Jolay 20>AMBARAO NY FAHAFAHANA AO AMIN’NY TOMPO

Tsianjery : “Dia nandeha izy ka nitory eran’ ny tanàna izay zavatra lehibe nataon’ i Jesosy taminy.” (Lioka 8: 39b)

Efa tanterak’i Kristy ny fanafahana antsika tamin’ny asam-pamonjena lehibe namoizany ny ainy teo amin’ny hazofijaliana. Isika anefa ve tena te ho afaka amin’ny gadra rehetra mamatotra antsika?

Koa raha ny Zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo». (Jao 8:36)

Andriamanitra manafaka ny olony : Faharavoravoana mandrakizay no hanaraka izay nohafahan’i Jehovah. Eny hifaly tokoa amin’izany izy satria fantany ary ambarany mandrakariva ny nanavotana azy tamin’ny fomba mahagaga.(Isa 51:9-11). Ny fanafahan’Andriamanitra dia izay mampiala antsika tamin’ny fahaverezana fahiny ho amin’ny fiainam-baovao hanjakan’ny fitahiana mahatretrika. Mahatoky tokoa Izy ka manome fiadanana tsy manam-petra  ho an’izay manaiky hangoniny ao am-balany. (Jer 31:10-14). Tsy haintsika hampanginina izay ampitenenan’ny Fanahy antsika ny amin’ny fanafahan’Andriamanitra antsika. Izy no nifidy antsika ho olony sy ho olona afaka, misitraka ny fitahiany sy ny fombàny. (2 Sam7:17-24). Aoka tsy hisy hihevitra ny hohamarinina amin’ny lalàna isika. Efa an’i Kristy isika, fahasoavana no namonjena sy nanafahana antsika, koa aoka ny finoana ihany no hanesika antsika ho amin’ny asa tsara, izay ataon’ny olona afaka amin’ny fitiavana. (Gal 5:2-6)

Olona afaka ao amin’i Kristy: Ny olona afaka dia mandà izay mety faharatsiana rehetra ary maharikoriko azy ny fiharoharoana amin’ny mpanao ratsy. Manalavitra ireny tokoa izy satria efa nohamarinin’Andriamanitra tamin’ny famindram-po lehibe. Fideràna sy fisaorana no zary tiany hameno ny fiainany hanehoany ny fahafahany. (Sal 26 :1-12). Izay nohafahan’ny Tompo dia tsy menatra ny hitory sy hanambara ny amin’ny fomba nanafahana azy. Mety hihomehy sy haneso azy tokoa ny olona noho izany, anefa fantany izay inoany ary mainka aza ho reharehany izany. (Jao 9 :30-38). Izay nohafahan’ny Tompo dia lasa olom-baovao tanteraka. Mety hampitolagaga ny olona izany fa mety hampatahotra ny hafa koa. Isika anefa tsy maintsy manambara ny hasarobidin’ny asan’i Kristy tamintsika, satria vavolombelon’izany indrindra isika. (Lio 8 :34-39). Ny olona nohafahan’ny Tompo dia mangetaheta ny

hitoetra lalandava eo anilany. Fa ny Tompo kosa anefa dia mbola maniraka azy ihany hiverina eo anivon’ny fiarahamonina mba hitory sy hanambara amin’ny maro izany fanafahana izany. (Lio 8 :38-39). Ny fiainana ao amin’ny Fanahy dia manafaka amin’ny fihevitry ny nofo izay mitondra fahafatesana. Ny olona afaka dia izay efa nandà ny fitarihan’ny nofo ka nisafidy ny hanao ny sitrapon’Andriamanitra. (Rom 8: 1-8). Izay efa nandray ny fanafahana ho amin’ny fiainana miaraka amin’i Kristy dia mila mahay mifampahery mba hielezan’ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra. (2Tim 2 :1-2). Mitaky faharetana sy fiaretana ny fihazonana ny fanafahana izay nomen’ny Tompo antsika satria ety an-tanim-pihazakazahana isika, ka izay mahonon-tena ihany no handray ny satro-boninahitra sy hiara-belona Aminy rahatrizay.(2Tim 2 :3-13)

Fehiny : Aza fehezina ho anao irery izay namonjen’ny Tompo sy nanafahany anao. Aza miahotra ny hanambara izany hatrany amin’ny mpitondra avo amin’ ny firenenao, dia toy izay nataon’i Paoly fahiny; fa raha manao izany ianao dia hahafaka fanahy maro tokoa. (Asa 26 :12-18)

Ambarao i Kristy Ilay Mesia, eny ilazao ny rehetra fa efa tonga ilay Mpanafaka antsika. Efa noravany ny efitry ny fampisarahana rehetra, ka ny olona rehetra na lahy na vavy, na kely na lehibe dia afaka manambara ny amin’ny fanavotany avokoa.(Jao 4 :25-30)

Koa efa mby amintsika ankehitriny ny fanafahana, ary efa maro izay efa nositranin’ny Tompo sy

nohafahany tamin’ny endri-pangejàna maro. Ndeha àry hotorintsika ny amin’ny fahasambaran’ny olona afaka marina ao amin’i Kristy. (Lio 7 :18-23)

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra, fa ho amintsika olona afaka kosa ny fiadanana.

Amena !!!                                                                             Vaomieran’ny Aim-Panahy

Jona 2020>Mihavana ao amin’ny Tompo

Tsianjery : « Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin’ izay iray firenena aminao: fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao: Izaho no Jehovah.» Levitikosy 19 :18

Efa nandao Ilay Fitiavana voalohany isika, fa ankehitriny kosa dia Jesoa Kristy mihitsy no ilay tena FAMPIHAVANANA antsika : dia isika amin’Andriamanitra ary koa amintsika samy olona.

Ny fihavanana ao amin’i Kristy : Mikatsaha mandrakariva izay tsara ho an’ny namanao, fa indrindra ny iray firenena aminao; alaviro izay rehetra fifanaratsiana, mananara ny mpanao ratsy fa hanadinan’Andriamanitra anao tokoa ny amin’izany ka mba tsy ho heloka ho anao ny tsy fanaovanao izany. (Lev 19:16-18).

Koa raha Jehovah Tompo aza namindra fo tamintsika izay mpanota tsy mendrika akory ; nahoana kosa isika no tsy mba hanahaka Azy, ka hifanisy soa sy hifampitsinjo marina,  hitoeran’ny fiadanany eo amintsika ? (Zak 8:14-17). Manahafa an’i Kristy, fa indrindra amin’ny fitiavana, izany no ahitan’ny olona antsika fa mpianany tokoa isika. (Jao 13:34-35).

zay tena tia tsy mba manandra-tena, fa mametraka mandrakariva ny hafa ho mihoatra noho ny tenany. Aza avela hisy aminao hahasakana anao tsy ho tia ny hafa. Izany no tena asam-pamonjena araka ny hafatry ny Tompo: dia famonjena ho an’ny tenanao sy ho an’ny hafa koa. (Mar 9:33-50).

Izay nahatanteraka ny tena fitiavana marina, dia toa izay efa nahatanteraka ny didy  rehetra nomen’ny Tompo: koa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. (Rom 13:8-10).

Asehoy amin’ny fitondran-tena tsara ny asan’ny Fanahy Masina ao aminao: madio, tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mihanahana na mihatsaravelatsihy. (Jak 3:13-18)

Kristiana mahatandrina fihavanana : Fadio izay rehetra mety hanimba ny fiaraha-moninao, na avy amin’izay hiditra ny vavanao izany na izay haloaky ny molotrao. Ny adala no tsy mba mitandrina izay ataony, satria izy te hanisy fahatafintohinana ho an’ny hafa mandrakariva. (Oha 20:1-3)

Raha azo atao dia mihavàna amin’ny olona rehetra, izany no fifampirisihana tsara indrindra mety ataontsika. Ny fifampiandaniana mandroaka ny firaisan-tsaina, satria mandranitra ny fanambonian-tena. (Fil 2:1-4).

Araraoty ny fotoana ahazoanao mamitrana izay fihavanana rava rehetra, dieny tsy mbola tara loatra. Raha tsy manao izany ianao dia toy izay mampitatao fanamelohana eo an-tampon-dohanao. (Mat 5:25-26).

Izao tontolo izao sy ny fampisarahany dia mety hahalavo tokoa izay tsy miambina tsara.Tehirizo ny fonao hadio fa lehibe loatra ho antsika ny hahajoro tsy manan-tsiny eo anatrehan’ny Tompontsika rahatrizay. (Lio 21:34-36).

Ao amin’Andriamanitra no misy ny fihavanana marina, dia ny firaisana ao amin’ny Fanahy Masina; mifalia isika raha efa ao amin’ny Tompo tokoa, fa izany no hitoeran’ny fiadanana ho amintsika sy ho amin’ny firenentsika. (2 Kor 13:11-14)

Fehiny : Eto dia hitrikitrihintsika tokoa ny hoe « Fihavanana maha kristiana » (mihavana ao amin’ny Tompo), satria tena misy tokoa mantsy ny endrim-pihavanana hafa toy ny hoe : fisakaizana ratsy, firaisana tsikombakomba, firahalahiana anaty fanompoan-tsy izy, sns maro mbola azo tanisaina.

Katsahin’ny devoly fatratra tokoa amin’ny fomba rehetra ny hampisaraka ny olona samy olona, fa indrindra izay tena iray aina. Nefa endrey ny hatsarana rehefa mifankatia isika ka amirapiratan’ny Voninahitr’Andriamanitra. (Sal 133).

 Koa mandrakariva, aoka ny fitiavana sy ny fihavanana no hanetsika antsika, fa izany no hahatanterahan’ny asan’ny Fanahy Masina ao amintsika, Izy izay manambara amintsika fa zanak’Andriamanitra marina isika.

Izay mamafy ny voan’ny fihavanana dia mitory an’i Kristy FAMPIHAVANANA. (Jak 3:13-18)

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra, fa ho amintsika tia fihavanana kosa ny fiadanan’ny mpiara-dia amin’ny Tompontsika. Amena !!!                               

 Ny Vaomieran’ny Aim-Panahy

May 2020>Mahatoky izao teny izao

«Ankatoavy ny fitarihan’ny Fanahy Masina»

Tsianjery : “Ny Fanahin’ i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin’ ny lelako”. 
II Samoela 23,2

Koa satria nomena antsika ny Fanahy Masina ahazoantsika mamoa voa tsara mendrika ny mpanompo tsara, dia anjarantsika kosa ny mankatoa ny bitsiky ny Fanahy sy ny fitarihany ahantanterahantsika izany.

Fa hoy ny Soratra Masina ao amin’ny Matio 7:17 : “Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara; fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy”.

Ny fitarihan’ny Fanahy Masina :  Mitarika antsika mba ho fitaovana mahomby eo am-pelatanan’Andriamanitra ny Fanahy Masina (Mpits 6:34 / IITan 15:1/ IISam 23:1-2 / Asa 4:8). Fijoroana vavolombelon’ny fahamarinana sy ny asam-pamonjena ao amin’i Kristy no itarihan’ny Fanahy Masina antsika. (Job 27:6 /Jao 15:27 / Lio 12:11-12). Raha tarihan’ny Fanahy isika dia mananatra sy mifananatra mba samy hiala amin’ny fanao ratsy rehetra. (IITan 15:1-7). Ny Fanahy dia mitarika antsika hahay hankalaza tsara an’Andriamanitra, fa Izy mahay manavaka ary manandratra tokoa izay Azy. (Sal 47:1-7). Ny hampiaiky izao tontolo izao ny fahotany noho ny tsy finoany, ny fahamarinana izay ao amin’i Kristy Jesoa ary ny fitsaràna izay efa voalahatra rahateo no fitarihan’ny Fanahy Masina ihany koa. (Jao 16:8-10). Asam-pamonjena no itarihan’ny Fanahy Masina antsika, tsy ny hipasoka izay efa malama anefa, fa kosa haneho fahatsarana eo anatrehan’ny jentilisa hahatarika azy ireo ao ambalan’ny Tompo. (Rom 15:14-16)

Ny mpanompo mankatoa :  Ny mpanompo mankatoa dia izay mifankazatra tsara amin’Andriamanitra, satria Andriamanitra azo ifandaharana tsara ny Andriamanitsika, rehefa vonona marina tokoa hanao ny sitrapony isika. (Mpits 6 : 36-40). Mahajoro tsara manoloana ny fitsapana sy fanenjehana izay nohamarinin’ny Fanahin’Andriamanitra. (Job 27:6). Marina sady manapaka amin’ny fahatahorana izay tarihin’ny Fanahy Masina. (II Sam 23:2-3). Manahaka an’i Kristy izay feno ny Fanahy, ka mahatohitra ny fanangolen’ny devoly. (Lio 4:1-13). Ny mpanompon’i Kristy dia miara-miasa akaiky Aminy mba tsy ho izay mpanohitra Azy. (Mat 12:22-24). Manaiky hateraka indray izay maniry hitoetra ao amin’ny Fanahy, mba hananany anjara ao amin’i Kristy. (Jao 3:3). Ny mpanompo tsara dia mandeha miendrika ny Tompo ka maneho ny tenany ho ohatra amin’ny asa tsara. (Kol 1:9-10). Andriamanitra dia fitiavana! Raha mpanompony tokoa isika, ary mitoetra ao amin’ny Fanahiny, dia mahay mifankatia. (IJao 4:16)

Fehiny : Rehefa niakatra ho any an-danitra Kristy, dia naniraka ny Fanahiny (Mpananatra) hitarika antsika ho amin’ny famonjena ary koa hanohy ny asany. Fanatitra tokana, masina, ho amin’ny otantsika no notanterahin’i Kristy tamin’ny nanolorany ny tenany. Ny fanekentsika izany irery ihany no handraisantsika ny Fanahin’ny famonjena mba hahatanterahan’ny teny fikasana amin-tsika. (Heb 10:12-14). Mandehana araka ny Fanahy mba hamokaranareo asa tsara sy hizoranareo ho amin’ny fanjakan’ny lanitra. Aza mety hotarihan’ny nofo ianareo fa ny fitarihan’ny nofo dia asa tsy mahavoka-tsoa ka mahavery ny tena ary mahavery ny hafa koa. Aza manome fitoerana ho an’ny devoly akory. (Gal 5:24-26). Ny asam-pamonjena izay hahasitranana na olona na firenena manontolo mihitsy aza, dia izay atao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy irery ihany. Toky, ary izay tena azo hijoroana vavolombelona izany, satria asan’ny Fanahy, izay tena ireharehan’ny mpanompo mankatoa.(Asa 4:8-12). Ho an’Andriamanitra irery ihany ny Voninahitra, fa ho amintsika izay mankatoa ny fitarihan’ny Fanahy Masina kosa ny fiadanana. Amena!!!                                  

Ny Vaomieran’ny Aim-Panahy