Alahady 24 janoary 2021

ALAHADY 24 JANOARY 2021 ALAHADIN’NY FIRAISAN’NY SAMPANA
Fanokafana ny taom-pankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana
Faha 30 taonan’ny SAFIF, SVM, SLK, SMZM, STAF ; faha 20 taonan’ny RFF

Fitondrana amim-bavaka ny FFKM “ Fa masina ny Tempolin’ Andriamanitra, dia ianareo izany “ I KOR 3 : 17b
“ Maneho ny maha Andriamanitra Azy ny Tompo ”

Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no nakana izao tatitra izao. Fotoan-dehibe eo amin’ny tantaran’ny Fiangonana androany satria fanokafana ny taom-pankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha 160 taonany; faha 30 taonan’ny Sampana Fifohazana, Sampana Vokovoko Manga, Sampana Lehilahy Kristiana, Sampana Mpiangaly Zava-Maneno, Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena ; faha 20 taonan’ny Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly. Noho izany dia solotena avy amin’ireo rafitra ireo no nandray anjara nandavorary ny fotoam-bavaka manontolo. Naneho firaisana ny sampana velona rehetra nanao ny fanamiany avy ary efa nisy toerana voatokana isaky ny fikambanana.

 

RATIARISON Joris Edgard, Filohan’ny Firaisan’ny Sampana no nitarika raha RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia endriny fahatelo no narahana. Ny fepetra ara-pahasalamana dia notandrovana na teo ivelany (arovava, fanasana tanana sy fakana maripana) na tao anaty trano fiangonana (elanelana, olona 3 isan-dabilio ny teny ambany).

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia ny SAL 145: 1-10 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana izay manao hoe: « Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka ô, sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Hankalaza Anao isan’andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra ; ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin’izay mandimby azy sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona ; ary ny fahalehibiazanao no holazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny haben’ny fahatsaranao izy sy hihoby ny fahamarinanao. Mamindra fo sy miantra Jehovah : maharipo sady be famindrampo Izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehovah ; ary ny fiantrany dia eny amin’ny asany rehetra. Jehovah ô, midera Anao ny asanao rehetra ; ary ny olonao masina misaotra Anao ». Ny hira FFPM 435 « IZA NO HANOA NY TOMPO LEHIBE ?» no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Nisy feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy ny tanora, ny efa niomana tamin’izany.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

ANDRIAMAHERY Hanitra, mpampianatra Sekoly Alahady K2 no nitarika izany. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy dia araka ny ASA 4: 12 manao hoe: » Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena « . Naverin’ny Fiangonana novakiana izany. Ny tantara nakana hafatra androany dia tena nisy izay momba ny fiaran-dalamby feno mpandeha sendra andro ratsy : nisamboaravoara ny ranomasina, niakatra avo be ny onja ka tonga hatrany amin’ny tetezana. Najanon’ilay mpamily tampoka ny fiaran-dalamby sao dia tsy zaka noho ny kapoky ny ranomasina. Nampirisika azy ny mpandeha rehetra handeha haingana. Tsy naharitra ilay mpamily ka niainga, segondra vitsy monja taorian’izay ihany anefa dia lasan’ny rano mahery avokoa izy ireo ka maty. Nahatoky ny hamafin’ny tetezana izy ireo. Isika koa toy ny mpandeha hamita dia lavitra eo amin’ny fiainana ary samy maniry ho any amin’ny fiainana mandrakizay.

Aoka isika tsy hitoky afa tsy amin’i Jesoa Kristy irery ihany amin’ny fotoana rehetra, manontany Azy vao manapa-kevitra fa tsy ny mifanohitra amin’izay na araka izay tiantsika. Anarana tokana ihany no afaka mamonjy antsika.

Nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady teo am-pitsanganana ny FFPM 760 : 3 “ AZA MBA MANADINO NY RAY SY RENINAO ”. Nisy vavaka. Notohizana tamin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra avy hatrany ny fotoana.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny hira Fifohazana 205 : 1 « RANON’AINA » dia nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ANDRIANARY Rado (Filohan’ny SAFIF). Namaky ny Testamenta Taloha RAZAFIMBELO Holy (Filohan’ny SVM) raha RANIVOSON Toky (Filohan’ny STAF) no namaky ny Filazantsara ary RABEZANDRINA Solohery (Filohan’ny SLK) ny epistily, araka ny EKS 33 : 12-23 ; MAT 3 : 13-17 ; ASA 17 : 22-34. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FF 10 : 2 “ MIVAVAKA AHO SATRIA ” dia toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ny ASA 17 : 24-31. Sarobidy izao fotoana izao. Feno tempolin-tsampy ao Areopago. Ny Grika dia tena tia mivavaka eo amin’ny alitaran’ny andriamanitra tsy fantatra, teo no nitorian’i Paoly ny Andriamanitra velona sy marina nivavahany. Zavatra roa no notoriny:

 

 • Ilay Andriamanitra Mpahary izao rehetra izao dia tsy tahaka ny andriamanitra hafa

Ao amin’ny EKS 33 : 12-21 no misy fanambarana nataon’i Mosesy sy ny hataka nataony hanafahana ny zanak’Israely. Ny NOM 6 : 25-26 dia ilay tsodrano efa fandre maneho ny tavan’ Andriamanitra mamirapiratra mitarika hivoaka ny tany Egypta ho any Kanana ka ho mpandresy hitondra firenena hiakatra ho amin’ny fiainana tsara mihoatra, miala ny ratsy rehetra, feno fiadanana sy fitahiana.

Mosesy dia nitarika ny olona handova ny tany tondra-dronono sy tantely. Mampiseho ny heriny ny Tompo amin’ny fitondrana ity firenena ity. Ao anatin’izany no anaovantsika ny fankalazana isan-karazany, tahaka ny miaraka amin’i Mosesy koa izany isika eto Amparibe. Ao anatin’ny komity dia misy Birao, tsy zavatra mifanojo akory izao fa misy fandaharan’Andriamanitra ho an’ ny fiainan’ ny Fiangonany. Taomina izay manana andraikitra rehetra fa ny Andriamanitra ivavahantsika no milaza aminao hoe hoento miakatra ity firenena ity sy izao Fiangonana Amparibe Famonjena izao. I Mosesy dia mitarika ny olona :

 • hitodika amin’ Andriamanitra ;
 • hanome voninahitra an’Andriamanitra ;
 • hanandratra ny asam-pamonjen’ Andriamanitra ho an’ ny olona rehetra.

Hatolotr’ Andriamanitra antsika ny hahalavorary izany.

 

 • Andriamanitratra mitondra ny zavatra rehetra araka ny sitrapony

Andriamani-tsy izy avokoa ireo ivavahana ireo, lafiny telo no asehon’i Paoly eto :

 • Andriamanitra no ivelomana, ihetsehana sy iainana
 • Manendry andro hitsarana izao rehetra izao Izy ary efa voaomana izay tsara
 • Mandidy ny olona rehetra Izy hibebaka. Voaheloka mandrakizay izay tsy mibebaka. Araka ny MAT 3 : 17, Jesoa izay tian’ Andriamanitra indrindra dia iraka azo antoka fa hahavita ny famonjena ety ambany masoandro.

Raha miantsampy amin’ Andriamanitra isika dia :

 • Hahita fahombiazana amin’izay hatao ;
 • Hisantatra ny fahatsarana rehetra ;
 • Hotanteraka ny fanambarana rehetra ary hazoto hanompo isika.

Amin’izao alahady natokana ho an’ny fitondrana amim-bavaka ny FFKM izao dia tokony ho lasa tena iray ao amin’i Jesoa Kristy ny Fiangonana na samy manana ny azy aza.

Tsarovy fa tempolin’ Andriamanitra ianareo ka aoka hitandro izany fahamasinana izany.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena!

Nisy feon-javamaneno fohy dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny hira VVM 61 : 1 “ ASA MAHASOA NY ANTSIKA RE ” (feo FFPM 73). Natolotra teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka ao amin’ny ROM 8 : 33 ; I JAO 5 : 11 hoe :  Iza no hiampanga ny olom-boafidin’ Andriamanitra ? Andriamanitra no manamarina azy. Ary izao no fanambarany : Fiainana mandrakizay no omen’ Andriamanitra antsika, ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany “. Natao ny hira FF 37 : 2 “ FA TSY MISY FAHORIANA “. Ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona teo alohantsika (Lah.4) no nanaraka izany. Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina. Nanao ny hira “ ISIKA ” ny RFF. Filazana ny vaovao no nanaraka izany.

RAHARAHAM-PIANGONANA

RAZAFIMAHARO Maminirina no nilaza vaovao tokony hofantarin’ny Fiangonana ary hotanterahiny sy hoentiny amim-bavaka. Natombony tamin’ny famakiana ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I KOR 3 : 17b izany. Ireto no santionany amin’izany :

 • Ny biraon’ny rafitra rehetra dia hivory handinika tetibola 2021 ny alarobia 27 janoary 2021 amin’ny 6 ora hariva ;
 • Hisy mpihevi-draharaha tsy ara-potoana ny sabotsy 30 janoary 2021 amin’ny 8 ora maraina ;
 • Misy tolotr’asa ho mpamily ny fiaran’ny Fiangonana, izay liana dia manatona ny komitin’ny mpiasa na ny Biraom-Piangonana.

RAKITRA SY FANOMEZANA

ANDRIAMASINORO Tantely no namaky ny vetsovetsom-pon’ny Fiangonana nisaotra sy nangata-bavaka androany. Natombony tamin’ny famakiana ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL sy II KOR 3 : 15b izany. Ireto avy no hira nangatahina “ MANDEHANA MANARÀNA ”(RFF) ; “ KANTO ” (RFF) ; HF 21 “INONA NO HAVALIKO “. Ireo olona ireo dia misaotra an’ Andriamanitra noho ny tsingerintaonan’ny RFF sy mangata-bavaka ho amin’ny tohin’ny asa, ary misaotra noho ny taon-dasa sy mametraka ny taona vaovao eo ho eo ambany fahasoavan’ Andriamanitra.

Natolotra ny fanatitra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka FFPM 45 : 4 “HE TONGA HO ANTSIKA “. Notohizana avy hatrany tamin’ny Asa Vavolombelona ny fotoana.

ASA VAVOLOMBELONA

Nizara roa mazava ny fotoanan’ny Asa Vavolombelona anio : ny voalohany fandraisana ny sakramentan’ny Batisa raha fanokafana taom-pankalazana an’ Andriamanitra an’ny Fiangonana sy Sampana velona voatanisa etsy ambony no faharoa. Natao ny hira 448 : 1 “NITONDRA NY ZAZA NY RENY “ teo am-piakaran’ny ray aman-dreny teny amin’ny alitara.

Ireto manaraka ireto no momba ny nandray izany fahasoavana izany :

 • RALANDISON Koloina Maeva zana-dRAKOTONIRINA Hasinavalona Yvon Bruno sy RALANDISON Rina Sylvie. Mpiantoka RATSIMISETRA Felamboahangy
 • ANDRINTSOA Andy Victoria zanak’ i ANDRINTSOA Rijanirina Mario sy RALANDISON Rina Sylvie. Mpiantoka MINOSOA Ni Zo Tompoina
 • RASAMIMANANA Aro Steeve zana-dRASAMINANA Jean Patrick sy RANDRIANIRINA Holiarinaivo Mbolatiana
 • RAHARIMAMONJY Faniriantsoa Alex Hervé zana-dRAHARILALA Jean Hervé sy RAKOTOMAMONJY Vanessa Danielle
 • RAMANIRAKA Fitiantsoa Mendrika zana-dRAMANIRAKA ANDRIAMITANTSOA Willy sy RASOLOHERY Volatiana Hantaniaina.

Teo am-pamonjena toerana ny mpanolotra zaza dia nisy feon-javamaneno hiomanana amin’ny tohiny.

Ny fizotry ny fanokafana ny fankalazana kosa dia fintinina toy izao :

Novakiana tsirairay ny anarana sy andraikitry ny komitin’ny K160 ary najoro teo amin’ny alitara ny Birao, ny komity teny an-toerana ho fantatry ny Fiangonana, 17 izy ireo. Rehefa izay dia notononina ny Filohan’ny sampana hanao fankalazana mandritra ny taona, najoro teny an-toerana ny mpikambana. Natolotry ny Mpitandrina ny Teny avy ao amin’ny Soratra Masina, nambarany koa ny anjara andraikitry ny Fiangonana manoloana ny olom-boafidy. Nisy vavaka. Natao ny fanolorana ireo tompon ’andraikitra ireo ho afaka hanao ny fankalazana mandritra ny taona, natolotra azy ireo ny tsodrano hahafahany mamita ny asa masina nekeny hotanterahina. Nandalo tsirairay teo anoloan’ny Mpitandrina izy ireo ary mamonjy ny toerany.

Nosokafana ny “ banderole ” teo an-tokotany avy eo, ka solotena isaky ny rafitra voakasika ihany no nivoaka tany. Feon-javamaneno no natao nandritra izany ary naseho mivantana tamin’ny fafana ny horonantsary. Nitehaka ny Fiangonana nony afaka ny lamba fotsy. Ny Filohan’ny K160 RAMAMANARIVO Andry no namaky ny soratra voarakitra amin’izany. Nitsangana ny Fiangonana nandritra ny fidiran’izy ireo ny kianjan’ny tempoly ary nandray anjara fitenenana ny Filohan’ny K160 namintina ny vina ary nanentana ho amin’ny fiombonana ary nivavaka. Natsangana ny sampana rehetra nanao ny hira “ ANDRIAMANITRA FITIAVANA ” (Henry RATSIMBAZAFY). Nambaran’ny Mpitandrina araka ny fomban’ny Fiangonana fa misokatra ny fankalazana. Nitehaka ny Fiangonana.

Vavaka fangataham-pitahiana no nanaraka izany, izay notarihan’Andriamatoa RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaotra noho ny toriteny izy, nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana sy mpitory ny Filazantsara rehetra ; ho an’ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe hahatsapa fa nanana tantara ity taona 2021 ity ; ny Firaisan’ny Sampana ; ny rafitra mijoro rehetra ; ny fiainana ny Teny fanevan’ izao fankalazana izao ; izay maniry hiditra SEFALA sy katekomena ; ny Fiangonana miray ao anatin’ny FFKM ho vavolombelona manerana izao tontolo izao ; ny fikasana rehetra ho amin’ny fiainan’ny Fiangonana manontolo ; ny sahirana sy tsy salama ary mana-manjo ; ny manana hataka manokana rehetra sy izay nanao fanati-pisaorana sy nangata-bavaka. Izany dia nofaranana tamin’ny “Rainay Izay any an-danitra”.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira HF 43 “ VAVAKA ” dia notononina ny tondrozotra 2021. Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira VVM 28 : 3-4 (feo FFPM 312) nofaranana tamin’ny Amena. Nisy vavaka mangina sy fiantsoana ny Trinité. Nifarana tamin’ny 12 ora sy 37 minitra ny fotoana.

Nivoaka tsikelikely nanaraka fandaminana ny Fiangonana. Nisy sakafo sy rano nozarain’ny K160 sy ireo sampana 6 teo an-tokotany.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry: RABIAZAMAHOLY Hery Lanto sy ny Sampana Mpiangaly ZavaManeno

Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Aim-Panahy

Fafana: RAJAOFETRA Voahangy

Fanamafisam-peo: RANDRIAMAHEFA Tinarivony; RANDRIAMBOLOLONA Mamisoa

Naka sary: RAHARIJAONA RASETAMANANA Solofonirina

Nandray an-tsoratra ny fotoana: RALAIARIMANANA Narindra

Alahady 17 janoary 2021

Alahady 17 janoary 2021

Fanompoam-pivavahana itondrana am-bavaka ny Filohan’ny FJKM ANDRIAMAHAZOSOA Irako Ammi, Mpitandrina sy ny ankohonany ary ny taom-piasana 2021.​

Fanompoam-pivavahana notontosaina teny amin’ny Coliseum Antsonjombe fidirana faharoa (11ora) Alahady fahatelo ibanjinana ny lohahevitra ”Maneho ny maha Andriamanitra Azy ny Tompo” ANDRIAMAMPIANINA Zaka, Mpitandrina, Mpanolotsaina Birao Mpiandraikitra Foibe (BMF) no nitarika ny fotoana ; ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina, Filoha mpanampy BMF, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Fanombohana ny fotoana 

Nanao ny anjara hiran’ny antoko mpihira ary natao ny fiarahabana Apôstolika sy ny Fiderana, natao ny hira Salamo 145.

Vavaka fiderana

ndriamanitra ô, midera sy misaotra ary mankalaza Anao izahay. Fifaliana ho anay ny fahatanterahan’izao fotoana izao. Manatre anay ry Tompo. Avaozy izahay amin’ny fanatonana Anao. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena.


Fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra: Eksodosy 20 : 2-17
Hira FFPM 241: 2,3

Vavaka fifonana

Natao ny hira Ffpm: 473 : 1, 2 sy ny famelan-keloka: Romana 8 : 33 ; Salamo 32 : 1-2 Natao ny hira Ffpm : 509 : 1, 2 rehefa vita izany ka notoizana tamin’ny fanekem-pinoana Apôstolika.

Filazan-draharaha

-Nolazaina ireo fihaonam-be amin’ity taona ity
-Nambara fa hotanterahina any Sambava ny 11 aogositra ka hatramin’ny 18 aogositra ny Synôda lehibe.
-Nisaorana ny Fitondram-panjakana sy ny Kaominina Antananarivo Renivohitra noho ny fanomezan-dalana sy ny fiaraha-miasa amin’ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana.
-Nisaorana ireo nifanome tanana tamin’ny fanatontosana ny fanompoam-pivavahana.
-Nisaorana ihany koa ireo rehetra izay nanotrona ny fotoana ; ny solontena avy amin’ny Fitondram-panjakana, ny solontena avy amin’ny FFKM ary ny mpino rehetra izay tonga maro.
-Nisaorana ihany koa ireo haino aman-jery sy mpikirakira tambazotran-tserasera sy tranokala ary fifandraisan-davitra izay mampita ny fanompoam-pivavahana.
-Notononina ireo Fitandremana nahatontosa ny adidiny.

Rakitra

Hiran’ny Antoko mpihira: Aminao ny hery ; Ekeko Ray izay atolotrao ho ahy.

Fankalazana ny Tenin’Andriamanitra & Fotoana ho an’ny ankizy

Hira FFPM 788: 1, 2
Vavaka: Tompo ô, mampianatra anay ny sitraponao Ianao. Mitenena Tompo ô fa mihaino izahay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena.
Hafatra : ny Lioka 8 : 17 no nangalana izany : “Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy haseho.”
Tantara fohy: Nisy mpifankatia nividy pizza, rehefa natolotra azy ireo ilay pizza dia vola azon’ilay mpivarotra nandritra ny tontolo andro no tao anaty baoritra fa tsy pizza. Niverina izy roa ka nomeny ilay mpivarotra ilay baoritra sy volabe tao anatiny. Faly ilay mpivarotra, ary ho fankasitrahany ny fihetsik’izy roa dia notolorany pizza iray fanampiny izy ireo.
Nangataka azy roa mba hijoro vavolombelona eny amin’ny haino aman-jery ilay mpivarotra. Tsy nanaiky izy roa. Teo vao fantatra fa hay izy ireto samy efa vadin’olona ary izany no antony tsy nanekeny hangalana mpanao gazety.
Aoka isika hanao ny marina hatrany satria hitan’Andriamanitra avokoa izay ataontsika.
Vavaka: Misaotra Tompo ô fa mbola mampianatra anay Ianao. Indreto izahay vonona hijoro tsara na aiza na aiza toerana misy anay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena.
Hira: FFPM 207: 1,2

Vavaka mialoha ny vakiteny

Andriamanitra ô, nohamarininao taminay ny famindramponao. Nandalo fisedrana izahay tamin’iny taona iny. Misaotra Anao izahay fa mbola nataonao nahatratra izao taona vaovao izao. Maniry ny hanompo sy hankalaza ary hanome voninahitra Anao mandrakizay izahay. Ataovy mahakasika ny fonay Tompo ny Teninao ijoroanay vavolombelona. Ny Teninao Tompo no mamelona anay. Midina Fanahy Masina ô fa sarobidy aminay ny Tenin’Andriamanitra. Mitenena Tompo ô fa vonon-kihaino izahay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena. Hira: FFPM 164: 1, 3

toriteny

Ny Ezekiela 36,33-38 no nangalana ny toriteny. Ezekiela dia Mpaminany niteny tamin’ny vanim-potoan’ny fahababoana sy taorian’ny fahababoana. Fampanantenana ny mba hanana ho avy tsara ny votoatin’ny faminaniany. Misy antony maro no nahatonga izany fambaboana izany. Niavaka tamin’izany i Manase. Nitarika ny fireneny tany amin’ny ratsy Manase. Ity mpanjaka ity dia nampirona ny vahoakany tany amin’ny fanompoan-tsampy. Navadiny ho tempolin-tsampy mihitsy ny tranon’Andriamanitra. Nataony sorona hatramin’ny zanany. Novonoiny sy naripany ireo mpaminany sy olon’Andriamanitra. Natanjaka ny fanjakan’i Manase kanefa dia nisongadina ny tsy fitoviana ary nanjakan’ny tsy rariny ny mahantra. Nanoloana izany dia mampanantena hoavy tsara i Ezekiela. Fo vaovao sy fanahy vaovao no atolotr’Andriamanitra ho an’ny olony. Izany fo sy fanahy vaovao izany no miteraka fitahiana sy hoavy mamiratra. Andriamanitra ihany koa dia mampanantena fitahiana ho an’ny tany mba hamokatra. Raha ho an’i Madagasikara dia ny fambolena sy fiompiana no antoky ny fampandrosoana. 82% amin’ny Malagasy dia tantsaha avokoa. Ny sehatr’asa mifototra amin’ny tany toy ny fambolena sy fiompiana ary ny harena an-kibon’ny tany izany no mahakasika ny maro an’isa. Izany ihany koa no fototry ny toe-karena mampihodina ny indostria sy ny “secteur tertiaire”. Kanana dia tany maina sy tsy ampy rano kanefa nataon’Andriamanitra tondra-dronono sy tantely. Ny faritra atsimon’i Madagasikara ihany koa dia tany maina sy saro-drano. Tsy ny ara-panahy ihany no mampahory ny olona fa mila hatsaraina ihany koa ny ara-tsosialy. Tsy mitaona ny olona hiala any Atsimo no vahaolana fa ny fiasana ny tany. Tsy lavitra ny vahaolana. Ny fankatoavana an’Andriamanitra amin’ny fo sy fanahy vaovao no miteraka fitahiana. Mahereza fa azo resena ny fahantrana hampiakatra ny voninahitr’Andriamanitra.

Vavaka setrin’ny toriteny

Misaotra Tompo noho ny Teninao izay mitarika anay amin’ny lalana tsara sy mampanantena hoavy tsara ho anay. Isaoranay Ianao fa manolotra programam-pandrosoana ho an’ny maro an’isa. Mifona Tompo fa tsy nahatanteraka ny sitraponao izahay. Ny fanaon’izao tontolo izao no nataonay. Mamelà ny helokay Tompo ô ary isaoranay ny famindramponao ka nahazoanay izao taona vaovao izao. Arovy amin’ny loza izahay. Tahio ity taona ity Tompo. Tahio ny vahoakanao sy ny fiainan’ny FJKM, ny Filohan’ny FJKM sy ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Tahio ny Synoda lehibe izay hotontosaina ny 11 ka hatramin’ny 18 aogositra izao any Sambava. Tahio ity firenena ity sy ny Mpitondra azy. Tanteraho ry Tompo izay tsy voatonon’ny vavanay kanefa mahasoa anay. Izany vavakay izany dia ampiarahanay amin’ny vavaka nampianarinao. Amena.

Asa vavolombelona

Fandraisam-pitenenan’ny Filoha mpanampy, RANDRIAMAMONJISOA Georges, Mpitandrina Nifantoka tamin’ny firariantsoa ho an’ny filohan’ny FJKM sy ny ankohonany ny lahateniny. Ny Lioka 4: 18 no nentina nirary soa ny Filohan’ny FJKM : “Ny fanahin’ i Jehovah no ato anatiko, satria nanosotra Ahy hitoryTeny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; Naniraka ahy fandefasana amin’ny mpifatotra Izy; Hanafaka izay nampahoriana. Nirary soa ny Filohan’ny FJKM ny mpitondra teny mba ho mpandresy manoloana ny ady amin’i satana. “Fa raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an’i Jehovah izahay.” Josoa 24 : 15b. Izany no fampanantenan’ny mpianakavin’ny finoana mba hahafaly ity Raimandreny ara-panahy ity.

Vavaka

Tompo ô, hoy Ianao, manajà ny rainao sy ny reninao. Misaotra Anao izahay ry Tompo fa nomenao ity Raiamandreny ara-panahy ity. Ianao nifidy azy hitarika anay ho any Aminao. Ataovy tanteraka aminy Tompo ny teny firariantsoa nataonay taminy teo. Arovy amin’ny asan’i satana izy ary tolory andro maro. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena. Hira: Mijoroa Taorian’izay dia nisy lahateny nataon’i Sarah solontenan’ny zanaky ny Fiangonana sy fandraisam-pitenenan’ny Filohan’ny FJKM.
Tompo ô, mitodika Aminao izahay. Tahio ity taom-piasana ity. Misaotra Anao izahay ry Tompo fa afaka mametraka izany taom-piasana izany eo anatrehanao. Nisaorana ny solontenan’ny Fitondram-panjakana sy ny FFKM ary ny mpino izay tonga nanotrona. Nisaorana tahaka izany ny mpikarakara rehetra sy izay nifarimbona tamin’ny fanatontosana ny fotoana. Ny Isaia 45 : 2 no natolotry ny Filohan’ny FJKM ho an’ny mpino. “Handroso eo alohanao Aho” Tsy ho diso lalana isika amin’ity 2021 ity, hoy izy, fa ny Tompo no mialoha antsika.

HAFATRA

« Miorena tsara. Mahereza tsara. Miasà tsara. » Araka izany dia mila mibebaka isika, manaiky an’i Jesoa ho Tompo sy mpamonjy antsika ary mitaona ny olona ho any amin’ny Fanjakan’Andriamanitra. Mila mifankahery isika. Mila averina ny fahazotoana mamonjy ny fiarahana mivavaka indrindra any am-piangonana. Mila manefa ny adidintsika isika. Maro ny asa mbola tokony hotanterahina, anisan’izany ny fanohizana ny tsangambato faha 200 taonan’ny sekoly FJKM. Tsy inona izany fa ny fananganana ny toeram-panofanana mpampianatra any Imerimandroso Ambatondrazaka ; ny famitana ny toeram-panomanana Mpitandrina any Ivato izay tsangambato faha 50 taonan’ny nananganana azy. Izay vonona hanome tanana amin’izany dia afaka miantso ny laharana an-tariby : 033 11 210 53 ; ary ny adidintsika manoloana ny kere any atsimo ihany koa dia tokony efaina. Raha vonona ny hanome tanana momba izany dia ny Mpitandrina Soja Arthur no hatonina amin’ny laharana 0347477804.

famaranana ny fotoana

amindrà fo aminay ry Tompo, mangataka Aminao izahay mba hanafoananao ny loza misy eto aminay toy ny valanaretina sy ny mosary. Androtsahy ranonorana sahaza azy ry Tompo ity firenena ity. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amen
Natao ny hira: Mijoroa ; FF 9 ary natolotra ny Tsodrano.

reo tompon’anjara :

Nitarika ny fotoana: ZARAZAKA Jean Louis, Mpitandrina (Filoha mpanampy Mpitandrina Birao Mpiandraikitra Foibe na BMF)

Nitory ny Teny: ANDRIAMAMPIANINA Zaka, Mpitandrina (Mpanolotsaina BMF))

Nilaza ny raharaha: RADIMISON Jonah, Mpitandrina, Sekretera Jeneraly

Namaky ny Teny:

-Testamenta taloha: RAKOTONINDRAINY Jaona, Mpitandrina (TDF)

-Filazantsara: RAKOTONDRANAIVO Domoina (TDS)

– Apokalypsy: VELOSOA Andry Nirina (TDMV)

Nanao tatitra an-tsoratra : ZANAHARITSIMBA Toky

Raki-tsary : Facebook

Alahady 10 janoary 2021

ALAHADY 10 JANOARY 2021

Alahady Fitondrana am-bavaka ireo tompon'andraikaitra eto amin'ny Fitandremana

"MANEHO NY MAHA ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO"

Mbola mandinika izany lohahevitra izany isika amin’izao alahady manaraka ny epifania izao. Alahadin’ny tomponandraikitra ihany koa. Nitarika ny fotoana anio tamin’ny 10 ora ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no natao.

Fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra

Novakiana ny Salamo 108 : 1-5 ho fiderana an’Andriamanitra. Natao ny hira Ffpm 746: 1, 2, 3 rehefa izany. Notohizana avy hatrany tamin’ny vavaka, izay narahin’ny feon-javamaneno avy eo.

FOTOANA HO AN’NY TANORA SY NY ANKIZY

Tantara no nentin’i ANDRIANARISOA Rado Navalona nitondrana ny hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora ary rehefa izany dia nanao ny hira Ffpm 408 :7. Nofaranany tamin’ny vavaka.

VAKITENY

Natao ny hira Ffpm 177 : 1, 4 ho fiomanana amin’ny vavaka sy vakiteny. Ny perikopa anio dia ny I Samoela 16 : 1 – 13, Lioka 4 : 14 – 22, Apokalypsy21 : 22 – 27.

Natao ny hira Ffpm 206 : 1, 5 mialoha ny hafatra.

TORITENY

Ny Filazantsara araka ny Lioka no nitondran’ny Mpitandrina RAZAFINDRATSINANA Finaritra ny hafatra. Ny tantara eto amin’ity Filazantsara ity dia Jesoa avy natao batisa ary nandalo fakam-panahy.

Rehefa niverina avy any Galilia i Jesoa dia nanohy ny asa fanaony. Namaky ny Tenin’Andriamanitra tao amin’ny Synagoga Izy, ary talanjona ny olona rehefa nihaino Azy. Ny bokin’ Isaia no novakian ’i Jesoa tamin’izany. Inona àry no nahatalanjona ny olona? hoy mantsy ny Teny voalaza hoe : « Androany no efa tanteraka eo anatrehanareo izany Soratra izany, dia ny amin’ny fahatongavan’ Ilay Mesia ».

Maneho ny maha  Andriamanitra Azy ny Tompo. Nohariny tamin’ny olona lany filoha izy ka manolotra ny programan’asany. Teo Jesoa no nilaza ny fandaharana sy programan’asa izay efa tanteraka.

Efa tanteraka eo anatrehanareo izany Teny izany, hoy Jesoa.

Isika tokoa mantsy indraindray dia tsy manaiky izany teny fahatanterahana izany. Ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy fanjakana mbola ho avy fa efa iainana mihitsy. Efa ao anatintsika izany.

Matoa isika mbola misalasala dia tsy miaina izany Teny voalaza izany. Tsy ao anatinao Ilay Mesia mpamonjy izay manatanteraka izany.

Matoa Izy milaza ny teny hoe « androany » dia midika izany fa efa nisy teo aloha ; mitranga izany amin’ny fotoana itenenany ary mbola ho amin’ny hoavy ihany koa izany.

Variana loatra isika amin’ny rotoroto sy geja izay iainantsika isan’andro. Tsy manokana fotoana itodihana Aminy isika. Izy Tompo anefa dia efa teo, eo ary mbola ho eo foana ho antsika.

Nijoro ho vavolombelona moa ny Mpitandrina ny amin’ny niainany izany fiarahany amin’ny Tompo izany. Sarotra ny fiainana, hoy izy, fa rehefa miaraka amin’Andriamanitra dia vita sy tanteraka foana.

Mila manaiky Azy isika. Izy no Mesia ary « omniprésent » foana eo amin’ny fiainantsika.

Ho an’ny tomponandraikitra dia tsy mora ny asa miandry nefa dia nankahery azy ireo ny Mpitandrina mba hahavita soa ny asa izay tanterahina.

Nisy feon-javamaneno taorian’izany ary nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika.

Rehefa izany, dia natao ny fanekem-pinoana laharana faharoa ho fanavaozana ny finoana.

Raharaham-piangonana

RAZAFIMAHARO Mamy, mpitantsoratry ny Fiangonana, no nanatanteraka izany. Isan’ny voalaza tao ireto manaraka ireto :

 • Ny alahady 17 janoary dia hatao hitondrana am-bavaka ny taom-piasana 2021 eo amin’ny sehatry ny Fjkm sady hiarahabana ny filoha IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi. Hisy fidirana roa, dia ny amin’ny 7ora sy ny amin’ny 11 ora, ka ny an’ny SP Andrefana dia ny amin’ny 11 ora ;
 • Ny dorkasy dia hanatanteraka fivoriana ny 28 janoary amin’ny 9ora30 aorian’ny Ziona Anosibe. Mitondra vatomamy 3 kg no anjaran’Amparibe Famonjena ;
 • Ny rakitra, voady, vokadehibe dia mitentina 6 039 100 Ar ;
 • Hitohy ny fotoan’ny AFF rahampitso alatsinainy amin’ny 6 ora hariva ;
 • Ny komity fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana Amparibe Famonjena dia manao antso amin’ny fifaninanana « logo », ka amin’ny 17 janoary amin’ny 12 ora no faran’izany. Ny fanokafana ny taom-pankalazana dia ny 24 janoary 2021 amin’ny fotoam-pivavahana amin’ny 10 ora.
 • Nanao fanentanana ny Mpitandrina taorian’izay ary nanamafy ny antso ho an’ireo mpianatra katekomena, mpianatra sefala.
 • Hisy ny fandraisan-tanana ireo tomponandraikitra eto amin’ny Fiangonana mandritra ny asa vavolombelona.

rakitra sy fanomezana

Niroso tamin’ny rakitra sy fanomezana. Nanao ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena « Dera sy Laza » ary rehefa izany dia ny hira Ffpm 75 : 3 no natao ho fanolorana izany.

Tao arinan’izany dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa nandritran’ny fiomanana hoan’ny asa vavolombelona

Asa vavolombelona

Ireto avy ireo tomponandraikitra noraisin-tanana nandritra ity fotoana ity : biraom-piangonana, mpampianatra katekomena, mpitendry orga, mpandini-bola, mpanao fafana, régisseur, mpikirakira tranokala, mpakasary ary mpampianatra Sekoly alahady.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina nitarika ny fotoana sy ny hira Ffpm 750 : 1, 5. Novakiana ny tondrozotra, nomena ny tsodrano ary nofaranana tamin’ny hira Ffpm 460 : 3 ny fotoana.

IREO TOMPON’ANJARA:

 • Nitendry ny Orga: Irimanana Eninkaja
 • Nikirakira ny fafana: Rakotondramboa Andry
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo: Randriambololona Mamisoa 
 • Nandray an-tsoratra ny tatitra: Robel Hanitra
 • Naka ny sary: Rabemananoro Jonathan

Alahady 03 janoary 2021

ALAHADY FAHA 03 JANOARY 2021
MANEHO NY MAHA ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO

“Izao no lazain'i Jehovah amin'ny voahosony, dia Kyrosy, izay notantanako tamin'ny tànany ankavanana, mba handreseko firenena eo anoloany... » . Isaia 45 :1-8

Isaorantsika ny  Tompo Andriamanitra ary deraina sy ankalazaina tokoa ny  Anarany Masina. Andriamanitra mahery sy be voninahitra Izy, mbola mitahy antsika sy mitantana ny fiainantsika ka nomeny ity taona vaovao 2021 ity isika.

Ity no alahady voalohany amin’ity taona vaovao 2021 ity. Alahadin’ny Epifania izay manambara sy maneho fa  mamangy ny olony, Andriamanitra. Amin’ity volana janoary ity dia hibanjina ny lohahevitra hoe : “MANEHO NY MAHA ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO” isika eto anivon’ny FJKM. 

Ramatoa PERLE, Mpitandrina miana-draharaha eto amin’ny Fitandremana no nitarika ny fanompoam-pivavahana. Ny litorjia fahatelo fampiasa eto amin’ny sahan’ny FJKM no notanterahina . Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra izay miofana sy miana-draharaha eto amin’ny Fiangonana ihany koa no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny fitantanana ny Latabatra Masina tamin’ny fanatanterahana ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo dia niarahan’ireo Mpitandrina mirahavavy voalaza etsy ambony nifarimbonana

Nisy ny fiarahabana ireo mpianakavin’ny finoana izay nahatratra ny tsingerintaona nahaterahany tamin’iny volana desambra lasa teo iny. Miisa 65 mianaka izy ireo no tonga nanatanteraka ny raki-pisaorana teo amin’ny alitara masina ka 36 no tamin’ny fidirana voalohany ary 29 kosa no tamin’ny fidirana faharoa.

Androany ihany koa no notanterahina ny fiarahabana ireo Zokiolona nahatratra 70 taona noho miohatra ary miisa 176 izy ireo no notolorana ny sombim-pifaliana. 

Tsy latsa-danja tamin’izany ny fiarahaban’ny Fiangonana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa RAMINO Vololona Razafindramanga, noho ny fahatratrarana  izao taona vaovao izao.

FANOMBOHAN’NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Ny Sampana Mpiangaly Zavamaneno no nisahana tanteraka ny fitarihana ny Fiangonana tamin’ny hira.

NY diakona ao amin’ny vaomieran’ny Aim-panahy sy ny Fifandraisana no tompon-draharaha.

Ny Salamo faha 47 no nentina niderana sy nisaorana an’Andriamanitra. 

Ny hira faha 746 “Mifalia ry sakaiza” no nanombohana  izao fanompoam-pivavahana izao ho fiderana sy fisaorana ny Tompo Andriamanitra noho ny taona vaovao izay nomeny.

VAVAKA FIDERANA

Izao no vavaka fiderana  nataon’ny Fiangonana :

“Ry Tompo Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina o, tafavory eto izahay amin’ity alahady voalohany amin’ny taona ity hanome voninahitra sy hanatitra fisaorana  ho Anao Tomponay. Midera Anao izahay noho ny fahefana ambony izay anananao, fa eo an-tananao avokoa ny fanjakana sy ny fanapahana rehetra hatramin’izay ka ho mandrakizay. Misaotra Anao izahay noho ny asanao tsy takatry ny saina amin’ny fiainanay, fa raha namakivaky iny taona lasa iny izahay dia teo mandrakariva Ianao, niahy sy niaro anay. Amin’ity taona vaovao ity dia mbola matoky hatrany izahay fa mbola hanehoanao ny haben’ny fahasoavanao sy ny fitiavanao  Isaoranay ny antsom-pitiavanao  nitaomanao anay hahalala Anao bebe kokoa ao amin’i Jesoa Kristy Zanakao. Ny Fanahy Masina anie hiasa aty anatinay, hahaizanay mibanjina Anao ka hahitanay ny herinao sy ny fahalebiazanao, hitomboanay amin‘ny finoana sy ny fahatokiana Anao hatrany. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Tomponay, Amen!”

FOTOANA HO AN’NY TANORA SY NY ANKIZY

RAKOTONDRAZAKA Lalasoa mpampianatra K5  no nanatanteraka izany.

Ny  Jaona 15:2 no nitondrany ny hafatra: “ Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny; fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny, mba hamoa bebe kokoa”.

Ny hoe « Amboarina » dia tapahina, hanesorana , diovina, rantsanana ka amin’izany dia lasa maniry tsara ilay voninkazo.

Ny fanamboarana dia tsy hoe sazy fa fanefena.

Nisy ny tantara kely nentina nanamafisana izany Soratra Masina izany dia ny tantaran’ireo voninkazon’ olona mpifanolobodi-rindrina ka ny an’ny anankiray naniry tsara fa ny ny an’ny iray kosa zara raha naniry.

Rehefa notapahina anefa ilay tsy naniry tsara dia miova ny faniriny fa lasa naniry tsara io voninkazo io.

Nisy ny vavaka izay nangatahana tamin’ny Tompo mba hanefeny ny vahoakany ho vanona ao amin’ny Tompo.

Natao ny hira 750 and. 1, 2  « Dera, Laza ry mpanjaka » ary niroso amin’ny vavaka mialoha ny Tenin’Andriamanitra ny Fiangonana.

FAMAKIANA NY SORATRA MASINA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nanatanteraka vavaka Ramatoa Bodo RAHARIJAONA RASETAMANANA ary izy rahateo no namaky manontolo ireo perikopa izay voalahatra hovakiana androany.

Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny Isaia 45: 1-8. Ny Testamenta Vaovao kosa dia nalaina tao amin’ny Jaona 1: 43–51 ary ny epistily dia ny 1 Timoty 1:12-17.

Taorian’ny famakiana ny Soatra Masina dia niarahan’ny Fiangonana noredonina ny hira 742 and. 1 «Zanahary no maha ela »

TORITENY

Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitory ny Tenin’Andriamanitra. 

Teo am-piandohana dia nanamarika ny Mpitandrina fa manana lohahevitra lehibe hodinihana isika eto anivon’ny FJKM izay hobanjinina mandritra ny efa-taona  dia ny hoe : « MIORENA TSARA, AZA MIOVA » 1 Kor 15 :58. Izany dia araka ny Synoda lehibe izay tokony  notontosaina tamin’ny taona lasa iny, kanefa dia hotanterahina kosa amin’ity taona ity.

Amin’ity volana janoary ity kosa isika dia manana ilay lohahevitra hoe : « MANEHO NY MAHA ANDRIAMANITRA AZY NY TOMPO »

Ny Teny araka ny Isaia 45 : 1-8 no nitondrana ny vatsim-panahy ho an’ny mpianakavin’ny finoana ho amin’izao taombaovao izao. 

Ity perikopa ity dia ao anatin’ny fizarana faharoa amin’ny boky. Manambara fampiononana ho an’ny Jiosy tany amin’ny fahababoana. 

Miantefa manokana amin’i Kyrosy mpanjaka ny hafatr’Andriamanitra eto. Izy izay manosotra an’i Kyrosy.

 

Lohahevitra telo no hosintonina araka izany :

 

TOMPON’NY FIFIDIANANA SY NY FIANTSOANA NY TOMPO (and. 3,4) 

“Izaho no Jehovah Izay miantso anao amin’ny anaranao” (and 3).

I Kyrosy dia mpanjaka persa, noho izany dia jentilisa nefa nosoran’Andriamanitra ho famonjena ireo Jiosy izay babo any Babylona.

Ny hosotra nataon’i  Jehovah tamin’i Kyrosy dia ho fanafahana indray ny zanak’israely ka hampodiana azy ireo amin’ny tany Kanana.

Ny hevi-panahy ambaran’izany dia miantso ny olona rehetra ho amin’ny famonjena Andriamanitra mba ho fiasana eo am-pelatanany. Hain’Andriamanitra ny mampiasa ny olona rehetra mba hahatontosa ny fikasany.

Hambara ho mpanjaka voairak’Andriamanitra i Kyrosy ary nantsoina mihitsy hoe : “voahosotra”

Ny hoe : voahosotra dia ny mesia no fahafantarantsika izany.

Ny voahosotra koa anefa dia olona nofidian’Andriamanitra manokana hanatanteraka ny asany.

Araka izany ary dia miantso olona ho amin’ny fanompoana ny Tompo, tsy manavaka izy fa izay manaiky ny antsony dia hosorany ho amin’ny fanompoana ka hitondra fanafahana ho an’ireo mbola babon’i satana.

 

TOMPO TOKANA NY TOMPO (and. 5-6)

 

« Izao no Jehovah fa tsy misy hafa ».

Ny hoe : IZAHO eto dia Andriamanitra manambara ny tenany.

Tsy misy hafa ankoatra Azy. Amin’ny maha tompo tsy toa Azy dia manambara ny tenany amin’ny fahefana no antony nitenen’Andriamanitra izany.

Ny maha tokana an’Andriamanitra dia ny fanehoany fa eo an-tànany irery ihany ny fiainan’ny vahoakany ka marina sy mahitsy mandrakariva Izy, amin’ny fomba rehetra entiny mitondra sy mamonjy ny vahoakany.

Tokona hotsarovana anefa fa tsy ho an’ny Israely irery ihany no maha tokana  an’Andriamanitra fa ho an’izao tontolo izao mihitsy, ka isan’izany i Madagasikara. Izy no nanao ny alina sy ny mazava ho an’ny rehetra ary tsy misy Andriamanitra tahaka Azy. Izy irery no tena Andriamanitra ary tsy voafetra izany fahefany izany. Izy no tompomarika amin’ny famonjena ny olony.

Raha izany no Andriamanitsika, inona no tokony hampanahy sy hahakivy antsika nefa efa eo Aminy ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra. Ny angatahan’ny Tompo amintsika fotsiny dia ny fahatokiana Azy.

Aminao àry : Iza moa Jesoa ? Meteza hanaiky toa an’i Natanaela ka hiteny hoe : « Ianao no Zanak’Andriamanitra, Ianao no mpanjakan’ny Israely ». 

 

TOMPON’NY FITAHIANA NY TOMPO (and. 7,8 sy and. 2,3)

“Handravona ny mikitoantoana sy hanorotoro ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidy vy”.

Asehon’Andriamanitra eto fa Izy no hanafaka antsika amin’ny kitoantoana eo amin’ny fiainana. Andriamanitra no hanala ny sakana izay tsy vitan’ny olona atao. Ho lasa fitahiana kosa izany ho an’izay manaraka Azy sy miankina Aminy.

 

Omen’Andriamanitra taona vaovao isika amin’izao 2021 izao. Isaorantsika Azy izany. Mbola miafina amintsika anefa izay hitranga rehetra mandritra ity taona ity, fa anio kosa  ny Tompo manome toky fa raha avelatsika handroso eo anoloantsika Izy, dia Izy no handamina  sy handravona ny kitoantoana amin’ny lalantsika . Izy hanome ny rakitra sy harena ho antsika na ara-panahy na ara-piainana. Ny fanalahidin’izany dia ny fanaovana an’Andriamanitra ho eo aloha amin’ny zavatra rehetra.

Miorena tsara ao amin’ny Tompo!

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

VAVAKA FIFONANA

Manoloana ny Tenin’Andriamanitra dia mahatsiaro tsy tanteraka isika koa izao no votoatin’ny vavaka fiaiken-keloka notanterahan’ny Fiangonana.

« Ry Tompo tsara indrindra o, misaotra Anao izahay fa nasehonao ny fahalebiazanao sy ny fahamarinanao izay mitaona anay indray hibebaka eto anatrehanao. Nasehonao fa Andriamanitra Tompon’ny Fiantsoana Ianao.  Tsy tanteraka izahay fa mandà ny antsonao. Mamindrà fo aminay. Ny ranao anie hanamarina anay. Ny fanahinao anie hanavao anay, hananay fitondran-tena masina sy hiandrasanao anay amin’ny maha olom-boantsonao anay. Amin’ny anaranao Jesoa Kristy no anaovanay ny vavakay. Amen ! »

Ny hira 517 and. 3 no natao taorian’izany.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izao no teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana :

Hoy ny Tompo : «Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, Izaho no hitondra sy hanafaka; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao”. Voavela ny helokareo noho ny Anarany Masina” .

FANEKEM-PINOANA

Ny fanekem-pinoana apostolika no niarahan’ny mpianakavin’ny finoana natao.

Ny hira 747 : and. 1, 3 no notanterahina taorian’izany.

ASAN’NY FIANGONANA

Ny mpitantsoratry ny Fiangonana RAKOTOMANANA Andrimbazotiana no nanatanteraka izany.

Ny Deoteronomia 4 : 4 no nentiny  niarahaba ny mpianakavin’ny finoana sy nanombohana ny fanambarana ny asan’ny Fiangonana.

Hotanterahina eny amin’ny Coliseum Antsonjobe ny alahady faha 17 janoary  2021 ny fanompoam-pivavahana fanamarihana ny taom-piasana 2021 sady fiarahabana ny filohan’ny FJKM. Ny fanombohan’ny fanompoam-pivavahana dia hisy indroa miantoana amin’ny 07 ora maraina sy amin’ny 11 ora . Entanina isika mpianakavin’ny finoana hanatrika izany.

Ny alahady 10 janoary no fiarahabana ny mpanao raharaha.

Ny alahady faha 24 Janoary no alahadin’ny firaisan’ny sampana ary fanokafana ny taom-pankalazana  ho an’ireo Sampana manatanteraka izany ny taona 2021.

TENIN’NY MPITANDRINA

Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny tombon’androm-pahavelomana nomeny ny Fiangonana sy ny mpianakavin’ny Finoana.

– Nisaotra an’Andriamanitra sady nankasitraka ny Fiangonana noho ny fahavitan’ny tanjona teo amin’ny voka-dehibe.

– Nanatanteraka ny fifampiarahabany ihany koa ny mpianakavin’ny finoana izay nanatrika  ny fanompoam-pivavahana androany ka ny teny nifampiarahabana dia araka izay hita ao amin’ny Lioka 19 : 9  : “ Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak’i Abrahama koa”.

Izao kosa ny teny nifampiarahabana : « ARAHABAINA IANAO RY ZANAKY NY FAMONJENA »

FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSINGERINTAONA NAHATERAHANY

Niarahaba ireo nahatratra ny tsingerintaona nahaterany tamin’iny volana desambra lasa iny ny Fiangonana. Ny Soratra Masina nentina niarahaba azy ireo dia araka izay hita ao amin’ny Hebreo 13 : « Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory.”

Nanatanteraka vavaka ho azy ireo ny Fiangonana ary rehefa izany, dia  nanao ny rakitra teny amin’ny alitara, izy 65 mianaka izay  nahatratra izao tsingerintaona izao.

FIARAHABANA IREO ZOKIOLONA

Ny teny nentina niarahaba ireto Zokiolona ireto dia araka ny Fitomaniana 3: 25.

Taorian’ny  fanomezana ny Tenin’Andriamanitra dia nanao vavaka fisaorana an’Andriamanitra  ny Fiangonana noho ny fananana ireto ray aman-dreny zokiolona ireto ary koa  nanao vavaka fangataham-pitahiana ho azy 176 mianadahy.

VOADY SY RAKI-PISAORANA

 Ny Biraon’ny Fiangonana RALAINDIMBY Haja no namaky izany.

Ireto no hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana izay nanatanteraka ny voady sy raki-pisaorana : FFPM 460 : 3 ; FF 39 : 2.

FIARAHABANA NY MPITANDRINA

Tamin’ity fotoana ity no niarahabana ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina mivady sy ny ankohonany noho ny fahatratrana izao taona vaovao izao.

Ny Biraom-piangonana RAZAFIMAHARO Mamy no nisolotena ny Fiangonana ka miarahaba azy ireo sy nanao ny teny  firariantsoa.

Ny Birao, Andry RAKOTOMANANA kosa no nitari-bavaka.

Noharabaina niaraka tamin’ny Mpitandrina ihany koa moa Ramatoa RAMINO Vololona. 

NISY NY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO IZAY NANASANA NY MPIANAKAVIN’NY FINOANA ARY NY VAHINY IZAY NANATRIKA IZAO FOTOANA IZAO.

TONDROZOTRA 2021

"Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara" (Hebreo 10 :24) "Famindrampo sy fahamarinana no ho an'izay manao asa tsara. Amen! » (Ohabolana 14 :22).

IREO TOMPON’ANJARA:

Soratra : RABAKO Tovohery 

Fafana : RABEMANANORO Jonathan 

Fanamafisam-peo : RANDRIAMAHEFA Tinarivony

Sary : HARENTSOA Rova

Alahady 27 Desambra 2020

ALAHADY 27 DESAMBRA 2020
“MANAIKY AN’I JESOA MESIA NY MINO”

Alahady farany amin’ny taona 2020 Alahady Fiantsoana Alahady fitondrana am-bavaka ny Fikambanan’ny Diakona sy ny Loholona

« ary indro Aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin’ ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorina sy hamboly. » Jeremia 1:10

Alahady natokan’ny Fiangonana eto Amparibe Famonjena hitondrana am-bavaka ny Fikambanan’ny Diakona sy ny Loholona ity alahady manaraka ny Krismasy ity ary alahady mamarana ny lohahevitra hoe “Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino”, izay nobanjinina nandritra ny volana desambra.

Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto izao. Ny Diakona RAJOHARISON Hanta Oliva no nitarika ny fotoana; litorjia endriny fahatelo no notanterahana.

Ny Loholona RABAKO Jean Jacques no nitari-bavaka mialoha ny namakiany ny Perikopa voalahatra tao amin’ny Testamenta Taloha ary ny Loholona RABAKO Hantavololona no nanohy ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Vaovao.

Ny Mpitandrina misotro ronono ROBEL Bruno Gabriel, zanaky ny eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena ihany, no nitory ny Tenin’Andriamanitra. 

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Niara-novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 99:1-5 ho fiderana an’Andriamanitra.

Taorian’izany dia noredonina ny hira FFPM 78:1-2 3 “Be ny voninahitrao Jesoa Kristy Tompo”.

Nanao ny vavaka fiderana ny mpitarika, nidera ny anaran’Andriamanitra, Izay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, manome fiadanana, naniraka ny Zanany Lahy Tokana.

Misaotra noho ny fitantatany nandritra ny taona 2020 na dia nandia fotoan-tsarotra aza.

Misaotra tamin’ny Teny rehetra noraisaina nandritra ny taona.

Nisy feon-javamaneno fohy avy eo.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

RABODOVOLOLONA Lydie, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 4 no nitondra ny hafatra. Ny Tenin’Andriamanitra noraisiny tamin’izany dia ny Jaona 16: 33b“Atỳ amin’ izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao.” 

Tantaran’i Vao sy i Soa, mpiara-mianatra Sekoly Alahady, no nataony: i Vao dia mazoto mivavaka, fa i Soa kosa dia kamo. Noresahan’ i Vao tamin’i Soa izany hoe Fanjakan’ny lanitra ary nilaza i Vao fa ho eny an-tampon’ny lanitra ry zareo.

Tena te hahita izany Fanjakan’ny Lanitra izany i Soa satria mahatsiaro mijaly, leo ny eto an-tany. Ny vavaka  “Rainay izay any an-danitra” no nataon’izy roa vavy ka rehefa tonga teo amin’ilay hoe “ety an-tany tahaka ny any an-danitra”, tonga dia nanezaka i Vao nanao hoe “Amena”.

Taitra be i Soa ka nanontany raha tonga ry zareo. Eny hoy i Vao. Tonga ahoana, hoy i Soa, nefa tsy nihetsika teo akory ange isika e. Dia hoy i Vao hoe “Ka efa hoe: ety an-tany tahaka ny any an-danitra”. Diso fanantenana sy nalahelo i Soa.

Hafatra: ety an-tany dia be fahoriana ka mila mivavaka, mangataka amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra; ankinina Aminy ny zavatra rehetra

Natao ny hira FFPM 761:1 “Ry Jesoa, Zoky be fitia!”

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM: 68:3 “Be ny lazanao, ry Tompo” mialoha ny vakiteny.

Novakiana misesy ny perikopa voalahatra. Nivavaka mialoha ny vakiteny ary notohizan’ny tompon’anjara avy hatrany tamin’ny famakiana ny Jeremia 1:4-10. Nitohy ny famakiana ny Perikopa: Matio 4:12-17; Romana 11: 7-15.

Vita izany dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 67:4 “He, arahaba”  mialoha ny toriteny.

TORITENY

Nivavaka ny Mpitandrina ROBEL Bruno mialoha ny nitoriany ny Tenin’Andriamanitra.

Niarahaba ny FDL sy ny Fiangonana amin’izao alahady faran’ny taona izao, nefa alahady Krismasy no filaza azy. Mbola misy fofompofona Krismasy. 

Jeremia dia Boky vakiana rehefa misy fanokanana Mpiandry sy Mpitandrina ; fa hataontsika ho an’ny kristiana rehetra izany fiantsoana izany. Ny kristiana dia olona nahiliky ny fiarahamonina, voahenjika mandrakariva, tsy tiana na tsy hanehoana fitiavana, indraindray very tsy hita tsy antsoina fa manelingelina amin’ny korana… Izany dia tsapa eo amin’ny fiainan’i Jeremia. Ny herin’ny Tenin’Andriamanitra no manomana antsika sy manolotra ny lalana diavintsika.

Maniry ny vary dia miara-maniry eny ny ahi-dratsy sy ny tsiparifary. Nantsoina isika hanongotra izany ratsy izany. Raha mpanaraka an’i Kristy ianao dia misy hery sy fahasahiana  hanesorana izany ratsy izany. Esorina hatramin’ny fakany mihitsy. Marary izany. Raha eo amin’ny fianakaviana no misy izany ratsy ongotana izany, dia tena marary. Io no andrasan’Andriamanitra amintsika tena kristiana, mba hahatanteraka ny famonjena.

Handrodana sy hanjera 

Rindrina matevina ny faharatsiana. Ka ny kristiana no antsoina handrodana izany rindrina izany. Tsy foto-kevitra ihany fa foto-pisainana mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra no ilaina harodana. 

Hanangana ny hoavy

« Mission messianique du christianisme » : Iraka ho amin’ny fanohizana ny asan’ny Mesia. Ho ahy sy ho anao izany. Nantsoin’Andriamanitra hanatanteraka izany ianao satria simban’ny faharatsiana (tsy fahamarinana, samy maka ho azy…) Antsoin’Andriamanitra hamorona firahalahiana vaovao tena hanjakan’ny fitiavana, fitiavana ny namana tahaka ny tena. Antsoin’Andriamanitra hanangana fomba fijery vaovao. Izaho sy ianao mihitsy no mandray andraikitra

Hamboly, rehefa vita ny fananganana

Hamboly fahamarinana, firaisan-kina, fitiavana (Fiangonana, fianakaviana, tanindrazana)

Ny zokiolona dia raiamandreny hajaina: hamboly ho an’ny ankohonana, fianakaviana, taranaka.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

Feon-javamameno fohy taorian’ny toriteny ary nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. 

Tsy mendrika ny atao hoe zanak’Andriamanitra isika fa tsy nahatanteraka ny Teniny, koa mifona. 

Olona tokony handrodana ny ratsy sy hanangana ary hamboly.

Ampianaro izahay Tompo hanana fahasahiana hijoro amin’ny maha kristiana. 

Vita izany dia nohiraina ny hira: FF 33: 1-3 “Inty aho Jesoa”

Natolotra ny Teny famelan-keloka: “eny fa na dia mampahory aza Izy, dia mbola hiantra ihany araka ny haben’ny famindrampony” “Hataoko ahoana e no fahafoy anao, ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely” “Fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany”

Natao ny hira: FFPM 428: 1 “Reko izao ry Tompo” mialoha ny nanononana ny Fanekem-pinoana kristiana laharana faha 4.

Nisy feon-javamaneno fohy ary nanatanteraka ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa

VAOVAOM-PIANGONANA

RAKOTOMANANA Andry no nanatanteraka izany.

Niarahaba manokana ny Diakona sy Loholona izy teo am-piandohana.

Avy any ivelany

Hafatra avy amin’ny SEFALA 

Alahadin’ny SEFALA sy ny fiantsoana anio

Fanohizana ny fanoratana boky lesona

Fanavaozana ny fitsipika fototra sy fitsipika anatiny

Faha 10 taonan’ny Tale nasionaly SEFALA

Foibe FJKM 

1 janoary 2021: Fanompoam-pivavahana tarihan’ny FFP eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena. Ho raisina hatao rakitsary ny talata 29 desambra maraina. Hanana anjara hira amin’io ny RFF sy ny Hasin’ny Famonjena

Poste d’évangélisation Manerinerina

29 desambra 2020 : Faha 10 taona maha Mpitandrina an-dRamatoa RAMINOARINOSY Ny Ilo Jihy 

Raharaha anatiny

Ny Biraon’ny FDL no miandraikitra ny fanompoam-pivavahana manontolo androany.

Manohy ny famakiana sy fianarana ny boky nosorotan’ny apostoly Jaona. Mifarana amin’ity herinandro ity ny famakiana ny Epistily faha 3 nosoratan’i Jaona. Vita ny famakiana ny Filazantsaran’i Jaona manontolo sy ny Epistilin’i Jaona rehetra fa mitohy anefa ny fampianarana, fanazavana io Epistily io (sabotsy maraina).

Ny ankatoky ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo dia tanterahana eo anelanelan’ny fanompoam-pivavahana roa.

Hisy fanompoam-pivavahana ny 1 janoary amin’ny 8 ora maraina noho ny taom-baovao.

AFF: tany amin’ny FJKM Anjanamasina ny 26 desambra. 22 no mpiantafika; 68 ny tokantrano voavangy sy voatsidika.

Misy “écussons” 150 avy any amin’ny SPAAndrefana, Fanevan’ny faha 50 taona, hanaovana mandritra ny taona 2021.

Antso ho an’ny mpaka sary ho fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana sy ny Tranokala

Komity fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana: fandraisana Teny faneva hatramin’ny 3 janoary.

TATITRY NY ASA FDL taona 2019-2020

Ny Diakona RAZAFIMAHARO Hanitra no nanatanteraka izany

Rehefa vita ny tatitra dia nanao ny hira “Handeha ho irakao” ny FDL

RAKITRA SY FANOMEZANA

RALAINDIMBY Haja, Biraom-piangonana no namaky ireo voady sy raki-pisaorana nataon’ny mpianakavin’ny finoana

Tsingerintaona fanambadiana, fisondrotana teo amin’ny asa, fahazoana taranaka …

Nahatratra 30 093 300 Ar ny vokadehibe voaray hatreto.

Natao ny FF 7:1 “Tsy hainay ny hangina”

Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka FFPM 45: 4 “Ry Tomponay mandraisa”, ny rakitra ho fanavaozana ny fanolorantena.

ASA VAVOLOMBELONA

Ny voalohany dia ny fizarana valisoa ho an’ireo mendrika tamin’ny fahalalana Soratra Masina 

« Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalànao;… » (Salamo 119:34a) Izany no Teny nentin’ny VAP 

Namarana izany ny Mpitandrina, nitondra am-bavaka, nisaotra sy nidera ary nangata-pitahiana.

Ny faharoa dia ny famakiana ny anaran’ireo nodimandry nandritra ny taona 2020

Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny vavaka fangatahana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandriana RAHARIJAONA Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana.

Mitondra am-bavaka ny Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny FDL, raiamandreny mpitari-dalana. Apetraka eo am-pelatanan’Andriamanitra ireo katekomena sy ireo vao hiditra mba hahavita hatramin’ny farany. Mivavaka ho an’ireo hiditra ao amin’ny SEFALA na ireo efa mianatra, tsy hisy ho latsaka fa hahavita ny fianarana avokoa.

Misaotra noho ny vokadehibe fa na sarotra aza dia nahatratra ny tanjona izay nosoritana ny Fiangonana. Ireo sahirana, marary, mana-manjo, very asa, tratran’ ny kere: Ianao hijery sy hitsimbina azy ireo ry Tompo.

Eo am-pelatananao ireo izay manana hataka manokana. Ianao hamaly vavaka. Ireo nanao raki-pisaorana sy nanao voady masina, homba azy ireo hatrany Ianao, hankinina aminao Izy ireo.

Fantatrao ny hetahetanay ka Ianao hamaly vavaka. Akambanay izany amin’ny vavaka nampianarinao.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 615: 1 “Ry Jehovah, Ray mahery”, novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 64:1-3 “Injany hiran-danitra” nofaranana tamin’ny Amena hiraina, nisy vavaka mangina ary ny “Trinité”.

IREO TOMPON’ANJARA

∙ Nikirakira ny fafana : RATIARISON Joris

∙ Nikirakira ny fanamafisam-peo: HARENTSOA Rova

∙  Naka ny sary: RABEMANANORO Jonathan 

∙ Nitendry orga: RABIAZAMAHOLY Herilanto

∙ Nandray an-tsoratra : RAJAOFETRA Voahangy

Zoma 25 Desambra 2020

Zoma faha-25 Desambra 2020

Andro Krismasy

"Manaiky an’i Jesoa Mesia, ny mino"

Zoma 25 desambra 2020. Andro Krismasy hankalazana indray ny nahaterahan’ny Mpamonjy. Andro voatokana  ihany koa ho fanateram-bokatry ny Fiangonana Amparibe famonjena. Andro lehibe ny fotoana anio noho izany, satria dia fotoana lehibe roa sosona no notanterahina. 

Litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana ary ny Mpitandrina miana-draharaha, RAMILISON Diamondra, no nitarika sy nitondra ny hafatra. Ramatoa RAHARIJAONA Bodo no nanao ny vavaka sy namaky ny Soratra masina. Mbola mandinika ny lohahevitra « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino » isika. 

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno no niandraikitra ny fotoana iray manontolo. Taorian’ny feon-java-maneno, dia niantso sy nidera an’Andriamanitra ny mpitarika, ary natao ny hira FFPM 67 : 1, 2, 3, izay narahiny vavaka avy eo.

FAMAKIANA NY SORATRA MASINA

Nasiana feon-java-maneno fohy ary natao ny hira FFPM 71 : 2, 3 ho fiomanana amin’ny vavaka sy ny vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny Isaia 11 :1-10, Matio 2 : 6-12 ; Galatiana 4 : 1-7 ka ramatoa RAHARIJAONA Bodo no namaky izany.

Natao ny hira FFPM 65 : 1, 2 mialoha ny hafatra.

TORITENY

Fety lehibe ny Krismasy ary matetika dia toa adino ny maha Krismasy azy, fa toa lasa fahazarana fotsiny ihany. Toa zavatry ny tany no ankalazaina, hoy ny Mpitandrina. 

Ny Filazantsara araka ny Matio manambara ny « Krismasin’ny Magy » no nitondrany ny hafatra. Misy toe-tsaina sy hafatra azo raisina ao, hoy izy. 

Misy toe-po telo samihafa voalaza eto. Samy toe-tsaina avy amin’ny olona ireo. 

Misy mahalala hoe Krismasy nefa tsy miraharaha.

 • Ny mpisorona sy ny mpanora-dalana

Nahafantatra izy ireo nefa tsy miraharaha. Nahalala izy ireo fa Kristy no teraka ary hitondra famonjena ho azy, nefa tsy niraharaha izy ireo. Izay ilay voalaza ao amin’ny Jaona 1 : 11 « Tonga tany amin’ny azy ihany Izy, fa ny azy tsy nandray Azy ». 

 • Heroda

Misy indray ireo olona izay mamono ny drafi-pamonjen’Andriamanitra. Heroda no tiana ambara eto. Heroda moa dia olona tia voninahitra ka rehefa nilaza taminy ny magy, fa misy mpanjaka teraka fa tsy avy aminy izany, dia nitsangana avy hatrany izy, ho fahavalon’izany mpanjaka vao teraka izany. 

 • Ny magy

Ireo indray nifaly fa tonga ny Mpamonjy, nahita fahasoavana tsy manam-paharoa. Ireo magy dia mpanjaka ary mampifandray ny zava-misy eny an-danitra sy ny ety an-tany. Niavaka ny fihetsik’izy ireo, satria fantany fa mpanjaka no teraka. 

Taomina isika mba handray ny vaovao mahafaly toy ny magy. Eo amin’ny andininy faha 11 : « Ary rehefa tafiditra tao an-trano … ».  Mila manaiky marina ho Mesia an’i Jesoa isika. Esory ny momba anao ka maneke an’i Jesoa. Niala tamin’ny toerana maha mpanjaka azy ireo magy, ka niondrika teo amin’i Jesoa. Mila manao toy izany isika. Mila mahafoy ny fananana, ny momba antsika rehetra, ny fanjakan’ny tany, izay vao afaka manatona an’i Jesoa. Sakano izay mahavery anao. 

Fiadanana no tadiavintsika eto amin’izao fiainana izao. Raha mikatsaka izany isika dia mila miankohoka amin’i Jesoa ary mila manolotra Azy izay aty amintsika. Izay no fihaonana tsara indrindra tadiavin’ny Tompo, avy ao anatintsika. 

Ekeo marina ho Mesia i Jesoa, ary asio heviny sy tanjona ny lalanao. Toy ireto magy izay nandeha toerana lavitra dia lavitra, mba hanatratra ny tanjona izay napetrany dia ny hiankohoka eo anatrehan’ny mpanjaka izay hitany. 

Mila mametraka tanjona isika eo amin’ny fiainana. Kintana no nisy, narahin’ireo magy fa ny antsika koa dia Jesoa Kristy mihitsy no lalana sy tanjona mipetraka. Ekeo ny fitarihan’Andriamanitra ny fiainanao. 

Ankehitriny dia ny dadabe noely sy ny fety ivelany no havoitra mba hanakonana izany tena andro Krismasy izany. 

Mila manaiky Azy ho Mesia isika ary aoka hazoto hanolotra ho Azy izay tokony ho Azy. 

Ny fiankohofana dia finoana sy fanekena Azy ho Mpanjaka. Nitondra zava-manitra ireo, nitondra miora. Ny miora dia fanosotra ny fatin’ireo Andriamanjaka. Eto dia mampiseho sahady fa ho faty Jesoa izay teraka. Isika ihany koa dia taomina hazoto hanolotra izay tsara indrindra ho an’ny Tompo. Mety fanoloran-tena izany, mety fananana izany. Izy Tompo mahita ny momba antsika tsirairay avy. 

Ny tena zava-dehibe andrasany amintsika dia ny haterahantsika indray, mba ho ao amin’ny Tompo. Tsy mitovy amin’ny krismasin’izao tontolo izao ny antsika, samy mifaly isika fa isika kosa manana tanjona dia ny mba ho teraka ho vaovao indray.

Taorian’ny hafatra dia nandray anjara hira ny STK. Nanao ny vavaka noho ny Tenin’Andriamanitra ny mpitarika ary niaraha-nanonona ny vavaka fanekem-pinoana ho fanamafisana indray ny fanoloran-tena. 

FIFAMPIARAHABANA KRISMASY

Taorian’ny feon-java-maneno dia nanao ny fifampiarahabana notarihan’ny mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina. Nalaina avy ao amin’ny Isaia 11 : 2a : « Ary ny fanahin’i Jehovah hitoetra; dia ny fanahin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin’ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin’ny fahalalana sy ny fahatahorana an’i Jehovah. »

RAKITRA SY FANOMEZANA

Rehefa izany dia niroso tamin’ny rakitra, ny famakiana ireo nanatanteraka voady sy raki-pisaorana ary ihany koa ireo nanao vokadehibe. Amin’ny maha vokadehibe moa, dia rakitra manodidina no notanterahina. Nifandimby nanatanteraka ny hira ny RFF sy ny STK ary ny SMZM nandritra izany.  

Natao ho fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra ny hira FFPM 75 :3.

FAMARANANA NY FOTOANA

Taorian’ny feon-java-maneno dia niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny fitahian’Andrimanitra ny Mpitandrina. 

Notohizana avy hatrany  tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Rehefa vita izany dia nanome hafatra fohy ny Mpitandrina : « Eny, Tompoko, mino aho fa Ianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra, Ilay ho tonga amin’izao tontolo izao.” Jaona 11:27

Natao ny hira FFPM 81: 1 – 4 mialoha ny famakiana ny tondrozotra sy nanomezana ny tsodrano ary ny hira FFPM 67 : 4 no namaranana ny fotoana. 

IREO TOMPON’ANJARA 

 • Fafana : Rabako Tovo
 • Fanamafisam-peo: Randriamahefa Tinarivony
 • Mpitendry: Ny Sampana Mpiangaly zava-maneno
 • Naka sary : Ramahery Hasina
 • Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 20 Desambra 2020

Alahady faha-20 Desambra 2020

ALAHADY NATOKANA AM-BAVAKA NY FIKAMBANAN’NY MPITORY FILAZANTSARA VITA FIOFANANA (FMFF)

"Manaiky an’i Jesoa Mesia, ny mino"

Fotoana ivon’ny herinandrom-bokatry ny Fikambanan’ny mpitory Filazantsara vita fiofanana androany alahady 20 desambra 2020. Mbola ny lohahevitra  » Manaiky an’I jesoa Mesia ny Mino » no banjinina amin’izao volana desambra izao.
Fotoana natokan’ny Sampana Tanora Zokiny nitondrana am-bavaka sy hanomezana valisoa ireo zanaky ny Fiangonana afa-panadinana ara-panjakana sy nahavita fianarana teo anivon’ny SEFALA, SETELA, SEMI ary miomana ho Mpitandrina.

Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no taterina amintsika izao. Rakotovololona Lova no nitarika ny fotoana. Razanamparany Clément, Katekista, no nitondra ny hafatry ny Tompo. Tompon’anjara hafa kosa,  no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny. Razafy Andrianaivo Michèle, Diakona no nanao ny vakiteny ao amin’ny Testamenta Taloha. Nisy Diakona nanohy ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Vaovao.

Ny Salamo 2:7-12 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny fahaefatra no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

FIARAHABANA APOSTOLIKA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia niroso tamin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Novakiana teo am-pitsanganana ny Efesiana 1:3-6Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika, Izay nitahy antsika tao amin’i Kristy amin’ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana an’izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika, rehefa notendreny rahateo amin’ny fitiavana isika mba ho Azy amin’ny fananganan’anaka amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, araka izay ankasitrahan’ny fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimam-poana ao amin’ny Malala .”

Nohiraina ny Hira FFPM 447:1-2-3 “Ianao ry Kristy Tompo”.

FIAIKEN-KELOKA

Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana. Noho Ilay Andriamanitra Ray, Izay nanome voninahitra sy fanajana. Misaotra noho ny nanehoana fanajana sy fankatoavana, fitiavana, mitarika anay amin’ny fanatonana Anao. Manavao ny fanekena, fanoloran-tena izahay, hanompo anao. Mangataka ny Fanahy Masina mba hampifantoka amin’ny fanompoam-pivavahana.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA​

Zoky Rabako Miora, Mpampianatra K4, no nitondra ny fotoana natokana ho an’ny ankizy sy ny tanora. 

Matio 1:21a “Ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao ho JESOSY, fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany” no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy.
Nohazavaina ny andinin-tSoratra masina ary ny hafatra nakana lesona tamin’izany:

Iza moa Jesoa na ny Mesia: raha ny dikany amin’ny teny grika dia Jehovah no Mpamonjy. Amin’ny teny Hebreo kosa, Jehovah ilay Mpanjaka voahosotra hanatanteraka ny fikasan’Andriamanitra. 
Inona ary ny fikasan’ Andriamanitra?

Nidina tety an-tany ho tonga nofo Andriamanitra ary hamonjy izao tontolo izao, hanafaka antsika amin’ny fahotana satria tsy misy tiany ho very ety an-tany. Tiany ho voavonjy ny fanahintsika ary handova ny fiainana mandrakizay isika.

Hankalaza ny Noely isika amin’ny zoma 25 desambra, aoka tsy atao ho fandalovana ny fiainantsika izany fankalazana ny Noely izany, fa aoka ho atao ato am-pontsika. Ny fahatongavan’i Mesia ety ambonin’ny tany dia hamonjy ahy sy ianao, ary ho tanteraka ny fikasan’Andriamanitra.

Taorian’ny hafatra nataon’ny Zoky Rabako Miora dia nohirainy fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny FFPM 71:2 “Mifalia! Mifalia”.

FANKALAZANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Araka ny Perikopa androany, mialoha ny vakiteny, dia natao ny vavaka.

Namaky ny Testamenta Taloha, Razafy Andrianaivo Michèle tao amin’ny Salamo 2:7-12. 

Ary ny diakona tompon’anjara hafa ny Testamenta vaovao Matio 1:18-25 sy Hebreo 1:8-12. 

Nohiraina ny Hira FFPM 71:1-3-4 “Mihainoa! Mihainoa” 

TORITENY

Razanamparany Clément, katekista, no nitory ny Tenin’Andriamanitra. 

Ny teny nangalàna ny hafatra dia avy ao amin’ny Soratra Masina ao amin’ny Salamo 2:7-12, izay milaza ny faminanian’i Davida ny amin’ny fiavian’i Kristy. 

Hamafisiny ao amin’ny Asa Apo 4:25, voalaza amin’izany fa hiseho ny fanoherana ataon’ny firenena maro izay mitsipaka ny fahefan’ity milisy ity sy ny andriamanitra izay nametraka azy.

Ho maro ny fanjakana no hanampy tosika sy haneho fanoherana, hiverina amin’ny vahoaka ny fitiavan-tena sy ny fieboeboana.

Hanapaka ny fifandraisana amin’Andriamanitra ny mpanjaka sy ny zanak’Andriana:

 • Zava-poana anefa izany rehetra izany satria hihomehezan’Andriamanitra (And 4)
 • Mampitandrina ireo amin’ny fahaviniran’Andriamanitra ka mampangorohoro azy amin’ny fahatezerany (And.5)
 • Tsy misy tian’Andriamanitra ho very ny olona, ka dia nanokatra lalana ahazoan’ny olona mitodika sy miverina aminy Andriamanitra. Miditra an-tsehatra Izy mampahafantara ny tendriny amin’ny alalan’i Jesoa Kristy ho fanehoan’ny heriny. 
 • Tsy nanaisotra ny fahasoavany Izy. Jesoa Kristy no Mesia, iraka nalefan’Andriamanitra hitondra ny vesatra samihafa mianjady amin’ny mpino. Izy no famonjena ho an’izay rehetra manaiky azy ho Mesia.

 

Andriamanitra dia manome toromarika, manambara ny torolalana tsy maintsy tanterahina raha te ho velona ihany koa ny olona.

Adalana sy tsy fieritreretana, mivoana amin’ny tsy izy tanteraka ny fanoherana atao amin’Andriamanitra. Tsofiny rano koa ireo mametraka fitokisana Aminy. Ireo zavatra roa mifanohitra ireo no hitondrana ny vatsim-panahy ho antsika.

 

Fiaretana na fijaliana sy ny fahombiazan’olona manaiky an’i Jesoa ho Mesia 

 • Fijaliana arahina fahombiazana

Manamarika na lakolosy ampitain’Andriamanitra fa misy farany ny fiainana ety an-tany. Fiaretan’ny olona manaiky an’i Jesoa. Tsy maintsy miaritra ny mpino satria nahoana?

Raha mbola eto an-tany dia maro ny dingana sy zavatra mihatra tsy maintsy atrehina: famaizana, fakam-panahy ataon’ny satana sy ny endri-javatra maro samihafa miseho eto amin’ny fiainana, na mety fizahana toetran’Andriamanitra. 

 

Tsy maintsy tonga ny andro farany, andron’ny fanatontoloana izao na ny “mondialisation”. Misy ihany koa ny fanapahan-kevitra iraisam-pirenena toy ny fanekena ny firaisana eo amin’ny samy mitovy fananahana. Maneho ny endrika fanoherana an’Andriamanitra izany.

 

And 10-11: Andriamanitra dia mampitandrina hatrany 

And 7: Minoa anatra ianareo ry mpitsara ny tany “zanako ianao, izao no niteraka anao androany”

And 8: Andriamanitra nanome ny fahefana rehetra: “omeko lova jentilisa….”

 

Ho avy ny Tompo hitondra fiadanana, mbola fanasana sy fialana nenina no ataony ho an’ny olombelona rehetra hilefitra, hanaiky fa Jesoa no ilay Mesia. Tsy misy afaka miala isika na dia iray aza. Miaina ao anaty tontolo tsy mitoetra, mihozongozona isika, tsy maharitra. Mbola manome “sursis” ho anao Andriamanitra, indrindra ianao milaza ho mpino amin’izao fotoana fahatsiarovana ny nahatongavan’ny Mpamonjy izao. 

Raha tsy mibebaka isika fa mikiry amin’ny fanao ratsy hatrany dia tsy maintsy hihatra aminao, amiko ny didy fanamelohana amin’ny fotoana tsy fantatra, tsy ampoizina. 

Sarisary mpifanantonana sy fifandraisana no misy eo amin’ny samy olona, vetivety dia mijoro, vetivety dia rava. Ny fahefana politika feno fihatsarambelatsihy, ny soa toavina ara-moraly na ara-pinoana dia mivoatra ary miovaova araka ny firehana misy sy mijoro eo amin’ny fiarahamonina. 

Ao anatiny fiovaovana izay mandrafitra ny fiainan’ny fiarahamonina, isika olombelona na isika milaza ho kristiana aza dia tsy mahita izay asiana ny tenantsika, toa mahatsiaro latsaka an’elanenany, tsy mahajoro akory.

Fanontaniana manitikitika tsy ahitam-baliny:

 • Mijery ny fahoriantsika ve Andriamanitra sa mitazam-potsiny?
 • Endrika manao ahoana tokoa no nanaovana ity olona ity, avy aiza no nipoirany?
 • Inona no atao hoe fiainana?

 

Zava-miafina, mistery ny fahafatesana sy ny tahotra aterak’izany. Mihazakazaka manao fikarohana ny “psychologue”, ny filozofy, ny siantifika, tsy mahita ny valiny.  Midona amin’ny rindrina hatrany. Fa ianao kosa mba manao ahoana: manahy ny hoavinao ve ianao manoloana izany rehetra izany. Tsy foto-pisainana, tsy ezaka atao, tsy fahalalana no mitarika ny olona hanaiky an’i Kristy.fa asan’Andriamanitra ao anatintsika izany.

 

Ry fiangonana, ry mpitory Filazantsara namana, ho ahy sy ianao, misy fototra tsy azo hozongozonina ao dia Jesoa Kristy. Tsy misy mahay fanorenana hafa afa-tsy Jesoa Kristy(Kor I. 11). Tsy tokony ho kivy na hiraviravy tanana ny mpino. Raha mijery ny tantaran’i Davida Mpanjaka izay nisedra olana maro, tsy nivadika tamin’Andriamanitra ary nitalaho mba tsy ho tafarotsaka tao anatiny fandrika maro satria tsapany ny fahalemeny. (Sal 141 :3-4)

 

Isika matetika mahatsiaro voagejan’ny manodidina eo anatrehany fahasarotana ankehitriny. Mila miharitra sy maharitra isika. Mahazo vahana ny fandrebirebena sy fanambakana ataon’ny sasany. Fitiavan-tenan’ny olona no miteraka toetra te hifehy ny hafa hahatongavana amin’ny tombotsoa manokana. Ataony daholo ny fanomezan-toky, fandresen-dahatra manintona samihafa. Ary mety ho tonga amin’ny fandrahonana henjana raha miraikiraiky.

Mety ho voasarika ka halaviriny fahatokiana an’Andriamanitra ve ka ho resin’ny tahotr’olona ny mpino? Mety ho azon’ny fakam-panahy hitady vahaolana amin’ny fomba fanaon’ny olombelona ve: mandainga, miray tsikombakomba amin’izao tontolo izao sa hampangiana ny eritreritra ve izy.

 

Isika no afaka mamaly izany: tompon-tsafidy izaho sy ianao.

 

Eo no mampiavaka ny olona manaiky an’i Jesoa ho Mesia, ka na inona na inona karazana sedra dia mahay mitodika mitalaho amin’Andriamanitra hihazona azy tsy hilentika. 

 

Ny hafatra tiana hampitaina (And 7): manompoa an’i Jehovah amin’ny fahatahorana. 

 

Mitazona ny teniny hatrany Andriamanitra. (Toriteny 1:9). Tokana ny fototry ny finoana dia Jesoa Kristy. Izy no famonjeny sy vahaolana ho an’ny olona rehetra tamin’ny nanekeny ho sorona teo amin’ny hazo-fijaliana. Aza mitady fanohanana ivelany Kristy. (Apo 1:17-18)


 • Fahasambarana sy fahombiazana no setrin’ny fanekena an’i Jesoa ho Mesia

Efa planin’ Andriamanitra hatramin’ny ela ny hamonjy ny olona rehetra. Tsy manery an’iza na iza Izy fa miala nenina ary entitra ka mampitandrina ny olona mandrakariva. Tsy misy tiany ho very isika ary te hamonjy antsika Andriamanitra ka izany no nanomezany ny zanany dia i Jesoa Kristy hanjaka sy hametraka ny fahefany eto amin’izao tontolo izao (And7-8). Fotoana fampieritreretana antsika mialoha ny fitsenanana ny Noely izao, fa mampitodika ho amin’ny fitsenana amin’ny heriny sy ny voninahiny (And 12) eny amin’y rahony lanitra.

 

Ny fahatongavan’ny Mesia dia fampieritreretana ny olona ny amin’ny famonjena tian’Andriamanitra ankasitrahany. Ahafahany manatanteraka izany, dia tonga olona i Jesoa Kristy, tsy manana fahotana Izy, fa Andriamanitra. Velona mandrakizay (heb 7:25) ary manao fifonana ho antsika. Koa raha mandalo zavatra sarotra ny Tompo niady ho ahy sy ianao, dia isika no nioty ny vokatra, raha manaiky isika fa Izy no Mesia. Atolory an’Andriamanitra ny porofom-pitiavana. (Matio 1:20).

 

Tahaka ny hita amin’ny fiainana andavanandro: dokotera sy ny mpisolo vava (avocat) no tsy tokony hanafenana ny marina. Satria ataony ahoana ny hitsabo sy hiaro ny olona raha tsy mazava aminy ny mikasika ilay olona. Voafetra anefa ny mety ho vitan’ny olona. Fa Andriamanitra kosa tsy voafetra fa manana ny fomba hamonjeny ahy sy ianao. Izy irery no vahaolana.  

 

(Lioka 17: 26), nilaza tamin’i Noa Andriamanitra momba ny fikasany fa hamotika ny olona ambonin’ny tany, fa izao tontolo izao kosa dia nanohy ny fiainana mahazatra, niliba tamin’izay heveriny fahafinaretana. Ny sambo fiara kosa eto dia vavolombelony fitsarana, niroso ary naka ny bikany isan’andro tsy nisy famantarana fa ho avy ny safo-drano. Maro tamin’ny olo-kendry no nandrabiraby an’i Noa. Tonga ny safo-drano ka izay tsy tao dia maty avokoa. 

I Noa dia sarin’ ilay mpanjaka niantso ny olona hiditra no iraka hanambara ny marina, taratr’i Kirtsy izay nilaza ny fiadanana. Miantso ahy sy ianao Jesoa Kristy hanatona Azy. Mino an’Andriamanitra ohatran’i Noa ve ianao sa mandà sy mitsipaka tahaka izao tontolo izao. Mahatsapa fa voaro tahaka an’i Noa ve ianao?

VAVAKA FIFONANA SY FAMELAN-KELOKA

Taorian’ny toriteny sy ny feon-javamaneno fohy dia natao ny vavaka fifonana.
Nohiraina ny Hira FFPM 412:1-4 “Jehovah Tompo, o!” 
Ny teny famelan-keloka dia notononina.

Taorian’ny teny famelan-keloka dia nohiraina ny FF 36:1-2  “Mifalia”, narahana ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra sy ny vavaka mangina. Nanao ny anjara hirany ny STK.

VAOVAOM-PIANGONANA

Ny mpitantsoratra Razafimaharo Mamy no nanao ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana:

 • Raharaha ivelany :

29 desambra 2020: ny foibe FJKM dia manao fanompoam-pivavahana eto amin’ny fitandremana FJKM Amparibe, manomboka amin’ny 09ora maraina, izay alefa ny 01 janoary 2021. Mandray anjara hira ny HAFA.

 • Raharaha anatiny :
  • Manomboka amin’ny 06ora hariva ny herinandro sambatra
  • 25 desambra: ivom-bokatry ny fiangonana. Misy ny rakitra alitara. Fidirana indroa: 7ora sy 10ora. Nisy ny fanentanana ara-pahasalamana sy ny isan’ny mpiangona izay tsy maintsy arahina
  • 27 desambra: alahadin’ny fikambanan’ny Loholona sy ny Diakona

                    Fizarana valisoa ho an’ireo nandray anjara tamin’ny Soratra Masina

 • Gazety sy tranokala: manentana ireo mpianakavy ny finoana izay liana amin’ny fakana sary sy video. Hisy ny fampiofanana.
 • Fisaorana avy amin’ny Sampana Sekoly Alahady izay niara-niombom-bavaka tamin’ny herinam-bokatra
 • 26 desambra: hanao tafika masina ny AFF

  Novakiana ny tatitry ny fikambanan’ny mpitory Filazantsara vita fiofanana (FMFF) taorian’ny raharam-piangonana.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny biraon’ny fiangonana no namaky ny voady sy ny raki-pisaorana

Hira nangatahana 

FF 14: 3 “Jesoa, Apetraka aminao

FFPM 461:1 “Aoka ho an’Andriamanitra” 

 

Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny Hira FFPM 75:3:” Dera sy Laza no atolotray”

ASA-VAVOLOMBELONA

Fitondrana am-bavaka sy fanomezana valisoa notanterahin’ny Sampana tanora Zokiny ho an’ireo zanaky ny Fiangonana afa-panadinana ara-panjakana, SETELA, SEFALA, SEMI…. ary ireo mpianatra miomana ho Mpitandrina.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Natao ny vavaka fangatahina:
 
Fiangonana, mpitory ny Filazantsara, toby masina, kristianina eto amin’ny Fitandremana anaovana ny asa fanompoana (7ora sy 10ora), fikambanan’ny mpitory Filazantsara vita fiofanana, birao Mpitantana, komity, mpikambana,
mpiomana sy manomboka hiditra katekomena;
voka-dehiben’ny Fiangonana sy ireo mbola tsy nandray anjara sahirana, marary, mana-manjo
ireo manana hataka manokana, ireo nanefa ny voady sy raki-pisaorana
Taorian’ny vavaka fangatahana nataon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina izay nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo sy ny Hira FFPM 73:1 “Indro Zazakely”
Notononina ny tonjozotra 2020. Taorian’ny tso-drano dia noredonina ny Hira FFPM 73:2: “Zaza nantenaina”.

IREO TOMPON’ANJARA 

 • Fafana : Rabako Tovo
 • Fanamafisam-peo: Randriamahefa Tinarivony
 • Mpitendry orgue: Rajaofetra Philippe
 • Naka sary : Andriamampianina Faneva
 • Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly

Alahady 13 desambra 2020

Alahady faha-13 Desambra 2020

IVOM-BOKATRY NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY

« Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino »
« Koa mahereza ianareo, fa aza miraviravy tanana ; fa hisy valim-pitia tokoa ny hataonareo » II TAN 15 : 7

Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao.

Alahadin’ny ny sampana Sekoly Alahady « Antoky ny famonjena » androany. RAZAFINDRAMAMBA Andry no nitarika ny litorjia. RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.

FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SALAMO 8. Noredonina ny hira FFPM 780 : 1-2 “ HE DERA LAZA HERY “ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina. Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA​

RABEARINORO Jocelyn, mpampianatra ao amin’ny K7 no nitarika izany.
Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ao amin’ny JAO1 : 41b hoe :
« efa nahita ny Mesia izahay »
– Iza no atao hoe Mesia ? misy fononteny ao amin’ny Baiboly hoe Kristy
– Efa nahita ny Mesia ve ianao ? tsy iza izany ny Tenin’Andriamanitra satria Jesoa Kristy ilay Teny tonga nofo. Raha mianatra Sekoly Alahady isika dia mahita ilay Mesia
– Inona no hataonao rehefa nahita ny Mesia ? manaraka Azy isika, mankato ny Teny izay voalazan’i Jesoa Kristy (ohatra : « Tiava ny namanao tahaka ny tenanao »). Ny hira FFPM 73 :2 « Indro zazakely zanak’i Maria » no nataon’ny fianakaviamben’ny Sampana Sekoly Alahady teo am-pitsanganana dia nisy vavaka. Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 71 : 1-4 « MIHAINOA, MIHAINOA ». Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain’ ANDRIAMAHERY Hanitra, mpampianatra ao amin’ny K2 sy namaky ny EZE 3 : 1-3. Ny MAT 11 : 25-30 sy II TIM 3 : 14-17 kosa dia RAKOTOZAFY Onimalala, mpampianatra ao amin’ny K2 no namaky izany. Natao ny hira FFPM 68 :1 « RE TOKOA NY FEON’ANJELY » mialoha ny toriteny.

TORITENY

Araka ny fangatahan’ny Sekoly Alahady manokana noho ny ivon’ny herinandrom-bokany dia naompana ny toriteny tamin’ny tondozotra 2020-2021 sy ny vina mandritra ny taom-piasana 2019-2023 hita ao amin’ny II TAN 15 :7 sy SAL144 : 12.

1. Ny tokony ho fiainan’ny Sekoly Alahady miaraka amin’ny vahoakan’Andriamanitra

Ny tarigetra sy fanambin’ny sampana ho fitaomana ny olona hianatra Sekoly Alahady dia famoahana olona maha-te ho tia. Rehefa revo tanteraka tao anaty fanompoan-tsampy ny fanjakan’i Joda izay dia niezaka namerina azy mba hanana Andriamanitra hivavahana ny mpanjaka nony nahazo teny faminaniana. Taomina isika mba hatohatoky an’Andriamanitra izay ivavahantsika. Sarotra ny nitaona sy namerina ny ankizy hianatra Sekoly Alahady. 480 no ankizy nizarana loka aninkeo tamin’ny fotoam-bavaka tamin’ny 7 ora. Ny olona tsy miraviravy tanana dia :

 1. mino ny herin’ny Tsitoha izaymahavita ny zavatra rehetra tsy takatry ny rehetra ;
 2. manantena ny fitantanany izay azo antenaina ho tonga ho amin’ny fahombiazana sy fahasoavana mandrakariva, nivoaka tamin’ny fitahiana mahatetrika
 3. manaiky ny sitrapony : Izy no mitondra antsika ho amin’ny zavatra mampandroso hahatonga antsika tsy ho voan’ny zava-dratsy, afaka ny hakiviana sy famoizampo. Manao ahoana ny ray aman-dreny, mpampianatra, mpianatra, zanaky ny Fiangonana rehefa hiverina hanao ny asa fanompoana ?

2. Nody ventiny ny rano nantsakaina

Nahazo faherezana ny firenen’i Joda rehefa niverina tamin’ Andriamanitra ary ravoravo sy tretrika ny mpanjaka. Misy valimpitia azontsika ho amin’ny izay natao rehetra : fitahiana, fifaliana, fahombiazana. Tsy miraviravy tanana na amin’ny mora na amin’ny sarotra ka :

– tonga nisy ny fahazotoana, afaka ny nanelingelina

– tonga ny fahavononana

– tonga vanona mahate-ho tia.

Tsy ho an’ny mpianatra ihany izany fa ny mpampianatra ihany koa. Izay no anentanana ny Fiangonana hanohana sy hitondra amim-bavaka sy hampahery azy ireo. Hanaiky an’i Jesoa anie isika hitory finoana sy fanantenana ary fitiavana !

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

 

Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana nikeanina (Lah. II) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

TATITRY NY SAMPANA

Ny tatitry ny asan’ny sampana dia notontosain-dRABENASOLO Landy, mpitantsoratra. RAZAFINDRASATA Abel, Filoha no namaky ny hafatra avy any amin’ny Sekoly Alahady Foibe FJKM. Ny raharaham-piangonana no nambara taorian’izay.

RAHARAN'NY FIANGONANA

RAKOTOMANANA Andry no nanatanteraka izany. Novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny II TIM 3 : 15 nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana : 

 • Hanomboka hianatra anio tolakandro amin’ny 2 ora sy fahefany ny katekomena andiany vaovao
 • Efa miverina ny fotoam-bavaka zomà amin’ny 6 ora sy fahefany hariva
 • Herinandron’ny fikambanan’ny mpitory Filazantsara manomboka ny 14 desambra 2020
 • Antsan-kiran’ny Taninketsa ny zomà 18 desambra 2020 amin’ny 6 ora hariva
 • Fivorian’ny mpihevi-draharaha ny sabotsy 19 desambra 2020 amin’ny 8 ora maraina
 • Vaomieran’ny tranokala hivory ny alahady 20 desambra 2020 amin’ny 8 ora sy sasany maraina ao amin’ny efitry ny Gazety
 • Fizarana valisoa karakarain’ny STK Zo, androany no fara-fisoratana anarana
 • Izay zokiolona feno 70 taona harahabaina amin’ny taombaovao dia entanina hisoratra anarana ao amin’ny Biraom-Piangonana

  Nandray fitenenana ny Filohan’ny Firaisan’ny sampana RATIARISON Joris nanentana momba ny fotoana amin’ny 24 desambra 2020 amin’ny 5 ora sy sasany hariva, hetsika nampitondraina ny lohateny hoe : « Noely hafa kely ; ambarao ny fahalehibiazany ». Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.

RAKITRA & FANOMEZANA

Nandritra ny fanatazana ny fanatitra nanaovan’ny Fiangonana ny hira FFPM 67 “AVIA, RY MINO “ dia novakian-dRAZAFINDRABE John Bam ny voka-dehibe taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 8 : 3-4. Ar 8 900 000 no fitambaran’ny vola voaray androany. Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FFPM 512 : 5 « HE MAHATOKY AHO TOMPO » ny fanatitra. Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny asa sy fampaherezana ny fotoana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana. Voatonona ny asan’ny sampana, sampanasa, asa, indrindra ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady Antoky ny Famonjena noho ny herinandro natokana ho azy amin’ity taona ity ; ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny fitandremana ao anatin’ny fanatanterahana voka-dehibe ; ny olona manana fahasahiranana, tsy salama, manana hataka manokana. Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 489 : 1 « TENA SAMBATRA SY MAHATE-HO TIA ». Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 480 : 2 « MAMIN’NY FOKO, RY JESOA ». nofaranana tamin’ny Amen hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité. Nirava ny Fiangonana tamin’ny 11 ora sy 37 minitra tao anaty feon-javamaneno.

NY TOMPON’ANJARA

Mpitendry : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto

Niandraikitra ny fafana : RAJAOFETRA Arielle

Nikirakira ny fanamafisam-peo : RAMAHERY Yves

Naka sary : RAMAHERY Hasina

Nandray an-tsoratra : RALAIARIMANANA Narindra

Alahady 06 Desambra 2020

Alahady faha-06 Desambra 2020

Alahady voalohany ibanjinana ny lohahevitra « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino »

Mihobia ho an’i Jehovah amin’ny fifaliana, …. Fa maharitra mandrakizay ny fiderana Azy ». Alahady 6 Desambra 2020. Alahady faharoa manaraka ny advento ary alahady voalohany hibanjinantsika ny lohahevitra hoe  « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino ». Andro lehibe eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana satria dia ivon’ny jobily fankalazana ny faha 50 taona ny sampana Hasin’ny famonjena. Sampana velona eto anivon’ny Fiangonana niorina ny 17 May 1970. Ny filohan’ny sampana Atoa Robel Hanitra, no nitarika ny fotoana, ny filohan’ny komity 50 taona, Atoa Rabemila Mamy no nanao ny vakiteny ary ny mpanolotsaina eo anivon’ny komity 50 taona, Atoa Razafy Ianja kosa no nanao ny vavaka. Nanao ny tantara ho an’ny ankizy sy ny tatitry ny sampana dia ireo mpitantsoratry ny sampana, Rtoa Rahajarizafy Bakoly sy Rtoa Rambeloson Mitsoa. Litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana.
Tena nampihetsipo ny fotoana anio satria dia niara-niombombavaka tao avokoa ireo mpikambana Hasin’ny Famonjena tranainy izay tena maro dia maro tokoa.

FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA

Vao vita ny feonkira fidirana dia nanao ny hira « Mihobia ho an’i Jehovah » (Ranaivo Ranairovelo) ireo mpikambana ankehitriny miaraka amin’ireo tranainy ireo.

Novaikiana ny Salamo 100 ;111 ;9-10 ho fiderana an’Andriamanitra.
Rehefa izany dia natao ny hiran’ny finoana 33 « O Ingao ny hirampifaliana » (Ramilison Paul). Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana.

Ny feonjava-maneno avy hatrany taorian’izany.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Nitondra ny fotoana ho an’ny ankizy ny tompon’andraikitra. Ny teny tao amin’ny Oha 17 :17a « Izay tia tokoa dia tia amin’ny andro rehetra » no teny nozaraina. Nitondra tantara kely izy tamin’izany. Natao ny hira Ffpm 790 : 1 ary nofaranany tamin’ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Natao ny hira FFPM 244 : 1, 2, 4 mialoha ny vavaka sy vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny Genesisy 49 : 8-10, Matio 1 : 1-17, I Korintiana 12 : 1-3.
Natao ny hira « Handeha ho irakao » (Rabako Ralambonirina Jean Jacques) mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny teny faneva « Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ….fa maharitra mandrakizay ny fiderana Azy » Salamo 100 :2a ; Sal 111 :10b.

Ity teny faneva ity no novelabelarin’ny mpitandrina tamin’ny hafatra izany nentiny.
Salamo faha100 dia fiderana ankapobeny. Nanao fanatitra ho fiderana ireo noho ny fanambinan’Andriamanitra.

Ny salamo faha111 kosa dia Salamo Haleloia lehibe. Amin’ny fotoandehibe dia tsy maintsy vakiana ity Salamo faha 111 ity.

Salamo manabara ny haja sy voninahitra ihany koa ity faha 111 ity. Nozarain’ny mpitandrina roa ny hafatra : mitory amin’ny fifaliana

1.  Mitory amin’ny fifaliana
Ny olona mitory amin’ny fifaliana dia olona efa nanaiky an’i Jesoa ho tompon’ny fiainany ka manaiky mba hizara izany. Raha eritreretina izany dia afaka sintomina ireto manaraka ireto :
    a. Olona manolo-tena hanompo no mitory amin’ny fifaliana. Mahatsapa ny fitiavan’Andriamantira ireo olona ireo ka dia manolo-tena izy.
    b. Manda-tena mihitsy hampandroso ny fanjakan’Andriamanitra. Eo no anehoana ny fankasitrahana an’Andriamanitra.

Tsy mora ny mitory amin’ny fifaliana fa mila fandava-tena sy fanolora-tena mba hanaovana ny asa masina.
Ny toriteny an-kira no atao. Ny hira izay atao dia sady ahavoa ny fo ary koa ny saina. Ny feon’ny hira dia mandona ny fo ary ny tonony dia mamelombelona ny saina.
Vao misy mamoron-kira dia efa fitoriana sahady izay.
Fanambaram-pinoana ampahibemaso koa izay manao asa fitoriana izany. Fijoroana vavolombelona izany asa atao izany. Rehefa miaino manko ny olona dia jereny avokoa ny zavatra rehetra.
Fijoroana vavolombelona ankira koa izany fanaovana toriteny an-kira io.
Rehefa nandinika ny tantaran’ny Fiangonan ny mpitandrina tao anatin’ny 50 taona lasa ao amin’ny mpikambana, dia nilaza fa 1/8 dia diakona avokoa, ¼ dia biraon’ny Fiangonana. Tiana ambara dia isan’ny fikambanana mitaiza olona handray andraikitra izany sampana izany.

2. Maharitra amin’ny fanompoana
Izay matoky ny famonjeNy no afaka aharitra amin’izany fanompoana izany. Ny olona izay maharitra dia manana antoka ny amin’ny famonjen’i Kristy.
Ny olona maharitra dia mahasedra ny zavatra rehetra ka omen’ny Tompo fahaiza-manao enti-manompo. Izay mino dia mandray hery.
Ny olona maharitra dia vonona hiatrika izay zavatra mitranga. NY olona mandroso amin’izany dia izay mahatahotra an’Andriamanitra ka vonona hankato Azy. Raha izany no tanjona ao anatin’ny antoko mpihira dia tanteraka izany.
Hanadinana anao io fiharetanao io ka fotoanany izao raha toa ka hiovanao. Tokony atao fiainana izany asa fanompoana izany mba ahafahana manatanteraka ireo voalaza ireo.
Raha manaiky an’i Jesoa isika dia nino ny hafatra sy ny tenin’Andriamanitra isika. Tanteraho amin’ny zoto ny asa mba hisian’ny fifaliana mba ho tanteraka ny fifaliana ara ny nolazain’i Paoly.

VAVAKA FIFONANA

Nanao ny vavaka setrin’ny ny tenin’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izay. Ary ho fanavaozana ny fanolorantena dia niaraka nanonona ny fanekempinoana laharana voalohany ny mpianakavin’ny finoana.
Tokony manao ny asa sy adidy rehetra isika, atao amin’ny fifaliana ary mba aharitra mandrakizay.
Nisy ny feonjavamaneno taorian’izay.

TATITRY NY SAMPANA

Niroso tamin’ny tatitry ny sampana ny tompon’andraikitra. Asa nanomboka ny tapaky ny taona 2019 hatramin’izao fotoana izao no nolazaina. Niendrika tononkalo mo no nitondrana izany tatitra izany ka anisan’ny voalaza ny fanokafana ny faha 50 taona ny desambra 2019, ny fiarahabana tratry ny taona ary antsampanahy PAska izay nalefa tamin’ny pejy facebook ny Hasin’ny Famonjena sy ny Fiangonana.
Nanao ny hira « Rojompiderana » (Robel Hanitra) ny mpikambana Hasin’ny famonjena taorian’izany.

RAHARAN'NY FIANGONANA

Niroso avy hatrany tamin’ny raharahan’ny Fiangonana ka Atoa Razafimaharo Mamy no nitondra izany. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :
    • Voka-dehibe ny eto amin’ny fitandremantsika amin’ity volana ity ary ny 25 Desambra no ivony
    • Fotoana ho an’ny Sekoly Alahady ny amin’ny herinandro 07/12 hatramin’ny 13 Desambra 2020.
    • Fizarana loka ho an’ireo afaka fanadinana ny Alahady 20 Desambra
    • Ny Alahady 27 Desambra no alahdy ho an’ny FDL
Nanampy fanentanana moa ny mpitandrina momba ilay voka-dehibe ny Fiangonana amin’ity taona 20020 ity.

RAKITRA & FANOMEZANA

Niroso tamin’ny famakiana ireo voady ary koa fanaovana ny rakitra. Rehefa izany dia natao ny hira Ffpm 545 : 1 ho fanolorana ny rakitra.

ASA VAVOLOMBELONA

Nitsinjara ho maromaro ny asa vavolombelona tamin’ity fotoana jobily volamena ny Hasin’ny famonjena ity.
Nanomboka tamin’ny fijoroana ho vavolombelona izany. Atoa Rambeloson Jeannot no nanomboka izany. Izy moa dia anisan’ireo mpikambana mbola velona, ary mbola manatevina ny mpikambana ankehitriny, nandrafitra ny Hasin’ny famonjena tamin’ny nitsanganany tamin’ny taona 1970. Nilaza tantara ny amin’ny noforonan’ny sampana izy.
Atoa Andrianilaina Andrianasolo no nandray ny fitenenana nanaraka azy. Izy dia nanonona ireo olona izay nomena mari-pahatsiarovana tamin’ity jobily ity. Tao anatin’izany dia nomena « certificat » fahatsiarovana ireo :

 • nandrafitra ny sampana voalohany ka mbola velona, niisa 27 izy ireo.
    • Tsangambato ara-panahy napetraky ny sampana : dia ny sampana taniketsa, ny mpitandrina Ramilison Diamondra, ny mpitandrina Raharilavitra Roland, ny mpitandrina Sam Chuen Jacques Bruno
    • Ny filoha nifandimby izay niisa 8
    • Ireo rehetra namoronkira miisa 17
Nomena valisoa koa ireo izay nandray anjara tamin’ny fifaninana hira faneva sy ny saripamantarana 50 taona. Tamin’ny hira faneva, ny nahazo ny voalohany dia Atoa Irimanana Emilson Enikaja, ny faharoa dia Aoa RAzafindrabe John Bam sy Rafaralahidimy Liva ary ny fahatelo kosa dia Rajaofetra John. Teo amin’ny sary famantarana kosa nahazo laharana voalohany mitovy Atoa Andriamizakason Toky Axel sy Rasolofosoandraibe Miora Pamela. Natambatra ho iray moa ny sary famantarana nataon’izy ireo.
Taorian’ny fanolorana certificat dia niroso tamin’ny fitokanana ny takela-bato fahatsiarovana ny jobily faha 50 taona ary nanaraka izany dia natolotra ihany koa ny tsangambato « piano ».
Notendrena voalohany izany « piano » izany rehefa avy natolotra ary rehefa izany dia nanao ny hira faneva faha 50 taona ny sampana.
Nanao ny teny fisaorana ny filohan’ny komity ary nisaotra sy nanolotra fahatsiarovana ho an’ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina ihany koa.
Nanao ny vavaka fangatahana ny mpitandrina taorian’izay ary niomana amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.

Tao anaty fotoampivavahana moa ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.
Famaranana
Rehefa avy nanome ny hafatra ny mpitandrina dia natao ny hiran’ny finoana « Haleloia, mihira fihirambaovao » (Rabary). Novakiana ny tondrozotra, nomena ny tsodrano, ary natao ny hira Ffpm 79 namaranana ny fotoana.
Nizara mofomamy ho an’ireo mpivavaka rehetra tao moa ny Hasin’ny Famonjena.

IREO TOMPON’ANJARA:
Mpanao fafana: Solofo RAKOTOSEHENO
Mpikirakira fanamafisam-peo: Yves RAMAHERY
Naka ny Sary: Hasina RAMAHERY / Joël RANAIVOSON
Mpandray an-tsoratra: Hanitra ROBEL

Alahady 29 Novambra 2020

Alahady faha-29 Novambra 2020

Alahady farany ibanjinana ny lohahevitra “Miandrandra Famonjena ny mino”

RAJAOFETRA Philipe no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina miza-draharaha Pasteur Diamondra no nitory ny tenin’Andriamanitra.

Ny vaomieran’ny aim-panahy no tompon’andraikitra tamin’ny fanatontosana ny fanompoam-pivavahana.

Ny Litorjia tamin’ny endriny fahatelo no nanatontosana ny fanompoam-pivavahana.

Ny Salamo 121 no tenin’Andriamanitra nisongadina.

FANOMBOHANA NY FOTOANA:

Ny Salamo 113,1-3 no niarahana namaky ho fiderana an’Andriamanitra.

tahorian’izay dia niarahana niredona ny FFPM 438, 1-3

VAVAKA

Ry Rainay izay any an-danitra ô,! Midera sy misaotra ary manome voninahitra anao izahay amin’ity anio ity raha tafahaona eto an-tranonao noho ny fitiavanao anay ka afaka miombona amin’izaofanompoam-pivavahana izao. Ny fahaxsoavanao no naha toa izao anay ka izany indrindra no hideranay anao Mpahary sy Mpamorona anay. Misaotra Anao izahay Tompo noho ny fitiavanao anay ka nitehirizanao anay nandritry ny herinandro lasa iny; koa raha tafavory eto izahay noho ny Anaranao, dia mangataka ny hanatrehanao izao fanompoam-pivavahana tanterahinay izao; Aoka ny fanahinao Masina hiasa manan-kery aty aminay hahaizanay manolotra ny tenanay ho Anao. Dia hahazo aim-panahy vaovao tokoa izahay ho entinay mamakivaky ny fiainanay ary hitombo finoana. Ka izay rehetra ataonay anie dia isehoan’ny voninahitrao ary ho hanitra ankasitrahana eo anatrehanao. Ataonay ny vavakay amin’ny anaran’I Jesoa Kristy Mpamonjy anay. Amen

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Jesoa ô, misaotra Anao izahay noho ny fotoana rehetra atolotrao anay. Tolory ny Fanahinao Masina izahay ahafahanay mandray ny  fampianarana mahasoa avy aminao.

Ny Jakoba 3,14b no nangalana ny hafatry ny Tompo “Aza mirehereha na mandainga manohitra ny marina”

Mihevi-tena ny ho endry sy marina ny olona rehefa avy nanovo ny fahalalan’izao tontolo izao. Izany dia miteraka fireharehana, fitaka, fanaratsiana, ary fahotana sy fikorontanana.

Ny toe-panahy araka an’Andriamanitra azo avy amin’ny fitarihan’ny Fanahy Masina dia mitarika any amin’ny fahamarinana. Izany toetra mendrika izany dia mitondra amin’ny fitahiana sy famonjena.

AZony sy fikiro ny fahendren’Andriamanitra fa aza mikaroka ny fahendren’izao tontolo izao manàna ny toetran’Andriamanitramanao ny marina sy tsy tia mandainga.

Tahorian’ny hafatra fohy dia nohiraina ny FFPM 452,1 narahana vavaka

VAVAKA

Tompo ô, Saotra dera laza ary voninahitra no atolotray Anao noho izao fotoana izao. Arotsay aminay ny Fanahinao Masina ahafahan’ny mpanomponao manambara aminay izay sitrakao ary ho tafita soa aman-tsara aty aminay anie ny teninao ka itoetra aty anatinay Amen.

SORATRA MASINA

Salamo 121,1-8
Lioka 21,25-28
Romana 8,18-25
Nialoha ny toriteny dia niarahana niredona ny FFPM 636,1-2

TORITENY

Ny Salamo 121 no nangalana ny toriteny.


Ny Salamo 121 dia Salamo fiakarana izay ventesin’ny zanak’Israely rehefa hanao fivahinianana Masina any Jerosalema.


Mamakivaky lalan-tsarotra ireto zanak’Israely ireto rehefa hamonjy ny tendrombohitr’I Ziona satria sarotra ny lalana noho ny alaviran’ny lalana izay mahavizana ampian’ny tanin’andro izay mandoro.

Ankoatr’izay dia hodidinin’ny vohitry ny fahavalon’ny zanak’Andriamanitra ny lalana diaviny. Ireto fahavalo ireto dia ikohizana amin’ny fanomoan-tsampy.

Manoloana izany fahasarotabna izany dia mipetraka ny fanontaniana manao hoe “Avy aiza ny famonjena ny Israely manoloana ireo fahavalo marobe.

Avy amin’I Jehovah ny famonjena ny olony.

Andriamanitra no naharty izao tontolo izao ary mikarakara ny asan’ny tanany Izy. Mitoetra mandrakizay ny Tompo ary mitana ny fanekeny amintsika. Miara monina amintsika Izy ary Izy no rain’I Jesoa Kristy izay Mpamonjy antsika.

Ny tendrombohitr’i Ziona moa dia avo. Eny am-pandehanana dia mahatazana ity Tempolin’Andriamanitra ity ireto mpanao fivahinianana masina ireto ka na dia sarotra azan y lalana dia mamelona ny fanantenany ny fahatazanany ny tendrombohitr’I Ziona. 

Mitaona antsika hibanjina ny bfamonjen’Andriamanitra ity Salamo ity.

Raha tojo fahasarotana ianao dia aza mandeha amin’ny lalan-diso fa mitrakà ka tadiavo ny Tompo.

Tsy mba mila fohazina sahala amin’ireo andriamanin-kafa ny Tompontsika fa mitsinjo antsika mandrakariva Izy.

Eto Madagasikara dia anisan’ny mampihoro-koditra ny mosavy. Tsy mandaitra amintsika kristiana ireny satria fahavalo efa resy ireny. Tsy maintsy misy ny fitandremana atao toy ny fandehanana milamina sy fanaovana fanosorana fanafody fiarovana amin’ny hain’andro rehefa mandeha tadidio anefa fa  Andriamanitra irery ihany no fiarovana azo antoka.

Nanomboka tany am-bohoka ka mandram-pahatonga antsika any amin’ny fanjakan’Andriamanitra dia Andriamanitra no mitanana antsika.

Maneke an’Andriamanitra amin’ny alehanao rehetra, Izy no Mpiaro anao mba tsy ho tafintohina. Mandram-pahatapitr’izao tontolo izao dia miaro antsika ny Tompo. 

Andrandrao ny famonjen’Andriamanitra fa izay eo an-tanany dia tsy misy maharombaka.

VAVAKA FIFONANA

Menatra izahay raha nandre ny teninao teo Andriamanitra ô! Fa izay nifanipaka tamin’ny sitraponao mihitsy no vitanay; teo imolotra fotsiny ihany mantsy no nanekenay an’I Jesoa Kristy Zanakao ho Mesia Mpamonjy sy Mpanavotra anay ary Mpanalalana anay Aminao. Na ny fahefany na ny teniny dia samy efa nolavinay avokoa. Nataonay tsinontsinona ihany ko any rà nalatsany teo amin’ny Hazo Fijalian ho fanadiovana anay amin’ny fahotana ka mbola ny ratsy hatrany no ifikiranay; 

Mifona Aminao izahay ankehitriny ary mangataka ny haùelanao ny helokay;
Nofaranana tamin’ny vavaka mangina sy fifonana izany vavaka izany.

Tahorian’ny vavaka  dia nohiraina ny FFPM512,1-2

FAMELAN-KELOKA

“Ampaherezonao ny tanana miraviravy, ary hatanjao ny lohalika malemy; lazao amin’izay reraka am-po hoe: Mahereza,aza matahotra, indro Anriamanitra ho avy ka hamonjy anareo.

Dia ampahiratina ny mason’ny jamba,ary hampaladina ny sofin’ny marennina; dia hitsambikina tahaka ny diera ny mandringa. Aryhihoby ny lelan’ny moana. Fa hiboiboika any an’efitra ny rano; ary hisyrenirano avy any amin’ny tany karankaina.”

Voavelany helokareo noho ny anarany masina; Haleloia. Amen

Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany; Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen

FANEKEM-PINOANA

Ho fanambarana ny finoan’ny mpianakavin’ny Tompo dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana laharana voalohany ary tao arinan’izay dia nanao ny anjara hirany ny STK

FILAZAN-DRAHARAHA

Manomboka ny Alatsinainy 30 Novambra ny erinandrom-bokatry ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena. Tokanana amin’io andro io ny tsangam-bato faha 50 taonan’ny Hasin’ny Famonjena.

Ny alahady 6 Novambra no ivom-bokatra ka toa izao manaraka izaony fandaharam-potoana mandritra ity erinandro ity:

Ny lohahevitra banjinina amin’izany dia “ FIANGONANA MANAO AHOANA NO ILAIN’NY FIRENENA MANOLOANA NY RIVOTRA MARO MITSOKA” ka mandritry ny erinandrom-bokatra dia hisy ireto famelabelaran-kevitra ireto ho karakarain’ny sampana

Alatsinainy 30 Novambra 17h45 “Hasin’ny Famonjena manao ahoana no ilain’ny firenena manoloana ny rivotra maro mitsoka”

Talata 01 Desambra 17h45 “Kristiana manao ahoana no ilain’ny firenena manoloana ny rivotra maro mitsoka”
Alarobia 02 Desambra 17h45 “Tompon’Andraikitra manao ahoana no ilain’ny firenena manoloana ny rivotra maro mitsoka”
Lakamisy 03 Desambra 17h45 “Mpitondra firenena sy mpitondra fivavahana manao ahoana no ilain’ny firenena manoloana ny rivotra maro mitsoka”
Ny zoma ariva amin’ny 17h45 kosa dia hisy ny fanompoam-pivavahana.
Ny Sabotsy 05 Novambra amin’ny 6 ora maraina kosa dia hisy ny maraim-baovao.
Ny Alahady 06 Desambra tolakandro kosa dia hisy ny antsan-kira.
Ho mariky ny fiarahana mifaly dia ho tontosaina ny 21 Febroary any amin’ny espace “Yandi By-pass” ny fiaraha-misakafo.
Ny Sabotsy ariva dia tsy miova ny fotoanan’ny mpitaiza tanora (SAMPATI, TANINKETSA)
Ny Alahady ariva kosa no fotoam-pivorian’ny STK
Nentanina ny mpianakavin’ny finoana manoloana ny fanomezan-tanana ho fanampiana nireo tratry ny Kere any Atsimo
Nentanina ny mpanompon’Andriamanitra nandre ny antson’ny Tompo hianatra Katekomena manomboka ny 13 Desambra 2020
Nampahafantarina ny fiangonana ny toetry ny vola tamin’ny erinandro
Nisy ny filazana fiantsoana fanambadiana

RAKITRA & FANOMEZANA

Nisy nangataka vavaka fisaorana noho ny fahavitan’ny fianarana
Notononina ihany koa ny voka-dehibe.


Hira: Ny FFPM 306,1 no nohiraina nandritry ny fanatazan-drakitra
Ny FFPM 356,5 kosa no natao tamin’ny fanolorana ny rakitra

Atolotray Anao ry Tompo ny voninahitra noho ny famonjenao. Misaotra noho ny fitiavanao anay. 

Entinay am-bavaka Aminao ny FJKM, ny Sinoda lehibe izay ho tontosaina ny volana Aogositra 2021, ny Sinodam-paritany ny fitandremana tsirairay syn y olana sedrainy, ny Mpitandrina, ny Evanjelistra, ary ireo rehetra izay manao ny asanao. Entinay am-bavaka Aminao ny Kere any atsimo. 

Afanao ny mpianakavin’ny Tompo amin’ny finoana sy ny fanoloran-tena. Entinay am-bavaka ny ankohonana tsirairay, ny marary,ny firenenay manoloana ny olana sedrainy. Isaoranay Ianao noho ny fahavitan’ny fianaran’ny mpanomponao. 

Izany vavaka izany dia farananay amin’ilay vavaka nampianarin’ny Tompo …

Talohan’ny fanononana ny tondrozotra sy ny nanolorana ny tso-drano dia nohiraina ny FFPM 748,1 ary tahorian’ny tsodrano dia nohiraina ny FFPM748,3.

IREO TOMPON’ANJARA:
Mpanao fafana: Andry RAKOTONDRAMBOA
Mpikirakira fanamafisam-peo: Rova HARENTSOA
Naka ny Sary: Lovatiana Josian
Mpandray an-tsoratra: ZANAHARITSIMBA Toky Noely Tiana