Alahady 15 Mey 2022

ALAHADY 15 MEY 2022
MANAVAO NY FANAHY MASINA

Alahady fahaefatra manaraka ny Paska

Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 60 taonan’ny SAMPATI

“Hetseho mafy ny herinao Nahoma 2: 2e “Tanteraho ny fanompoanao” 2 Timoty 4:5e

Isaorantsika ny Tompo noho ny nahafahana niombom-bavaka teto an-tranon’Andriamanitra androany. Fotoana manana ny lanjany manokana eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana ny androany satria natokana ho fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 60 taona niorenan’ny Sampana Mpanazana sy Tily teto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena.

Alahady fahaefatra manaraka ny Paska  anio ary mbola hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : “ MANAVAO NY FANAHY MASINA”.

Eto amin’ny sahan’ny FJKM dia natokana hitondrana amim-bavaka ny Mpiasa iombonana eto amin’ny FJKM ity alahady ity.

Ramanana Alain na i “Gogo Misaina”, Filohan’ny Komitin’ny taom-pankalazana no nitarika ny fanompoam-pivavahana .

Ny Mpitandrina Rabemanandratrarivo Lanto, Filohan’ny SAMPATI Foibe no nitondra ny Tenin’Andriamanitra.

Maro ireo vahiny tonga nanotrona izao fotoana izao. Singanina manokana tamin’izany ny mpikambana ao amin’ny Komity lehiben’ny SAMPATI eto Madagasikara, ny Foibe Tily sy Mpanazava eto Madagasikara, ny Faritra Analamanga afovoany, ny SAMPATI Foibe sy ny SAMPATI Synodamparitany ary ireo Fivondronana maro izay samy nahatonga solontena. Azonao henoina ato ny hafatra.

FANOMBOHAN’NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Ny litorjia fahatelo fampiasa eto amin’ny sahan’ny FJKM no nitondrana ny fanompoam-pivavahana.

Taorian’ny Fiarahabana apostolika nataon’ny mpitarika dia ny Soratra Masina  araka izay hita ao amin’ny Salamo 105:1-5 no noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. : “Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany; Ataovy fantatra any amin’ny firenena ny asany. Mihirà ho Azy, mankalazà Azy; Saintsaino ny fahagagana rehetra ataony.

Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon’izay mitady an’i Jehovah.

Mitadiava an’i Jehovah sy ny heriny Katsaho mandrakariva ny tavany.

Tsarovy ny asa mahagaga natao-ny Dia ny fahagagany sy ny fitsaran’ny vavany.”  Amen !

Ny hira FFPM 16:1, 2 “Avia ry vazan-tany ô!” no niarahan’ny Fiangonana niredona

sy niray fo tamin’ny fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka  fiderana  nataon’ny Fiangonana ho fisaorana sy fiderana :

“Ry Andriamanitra Tompo sy Mpahary anay o! mivory eto an-tranonao izahay amin’ity alahady maraina ity, mankalaza Anao noho ny ivon’ny fankalazana ny faha 60 taonan’ny SAMPATI fivondronana faha 10A “Herin’ny Famonjena” . Miombom-po amam-panahy, hidera sy hisaotra Anao noho ny asanao mahagaga amin’ny fiainanay. Tafangona eto an-tranonao izahay noho ny antsonao. Notaominao izahay ka voataona, nosamborinao ka resinao. Sokafy ny molotray dia hanambara fiderana Anao ny vavanay. Vokiso zavatsoa ary izahay ary aoka ny Teninao izay inoanay no hameno anay satria Ianao efa niteny fa tsy hiverina foana Aminao ny Teninao raha tsy efa nahavita ny asa nanirahanao azy. Tanteraho aminay ary izany hahatonga anay handray ny fahafenoan’i Kristy. Ny Fanahinao anie hiasa mahery aty anatinay ka hahaizanay manolotra ny tenanay ho fanatitra velona, masina sy sitrak’Andriamanitra. Tohano izahay hahay hibanjina Anao ary tohano fanahy mazoto, hahitanay ny herinao sy ny voninahitrao amin’ny androm-piainanay, hahaizanay manaja Anao Andriamanitra, masina sy be voninahitra. Atreho sy hamasino izao fotoana izao ho voninahitrao irery ihany. Ny Fanahy Masina Mpanavao no hitarika anay. Amin’ny Anaranao Jesoa.  Amen!”

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Rafidison Hanitra, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 6 no nanantanteraka ny fotoana ho an’ny Sekoly Alahady.

Ny hafatra dia nalaina tao amin’ny bokin’ny II Korintiana  3: 18 « Fa isika rehetra kosa amin’ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin’ny fitaratra, ka ovana hahazo izany endrika izany indrindra avy amin’ny voninahitra ka ho amin’ny voninahitra, toy ny avy amin’ny Tompo, dia ny Fanahy. »

Araka izany, rehefa mitaratra ny fahatsaran’i Jesoa Kristy isika na mibanjina ny voninahiny dia ovaina hitovy endrika amin’Andriamanitra ka miaina amin’ny fahatsarana.

Ny teny fanalahidy mifandraika amin’ny hoe: “Amin’ny voninahitra ka ho amin’ny voninahitra”, dia hoe “Hihatsara hatrany , hihatsara hatrany”.

Izao ary no fanekena hotanterahina :

“Ny fisainana  => Hihatsara hatrany, hihatsara hatrany”

“Ny fiteny  => Hihatsara hatrany, hihatsara hatrany”

“Ny fomba amam-panao => Hihatsara hatrany, hihatsara hatrany”

“Ny fitafy => Hihatsara hatrany, hihatsara hatrany”

“Ny toetra => Hihatsara hatrany, hihatsara hatrany”

Ho hita taratra eo amin’ny fiainantsika anie ny voninahitry ny Tompo.

Mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra  dia notanterahina ny hira FFPM 190:2  “Ry Jesosy, mitenena ”.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Andrianarimihamina James no nitari-bava mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ratsimba Soarilandy  kosa no namaky ny Teny.

Ireto ny perikopa androany :  Eksodosy 35: 30-35 ; Marka 1: 1-8 ; 1 Korintiana 2: 12-16.

Nohiraina ny FFPM 210:1,5  “Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao” mialoha ny hafatry ny toriteny.

TORITENY

Rehefa avy niarahaba ny vahoakan’Andriamanitra tamin’ny Fiarahabana apostolika ny Mpitandrina  dia niarahaba manokana ny SAMPATI ao amin’ny Fivondronana faha10A, eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena sy nifidy manokana ny  Teny ao amin’ny Nahoma 2:2e manao hoe “Hetseho mafy ny herinao” ho teny fanevan’izao taom-pankalazana izao.

Io teny io rahateo no nitondrana ny hafatra androany.

Nahoma dia iray tamin’ireo mpaminany teo amin’ny Israely, tamin’ny taonjato faha 7 talohan’i Jesoa Kristy. Naminany ny amin’ny handravana an’i Ninive, firenena lehibe tao anatin’ny Fanjakana asyriana, izay mpanitsakitsaka, mpandravarava, mpanao an-keriny ny firenena manodidina azy ary isan’izany ny firenen’i Joda. Fa araka ny faminanian’i Nahoma  kosa dia anjaran’i Ninive indray no hopotehana sy horavana ary hofongorona tsy hisy intsony.

Ny fiandrianan’Andriamanitra manko dia tsy manaiky mihitsy  fa mamaly ny fahavalony, tsy mamela azy ireo hanjaka mandrakizay eto an-tany,  fa ho voafetra ihany ny hery sy fahefana ho an’ireo firenena mpanao ratsy ireo. Ny fahefana dia an’Andriamanitra ary Izy ihany no tompon’ny fandresena. Ny fahefan’Andriamanitra ihany no maharitra mandrakizay no sady mahenika izao rehetra izao. Ny dikan’izany dia tsy misy mihitsy fahefan’olombelona na fanjakana eto ambonin’ny tany haharitra mandrakizay, fa mandalo ihany izany. Kristy aza efa nilaza fa efa nomena Azy ny fahefana rehetra ety an-tany sy any an-danitra.

Raha fintinina ny bokin’i Nahoma dia zavatra telo mifameno no ambaran’ny toko telo amin’izany. Ny toko voalohany dia manambara ny fahatezeran’Andriamanitra noho ny faharatsiana  sy ny fahotan’i Ninive. Ny toko faharoa dia milaza ny zavatra hiseho amin’ny handravana an’i Ninive. Ny toko fahatelo dia manazava amin’ny antsipiriany ny anton’ny handravana an’i Ninive.

Ao amin’ny toko faharoa dia  mifangaro ao ny fanononana fiadanana ho an’i Joda sy ny filazana loza ho an’i Ninive.

Misy fampitandremana an’i Ninive fa hisy loza hanjo azy ary fiantsoana azy hanetsika ny hery rehetra  izay hananany mba hanoherana ny fahavalo manani-bohitra.

Nampiomanina ny mponina tao Ninive hiambina sy hiaro ny tananany . Ho amin’izany indrindra ny teny araka ny Nahoma 2:2e hoe “Hetseho mafy ny herinao” izay noraisina ho hafatra.

Izany anefa raha ny tokony ho izy dia tsy tokony hosarahana amin’ilay voalaza eo ambony manao hoe: “ ambeno ny manda ”, “ tazano ny lalana ”, “ hatanjaho ny valahana ” .

Ireo no paikady entina miady amin’ny fahavalo mpanani-bohitra.

Mila miakatra eo ambony manda ny mpiambina , harovana izay efa hananana , mila fandraisana andraikitra izany, mba tsy ho tampoka ny  fiavian’ny mpanani-bohitra. Mila miakatra, miomana eo ambony manda ny mpiambina.

Fa hoy Kristy araka Lioka 21 and. 36Miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ” . Manoloana ny fahavalo sy ny loza izay ho avy dia mila mandray andraikitra isika fa tsy mitazam-potsiny.

Ny mahafinaritra amin’ny SAMPATI dia ny fanomezana andraikitra ny ankizy sy ny zaza madinika  ary ireny no lasa tomponandraikitra eo amin’ny Fiangonana sy ny firenena rehefa any aoriana.

Ny hoe “ Tazano ny làlana ” dia mila atao matanjaka ny andrimaso sy ny fitsikilovana. Aza sondrian-tory fa maro ny fahavalo.

 

Ny hoe “ hatanjaho ny valahana ” dia mila vonona mandrakariva, miomana ny hiady ary atao izay handresena ny fahavalo. Olona tsy voahozongozona izany.

Raha raisina kosa ilay teny  hoe : “Hetseho mafy ny herinao” dia milaza izany fa mila hangonina avokoa ny hery rehetra izay efa misy. Tsy misy azo avela  na hapetrapetraka  fa ny rehetra no mila mandray andraikitra.

 

Mazotoa ary hangataho ny Fanahy Masina hahazoana manavao  sy manetsika ny hery rehetra efa hananana hahafahana miatrika ny ho avy rehetra.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Taorian’ny toriteny dia nanantanteraka ny anjara hirany ny Sampana Tanora Kristiana.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Misaotra Ray noho ny amin’ny Teninao, fa sady fiainana ho anay izany no mamelombelona anay, ka irinay mba ho lasa fitaovana eo am-pelantananay, hivelomanay isan’andro, hoentinay manompo Anao. Ny Teninao izay notoriana teo dia manetsika mafy ny herinay mba ho vavolombelonao Jesoa Kristy, eo amin’izay rehetra halehanay. Mahatsapa izahay ankehitriny fa olona efa voantsonao, ary efa fantatrao izany. Manaiky izahay izay notendrenao, vonona izahay hanao ny asanao, ka hotanterahinay amin’ny fitiavana sy amin’ny fanetrentena izany. Voafetra tokoa ny fahefana sy izay hananana, fa Ianao no manana ny fahefana sy ny hery mandrakizay. Hanetsika ny hery anananay izahay mba hahafahanay mandresy ny sakana maro samihafa, hiambina sy hitazana ny làlana ary hanatanjaka ny valahanay.

Tsapanay anefa fa tsy tanteraka izahay, indraindray dia manao  zara fa vita ny asanao, na mimonomonona izahay manantanteraka izany, koa mifona sy mangataka ny famindram-po avy Aminao.

Manaiky ny hiorona amin’ny asa tsara, mba ho vahoakan’Andriamanitra tsara fihavanana Aminao, ka hahay manome sy mifanampy, hanaisotra ny faharatsiam-panahy sy handray kosa ny fitahiana avy Aminao, fa indrindra izahay izay miaina amin’ny fahasoavanao, ka handray famonjena amin’ny finoana. Efa mahazo antoka sahady fa efa voavonjy izahay, satria efa nomenao ilay fanomezana sarobidy indrindra dia ilay Zanakao. Vonona ary izahay hiala amin’ny fahazaranay tsy mendrika ny sitraponao, fa hifandray Aminao tsy tapaka, mandra-pialanay ety. Irinay ny hifamato-piainana Aminao Jesoa, hifandray Aminao amin’ny fotoana rehetra, satria efa ato anatinay Ianao ka hiseho ho modely eo amin’ny lafim-piainanay rehetra izahay, dia hiteny tsy amim-piambahambana manao hoe : “ Hetsehiko mafy ny heriko, tanterahiko ny fanompoako ”. Amen.

Avy eo dia natao ny hira FFPM 403 “ Ry Jesoa Tompo Tsara ô! ”

TENY FAMELAN-KELOKA

Ny Teny famelan-keloka izay noraisin’ny mpianakavin’ny finoana niisa 1073 androany dia araka izay hita ao amin’ny Isaia 54:7-8; Romana 8:34 manao hoe:

Indray mipi-maso monja no nahafoizako anao; fa amin’ny indrafo lehibe kosa no ampodiako anao. Tamin’ny firehetan’ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mipi-maso monja, fa amin’ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah, Mpanavotra anao Iza no manameloka? Kristy Jesoa no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho antsika ”.

 Natao ny hira FFPM 489:1,4 “ Tena sambatra sy maha-te ho tia ” ary nambaran’ny Fiangonana ny fanekem-pinoana laharana fahatelo.

TATITRA SAMPATI K60

Ny Lioka 12:35  “Aoka hirehitra ny jironareo” sy ny Teny Faneva hoe : “hetseho mafy ny herinao”   araka ny Nahoma 2:2e  no nentin’ny tompon’andraikitra, Ramananarivo Narindra Soa, niroso tamin’ny tatitry.

Toa izao ny fintinin’ny hetsika notanterahina tao anatin’ny taom-pankalazana:

 • Ny alahady faha 21 novambra 2021: fotoam-panokafana ny taom-pankalazana.
 • Nisy ny hetsika natokana ho fifampiarahabana noho ny nahatratrana ny taona vaovao
 • Teo ny lasy sy ny fivoahana an-tsahan’ny Komity, nanaovana dinika santatra
 • Nisy ny fizarana fanomezana ho an’ny kamboty teny Tangaina ary teo koa ny hetsika ara-panatanjahantena.

Ny fotoam-pivavahana androany no ivon’ny fankalazana ary tao anatin’ity herinandrom-pankalazana ity dia nisy ny konferansa, teo ny fanantanterahana ny fanompoam-pivavahana  zoma hariva ary anio dia hisy ny fanekena mpiandraikitra.

Tsy nohadinoina ny sakafom-pifaliana izay niarahana tamin’ny mpianakavin’ny finoana sy ny sakaiza mpanohana ny SAMPATI rehetra.

Teo am-pamaranana dia naneho ny fisaorany  ho an’ny Mpitandrina sy ny Fiangonana manontolo ary ny Fivondronana rehetra, izay nitondra tamim-bavaka sy nanampy tamin’ny fanatontosan’ny taom-pankalazana, Ramanarivo Narindra.

Taorian’ny tatitra dia nataon’ny mpikambana SAMPATI ny Hira faneva faha 60 taona “Hetseho mafy ny herinao”, izay  Rakotonarivo Vatsy no namorona azy.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Nialoha ny filazan-draharaha, dia nanonona ny Fiadanan’ny Tompo ho amin’ny Fiangonana, ny Sampana Tily sy Mpanazava ary ho an’ireo vahiny nasaina maro tonga nanotrona ny fotoam-pivavahana, ny Sekreteram-piangonana Rakotomanana Andrimbazotiana.

Toy izao no tsara ho fantatra amin’ny asan’ny Fiangonana:

 • Alahady 15 mey 2022 amin’ny 2 ora tao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana: fanantanterahana ny rindrankira nataon’ny Mpiasa Iombonana.
 • Zoma 20 mey 2022 eny amin’ny FJKM Ambatolampy: lasy tselatra hataon’ny Dorkasy Foibe.
 • Ny SPAA10 sampana Dorkasy dia hanantanteraka fifaninanana vakodrazana sy fanompoam-pivavahana ary handray anjara amin’izany ny Dorkasy avy eto Amparibe Famonjena.
 • Talata 31 mey 2022, amin’ny 9 ora ao amin’ny FJKM Anosizato Hebrona: ny FDL SPAA10, dia hanantanteraka fifaninana sary famantarana sy hira faneva noho ny faha  25 taonany.
 • Alahady 15 mey 2022 amin’ny 3 ora : Rindran-kira fankalazana an’Andriamanitra, ao amin’ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana, noho ny 20 taona niasan-dRamahaleo Zo teo amin’ny Tranomboky Antso Analakely.
 • Ny Vaomiera Asa Vavolombelona dia hanomana fampianarana, fanomanana ho an’ny mpianatra hanala fanadinana CEPE , BEPC ary BACC. Koa izay liana dia antsoina ho tonga eto am-piangonana ny alarobia 18 mey 2022 amin’ny 2 ora mba handraisana ny fandaminana mahakasika izany.

 

Ny Biraom-piangonana Razafindrabe Bam John no  nanentana ny Fiangonana ny amin’ny Vokadehibe Pentekositra. Ny volana jiona manontolo no hahafahana manantanteraka izany. Ny teny hifanentanana amin’izao dia araka ny Salamo 96:8 : “Manomeza an’i Jehovah ny voninahitry ny anarany; Mitondrà fanatitra, ka mankanesa eo an-kianjany”.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana  Ranaivoson Jacky no solontenan’ny Fiangonana nanolotra ny voady sy raki-pisaorana.

Ny Salamo 50:23 no nentiny niarahaba ny Fiangonana.

Teo ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny Batisan’ ny zanany; ny nisaotra an’Andriamanitra ary nangataka amin’ny Tompo ny  hitohizan’ny fahasalamana ka mba hahavita ny asa fivelomana; ny nidera mandrakizay ny Tompo Izay nanavotra ny aina sy ny fananana; ny nangata-bavaka fa hanao “soutenance de fin d’étude” sy hiatrika fanadinana lehibe; ny nisaotra an’Andriamanitra fa nahazo asa; ny nangata-bavaka ho an’ireo sivy mianadahy hanantanteraka ny fanekena mpiandraikitra SAMPATI; ny nisaotra an’Andriamanitra fa  nieren-doza ny fianakaviana; ny nangataka vavaka ho an’ny Komitin’ny Fankalazana faha 60 taona; ny nidera ny Tompo fa afaka fanadinana; ny fianakaviana nahazo valim-bavaka sy fitahiana.

Ireto no hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany: ny FFPM 20:1, FF 12:1, FFPM 549:1, FFPM 36:1, ary ny FF 18:1.

Rehefa izany dia niroso tamin’ny fanolorana ny rakitra ny Fiangonana tamin’ny alalan’ny hira vavaka  FFPM 445 and. 3He manolo-tena aho ”.

ASA VAVOLOMBELONA

Ireto no zanaky ny Fiangonana nandray ny sakramentan’ny Batisa :

– ny zaza Ralison Tendry Tina Mickael teraka ny 13 mey 2021 teto Antananarivo. Ireo ray aman-dreniny:  Ralison  Tiana Eric sy Randriamiarisoa Aina.

– ny zaza Rakotoarivelo Andriamasy Riana Annaelle teraka ny 10 aprily 2019. Ireo ray aman-dreny: Rakotoarivelo Rivo sy Ratsimbazafy Riana.

Nisy ny fanekena nataon’ny  mpiandraikitra 9 mianadahy

VONDRONA MPANAZAVA :

*  Razafindravelona Fenitrinionja (Sampana Mavo)

*  Randrianasolo Kantonioly Ny Avo Fiderana (Sampana Maitso)

* Rasoanarivo Ny Koloina Aicha (Sampana mena)

VONDRONA TILY :

* Rakotomavo Mirana (Sampana Mavo)

* Rakotoarijaona Aina Tsanta  (Sampana mavo)

* Ranaivo Ramahefy Radoniaina  « Sianga Ranitra » (Sampana Maitso)

* Ranaivosoa Andriatsilavo « Fihiaka Mizoko » (Sampana Maitso)

* Rakotoarisoa Fanilo « Kipoy Mihongy » (Sampana Mena)

* Rabeson Rindra « Faniky Mahatoky » (Sampana Mena)

Fanolorana loka tamin’ny fifaninanana teny faneva, logo ary ny hira faneva noho ny faha 60 taonan’ny SAMPATI.

VAVAKA FANGATAHANA

Tao anatin’ny vavaka fangatahana no nisaorana an’Andriamanitra noho izao fotoana miavaka teo amin’ny fiainan’ny Fiangonana izao, dia ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 60 taonan’ny Sampana Tily sy Mpanazava.

Tamin’izany ihany koa no nitondrana tamim-bavaka ny Mpiasa iombonana eo amin’ny sehatry ny FJKM ary nangatahana vavaka manokana ihany koa ho an’ireo mpanompon’Andriamanitra izay nanao ny voadiny sy ny raki-pisaorany teo anatrehany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Taorian’ny vavaka fangatahana dia natao ny Fanekem-pinoana apostolika izay iraisantsika amin’ny Fiangonana manerana izao tontolo izao.

Natao ihany koa ny hira FF  2:4 “ Fantatro fa sarotra ny dia ”.

Novakiana ny Tondrozotra 2022 ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano.

Nofaranana tamin’ny hira FF 39 : 1, 2 “ Faniriako ”  ny fanompoam-pivavahana ary natao ny vavaka mangina nofaranana tamin’ny Trinite masina.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Irimanana Eninkaja sy ny Sampana Mpiangaly Zavamaneno

Nikirakira fafana : Raoliarizaka Bakoly

Nikirakira fanamafisam-peo : Rova Harentsoa

Naka sary : Andriamampianina Faneva

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery

Alahady 08 Mey 2022

ALAHADY 08 MEY 2022
“ MANAVAO NY FANAHY MASINA ”

Alahady fahatelo manaraka ny Paska

Ivom-bokatry ny Sampana Lehilahy Kristiana (SLK)

 “ Miorena tsara, aza miova, ry lehilahy mahery ” I Korintiana 15:58, Mpitsara 6:12b

Amin’ny maha alahadin’ny Sampana Lehilahy Kristiana manerana ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) ny anio dia ny Filoha mpanampin’izany Fikambanana izany eto anivon’ny Fitandremana, Rabe Harimanana, no nitarika ny fotoam-bavaka. Noho ny fifanakalozana polipitra dia ny Mpitandrina avy ao amin’ny FJKM Ambatobe Ziona Fanantenana Synodamparitany Antananarivo Atsinanana, Rajaonary Rahajamiakatra, no nitondra ny Tenin’ Andriamanitra tamin’ny vahoakany teto Amparibe. Ny litorjia iombonana manerana ny sahan’ny FJKM, endriny voalohany, no narahina. Nisy asa sy fampaherezana taorian’ny fotoam-bavaka. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno sy ny fanolorana dia natao ny fiarahabana apostolika. Ny andinin-tSoratra Masina fiderana dia araka ny ao amin’ny Salamo 108 : 1-6 hoe : « Andriamanitra ô, tafatoetra ny foko ; ny fanahiko no hihira sy hankalaza. Mifohaza, ry valiha sy lokanga ; hifoha maraina koa aho. Hidera Anao eny amin’ny firenena maro aho, Jehovah ô, ary hankalaza Anao eny amin’ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao ; ary mipaka eny amin’ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata any ambonin’ny lanitra Ianao, Andriamanitra ô ; ary aoka ho ety ambonin’ny tany rehetra ny voninahitrao. Mba hahafaka ny malalanao, dia vonjeo amin’ny tananao ankavanana aho, ka valio. »

Ny hira FFPM 351 : 1,3 : Tsy hangina re ny hoby no nanaraka izany ary vavaka fisaorana.

Midera sy mankalaza ary misaotra Anao izahay, ry Tompo ô! noho ny soa rehetra nomenao anay. Misaotra Anao fa afaka manatona Anao amin’ny fifaliana eto amin’ity vavahadin’ny lanitra ity izahay, hihaino sy handray ny Teny fiainana atolotrao anay. Misaotra Anao izahay fa mbola nomenao anjara amin’izao fanompoana masina iarahanay manatanteraka izao. Misaotra noho ny fijoroan’ny SLK eo anivon’ny sahan’ny FJKM manontolo sy eto amin’ny Fitandremana. Mangataka Aminao izahay ho an’ny SLK, mba ho sampana mihavao hatrany amin’ny alalan’ny Fanahy Masina ary ho sampana velona, izay nantsoinao hitondra ny fanilo fahazavana amin’ny fitoriana ny Filazantsaranao, ka hijoroan’ireo mpikambana vavolombelona eo amin’ny ankohonana, ny fiarahamonina, indrindra eo anivon’ny Fiangonana, amin’ny asa fanompoana rehetra ataony, ho porofo fa lehilahy kristiana marina mpitarika manahaka an’i Kristy Lohan’ny Fiangonana izy. Tanteraho sy amarino eto àry, Tompo ô! ny Teninao ny amin’ny fanatrehanao ny olona mivory amin’ny Anaranao fa mangetaheta Anao izahay. Koa tariho amin’ny alalan’ny Fanahinao Masina izahay, amin’ny zavatra rehetra hataonay ho fanomezam-boninahitra ny Anaranao Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy no anandratanay izany vavaka izany. Amen.

FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’ Andriamanitra araka ny Romana 8 : 5-7 hoe : « Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo ; fa izay araka ny Fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny Fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana ; fa ny fihevitry ny Fanahy kosa fiainana sy fiadanana satria fandrafiana an’ Andriamanitra ny fihevitry ny nofo ; fa tsy manaiky ny lalàn’Andriamanitra, sady tsy hainy akory izany ».

 

Natao ny hira FFPM 643 : 1,2 « Ô, mandrosoa mba ho tena mpandresy », dia natao ny vavaka fifonana.

Ry Rainay Izay any an-danitra ô! Miondrika eo anatrehanao izahay. Vao avy nahare ny didinao izahay ka sady mahatsiaro menatra sy mangahiahy fa tsy nahatanteraka izany sitraponao izany. Kanefa misaotra Anao izahay, fa tsy mamaly anay miaraka amin’izay, araka ny fahotanay Ianao, fa mbola mamela anay hibebaka Aminao. Koa indreto izahay manatona Anao, amin’ny fo torotoro sy mangorakoraka, tariho izahay hahay hibebaka marina Aminao, dia mamelà ny helokay ary aza tsarovanao intsony ny fahotanay. Mangataka Aminao izahay, Ray masina ô! diovy izahay ho afa-pahotana amin’ny alalan’Ilay rà soan’i Jesoa Zanakao. Havaozy ny fanahinay mba ho fonenan’ny Fanahinao Masina, ka hiaro anay amin’ny ratsy rehetra araka ny filàn’ny nofo, fa hitomboanay amin’ny fahamasinana kosa. Ray ô! vonjeo izahay fa tsy mahavonjy tena. Tehirizo eo am-pelatananao izahay, fa tsy misy maharombaka ny eo an-tananao. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Zanakao Mpamonjy anay, mihainoa anay, ry Andriamanitra Fitiavana ô! ka valio ny vavakay. Amen.

Nohiraina ny FFPM 383 : 1,3 : Ô, ry mpanota aza mba mandà 

TENY FAMELAN-KELOKA 

Nisy ny Teny famelan-keloka nomena ny Fiangonana teo am-pitsanganana manao hoe : « Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko ; ary Izay rehetra ato anatiko, misaora ny Anarany masina. Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko ; ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra, Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra, Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, Izay manarona famindram-po sy fiantrana anao, Izay mahavoky soa ny vavanao… Dia namaly Jehovah ka nilaza tamin’izay nitsangana teo anoloany hoe : Esory aminy ny fitafiana maloto. Ary hoy koa Izy taminy : Indro, efa nesoriko ny helokao, ary hampiankajoiko akanjo fihaingoana ianao…  Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan’ Andriamanitra ao Aminy kosa isika » Salamo 103 : 1-5a ; Zakaria 3 : 4 ; 2 Korintiana 5 : 21.

Nohiraina ny FFPM 487 : 1,5 : Fanavaozana izay mahagaga . Notononina ny fanekem-pinoana apostolika (laharana voalohany). Nisy vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy avy eo.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy faha 6, Zanaharitsimba Rova, no nitarika izany.

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia :  » Fa efa nomena ny Fanahy Masina «  Asan’ny Apostoly 19 : 2b.

I Josoa izay nandimby an’i Mosesy hitarika ny zanak’Israely tany amin’ny tany Kanana no resahina ao amin’ny Deoteronomia 34 : 9. Nanana fahaiza-manao sy fahalalana manokana izy noho ny Fanahin’ Andriamanitra tao aminy ka vitany ny nitaiza ny olona hankatò sy hiaina ny Tenin’Andriamanitra ary nihaino sy nanaraka azy ny zanak’Israely. Mitaiza antsika mba hanana fahendrena toa an’i Josoa ny Fanahy Masina Izay nomen’ Andriamanitra antsika. Manabe antsika hihavao ny Fanahy Masina hifanaraka amin’ny sitrapon’ Andriamanitra ary miasa ao anatintsika mandrakariva Izy, hahaizantsika manovo ny tena fahendrena. Tokony hangataka fahendrena amin’Andriamanitra isika amin’izay rehetra atao.

Nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny FFPM 768 : 1: Endrey ! Endrey ! Tompo ô ! taorian’ny fanononana ny andinin-tSoratra Masina. Nisy vavaka. Nitohy ny fotoana.

TATITRY NY ASAN’NY SAMPANA

Ny mpitantsoratry ny fivorian’ny SLK Rakotovololona Lova no nanao izany tatitra izany.

Nataony ny tsiahin’ny antom-pisiana sy tanjon’ny sampana. Nisongadina tamin’izany ny hoe mitaona ny lehilahy hanankina ny fiainany sy ny ankohonany amin’ Andriamanitra, ho môdely. Nomarihiny fa tsy mifidy taona ny fidirana amin’izany sampana izany. Ny vinan’ny SLK Foibe dia hoe : “ Mitombo amin’ny fahatsarana, mitombo amin’ny fahamaroana ary mirindra amin’ny fomba fiasa”. Rehefa izay dia novakiana ny hafatra avy amin’ny SLK Foibe, izay mankalaza an’Andriamanitra noho ny faha 40 taona (Kolosiana 3 : 15). Efa voatokana ny ivotoerana any Foulpointe. Anisan’ny ezaka tsangambato ny famoahana boky ho fitaizana ; fananganana zatovo isaky ny Fitandremana ; fividianana fiara tsy mataho-dalana hoentina miasa. Kasaina hotanterahina any Taolagnaro Synodamparitany Ambovombe Atsimo ny 26-28 aogositra 2022 ny fihaonamben’ny SLK. Hisy tafika masina any amin’ny lalampirenena faha 7 sy 13 mandritra ny dia.

Taorian’izany dia nanao ny hira “ Fanahin’ny hazofijaliana ”ny sampana.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Razafimaharo Mamy, Birao Mpitantsoratry ny Fiangonana, no namaky ny vaovaom-piangonana. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Lioka 10 : 20.

Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka :

Asa ivelany 

Alahady 15 mey 2022 : natokana ho fitondrana amim-bavaka sy hanohanana ny mpiasan’ny Foibe, amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana, seho an-tsehatra hiarahana amin’ny Feo dimy sy Laurent Rakotomamonjy.

Asa anatiny 

-Sabotsy 14 mey 2022 amin’ny 3 ora sy sasany : fivoriambe voalohan’ny Sampana Sekoly Alahady “ Antoky ny Famonjena ”, iantsoana ny ray aman-dreny, ny mpampianatra sy ny mpianatra manomboka K7 noho miakatra.

-Alahady 15 mey 2022 : amin’ny 8 ora maraina fivorian’ny mpihevi-draharaha ao amin’ny Akany Rainimamonjy, ivon’ny fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha 60 taonan’ny SAMPATI “ Herin’ny Famonjena “.

-Sabotsy 4 jona 2022 : ivon’ny fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha 20 taona naha Talen’ny Tranomboky Antso an-dRamahaleo Zo.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ralaindimby Haja, Birao Mpitantsoratry ny volam-piangonana, no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 37 : 4-6 izy. Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : fisaorana an’ Andriamanitra sy fangataham-bavaka: tao ny nahazo fahasoavana, ny fianakaviana any ampitan-dranomasina nangata-bavaka, ny zafikely hanala fanadinana.

Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ireo finoana ireto izay nataon’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana ny rakitra dia : FF 29 : 1: Tsy mba hisy reharehako ; FFPM 627 : 1: Vimbino tsara izahay ; FFPM 630 : 1: Ry Jesosy mba tantano ;  Misaotra Anao izahay .

Ny hira vavaka FFPM 4: 4: Mamy ny fitianao no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena. Ny mpitantsoratry ny vola Rajaofetra Philippe sy ny mpitahiry volan’ny SLK Rakotomalala Johary no teo amin’ny alitara nandray ny rakitra faharoa ho fanohanana ny asan’ny SLK.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 213 : 1,2: Ry fanahy mangetaheta. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina sy namaky ny Testamenta Taloha ny mpikambana Ratavilahy Roland. Ny mpanolotsaina Rasolonjanahary Fidy no namaky ny ao amin’ny Testamenta Vaovao. Ny Perikopa voalahatra dia : Deoteronomia 34 : 5–12 ; Jaona 7 : 37–44 ; Asan’ny Apostoly 19 : 1-7.

Natao teo am-pitsanganana ny FFPM 164 : 1: Jesosy irery ihany. Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY (Fintina)

Ny Asan’ny Apostoly 19 : 1-7 no andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatra androany.

I Paoly eto dia nanatanteraka teny fampanantenana ho an’ny vahoaka tao Efesosy. Manodidina ny 25 taona taorian’ny Pentekositra voalohany, nilatsahan’ny Fanahy Masina tamin’ny Fiangonana, no nitrangan’ny tantara : 12 lahy niova fo tamin’ny alalan’ny asa fanompoana nataon’i Apolosy no resahina. Nanana adidy sy andraikitra ity farany nametraka ny maha zava-dehibe an’Andriamanitra.

Mampieritreritra ihany hoe tena nandray ny Fanahy Masina tokoa ve ny nahare ny Filazantsara, mino, vita batisa, tsy sahy miasa, tsy vonona hanolo-tena ? Misy aza mitsoaka, mifanilika andraikitra. Mbola misy ny loham-pianakaviana tsy sahy mitarika ny ankohonany hanatona an’Andriamanitra. Havaozy ny toetra ratsy.

Nomanin’i Apolosy tsara ireto lehilahy ireto (and.5-6) : nazavaina sy notarihina ka resy lahatra. Ny Fanahy Masina nomena no nahavitan’ny olona ny asan’ Andriamanitra, tsy nisy tahotra.

Ny lehilahy rehetra nomen’ Andriamanitra fahasoavana. Aoka tsy hiova amin’izay nanendren’ Andriamanitra sy fanapahan-kevitra noraisina amin’ny fanolorantena. “ Miorena tsara, aza miova ”. Enga anie ho betsaka ny lehilahy hanolo-tena aorian’izao toriteny izao, ho reharehan’ny Fiangonana.

Mandiniha tena raha tena ao aminao marina ny Fanahy Masina. Raha mbola tsy ao aminao izany dia mivavaha mafy mba hanana Azy sy ho afaka miasa.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

Nisy feon-javamaneno fohy. Nihira ny Sampana Taninketsa izay narahin’ny vavaka fangataham-pitahiana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina nitory Teny ihany no nitarika izany. Nisaotra an’ Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana mba hahafahana mijoro vavolombelona rehefa avy nandray ny Fanahy Masina. Voatonona koa ny fanoloran-tenan’ny SLK, ny ezaka sy fandaminana, ny fiombonana sy fifankatiavana, mba hahita fifaliana amin’ny alalan’ny asa tanterahiny, hiroborobo izany sampana izany. Ny eo anivon’ny FJKM mba ho lehilahy mahery, ny sampana manontolo iriana hitoeran’ny Fanahy Masina amin’ny zara fanompoana. Nentina amim-bavaka ny Fiangonana ho jiro manazava ny rehetra izay mbola ao amin’ny maizina ; ny fiainan’ny Fiangonana ; ny tsirairay avy ; ny tokantrano, ny asa sy fahasalamana. Porofon’ny fahasoavana sy fitahiana avy amin’ Andriamanitra ireo nanao raki-pisaorana, Izy mihaino, mamaly vavaka ary manatanteraka izany. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 701 : 1,2: Ny hiran’ny lanitra tsara tokoa .

Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa ; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” Romana 12 : 10 ; Kolosiana 3 : 12b ; Petera voalohany 5 : 5b.

Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka: Mialoka aminao. Nisy ny vavaka mangina sy ny fanononana nyTrinite ary feon-javamaneno.

Nisy asa sy fampaherezana taorian’izay.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto

Nikirakira fafana : Rabako Tovohery, Rajaofetra Arielle

Nikirakira fanamafisam-peo : Randriamahefa Tina

Naka sary : Rabemananoro Jonathan

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra

Alahady 01 May 2022

ALAHADY 1 MEY 2022
« MANAVAO NY FANAHY MASINA »

Alahady faharoa manaraka ny Paska

Alahady Fandraisana

« dia tsy avy tamin’ny asa amin’ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika, tamin’ny fanasan’ny fiterahana indray sy ny fanavaozan’ny Fanahy Masina, » (Titosy 3 :5)

Alahady voalohany ibanjinana ny lohahevitra  « Manavao ny Fanahy Masina ». Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana. Andrianaivomanana Willy Johnson, Mpitandrina miana-draharaha, no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina eto amin’ny Fitandremana kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Azonao henoina ato ny hafatra.

FANOMBOHANA NY FOTOANA 
Ho Fiderana an’Andriamanitra sy fisaorana ny Tompo dia novakina ny Salamo 29 : 1 – 2.

Taorian’ny famakiana ny Salamo dia nohiraina ny FFPM 18 : 1 – 2 «  Ny feonay rehetra izao. »

Vavaka
Nisaorana Andriamanitra noho ny fahasoavany sy fitahiany nahafahana nahatratra izao volana vaovao izao. Nisaorana ny Tompo noho ny fitiavany. Nangatahina ny Fanahy Masina hitari-dalana sy hampifantoka mba hitondra fihavaozana. Nangatahina ny fanatrehan’Andriamanitra ny fotoana.

FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA
Ny Galatiana 5 : 16 – 18 no nangalana ny hafatra ho an’ny mpianakavin’ny finoana.

Taorian’ny fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra dia nohiraina ny FFPM 465 : 3 « Ry Jeso o, ry Jeso »

VAVAKA FIFONANA
Mbola tia antsika Andriamanitra ka nampiseho antsika ny sitrapony. Noho ny tsy fandehanana araka ny Fanahy dia nangatahina ny famelan-keloka sy ny fanadiovana avy amin’Andriamanitra mba ho afa-keloka sy ho afa-pahotana.

Izany vavaka izany dia narahina hira tao amin’ny FFPM 408 : 1 « Jehovah, Ray mahari-po »

 

TENY FAMELAN-KELOKA 
Ny Ezekiela. 36 : 26  sy  Romana ; 8 : 26 no teny nanolorana ny famelan-keloka.

Taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 538: 2 « Finaritra ny masoko »

Ho mariky ny fanambarana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana kristiana Laharana 1.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra K4, Rabodovololona Lydie, no nanao ny fampianarana. Natomboka tamin’ny vavaka ny fotoana. Nisaorana ny Tompo noho ny fanomezany fotoana nahafahana mianatra ny Teniny.  Nangatahina Izy mba hanokatra ny fo amam-panahin’ny mpihaino.
« Fa ny marina ho velon’ny finoany » Habakoka 2: 4b no nakana ny fampianarana.
Tantara fohy : Sady mpinamana tsy nifankafoy i Solo sy Bary no mpiara-miasa. Nahazo iraka ho any amin’ny toerana iray izy roa lahy. Ala mikitroka sady maizina be ilay toerana ary dia very izy roa lahy. Rehefa nandeha dia an-tongotra maharitra izy ireo dia nahita tanàna iray mifefy tamboho avo be. Faly izy ireo fa nahita olona afaka ny hanampy azy. Niahotra anefa satria silamo no tompon’ilay tanàna. Hoy Bary : « Mba hahazoako famonjena amin’ity tompon-tanàna ity dia handainga aho ka ambarako aminy hoe silamo toa azy aho. » I Solo kosa nitsipaka izany hevitra izany fa hijoro amin’ny maha Kristiana azy na inona na inona hitranga. Rehefa nanatona ilay tompon-tanàna dia hoy i Bary : « Mba mangataka fanampiana avy aminao aho fa sady reraka no noana, sady isika rahateo samy silamo ka tokony hifanampy. » Hoy kosa i Solo : « Izaho indray dia Kristiana kanefa mba mila fanampiana aminao noho ny hanoanako sy ny havizanako. Nandeha kely ilay tompon-tanàna. Rehefa niverina izy dia notolorany sakafo i Solo izay nijoro ho Kristiana. Tsy afaka nanome hanina an’i Bary kosa izy satria vao nanomboka ny Ramadan izay fotoana fifadian-kanina ho an’ny mpino silamo. Aoka isika hijoro amin’ny maha Kristiana antsika amin’ny fotoana rehetra.
Taorian’ny hafatra fohy dia nohiraina ny FFPM 761:1 «  Ry Jeso Zoky be fitia. »

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Amparibe Famonjena: “Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Ny Mpitantsoratry amin’ ny Biraom-Piangonana Rakotomanana Andrimbazotiana no namaky ny vaovao. Ny Jaona 4:24 no nentiny niarahaba ny mpianakavin’ny finoana. « Andriamanitra dia Fanahy ary izay mivavaka Aminy dia tsy maintsy mivavaka amin’ny Fanahy sy ny Fahamarinana ».
Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina:

Avy any ivelany
– 20 ka hatramin’ny 27 aprily teo : Fivorian’ny Mpiandraikitra Foibe. Nisy ny tatitra sy hafatra noho izany nilazana fa :

          *Voatolotra ireo komity sy vaomiera.

          *Tontosa ny fifidianana sy fanendrena ireo Prezida Synodaly.

          *Mitohy isaka ny hariva amin’ny 8 ora ny fiombonam-bavaky ny FJKM. Azo tsidihina ao amin’ny Tranonkala FJKM sy pejy Facebook ny mombamomba izany.

          *Ny taom-panavaozana ny rafitra rehetra dia tontosaina ny taona 2024.

          *Ny Synoda lehibe kosa dia efaina ny 2025.

          *Manoloana ny fandrosoan’ny teknolojiam-pifandraisana dia entanina ny tsirairay tsy hanely ny raharahan’ny Fiangonana amin’ny alalan’ireny fitaovan-tserasera ireny.

          *Nentanina ny isam-pitandremana hanefa ny adidy amin’ny kitapom-bola iombonana ho an’ny sekoly FJKM.

         *Natao ny fampahatsiahivana fa ny alahady fahatelon’ny volana mey dia natokana ho alahady hahatsiarovana amim-bavaka ny Mpiasa matihanina eo anivon’ny Foibe FJKM.       

         *Nentanina ny fandraisan’ny mpino andraikitra manoloana ny ady amin’ny herisetra sy mba hampanjaka ny fandriampahalemana.


-7 mey : Hanatontosa vavaka ho an’ny firenena eny Antsonjombe ny Sampana Fifohazana.

– 8 mey : 3 ora hariva, antsan-kira hataon’ ny antoko Mpihira Feo Tantely Ambohitantely manao ezaka Sono. Manasa antsika izy hanatrika izany, ao Ambohitantely.

– 10 jona : Ho fanomanany ny Zaikabe any Antsiranana, ny Aumônerie Universitaire Vontovorona dia manao Déjeuner Concert.
-16-26 jolay : Tafika Masina iombonana tontosaina any Daraina.
– 14 mey : Feno 25 taona ny SEFALA. Tontosaina ao amin’ny Espace Riantsoa Andakana ny fankalazana.


Raharaha anatiny

– 14 mey : Ny SAMPATI dia manana fivoriana iarahana amin’ny Faritra atsinanana izay tontosaina ao amin’ny ENS Ampefiloha.
-Manomboka ny alatsinainy 2 mey ny herinandrom-bokatry ny SLK.
-Alatsinainy 2 mey : Fotoana hiarahana amin’ny AFF.
-Talata 3 mey : Fijoroana vavolombelona mahakasika ny niantsoan’ny Tompo ireo Mpiofana ho Mpitandrina
-Alarobia 4 mey : Famelabelaran-kevitra mahakasika ny Lehilahy kristiana arak’i Paoly
-Alakamisy 5 mey : Famelabelaran-kevitra mahakasika ny andraikitry ny Lehilahy kristiana manoloana ny fiarahamonina.
-Zoma 6 mey : Fanompoam-pivavahana hariva.
-15 mey : Fankalazana ny faha 60 taonan’ny SAMPATI , Fitandremana Amparibe Famonjena.
Nambara ny toetry ny vola
-Mampiantso fivoriana ny Komitin’ny fisotroandrononon’ny Mpitandrina taorian’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.
-Hankalazaina ny 4 jona ny faha 20 taona niasan’Andriamatoa Ramahaleo Zo tao amin’ny Librairie Antso.
-Rakitra « anniversaire » volana aprily :
Nahatratra 68 ireo mpianakavin’ny finoana nanatontosa ny rakitra « anniversaire » androany.
Ny Salamo 45,7b no Teny nentina niarahabana sy nirariana soa ho azy ireo.
Nentina amim-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana ireo  mba hahazo fitahiana sy hivoatra hihoatra ny lasa ary mba homban’Andriamanitra lalandava.


RAKITRA SY FANOMEZANA

Raki-pisaorana sy voady masina :
Nisy ireo nanao raki-pisaorana noho ny nahazoana tombon’andro, nahazoana fahasalamana, nahazoana asa ; tao ireo nahazo valim-bavaka sy fitahiana. Nisy ihany koa ireo nangataka vavaka fifonana, nangataka fahasalamana, fitahiana amin’ny asa sy fianarana ary fikarakarana antontan-taratasy handehanana any Ampitan-dranomasina.
Ireo hira nangatahan’ireo nanao voady sy raki-pisaorana : FFPM 482:2 « Jehovah o ! Ianao nandinika ahy » ; FF 18:1 « Afafazo izay voa mendrika » ; FF 32:1 « Aza avela hahalala » ; FFPM 460:3 « Mamy ny fitianao » ; FFPM 549:1 « Jesosy no asandratro » ;
FF 12:1 « Am-pelantananao ry Raiko » ; FFPM 171:3 « Jeso Mpanjaka malaza » ; 

 Ny hira FFPM 576: 2 « Ry Sakaizan’ny mpanota ! » no notanterahina ho fanolorana ny rakitra

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natomboka tamin’ny fihirana ny FFPM 748 « Havaozy Tompo o ! » ny fankalazana ny Soratra Masina.
Narahina vavaka izany avy eo ho fisaorana Azy amin’ny Teny atolony mba ho vatsy sy fangatahana ny fiasan’ny Fanahy Masina hahafahan’ny fo sy saina mandray tsara ny hafatry ny Tompo.

Ny Diakona Ranivoson Toky no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny ary ny Diakona Rakotomalala Harizo no namaky ny Soratra Masina araka ny Perikopa voalahatra.

Ny Perikopa : Isaia 32: 9-20, Jaona 4: 19-24, Titosy 3: 3-7

Mialoha ny toriteny dia nohiraina ny FFPM 176: 1 – 3 « Avia, Fanahy Masina o ! »

TORITENY

(Fehiny)
Ny Epistily nosoratan’i Paoly ho an’ny Titosy 3 : 3-7 no nangalan’ny Mpitandrina ny hafatra.
Manambara ny foto-kevitry ny Batisa ity andalan-tSoratra Masina ity ary mampiseho ny vokatra azon’ny olona vita Batisa.
Anankiroa ny vokatra azon’ny olona vita Batisa, :

– ny « Fanasan’ny fiterahana indray »

– ny « Fanavaozana eo amin’ny fiainana ».

Anankiroa ihany koa ny asan’ny Fanahy Masina araka ny handraisana ny famelan-keloka arahin’ny fandraisana ny Fanahy Masina. Rehefa mahazo ny famelankeloka ny olona iray izay vao afaka misitraka ny Fanahy Masina hahafahany manana fiainam-pahamasinana. Ny olona itoeran’ny Fanahy Masina dia olom-baovao tsy mitovy amin’ny teo aloha intsony. Eto Paoly dia mampatsiahy fa efa olom-baovao ny olona vita Batisa, ka tokony hanana fiainana mendrika. Ny olom-baovao dia olona niova fo. Ny olom-baovao ao amin’i Kristy dia olona afaka amin’ny famatoran’ilay ratsy, izany hoe afaka amin’ny fanao ratsy rehetra. Ohatra amin’izany ireo Mpiomana ho Mpitandrina rehefa nanao fifanandrinana ara-panatanjahantena, dia sady tsy niteny ratsy izy ireo no tsy tezitra na dia resy sy voadona matetika aza. Efa olom-baovao izy ireo, ka tsy nahitana izany karazam-paharatsiana izany. Efa resin’i Jesoa ny fahafatesana ary natolony antsika mpanara-dia Azy izany fandresena izany. Izay natao Batisa ho an’i Kristy dia mitafy an’i Kristy, ka sady olom-baovao no tonga mpandresy ao amin’ny Tompo. Andriamanitra dia Fanahy, araka izany dia isika mivavaka amin’ny Fanahy ary Fahamarinana no tadiavin’Andriamanitra. Samy manana ny fomba iantohan’Andriamanitra azy ny olona tsirairay. Amin’ny alalan’ny mpanompony ihany no isehoan’ny antson’Andriamanitra, fa tsy hoe sanatria antso sy feo hafahafa miseho amin’ny endrika mahagaga.
Meteza havaozin’ny Fanahy Masina isan’andro ho mariky ny fandraisana ny Tompo.
Taorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny Antokom-pihira Hasin’ny Famonjena.

VAVAKA FANGATAHANA
Manoloana ny toriteny dia nangatahina ny Tompo mba hahatonga ny tsirairay ho tonga olom-baovao.
Nentina amim-bavaka ireo tompon’andraikitra rehetra amin’ny fampandrosoana ny asan’Andriamanitra eo amin’ny sahan’ny FJKM.
Nentina amim-bavaka ny Foibe FJKM, ny Synodamparitany, ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana. Nentina amim-bavaka ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena sy ny zanaka am-pielezana ary ny hetsika rehetra ho tontosaina mandritra ny volana mey. Nentina amim-bavaka ny tompon’andraikitry ny Librairie Antso sy ny ankohonany. Nentina amim-bavaka ny fiomanana amin’ny Vokadehibe Pentekosta. Nentina amim-bavaka ireo sahirana, ireo marary, ireo voafonja amin’ny tsy fidiny, ireo very asa, ny tratra ny kere sy mosary, ny mana-manjo. Nangatahina ny Tompo hanome vahaolana, fampaherezana sy fampiononana azy ireo, nentina amim-bavaka ireo manana hataka manokana sy ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 582 1 « Ry Jeso o ! Tahio izahay »

Niarahana nanonona ny Tondrozotra 2022

Natolotra ny Tsodrano
Teo am-pamaranana dia nohiraina ny FF 7:1 « Tsy hainay ny hangina »

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Teo am-piomanana dia nohiraina ny FFPM 446:2 -3 « Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko ! »
Novakina ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary nohiraina ny Antema 1 « Masina, Masina, Masina ».
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana :
FFPM 244:1 « Ry Jeso ! Mba henoinao ! ; FFPM 261 « Ankehitrio no isehoanao » ;
FFPM 262 « Indreto izahay »

Taorian’ny fisotroana ny kapoaka dia nohiraina ny FFPM 469 « Mamy ry Jesoa ô »  Teo am-panatazana ny rakitra sy fanangonana ny kapoaka dia nohiraina ny FFPM 489 « Tena sambatra sy maha te ho tia »

 

Hafatra fohy« Koa mitafia famindram-po sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetren-tena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin’Andriamanitra sady masina no malala ». Kolosiana 3 :12

TSODRANO
Teo am-pamaranana dia nohiraina ny FFPM 579: 1 « Aza mba mandalo ahy » ary natolotra ny Tsodrano.

Nofaranana tamin’ny vavaka mangina sy ny Trinite masina.

IREO TOMPON’ANJARA


Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Rakotonarivo Hery ary Rajaofetra Antonio

Nikirakira fafana : Rabiazamaholy Mahery

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky

Alahady 24 Aprily 2022

ALAHADY 24 APRILY 2022
“MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO”
Alahady fahaefatra
Alahady I manaraka ny Paska

Ivom-bokatra sady ivon’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 65 taonan’ny

Sampana Tanora Kristiana Zokiny (STK Zo)

« mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.«  2 Timoty 3:17

Alahady miavaka ity alahady ity satria ivom-bokatra ary koa fankalazan’ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny an’Andriamanitra noho ny taon-jobily. Nahatratra 65 taona ny STK Zo. Ny Teny Faneva amin’izany dia noraisiny tao amin’ny 2 Timoty 3:17 « mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.« 

Alahady volalohany manaraka ny Paska sady koa alahady farany amin’ny volana aprily, mamarana ny fibanjinana ny lohahevitra eto amin’ny sahan’ny FJKM, hoe : “Mandresy ny fahafatesana ny Tompo.”, ary alahady nitondrana amim-bavaka ny Asa TOPAZA.

Razafindramboa Vololoniaina, Filohan’ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina misotro ronono, Rabehatonona James, Filoha maharitra tao amin’ny Fifohazana Foibe, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny litorjia fahatelo no narahina.

Nisy ny fivoriana ankatoky ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo taorian’ ny fanompoam-pivavahana. Azonao henoina ato ny hafatra.

FISAORANA SY FIDERANA

Feon-javamaneno teo am-pidirana, ary rehefa vita ny Fiarahabana Apostolika dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 96 :7-13, ho fiderana an’Andriamanitra.

Rehefa izany dia nasandratra ho fiderana ny hira FFPM 171 : 1 – 3Jeso Mpanjaka malaza”.

 VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Dera no natolotra an’Andriamanitra, fisaorana noho ny fahatanterahan’ny herinandrom-bokatra sy ny faha 65 taonan’ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny. Nangataka ny Fanahy Masina, ny hahazo hery sy hitombo finoana.

Natao ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra izao fotoana izao.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Razafindratsima Lalaina, mpampianatra ao amin’ny K1 no nitondra ny fotoana.

Ny Teny araka ny Ohabolana 1:10:  » Anaka, raha taomin’ny mpanota ianao, aza manaiky” no noraisiny nitondrany ny fampianarana.

Nivavaka izy teo am-piandohana, nametraka ny fotoana eo am-pelantanan’i Jesoa.

Tantaran’i Lita sy Soa, zaza niaraka notinaiza izy mianadahy, samy mpianatra Sekoly Alahady, mpinamana tsy mifankafoy, saingy samy hafa ny toetra. I Soa tia mianatra Sekoly Alahady sy milamina. I Lita kosa be setrasetra, tia adiady, tsy mifantoka amin’ny fianarana Sekoly Alahady. Nandeha ary niaraka nividy zavatra izy mianadahy. Diso famerim-bola ilay mpivarotra dia faly Lita, ka nandeha nitsoaka haingana niaraka tamin’ny vola. Naka vola tsy an’ny tena ka aiza haveriko, hoy Soa, fa tsy sitrapon’Andriamanitra ny maka vola tsy an’ny tena. Izany no fampianarana azon-dry zareo.

Ny hafatra : Ny zanak’Andriamanitra dia manao ny sitrapon’Andriamanitra mba tsy ho voatarika amin’ny ratsy. Mila mifantoka amin’ny fampianarana. Mila mandray an’i Jesoa marina.

Nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ary ny rehetra namerina ny Teny: “Anaka, raha taomin’ny mpanota ianao, aza manaiky”.

Taorian’izany dia natao ny hira FFPM 452:1 “Tompo ô, ovay ny foko, nofaranan’ny mpitarika tamin’ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana nohiraina ny FFPM 226 “Tompo ô, mba te hihaona”.

Ireo mpikambana ao amin’ny STK Zo no tompon’anjara nivavaka sy namaky ny Soratra Masina. Razafindramamba Andry no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny ary Andriambeloson Tifanny sy Rabarijaona Diamondra no namaky ny Teny voalahatra.

Ny Perikopa : Ohabolana 10:1-12 ; Jaona 20:26- 31 ; 2 Timoty 1: 6-12.

Teo am-pitsanganana no niarahan’ny Fiangonana ny FFPM 205:1-2Ny Teninao rehetra mialoha ny toriteny.

TORITENY

Niarahaba ny Fiangonana, niarahaba ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny ny Mpitandrina Rabehatonona James. Nanao Fijoroana vavolombelona mialoha ny nitondrany ny hafatra. Misy fahagagana betsaka, hoy izy, eto amintsika FJKM nefa tsy tabatabaina. Misy ny fitsanganana amin’ny maty.

Izaho, hoy izy, tsy mba nahalala aretina izany, fa betsaka ny “accidents” efa nahazo ahy. In-dimy. Lazainy ho fanomezam-pahasoavana. Mpanoratra boky izy. 91 no isan’ny boky efa navoakany. Amin’ny alina izy no tena manoratra ka fotoana fohy dia fohy no hatoriany. Ny antoandro no matory anaty fiara, avion, sambo…

Ny loza nahazo azy farany dia nandeha nampanao “recyclage” tany Antsohihy. Tena voa mafy, tsy nantenaina ho velona intsony. Nandritra ny 8 volana tsy afaka niteny, tsy nitsangana, tsy afa-nipetraka … nefa tsy masaka ny lamosina. Nandritra izany dia nieritreritra lalina sy nanoratra : inona no mahatonga ny aretina ? no mahatonga ho tsy afaka aretina ? Nanoratra boky tantara 5 mn ho an’ny Sekoly Alahady… Nahazo valim-bavaka izy, avy tamin’ny Fiangonana, Fifohazana… Raha nivoaka ny hopitaly dia, hoy ny mpitsabo, hoe mandeha “chaise roulante” mandrakizay, nefa herinandro fotsiny taty aoriana dia afaka nandeha sy niteny. Aza mijery fahagagana atsy sy ary, hoy izy, fa ato amin’ny FJKM dia misy fahagagana.

Rehefa izay, dia noraisiny ny Teny Fanevan’ ny Tanora Zokiny, nitondrany ny hafatra.

II Tim. 3 :17: « mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra.« 

Raha mba hatao toy ny hiakan’ny SAMPATI moa ?

Rehefa miantso hoe “Tanora Zokiny !”  dia ny valiny telo : “Tanora Zokiny !”  Vonona ! ; “Tanora Zokiny !”  Tanteraka ! ; “Tanora Zokiny !”  Miasa tsara !

Ny olon’Andriamanitra dia tanteraka, vonona sy miasa tsara.

Fiainantsika amin’ny fotoana rehetra izany Teny izany, amin’ny Asa fanompoana tanterahintsika.

 

 • Tanteraka tsara

Tanteraka : io no antsoin’ny teolojianina hoe “radicalité de l’Evangile”. Tsy maintsy tanteraka ianao. Izany no antom-pahavelomantsika: ny hanao ny olona ho tanteraka.

 • “Mission” ny Fiangonana.

Rehefa te ho tanteraka ianao na hahatonga olona ho tanteraka dia ataovy izay hampihaonana azy amin’i Kristy. Izany no manamboatra ny fiainantsika iray manontolo. Izay hahatonga ny olona ho amin’ny fibebahana.

Ny fibebahana dia hoe :

-Miova Andriamanitra no dikany. Manaiky ilay Andriamanitra velona;

-Manitsy ny filàna eo amin’ny fiainana satria nomen’Andriamanitra Fanahy mahery ianao hanitsy ilay filàna ao aminao;

-Manao an’i Jesoa Kristy ho ambony indrindra (priorité) eo amin’ny fiainana;

-Manongotra ny tsy izy ary mamboly ny vaovao (ny asan’ny Fanahy, ny sitrapon’Andriamanitra, soatoavina tovozina amin’ny Tenin’i Jesoa Kristy).

 • Vonona tsara (prévoyant)

Vonona na inona na inona trangan-javatra dia zakanao, tantinao.

Ahoana  no hahatonga ny olona ho vonona tsara, manana antoka (assurance), manana fahatoniana (paix) ?

Ambolena ny fahavononana hiatrika ny zavatra rehetra. Izay fahavononana izay no takian’Andriamanitra. Ety an-tany no hahitanareo fahoriana, hoy Jesoa. Ary mbola misy zavatra tsy ampoizina eto, fa avelao hitranga izay hitranga, avelao ho avy izay ho avy. Ny fanananao fiombonam-piainana amin’i Jesoa no hananao fahavononana ary io no hanananao fahatoniana sy filaminana.

 • Miasa tsara

Fotokevitry ny protestanta “réformé” dia hoe : Miasa tsara, miasa mafy. Mikendry ny voninahitr’Andriamanitra, miasa ho an’Andriamanitra.

Ny Teny ao amin’ny Apokalypsy izay fampiasa indrindra rehefa misy manjo dia hoe “Sambatra ny maty, dia izay maty ao amin’ny Tompo hatramin’izao, fa hitsahatra amin’izay nisasarany izy ; fa ny asany manaraka azy. Misy vokany andrasan’Andriamanitra aminao.

Ny finoana tsy misy tantarany, fa ny asa misy.

Ry Tanora Zokiny ! Misaotra an’Andriamanitra noho ny asan’ny Fanahy. Nanomezanareo ny Fiangonana ho fijoroana vavolombelona ity Teny Faneva ity.

Ry Tanora Zokiny ! Tanteraka tsara, vonona tsara, miasa tsara

Isika rehetra, satria olon’Andriamanitra isika, ny asantsika dia ny hitaona ny olona  ho amin’ny fahatanterahana, hitaona ny olona  ho amin’ny fahavononana, hitaona ny olona handray andraikitra hiasa tsara. Amin’izany rehetra izany ho faly aminao ny Tompo ary hiteny aminao izy hoe: “ry mpanompo tsara sady mahatoky ; nahatoky tamin’ny kely ianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be ; midìra amin’ny fifalian’ny tomponao.”

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amen.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny ary nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Nifona satria tsy nanatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra. Menatra satria ny fahendren’ny maha olona no nentina nanaovana ny Asa. Misaotra anefa fa mamela hibebaka ny Tompo. Ny ran’i Jesoa no hanadio ary hanome ny fanahin’ny fahendrena. Mangataka mba ho olona vonona hanao ny Asa tsara rehetra.

Taorian’ny vavaka dia natao ny hira FFPM 445 : 3 :Jesoa mora fo indrindraary rehefa izany dia natolotra ny Teny famelankeloka.

TENY FAMELANKELOKA

Izao no Teny famelankeloka avy amin’ny Tompo, noraisin’ny Fiangonana:

Jeremia 31 :3: Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao.

Zakaria 3 :4:  Indro, efa nesoriko ny helokao, ary hampiakanjoiko akanjo fihaingoana ianao.

II Korintiana 5:21: Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao Aminy kosa isika.

Natao ny hira FFPM 547:1 Ry Jesoa Masoandronay.”

Nanambara ny finoany tamin’ny fanononana ny Fanekempinoana faha 4 ny Fiangonana.

Nipetraka nanao vavaka mangina tao anaty feo-javamaneno.

TATITR’ASA

Rahajanirina Michelle, Mpitantsoratry ny STKZo, no nanatanteraka izany.

Nisaotra ny Tompo izy noho ny faha 65 taonan’ny STK Zo sy ny herinandrom-bokatra.

Nanao tsiahy fohy mahakasika ny 65 taona.

Ny Teny Fanevan’ny Sampana hatramin’izay ka hatramin’izao dia ny Romana 12:11Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo”.

Nanao ny tatitry ny Asa aprily 2021 hatramin’ny aprily 2022.

Nanentana ny hidiran’ny mpikambana vaovao.

Rehefa vita ny tatitra dia nitsangana nanao ny hira «Andriamanitra ! He mahagaga»

 ny mpikambana rehetra.

Any ivelany

–          01 mey : Rindin-kira ao amin’ny FJKM Andrainarivo Fahasoavana, manomboka amin’ny 2ora 30, ho famaranana ny faha 45 taona naha mpamorokira an’Atoa RAKOTONIRINA Jean de Dieu. Ny RINDRAMPEO ( Hosana Ambohijatovo , Kerobima Ankatso , KT Ambatovinaky, Ny Koraita Manarintsoa ary ny Ampifitia Isotry Fitiavana ) no hanatanteraka izany.

–          07 mey : vavaka ho an’ny firenena noho ny faha 40 taona ny SAFIF Foibe. Tontolo andro ao Antsonjobe .

–          TPM Ambatonankanga : Mangataka tolotanana ireo mpiomana ho mpitandrina taona faha V andiany  SAHY ho fanampiana azy ireo amin’ny famoahana ho mpitandrina amin’ny volana Jolay . Misy ny valopy fandraisana anjara amin’izany azo raisina ao amin’ny biraon’ny Fiangonana

Eto an-toerana

–          Toa ny mahazatra ny fotoanan’ny Sampana mandritry ny herinandro

–          Nivahiny teto amintsika ny FJKM Iombivato ary nivarotra mangahazo au caramel anaty “barquette” ho fanampiana azy ireo amin’ny ezaka adidy

–          30 aprily : hetsika “tontolo andro kolontsaina sy fialamboly”  eny amin’ny Kolejy Pault Minault Androhibe, karakarain’ny Komity faha 20 taona naha talen’ny trano famoaham-boky ANTSO an’Atoa Ramahaleo Zo.

Hafatry ny Mpitandrina

Nisaotra an’Andriamanitra noho ity fotoana ity.

Nisaotra ny Birao sy ny komity 65 taona ary nitsodrano azy ireo.

Nisaotra ny Mpitandrina misotro ronono, Rabehatonona James, izay Filoha maharitra tao amin’ny Fifohazana Foibe.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Razafindrabe John Bam no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.

Ny hiran’ny RFF “ Ianao no heriko” ; HAFA “ Entre tes mains” ; ny hira FF39:2 ; FF 3:1 sy ny Antema 16 no nangatahin’ireo  nanao voady sy raki-pisaorana.

Ny hira FFPM 275:1 Raisonao, ry Tompo soa no notanterahina ho fanolorana ny rakitra.

ASA VAVOLOMBELONA

Natao ny hira FF 39:2 “Faniriako”.

Ny Asa Vavolombelona notanterahin’ny Fiangonana dia ny sakramentan’ny Batisa ho an’ny zaza Ratiarison Isaia Joris Edgar.

Nanatanteraka ny anjara ny Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF), tamin’ny alalan’ny hira: “Holy, Holy, Holy”.

 VAVAKA FANGATAHANA

Nisaotra an’Andriamanitra nanome ny finoana fa mandresy ny fahafatesana.

Nisaotra noho ny ivom-bokatry ny STK Zo sy ny fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha 65 taonan’ny Sampana.

Nisaotra satria nahazo hafatra lehibe sy iraka ho tanteraka sy vonona ka hiasa tsara. Nivavaka ho an’ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, mpitory Filazantsara, toby masina, akany fitaizana. Nahatsiaro koa ny foibe FJKM, nitondra tamim-bavaka ny Synodamparitany rehetra. Nametraka eo am-pelantanan’ny Tompo ny zanaka am-pielezana eto an-toerana sy any ivelany. Nivavaka ho an’ny akany Topaza sy Tangaina. Nivavaka koa ho an’ny mpanompon’Andriamanitra nitondra ny hafatra sy ny ankohonany, nametraka azy eo am-pelantanan’ny Ray, mbola hahasoratra boky. Andriamanitra hitahy ny Birao sy komity ary ny mpanohana ny STKZo, hitari-dalana Izy Tompo mba ho Sampana mijoro. Mivavaka ho an’ireo SSAA ao anaty fankalazana sy ny fisotroandrononon’ny Mpitandrina. Mivavaka koa ho an’ny fiombonan’ny kristiana eto, miomana ho an’ny vokadehibe. Nahatsiaro ireo sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo, ny tratran’ny tsy fidiny ka voafonja, ny traboina tsy manan-kialofana, ny tratran’ny kere; izay tsy takatry ny vavaka hotsinjovina ary koa ireo manana hataka manokana. Nitondra tamim-bavaka manokana ireo nanao voady sy raki-pisaorana. Nofaranan’ny Mpitandrina tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 146:1 “Anao ny dera, ry Zanaky ny Ray,

Notononina ny Tondrozotra 2022 .

Natolotra ny tsodrano

ary ny Antema 16 no hira farany ary nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ao am-po.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”

Amen.

IREO  TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Irimanana Eninkaja, Rabiazamaholy Mahery

Nikirakira fafana : Rakotonarivo Vatsy

Nikirakira fanamafisam-peo : Ramahery Yves

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

 

Alahady 17 Aprily 2022

ALAHADY 17 APRILY 2022 “MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO” ALAHADIN’NY PASKA

 » Fa isaorana anie Andriamanitra, Izay manome antsika ny fandresena amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompontsika » IKorintiana 15:57-58

Fotoan-dehibe nankalazan’ny Mpino Kristiana ny Fandresen’ny Tompo androany alahady 17 aprily 2022. Ny lohahevitra banjinina sy mbola ifampitaizana eto amin’ny sahan’ny FJKM di any hoe “ Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ”.

Andrianaivomanana Willy Johnson, Mpitandrina miana-draharaha, no nitarika ny fotoana. Ramatoa Raharijaona Bodo no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny ary nanao ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatry ny Tompo.

Ny IKorintiana 15:57 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana ary ny fiarahabana apostolika dia niroso tamin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ny Fiangonana.

Novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 96:1-6: “ Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Mihirà ho an’i Jehovah ry tany rehetra. Mihirà ho an’i Jehovah, misaora ny anarany. Lazao isan’andro isan’andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin’ny jentilisa ny voninahiny, Ary any amin’ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, Sady mahatahotra fa ambonin’ny Andriamanitra rehetra. Fa ny andriamanitry ny firenena dia tsinontsinona; Fa Jehovah no nanao ny lanitra. Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany; Hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin’ny fitoerany masina.” Amen.

Noventesina ny hira FFPM 146:1-3 “Anao ny dera”.

Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana noho ny nahafahan’ny mpianakavin’ny finoana nankalaza ny andro Paska 2022. Manompo Andriamanitra velona isika. Isaorana ihany koa ny Tompo noho ny nahafahana miara-miombom-bavaka satria roa taona misesy izao no tsy afaka niara-nankalaza izany andro Paska izany. Koa hira fiderana no nasandratra ary ny Firaisana latabatra amin’ny Tompo dia efa fandresena ho an’ ny mpino.

VAVAKA FIFONANA SY FAMELAN-KELOKA

 Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika « . IJaona 5:4

Nohiraina ny FFPM 142:4-5 “Tafatsangana tokoa”. Taorian’ny vavaka fifonana, ny hira FF 20 “Jeso Fitiavana” no noredonina ary narahan’ny Teny famelan-keloka izay nataon’ny mpitarika.

Fa Izy nanendry ahy tamin’ny tanany ankavanana ka nanao hoe: Aza matahotra, Izaho no Voalohany sy Farany. Dia Ilay velona, efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakarizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin’ny fahafatesana sy ny fiainan-tsy hita”. Apokalypsy 1:17b-18.

Natao ny hira FFPM 141:1 Efa velona tokoa”, ary niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahatelo. Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Nohiraina ny FFPM 758:1: “ Tsarovy e! rankizy ” mialoha ny nitondran’ny mpampianatra K7 Raverombolamanana, ny hafatra fohy ho azy ireo. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Ohabolana 22:6: “ Zaro amin’ny làlana tokony alehany ny zaza, ka rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin’izany. ” no nangalana ny hafatra fohy.

Hafatra nampitaina:

–        Izao taonanareo izao rankizy sy tanora no tsara hizaranareo manao zavatra tsara.

–        Ny ratsy tsy mila ampianarina fa tonga ho azy. Ny mianatra ny tsara no mila fotoana ela.

–        Maniry ny ankizy sy ny tanora ho olom-banona ny mpanabe sy ny ray aman-dreny.

Tian’ny Tompo hamafisina amintsika amin’izao andro Paska izao ny hahatonga antsika ho tena mpandresy amin’izay endri-pahafatesana misy eo amin’ny fiainantsika. Antony lehibe mahatonga ny ray aman-dreny sy ny mpanabe tsy mikely aina mampianatra ny Tenin’Andriamanitra ny hahatonga anareo hino an’i Jesoa sy ho olom-banona araka an’Andriamanitra mandra-pahantitra anareo.

–        Ny hoe “Zaro amin’ny lalana tokony alehany” eto dia izay lalana marina nosoritan’Andriamanitra fa tsy izay heverintsika ho marina akory. Ny lalana marina dia hahatonga anareo hino an’i Kristy. Ambaran’ny Tenin’Andriamanitra fa “ I Jesoa Kristy no lalana sy fahamarinana ary fiainana ”.  

Ho fehiny, tantara mahakasika an’i Mino, ankizivavy 9 taona, no entina amintsika. Efa nozarin’i Dada sy Neny manao fotoam-bavaka isan-kariva ao an-trano i Mino. I Dada sy Neny no manao ny vavaka fangatahana amin’ny farany. Tsy mbola nahatsiaro nandray valim-bavaka tamin’ny olana iray lehibe tao amin’ny an-tokantrano anefa izy ireo, na dia efa ela aza no nangataka izany tamin’ny Tompo. Nolazain’i Dada sy Neny tamin’i Mino izany, mba hataony antom-bavaka manokana izany olana efa nivavahana ela izany. Nahavariana fa afaka andro vitsy monja dia novalian’Andriamanitra mihoatra noho izay nangatahana ilay olana lehibe nentina tamim-bavaka. Ny ankizy sy ny tanora tokoa, rehefa zatra mivavaka sy mahery mivavaka dia henoin’i Jesoa manokana. Taty aoriana dia lasa dokotera mpitsabo sy mpitory Filazantsara nikoizana tamin’ny marary i Mino.

Na dia aorian’ny fahafatesana aza dia mbola hanomanan’i Jesoa fiainana izay rehetra mino Azy.

VAOVAOMPIANGONANA

IKorintiana 15:58 “… miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo”.

–        Raharaha anatiny

o   Fanatanterahana ny Voka-dehibe hataon’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena: Alahadin’ny Pentekosta.

o   Herinandrom-bokatry ny STKZo, manomboka ny alatsinainy 18 aprily.

o   Fivorian’ny Mpihevidraharaha: sabotsy 23 aprily, amin’ny 8ora maraina.

o   Ankatoky ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo: alahady 24 aprily

o   Sekoly alahady, K1 hatramin’ny K10, hanao fampianarana fivoahana an-tsaha ny sabotsy 23 aprily. Toerana: Antsofinondry. Fiaingana: 7ora30 eo amin’ny Sekoly Saint-Michel Amparibe.

o   Sampana Laika, fivoriamben’ny sampana ny sabotsy 23 aprily amin’ny 10 ora, ao amin’ny Akany Rainimamonjy.

Nisy ny fifampiarahaban’ny mpianakavy ny finoana noho ny nahatratrarana ny Paska 2022, izay notarihin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina. Tao amin’ny andinin-tSoratra Masina Romana 8:37:  no nakana izany: “Mpandresy ao amin’i Kristy… iainantsika ry Amparibe Famonjena ”.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Salamo 8:1: “Jehovah Tomponay o, endrey ny voninahitry ny anaranao amin’ny tany rehetra, nataonao eny amin’ny lanitra ny voninahitrao”.

Hira voady nangatahana : RFF : Ampianaro – FF 32:3 : “Aza avela hahalala” – Mialoka Aminao – RFF : Ianao no heriko.

Noredonina ny hira fanolorana ny rakitra FFPM 432:2:  “ Mandra-pihavin’ny Tompo mivavaha

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Mialoha ny fankalazana ny tenin’Andriamanitra dia nohiraina ny hira FFPM 133: 1: “Efa namangy ny olony”. Nitondra amim-bavaka ny Soratra Masina sy nanao ny vakiteny, araka ny Perikopa androany, Ramatoa Raharijaona Bodo. Izany dia nalaina tao amin’ny Testamenta Taloha Isaia 25:1-9 sy Testamenta vaovao Jaona 20:1-10; IKorintiana 15:57-58.

Noredonina ny hira FFPM 164:1 “ Jesosy irery ihany ” .

TORITENY

Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Teny nangalana ny hafatra, nandraisana izany fitaizam-panahy izany dia avy ao amin’ny Soratra Masina IKorintiana 15:54:Ny fahafatesana noresena ka levona”.

Hafatra roa no tsoahina ao anatin’io andinin-tSoratra Masina io:

 • Finoana azo antoka :

Ny teny “noresena” eto araka ny teny grika, dia azo adika ihany koa hoe : nongotana, natelina, lany, potika, ka tsy hita intsony. Toy ny biby kely natelin’ny biby lehibe noho izany ny fahafatesana.

 • Fanantenana mafy orina

 Rehefa niseho tamin’ny mpianatra 11 lahy i Jesoa dia nanolotra sy nandray ny Fanahy Masina ireo mpianatra ireo. Velona ny fanantenana na dia efa saika niverina amin’ny asa sy ny fiainana andavanandrony aza ireo mpianatra ireo. Raha mpanohitra resy dia tsy nahita afitsoka intsony.

Voatelina ny fahafatesana, ny fahafatesana dia fahavalo goavana ary matahotra daholo ny zavaman’aina rehetra. Manomboka teo rehefa naseho ny sary hoe ny biby kely laniny biby lehibe dia natahotra daholo ny rehetra. Hoy ny tenin’ny Soratra Masina “Raha zanaka no hanafaka dia ho afaka tokoa ianareo”.

Isaia 25:8 “Hofoanany tsy hisy mandrakizay fahafatesana”. Raha tsy efa nitsangana ny Tompo dia tsy mino ny mpianatra. Ny fitsanganan’ny Tompo tamin’ny maty no fototry ny toriteny sy ny finoan’ny Kristianina. Maty maritiora daholo ireo Apostoly rehetra satria mafy ny fanenjehana. Matoa isika maharitra dia noho ny finoana.

Taorian’ny feon-javamaneno fohy dia nanao ny anjara hirany ny STK.

VAVAKA FANGATAHANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana.

–        Misaotra noho ny nahafahana niara- niombom-bavaka tamin’izao Paska 2022 izao.

–        Mivavaka ho an’ireo toby masina, ireo akany fitaizana, ny isan-tokantrano, ny isam-pianakaviana ary ny faritra rehetra.

–        Mivavaka ho an’ny Foibe FJKM, ny Filoha ary ny Birao miara-miasa, mba hahatanteraka ny asa.

–        Mivavaka ho an’ny Synodamparitany rehetra ary indrindra ny Synodam-paritany andrefana.

–        Mivavaka ho an’ny toerana Antananarivo renivohitra izay sehatra iasana, ho an’ny Kristiana rehetra, ny zanaka any am-pielezana na aiza na aiza misy azy ireo. Aza avelanao ho mpianatra manadino fa mahatsiaro ny iraka ataonay izahay, ry Tompo.

–        Mivavaka ho an’ireo sahirana, ireo marary, ireo mana-manjo, ireo voafonja tsy fidiny, ireo tratran’ny kere, ireo traboina, ireo tsy manan-kialofana.

–        Mivavaka ho an’ireo mpanompo mahatsiaro ny fahasoavanao ry Tompo, ireo saika tratran’ny loza ka narovanao tamin’ny sandrinao mahery ry Tompo.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka fangatahana izany.

FAMARANANA

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 128:1 “ Efa velona ny Tompo ” ary novakiana ny tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Ny andininy fahatelo amin’io hira io ihany no notohizana. Nipetraka ny Fiangonana nanao ny vavaka mangina, notononina ny Trinite masina.

Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.

Feon-javamaneno teo am-piravana.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson, no nitarika ny fanompoam-pivavahana nandritra ny Fandraisana.

Ireo hira natao:

Hira FF 39:1

Antema 1

FFPM 184

FFPM 98

FFPM 107

FF 41

FFPM 310: 1

Natao ny vavaka. Notantazana ny raki-pisaorana ary nangonina ny kapoaka.

Hafatra :

« Fa na dia tsy manatrika anareo amin’ny nofo aza aho, dia manatrika anareo ihany amin’ny fanahy ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsi-fiovan’ny finoanareo an’i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana ». Kolosiana 2 :5-7

IREO TOMPON’ANJARA

 • Mpitendry orga: Rabiazamaholy Mahery – Rabiazamaholy Hery Lanto
 • Nikirakira fafana: Randriamasimanana Andrinavalona
 • Nikirakira fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova
 • Naka sary: Rabemananoro Jonathan
 • Nandray an-tsoratra: Raoliarizaka Bakoly

Alahady 10 Aprily 2022

ALAHADY 10 APRILY 2022
“ MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO ”

Alahadin’ny sampandrofia

Ivombokatry ny sampana Dorkasy

« Ary izany no nitsenan’ny vahoaka Azy, satria efa reny fa nanao izany famantarana izany Izy. » Jaona 12 : 18

Alahadin’ny Sampandrofia androany ary koa alahady ivombokatry ny Sampana Dorkasy eto amin’ny Fitandremana.

Ny lohahevitra banjinina eo amin’ny sahan’ny FJKM dia hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ».

Ny Filohan’ny sampana Rakotonarivo Ramanantsoa Domoina no nitarika ny fotoana ary Ramatoa Raharijaona Bodo kosa no nitondra ny hafatra.

Ny litorjia endriny fahatelo no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA.

Nisy feon-javamaneno fidirana. Rehefa izay, dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 15 hoe : « Jehovah ô, iza no hitoetra ao amin’ny tabernakelinao? iza no honina ao an-tendrombohitrao masina?

Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony; Tsy manendrikendrika amin’ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hahafa-baraka ny namany, Tsy manaja ny ratsy fanahy, fa manome voninahitra ny matahotra an’i Jehovah; tsy mivadika amin’ny fianianany, na dia maningotra ny tenany aza, Sady tsy mampihana ny volany, na mandray kolikoly hanameloka ny marina, izay mitandrina izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay». Amen.

Noredonina ny hira FFPM 151 : 1, 3 « Miakara miakara » natao tamin’ny feon’ny fifohazana ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno. Nitohy avy hatrany ny fotoana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy fahafito, Randriamahefa Thierry, no nitarika izany. Niainga tao amin’ny bokin’ny Romana 8 : 28Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo”.

Tantara sy fanoharana no nentiny tamin’izany. Nisy tanora izay, hoy izy, izay tena sady mazoto amin’ny asa fitoriana no mazotoa amin’ny fianarana. Rehefa zoma hatramin’ny alatsinainy izy dia mandeha manao ny asa fitoriana ary rehefa talata hatramin’ny alakamisy kosa izy dia mianatra.

Indray andro, nirahin’ny Mpitandrina izy, toy ny mahazatra, manao ny asa fitoriana. Fanadinana izy any am-pianarana ny herinandro manaraka, ka tsy maintsy tonga maraina ny alatsinainy. Avy be nefa ny orana, ary tena tsy nisy fiara afaka nandeha mihitsy. Tsy afaka niatrika ny fanadinana izy noho izany, ka tsy nahazo ny mari-pankasitrahana hahafahana miatrika “stage”, izay tokony ho atao taorian’ny valim-panadinana.

Tena nalahelo izy ary nanapa-kevitra fa tsy handeha hanao ny asa fitoriana intsony, tsy nety tonga tany am-piangonana intsony.

Indray andro anefa, dia nisy olona iray tonga tao aminy hilaza vaovao. Nilaza io olona io fa niharan-doza ireo olona niara-nianatra taminy, izay nandeha nanao “stage” ka maty avokoa.

Tonga saina izy tamin’izany ary dia niverina nibebaka tamin’Andriamanitra. Izay hoy ilay mpitarika hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra.

Natsangana ny ankizy sy ny tanora nanao ny hira FFPM 787 : 4 “ ‘Zay mahakolokolo”. Nisy vavaka taorian’izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 205 : 4 “ Ny teninao rehetra ”. Razanarivelo Laure  no nanao ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ary Razafy Andrianaivo Michelle no nanatanteraka ny vakiteny. Samy mpikambana ao amin’ny Sampana Dorkasy ireo tompon’anjara ireo. Ny Perikopa : Isaia 26 : 1-11; Jaona 12 : 12-19 ; Romana 8 : 31-39.

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 314 : 4 “ Injany misy feo ” mialoha ny toriteny.

 

TORITENY

Alahadin’ny Sampandrofia ny andro anio. Ny Filazantsara araka ny Jaona 12 : 18 no nitondrana ny hafatra: “Ary izany koa no nitsenan’ny vahoaka Azy…”.

Ny hoe “Azy” dia soloina hoe Izy na i Jesoa.

Nanomboka nihasarotra ny fisehoan’i Jesoa teo amin’ny vahoaka satria misy ny fikasana hamono Azy.

Ity fiakarana any Jerosalema ity dia efa voasoratra hatry ny ela. Nomen’ny mpitoriteny lohateny moa ity anio ity, ka nataony hoe “Ny fitsenan’ny vahoaka an’i Jesoa Kristy”.

Misy hevitra roa no nitondrany sy nampitany ny hafatra :

– Nino ny famantarana nataon’i Jesoa Kristy ny vahoaka.

– Nanandratra an’i Jesoa Kristy ny vahoaka.

 1. Nino ny famantarana nataon’i Jesoa Kristy ny vahoaka

Nisy ny fahagagana nataon’i Jesoa mitory ny maha Mesia Azy ary nisy ihany koa ny fahagagana fanafahana amin’ny geja mampahory eo amin’ny fiainana. Izany rehetra izany dia mitory ny fiainan-danitra izay mitondra fiadanana zato isan-jato.Noho ireo famantarana ireo, teraka ny fihetsiky ny vahoaka nampiseho ny finoana tao anatiny.

 • Tsy natahotra ireo vahoaka ireo : na dia nisy aza ny sakana dia nahofahofany ny lambany. Ny finoana tao anatiny dia tena zava-dehibe satria nanala ny tahotra tao aminy. Izany finoany izany no nitsenany ny Tompo.
 • Nahatoky ny fahefana nananan’i Jesoa ireo vahoaka ireo : resy lahatra ireo ny amin’ny maha Mpamonjy an’i Jesoa Kristy.

Ho antsika amin’izao vaninandro izao dia ny ao amin’ny Romana 8 : 35; 38; 39 no fihetsika tokony hananantsika. Tsy tokony hisaraka amin’Andriamanitra isika, na inona na inona zavatra manjo sy mitranga.

Raha manana finoana ianao dia manana hery sy fahefana. Raiso izany finoana izany hoy ny mpitoriteny. Raha efa manana ianao dia ampitomboy. Hafa mihitsy izany finoana kristiana izany. Nanentana ireo Dorkasy ny mpitoriteny mba hanamafy izany finoana izany. Anisan’ny asa ataon’ny Dorkasy ny famangiana ireo vehivavy voafonja. Ny finoana ao anatiny no manosika sy manampy azy ireo amin’ny fanatanterahana izany.

Maro ny endrika azo hanehoana izany finoana izany hoy ny mpitoriteny.

2. Nanandratra an’i Jesoa Kristy ny vahoaka

Ny hoe fanandratana indray dia hoe fampiakarana ambony ary fankasitrahana. Rehefa nitondra zava-dehibe teo amin’ny fiainan’ny olona iray ianao dia ankasitrahany, omeny voninahitra. Matetika mpanjaka no omena izany.

Misy antony roa no nahatonga ny vahoaka hanandratra Azy.

 • Noraisiny ho toy ny mpanjaka lehibe Jesoa. Jesoa izay tonga hanafaka amin’ny fanjanahana. Ny finoana dia efa tao anatin’ireo vahoaka ireo.
 • Ilay hiaka nataon’ireo olona ireo hoe “HOSANA” dia fiantsoana fanavotana. Miantso vonjy ireo satria nanana fanantenana.

Ampandrosoy eo amin’ny tantaran’ny fiainantsika Andriamanitra. Mahereza, hoy ny mpitondra ny hafatra. Izany no fihetsiky ny olona taloha, fa mba ahoana kosa ny adidiko sy ny adidinao amin’izao?

Efa nandresy ny fahafatesana ny Tompo. Reseo ny endrim-pahafatesana eo amin’ny fiainantsika amin’ny alalan’ny fampandrosoana an’i Jesoa.

Aza miraviravy tanana, mandraisa andraikitra. Mila fibebahana eo anatrehan’Andriamanitra izao fotoana izao.

Filazantsara manova tantara, hoy isika FJKM. Herinandro masina isika izao, tongava manatrika ny fotoana ary manatreha alim-bavaka. Tano ny finoanao ary hamafiso izany.

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rehefa izay, dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika.

Nisaotra noho ny Tenin’Andriamanitra. Nangataka ny Tompo mba hitari-dalana. Noho ny tsy fahatanterahan’ny anatra dia nahatsiaro menatra. Nangataka ny Tompo izy mba hahatanteraka izay andrasan’ny Tompo amin’ireo kristiana.

Natao ny hira FFPM 310 : 2Misy maro ao an-tsaha mitaraina” mialoha ny nanambarana ny famelan-keloka. Nalaina tao amin’ny Ezra 9 : 6-15 ny famelankelona nolazain’ny mpitarika.

Natao ny hira FFPM 36 : 1Moa ho haiko tantaraina” taorian’izany.

Niaraka nanonona ny fanekem-pinoana laharana faharoa ny mpianakavin’ny finoana ho fanavaozana indray izany finoana izany.

TATITR’ASAN’NY SAMPANA DORKASY

Nanao tatitry ny asa ny mpitantsoratra Radimiarilalao Eléonie. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :

 • Ara-panahy : Fandalinana ny Soratra Masina; fotoam-bavaka talata; fiofanan’ny tomponandraikitra; lasy tselatra; fotoana zoma hariva sy ny alatsinainy.
 • Asa vavolombelona : famangiana zokiolona sy “crèche” ao amin’ny Faculté de théologie – fanampiana ny Pasteur aumônier sy ireo vehivavy voafonja – famangiana sy fanampiana ny Toeram-Panomanana Mpitandrina ( TPM ) Ambatondrazaka.
 • Fifandraisana : nanao ny fivoriambe voalohany.
 • Fanatrehana ny fiainam-piangonana toy ny vokadehibe, ny Herinandron’ny Fanahy Masina; ny trano atsimo.

Nisy moa ny hafatra avy amin’ny Foibe izay novakiana ihany koa.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Ny Mpitantsoratry amin’ny Biraom-Piangonana Rakotomanana Andrimbazotiana no namaky ny vaovao.

Anisan’ny voalaza tamin’ny raharaha ireto manaraka ireto :

 • Ny Fikambanana Mpampiely Baiboly dia hanatanteraka lasy any Mantasoa ny 06 hatramin’ny 08 mey 2022. Ny fandraisana anjara dia 50 000 Ar.
 • Ireo mpiomana ho Mpitandrina dia mangataka tolo-tanana amin’ny fikarakarana ny fivoahan’izy ireo.
 • Nisy ny Batisa sy asa fampaherezana taorian’ny fotoam-pivavahana.
 • Nanomboka amin’ny 3 ora anio ny Herinandro masina, izay niarahana amin’ny sampana Sekoly Alahady; Hanomboka amin’ny 6ora15 foana kosa izany manomboka amin’ny alatsinainy.
 • Hiditra amin’ny 8 ora sy 30 minitra ny fotoana amin’ny Alahady Paska 17 aprily.

Nanao fanentanana ny solontenan’ny Firaisan’ny sampana momba ny amin’ny alim-bavaka ny Zoma masina. Nanomboka ny antsam-panahy ny antokom-pihira Hasin’ny famonjena tamin’ny 6 ora sy 15 minitra ary hotohizana amin’ny Alim-pandresena, manomboka amin’ny 8 ora sy 30 minitra. Niara-nijoro teny anoloana avokoa ny Biraon’ny Firaisan’ny sampana.

Tenin’ny Mpitandrina

Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina niarahaba ny Fiangonana, nisaotra ny tompon’anjara, niarahaba ny Dorkasy ary nanentana indrindra ny amin’ny Andro Paska.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Razafindrabe John Bam no namaky ny voady. Ny FFPM 172 : 3 Hoderaiko lalandava” sy ny FFPM 515 : 3Tsara lova, ry Jesoa” no hira voady nangatahin’ireo mpianakavin’ny finoana.

ASA VAVOLOMBELONA

Zaza mianadahy roa no natolotry ny ray aman-dreniny ho amin’ny Sakramentan’ny Batisa : Raharinirina Camille Vanona sy Raharinirina Aro Mael.

Natao ny hira FFPM 248 : 2 « Nitondra ny zaza » ary nandroso ny fianakaviana mba hahatanteraka izany.

Rehefa vita izany dia nanao ny anjara hirany ny STAF « Raha re ».

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana.

Nivavaka izy ho an’ireo mpitondra Fiangonana, hahay sy hiomana amin’ny fitsenana an’i Kristy; ireo toby masina, ireo akany fitaizana mba hahay hitodi-doha amin’Andriamanitra ary hahay hitsena an’Andriamanitra eo amin’ny fiainany. Nivavaka izy ho an’ireo tomponandraikitra SPAA, izay tarihin’ny Filoha synodaly; ho an’ireo mpandraharaha; ho an’ny ARM mba hiroborobo amin’ny asa fitoriana; ho an’ny asan’ny Fiangonana izay nentina amim-bavaka mba handroso, hahefa. Nentina amim-bavaka ny Herinandro masina mba ho tontosa soa aman-tsara, ny Dorkasy mba hahavita ny asa izay iandraiketany. Ireo voafonja tsy fidiny, dia nentin’ny Mpitandrina amim-bavaka koa. Ireo izay nanao voady, izay nahazo fahasoavana ary nandray fitahiana; ireo fianakaviana izay nahazo tombon’andro dia nentin’ny Mpitandrina amim-bavaka avokoa. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Teo amin’ny famaranana ny fotoana dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 643 : 1, 2:O! mandrosoa mba ho tena mpandresy”.

Novakiana ny tondrozotra ary nanolotra Tsodrano ny Mpitandrina. Natao ny andininy 3 tamin’ny hira FFPM 643 teo ihany.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Harentsoa Rova

Nikirakira ny fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Andriamahatana Rija /Randriamahefa Tiana

Naka sary : Raharijaona Nirina  

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 03 Aprily 2022

ALAHADY 03 APRILY 2022
“ MANDRESY NY FAHAFATESANA NY TOMPO ”
Alahady fahadimy amin’ny karemy Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

« Ny zanak’olona hatolotra ho amin’ireo lohan’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna dia hohelohina ho faty, ….ary amin’ny andro fahatelo dia hatsangana indray Izy » Matio 20 : 18b ;19b

Ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoana.

Ity no alahady voalohany ibanjinan’ny FJKM  ny lohahevitra hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ».

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny Tenin’Andriamanitra ary ny Diakona Rajaoarisoa Herizo sy Rambeloson Mitsoa no nanatanteraka ny vavaka sy ny famakiana ny Soratra masina. Ny litorjia endriny voalohany no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno teo am-pidirana, ary rehefa vita ny Fiarahabana Apostolika dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 121 :1-8, ho fiderana an’Andriamanitra.

Nohiraina ny FFPM 16:1, 2 « Avia ry vazantany ô » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika, nidera ny anaran’Andriamanitra.

Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra izay nalaina tao amin’ny Deoteronomia 30 : 19 « Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny taranakao”.

Taorian’izay dia natao ny hira FFPM 203 : 1 – 2 « Ry Rainay be fitia », ary narahin’ny vavaka fifonana noho ny tsy nahatanterahina izany sitrapon’Andriamanitra izany.

Ho fiaiken-keloka dia natao ny hira FFPM 417:1 – 2 « Nandao Anao ela aho Raiko o ! ».

Nambaran’ny mpitarika ny Teny famelan-keloka izay nalaina tao amin’ny Isaia 45 : 25 ; Jaona 17: 3.

Niara-nitsangana ny Fiangonana rehefa avy nandray izany teny famelan-keloka izany ary nanatanteraka ny hira FFPM 141 : 1   « Efa resy izao ».

Ho fanavaozana ny fanoloran-tena dia niara-nanonona ny fanekem-pinoana laharana voalohany.

Nisy feon-javamaneno fohy taorian’izay.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY

Ny Salamo 119 : 103 « Endrey ny hamamin’ny teninao raha andramako ! Mihoatra noho ny tantely ato am-bavako aza » Misarika ny sain’ny ankizy dieny mbola kely hatraty amin’ny fianarana Sekoly Alahady mba hankamamy ny Tenin’Andriamanitra ary hisafidy ny hamaky ny Tenin’Andriamanitra, hisafidy mivavaka mandrakariva, hiaina izany amin’ny androm-piainany rehetra, mba hahafahany mandresy ny faharatsiana rehetra , ka ho mpandresy tahaka an’i Jesoa Kristy ihany koa isika.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Nilaza ny raharahan’ny Fiangonana ny tompon’andraikitra Rakotomanana Andry. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :

 • Ny TPM Ambatonakanga dia nanao taratasy fangatahana amin’ny fiomanana ny fanatrehana ny famoahana Mpitandrina.
 • Misy ny taratasy fanasana avy amin’ny komity noho ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 20 taona niasan-dRamahaleo Zo tao amin’ny trano fivarotamboky Antso.
 • Herinandrom-bokatry ny Sampana Dorkasy ny 4 – 10 aprily, Herinandro masina ny 10 – 17 aprily ary ny 18 – 23 aprily dia herinandron’ny STKZo.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Satria moa voalohan’ny volana ny andro dia nisy ny rakitra « anniversaire », ho an’ireo teraka volana martsa. Nasaina nitsangana izy ireo sy nentina amim-bavaka ary nanao ny rakitra tany amin’ny alitara avy eo.

Nitohy tamin’ny famakiana ny raki-pisaorana sy ny voady izany ary nanatanteraka ny fanatitra ny kristiana.

Natao ny hira FFPM 443 : 2 « Raiso ho Anao ny foko » ho fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ho fiomanana amin’ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra dia natao ny hira FFPM 177 : 1 -2  « Ry Fanahy Mpanazava ».

Natao ny vavaka mialoha ny famakiana ny Tenin’Andriamanitra ary novakiana ny perikopa anio. Izany dia nalaina tao amin’ny Jona 2: 1 – 11; Matio 20: 17 – 19; Apokalypsy 1: 17 – 20.

TORITENY

Manomboka mandinika lohahevitra vaovao isika hoy ny Mpitandrina dia ny hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo ».

Ny Matio 20 : 17 – 19 no nitondrany ny hafatra. Misy soramandry mialaza ao fa fanintelony izay no nilazan’i Jesoa ny zavatra hiaretany. Matio 16 : 21, Matio 17 : 22-29 no milaza izany hafa ka ity izany no fanintelony.

Milaza Izy fa ny zanak’olona dia mandeha araka ny Soratra Masina. Tsy resin’ny fasana ny Tompo. Ny fasana dia entina hanambarana ny fahavalo farany dia ny fahafatesana izany. Lohahevitra lehibe roa no azo alaina eto hoy ny Mpitandrina : « Nomelohina sy novonoina ho faty Izy » ary « Tsy nahazona Azy ny fasana ».

Ireo no foto-kevitra lehibe eto. Ireo no ataony hahatanteraka ny famonjena izay ho ataony.

 1. Nomelohina sy novonoina ho faty Izy
 2. Atolotra eo am-pelantanan’ny Mpitondra fivavahana Jiosy Izy

Tiany aseho fa ny Mpitondra fivavahana teo amin’ny Jiosy mihitsy no nanameloka Azy. Voaheloka araka ny Lalana jiosy Izy ary lalana mahafaty izany. Mandika ny sabata ny Tompo hoy ireo. Hita fa maneho fankahalana mihitsy izany.

Izany rehetra izany dia nihatra tamin’i Jesoa.

1. Atolotra eo am-pelatanan’ny Jentilisa Izy

Isan’ny filazana ratsy indrindra izany. Natao satria ireo dia velom-pialonana tamin’ny nataon’i Jesoa. Nataon’izy ireo ho fihomehezana Jesoa noho ny hoe « izany no olon’ny Jiosy ». Ny jentilisa no tompon-kevitra tamin’ny amin’ny famonoana an’i Jesoa.

Ny jentilisa dia olona tsy mifaninona amin’ny Jiosy ka tsy nahasahy nanohitra izany ireto Jiosy.

Handeha amin’izany lalana izany Jesoa ary efa nambarany tamin’ny mpianany izany.

2. Tsy nahazona Azy ny fasana

Na dia nomelohina sy novonoina ho faty aza Izy dia tsy nahazona Azy izany. Na ny olona, eny na ny anjely aza dia samy talanjona tamin’ny zavatra nisy. Tsy takatry ny saina ny drafitr’Andriamanitra ny amin’ny fanafahana ny olona. Eny, na i satana aza tsy nahalala izany drafitra izany, hoy ny Mpitandrina. Ny jentilisa no nataon’i satana fitaovana hamonoana an’i Jesoa.

Tsy nahazona an’i Jesoa ny fasana. Raha nijanona tao manko Izy dia toy ireny olona malaza, maty ireny. Ny fivavahana kristiana dia nijoro rehefa nitsangana tamin’ny maty ny Tompo. Izany tokoa no mampiorina ny finoana amin’ny maha kristiana antsika. Izany no mampisy lanja ny toriteny izay henointsika.

Araka izany, hita fa ny fahavalon’Andriamanitra dia tsy nahageja ilay irany, dia ilay Zanak’olona, ilay Zanak’Andriamanitra. Ny fahafenoana amin’ny maha olona sy ny maha Andriamanitra dia asehon’i Jesoa avokoa.

Ny fiainan-tsy hita dia toy ny andriamby misintona ny manan’aina rehetra. Esoriny ny aina ho afaka ary tsy miverina intsony, izay no atao hoe maty. Teto nefa dia tena nasehon’Andriamanitra mihitsy fa tena maty Izy ary resiny izany.

Vita ny fanavotana, voaloa ny trosa, afaka ny fatorana teo amin’ny fahavalon’ny ain’ny olombelona.

Tantara nasain’ny Tompo heverina ny ao amin’ny bokin’i Jona. Hita fa olona efa nanda ny fiantsoana Jona. Hita fa niaran-doza izy rehefa tsy nanaiky ny antson’ny Tompo. Rehefa nipetraka 3 andro tao an-kibon’ny trozona Jona dia niverina teny an-tany indray hanehoana fa afaka manao ny zavatra rehetra Andriamanitra.

Izany no atao dia mba hazoantsika finoana mahery, matanjaka. Im-betsaka io tantaran’i Jona no nolazain’ny Tompo. Rehefa mibebaka ianao dia afaka miverina ao anatin’ny fahavelomana indray.

Ny fahalalana fa efa resin’ny Tompo ny fahafatesana dia tokony manome hery anao iatrehana ny asan’Andriamanitra. Zava-dehibe ho antsika ny fanomezana izany filazana izany, ho toky sy fanantenana hoentina miasa.

Tsy manana fahefana hitelina sy hihazona ny ain’ny olona mino ao amin’ny Tompo intsony ny fahafatesana. Izany no fanantenantsika fa na inona miseho, na inona ady atrehina, dia ny fandresen’i Kristy no hoentintsika miady ihany koa.

Na mbola tsy tonga aza ny Paska hoy ny mpitondra ny Teny, dia tokony manana izany toe-tsaina izany isika. Sambatra izay rehetra nahita nefa mino. Mihoatra noho ny fahasambaran’i Tomasy izany ny antsika raha mino izany isika. Ny fiainantsika rehetra, ny anio, ny ampitso, dia ho fandresena hatrany hiomanantsika ny fiainana miaraka amin’ny Tompo.

Taorian’ny feon-kira fohy dia nanao ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena. Ny hira « Fidionareo anio » an-dRandrianandrainy Falinirina no notanterahiny tamin’izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina Raharijaona Solofo, izay nitondrany amim-bavaka ireo nangata-bavaka tamin’ny raki-pisaorana sy voady ary nofaranana tamin’ny vavaka Rainay izay any an-danitra izany.

Natao ny Hira FF 39 : 1 – 2 « Faniriako » ary novakiana ny tondrozotra 2022. Nanome ny tsodrano ny Mpitandrina taorian’izay. Nofaranana tamin’ny hira FFPM 625: 1 – 5 « Mpamonjy soa malala ô  »  ny fotoana, nofaranana tamin’ny Amen nohiraina.

Nitohy tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny fotoana.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina miza-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no niara-nanatanteraka ny fotoana.

Nohiraina ny FFPM 262 : 1, 2 « Indreto izahay » teo am-piomanana.

Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 « Masina, Masina, Masina ».

Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 115 : 1, FFPM 90, FFPM 107.

Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanantazana ny raki-pisaorana sy ny fanangonana ny kapoaka ny ANTEMA 16 « Isaoranay, isaoranay ».

 

Nanome hafatra ny Mpitandrina:

Lioka 10 : 19 « Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory. »

Natolotra ny Tsodrano.

Ny hira « Mialoka Aminao » no natao teo am- pamaranana ny fotoana.

Nipetraka ny Mpandray ary nivavaka mangina.

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”

Amena.

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitendry orga : Rakotonarivo Hery sy Rabiazamaholy Mahery (Fenitra) ary ny SMZM
 • Nikirakira ny fafana :  Raharijaona Nantenaina
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo : Harentsoa Rova
 • Naka sary :  Andriamampianina Faneva
 • Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 27 Martsa 2022

ALAHADY 27 MARTSA 2022
“ MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO ”

Alahady fahaefatra amin’ny karemy – Alahadin’ny Asa Fifandraisana FJKM – Alahadin’ny Aumônerie

 « Ary izany no angatahinay mandrakariva ny aminareo, mba hataon’Andriamanitsika ho miendrika ny fiantsoana ianareo..., mba hankalazaina ao aminareo ny anaran’i Jesosy Tompontsika… » 2 Tesaloniana 1 : 11a, 12a

Alahady notarihin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy ity alahady ity ary koa  alahadin’ny Asa Fifandraisana eo amin’ny sahan’ny FJKM.

Ity no alahady farany amin’ny volana martsa hibanjinan’ny FJKM  ny lohahevitra hoe « Mamaly ny faharatsiana ny Tompo ».

Ny Diakona sady Biraom-Piangonana Razafindrabe John Bam no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina miza-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nitondra ny Tenin’Andriamanitra.

Ny litorjia endriny faharoa no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno teo am-pidirana, ary rehefa vita ny Fiarahabana Apostolika dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 122 :1-4, ho fiderana an’Andriamanitra.

Nohiraina ny FFPM 20:1, 2, 3 « Tsaroanay tokoa izao » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika, nidera ny anaran’Andriamanitra, nifona ny amin’izay vita tsy araka ny sitrapony. Nangataka ny fitarihana hibebaka, ka ny Fanahy Masina anie hitarika amin’ny fanarahana an’i Jesoa Kristy.

Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Andriamahery Hanitra, mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K9, no tompon’anjara tamin’ izany. Nivavaka, nangataka ny Fanahy Masina izy teo am-piandohana.

Ny fanontaniana nasainy novaliana : Inona moa ny lohahevitra androany ? Tranon’Iza moa ato ? Iza no ivavahantsika ? eto Izy sa tsy eto ? Azonao antoka ve fa ato  ny Tompo ?

Avy eo dia niaraha-novakiana ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny Isaia 1:13b « Tsy zakako ny fivoriana masina haroharoam-paharatsiana ». Nazavaina fa ny fivoriana masina dia isika rehetra ato am-piangonana. Tandremo fa tsy zakan’Andriamanitra izay tsy manaraka ny sitrapony. Aza mitabataba, aza mivezivezy fa mila mifantoka, aza manaparitaka fonona vatomamy sy biskitra fa faharatsiana daholo izany.

Tantara :

Nisy Fiangonana natokana ho an’ny Fotsy, ary nisy ankizy lahy kely mainty hoditra tsy nahazo niditra tao, ka nitomany. Reraky ny fitomaniana izy dia resin-tory ary nanonofy. Niteny taminy Jesoa, nanontany azy ny antony nampitomany azy. Namaly izy fa te hivavaka nefa tsy navela hiditra tao am-piangonana. Dia hoy Jesoa hoe :  « Aza malahelo fa Izaho koa ange tsy tafiditra ao e ! ». Fiangonana io saingy misy faharatsiana tsy tiany ao. Tsy tian’Andriamanitra ny tsy mampiditra olona ao am-piangonana, ny tsy manaraka ny sitrapony.

Ny lesona nosintomina : Tsy tian’i Jesoa ny faharatsiana.

Teo am-pamaranana dia nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ary nanao ny hira FFPM 761:3 « Ry Jeso, Zoky be fitia ! »

Namarana tamin’ny vavaka ny tompon’anjara.

Andriamahery Hanitra, mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K9, no tompon’anjara tamin’ izany. Nivavaka, nangataka ny Fanahy Masina izy teo am-piandohana.

Ny fanontaniana nasainy novaliana : Inona moa ny lohahevitra androany ? Tranon’Iza moa ato ? Iza no ivavahantsika ? eto Izy sa tsy eto ? Azonao antoka ve fa ato  ny Tompo ?

Avy eo dia niaraha-novakiana ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny Isaia 1:13b « Tsy zakako ny fivoriana masina haroharoam-paharatsiana ». Nazavaina fa ny fivoriana masina dia isika rehetra ato am-piangonana. Tandremo fa tsy zakan’Andriamanitra izay tsy manaraka ny sitrapony. Aza mitabataba, aza mivezivezy fa mila mifantoka, aza manaparitaka fonona vatomamy sy biskitra fa faharatsiana daholo izany.

Tantara :

Nisy Fiangonana natokana ho an’ny Fotsy, ary nisy ankizy lahy kely mainty hoditra tsy nahazo niditra tao, ka nitomany. Reraky ny fitomaniana izy dia resin-tory ary nanonofy. Niteny taminy Jesoa, nanontany azy ny antony nampitomany azy. Namaly izy fa te hivavaka nefa tsy navela hiditra tao am-piangonana. Dia hoy Jesoa hoe :  « Aza malahelo fa Izaho koa ange tsy tafiditra ao e ! ». Fiangonana io saingy misy faharatsiana tsy tiany ao. Tsy tian’Andriamanitra ny tsy mampiditra olona ao am-piangonana, ny tsy manaraka ny sitrapony.

Ny lesona nosintomina : Tsy tian’i Jesoa ny faharatsiana.

Teo am-pamaranana dia nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ary nanao ny hira FFPM 761:3 « Ry Jeso, Zoky be fitia ! »

Namarana tamin’ny vavaka ny tompon’anjara.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ny Diakona Andrianasy Fanja no nanome ny Perikopa hovakiana, mialoha ny nivavaka izay nangatahiny ny Fanahy Masina. Rehefa izany, dia novakian’ny Diakona Rajaonah Mamy nisesy ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao.

Ny Perikopa : Jeremia 21:1-10 ; Lioka 21:20-24 ; 2 Tesaloniana 1:3-12.

Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FF 10:2 « Mivavaka aho satria » mialoha ny Toriteny.

TORITENY

Ny 2 Tesaloniana 1:3-12 no nandraisana ny hafatra.

Nanaiky, ho valimbavaka ho an’i Paoly, ireto kristiana tao Tesalonia.

Ny hafatra :

 

1-Ny kristiana manaiky ho valimbavaka dia mandeha, miendrika ny fiantsoan’Andriamanitra.

Ny and.11 dia vavaka nataon’i Paoly. Antso ho amin’ny famonjena ny eto, amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy, ary  antso ho an’ny rehetra fa tsy ho an’ny Ministera. Ny rehetra mihitsy no antsoina.

Refeha mino dia tokony ho miendrika izany fiantsona izany. Rehefa tena ekena Jesoa dia mamaritra ny ataontsika ny fandraisana Azy. Ny « position » (toerana) no mamaritra ny « acte » (asa). Izay no ambaran’ny Soratra Masina iray manontolo : Ny voa no hahafantarana ny hazo.

Olan’ny Fiangonan-dehibe ny mahita kristiana tsy dia mendrika loatra, rehefa mandeha  miangona.satria ny zavatra ivelany no mahamaika fa tsy ny hanova fiainana.

Ny fahamarinan’ny Filazantsara dia tsy ny hanova ny ivelany fa ny hanova ny fo.

Ny fahazakana ny fahalemen’ny hafa no maha kristiana. Mahafinaritra ny mahita ireo satria tsy hiantso ny marina Jesoa, fa tonga hamonjy ny very.

Noho izany : Taomy ho aty am-piangonana ny rehetra, indrindra fa ireo manahirana, heverina ho hafahafa. I Paoly dia nivavaka ho an’ny Tesalonianina, mba handehanany mendrika ny Filazantsara.

Raha tena Kristy ny ao anatinao dia ho halanao ny faharatsiana rehetra. Ndeha tena hanaiky marina an’i Kristy hahitana ny fahatsarana rehetra, hanamboarana ny fo.

2- Ny kristiana manaiky ho valimbavaka dia andrim-pankalazana an’Andriamanitra (and. 12)

Mba hankalazaina ao aminareo Andriamanitra.

Manomboka eo  amin’ny and. 3 dia feno ny fahatsaran’Andriamanitra ireo Tesalonianina ary mbola hetahetan’i Paoly ny mbola ho tsara kokoa izy ireo, mbola hitomboan’ny finoana, hifankatia, hanana faharetana noho ny fanenjehana, mba ho mendrika ny Fanjakan’Andriamanitra.

Rehefa mitory ianao, dia misy manenjika. Izany no ahafantarana ny fahamarinana. « Eny, izay rehetra te ho velona amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, izay ao amin’i Kristy Jesosy, dia henjehina. »

(II Timoty 3 : 12). Raha tena marina ny fanoloranao tena dia tsy maintsy misy manenjika ianao. Ho halan’ny olona rehetra ianao, noho ny anaran’i Jesoa Kristy.                                                                                                 

Fanontaniana : marina amin’ny fanoloran-tenanao ve ianao ?

Na eo aza ny manenjika, Andriamanitra tsy mamela anao ho irery, mandray an-tànana ny mombanao Izy. Mamaly fahoriana izay mampahory Andriamanitra, raha tena manana fanolorantena ho an’i Kristy ianao.

Ny hafatra : torio ny Filazantsara marina. Isika no fitaovana fitoriana ny Filazantsara entina hankalazana an’Andriamanitra.

Ka mba manao ahoana isika ? Manaiky ho valimbavaka ve isika ?

Fitaovana hankalazana sy toerana hankalazana isika, ka miala ho azy ny fatotra mahazo anao, satria ianao no Tempolin’Andriamanitra, Jesoa manala amin’ny maizina satria fahazavana Izy.

Ny tena Filazantsara dia Jesoa.

Ho famaranana dia misy tantara kely :

Nanontany ilay mpampiantra Sekoly Alahady :  Aiza Jesoa no mitoetra ?

Namaly ilay ankizy iray : Ao amin’ny « douche ».

Mpampianatra : Fa ahoana ?

Ankizy : Rehefa miomana handeha i Dada sy Mama, dia i Mama no miditra voalohany ary ela be izy ao. Dia hoy i Dada hoe : Jesosy ô ! mbola ao foana ve ?

Ry kristiana ! Ao anatinao Jesoa (position), ary raha tena zanak’Andriamanitra ianao, dia miseho amin’ny ataonao izany (acte).

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

Feon-javamaneno fohy taorian’ny Toriteny ary nanao ny anjara hirany ny Sampana RFF : « Lalam-pamonjena ».

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny fandaharany satria nanambara Izy fa handeha hamaly ny antsony isika, mba hafahantsika manaiky ho valimbavaka ary nangataka ny fitantanan’ny Tompo.

 FANEKEM-PINOANA

Rehefa izany, dia niarahan’ny Fiangonana nanonona, teo am-pitsanganana, ny Fanekem-pinoana  laharana faha 4.

Vita izany dia nipetraka, nivavaka mangina tao anatin’ny feon-javamaneno.

VAOVAOM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo ».

Razafimaharo Mamy, Biraom-piangonana Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana.

Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina:

Avy any ivelany

-28-31 martsa : andron’ny sekoly FJKM  any Antsirabe. Mandray ireo fanomezana ho fanohanana izany hetsika izany.

-Faha 185 taona namonoana ny Maritiora : handrafitra ny tantara ny fianakavian’ireo Maritiora.

27 martsa ao amin’ny FJKM Amboninampamarinana.

-Alahadin’ny Aumônerie : ho fanohanana ny Asa dia manana anjara valopy 50 ny FJKM Amparibe Famonjena.

-27 martsa-1 aprily : Mpiara-mamaky ny Baiboly (Fiofanana).

Anatiny

Ny androany :

-Batisa

-Ankatoky ny Fandraisana

-Sekoly Alahady: sehatra ho an’ny ankizy sy tanora mandritra ny Ankatoka.

-603 no isan’ny mpivavaka tonga.

Ny Mpitandrina nanao antso ho an’ny Mpandray te hiditra SETELA, FITELA sy mpiomana ho Mpitandrina.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Andriamasinoro Tantely, Biraom-piangonana Mpitantsoratry ny vola, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.

Ireo voady sy raki-pisaorana : noho ny tsingerinandro nahaterahana, fandraisana ny Sakramentan’ny Batisa.

Ireo hira nangatahina: RFF “Izaho no fananganana”-“Feno toky ny fanahy”.

Ny hira 441:3 « Raiso aho, Tompo ô » no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanolorantena.

Nitohy ny feon-javamaneno teo am-panangonana ireo kitapon-drakitra.

 

ASA VAVOLOMBELONA

Ny Asa Vavolombelona notanterahin’ny Fiangonana dia ny Sakramentan’ny Batisa ho an’ny zaza Ramananarivo Valy Soa ary ny zaza Andrianjafy Amine Maria Andréa.

Natao ny hira FFPM 813:1, 2 « Tia zaza. » nandritra ny fiakarana teny amin’ny alitara.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nitsangana ny Fiangonana ary noventesina avy hatrany ny hira FF 26:1 « Jesosy reharehako » mialoha ny nanaovan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny vavaka fangataham-pitahiana.

Vavaka fangatahana

Mila kristiana  valimbavaka ny Tompo, manaiky ny ho fankalazana an’Andriamanitra eo anatrehan’ny mifanerasera rehetra.

Mivavaka ho an’ny Fiangonana FJKM, ny Asan’ ny Fiangonana voafaritra ao amin’ny tondrozotra, ho an’ny komity ao anatin’ny fankalazana, ny AFIFAB sy ny adidy ary ny andraikitry ny Aumônerie. Mitondra amim-bavaka ireo mianatra SETELA sy FITELA, ireo  miatrika fifaninanana hiditra ho mpiomana ho Mpitandrina. Mahatsiaro amim-bavaka ireo azon’ny tsindry hazo lena, ny voafonja, ny ao anatin’ny fahoriana, ny kere. Mivavaka ho an’ireo mpanompo nanao raki-pisaorana sy voady masina

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo, izay niarahan’ny mpianakavin’ny finoana nanonona ary notohizana tamin’ny tondrozotra 2022.

Natolotra ny Tsodrano.

Ny FF 26 ihany, andininy faha-3, nofaranana tamin’ny Amen no nanohizana ny fotoana. Nipetraka ny Fiangonana avy eo, nanao vavaka mangina tao am-po.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”

Amen.

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Rajaofetra John ary Rajaofetra Antonio (Mpiofana ho mpitendry orga)
 • Nikirakira ny fafana :  Randriamasimanana Andrinavalona
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto
 • Naka sary :  Ramiadamanana Lovatiana Josian
 • Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

Alahady 20 Martsa 2022

ALAHADY 20 MARTSA 2022
“MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO”

Alahady ivom-bokatry ny Sampana Taninketsa (STAF)

Ary ta-hampahatsiaro anareo aho, na dia efa fantatrareo rahateo aza ny zavatra rehetra…”  Joda 5- 13

Isaorantsika mandrakariva ny Tompo Andriamanitsika fa manankarem-pahasoavana tokoa Izy. Nomeny antsika ity fotoana ity ho fiaraha-miombom-bavaka amin’ny Sampana Taninketsa. Mbola hibanjinantsika ihany koa ny lohahevitra hoe : “MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO”.

Araka izay voalaza tery ambony, ny fotoana androany dia nosahanin’ny Sampana Taninketsa. Anio rahateo no ivon’ny fanateram-bokatra ho an’izany sampana izany.

Nanasa ny Mpitandrina Randrianantoanina Anjara  ny STAF ny sampana, hitory sy hitondra ny hafatry ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia fahatelo fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, no nanatanterahina izao fanompoana masina izao.  Azonao henoina ato ny hafatra.

FANOMBOHAN’NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Notanterahin’ny sampana avy hatrany ny hira fiderana: “Feno fifaliana”.

Taorian’ny fiarahabana apostolika nataon’ny Mpitarika dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana namaky ny Salamo 67 : 3-7 ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. : “ Hidera Anao ny firenena, Andriamanitra ô; eny, hidera Anao ny firenena rehetra.

 Hifaly sy hihoby ny firenen-tsamy hafa, Satria mitsara marina ny firenena Hianao; ny firenen-tsamy hafa ambonin’ny tany dia entinao; Hidera Anao ny firenena, Andriamanitra ô; eny, hidera Anao ny firenena rehetra. Ny tany efa nahavokatra; mitahy antsika Andriamanitra, dia Andriamanitsika. Mitahy antsika Andriamanitra; ary hatahotra Azy ny vazan-tany rehetra.  Amen !”

Notohizana tamin’ny hira FF 7 : 1- 2  “Tsy hainay ny  hangina” izany, nankalazana  an’ Andriamanitsika.

 

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Nasandratry ny Fiangonana teo anatrehan’Andriamanitra ny vavaka fisaorana sy fiderana nanao hoe:“Ry Andriamanitra Rainay izay any an-danitra, tsy mitsahatra misaotra sy mankalaza Anao izahay ary feno ny fiderana Anao mandrakariva ny molotray. Andriamanitra mahagaga Ianao  ary tsapanay hatrany ny fitahianao ny Fiangonana, ny fitahianao ny Sampana Taninketsa. Na dia mpanota tsy mendrika aza izahay dia tsy mahafoy anay Ianao, ka mbola nahatratra izao fotoana natokan’ny Fiangonana hitondrana amim-bavaka ny sampana Taninketsa izao. Misaotra Ray noho ny afahanay nanatanteraka izany ary koa noho ny  asam-panompoana atolotrao hotanterahinay.

Fifaliana ho anay ny midera sy mitory Anao. Mangataka izahay ny hanatrehanao izao fotoana izao, mba hotanteraka ny Teninao ny amin’ny fivoriana masina izay ataon’ny mpanomponao. Izay rehetra hotanterahina  eto anie dia ho hanitra ankasitrahinao  sy ho fanehoana ny voninahitrao  irery ihany. Ho Anao irery ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy . Amen!”

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY  TANORA

Andriamasinoro Erika, mpampianatra ao amin’ny Kilasy fahafolo, no nanatanteraka izany.

Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana sy ny ankizy ary ny tanora izy, dia novakiana ny Teny araka ny  Ohabolana 10: 19  :  Ny teny maro tsy ilaozan’ota; fa izay mahatana ny molony no hendry.

Notohizany tamin’ny vavaka fangatahana tamin’ny Tompo mba hahatonga ny Fiangonana hahay mihaino ny Teniny ary hanana fo mahay mitazona sy mitahiry ny fampianarana.

Nisy ny tantara kely nentina nanazavana ny hafatra araka io Ohabolana 10:19 io, dia ny tantaran’ilay tovolahy atao hoe Théo, izay tia miteniteny foana sy tia mivazivazy. Araka izany, sahiny ny namazivazy hatramin’ny zava-masina  eo anivon’ny Fiangonana, toy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Rehefa nandray ny mofo sy ny kapoaka mantsy ny Mpandray dia mba noraisiny koa ny mofomamy teny an-tanany hamazivaziany ny olona teo akaikiny. Izy dia mbola tsy Mpandray. Andro vitsy taorian’izay dia nofaizin’Andriamanitra i Théo ka narary tao amin’ny aty vavany sy ny tendany no sady nanavy be izy .

Ny hafatra dia tsy mahasoa antsika sady miteraka loza  ny miteniteny foana sy ny milamila dera amin’ny alalan’ny teny maro , indrindra  fa ny tsy fanajana ny zavatra masina.

Notohizana tamin’ny vavaka ny hafatra, ho fangatahana famelan-keloka sy fifonana ho an’ny ankizy tia miteniteny foana ary ny mba hialana kosa  amin’izany.

 

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nohiraina ny FFPM 183: 1,2: “Midina ry Fanahy o!”

Nisy ny vavaka ho an’ny Tenin’Andriamanitra izay notanterahin-dRanaivo Ambinintsoa Nathanael, tanora mpikambana ao amin’ny STAF. Novakiana misesy avy eo ny perikopa izay voalahatra hovakiana androany.

 

Ny Testamenta taloha dia araka izay hita ao amin’ny  1 Samoela 2 :27-36. Ny Testamenta vaovao sy ny epistily kosa dia araka izay hita ao amin’ny Lioka 20:45-47 ary ny Joda 5-13.
Rajaofetra Loic no namaky ny Testamenta aloha; ny Filazantsara  dia
novakian-dRajaofetra Cédric. Andriambelomanana Tsanta no namaky ny
Epistily.

Mialoha ny nitoriana ny Tenin’Andriamanitra dia natao ny hira FFPM 244 : 1-2-4:

Ry Jesoa mba henoinao”.

TORITENY

Niarahaba ny Fiangonana teto Amparibe Famonjena sy ny Sampana Taninketsa manokana ny Mpitandrina Randrianantoanina Anjara, mpiandraikitra ao amin’ny Aumônerie Ambatonakanga. Tao amin’ny epistilin’i Joda 5-13 no nakany ny hafatra hotoriana.

Tari-dalana ho antsika amin’izao perikopa izao ny sora-mandry ao amin’ny fiandohan’ny epistily manao hoe :  “Fananarana ny amin’ny mpampianatra sandoka”.

Mazava araka izany fa ny votoatin’ny epistily dia mifono anatra; anatra ho fiarovana ny finoana sy famonjena ny finoana.

 

1-Anatra ho amin’ny fampahatsiahivana ataon’ny Soratra Masina  (and. 5-7)

 • Misy ny fampahatsiahivana ny famonjen’Andriamanitra ny Zanak’Israely tany

Egypta. Nafahan’Andriamanitra tamin’ireo mpampahory azy ny Zanak’Israely, kanefa amin’ireo izay nanehoan’Andriamanitra ny famonjeny, dia  misy ny tsy mino ary misy ihany ny tsy matoky an’Andriamanitra.

Ampahatsiahivina etoana ary, fa ireny tsy manana finoana ireny, dia haringan’Andriamanitra.

Na dia efa nomanin’Andriamanitra ho an’ny Fiangonana manontolo aza ny famonjena amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, Izay nanolotra ny tenany hifantsika teo amin’ny hazofijaliana ho famonjena antsika, dia mbola misy ihany olona ao amin’ny Fiangonana, mbola tsy mino  izany, tsy miaina izany ary tsy manaiky izany, ka hampahatsiahivin’i Joda, fa haringana ny olona tsy manaiky ny fitarihan’ny Tenin’Andriamanitra sy tsy manaiky hahitsin’ny Soratra Masina.

Ny fampahatsiahivana faharoa dia ho an’ireo izay rehetra tsy mitana ny andraikiny

amin’ny anjara raharahany, manao antsirambina ny asa fanompoany (and.6). Ho voahozona amin’ny fahamaizinana mandrakizay ary haringan’Andriamanitra ihany koa izy ireny.

Manana anjara isika eto amin’ny Fiangonana ary notendren’Andriamanitra mba hahatoky amin’izany anjara fanompoana izany. Izay manao kitoatoa amin’izany anjara raharahany izany dia haringan’Andriamanitra koa.

 • Ny fampahatsiahivana fahatelo dia ny mikasika an’i Sodoma sy Gomora, izay maneho

ny fahasahian’ny olona amin’ny fijangajangana sy ny filàn’ny nofo ary ny amin’ny firaisan’ny  mitovy fananahana. Ireny dia haringan’Andriamanitra koa.

Ireny rehetra ireny dia natao ho fampahatsiahivana antsika, ho fananarana sy hafahan’ny Fiangonana mandini-tena ka hitondra azy ho amin’ny fibebahana.

Hampahatsiahivina amintsika anio ary fa ho an’ny Fiangonana manontolo ny Famonjena.

Fandringanana kosa no miandry ireo izay tsy mety mino , tsy mety ahitsy, manohitra   na mamilivily lalana ny hevitry ny Soratra Masina .

Ry havana, andeha isika hanaiky hotarihan’ny Soratra Masina, handini-tena ao anatin’izao vanim-potoan’ny Karemy izao. Hanao jery todika ny fiainam-panahintsika. Izay rehetra hita fa tsy mety dia entintsika hifonana eo anatrehan’ny Tompo, fa hoy ny Soratra Masina: “izay rehetra manafina ny fahotany , tsy ambinina”, ka tsy ho sanatria ho fanamelohana ho antsika ny fahatongavantsika eto an-tranon’Andriamanitra, fa mba handraisantsika ny famelan-keloka kosa, hitondra antsika ho amin’ny famonjena, hananantsika fiadanana.

2-Hanatra ho amin’ny fampianaran-diso sy ny mpampianatra sandoka (and. 8-13)

Eo amin’ny and. 11 dia ambaran’ny Soratra Masina fa hahita loza tokoa ny mpampianatra sandoka.

Ny mpampianatra sandoka dia havanana amin’ny filazana lainga amin’ny alalan’ny nofy .

Hitantsika ombieny ombieny ny fahitana ny olona mijoro vavolombelona na amin’ny fahita lavitra na amin’ny tambazotra serasera milaza fa mahita fahitana. Asain’Andriamanitra mitandrina isika ny amin’ireny. Ao ireo miteny ratsy sy manimbazimba ny fivavahana marina. Mila mianatra Soratra Masina isika mba hahafantarantsika izay marina sy diso; hahafantarantsika ihany koa ny foto-pinoana ka ny Fanahy Masina no hampianatra antsika, hahafantarantsika ny marina momba izany.

Noho izany dia aoreno tsara ny finoanao mba tsy ho ny zanaky ny Fiangonana no ho lasibatry ny fampianaran-diso sy ny mpaminany sandoka.

Izao Soratra Masina izao dia mitaky andraikitra amintsika zanaky ny Fiangonana,  olom-boavidin’Andriamanitra, mba handray marina ny finoana an’i Jesoa Kristy,  mba ho zanaky ny Fiangonana  misitraka ny famonjen’Andriamanitra ao amin’i Jesoa Kristy, hafahantsika ho marina amin’ny finoana, ka tsy ho voavilivilin’ny rehak’izao tontolo izao.

Koa rehefa tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra, dia isika zanaky ny Fiangonana, no hijoro hanohitra izany. Isika ray aman-dreny dia tokony ho sahy mampianatra ny zanatsika, mananatra sy manitsy amin’izay hita fa loza mananontanona ny fiainantsika.

Ry havana , andeha isika handray ny anatra, ka izao Soratra Masina izao no hanamboarantsika indray maka indray ny finoantsika, ny fitondrantenantsika, ny fomba fisainantsika, hahatonga antsika ho mpanompo tsy mahazo henatra, ho tafatoetra mandrakariva ao anatin’ny Fiangonana.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Manoloana ny hafatra izay notoriana  dia nataon’ny Mpitarika  ny vavaka ho setriny:

Ry Andriamanitra Rainay, renay teo ny sitraponao. Nananatra anay Ianao mba hiarovana ny finoana, mba hamonjena ny finoana ary mila mianatra ny Soratra Masina izahay. Tsy nanaraka izany anefa izahay fa kely finoana, tsy nanaiky ny fitarihan’ny Fanahy masina, tsy nianatra ny Teninao. Misaotra Anao anefa Tompo fa raha ny haben’ny otanay dia tokony ho faty izahay. Nefa tsy mamaly anay araka ny fahotanay Ianao.  Mamela anay hanatona Anao sy hifona Aminao. Indreto izahay mahatsiaro sy miaiky ny fahadisoanay eo anatrehanao. Tompo o! Mifona Aminao izahay; henoy ny vavakay, ka  sasao izahay mba ho afaka heloka, diovy izahay mba ho afa-pahotana noho ny haben’ny indrafonao. Aoka izahay hiala amin’ny  faharatsiana, ka handray ny anatra avy Aminao. Hibanjina ny fahatsaranao Jesoa, modely fakan-tahaka tsara indrindra. Ho hita taratra eo aminay fa mankahala ny ratsy izahay. Mihainoa anay ry Andriamanitra fitiavana o! Ka valio ny vavakay. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izao no Teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana, nalaina tao amin’ny Isaia 52:3, Isaia 44:22, Lioka 19:10:  “Fa izao no lazain’i Jehovah: Tsy vola tsy harena no nivarotana anareo, ka dia tsy vola tsy harena koa no hanavotana anareo; Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho;  Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very . Voavela ny helokareo noho ny Anarany Masina . Haleloia!”

FANEKEM-PINOANA

Ny olona nandray ny Tenin’Andriamanitra sy mahatsiaro fa voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny Andriamanitra sy ny Fiangonana.

Ny fanekem-pinoana laharana fahatelo  no notanterahin’ny Fiangonana tamin’izany.

TATITRY NY SAMPANA

Nanatanteraka ny tatitra ny Mpitantsoratry ny sampana Taninketsa. Ny Jaona 15:16 no niarahabany ny Fiangonana. Io rahateo no teny fanevan’ny Sampana hatramin’ny nijoroany.

Nanamarika ny faha 30 taonany tamin’ny taona 2021ny STAF.

Asa maro no natao, toy ny fanatanterahana ny herinandrom-bokatra nanaovana ny famangiana ny akany mitaiza ny zaza kamboty eny Tangaina; ny fizarana vatsy ho an’ny mpianatra Soratra Masina; ny fanaovana  ny randonnée  niaraka tamin’ny K160, ny fandraisana anjara tamin’ny fitsangantsanganan’ny Fiangonana.

Teo koa ny fanatanterahana ny Krismasy fifaliana; ny Fety Krismasy niarahana tamin’ny Firaisan’ny sampana; ny fanatrehana ny Herinandron’ny Fianakaviana niaraka tamin’ny VMFP.

Ny STAF dia mitory an-kira ny Filazantsara.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Ny 1 Samoela  2: 30d no nentin’ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, Rakotomanana Andrimbazotiana, niarahaba ny mpianakavin’ny Finoana.

Manohy ny fibanjinana ny lohahevitra hoe : “Mamaly ny faharatsiana ny Tompo” isika ankehitriny.

Alahady fahatelo manaraka ny Karemy, ary eo amin’ny sahan’ny FJKM dia ity no fotoana hitondrana amim-bavaka ny asan’ny SAF FJKM.

Hotanterahina any Antsirabe ny Andron’ny sekoly FJKM ny faha 28-31 martsa 2022.

Manomboka ny alatsinainy 21 martsa 2022 ny Herinandron’ny Fifandraisana, hifanotronana amin’ny AFIFAB.

Alahadin’ny SAF FJKM androany.

Ny Mpitandrina dia nanao antso ho an’ny Mpianakavin’ny Finoana amin’ny fidirana ho SETELA na koa ny FITELA.

RAKITRA SY FANOMEZANA

 Andriamasinoro Tantely, Biraom-Piangonana, no nanolotra ny voady sy ny raki-pisaorana.

Ireto no hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana : FFPM 462:1 , HF 12 “Feno toky ny fanahy”.

Tao ny zanaky ny Fiangonana izay nisaotra an’Andriamanitra fa nahalafo ny fiara izay namidy ary mangata-bavaka ho an’ny ankohonany.

Tao ny nisaotra an’Andriamanitra fa Izy dia manatanteraka ny Teniny amin’ny mpanompony.

Nisy ny renim-pianakaviana nanao raki-pisaorana noho ny valimbavaka noraisiny.

Nisy ny fianakaviana nanao raki-pisaorana noho ny famindram-po sy ny fahasoavana ary mbola matoky mandrakariva ny fitantanan’ny Tompo ny fiainany.

VAVAKA FANGATAHANA

Tamin’izany no nanambarana fa mamaly ny faharatsiana Andriamanitra ka mananatra Izy ho fiarovana ny finoana.

Ampahatsiahivin’ny Tompo, ny  famonjena efa tanteraka teo amin’i Jesoa Kristy.

Nampitandrina Izy ny amin’ny mpampianatra sandoka.

Tamin’izany koa no nangatahana tamin’ny Tompo mba ho voaaro amin’ny fahavalon’ny finoana ireo Mpitondra ny Fiangonana samihafa.

Nivavaka ho an’ny foibe FJKM.

Nivavaka ho an’ny synodamparitany rehetra.

Nivavaka manokana ho an’ny Synodamparitany andrefana.

Nivavaka ny ARM.

Nivavaka ho an’ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Fitandremana ary nivavaka ho an’ireo izay nangata-bavaka manokana tamin’ity andro androany ity,  ho an’ireo izay nanefa ny voadiny sy nanao raki-pisaorana ho an’Andriamanitra.

FAMARANANA NY FOTOANA

Notanterahina ny hira FFPM 460 “Ario ny tahotrao, ry olona osa fo ” mialoha ny famakiana ny Tondrozotra 2022.

Novakiana ny Tondrozotra ary rehefa izany, dia natolotra ny Tsodrano.

Ny hira FFPM 731:1: “Enga anie ka homba anao Jesoa”  no natao, nentina namaranana izao fanompoam-pivavahana androany izao .

IREO TOMPON’ANJARA

Nikirakira fafana  : Rabako Tovohery

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto

Naka sary : Robel Hanitra

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery

Alahady 13 Martsa 2022

ALAHADY 13 MARTSA 2022
“ MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO ”
Alahady faharoa amin’ny karemy

« Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin’ny Ray, afa-tsy amin’ny alalako. » Jaona 14 :6

Alahady faharoa amin’ny karemy androany. Ny Mpitandrina evanjelistra avy any amin’ny FJKM Ambohidroa, Synodamparitany Ambalavao Tsienimparihy, Rakotondrambola Simon Armand no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Nisy koa ny asa sy fampaherezana amin’ny maha alahady faharoan’ny volana. Ny Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy Rasolonjanahary Fidy no nitarika ny fotoam-bavaka, nanaraka ny litorjia amin’ny endriny faharoa. Azonao henoina ato ny hafatra. 

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Nisy feon-javamaneno fidirana sy fanolorana ny evanjelistra hitory Teny ary fiarahabana apostolika. Rehefa izay dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 92 : 1-5 hoe : « Tsara ny hidera an’i Jehovah sy ny hankalaza ny anaranao, ry Avo Indrindra ô, ary hanambara ny famindram-ponao nony maraina sy ny fahamarinanao nony alina amin’ny valiha tory folo sy amin’ny feon-dokanga. Fa ampifalinao amin’ny nataonao aho Jehovah ô ; ny asan’ny tananao no hihobiako. Jehovah ô, akory ny halehiben’ny asanao ! Lalina indrindra ny fisainanao. »

Noredonina ny hira FFPM 24 : 1,2 « Ny lanitra ao ambony » ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno. Nitohy avy hatrany ny fotoana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy faharoa, Ratiarison Vall, no nitarika izany. Natsangana ny ankizy sy ny tanora nanao ny hira FFPM 761 : 1,3 “ Ry Jeso, Zoky be fitia”. Nisy vavaka.

Ny lohahevitra banjinina eo amin’ny sahan’ny FJKM mandritra ny volana dia hoe : “ Mamaly ny faharatsiana ny  Tompo ” ary ny Teny fanevan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara dia “ Miorena tsara, aza miova ”. Ny faharatsiana dia mahatonga antsika tsy miorina tsara ao amin’ny Tompo. Mamaly antsika amin’ny faharatsiana ataontsika Izy. Anisan’ny faharatsiana mora atao sy sarotra ialana ny lainga. Ny andinin-tSoratra Masina niompanan’ny fampianarana fohy dia :  » Esory aminao ny vava mandainga… Haringanao ny mpiteny lainga  » ao amin’ny Ohabolana 4 : 24a ; Salamo 5 : 6a. Fadio ny mandainga manomboka anio, mahavoa anao sy ny manodidina anao izany, mba tsy ho isan’ny tsy hatokisan’ny olona ianao. Nasaina novakian’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny Teny. Nisy vavaka nataon’ny mpitarika nasaina naverina. Toy izao izany : « Jesoa ô ! Misaotra Anao aho fa nampianatra ahy indray Ianao androany. Tena tsy tianao ny lainga ary aringanao izay rehetra mpandainga koa manomboka anio Jesoa ô, dia esory amiko ny lainga ary ny Fanahinao Masina hanampy ahy hahazoako mahavita izany. Amin’ny Anaranao Jesoa. Amen ». Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 183 : 1,2 “ Midina ry Fanahy ô! ”. Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain’ny Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana Rabako Tovohery, novakiany koa ny Salamo 5 : 1-12 raha Rabako Miora no nanohy izany araka ny ao amin’ny Jaona 3 : 17-21 ; Romana 3 : 9-20. Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 262 : 4 “ Indreto izahay, ry Jeso ô ” mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny toerana iasan’ny Evanjelistra Rakotondrambola Simon Armand :

Synodamparitany lalana fahefatra no mankany Ambalavao, 400 Km avy eto Antananarivo. 36 Km avy eo an-tampon-tanàna ny Fitandremana. Ambondrombe no eo avaratra ary eo atsimo ny Parc National Andringitra. Ratsy ny lalana, bisikileta no andehanana. Fiangonana efatra no entina ankoatra ny renivohi-pitandremana, 4 Km no zana-piangonana akaiky indrindra. Manam-bady sy manana zanaka roa ny evanjelistra. Momba ny fiainan’ny mponina amin’ny ankapobeny : mivavaka ny olona any saingy mbola misy manompo sampy. Vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Batsirai tsy mbola afaka namangy ny renivohi-pitandremana satria misy tetezana tapaka, ny rano tsy tia vahiny, tsy azo itana ny lakana.

Vatsim-panahy

Ny Salamo 5 no niompanan’ny hafatra androany.

Tsy maintsy hiaina eo amin’izao tontolo izao feno faharatsiana i Davida mpanao salamo ka nila torohevitra avy amin’Andriamanitra, izay asongadiny ao anatin’ny tonombavany. Andriamanitra izay ivavahany dia mpitsara marina, tsy tia faharatsiana. Tanisainy ao ny toetran’ny mpanao ratsy : mpirehareha, mpiteny lainga, mpamono olona.

Tsy manana henatra izay miaina amin’ny faharatsiana, helohin’Andriamanitra. Ny ataonao ihany no hitsarany anao. Na eo aza anefa izany, Andriamanitra dia tia ny mpanota fa mankahala ota kosa. Hoy i Jesoa ao amin’ny Lioka 5:32 :“ Tsy avy hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota mba hibebaka “. Tsy miova Andriamanitra fa mandinika antsika tsirairay avy, manara-maso ny fiainantsika. Manainga antsika ny Tompo hiala amin’ny faharatsiana. Aoka izay ny fireharehana fa i Jesoa Kristy velona no hataontsika rehareha. Aoka izay ny lainga. Mitaona antsika ny Tompo tsy hamono olona.

Faritra mena ny kaominina tamin’ny 2013 : teo akaikin’ny trano vadim-piangonana no mirefotra ny basy. Ireo dahalo ireo hay olona ao anatin’ny Fiangonana ihany. Izany no itoriana ny Filazantsara, anirahin’ny Tompo. Ny andrasan’ny Tompo amintsika dia hanampy ny olona mba ho velona, hahatanterahany ny asa fanompoany.

Aoka isika hibebaka, andao hanao ny sitrapony sy handà izay mety ho faharatsiana rehetra.

I Davida dia mangataka ny fitarihan’ Andriamanitra amin’ny dia tsy maintsy hirosoany. Vao maraina izy mangataka Aminy hitarika azy amin’ny lalan’ny fahamarinana hamakivakiana ny tontolo andro satria tsy maintsy hiaina hiaraka amin’ny olon-dratsy.

Araka ny eo amin’ny and. 12 : rehefa manao ny marina dia Andriamanitra mitahy sy miaro. Tena fitahiana manana amby ampy arahim-pankasitrahana feno no ataony, ao amin’i Jesoa Kristy no fanatanterahana izany satria Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana (Jaona 14 : 6) ka izay rehetra mino Azy dia ankasitrahan’Andriamanitra.

Ataovy tafatoetra ao amintsika i Jesoa Kristy velona. Ivelomy ny fahamarinana na aiza toerana ametrahany antsika, na eo aza ny sedra. Tsy mora ny asa kanefa rehefa manao ny asany sy miaraka Aminy dia Izy no mitahy, mikarakara, miaro. Aoka isika ho kristiana modely, andao hanana ny toetrany isika amin’ny androm-piainantsika, ho marina amin’ny lafiny rehetra.

Ialao izay mety ho faharatsiana fa tia ny marina Izy ary ho anisan’izany anie isika!

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

 

Nihira ny “ Misaora an’i Jehovah ” ny Sampana Tanora Kristiana Zandriny.

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika.

Manoloana ny hafatr’ Andriamanitra, menatra sy mangahiahy izahay fa tsy nahatanteraka izany. Meloka eo anatrehanao izahay na amin’ny fihetsika na amin’ny fiteny, indrindra amin’ny fisainana. Mahatsiaro tena ho tsy mendrika eo anoloanao. Koa ankehitriny dia manatona mibebaka Aminao izahay, mangataka famelan-keloka Aminao izahay.

Loary mangina eo anatrehan’ Andriamanitra ny helokao, mibebaha ianao…

Jesoa Kristy ô! Mifona Aminao mba tsy hanarianao anay noho ny otanay fa sasao amin’ilay rànao soa izahay satria ao Aminao irery ihany no misy ny famonjena sy ny famelan-keloka. Sasao madio izahay ho afa-keloka ary diovy izahay mba ho afa-pahotana. Koa ekeo re ny fifonanay ho hanitra hankasitrahinao eo andapan’ny fahamarinanao. Noho ny famindramponao sy ny fitiavanao anay, Tompo ô no angatahinay izany. Tononina sy ataonay izany vavaka izany amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Tompo sy Mpamonjy anay. Amen.

Notononina teo am-pitsanganana ny fanekem-pinoana nikeanina (Laharana 2). Nisy feon-javamaneno fohy.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Ny Mpitantsoratry amin’ ny Biraom-Piangonana Rakotomanana Andrimbazotiana no namaky ny vaovao. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Jaona 3 : 17 : “ Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao ”. Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hentiny amim-bavaka :

Asa ivelany

 • Sabotsy 19 martsa 2022 amin’ny 11 ora antoandro ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana : fotoana hankalazana ny faha 45 taona naha-mpamoron-kira an-dRakotonirina Jean de Dieu ao amin’ny Ampifitia.
 • 23-25 martsa 2022 ny sampanasa Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF) Synodamparitany Antananarivo Andrefana (SPAA 10) dia hanao lasy fiofanana any Amoron’ Irihatra (7 km miala an’ Arivonimamo), ao amin’ny Foibe AFF ny fisoratana anarana sy any amin’ny SPAA 10.

Asa anatiny

 • Hanomboka rahampitso 14 martsa 2022 ny herinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa.
 • Sabotsy 19 martsa 2022 amin’ny 8 ora maraina: fivorian’ny mpihevi-draharaha.
 • Sabotsy 19 martsa 2022 amin’ny 9 ora : Fivoriambe voalohan’ny Sampana Vokovoko Manga.
 • Sabotsy 26 martsa 2022 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro : famelabelaran-kevitra hotarihin-dRakotoarivony Hubert, lohahevitra : “ Ny Fiangonana manoloana ny LGBT “.
 • Alahady 20 martsa 2022 tolakandro : Jazz fiderana hiarahana amin’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM) sy ny Cercle Germano-Malagasy (CGM).
 • Fitoriana any an-tokantrano (Fitoantoka) amin’ny endriny vaovao : hisy ny fifandraisana amin’ny alalan’ny antso an-tariby, ny dinika, isika rehetra no hanatanterahana izany mandritra ity taona ity ho fitoriana sy fampaherezana (édification). Ny AFF sy ny Vaomieran’ny Fifandraisana dia mandray ny mombamomba ny Mpiangona.
 • Oktobra 2022: fiofanan’ny tomponandraikitra andiany faharoa.

Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina niarahaba ny Fiangonana, nisaotra ny tomponanjara, nanamafy ny firariantsoa ny evanjelistra sy nanentana amin’ny rakitra am-baravarana. Nisy koa ny antso ho an’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo manana fikasana handalina ny Soratra Masina ao amin’ny SETELA SY FITELA sy hanao fanadinana ao amin’ny toeram-panomanana Mpitandrina. Apetraka amin’Andriamanitra, hoy izy, ny asan’ny Fiangonana kasaina amin’ity taona ity.

FANOLORAN-JAZA

Natao ny hira FFPM 245 : 3 « Ray ô! Asehoinao » nandritra ny firosoan’ny ray aman-dreny sy zaza teo amin’ny alitara. Nisy Teny avy ao amin’ny Soratra Masina sy vavaka teo am-pitsanganana. Randrianarison Ilon’Ny Aina Andriantsoa no zaza natolotra. Nisy tsodrano. Nitohy tamin’ny voady ny fotoana.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 5 : 7 : “ Fa izaho kosa noho ny haben’ny famindram-ponao dia hiditra ao an-tranonao ; hiankohoka manatrika ny lapanao masina amin’ny fahatahorana Anao aho ”. Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : renim-pianakaviana handeha lavitry ny ankohonany, mangata-bavaka tsy ho azon’ny fakampanahy, ho an’ny famitana trano sy fanohizana ny fianaran’ny ankizy. Tovovavy nahazo fahasoavana nandritra ny taona na dia nandalo ny mafy aza, mangata-bavaka mba hahazo hery hiatrehany ny adidiny. Ny hira nangatahin’ireo mpianakavin’ny finoana ireo, izay nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana ny rakitra dia FF 32 : 1 “ Aza avela hahalala ”.

Ny hira vavaka FFPM 4 : 4 “ Mamy ny Fitianao ”no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana.

Nisaotra izy noho ny hafatra : Andriamanitra marina, masina, Fitiavana maneho ireo toetra ireo amin’ny olona, Andriamanitra tsy tia ratsy, tsy tia lainga, mamaly ny tsirairay amin’ny asany. Notononina ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, Mpitory Filazantsara mba hiverina amin’ Andriamanitra, hiala amin’ny ratsy, ho velona, ho vita ireo andraikitra.  Nentina amim-bavaka koa ny toby masina rehetra, ny akany fitaizana, ny foibe FJKM isan’ambaratongany sy ny mpandraharaha, ny synodamparitany manerana an’i Madagasikara indrindra ny SPAA10 hahavita ny asany, ho lohany mandrakariva amin’ny fijoroana vavolombelona, eo koa ny Antananarivo Renivohitra sy ny Manodidina (ARM).

Voatonona ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana, na ireo tonga sy ny tsy afaka noho ny antony samihafa, efa miverina ny fitiavana miara-miombona fa iriana hitombo sy hivelatra, hiverina ny hafanampo. Eo ny zanaka ampielezana na aiza ny misy azy. Ny Mpitandrina evanjelistra nitory Teny sy ny ankohonany, ny asa fanompoany dia nentina teo amin’ny Tompo, toy ny nitondrana ny asan’ny Fiangonana voafaritra araka ny tondrozotra ; ny rafitra manatanteraka fankalazana amin’ity taona ity ; ny hiditra SETELA sy FITELA, hanao fanadinana ho Mpitandrina fa harena sarobidy ny manana olona maro afaka mitory sy mampianatra. Tsy diso anjara ny sahirana, marary, mana-manjo, traboina, very asa, tsy manan-kialofana, kere, indrindra taorian’ny rivo-doza, mba hitahiry ny finoany izy ireny sy hitodika amin’ Andriamanitra. Misy ireo manana hataka manokana ; ny nanao raki-pisaorana ; ny manana voady anaty mba samy handray ny valim-bavaka tandrify azy avy. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny vavaka.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 625 “ Mpamonjy soa malala ô ”. Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa ; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ”  Romana 12 : 10 ; Kolosiana 3 : 12b ; Petera voalohany 5 : 5b.

Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka FFPM 338 “ Arovy aho, Tompo ”. Nisy vavaka mangina sy trinite ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 10 ora sy 52 minitra ny fotoana. Nitohy tamin’ny asa sy fampaherezana izany. Nisy rakitra am-bavaravarana ho fanohanana ny evanjelistra amin’ny asany.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Mahery sy Randriambeloson Sitraka

Nikirakira ny fafana : Raoliarizaka Bakoly sy Randriamasimanana Andrianavalona

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Harentsoa Rova sy Rabiazamaholy Hery Lanto

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra