tokony tsy mieritretritra izay momba ny tenantsika irery intsony, noraisina ohatra: ny fianarantsika, ny asantsika, ny tokantranontsika no mahavariana antsika. 

Ny tokony ataontsika dia ny mivavaka ho any namana mba handray an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy, mivavaka ihany koa ho an’ny namana  izay tratry ny olana.

Taorian’iay hafatra fohy sy vavaka dia nohiraina ny FFPM 534:1,4 « Misy didy tena tsara » ary nofaranana tamin’ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

Nanao ny vavaka sy ny famakiana nisesy ny Teny Soratra Masina i Rasolonjanahary Fidy.Ny Perikopa androany dia ny Levitikosy 19:16-18 ; Marka 9:33-50 ; Filipiana 2:1-4.

Nohiraina teo am-pitsanganana ny hira FFPM 531 : 1,3 « Ry Jesoa loharanon’aina».

TORITENY

Nivavaka ny Mpitandrina miana-draharaha, Andriatsilavina Nofy, mialohan’ny nitoriny Teny. Nangataka  an’Andriamanitra mba hiasa ao anatin’ny tsirairay amin’ny alalan’ny Fanahy Masina mba ho feno izany Fanahy Masina izany ka ho tany lonaky ny Tenin’Andriamanitra.  

Ny hafatra dia noraisiny avy ao amin’ny Levitikosy 19:16-18. Resaka fampiharana no hafatra. Fampiharana na fiainana avy  hatrany amin’ny Teny hoe : “tiava ny namanao tahaka ny tenanao”

Ohatry ny ahoana izany tia ny namana tahaka ny tena izany ? Ampidirintsika ny amin’ny hoe fotoanan’ny SKL anio. Ny lehilahy rehefa miresaka dia somary mivatambatana ka haheno fomba fitenin-jatovo ianareo ato anatin’izao toriteny izao.

1- Tiava ny namanao tahaka ny tenanao

Aza lehilahy manao zipo. Tsy kilt écossais akory ny zipo eto. Ny  andininy faha 16 no manambara izany eto. Ny tiana ambara amin’izany eto dia hoe :

 • Aza manaratsy ny namana amin’ny hafa, izany hoe lehilahy mitantara “secret” na ny tsiambaratelony. Ny lehilahy rehefa tafavorivory eo ambody vera dia hoy ilay teny hoe “dans un verre se trouve la vérité”. Mitantara “secret” ilay namana dia mihaino ianao dia avy eo tsy mahatana ilay “secret” dia lasa hitantara sy hanaratsy amin’ny namana hafa. Tokony hosafidiana ihany ny namana amintsika Kristiana. Mila mahatandrina, ny zavatra hohenoina, mitahiry tsiambaratelo. Aoka tsy ho lehilahy manao zipo
 • Aza mijoro ho vavolombelona mandainga. “aza mitsangana handatsaka ny ran’ ny namanao”: Misy lehilahy tsy menatra ny mandainga, milaza zavatra tsy marina. Toetran’olombelona hita eny amin’ny fiaraha-monina eny izany. Mety misy tahaka izany eo anivon’ny Fiangonana. Lehilahy variana mitatasika, hoy ny fiteny ankehitriny, mangorongoron-dreska etsy sy eroa.

Ny vehivavy koa tsy latsa-danja amin’izany. Ao anatin’izany ny vehivavy. Ao anatiny toetra takiana amintsika kristiana ny hoe tsy mifanaratsy, tsy mijoro ho vavolombelona mandainga.

Aoka tsy isika no hahatonga fanafitohina, apka tsy ho avy amin’ny lehilahy  ny hijoro ho vavolombelona mandainga

2- Aza maka aretim-po FAMELAN-KELOKA (and. 17)

Ny andininy faha 17 no hangalana izany. Angaha moa ny aretim-po alaina ? Fomba fiteny ankehitriny izany. Misy olona  maka hatezerana amin’ny tsy misy antony, mankahala amin’ny zavatra tsy fantatra.

a -Aza mankahala.

Raha namaky ny Filipiana dia tokony hitady fiombonana, fampiraisana , firahalahiana isika eo anivon’ny fianakaviana, fiaraha-monina. Fankahalana anefa no betsaka ; tsy hidirana ny lafony politika fa ny atsy mankahala ny atsy,  ny atsy mankahala ny atsy hany ka na zavatra tsara aza by ataon’ny anakiray dia tsy tiavin’ny anankiray. Eo anivon’ny fianakaviana koa dia misy fankahalana isan-karazany. Ao anaty fianakaviana tsy maintsy misy Ra-Dadatoa be fitenenana. Miteny tsy amin’ny ftiavana dia lasa hankahalan’ny ankizy. Koa raha miteny ianao dia soloy fitiavana ny fankahalana. Ny lehilahy mantsy somary mitratrevatreva, nefa raha am-pitiavana dia fantatra ihany.

Tsy latsa-danja amin’izany koa ny vehivavy. Tahaka ny ahoana ny vehivavy eo amin’ny fiainana andavan’andro ? Tsy hilaozan’izay misy fahatezerana mandala. Aza mankahala fa soloy fitiavana

b- mananara dia mananara ny namanao, mba tsy hahazoanao heloka noho ny aminy.

Mananara mahitsy ny namanao, tsy miolakolaka, tsy manao “demagogie”, tsy miodikodina fa miteny mahitsy. Ny hoe mananara dia misy dikany telo :

 • Manitsy ny tsy mety ataony, manitsy am-pitiavana. Mandresy lahatra ny namanao amin’ny izay ratsy ataony, mampibebaka azy
 • Manondro sy mampahafantra azy fa tsy mety ny nataony.
 • Ny takiana aminao dia fanitsiana am-pitiavana, fanitsiana feno fitiavana. Hita taratra amintsika Malagasy koa izany manao hoe “Am-pitiavana be no hitenenako aminao hoe izao no nataonao”. Aza mankahala be fahatany. Rehefa manitsy dia manitsy am-pitiavana. Rehefa tafita ny hafatra dia mahatsiaro maivana isika

Jesoa dia tsy mamaly be fahatany ny mpianany fa manitsy am-pitiavana koa aoka isika hanitsy ampitiavana. Aza mankahala.

3- Aza miandry “retour”

Ao amin’ny andininy faha 18 no ahitana izany. Aza mamaly ratsy na “vengeance” no tiana resahina eto : misy karazana olona toy izany, na ny lehilahy, na ny vehivavy.  Ho an’ny lehilahy, aza manana izany famaliana ratsy izany, ary ho an’ny vehivavy aza miandry kendritohana.

Lasa manao lolompo ny olona izany hoe mitahiry ao anaty vokatr’ilay ratra anaty, fahatezerana, tsy famelana heloka.Hoy ny Tenin’Andriamanitra hoe “aza mitahiry lolompo ianao”

Amin’izao fotona izao eo anivon’ny fiangonana ny atao hoe “vengeance pastorale”.  Aza manao izany. Aza miandry kendritohana. Aza mamaly ratsy, aza mitahiry ny lolompo. Rehefa tanterakao izany dia ho tia ny namanao tahaka ny tenanao ianao.

Aoka ho fiainanao izany satria izany no kendrena ho aminao.

Mampahery anao lehilahy kristiana satria misy ireo karazana olona ireo. Ny Tompo hampahery anareo.

Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra

feon-javamaneo

FAMELAN-KELOKA

Misaotra an’Andriamanitra izay tsy namela ho diso anjara amin’ny hanim-panahy, tsy mitsahatra mampahafantatra ny sitrapony. Araka ny hafatra noraisina dia mampianatra anay ny ho tia ny namanay tahaka ny tenanay Izy, tsy hankahala, tsy hanaratsy, tsy hijoro ho vavolombelona mpandainga ary tsy haka aretina amin’ny fahatezerana fa mba hifananatra am-pitiavana. Nampianatra koa Andriamanitra ny tsy hamaliana ratsy sy tsy hitehirizana lolompo.

Mpanota anefa, tsy misy fahamarinana, koa manantona amin’ny fo torotoro mihaiky ny tsy fahamarinana.

Andriamanitra be famindrampo sy mamela heloka ny Andriamanitra hivavahanay ka mino ny famelan-keloka ao amin”i Jesoa Kristy Mpamonjy izahay. Misaotra Jesoa.

Ho fanehoana ny finoana dia niarahana  ny fanekem-pinoana Nikeana (Lah.2).

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ralaindimby Haja, Mpitantsoratry ny volan’ny Fiangonana, no nilaza ny raharaha. Anisan’ny nambarany tamin’izany :

 • Mitohy ny fanatotonsana ny fanompoam-pivavahana na mbola eo ary ny fepetra tsy maintsy arahana
 • Alahady heriny dia fanateram-bokatry ny Rantsana Fanantenana sy ny Sampana Vokovokomanga
 • Alahadin’ny taranaka sy ny ankohonana : 27 sy 28 jona. Amin’io koa no hanatanterahana ny hetsika gasigasy koa aza adino ny fitafy malagasy

FANATI-PISAORANA

Nandray anjara hira ny Sampana Taninketsa.

Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 268 “Jesosy no mpiandry ny Fiangonanay”.

Ny FFPM 356 :5 “ Ry sakaizan’ny mpanota”no nohiraina ho fanolorana izany.

VAVAKA FANGATAHANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana

Mbola nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny fahasoavany ka mbola afaka nanatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao. Indreto mitondra am-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana. Mitondra am-bavaka ny rafitra rehetra ao anatin’ny Fiangoanana ka tsaroanay manokana amin’izanyny Sampana Lehilahy Kristiana manatanteraka ny fetim-bokatra 2020. Mivavaka koa ho an’ny Sekoly FJKM manerana ny nosy izay ao anatin’ny fotoan-tsarotra. Mivavaka ho an’ny fiainan’ny firenena manontolo mihitsy. Ianao Tompo mahalala ny zava-misy eto amin’ny tany sy ny firenena. Mpamonjy ô, ho any amin’iza izahay ? Apetrakay eo am-pelatanao  manomboka any amin’ny Filoham-pirenena ka hatrany sefo fokontany sy izay nomena andraikitra mba handeha amin’ny fahamarinana sy fahamasinana ka hifampitsinjo. Toa izany no hametrahanay eo ampelatananao koa hatrany amin’ny mpanao gazety, mpikarakara ny fahasalamana mba hahatanteraka ny asany ka ho voaaro amin’izany areti-mandringana izany. Trotroinay am-bavaka koa ny mpitandro ny filaminana hanao ny asany amin’ny fahamarianana sy am-pitiavana. Mivavaka ho an’ireo ray amandreny manan-janaka hiatrika fanadinana, na ireo ankizy hisondrotra kilazy ; apetraka eo ampelatananaofa ireo no ho avin’ny firenena, ho avin’ny Fiangonana koa.

Mivavaka ho an’ireo izay mahatsiaro fahasahiranana, tsy salama, manamanjo, mangata-bavaka….

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 753 :1,4 “Tiako ny hiaraka aminao jesoa”Niarahana nanonona ny tondrozotra 2020.

Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira  FF 39 :1 “ Ray ô, mba faniriako” nofaranana tamin’ny Amen.

Nivavaka mangina ary notononina ny Trinite masina : “Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina” Amen

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Aim-panahy
 • Fafana : Raharijaona Nirina
 • Fanamafisam-peo : Rajaonarison Lanto
 • Mpitendry orgue : Rajaofetra John
 • Nandray an-tsoratra :  Raoliarizaka Bakoly
 • Naka ny sary : Ranaivoson Joël
 • Naka ny horonan-tsary : Rakotondramboa Andry
 • Nandrafitra ny horonan-tsary : Raharijaona Nirina

Sabotsy 06 sy Alahady 07 Jona 2020

SABOTSY 06 SY ALAHADY 07 JONA 2020

« Mihavàna ao amin'ny Tompo »

« Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. » (Jaona 13:34)

Ny fotoana voalohany tamin’ny 7 ora no nakana izao tatitra izao. Ramilison Diamondra, Mpitandrina no nitarika raha Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana Ravoniharimino Faramalala sy   Rabeson Fidy no nitari-bavaka sy namaky ny Tenin’ny Soratra Masina mialohan’ny toriteny.Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.

Alahadin’ny Trinité androany ary koa  niarahabana sy nitondrana am-bavaka ireo reny rehetra. Lohahevitra vaovao indray no banjinina izao volana Jona izao dia ny hoe « Mihavàna ao amin’ny Tompo« 

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Ny SAL 149 ; 1 – 4 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika. Ny hira FFPM 1 :1 « ANDRIANANAHARY, Masina Indrindra » no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Nisy feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy ny efa niomana tamin’izany.

FOTOANAN’NY SEKOLY ALAHADY

Zoky Rabiazamaholy Léa, mpampianatra ao amin’ny K6 no nitondra ny hafatra ho an’ny ankizy. Ny lohahevitra amin’ity volana Jona ity no teny fanolorona nentiny niarahaba ny fiangonana, dia ny hoe « MIHAVANA AO AMIN’NY TOMPO »

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy dia araka ny 1Jao : 4: 7a: «  Ry malala, aoka hifankatia isika, fa ao amin’Andriamanitra ny fitiavana »

Matetika dia teny alain’ny mpanambady ho teny filamatra sy atao toriteny ity teny ity, fa eto kosa dia atao ho tantaran’i Soa kely, tovovavy kely Kristiainina sy mpianatra Sekoly Alahady izay monina any ambanivohitra izy eto.

Niantso namana iray izy hiraka hilalao tantara amin’ny vato kely aminy. Mialoha izany anefa dia namoaka ody ambava fo izy avy anay kitapo keliny ka mofo mihosotra tantely izany ary tsy foiny ho azy irery fa nozarainy tamin’ilay namana.

Ny fanoharana sy ny lesona azo nalaina tamin’izany, dia fanehoana ny fitiava-namana. Fifanampiana, fitiavana, izany tokoa no andrasan’ny Tompo amintsika tsirairay avy. Nanatontosa vavaka ny mpampianatra rehefa vita ny fampianarana.

Notanterahin’ny fiangonana avy hatrany hira FFPM 183 : 1 « MIDINA RY FANAHY O », ary notohizana tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra ny fotoana.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nanao ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Diakona Ravoniharimino Faramalala ary ny Diakona   Rabeson Fidy no namaky nisesy ny Teny, araka ny SAL 133 ; JAO 13 : 34 – 35 ; ROM 13 : 8 – 10 . Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FFPM 242 : 2 « MISAOTRA ANAO IZAHAY RY RAY » dia toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny teny nangalàna ny hafatra dia ny avy ao amin’ny tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Jao 13 : 34-35, Ao anatin’io Teny io dia misy efa hain’ny Kristianina tsianjery ary napetrak’i Jesoa ho an’ny mpianany sy izay rehetra mpanaraka Azy, Lohahevitra azo tsoahina amin’izany ny hoe « Fanomezana fiainana vaovao », izany no lohahevitra atolotr’ity Soratra Masina ity.

Ny hevitra amin’izany Teny afaka zaraina roa mazava, dia ny :

 • Toro hay fiainana Kristianina
 • Famantarana fanoavan’i Jesoa Kristy

1 - Toro hay fiainana Kristianina

Ilay fifankatiavana asain’ny Tompo tanterahina no toro hay. Azo raisina ho didy ihany koa izy kanefa tsy didy mavesatra fa fiainana mihitsy. Ao anatin’izany dia atoro mba hahay ianao ka tsy misy fanagejana na jadona fa fiainana mahafinaritra. Tokony hisy ihany koa fifampitsinjovana eo amin’ny fiainana mba hisehoan’ny fifankatiavana.

Fanamafisana ihany koa fa ny fiarahana miaina dia tokony atao am-pitiavana satria na teo amin’ny mpianatry ny Tompo aza dia nisy izany fiarahana miaina izany. Izany tokoa no tokony ataontsika Kristianina eto anivon’ny Fiangonana ho marika fa mpanara-dia an’i Jesoa Kristy isika. Ny modely izay omen’ny Soratra Masina dia ny hoe omen’i Davida toerana mendrika isika, izy dia efa nampiseho antsika izany fiaraha-monina tsara rafitra sy mahafinaritra izany ka hahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay.

2 – Famantarana fanoavan’i Jesoa Kristy

Ilay fifankatiavana dia misy endrika sy fombany ary modely ho tahafiny dia i Jesoa Kristy izany. Dia ilay fitiavana mahagaga sy mahatalanjona ary tena avy any ambony izany.Ny olombelona na dia nivadika tamin’Andriamanitra aza dia mbola tiany.

 • Hita ny maha mpanaraka mahatoky rehefa manatanteraka izany didy izany dia ny fifankatiavana
 • tonga manintona ny hafa izy satria gaga sy variana ny hafa mahita ny fiainany feno fifankatiavana, dia fiainana tsara

Rehefa manana io fiainana feno fifankatiavana io ny olona dia tena miaina eo ambany fahasoavana fa tsy amban’ny lalàna intsony.  Amena!

FAMELAN-KELOKA

Nisy feon-javamaneno fohy tao aorian’ny toriteny ary nalefa tamin’ny alalan’ny fanamafisam-peo ny hiran’ny Antoko Mpihira Hasin’ny Famonjena. Rehefa izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Natolotra teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka ary natao ny fanononana ny fanekem-pinoana (Lah.1).

Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Maminirina RAZAFIMAHARO no nilaza vaovao tokony ho fantatra. Ny teny nentiny niarahaba ny fiangonana dia ny  1Jao 4 : 9 «  Izao no nanehoana ny fitiavan’Andriamanitra antsika: Andriamanitra naniraka ny Zanani-lahy Tokana tamin’izao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin’ny alalany. »

 • Fampahafantarana sy fanentanana ny olona hanaraka ny fepetra takiana amin’izao vaninandro izao momba ny fandaminana ny fanompoam-pivavahana : misy fotoam-bavaka 5 ny sabotsy amin’ny 7 ora sy amin’ny 9 ora maraina ary ny alahady amin’ny 7 ora, amin’ny 9 ora sy amin’ny 11 ora. Misy hatrany ny fotoam-bavaka nalaina sary sy feo ao amin’ny pejy facebook-n’ny mpiangona Amparibe.
 • Fotoam-bokatra ho an’ny Lehilahy Kristianina ny amin’ny eriny anio
 • Misy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo
 • Sabotsy 06 jona 2020 amin’ny 11 ora antoandro dia hianatra ny katekomena.
 • Mangataka ny fiangonana hitrotro am-bavaka ny firenena ny amin’izao valan’aretina izao

FIARAHABANA TSINGERIN-TAONA

Fiarahabana ireo teraka ny volana MARTSA, APRILY ary MEY.

Nasaina nitsangana izy ireo ka ny tenin’ny Soratra Masina niarahabana azy ireo dia ny avy ao amin’ny Dan 10 : 19a «  Aza matahotra, ry ilay malala indrindra; fiadanana anie ho anao, mahereza, eny, mahereza. », rehefa izany dia nitondra am-bavaka azy ireo ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina.

Avy eo dia nisy rakitra notanterahin’izy ireo ary nandray taratasy fampaherezana ho solon’ny fifandraisan-tanana amin’ny mpitandrina.

FANATI-PISAORANA

FFPM 428 “REKO IZAO RY TOMPO” no hira nataon’ny Fiangonana nandritra ny rakitra. Ho fanolorana izany dia ny hira FFPM 435: 1 “IZA NO HANOA NY TOMPO LEHIBE” no nataon’ny Fiangonana. Nitohy tamin’ny vavaka notarihan-dRaharijaona Solofinirina, Mpitandrina izany.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaotra noho ny toriteny izy sy ny fanolorantena izay nataon’ny Fiangonana ary nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana sy mpitory ny Filazantsara rehetra ; ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe ; vavaka ny amin’ny ezaka fampandrosoana ny fiangonana ; vavaka ho an’ny tany sy ny firenena, ny mpitondra, ny ho entiny, ny mpikarakara ny fahasalamana rehetra ; ny mpitandro ny filaminana mba ho andry fehizay ; vavaka ho an’ireo mpianatra na aiza toerana misy azy ireo na aiza, mba ho voninahitri’ Kristy avokoa ny ezaka izay atao; ny manana hataka manokana rehetra sy izay nangata-bavaka. Izany dia nofaranana tamin’ny “Rainay Izay any an-danitra”. Amena

ASA VAVOLOMBELONA

Fotoana manokana ho fiarahabana ny reny rehetra, ka ny teny avy ao amin’ny Mpi 5 : 24b «  Eny, hotahina mihoatra noho ny vehivavy mitoetra an-day anie izy.»

Nisy ny fitondrana am-bavaka azy ireo izay notanterahin’ny Mpitandrina Ramilison Diamondra,

Rehefa vita izany dia notanterahina ny hira FFPM 261 : 1 « ANKEHITRIO NO ISEHOANAO » ho fanomanam-panahy ny amin’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FF 16: 1 « TSY VITAM-PO ONENA » dia notononina ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira  « MIALOKA AMINAO» nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 8 ora sy 30 minitra ny fotoana.

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitarika ny fotoana: Ramilison Diamondra mpiomana Mpitandrina
 • Nitari-bavaka : Ravoniharimino Faramalala
 • Namaky ny Tenin’ny Soratra masina: Rabeson Fidy
 • Nitory ny teny: Mpitandrina Raharijaona Solofonirina
 • Namaky ny raharaham-piangonana: Razafimaharo Mamy
 • Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Fifandraisana
 • Fafana : Rabemananoro Jonathan
 • Fanamafisam-peo: Rakotovololona Lova
 • Mpitendry orgue: Rajaofetra John
 • Nandray an-tsoratra: Ranaivoson Joël
 • Naka ny horonan-tsary : Raharijaona Nirina
 • Nandrindra ny horonan-tsary: Rabemananoro Jonathan
 • Naka ny sary : Ramahery Hasina

Sabotsy 30 sy Alahady 31 Mey 2020

SABOTSY 30 SY ALAHADY 31 MEY 2020

« Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina »

« Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ ny fanjakan’ Andriamanitra izy. » (Jaona 3 :5)

Mbola fanompoam-pivavahana ao anatin’ny hahamehana manaraka ny fepetra napetraky ny fanjakana no hatsiarovan’ny Fiangonana ny nandrotsahana’Andriamanitra ny Fanahy Masina na ny andro Pentekosta. Ny fotoana notanterahina ny Sabotsy 30 mey 2020 tamin’ny 7 ora maraina izao taterina amintsika izao. Izao Sabotsy sy alahady izao ny farany ibanjinana ny lohahevitra  hoe « Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina », mamarana ny volana mey.

Ny Mpitandrina mpiana-draharaha Andriatsilavina Nofy no nitarika ny fotoana. Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana.

Ramatoa Rasetamanana Raharijaona Bodoarisoa no nanatanteraka ny vakiteny sy ny vavaka; ary  ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitoriteny ka ny Jaona 3:1-8 no tenin’Andriamanitra nangalany ny hafatra.Ny Litorjia tamin’ny endriny faharoa no nentina nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana. Ny lohahevitra dinihana ity andro sabotsy ao anatin’ny Herinandron’ny Fanahy Masina dia hoe : “Meteza hateraky ny Fanahy »

FIDERANA AN ‘ANDRIAMANITRA

Ny mpitarika no nanomboka ary nandray Teny avy tao amin’ny Apokalypsy 22 ka rehefa vita izany dia namaly ny mpiangona tamin’ny famakiana ny Salamo 34 : 1-3 :

Hisaotra an’ i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy. Jehovah no reharehan’ ny fanahiko; Hahare izany ny mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza an’ i Jehovah amiko; ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika.” Amena

Taorian’izany dia nohiraina ny hira FFPM 176 : 1, 2, 3

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Indreto ny mpanompo voafidianao midera, manakalaza, manome voninahitra ny anaran’Andriamanitra. Lehibe Andriamanitra ka tsy takatray refesina koa izany no hideranay Anao. Ankehitriny indreto mivory amin’ny anaranao. Manoloana ny halehibeny fitiavanao dia mangataka ny famelanao ny helokay noho ny ratsy vitanay. Amin’ny alalan’ny Fanahy Masina no angatahanay fifonana ho an’ny tenan’ny tsirairay. Ary amin’ny fo falifaly sy ravoravo no andraisanay ny famelankeloka avy aminao ary hisaoranay Anao izany. Mangataka ny fanatrehanao mba ha feno ny Fanahy Masina hafahanay hiatrika ny fiainanay isanandro. Anao ny dera, anao ny haja, anao ny voninahitra hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amena

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Razafindrasata Abel, Filohan’ny Sampana Sekoly Alahady no nitondra ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy tanora. Ny I Korintiana 6:19a no noraisiny ka niara-novakiana :

“Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin’ ny Fanahy Masina,”

Andeha ange ho jerentsika ny tenantsika hoy izy. Manao ahoana ny tenantsika amin’izao fotoana resahantsika izao ? Hita ny Tanana, ny vatana. Misy anefa faritra tsy hita maso fa Tempolin’Andriamanitra daholo ireny.

Maro ny fanovana afaka ataontsika amin’ny vatana (tatouages, piercing, chirurgie esthétique….). Ovain’ny zanak’olombelona ilay asan’Andriamanitra. Endrika ivelany izany

 

Ny toe-po, toe-tsaina, toe-panahy dia manova koa ny tempolin’Andriamanitra ka manjary tsy  tamana intsony ny Fanahy Masina noho izany. Tandremo ary rankizy, ry tanora sao azon’ny fakampanahy isika hanova ny asa-tanan’Andriamanitra ka tsy ho tamana ny Fanahy Masina.

Teo am-pitsanganana ny ankizy sy ny tanora no nanao ny Hira FFPM 787 :1, nampian’ny Fiangoanana ho fanamafisana izany fikolokolontsika ny Tempolin’Andriamanitra hitoeran’ny Fanahy Masina izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny Hira FFPM 190 : 1, 2 ary  nivavaka mialohan’ny famakiana ny Soratra Masina i Ramatoa  Rasetamanana Raharijaona Bodoarisoa 

Vavaka : Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Andriamanitra lehibe sy mahatahotra. Misaotra noho ny fitiavana sy ny fahasoavana hatobakao ka afaka miaina ny andro pentekosta 2020. Mandalo zava-tsarotra ny firenene nefa afaka mivavaka eto an-tranonao. Hamaky Teny sy handray hafatra. Matoky ny Fanahy Masina mitahiry ny fiainan’ny Fiangonana. Izany Fanahy Masina izany mbola mitahiry ny finoanay sy ny fanantenanay. Na teo aza ny fahasahiranana dia ny Fanahinao Masina mamelona ny Fiangonana.  Ho feno ny herin’ny Fanahy Masina anie ka ho feno fifaliana, ho velona amin’ny finoana.Mitenena amin’ny alalan’ny Teninao izay manana ny hery sy ny fahefana. Amin’ny anaran’i Jesoa izay Teny fianana no anaovana izany vavaka. Amena

Ny Perikopa voalahatra ka novakiana dia ny Isaia 44:1-5 ; Jaona 3:1-8  ary ny Asan’ny Apostoly 4 : 8-12.

TORITENY

Natao ny Hira: FFPM 164: 1, 2 mialohan’ny nitsanganan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina.

Ny lohahevitra ampifanarahana amin’ny Herinandron’ny Fanahy Masina dia hoe “Meteza hateraky ny Fanahy”.  Ity no hamaranana ny lohahevitra lehiben’ny volana mey manao hoe “Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina ”. Ny andinintSoratra Masina handraisana ny hafatra dia ny Jaona 3:1-8

Ny andro Pentekota dia fankalazana ny teny faminaniana ao amin’ny Joela 3 .5. Olona maro no handray izany Fanahy Masina izany. Ny Fanahy Masina sy ny Fanjakan’Andriamanitra dia mitovy ao antin’ny fanekena vaovao. 3 no mifamatotra : Ny fahatongavan’i Jesoa, ny fanjakan’Andriamanitra ary ny Fanahy Masina.

Nikodemosy dia mpitsara tao amin’ny synedriona. Nanaiky io ary nino fa avy amin’Andriamanitra i Jesoa. Fampianarana vaovao izany. Nitodika mankany amin’ny hoe ahoana no hidirana any amin’ny fanjakan’Andriamanitra ?

1) Tsy maintsy hateraka indray

Ny firenen’Israely no nieritreritra hiditra irery any nefa eto dia misokatra izany. Tsy misy tafiditra any raha tsy hateraka indray.Ny fidirana any dia olona hateraky ny Fanahy ; ireny no afaka manaiky hiditra any amin’ny fanjakan’Andriamanitra ka manaiky tarihin’ny Fanahy Masina. Ahoana izany hoe hateraka indray ?

Ateraky ny Rano ary ateraky ny Fanahy. Ny Rano dia batisan’i Jaona ary ny Fanahy dia batisan’i Jesoa. Tsy maintsy mandalo amin’ny batisan’i Jaona, mibebaka, izay vao afaka mandray ny batisan’ny Fanahy Masina. Izay mibebaka no afaka mandray ny Fanahy Masina

Ny famonjena dia avy amin’i Jesoa Kristy irery ihany.

2) Mahay manaiky ny fitarihan’ny Fanahy Masina.

Tsy ezaka avy amin’ny olona ny fiasan’ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina dia Andriamanitra  satria manana ny sitrapony arak’izay tiany atao. Nofidin’Andriamanitra  isika satria isika nandray ny Fanahy Masina. Ny Fanahy Masina. Dia miasa amin’izay tiany. Izay tiany satria io no nofidiny, ao amin’ny fikasan’Andriamanitra. Olona mandray ny Fanahy Masina dia manana toe-panahy araka an’Andriamanitra,  manaiky hiasan’ny Fanahy Masina.

Ny teny izay toriana dia teny fiainana ka izay manaiky ny Fanahy Masina dia maheno sy mandray ny Teny. Hita ao amin’ny Isaia 44:1-5 fa Andriamanitra dia mifidy ny olony. Ny Firenen’Israely dia voafidy satria izay no sitrak’Andriamanitra ; ao amin’ny olona nofidin’Andriamanitra no handrotsahany ny Fanahiny.

Mazoto miantso ny anaran’Andriamanitra ny nandray ny Fanahy Masina. Matoa nandray ny Tenin’Andriamanitra isika Malagasy dia isan’ny tian’Andriamanitra, tafiditra ao amin’ny fanjakan’ Andriamanitra. Izany no ankalazana ny andro Pentekosta.

Izao no fampiarana amin’izao andro Pentekosta izao :

Raha mety ateraky ny Fanahy isanandro, isanora ianao dia mazotoa manolotra ny tenanao ho an’ny Tompo. Izay no asan’ny Fanahy Masina ao anatintsika ao     ; katsao mandrakariva io fanjakan’Andriamanitra io ; mivokisa ny teny Fiaianana afa aza variana ; miasà ny asan’Andriamanitra mba hampandrosona ny Fiangonanan’Andriamanitra  sy  fanafainganana ny fihavian’ny Tompo ; mahefa be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo.

Hamafiso ny finoanao ka ataovy lalina ao amin’Andriamanitra  Ray, Zanaka sy Fanahy Masina ny fanantenanao.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amena

VAVAKA SETRIN’NY TORITENY

Manoloana ny fitiavan’Andriamanitra izay nasehony dia mahatsiaro tsy tanteraka isika.

Ry Andriamanitra ô, miasa feno ho anay Ianao ka nampiasanao ny mpanomponao nanambra taminay ny sitraponao. Tokony manaika ny hateraka indray izahay, hateraky ny fanahy mba hafahana miditra any amin’ny fanjakanao. Mila manaiky ny Fanahy Masina izahay ka tokony mahay mitsara ny tenanay izay hahafantaranay fa ao anatinay Ianao ary izay tia Anao ihany no hitoeranao sy hiasanao.

Manolotra indray ny tenanay aminao izahay ka hijoro tsara ho mpianatry ny Tompo ka hahefa be. Ny tsirairay avy ao anatin’ny toritena izay norenesina dia samy nandray avy taminao avokoa ka ao anatin’izao vavaka mangina fohy izao no hitenenany any ampony tsy milaoka ny mahakasika izany Teninao izany. Misaotra anao Andriamanitra fa mpihaino vavaka Ianao. Amena

Rehefa izany dia niara-nanonona ny fanekem-pinoana apostolika ny mpianakavin’ny finoana rehetra.

Nisy feon-javamaneo ary niroso tamin’ny raharaham-piangonana

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ranaivoson Jacky, Mpitahiry ny volan’ny Fiangonana, no nilaza ny raharaha. Anisan’ny nambarany tamin’izany :

 • Tontosa ny Herinandron ny Fanahy Masina izay nohezahana hatrany ny namaoka izanytao amin’ny Facebook
 • Fandaminana vaovao mahakasika ny fanompoam-pivavahana izay tanteraha aty am-piangonana indrindra mbola ao anatin’izao hamehana ara-pahasalaman izao : 5 hatrany no fanompoam-pivavahana azontsika hatrehana  sy tanteraha ny sabotsy sy alahady. Nahazo alalana avy tamin’ny manam-pahefana eto amin’ny firenena isika dia manomboka izao dia hahatratra 100 ny mpianakavin’ny finoana afaka miara miombom-bavaka isaky ny fanompoam-pivavahana iray (50 ambany rihina/50 ambony rihina). Fepetra arahana izany mandra-pisy fepetra vaovao avaokan’ny fitondram-panjakana.
 • Ny fanompoam-pivavahana alahady maraina amin’ny 7ora dia hiantsoana manokana ireo ankizy sy tanora hiombom-bavaka aty am-piangonana.
 • Fandaminana fanompom-pivavahana mandritra ny volana Jona : hisy Fandraisana ny  Fanasan’ny Tompo ny herinandro 1° sy faha 3 ; Mandray anjara hira ireo sampana mihira mandritra ny fanompoam-pivavahana ; mitohy ny fanompoam-pivavahana ao amin’ny Facebook isaky ny alahady maraina ; afaka manatanteraka rakipisaorana sy voady, adidy.
 • Filazana manjo : RASAMOELINIRINA ROBINOT Tiana 26 mey 2020 ; RAKOTOZAFY Maurice 28 mey 2020.
 • Hisy rakitra anniversaire isaky ny voalohan’ny volana.

 

RAKITRA SY FANOMEZANA

Notanterahahan ny hira FFPM 177 nandritra ny fanatazana ny rakitra ary ny hira FFPM 179: 4 no natao ho fanolorana ny rakitra

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina nisaotra fa Andriamanitra miteny hatrany mba hanana fianana mihavao isanandro . Sitrakao ny nahafahana nanimbina tamin’ny fananay. Tsy miafina aminao Tompo fa mampitebiteby ity aretina Coronavirus ity. Ireto izahay mbola velona sy salama ka maniry ny hitoetra amin’izany izahay. Mivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny kristiana rehetra, toby mitaiza tsy salama.

Mahatsiarao ny olona rehetra miombo-po aminy Fiangonana amin’izao fotoana Pentekosta izao. Mivavaka ho an’ny  ny mpitsabo, ny mpitandro filaminana rehetra.  

Maro ny sahirana very asa, tsy manana ny ampy eo ampelatana. Ampianaro hanararaotra isanandro hivelona amin’ny Teninao izahay. Maniry fahasoavana izahay. Mivavaka ho an’ireo tsy salama, manamanjo, mangata-bavaka ho entina am-bavaka. Na izay tsy voatonina dia asandratray ary ampiarahanay amin’ny vavaka nampianarinao : Rainay izay any an-danitra ….

FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO

Ho fanomanampanahy ho amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo dia natao ny hira hira FFPM 181 : 1, 2

Natao ny vavaka fiomanana. Notohizana ny hira FFPM 181 :3 ary  niroso avy hatrany tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Nivavaka ary  hira vavaka  ANTEMA 1. Ny hira FFPM 262: 1, 2, 3, 4 no natao teo am-pizarana kapoaka sy mofo ary ny hira HF 29 nandritra ny fanangonana ny kapoaka sy fanatazana ny rakitra

Nomena ny hafatra fandraisana.  Niaraha-nanonona ny tondrozotra ary natolotry ny Mpitandrina ny tso-drano.

Namaranana  ny fotoana dia natao ny hira FFPM 734 : 1, 3 ; nivavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitendry orga : Rajaofetra Philippe
 • Nanao ny fàfana : Raharijaona Nirina
 • Niandraikitra ny fanamafisam-peo: Rakotovololona Lova Nosy
 • Nandray an-tsoratra :  Rajaofetra Voahangy
 • Naka ny sary : Rajaofetra Seta
 • Naka sy nandrafitra ny horonan-tsary : Harentsoa Rova

TEO AN-TOKONTANIM-PIANGONANA TEO AM-PIRAVANA

Sabotsy 16 sy Alahady 17 Mey 2020

SABOTSY 16 SY ALAHADY 17 MEY 2020

Ivon'ny Jobily faha-50 taonan'ny Antoko-Mpihira Hasin'ny Famonjena
m

« « Manompoa an'i Jehovah amin'ny fifaliana … maharitra mandrakizay ny fiderana Azy » (Salamo 100 : 2, salamo 111 : 10b),

Alahady 17 May 2020, Alahady natokan’ny foibe Fjkm hitondra am-bavaka ireo mpiasa ao aminy nefa Alahady ihany nitsingeranan’ny faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena. Ny 17 May 1970 no natsangan’ny mpitandrina Rakotoarivony Paul teto amin’ny fitandremana ny Antoko mpihira, sampana velona eto amin’ny fitandremana mba hanantanteraka ny fitoriana ny filazantsara amin’ny alalan’ny hira. <br>

Ny mpitandrina miana-draharaha Andriatsilavina Nofy no nitarika ny fotoana. Ny litorjia tamin’ny endriny faharoa no nitondrany izany. Ireo mpikambana ao amin’ny Hasin’ny Famonjena, Robel Hanitra, filohan’ny Sampana sy Rajaofetra Bakoly, mpitantsoratry ny Sampana no nanatanteraka ny vakiteny sy ny vavaka. Ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no nitondra ny hafatra.

FIDERANA AN ‘ANDRIAMANITRA

Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 103 : 1 – 5 + 21 – 22 « Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra,  Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra, Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, Izay manarona famindram-po sy fiantrana anao, Izay mahavoky soa ny vavanao; Ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery.Misaora an’i Jehovah, ny miaramilany rehetra, Dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony.  Misaora an’i Jehovah, ny asany rehetra eran’ny fanjakany; Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko. »  Rehefa izany dia natao ny hira 202 : 1, 2, 3 “ Ry Ray malala ô !”. Narahin’ny vavaka fisaorana.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Tao anatin’izany vavaka izany no niderana, nankalazana, nanomezana voninahitra an’Andriamanitra noho ny fahalehibiazan’ny fitiavany antsika, nanomezany ny fahasoavany tao amin’I Jesoa Kristy  sy fiainana hahafahana midera Azy sy mankaty an-tranony ary mivory amin’ny anarany. Manoloana izany fahalebiazana izany nefa dia mahatsiaro tsy fahatanterahana ka nifona izy noho ny ota sy heloka vita ka tsy tokony hijeren’Andriamanitra antsika akory aza. Andriamanitra nefa dia mamindra fo sy miantra  ka nangataka ny famelan-keloka izy. Ankehitriny, hoy izy,  dia mahatsiaro fa miasa ny Tompo ka voavela heloka isika. Manatre feno Ianao, hoy izy, amin’ny alalanao Fanahina Masina ka ny famenohanao anay no hahafahanay Andrimanitra miray tokoa Aminao.

Avy hatrany dia nisy feonjavamaneno.  

FOTOANA HO AN'NY SEKOLY ALAHADY

Rajaofetra Bakoly, izay sady mpitantsoratry ny Sampana no mpampianatra sekoly alahady no nitondra ny 5 mn ho an’ny ankizy. Ny Joba 22 : 21 no nitondra ny hafatra ho an’ireo tamin’izany « Mifankazara amin’ny Tsitoha ianao, dia hiadana; Izany no hahatongavan’ny soa aminao. » (Joba 22:21)

Nanao tantara kely iray izy. Nisy mpitandrina hoy izy namangy tokantranon’olona izay manan-katao anankiray. Rehefa lasa ity mpitandrina dia nahatsikaritra fa nisy vola 200 000Ar nipetraka teo ambonin’ny latabatra izay tsy hita. Nilaza tamin’ny vadiny ilay Ramatoa nilaza fa tena nipetraka teo ilay vola nefa nony lasa ilay mpitandrina namangy dia tsy hita. Avelao any hoy ilay Rangahy raha nitaraina ilay Ramatoa. Roa volana taty aoriana nefa  dia niverina namangy ity tokantrano ity indray ilay mpitandrina. Rehefa vita ny famangiana ka handeha ilay mpitandrina dia nilaza Ramatoa tamin’ilay mpitandrina raha nahita vola teo amin’ny latabatra. Tena namaly fa nahita tokoa ilay mpitandrina ary nilaza fa napetrany tao amin’ny pejy voalohany ao amin’ilay Baiboly ilay vola. Nijery izany ilay Ramatoa ary nahita ilay vola ka menatra tokoa noho ny saika hanenjikendrehany ilay mpitandrina ary indrindra ny tsy nanokafany Baiboly nandritra ny roa volana ».

Lesona telo no azo tsoahina hoy ny mpitarika teto :

 • Mazotoa mitady an’Andriamanitra
 • Mazotoa mivavaka ary ataovy fahazarana mihitsy izany
 • Mazotoa mihaino toriteny

Nanao ny hira 770 : 5 “Tsy misy fetra, zavatra rehetra ” ireo fianakaviamben’ny sekoly alahady nanatrika ny fotoana.

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Niomana amin’ny sitrapon’Andriamanitra ireo kristiana ka natao ny hira Ffpm 181 : 3 “Fanahy mpanazava, ny foko”mialoha ny vavaka sy ny vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny 2 Tantara 15 : 1 – 7, Lioka 4 : 1 – 13, I Jaona 4 : 12 – 16.

Natao ny hira Ffpm 636 : 1, 2, 3 “Hianao ry Jeso ô” mialoha ny hafatra.

TORITENY

Fampianarana hoy ny mpitandrina no ho entiny fa tsy toriteny ary nomeny ny lohahevitra « Ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny olon’Andriamanitra ». Hevitra lehibe telo no nentiny tamin’izany fampianana izany.

1.Mitarika ny olona hanaiky an’Andriamanitra ny Fanahy masina

Raha namerina kely ny vakiteny tao amin’ny 2 Tantara 15 : 1 – 7 ny mpitandrina dia nilaza fa efa ela ireto Israely no tsy nanana Andriamanitra fa nandeha tamin’izao fotsiny teo amin’ny fiainany. Rehefa tonga tamin’i Azaria ny fanahin’Andriamanitra. Nisy tsao-kevitra nentin’ny mpitandrina tamin’izany :

 • Momba ny firenen’Israely ny Tompo rehefa manaiky Azy ireo vahoakany
 • Mahita an’i Jesoa Kristy ny firenena rehetra mitady Azy
 • Ory tanteraka izay rehetra mahafoy an’Andriamanitra

2. Mandresy fakam-panahy amin’ny endriny rehetra ny Fanahy masina

Raha maka indray ny filazantsaran’i Lioka indray ny mpitandrina dia nanambara fa nifady hanina Jesoa Kristy nandritra ny 40 andro sy alina nefa teo indrindra izy no nalain’ny devoly fanahy.

Izay manompo an’Andriamanitra dia mandresy mandrakariva ary afaka amin’ny fatotry ny devoly izay mitodika Aminy. Tety an-tany Jesoa Kristy dia feno mandrakariva ny fanahin’Andriamanitra.

3. Porofo ho an’ny mino fa ao aminy Andriamanitra ny Fanahy masina

Izay no hanehoana fa ny Fanahy masina dia ao amin’ny olon’Andriamanitra. Nahatsiaro ny fahasahiran’ny olona tao amin’ny tananany Jaona tamin’ny nanoratra ity boky ity. Rehefa mahatsiaro mantsy ny olona fa ao aminy Andriamanitra dia mahay mifankatia. Tokony mahay mitia ny namanao izany hianao raha ao aminao ny Fanahy masina.

Ny Fanahin’Andriamanitra dia mitarika ny olona hahazo antoka fa ao aminy ny Tompo. Manaiky izy izany fa kristiana zanak’i Jesoa.

Ny hafatra entina hoy ny mpitandrina dia ny mba ahazoantsika manaiky an’Andriamanitra. Nitodika tamin’ny sampana Hasin’ny famonjena ny mpitandrina mba hankato ny fitarihin’ny Fanahy masina amin’ny fifaliana. Ny hira izay ataonareo hoy izy dia maneho izany fitiavana izany avokoa. Raha te-ho mpandresy dia avelao ny Fanahy masina hiasa ao anatinareo. Aza manaiky ho fitahin’ny devoly fa mijoroa ho mpandresy hatrany. Ataovy tsara ny hira izay ataonareo satria ireny dia mifono hafatry ny Tompo avokoa. Fitaovana hianareo amin’izany fitoriana filazantsara izany.

Ny teny faneva izay nofidina « « Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana … maharitra mandrakizay ny fiderana Azy » (Salamo 100 : 2, salamo 111 : 10b), dia aza atao mandalo fotsiny fa tena tokony hiainana mihitsy. Ny baiko nomen’ny Tompo dia ny Matio 28 : 18 – 2 0 «  ….. ataovy mpianatro ny firenena rehetra ». Izany nefa dia ny fampahafantarana ny teniny no ahafahana mitarika ny olona ho mpianany. Mety ho maro ny fakampanahy hoy ny mpitandrina amin’izao jobily izao nefa dia aza manaiky ho voafitak’i Satana. Ny fandresen’i jesoa Kristy no entin’ny mino Azy mandresy.  Nanambara ny mpitandrina mba tsy ho lavina ny Tompo izay ao anatinao. Ny fanolorantenanao dia anisan’ny fanehoanao ny fitiavanao an’Andriamanitra. Ny fahatanterahin’izany dia mamonjy antsika. Matokia ny Tompo fa fiarovana ho anao izany.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nisy ny vavaka setrin’izany tenin’Andriamanitra izany. Nisaotra ny Mpitarika fa miteny mandrakariva Andriamanitra mampahatsiahy ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny olona izay efa nofidiany. Ny asan’ny Fanahy Masina dia mitarika ny mpino hanaiky an’Andriamanitra hita amin’ny fitadiavany Azy . Ny asan’ny Fanahy Masina dia mampandresy koa amin’ny fakam-panahy ka mila mitana sy mahatoky ny Teny ny olony, mila manompo ary mitana sy miaina ny sitrapon’Andriamanitra, Ny asan’ny Fanahy Masina dia porofo fa ao amin’Andriamanitra ny olony hita amin’ny fitiava-namana sy fanekena fa Jesoa dia Zanak’Andriamanitra. Izany rehetra izany dia mitarika amin’ny fankatoavana ny Fanahy Masina, fankatoavana ny fitarihan’Andriamanitra eo amin’ny fiainana hahafahana mamita ny asan’ny Tompo, mandresy ny fakam-panahy. Aoka , hoy izy, tsy handà ny Fanahy Masina izahay ka hitoetra ao amin’ny tsirairay. Ny tsirairay dia mety manana ao anatiny  zavatra mavesatra ka nasain’ny mpitarika notononina tao anatin’ny vavaka mangina izany.  Tia dia tia anay tokoa Ianao Andriamanitra, hoy izy, ka indreto izahay vononana hanaiky ny ho tarihin’ny Fanahinao Masina handresy ny fakam-panahy,  hahazoanay ny tombo-kasen’ny famonjena ka manana porofo izahay fa efa voavonjy fa efa ao Aminao.  

Rehefa izany dia niara-nanonona ny fanekem-pinoana fahatelo ny mpianakavin’ny finoana rehetra.

Nisy feon-javamaneo ary niroso tamin’ny raharaham-piangonana.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Andriamasinoro Tantely, Mpitantsoratry ny volan’ny Fiangonana, no nilaza ny raharaha. Anisan’ny nambarany tamin’izany :

 • ny fandaharam-potoana hatrany ny amin’ny fotoam-pivavahana dia ny Sabotsy amin’ny 7 ora sy 9 ora ary ny Alahady 7 ora, 9 ora ary 11ora maraina. Misy hatrany ny vavaka isan-tokatrano ary manaraka ny fotoam-pivavaha Alahady izay avoakan’ny Fiangonana amin’ny pejy Facebook.
 • Azo atao hatrany ny manao rakitra sy voady, omena ny biraon’ny Fiangonana
 • Ny Alakamisy 21 May 2020 dia misy fotoampivavahana tokana amin’ny 8 ora
 • Hisy ny fivorian’ny SSAA rehetra miaraka amin’ny biraom-piangonana ny Sabotsy 23 May 2020 amin’ny 11 ora eny amin’ny Akany handinika ny herinandrom-bokatra
 • Ny sabotsy sy Alahady ho avy dia misy rakitra varavarana ho an’ny radio fahazavana izay mpiara-miasa amintsika
 • Teo amin’ny rakitra sy voady tamin’ny herinandro dia mitentina Ar 1 512 440.

RAKITRA SY FAMAKIANA VOADY SY RAKI-PISAORANA

Niroso tamin’ny rakitra sy famakiana ireo voady taorian’izany. Nanditra ny rakitra dia natao ny Ffpm 428 andininy rehetra “Reko izao ry Tompo”  . Rehefa vita izany dia natao ho fanolorana ny rakitra ny hira Ffpm 4 : 4 “ Mamy re ry Tomponay”

VAVAKA FANGATAHANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina nisaotra fa Andriamanitra tia tokoa Izy. Sitrakao , hoy izy, ny hankatoavanay ny fitarihan’ny Fanahinao Masina dia indreto izahay maneho ny fanoloranay ny tenanay. Raiso izay nanimbinanay tamin’ny fananao izay natolotrao anay ho tantananay  mba hahatanteraka izay rehetra nokendren’ny Fiangonana hivelaran’ny fanjakanao. Nivavaka izy ho an’ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny kristiana rehetra , ny Hasin’ny Famonjena ao anatin’ny ivon’ny Jobily fankalazana ny faha-50 taona izao, Nentiny am-bavaka ny fiainan’ny Fiangonana amin’ny ankapobeany. Nivavaka izy mba ho levona ny valan’aretina misy. Nitondra am-bavaka ny mpitondra fivavahana sy mpiara-miasa izay voan’izany aretina izany. Nentiny am-bavaka ireo mpiasa rehetra iombonana manomboka any amin’ny Foibe hatrany amin’ny Synoda-paritany, ny asa fiveloman’ny isam-pianakaviana, ny ankizy sy tanora izay mianatra, ny firenena sy ny tompon’andraikitra rehetra, ny mpitsabo, ny mpitandro filaminana rehetra.  Nivavaka koa izy ho an’ireo sahirana, ireo marary, ny mana-manjo, ireo manana hataka manokana rehetra, ny mangata-bavaka, ny zanaky ny Fiangonana rehetra any am-pielezana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.    

TONDROZOTRA SY TSODRANO

Taorian’izany dia natao ny hira mialoha ny tondrozotra sy ny tsodrano Ffpm 295 : 1 “Miorena mafy tsara”. Avy eo dia nisy ny fanomanampanahy ho amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo dia natao ny hira 295 : 2 “ Raha misy fahoriana”.

FANDRAISANA NY FANASAN'NY TOMPO

Niroso avy hatrany tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo avy eo.

Rehefa nomena ny hafatra fandraisana dia natao ny hira Ffpm 530 : 1, 2, 3 “ Fitiavana rano velona”. Niaraha-nanonona ny tondrozotra ary natolotra ny tso-drano. Natao ny hira Ffpm 748 : 3 « Havaozy Tompo ô I Izao rehetra izao” namarana ny fotoana ary nofaranana tamin’ny Trinite masina.

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Nitendry orga : Rajaofetra John
 • Nanao ny fàfana : Rajaofetra Voahangy
 • Niandraikitra ny fanamafisam-peo: Rajaonarison Lanto
 • Nandray an-tsoratra :  Robel Hanitra
 • Naka ny sary : Ramahery Hasina
 • Naka sy nandrafitra ny horonan-tsary : Harentsoa Rova – Rakotondramboa Andry