Alahady 02 Oktobra 2022

ALAHADY 02 OKTOBRA 2022
« HAVAOZY NY FANOMPOAN’NY FIANGONANA »

ALAHADY FAHA XVI MANARAKA NY TRINITE
ALAHADY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

ALAHADIN’NY MPITANDRINA SY
FANOKAFANA NY JOBILY FISOTROAN-DRONONO

Hianareo no Voninahitray sy reharehanay ” 1 Tesaloniana 2 : 20

Fotoana  roa sosona ny fotoana androany : Alahadin’ny Mpitandrina sy fanokafana ny Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady.

Razafimaharo Maminirina, Biraom-piangonana, no nitarika ny fotoana ary ny  Mpitandrina Andriambahiny Maminiaina no nitondra ny hafatry ny Tompo. Alahady voalohany amin’ny volana oktobra, koa nisy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

Natao ihany koa ny fiarahabana ireo teraka volana septambra ka nankalaza an’Andriamanitra noho ny tsingerinandro nahaterahany.

Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatontosana ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA 

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny Fiarahabana apostolika ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia novakian’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 33:1- 4 sy ny Salamo 118 : 24 : « Mihobia ho an’i Jehovah ianareo, ry olo-marina ; fa mendrika hataon’ny olo-mahitsy ny fiderana…Ity no andro nataon’i Jehovah ; Hifaly sy ho ravoravo amin’izao isika.»

Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 173 : 1, 2, 3 « Hosana no asandratray »

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Nisaorana Andriamanitra noho ny fitaomany ny olony ka tonga soa aman-tsara eto an-tranon’Andriamanitra hanome voninahitra Azy sy hitondra amim-bavaka ny Raiamandreny Mpitandrina mivady sy ny ankohonany. Nisaorana Andriamanitra nanome ny Mpitandrina nandritra ny 15 taona, nisolo tena Azy, mba hitaiza sy hanolokolo. Nangatahina ny fanatrehan’ny Fanahy Masina mba hanome aina vaovao indray ho voninahitry ny Tompo.

NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

« Raha mitaona anao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny vady andefimandrinao, na ny sakaizanao izay toy ny ainao, ka manao hoe : Andeha isika hanompo andriamani-kafa (izay tsy fantatrao, na ny razanao), dia ny andriamanitry ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao, na ny lavitra anao, hatramin’ny faran’ny tany rehetra, dia aza manaiky azy na mihaino azy ianao; ary aza mba iantran’ny masonao izy, na amindranao fo, na afeninao …(Deoteronomia 13 : 9)  Koa ankehitriny matahora an’i Jehovah, ka manompoa Azy amin’ny fahitsiana sy ny fahamarinana…( Josoa 24 : 14)  fa Andriamanitra masina Izy, Andriamanitra saro-piaro Izy ka tsy hamela ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo.» (Josoa 24:19).
Taorian’ny fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra dia nohiraina ny hira 331 : 1 « Havaozy ny foko » (Fihirana Fifohazana).

VAVAKA FIFONANA
Noho ny tsy fanatanterahana ny sitrapon’Andriamanitra dia nangatahina ny famindram-po avy Aminy. Nangatahina ny Tompo mba hanavao ny fanahin’ny mpianakavin’ny finoana ka hanompo Azy sy ho tia Azy mandritra ny androm-piainany.

Rehefa vita ny vavaka fifonana dia nohiraina ny FF 35 : 2 « Ry Tomponay ô avia » 

FAMELAN-KELOKA

Natolotra ny Teny famelan-keloka. « Tsy sitrako ny ahafatesan’ny ratsy fanahy fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany mba ho velona izy.»
Nohiraina ny FFPM 543 : 1, 3 « Mihoby ny fanahiko » ary ho fanambarana sy fanehoana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana apostolika.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA 
Andriamampianina Naivo, mpampianatra Kilasy faha 9 no tompon’anjara.

« Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery » (Isaia 40 : 31a) no andinin-tSoratra Masina nozaraina nakana ny hafatra.
Vorona matanjaka tokoa ny voromahery. Anisan’izany ny ankoay. Mihavao mandrakariva ny heriny, ny volony ihany koa dia havaoziny isan-taona. Ongotany izany ary mitsiry vaovao indray, ny vavany ihany koa dia rangitiny ary tena maranitra. Mahatratra 130 km isan’ora ny hafainganam-pandehany ary rehefa mihaza izy dia 120 km isan’ora ny fidinany misambotra ny rembiny. Mampiavaka ity vorona ity ny fitiavany misidina manohitra rivotra mahery. Ny voromahery no nangalana tahaka ny fiaramanidina. Anehoan’Adriamanitra ny heriny ny voromahery. Aoka isika tsy ho kivikivy fa hampitombo ny herintsika ao amin’Andriamanitra sy hihavao hatrany.
Rehefa vita izany hafatra fohy izany dia nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny hira FFPM 487: 1 « Fanavaozana izay mahagaga »
Ho setrin’izany hafatra izany dia nanao vavaka ny tompon’anjara ka nisaotra ny Tompo noho ny fampianarany hahatonga ny mpanompony tsy ho mora kivy sy hamoy fo fa hanovo hery hatrany ao amin’Andriamanitra.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana, no nanao ny tatitra.Toy izao no tsara hofantarina ka hotanterahin’ny Fiangonana:
Avy any ivelany 
. FJKM Foibe

   – 03-06 oktobra : Antsoina ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo hanaraka ny fiofanana Misionera andiany fahatelo.

   – 08 oktobra : Fanompoam-pivavahana fanirahana ireo Misionera eny amin’ny Kianja maitso Antsahamanitra amin’ny 2ora sy sasany.

  – 8 oktobra : Fanompoam-pivavahana famoahana ireo nahavita fianarana SETELA andiany Iraka Fanasina, amin’ny 2 ora sy sasany, ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga.

. Synodamparitany Antananarivo Andrefana

  – 08 sy 09 oktobra : Fivoriamben’ny synodamparitany Antananarivo Andrefana.

Mikatona avokoa  ny trano fiangonana ny alahady 9 oktobra eto amin’ny synodamparitany Antananarivo Andrefana. Eny Ivandry Amboniloha no hotontosaina ny fanompoam-pivavahana.

    -15 oktobra : Fihaonamben’ny Fikambanan’ny Diakona sy Loholona (FDL) eto amin’ny synodamparitany Antananarivo Andrefana eny amin’ny Toby Getsemane Antambohomena.

Raharaha anatiny :
–  Asa vavolombelona roa hotanterahina anio dia ny fitondrana amim-bavaka ny Mpitandrina mianakavy sy ny fanokafana ny Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina mivady.
– 10-16 oktobra : Herinandrom-bokatry ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM)

-17-23 oktobra: Herinandrombokatry ny Sampana Fifohazana (SAFIF)
-16 oktobra : Fivorian’ny Mpihevidraharaha. Haseho amin’io fotoana io ireo mpianatra Katekomena horaisina ho Mpiray latabatra amin’ny Tompo.

-16oktobra: Manomboka ny fianarana Sekoly Alahady
– Sabotsy 22 oktobra : Fiofanan’ny tomponandraikitra rehetra eto amin’ny Fiangonana

– Alahady 23 oktobra : Haseho amin’ny fotoanan’ny ankatoky ny Fandraisana ireo mpianatra Katekomena horaisina ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo amin’ny 06 novambra.

Fiarahabana ireo nankalaza an’ Andriamanitra noho ny tsingerinandro nahaterahana volana septambra 
« Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. » Apokalypsy 2 : 19.

Izany no teny nentina niarahaba ireo mpianakavin’ny finoana nanatontosa ny rakitra teny amin’ny alitara. Ny FFPM 625 : 5 « Mpamonjy soa malala ô »  sy FFPM 20 « Tsaroanay tokoa izao » no nohiraina nandritra ny rakitra teny amin’ny alitara.
Tamin’izany dia nentina tamim-bavaka izy ireo ho fisaorana ny Tompo noho ny tombonandro azony sy nahafahany nankalaza izao fotoana miaraka amin’ny mpianakavin’ny Tompo izao. Nentina tamim-bavaka izy ireo mba hahazo hery, hitombo finoana, hahazo fahasalamana ary hanana fifaliana ao amin’ny Tompo.

RAKITRA SY FANOMEZANA 

Ny Biraom-Piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ireo raki-pisaorana sy voady nataon’ireo mpianakavin’ny finoana tamin’ity alahady ity. Ny FFPM 612 : 1 « Ry Ray Mpiaro lehibe », FFPM 547,1 « Ry Jesô Masoandronay o ! », ary FFPM 488, 3 « Na inona na inona hitranga Jeso » no hira nangatahin’izy ireo.

Nisy ireo mpianakavy ao amin’ny Tompo nisaotra noho ny fitsingerenan’ny andro nahaterahany. Nisy ireo nisaotra noho ny faharetan’ny tokantranony. Tao ireo nisaotra noho ny fahasitranana azo. Nisy kosa ireo mitady fahasitranana sy fahasalamana. Nisy ireo nidonam-pahoriana nangataka vavaka fampaherezana ; ny afa-panadinana. Tao ihany koa ireo mangata-bavaka hiatrika fanadinana. Nisy mpanompon’Andriamanitra nangataka vavaka hitantanana ny fiainany, ny fianarany sy ny asa fanompoany. Nisy ihany koa ny nangataka tsodrano fa ho any am-pitan-dranomasina.
Teo am-panolorana ny rakitra dia  nohiraina ny FFPM 179 : 4  «Ny Fanahy Masina efa tonga tokoa». 

 

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FFPM 786: 1 « Ny Teninao Jehovah izay ianaranay ».
Ny Biraon’ny Komity Fisotroan-dronon’ny Mpitandrina (KFM) no nivavaka sy namaky Teny.

Ratovelomanana Samoela no nanatanteraka ny vavaka mialoha ny vakiteny
Nisaorana Andriamanitra noho ny fotoana nomeny hahafahana mamaky sy mihaino ny Teniny. Nangatahina ny Fanahy Masina hanokatra ny fo sy ny saina hahatakarana ny tian’Andriamanitra holazaina.
Razafimaharo Fanja no namaky ny perikopa voalahatra. Ny Testamenta Taloha : Isaia 29 : 13-24 sy ny Testamenta Vaovao : Marka 7 : 1-13 ; II Korintiana 5 : 11-21.

TORITENY 
Nohiraina ny FFPM 786 : 4 « Ny Teninao Jehovah izay ianaranay » mialoha ny hafatry ny Tompo.
« Hianareo no voninahitray sy reharehanay » I Tesaloniana 2,20. Izany no Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny.

Teo am-panombohana dia nampahery ny Mpitandrina hoe : « Courage ! » ary nanentana ny mpianakavin’ny finoana hiteny izany sy hampahery ny olona teo akaikiny ihany koa.
Ny olon’Andriamanitra manam-pinoana dia olon’ny fiadanana, hoy izy, satria ny Tompo milaza hoe « Ny fiadanako no omeko anareo ». Io I Tesaloniana 2 : 20 io no boky nosoratan’i Paoly voalohany. Sahirana ny sain’i Paoly tamin’izany fa tsy hihaona amin’ireo Mpino intsony tamin’io fotoana. io.
Ireto no fototra ijoroan’ny Protestanta : Sola Scriptura,  izay midika fa ny Soratra Masina irery ihany no ifotorantsika sy ny Sola Fide izay midika fa ny Finoana irery ihany no ifotorantsika.
Ao amin’ny Baiboly no misy ny Tenin’Andriamanitra ary ny ambaran’io Soratra Masina io dia i Jesoa Kristy irery ihany. Jesoa Kristy dia nambara tamin’ny Tenin’Andriamanitra ary tonga nofo Izy ka raisintsika amin’ny  Fanasan’ny Tompo. Ny olona rehetra tonga eto an-tranon’Andriamanitra dia olona notaomin’ny Fanahy Masina. Tsy mitaona antsika ho any amin’ny trano fijerena sarimihetsika sy trano filanonana ny Tompo fa mitaona antsika ho ao an-tranony. Tsy olona no tadiavintsika ato an-tranon’Andriamanitra fa Andriamanitra. Tsy misy famonjena ivelan’ny Fiangonana.
Talohan’ny fanitsiam-pivavahana dia voalaza fa vidiam-bola ny famonjena ny fanahy. Diso izany  ary izany no nahatonga ny fanitsiam-pivavahana kristiana.  Ny Finoana omena antsika no mamonjy antsika. Ny Finoana dia arahina asa.  Epistis no dikan’ny finoana. Ny olona dia lasa lavitra raha misy finoana.

Araka ny « Sociologie religieuse » dia afaka refesina ny finoana. Voalohany, ny Mpino dia tonga ao an-tranon’Andriamanitra. Faharoa, mandray andraikitra ao izy ary farany dia mandray anjara amin’ny fanefana ny adidy ara-bola ny Mpino. Io farany io no manahirana ny sain’ny sasany. Voalaza nefa fa misy olona fatra-panome, kanefa mihamanana hatrany ; misy kosa fatra-pahihitra, kanefa mihamalahelo hatrany. Izay manome no mahazo. Aza mitaraina rehefa mandoa vola aty am-piangonana, fa mifalia. Ny asa izay ataonao dia asan’Andriamanitra. Ny rakitra hatao dia hatolotra an’Andriamanitra. Arakaraka ny hanomezantsika ny Tompo no handraisantsika avy Aminy. Mila matoky ny Tompo ianao vao marina aminao izany teny izany. Jesoa no vahaolana ho an’ny olona. Ankehitriny, ny lojikan’ny olona dia hoe « olana- vahaolana ». Ho antsika Kristiana dia Jesoa no vahaolana. Efa manana Azy isika hamaha ny olana rehetra izay ho avy. Jesoa no vahaolanao?
Ho fifaliana sy reharehan’Andriamanitra anie isika rehetra.

Taorian’ny feon-javamaneno fohy dia nanatanteraka ny anjara hirany ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena: «Tia antsika».

VAVAKA FANGATAHANA 

Ny Biraom-Piangonana Razafindrabe John Bam no nanatanteraka ny vavaka fangatahana amin’Andriamanitra.
Nambara tamin’ny Tompo ny fahavononana hiasa ho Azy sy ny fanavaozana ny fanompoana Azy ary ny handeha araka ny sitrany.  Nentina tamim-bavaka ny Mpitandrina sy ny ankohonany, ny mpianakavin’ny finoana ary ireo olona nanatanteraka ny voady masina sy raki-pisaorana.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.

ASA VAVOLOMBELONA 
Fiarahabana ny Mpitandrina mivady 
« Mahaiza mankalaza tsara an’Andriamanitra hianareo » Salamo 47: 7. Izany no nentina niarahaba ny Mpitandrina mivady. Ranaivoson Jacky, Biraom-Piangonana, no nitondra ny Teny.

Taorian’izay dia ny Biraom-Piangonana Ralaindimby Haja no nitondra tamim-bavaka ny Mpitandrina sy ny ankohonany. Nisaotra an’Andriamanitra noho ny 14 taona nananana ny Mpitandrina teto amin’ny Fitandremana. Nangatahina ny Fanahy Masina hitarika sy hitsinjo azy amin’ny asam-panompoana ataony. Nentina tamim-bavaka ihany koa ny zanaka aman-jafiny.

Fanokafana ny Jobily fisotroan-dronono 
« Tsarovy ny mpitondra anareo, izay efa nitory ny tenin’Andriamanitra taminareo ; hevero ny hiafaran’ny fiainany,ka araho ny finoany » Hebreo 13 : 7 Izany kosa no Teny-hafatra nataon’ny Filohan’ny KFM, Randrianonimandimby Oliva, natolotra ny mpianakavin’ny finoana handrisihana azy ireo haneho fifankatiavana amin’ny fifanomezan-tanana ho amin’ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.
Nanao lahateny fohy ny Filohan’ny KFM nanambara ny fotoana nitandreman’ny Mpitandrina teto Amparibe Famonjena izay nanomboka ny jolay 2008.  Nomeny ny fintin’ny tetiandron’ny taon-jobily izay hanomboka amin’ny Mariazy Miara-mizotra ny janoary 2023 ary hifarana ny 31 desambra 2023 amin’ny sakafo Agape. Nambarany fa tao anatin’ny 110 taona dia Mpitandrina efatra nisesy izay no nisotro ronono teto amin’ny Fitandremana, namela hira fahatsiarovana : ny Mpitandrina Andriamasinoro : « Mialoka Aminao » ; ny Révérend Rakotoarivony Paul « Sambasamba Zanahary » ; ny Mpitandrina Ramino Paul « Tompo ô manatreha ».
Nampahafantatra izy fa tsy misy ny Hira faneva amin’izao taon-jobily izao fa misy tononkira atolotry ny Mpitandrina mivady hirain’ireo Sampana mpihira eto amin’ny Fitandremana ary iarahana misalahy amin’ny Fiangonana ny famoahana izany hira izany.
Teo anatrehan’izany dia nanao teny fisaorana ny Mpitandrina. Nisaotra an’Andriamanitra izy, nisaotra ny Birao, ny mpihevidraharaha, ny Mpandray sy ny KFM ary ny mpianakavin’ny finoana rehetra.
Taorian’izany dia nosokafana ny « Banderole »  mirakitra ny Jobily izay napetraka ao amin’ny rindrina ivelan’ny trano fiangonana.
Avy eo dia nanatanteraka ny hira mitondra ny lohateny « Fa hianareo no voninahitray » ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena, hira noforonon-dRabako Ralambonirina Jean Jacques, noho izao Jobily izao. Rehefa izay, dia nandray fitenenana ny solotenan’ny synodamparitany, Andry Nirina Velosoa, izay Tonian’ny Departemantan’ny mpiasa sy ny vola. Tamin’izany dia nanolotra tononkalo ho an’ny Mpitandrina izy.

FAMARANANA NY FOTOANA 
Nohiraina ny hira: HF 31 : 1, 3 « Ny lalanao Jesoa » ary niarahana nanonona ny Tondrozotra 2022, ary natolotry ny Mpitandrina Andriambahiny Maminiaina  ny Tsodrano.
Ny hira « Mialoka Aminao » no namaranana ny fotoana
Nipetraka ny Fiangonana nivavaka mangina. Nofaranana tamin’ny fanononana ny Trinite masina ny fotoam-pivavahana :« Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina »
sy feon-javamaneno.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanatanteraka ny fotoana.

Mialoha izany dia nanao hira manokana ny Mpitandrina, « Tarigetra » no lohateny.
Ary teo am-piomanana dia nohirain’ny Mpandray ny FFPM 748 : 1, 3 « Havaozy Tompo ô izao rehetra izao ». Nivavaka ary narahina ny hira Antema 1 « Masina, Masina, Masina » izany.

Natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana izao Fanasan’ny Tompo izao. Nohiraina ny  FFPM 599 : 1 « O ry Jesosy mifaly ny foko » dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny Mpitandrina,  nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetren-tena.

Tao anatin’ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka no nanaovana misesy ny hira FFPM 752 « O ry Jesosy ny Anaranao » ; ny FFPM 392 « O mba raiso izao, misy lovanao ao » ; ny FFPM 487 « Fanavaozana izay mahagaga ».

Tao anatin’ny fanangona ny kapoaka sy fanantazana ny rakitra no nanatanterahina ny hira FFPM 241 « Ry Jesô ô midina ».

FAMARANANA 
Nanome ny hafatra fohy ny Mpitandrina « Hianareo no voninahitray sy reharehanay ry Amparibe Famonjena » ary natolony ny Tsodrano. Natao ny hira FFPM 579 : 5 « Aza mba mandalo ahy » teo am-pamaranana.
Nirava tao anaty feon-javamaneno ny fotoana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra John, Rajaofetra Antonio (Mpiofana ho mpitendry orga) ary ny Sampana Mpiangaly Zava-maneno (SMZM)

Nikirakira ny fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto, Razafimahefa Tina

Naka sary : Andriamampianina Faneva Harijesy

Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky Noely.

Alahady 25 Septambra 2022

ALAHADY 25 SEPTAMBRA 2022
« MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA »

Alahady faha XV manaraka ny Trinite

Alahadin’ny sampan’asa FJKM Fikarohana sy Fandalinam-Pinoana (FFP)

Alahadin’ny Katekomena « MIORINA »

 Fa tsy menatra ny filazantsara aho ; fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany, amin’ny Jiosy aloha, dia vao amin’ny jentilisa koa.  Romana 1:16

Alahady faha 15 manaraka ny Trinite nitondrana tamim-bavaka ny sampan’asa Fikarohana sy Fandalinam-Pinoana (FFP) sy natokan’ny Fitandremana Amparibe Famonjena hitondrana amim-bavaka  ny Katekomena Miorina ary nanatanterahina ny fahalalana Soratra Masina. Ity alahady ity ihany koa no mbola hibanjinana  ny lohahevitra fitaizam-panahy eo amin’ny sahan’ny FJKM manao hoe : “ MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”. Notanterahina taorian’ny fanompoam-pivavahana ny fivoriana Ankatoky ny Fandraisana.

Rasoanaivo Lalao, Katekista, mpampianatra katekomena no nitarika ny fotoana.Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatra. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika dia nanolotra  ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny famakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 66 : 8-12 manao hoe : “Misaora an’Andriamanitsika, ry firenena, ary asandrato ny feo fiderana Azy. Izay mampitoetra ny fanahintsika amin’ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika hangozohozo. Fa efa nizaha toetra anay Ianao, Andriamanitra o, efa nanadio anay Ianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin’ny memy. Efa nampiditra anay tamin’ny fandrika Ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay Ianao. Efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay Ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin’ny fitahiana mahatretrika Ianao » ”  Amena !

Natao ny hira FFPM 45 :1, 2, 3 “He, tonga ho antsika” ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

« Ry Andriamanitra, Rainay izay any an-danitra o ! Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tompo sy  Mpamonjy anay Ianao. Midera Anao izahay fa ambonin’ny andriamanitra rehetra Ianao.Tsy misy andriamanitra  tahaka Anao, fa Ianao ilay Tompon’ ny tompo ary Mpanjakan’ny mpanjaka, Anao ny fahefana  rehetra  Andriamanitra o. Midera Anao izahay noho  ny halehiben’ny herinao, fa izany no efa hikoizan’ny fahavalonao Anao.

Misaotra Anao izahay ry Tompo tsara indrindra o, fa notarihinao tamin’ny fitiavanao, ka  tafavory eto amin’ity tempolinao masina ity, miombona fo amam-panahy, midera sy manome voninahitra Anao. Misaotra  ihany koa noho ny alahady natokan’ny Fiangonana ho Alahadin’ny Katekomena Miorina ;  hitondrana amim-bavaka azy ireo, ary ny Alahadin’ny sampan’asa Fikarohana sy Fandalinam-pinoana (FFP) eto amin’ny FJKM. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy no hanaovanay izany vavaka izany.» Amena !

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rajaofetra John Eric, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 4 no nanatanteraka ny fotoana.

Taorian’ny vavaka, ny Teny araka ny Matio 10 : 6  « Fa aleo mankany amin’ny ondry very amin’ny taranak’Isiraely. » no nentiny nangalana ny fampianarana.

Iza no taranak’ Isiraely ? : Isika izao no taranak’ Isiraely.

Ny ondry very ? Jesoa Kristy mihitsy no miteny eto. Isika rehetra izao dia mpianatr’i Jesoa Kristy. Misy amin’ireny havantsika, ankohonantsika ao an-trano ireny, tsy mety mandeha mivavaka, tsy mety mankaty am-piangonana, tsy mety mianatra Sekoly Alahady na mampianatra Sekoly Alahady.

Tantara mahakasika ankohonana kristiana no nangalana ny fampianarana. Ny ankizy no mandeha mianatra Sekoly Alahady, fa ny ray aman-dreny tsy dia mazoto loatra. Rehefa fotoan-dehibe sy fanasana izy ireo vao mandeha izy ireo. Indray andro, tsy navelany nandeha nianatra Sekoly Alahady ny zanany. Naharesy lahatra azy ihany anefa ny ankizy ary nafarany fatratra ny hody aloha. Rehefa tonga tao an-trano dia naverin’ny ankizy nohiraina ilay hira FFPM 780 tany am-piangonana. « He, dera laza hery, ny zaza no hilaza ny voninahitrao ». Somary badabada ilay zaza nihira ka lasa hoe « He dera, laza, hery, ny dada no hilaza ny voninahitrao ». Nanomboka teo dia lasa nivavaka ilay raim-pianakaviana.

Niaraha-namerina ny andinin-tSoratra Masina, ary nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny hira   FFPM 780 :1 : « He dera, laza hery ! »

Notanterahina ny hira FFPM 190 : 1, 2 “Ry Fanahy Mpanazava ! ” mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rakotoarisoa Navalona Falimandimby no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ireto kosa ny perikopa voalahatra novakiana androany alahady : Isaia 40 : 1-11 ; Matio 10 : 1-10 ; Romana 1 : 13-17.

Rakotoarisoa Miaronavalona Ikoriantsoa no namaky ny Testamenta taloha, ary  Ranaivosoa Lyzio sy

Rafanomezantsoa Olivier kosa no namaky ny Testamenta vaovao.

Ny hira FFPM 226  “Tompo o ! mba te hihaona”  no nohirain’ ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Noraisin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny Romana 1 :16  « Fa tsy menatra ny Filazantsara aho, fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino… »

Fanentanana sy baiko omena ny Fiangonana izao, hoy izy. Mikelaza aina amin’ny asa fitoriana.

« Fa tsy menatra ny Filazantsara aho » hoy ny Apostoly Paoly.

Ny vanimpotoana iainantsika izao dia mitovy tamin’ny vanimpotoana niainan’i Paoly. Nisy zavatra sarotra nolalovana tokoa teo amin’ny fiainana ary tany anaty fiarahamonina tany. Nanahirana na dia ny fitoriana ny Filazantsara aza tamin’izany fotoana izany. Amin’izao androntsika izao, hoatra ny hoe : malalaka ny asa fitoriana ny Filazantsara nefa misy fahasarotana ihany koa satria iza moa no tena mihaino ny Filazantsara ? Ary tena mihaino ve izay mandre ny Filazantsara ? Noho ny hamaroan’ny mpitory dia indraindray toa zara fa mihaino ny olona na tsy mihaino mihitsy aza.

Ao anatin’izany fitoriana ny Filazantsara izany dia misy menatra ny manatanteraka azy. Nahoana ?

Izany no angalantsika ny hafatra mba hametrahantsika ny hoe « Mikeleza aina amin’ny asa fitoriana ».

 1. Ny Filazantsara manova fiainana

Inona moa no fiainana ovain’izany Filazantsara izany ? Izay no hanentanana antsika hoe « Aza menatra » satria raha ny Filazantsara no manova fiainana, dia ho an’ny olona maditra, ho an’ny olona ratsy fanahy, ho an’ny olona mankahala Fiangonana. Hoatry ny mahamenatra raha handray anjara amin’izany fitoriana ny Filazantsara izany. Ka tonga amin’ilay fitenenan’ny olona « Fa inona koa no nahazo an’io ? ». Hoatra izany no nahazo an’i Paoly. Paoly ilay mpanenjika ny Kristiana ary tena nifofo ny ain’izay mitory  ny Filazantsara nefa tsy maintsy izy no hitory  ny Filazantsara  taty aoriana ary na ny olona nahita azy dia niteny hoe « Fa naninona ? Olona fahavalon’ny Filazantsara kanefa ankehitriny, indro mimokomoko manao ny ainy tsy ho zavatra ny amin’izany fitoriana ny Filazantsara izany? ». Dia menatra eo imason’ireo namana taloha. Mihevitra fa fahafaham-baraka satria ny namana taloha dia hanesoeso, handrabiraby.

Izany mihitsy no asan’ny Filazantsara, manova fiainana izy. Ka ho ahy sy ho anao, izay manaiky hovain’ny Filazantsara dia tsarovy fa izay no ambaran’ny Apostoly Paoly eto hoe : io Filazantsara io dia manova fiainana tokoa, fa herin’Andriamanitra miasa ao anatin’ny olona mandray azy izany Filazantsara izany.

Ireto ny zavatra kasihin’izany Filazantsara izany ka hita tanteraka rehefa mandre izany :

 • Io Filazantsara io, rehefa toriana ka renesintsika, dia mandratsana ny toetra ratsy rehetra eo amin’ny fiainana. Raha mpisotro toaka ianao dia rantsanany ny fisotroan-toaka mba tsy hisotro intsony. Raha mifoka sigara ianao dia rantsanany, tsy hifoka sigara intsony. Raha mpiteny ratsy ianao dia rantsanany, tsy hiteny ratsy intsony, …Izay no mahatonga ny hoe « Aza menatra ny fitoriana ny Filazantsara fa ilay namanao mpiara-migoka, ilay mifoka kely,…dia lasa haneso hoe « Tsy namantsika intsony lery ? », « Fa ahoana ? » « Ka efa mpitory Filazantsara dia novain’ny Filazantsara ny fiainany, dia io izy io. »
 • Mitondra hetaheta hifandray amin’Andriamanitra izany Filazantsara izany, izany hoe tsy tafajanona amin’ilay toetra tranainy sy ratsy taloha intsony, fa manana hetaheta hiaraka amin’Andriamanitra hatrany, hitady fiainana mifamatotra amin’Andriamanitra mandrakariva. Ohatra Adama sy Eva : Adama rehefa nantsoin’Andriamanitra dia niafina, nandositra, ary izany mihitsy ny fiainan’ny olona rehefa manota dia mandositra an’Andriamanitra. Rehefa nandray ilay fanavaozan’ny Filazantsara anefa, dia nanjary nanana hetaheta hifamatotra amin’Andriamanitra, mitady an’Andriamanitra mandrakariva eo amin’ny fiainany.
 • Teraka ao aminy ny fahasahiana hanambara ny Vaovao Mahafaly ho an’ny hafa. Izaho nandray dia hizara aho, ary hizara maimaimpoana aho. Ohatra noraisana tamin’izany ny resaka nifanaovan’ny Mpitandrina tamin’ny mpanao gazety sady mpanao politika malaza efa lasa nodimandry : « Any amin’ny antoko politika sy ny fikambanana samy hafa dia tsy mety ho betsaka ny mpikambana raha tsy tambazana vola. Fa izao no mahagaga : ny Kristiana any am-piangonana asaina mandoa rakitra nefa vao maika be dia be no tonga any am-piangonana ». Hoy ny Mpitandrina : « Tsy menatra ny Filazantsara izy, fa misy herin’Andriamanitra manainga azy, ka na ny fananany rehetra aza dia hafoiny hitoriana izany Filazantsara izany. Tsy omena vola na karamaina ny olona mandray an’i Kristy kanefa dia mamono tena manao ny fitoriana ny Filazantsara, mandeha an’ny amin’ny toerana sarotra ireny manatanteraka izany asan’Andriamanitra izany. Nandray ny Filazantsara izy, tsy menatra ny Filazantsara izy, fa io Filazantsara io no nanova ny fiainany.

2. Ny Filazantsara mandresy ny fahavalo rehetra

Ny fahavalo eto dia ny « Ady ». Izay no mahatonga antsika hiteny hoe « Ady  ny fiainana » izany hoe ny fiainantsika ety ambany masoandro ety dia ady foana ary tena ady tokoa fa tsy vazivazy izany. Taorian’ny fahalavoana rehefa niditra ny fahotana dia tena ady tokoa ny fiainana. Na tsy manana fahavalo aza ianao dia ady ny fiainana, miady amin’ny tenanao ianao. Ohatra, rehefa noana ianao dia miady amin’ny hanohanana, izany hoe miady amin’ny tenanao ianao. Ary mihoatra noho izany ny fahantrana, ny tsy fisiana, …ankoatra ny hoe tena misy ady atrehana toy ny fakam-panahy. Tsy avelan’ny devoly mitsahatra mihitsy ianao fa ataony miady hatrany, ka hivoaka ho mpandresy sa hanaiky ho resy ?

Izay no antony hilazan’i Apostoly Paoly hoe : « Aza menatra ny Filazantsara ».

Aza menatra ny Filazantsara fa ny Filazantsara dia maheresy amin’ny sarotra rehetra. Io ihany no hifikirana. Izao no zavatra aterak’izany :

 • Manafaka amin’ilay zavatra entin’ny ratsy hanelingelenina antsika izay mino, izany ady izany. Zahan’Andriamanitra toetra ianao ary alain’ny devoly fanahy. Raha havelan’Andriamanitra eo ianao, aiza ho aiza marina moa ny finoako sy ny finoanao ity ? Raha vao mitodika ianao mijery ny Filazantsaran’i Jesoa dia mivoaka mpandresy. Raha tsy mitodika ianao fa miantehitra amin’ny herin’ny tenanao dia ho resy tanteraka. Hoy ny Soratra Masina : « Isika tsy mitolona amin’ny nofo aman-drà, fa ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra. »
 • Omen’Andriamanitra fahefana ianao handrava ny asan’ny maizina. Mahazo fahefana avy amin’Andriamanitra ianao noho ny Filazantsara ninoanao satria nanaiky an’i Jesoa Kristy ianao ho Tompo sy Mpamonjy. Andriamanitra ivavahanao sy iasanaono hanatanterahinao ny fihazakazahana sy hahatonga anao hahatahiry ny finoana. Ny fandrenesanao ny Filazantsara no hanananao ny faharetana ka hahavitanao ny ady sy handresenao amin’izay sarotra rehetra.

Alahadin’ny FFP androany, ny FFP dia sampan’asa Fikarohana sy Fandalinam-pinoana eo amin’ny sahan’ny FJKM. Marobe ny asan’ny FFP : mamorona ny perikopa vakiana mandritra ny taona, mametraka ny lohahevitra isam-bola mandritra ny taona, manao fikarohana ny amin’ny fandalinam-pinoana, mamaritra ny arofanina izay mety hahavoafitaka ny Fiangonana amin’ny fampianaran-diso.

Ny Fiangonana dia :

 • mihazona ny Kristiana mba tsy hivembena na hihemotra, hihazona ny finoany hatramin’ny farany, handray ny famonjeny.
 • tenan’i Kristy ety ambany masoandro ary tokony hijoro ho vavolombelona mandrakariva amin’izany amin’ny sehatra rehetra. Tsy ato anatin’ny rindrina efatra ihany fa any ivelan’ny trano fiangonana ihany koa.  
 • fikambanan’ny olona nantsoina mba hikambana hiara-hiasa amin’ny fampielezana ny Filazantsara ary hijoro vavolombelona manomboka ao an-trano. Ohatra noraisina ny hira nataon’ilay zaza nibadabada ny FFPM 780 « ny zaza no hilaza ny voninahitrao » nanjary « ny dada no hilaza ny voninahitrao ». Tonga dia voatsindrona ao am-po any ambadika any ; voatsindrona ilay dada tsy mety mandeha mivavaka. Izay ilay hoe avy amin’ny Jiosy aloha vao mankany amin’ny jentilisa.
 • mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay omen’ny Tompo azy. Ohatra ny mpitendry orga, samy manana ny fomba fitendriny manokana izay hamantarana azy avy izy ireo. Ny asa atao dia efa asa fitoriana. Tsy ety ambony pilopitra ihany ny fitoriana ny Filazantsara, fa ny fihetsikao, ny teninao, ny fiainanao ; ianao miresaka amin’ny olona manambara ny fahasoavana dia efa mitory ny Filazantsara.

Mitodika ami’ireo Katekomena amin’ny maha Alahadin’ny Katekomena izao fotoana izao : ao anatin’ny fianarana katekomena sy fiomanana ho Mpandray Fanasan’ny Tompo no ampianarana ny fototry ny finoan’ny Fiangonana, ny maha izy azy anao dia ny Fiangonana FJKM, fanomanana ny tanora sy ny olon-dehibe ho olon’ny Fiangonana, fanofanana ho tomponandraikitra.

 Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena.

Nataon’ny Mpitandrina ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra, narahina fangatahana famelan-keloka. Niarahan’ny Fiangonana nanonona ny Fanekem-pinoana apostolika, laharana fahaefatra, rehefa voaray ny famelan-keloka.

TATITRA KATEKOMENA

Razafindralambo Miantsa no nanao ny tatitry ny katekomena, andiany « Miorina ».

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andrimbazotiana, Sekreteram-piangonana no nanatanteraka izany. Ny Tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Habakoka 2 : 4 no nanombohany azy : « Fa ny marina ho velon’ny finoany. »

Toy izao no tsara hofantarina amin’ny asan’ny Fiangonana:

Asa ivelany 

 • English Club Academic Mahamasina : fianarana teny anglisy (ankizy, tanora, olon-dehibe). Manomboka ny fisoratana anarana ao amin’ny English Club Academic na ao amin’ny Librairie Antso (izay ahazoana fihenam-bidy 50%).
 • Synodamparitany andrefana :
  • Talata 27 sept 2022 : FJKM Betafo Fanavaozana : Fivorian’ny mpihevidraharaha.
  • Alakamisy 29 sept 2022 : FJKM Soavimasoandro, Ratsiazombola Jean Jacques 30 taona naha Mpitandrina.
  • Sabotsy 01 oktobra 2022, FJKM Andrahamahavola Vatofehizoro, 20 taona Mpitandrina an-dRakotoarinaivo Benjamina.
  • Zoma 21 oktobra 2022 : Toby Getsemane Tambohomena : andron’ny ray aman-drenin’ny toby.
  • FJKM Ambohimanatrika : fivarotana confiture, noho ny faha 130 taonan’ny Fiangonana

Raharaha anatiny 

 • 02 oktobra 2022 : Alahadin’ny Mpitandrina hitondrana amim-bavaka ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady sy ny ankohonany ary fanokafana ny Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Razafindrabe Bam, Biraom-piangonana   no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 29 :2.  

Ireto manaraka ireto ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana : FF 46 : 1 « Mba tantanonao ry Raiko » ; HF 12 : Feno Toky.

Ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena dia noredonin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira vavaka FFPM 443:2 “ Raiso ho Anao ny foko ”.

ASA VAVOLOMBELONA

Roa  ny Asa Vavolombelona notanterahina : Batisa sy Fahalalana Soratra Masina.

-Batisa

Ny hira FFPM 248 :1 « Nitondra ny zaza » no nataon’ny Fiangonana nandritra ny niakaran’ireo ray aman-dreny nitondra ny zaza : Zanaharitsimba Tsiorintsoa Tianay Logan hatao Batisa.

Ny zaza natao Batisa :

-Fahalalana Soratra Masina

Ny Vaomieran’ny Aim-panahy no niandraikitra izany. Nozaraina araka ny sokajin-taona ireo mpianakavin’ny finoana. Naharitra 30 minitra ny famaliana an-tsoratra ireo fanontaniana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofo no nitarika izany.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo : « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

 FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 310 :1-2 “ Misy maro ao an-tsaha mitaraina ”.

Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano. Ny hira FFPM 307: 1 « Iza no hanompo an’i Jeso soa»  no hira namaranana ny fotoana.

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonina ny Trinite.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Irimanana Eninkaja 

Nikirakira fafana : Rakotonarivo Vatsy

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto – Ramahery Yves

Naka sary : Rakotondramboa Andry

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly

Alahady 18 Septambra 2022

ALAHADY 18 SEPTAMBRA 2022
“MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”

Alahady fahatelo – Alahady faha XIV manaraka ny Trinite

Alahady ankalazana an’Andriamanitra noho ny tsingerinandro niorenan’ny Fiangonana

« Andeha, fa efa voavoatra izao ny fanasana » Lioka 14:17b 

Misaotra ny Tompo isika fa afaka niombom-bavaka teto amin’ny tempoliny masina androany alahady faha 18 septambra 2022. Ity no alahady  faha 14 manaraka ny Trinite ary mbola  hibanjinantsika ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : “MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA” ary alahady ankalazantsika an’Andriamanitra noho ny tsingerinandro niorenan’ny Fiangonana teto Amparibe.

Ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana androany dia nosahanin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy. Ny Diakona Rakotovololona Malalatiana  no nitarika ny fanompoam-pivavahana ary ny litorjia fahatelo no nanatanterahina izany.

Nandray ny Evanjelistra Joelison Rolland avy ao amin’ny FJKM FIADANANA isika, amin’ny synodamparitany Mananjara Pangalana – SP23, faritr’i Nosy Varika no misy azy.

Izy rahateo no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra.

FISAORANA SY FIDERANA

Ny Apokalypsy 7: 10-12  no nentin’ny mpianakavin’ny finoana nisaotra sy nidera ny Tompo Andriamanitsika : “ dia niantso tamin’ny feo mahery izy nanao hoe: Ny famonjena anie ho an’Andriamanitsika, Izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, sy ho an’ny Zanak’ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mbamin’ny loholona sy ny zava-manan’aina efatra, dia niankohoka teo anoloan’ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin’Andriamanitra nanao hoe: Amena! Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana anie Ho an’Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay. Amen.”

Natao ny hira HF 14  ”Haleloia”  ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

“Ry Andriamanitra Rainay tsara indrindra ô! Rainay Izay any an-danitra, Rainay tokana Ianao nefa telo Izay Iray: Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay. Notaominao izahay ka tafavory eto amin’ity tranonao ity indray, noho ny fitiavanao sy ny fitarihanao hiombom-po amam-panahy, hidera sy hisaotra ary hanome Voninahitra Anao, fa Ianao Andriamanitra dia tsy maintsy mitombo , ary izahay kosa dia tsy maintsy mihena. Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay Ianao. Misaotra Anao izahay noho ny fitahianao sy ny fanampianao, na dia mifamaofao amin’ny toe-javatra samihafa aza ny fiainanay, na amin’ny mora na amin’ny sarotra. Ry Tompo Andriamanitray ô! Misaotra Anao eram-po, eran-tsaina izahay noho ny nitehirizanao ny Fiangonana nandritra izay 161 taona izay. Tsy tambo isaina ny fahasoavana  nomenao anay tsirairay avy, tao anatin’izany. Teo koa anefa ny zava-tsarotra nolalovan’ny Fiangonana. Soa fa teo Ianao Jesoa Tompo ô! Afaka mamindra aina aminay, amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, Izay  miasa manankery, ka mahatonga ny Fiangonana mijoro mandraka ankehitriny, amin’ny adidy masina,  dia ny fikelezan’aina amin’ny fanohizana ny asam-pamonjena notanterahinao dia ny fitoriana ny vaovao mahafaly amin’ny olombelona rehetra. Misaotra Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina ô!. Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Ilay Lohan’ny Fiangonana  no anaovanay izany vavaka izany. Amen”

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ravaoaritompo Norolalao,  mpampianatra ao amin’ny K7, no nitondra ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.

Ny Teny araka  ny 1 Timoty 4: 12   »  Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an’ny mino ianao amin’ny fiteny, amin’ny fitondran-tena, amin’ny fitiavana, amin’ny finoana, amin’ny fahadiovana » no nitondrana ny fampianarana.

Ity Teny ity dia miantefa indrindra amin’ny ankizy sy ny tanora satria voalaza fa isika Fiangonana manontolo no tokony hitory ny Filazantsara. Ao anatin’izany anefa, moa mahavita sy azo hitokisana  tokoa ve ny ankizy sy ny tanora amin’ny asa fitoriana?

Mazava ny fepetra apetrak’i Paoly eto, ho an’ny tanora, raha te ho tonga fianarana ho an’ny mino izy :

 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FITENY
 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FITONDRAN-TENA
 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FITIAVANA
 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FINOANA
 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FAHADIOVANA

Natao ny hira FFPM 772 : 2 “Manatòna, manatòna”. Narahina vavaka nisaorana an’Andriamanitra izany ary nitondrana tamim-bavaka ny tanora mba ho vonona, vanona ary vahatra eo anivon’ny Fiangonana sy ny fiarahamonina.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana noredonina ny hira HF 13 : 1  “Fitiavana kanto”.

Nitari-bavaka Randrianjafitrimo Christian, Diakona. Randrianjafitrimo Elia, Diakona, no namaky misesy ireo perikopa voalahatra hovakiana androany dia ny  Testamenta Taloha , araka izay hita ao amin’ny   Salamo 71: 14-24,  ny Testamenta Vaovao sy ny Epistily araka ny  Lioka 14:15-24  sy ny  2 Timoty 4 : 1-8.

Teo am-pitsanganana no niarahan’ny Fiangonana nohiraina ny hira FF 10: 2 “ Mivavaka aho satria” ary rehefa izany dia niroso tamin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra ny Mpitandrina.

TORITENY

Teo am-panombohana dia nivavaka ny Evanjelistra nangataka ny Fanahy Masina, hitari-dalana. Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana tamin’ny fiarahabana apostolika  izy dia  niroso tamin’ny  fanambarana ny hafatra izay nalaina tao amin’ny Lioka 14:15-24.

Mbola ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra hoe : “ MIKELEZA  AINA AMIN’NY ASA  FITORIANA” isika ankehitriny.

Jesoa Kristy miresaka momba ny Fanasana  no hita amin’izao perikopa izao.

Hevitra roa no azo havoitra amin’izao fanoharana nataon’ny Tompo izao.

 

I-Manasa olona ho amin’ny fanasana ny Tompo ka izay nasainy, tsy tonga namaly ny antso. (and. 15-20)

Ao anatin’izao fanoharana izao ny Tompo no mampiseho ny fisiana fanasana  sy fiarahana misakafo. Endrika iray anehoan’ny Tompo ny fanjakan’Andriamanitra ny fiarahana misakafo, hisiana korana sy fifaliana ary hiram-piderana.

Mandefa fanasana ny tompon’ny fanasana ary manantena mba ho tonga amin’ny fanasana ireo olona izay nantsoina sy niantefan’ny fanasana. Tsy fanasana an-tsoratra no nalefa fa ny mpanompon’ny tompom-panasana mihitsy no nalefa  niantso ireo nasaina.

Mampieritreritra anefa ny zava-mitranga  fa  nilaza ho tsy afaka sy niala tsiny avokoa ireo izay nasaina. Tsy nataon’izy ireo ho laharam-pahamehana ny fanasana fa ny azy aloha no notanterahiny. Tsy tao an-tsain’ny nasaina mihitsy ny fisahiranan’ny tompom-panasana sy ny fikarakarana izao fanasana izao.

Ry Havana, zava-dehibe amin’Andriamanitra tokoa ny fanasany antsika ho amin’ny  Fanasana. Ny olona nasaina dia efa navahan’ny Tompo mihitsy.

Diso fanantenana anefa Izy manoloana ny fialan-tsiny nataon’ireo olona izay nomena fanasana, koa nahoana moa izy no tsy ho tezitra manoloana izany?

Hampahafantarina eto ry Havana fa ratsy ny manao izay mahatezitra ny tompon’ny fanasana dia Andriamanitra izany. Manao tsinontsinona sy ambanin-javatra ny fanasana ataon’ny Tompontsika.

II Manasa olona ho amin’ny Fanasana ny Tompo ka izay tsy nasainy no tonga (and. 21-22)

Eto dia ny olona izay tsy nihevitra akory ny hahazo fanasana no indro voantso.

Tsy misy fizahan-tavan’olona ny fanjakan’Andriamanitra.Manana anjara ao ny olona voahiliky ny fiarahamonina sy natao an-jorom-bala.

Hita eto ihany koa ny endriky ny fiala-nenina ataon’ny Tompo.

Rehefa nantsoina mantsy ny olona teny an-dalambe dia mbola tsy feno ihany ny trano. Ireto olona ireto dia tsy mba nisalasala; tsy niady hevitra fa rehefa tonga ny mpanasa dia namaly ny antso izy ireo.

Tsy maintsy hilofosantsika amin’ny fitoriana ny Filazantsara dia satria tena mbola miala nenina ny Tompo, fa hoy Jesoa: “Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry” Jaona 10:16.

Ny fitoriana amin’ny olona rehetra sy amin’ny olona manontolo no adidintsika. Asain’ny Tompo isika ary tandindon’ny fanjakan’Andriamanitra ny Fanasan’ny Tompo izay hanasany antsika mba hiray latabatra Aminy.

Tao anatin’izao toriteny izao dia naka fotoana ny Evanjelistra mba hitantarany ny zava-misy sy ny fiainan’ny Fiangonana amin’ny Fitandremana izay naha-voatendry azy hiasany. Toerana tena lavitra, mandeha lakana miainga amin’ny 6 ora sy sasany eo Mananjary ary tonga amin’ny 7 ora alina; avy eo mandeha an-tongotra mandritra ny adiny telo vao tonga any Fiadanana. Orana mandava-taona ny any. 20 no isan’ny Fiangonana teny am-boalohany fa ny 4 lasa any Mahanoro, izay akaiky azy kokoa.

Raha fintinina dia tsy mora ny asa , betsaka ny asa mila tontosaina hitaizana ny olona; na ireo efa nandray ny Tompo, na ireo izay mbola ho taomina handray ny Filazantsara. Mbola tena lalim-paka ny fanarahana ny fomban-drazana sy ny fomban-tany. Ny Tangalamena no to teny, ka izay lazainy rehetra no tsy maintsy arahana. Ny nanatona ny Tangalamena no nataon’ny Evanjelistra voalohany. Nilaza ny Tangalamena fa tsy misy mahazo milevina ao amin’ny fasan-drazana, izay rehetra tsy manaraka ny fomban-drazana. Nisy trangan-javatra toy izao : handalo fitsarana ny FJKM. Maty ny zanaky ny Tangalamena. Nampanantsoina i Pasitera ka natahotra, nivavaka mafy. Kanjo nangataka ilay Tangalamena hanaovana “litorjia”, fa tsy araka ny fomban-drazana. Niteraka tsy fifanarahana sy fisarahana teo amin’ny fiarahamonina indray izany… Mahatezitra azy ireo ny fifaneraserany amin’ny Tangalamena. Tena mbola maro ny zava-tsarotra atrehina any, na ny mikasika ny fanambadiana, na ny fomba fiainana andavanandro, na ny fampiasana fanafody… Ahoana ary ny fomba hanalana izany rehetra izany ?

Koa mangataka izy mba hitondrana amim-bavaka ny Asa tontosaina, ary manao antso any amin’ny tafika masina izay tsy mbola nisy mihitsy.

Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra.

 

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Misaotra ny Tompo fa tsy nataony diso anjara amin’ny hanim-panahy, izay nampitondrain’ny mpanompony, ny Fiangonana. Nanao fanoharana ny Tompo ny amin’ny fampakaram-bady. Ianao no tompon’ny fanasana, kanefa indrisy fa diso fanantenana Ianao. Ireo nasaina tsy tonga, fa ireo tsy nasaina indray no tonga. Menatra sy mangaihay izahay manoloana ny sitraponao. Tsy mba manery anay na manao amboletra amin’ny fiainanay fa manome safidy malalaka ho anay. Mifona izahay noho ny toetranay, tsy nanaovana laharam-pahamehana ny fanasanao, variana amin’ny zavatry ny tany izahay fa tsy nisaina ny zavatry ny lanitra. Mamindrà fo aminay, ary mamelà ny helokay. Diovy amin’ny ranao soa izahay Jesoa Kristy Ilay niharitra ny mafy teo amin’ny hazofijaliana. Nandresy ny fahafatesana  tamin-kery sy voninahitra izay fototry ny finoanay , ary handresenay ny endri-pahafatesana rehetra dia ny fahotana sy ny faharatsianay sy ny fahazaran-dratsinay. Toroy lalana izahay Fanahy Masina o, hikelezanay aina fatratra amin’ny fitoriana ny Filazantsara satria baikonao izany. Miasà mahery Ianao Fanahy Masina satria tsy hefan’ny herinay izany fa Ianao Jesoa Kristy no mametraka ny teny ao ambavanay amin’ny alalan’ny Fanahy Masina hahatonga ny asa ho tanteraka.

Tendreo izahay satria maika ny asanao, ary mametraka ny mpitory Filazantsara rehetra eo am-pelantananao fa voasoratra hoe : “Indro Aho momba anareo mandrakariva ambara- pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.”

.

Natao ny  hira FF 37:2   “Fa tsy misy hafaliana”  ary taorian’izany dia nandray ny Teny famelan-keloka ny Fiangonana, fa hoy ny Tompo: “Ataoko ahoana e! ny fahafoy anao;  hositraniko ny fiodinanao; ka tsy ho avy amin’ny fahatezerana mirehitra Aho fa fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika; ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany”.

Natao ny hira FFPM 424:1- 2  “Tsaroako dia tsaroako”.Rehefa izany dia nanambara ny finoany tamin’ny fanambarana ny Fanekem-pinoana fahatelo ny Mpianakavin’ny finoana.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Rakotomanana Andrimbazotiana, Mpitantsoratry ny Fiangonana, no nanolotra ny asa hotanterahina.

Teo am-piandohana izy dia niarahaba ny Fiangonana tamin’ny  tenin’ny mpanao Salamo hoe :

Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fiderako Anao …ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao ahoSalamo 71:14 ; 17b.

Avy any ivelany :

 • AFIFAB : Jobily volafotsy Radio Fahazavana, alahady 18 septambra amin’ny 1 ora sy sasany tolakandro : fanompoam-pivavahana ao amin’ny FJKM Ambatonakanga – valopinjobily.
 • SEFALA FOIBE : Fihaonambe 23 – 25 septambra any Toamasina.
 • INSTITUT SUPERIEUR PROTESTANT PAUL MINAULT : Misokatra ny fisoratana anarana ho an’ny taom-pianarana 2022-2023 ho an’ny mpianatra nahazo Baccalauréat, sokajy tsy ankanavaka, ka maniry hahazo ny mari-pahaizana Licence en Sciences agronomiques, filière Agroalimentaire na Elevage. Manatona ny birao ISPPM eny amin’ny Foibe FFPM Vohipiraisana Ambohijatovo na miantso ny 034 06 975 97.
 • KOMITY 20 TAONA MAHA MPITANDRINA : RAKOTONINDRAINY JAONA, Mpitandrina, Sekretera Jeneraly amperinasa FJKM. Hisy ny fankalazana  an’Andriamanitra ny alahady 15 oktobra, amin’ny 3 ora tolakandro, FJKM Faravohitra.

Raharaha anatiny :

 • AIM-PANAHY : Nanao fanentanana sy fampahafantarana ny Fiangonana ny solotenan’ny Vaomieran’ny Aim-panahy, Rabenasolo Rija, fa hotanterahina ny alahady 25 septambra 2022 ny Fahalalana Soratra Masina fanaontsika isan-taona. Alaina ao amin’ny perikopa jona -jolay – aogositra 2022 ny laza adina rehetra.

 Tenin’ny Mpitandrina

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny famindrampony ka nahatontonsantsika izao fanompoana masina izao.

Nankasitraka ny Vaomieran’ny Aim-panahy sy ny Firaisan’ny Sampana ary koa ny fientanan’ny Fiangonana manontolo tamin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 161 taonan’ny Fiangonana. Ny hira rehetra nandritra ny fanompoam-pivavahana dia ireo nohiraina ny zoma 16 septambra ary hira noforonin’ireo mpamoron-kira avy eto Amparibe.

Nampahery ny Evanjelistra amin’ny Asa tanterahiny.

FANOLORAN-JAZA

Ny zaza Andrianarivo Irako Nehemia no naroso sy natolotra  ho amin’ny Fanoloran-jaza

RAKITRA SY FANOMEZANA

Andriamasinoro Tantely, Biraom-Piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.

Tao ny zanaky ny Fiangonana nisaotra an’Andriamanitra noho ny fahatanterahan’ny fanambadiany; tao ny nangata-bavaka amin’ny Fiangonana noho ny olana eo amin’ny taratasin’ny taniny; nisy ny mpanompon’Andriamanitra nisaotra Azy noho ny valimbavaka; ankohonana iray nandray valimbavaka ka nisaotra ny Tompo; tao ny ray aman-dreny nisaotra ny Tompo fa nahatratra ny faha 80 taonany; nisy ny nangata-bavaka noho ny zanany tsy salama.

Ireto ny hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FF 48:1 , FFPM 461:6 , FFPM 20:1 , FFPM 482:1 , FF 32:2 , “Mialoka Aminao”.

Ny hira  HF 11:2 “Ny fitiavanao ry Jesoa Mpamonjiko”  no notanterahina ho fanolorana ny rakitra.

Nanatanteraka ny anjara  hirany  ihany koa ny STK tamin’ity alahady ity.

VAVAKA FANGATAHANA

Teo amin’ny vavaka fangatahana no nisaorana ny Tompo noho ny fahatanterahan’ny fanompoam-pivavahana androany  ary nangataham-bavaka ho an’ireo olona izay nanefa ny voadiny tamin’i Jehovah.

FAMARANANA NY FOTOANA

Notanterahina ny hira HF 43 “Vavaka”  ary taorian’izany dia notononina ny Tondrozotra 2022 .

Nametraka ny Tsodrano ny Mpitandrina ary ny hira HF 12 :1, 5  no namaranana ny fotoana.

NY DERA SY NY LAZA ARY NY VONINAHITRA ANIE HO AN’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Ranaivoson Jacky sy Rajaofetra Anthonio (Mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira fafana : Randriamasimanana Andrinavalona

Nikirakira fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery

Zoma16 Septambra 2022

ZOMA 16 SEPTAMBRA 2022
“MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”

Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 161 taona niorenan’ny Fitandreman’Amparibe Famonjena

« Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fideràko Anao. » Salamo 71 : 14

Fotoana miavaka eo amin’ny fiainam-piangonana izao, satria ny 16 septambra 1861 no nanorenana ny Fiangonana Amparibe Famonjena. Nankalazaina voalohany izany tsingerinandro izany, araka ny fanapahan-kevitra tany amin’ny “Recyclage pastoral”, taona 2022. .

Antsan-kira no nanomboka tamin’ny 4 ora sy sasany nifarimbonan’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM) sy ny Rantsana Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF). Niditra teo amin’ny polipitra ny Mpitandrina mivady tamin’ny 5 ora. Niditra koa, naka toerana, ireo Diakona sy ireo mpanompon’Andriamanitra tompon’anjara. Nitohy hatrany nanakoako ny antsan-kira nataon’ny RFF.  Maro ny mpianakavin’ny finoana tonga nanatrika ny fotoana.

Nanomboka ny fanompoam-pivavahana tamin’ny 5 ora sy sasany katroka. Ramatoa Raharijaona Bodo no nitarika araka ny fandaharana nomanin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy sy ny Firaisan’ny Sampana. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatr’ Andriamanitra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Namarana ny antsan-kirany ny RFF ary nanasa ny mpianakavin’ny finoana hitsangana ny mpitarika, hisaotra sy hanome voninahitra an’Andriamanitra, amin’ny fiaraha-mamaky ny Salamo 103 : 1-5.

Rehefa izay, dia nitehaka mafy ny mpiangona ho fiderana an’Andriamanitra; noredonina ny hira HF 33:  1-2 “O! aingao ny hiram-pifaliana masina ”.

VAVAKA

Voninahitra ho an’Andriamanitra hatramin’izao sy ho mandrakaizay !

Nisaotra noho ny faha 161 taonan’ny Fiangonana sy ny fahatontosan’ny fotoana sy faly manao izao mari-pifaliana izao.

Mpanota anefa, tsy nahay nanome voninahitra ny Tompo, koa mifona.

Amin’ny finoana sy fanantenana no handraisana ny famelan-keloka omen’ny Tompo ka ho fotoam-pifaliana tokoa ny fotoana hotanterahina.

FOTOANA MALALAKA, NIVAVAKA HO AN’NY FITANDREMANA

Natao ny hira FFPM  473 : 2  “ Mandalo koa ny andronay ety ”.

Nivavaka Ratiarison Vall avy ao amin’ny SAFIF « Ho Fiangonana mahatahiry ny famonjena tokoa isika Amparibe Famonjena ».

Nohiraina ny FFPM 473 : “ Tsy mahaleo tena izahay ary nanohy ny vavaka Andrianarivo Holy avy ao amin’ny VVM  « Mba hiainantsika Amparibe Famonjena ny Filazantsara efa notorina hatrizay ».

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Nanohy ny fotoana avy hatrany ny sampana Sekoly Alahady. Rakotoarisoa Dina, mpampianatra ao amin’ny K4, no nitarika izany. Nitsangana ny fianakaviam-ben’ny Sekoly Alahady ary nanao vavaka ny tompon’anjara.

Niara-novakina ny Kolosiana 3 : 2 « Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany » . Izany no nakana ny hafatra. Be ny fahasahiranana, hoy izy. Hanadinoina an’Andriamanitra izany, satria variana mikaroka vaovao isan-karazany isika.

Sary roa (2) no nasehony nandravahana ny hafatra tiany ampitaina. Ny iray dia totozy tafiditra anaty “bocal” feno vary. Mihinana ny vary. Ary ny sary iray dia ilay totozy iny ihany, nahalany ny vary tao anaty “bocal”, ka tavela ery ambany, tsy tafavoaka intsony. Lasa fandrika ho azy ilay nitondra fahafinaretana. Izany no ampahatsiahivin’ny Kolosiana 3 : 2.

Nivavaka ho famaranana.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao ny hira HF 34 : 1 “ O ry Amparibe ‘zay nitaiza ” ary Rasoanarivo Koloina, avy ao amin’ny SAMPATI, no nanao ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ny Perikopa : Salamo 71 : 14 -24 ; Lioka 14 : 15-24 ; 2 Timoty 4 : 1-8

Ramanantsoa Domoina, avy ao amin’ny sampana Dorkasy, no namaky ny Testamenta Taloha ary Rakotonarivo Olivia avy ao amin’ny VMFP no namaky ny Testamenta Vaovao.

Nohiraina ny FFPM 20 : 1- 4 “ Tsaroanay tokoa izao ” mialoha ny Toriteny.

TORITENY

Taona voalohany ankalazana ny tsingerinandron’ny Fiangonana ity fotoana ity, hoy ny Mpitandrina. Mazàna isaky ny 5 taona na 50 taona ny fanaovana izany. Fa manomboka izao dia isan-taona no atao, araka ny fanapahan-kevitra tany amin’ny “recyclage pastoral”. Misaotra an’Andriamanitra isika fa sitrak’Andriamanitra ny hahafahana manomboka izao fankalazana izao. Rehefa misy ny “anniversaire” dia mifaly, koa maninona moa no tsy hifaly isika?

Ny Salamo 71 : 14 -24 no nakan’ny Mpitandrina ny hafatra. Davida no nanoratra izao Salamo izao, tao anatin’ny fahanterany, amin’ny maha Mpanjaka azy. Vavaka an-kira mitantara ny fahazazany hatramin’ny fahanterany. Notahian’Andriamanitra izy, nahomby ny asa teo amin’ny Fanjakana nentiny.

Zavatra telo (3) no entintsika amin’izao hoe mankalaza ny faha 161 taonan’ny Fiangonana izao.

1) Fiangonana manohy ny fiderana an’Andriamanitra

Davida dia mampahafantatra fa eo amin’ny fiainana mifandray amin’Andriamanitra dia tokony ho Fiangonana manohy ny fiderana an’Andriamanitra ary tokony hitohy ho amin’ny taranaka fara mandimby izany. Zavatra roa (2) no hanentanana antsika:

 • Mitory ny fahagagana;
 • Mijoro vavolombelona fa velona Andriamanitra ary mitsinjo.

Nampahatsiahivin’ny Mpitandrina ny hafatra nentina tamin’ny fotoanan’ny ankizy sy ny tanora hoe: “Aza variana fa saino ny any ambony”. Aza manao tahaka ilay totozy. Manomboka izao dia tsy ho voalavo voafandrika anaty tavoahangy isika.

2°) Fiangonana mahatahiry ny finoana

Miverimberina amin’ny Vinan’ny Fiangonana io. Eto Davida dia miteny ny aminy sy ny fifandraisany amin’Andriamanitra. Nisamaritaka ny fiainan’i Davida. Nisedra hain-tany sy hatsiaka, sy biby dia masiaka… Nitahiry ny finoany anefa izy ka tsy nanana tebiteby, izany no nahatonga azy naharesy an’i Goliata.

Zavatra roa (2) no nataon’i Davida tao anatin’ny fitehirizany ny finoany, ka tokony ataontsika koa:

 • Ny fatahorana an’Andriamanitra;
 • Mazoto amin’ny fanompoana.

Mifameno ireo. Ny mpanompon’Andriamanitra, rehefa matahotra an’Andriamanitra, dia manontany tena hoe: “Ahoana no hahavitako ny Asa fanompoako?”

Ny Fiangonana Atsimon’Imahamasina dia zanak’Amparibe, Fiangonana najoron’Amparibe, vokatry ny Asa fitoriana ny Filazantsara. Betsaka ny Fiangonana najoron’Amparibe. Ambohitompoina ohatra dia Fiangonana efa saika nakatona. Fa noho ny ezaka nataon’Amparibe tamim-pahazotoana dia efa ho Fiangonana mahaleo tena izy izao. Tsy diso mihitsy ny anarana nomena ny Fiangonana hoe “Famonjena” satria Fiangonana mahavonjy fanahy maro be. Tsy hitsahatra eo izany, fa hitohy amin’ny taranaka fara mandimby.

3°) Fiangonana manana taranaka vanona

Io no tena fanirian’ny Mpitandrina dia ho Amparibe: Vonona; Vanona; Vahatra (noyau dur). “Noyau dur” mitaiza, mahatahiry ny finoana ary mamela taranaka vanona hanohy ny fiainan’ny Fiangonana.

Ny fifalian’ny Mpitandrina dia Fiangonana mora mandray fanentanana ny Fiangonana eto Amparibe satria:

 • Fiangonana mandroso miaina anaty “automatisme”;
 • Fiangonana mora entanina. Hitantsika amin’izany izao fankalazana ny faha 161 taona izao. Fanentanana fohy no natao nefa dia izao. Isika no mitarika fa tsy taritina.

Hafatra

Raha Fiangonana manana taranaka vanona dia:

 • Mahatsiaro ny fitondran’Andriamanitra;
 • Te hampandroso lalandava ny fanjakan’Andriamanitra.

Izay no hifanentanantsika hanatanteraka Asa tsara, hampandroso ny zavatra rehetra. Isan’izany ny fanohanana Evanjelistra sy Mpitandrina.

Ankoatra ny tantara taloha, tamin’ny andron’Idadabe Rainimamonjy, Amparibe Famonjena dia manana ny maha izy azy, mitaiza ny ankohonany mba hanompo an’Andriamanitra amin’ny fiderana tsy mitsahatra; amin’ny fanohizana ny fitoriana; amin’ny fitehirizana ny finoana ary ny famelomana ny taranaka vanona handimby hahavelona ny Fiangonana mandra-piavin’ny Tompo.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Nanao vavaka mangina ny mpianakavin’ny finoana tao anaty feon-javamaneno.

Niara-nanatanteraka anjara hira ny antoko mpihira efatra (HF, STAF, STK, RFF)

ASA VAVOLOMBELONA

Tsiahy nitaterana ny tantaran’ny Fiangonana nanomboka ny taona 1861 niforonany hatramin’ity taona 2022 ity no novakin-dRajaonarison Rivo, Filoha lefitry ny Firaisan’ny Sampana, noravahan’ny sary fahiny, nalefa teny amin’ny fafana.

VAOVAO TSARA HOFANTARINA

Ny Mpitandrina no nandray fitenenena nanambara fa :

-Hankalaza isan-taona ny tsingerinandron’ny Fiangonana ;

-Hisy fandaminana ny amin’ny fodiana aorian’ny fanompoam-pivavahana ;

-Hisy mofomamy hodidina sy hozaraina, ho fanamarihana izao fotoana izao ;

-Rakitra iray haterina eny amin’ny alitara no endriky ny rakitra sy fanomezana ;

-Hisy ny fiombonana Latabatra amin’ny Tompo.

Rehefa izay, dia nanohy tamin’ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina.

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny fijoroan’ny Fiangonana hatramin’izay ka hatramin’izao ary mangataka fitahiana ho an’ny Fitandremana. Mangataka mba ho tanteraka aminy ny vavaka an-kira nataon’i Davida. Hatanjaka ara-pinoana anie ary hahavita mihoatra noho ny taloha. Misy koa ireo any am-pielezana; mitondra amim-bavaka azy ireo hazoto hidera an’Andriamanitra sy hanompo Azy ary ho torak’izany koa ny eto an-toerana. Mametraka ireo tanora sy ankizy eo am-pelantanan’ny Tompo, hanana fiainam-pinoana ka hahafantatra fa famonjena Amparibe. Betsaka ireo tiana angatahana ka mangataka amin’ny Tompo mba hitahiry eo ambanin’ny fahasoavany ary nakambana tamin’ny vavaka nampianarin’i Jesoa izao vavaka izao.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Nifandimby ny antoko mpihira 4, nanatanteraka hira nandritra ny fanaterana ny Fanatitra teny amin’ny alitara.

Rehefa izany, dia nanao vavaka fanolorana ny rakitra Ramatoa Raharijaona Bodo

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Niroso avy hatrany tamin’ny fotoana iombonana Latabatra amin’ny Tompo.

Ny hira HF 39 : “ Tompo ô Izay mahita ” no  noventesina ho fiomanana. Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary nohiraina ny Antema 1 “Masina Masina”.
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: HF 31 : 1 “ Ny lalanao Jesoa ” ; HF 29

“Natolotrao ho avotray” ; FFPM 625 “ Mpamonjy soa malala ô! ”.

Teo am-panantazana ny rakitra sy fanangonana ny kapoaka dia nohiraina ny HF 14 “Haleloia”.

Ny Hafatra dia nalaina tao amin’ny Isaia 61 : 10 Hifaly dia hifaly amin’i Jehovah aho, ny fanahiko ho ravoravo amin’Andriamanitro, fa notafiany fitafiana FAMONJENA aho, ary nakanjoiny akanjo fahamarinana, toy ny mpampakatra misatroka hamama, tahaka ny mpisorona; ary toy ny ampakarina miravaka ny firàvany.”

FAMARANANA NY FOTOANA

Nanolotra ny Tsodrano ny Mpitandrina.

Nipetraka ny mpianakavin’ny finoana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina.

FANAPAHANA NY MOFOMAMY

Naroso teo amin’ny alitara ny mofomamy. Narehitra ny jiro kintana sy ny labozia.

Nanapaka ny mofomamy niaraka tamin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady ny solotenan’ny FDL, VAP, Firaisan’ny Sampana, Zanak’Ampielezana.

Nivavaka ny Mpitandrina nisaotra an’Andriamanitra ny amin’ity fotoana voalohany fankalazana ity.

Nozaraina tamin’ny mpianakavin’ny finoana tsirairay teo am-pivoahana ny trano fiangonana ny mofomamy.

 

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry zavamaneno : Rabiazamaholy Hery Lanto sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM)

Nikirakira ny fafana : Rabako Tovo

Naka sary : Robel Hanitra

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

Alahady 11 Septambra 2022

ALAHADY 11 SEPTAMBRA 2022
« MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA »
Alahady faha XIII manaraka ny Trinite Alahady ivombokatry ny Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF)

« Ry zanak’olona, ​​mitsangàna, fa hiteny aminao Aho. » Ezekiela 2:1 « Ry zanak’olona, ​​vokiso ny kibonao, ary fenoy ny horonan-taratasy omeko anao ity ny tsinainao. Dia nihinana aho, ka, mamy tao am-bavako toy ny tantely izy. » Ezekiela 3:3

Alahady faharoa amin’ny volana septambra ary alahady fahatelo ambin’ny folo manaraka ny Trinite ity alahady ity, izay mbola hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eto amin’ny sahan’ny FJKM manao hoe : « MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA ». Alahady natokan’ny FJKM hitondrana amim-bavaka ny Asa Fitoriana ny Filazantsara  ary  alahady miavaka  eto amin’ny Fitandremana noho ny ivombokatry ny AFF, sady indrindra fotoam-pankalazana an’Andriamanitra noho ny nahatratraran’ny Sampan’Asa ny faha 25 taonany.

Rafalimanana Debora no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Ranjakavola Marc, Mpitandrina misotro ronono avy ao amin’ny FJKM Ankadifotsy, kosa no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Tao anaty feon-javamaneno no niditra ireo mpikambana ao amin’ny AFF. Ho fanombohana dia nataony ny hira « Hiara-mandeha Aminao ».

Nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika ary nanolotra ny Teny fiderana noraisiny tao amin’ny Salamo 96:1-6, novakiana miaraka teo am-pitsanganana : «Mihira fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Mihirà ho an’i Jehovah ry tany rehetra. Mihirà ho an’i Jehovah, misaora ny anarany; Lazao isan’andro isan’andro ny famonjeny mahafaly… Ambarao any amin’ny jentilisa ny voninahiny Ary any amin’ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany; Hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin’ny fitoerany masina..»

Natao ny hira FF 7 “Tsy hainay ny hangina”  ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Nidera ny Anaran’Andriamanitra fa ambony Izy ary ny fitiavany dia mandrakizay. Nisaotra an’Andriamanitra fa miasa ny Fanahy ka samy afaka tonga midera sy mankalaza ary hihaino ny Teny eto amin’ny tempoliny masina. Nisaotra koa noho ny fijoroan’ny AFF nandritra ny 25 taona. Nisaotra fa mitondra amin’ny fitahiana mahatretrika ny Tompo. Tsy tanteraka anefa isika ka mifona sy mangataka famelan-keloka. Mangataka ny Fanahy Masina hanamasina ny Fiangonana, ka hahatsapa fa te hanao zava-baovao ny Tompo. Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany, izay rehetra hatao.

Feon-javamaneno fohy.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Andrianary Rambolamasoandro, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 10, no nanatanteraka ny fotoana. Nosokafana ny Baiboly tao amin’ny Matio 22:39b ary niarahana namaky :  » Tiava ny namanao tahaka ny tenanao« , Teny nentiny nitondrana ny hafatra. Nanontany izy hoe : « Ahoana izany hoe « tia namana » ? Valiny : manampy, mikarakara, mivavaka ho azy. Ary « Ahoana izany hoe « tia ny tenany » ? Valiny : mitandrina ny tena tsy ho voaloto, miaro ny tenany. Ary iza no «  Namana » ? Valiny : ao an-trano, dia i Dada sy Neny ; any am-pianarana, ny mpiara-mianatra ; any am-piasana, ny mpiara-miasa, ary ny eo amin’ny fiarahamonina dia ny mpiara-monina. Hoy Jesoa ao amin’ny Matio 22 : 39b hoe  » Tiava ny namanao tahaka ny tenanao« . Ny tia ny tenany dia miaro ny tenany tsy ho lasa any amin’ny fahaverezana ka manana ny famonjen’i Jesoa izay tokony hozaraina amin’ny namana. Mikeleza aina, hoy Jesoa. Mandehana ka torio ny famonjena. Tsy ho an’ny lehibe ihany izany fa ho an’ny ankizy koa.

Niara-nitsangana ny fianakaviambe an’ny Sekoly Alahady, nanavao ny fanolorantenany tamin’ny alalan’ny vavaka. Ary naverina niaraka ilay Teny ao amin’ny  Matio 22:39b

Notanterahina ny FFPM 314 : 1, 3 “ Injany, misy feo! ” mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rasolomanana Christian no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Rakotonarivo Holy no namaky ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Samy mpikambana ao amin’ny AFF izy ireo.

Ny perikopa voalahatra : Ezekiela 2 : 1 ; 3 :3 Lioka 4: 42-44 ; Asan’ny Apostoly  8: 1-8.

Ny FFPM 183 :2-4  “ Midina, ry Fanahy ô! ” no nohirain’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Niarahaba ny Fiangonana sy nampahatsiahy ny momba ity alahady ity ny Mpitandrina nitory ny Tenin’Andriamanitra ary nivavaka mialoha ny nitondrany ny hafatra noraisiny tao amin’ny Ezekiela 2 : 1 ; 3 :3

Ezekiela 2 : 1  « Ry zanak’olona, mitsangàna, fa hiteny aminao Aho. »

Maniraka Andriamanitra. Mpaminany no hirahan’Andriamanitra noho ny maha AFF. Aza mitaredretra, aza mangataka andro, aza be eritreritra, aza be erikerika foana ! Maniraka anao ho any amin’ny jentilisa, Jehovah.

Inona no zava-mitranga ankehitriny ka hanirahan’Andriamanitra antsika toa ny nanirahany an’i Ezekiela ?  Ny AFF dia ny Fiangonana iray manontolo fa tsy olom-bitsy. Mitodika amin’ny fireneny i Jehovah dia ny Fiangonana izany, ny FJKM. Manomboka amin’ny Filoha dia mandalo amin’ny ambaratonga rehetra. Mila fahasahiana izany satria firenena mpiodina sady mafy hatoka, mafy andrina, hoy Jehovah.

Ry zanak’olona, mitsangana ! Tsy teninao no entinao fa ny Tenin’i Jehovah. Hiteny aminao Aho, hoy Jehovah ; koa hianatra amin’Andriamanitra isika, hahafantarana izay tiany tenenina.

Arakaraka ny zava-mitranga no hitondrana ny Teny.

Ezekiela 3:3 « fenoy ny horonan-taratasy omeko anao ity ny tsinainao »

Ny hevitr’izany dia hoe tonga hatrany amin’ny tsinainao ny Tenin’Andriamanitra ; tsy mivavabavaka fotsiny, fa olona tena mandray an’ny Tompo, ka mamy ao am-bavany ny Teniny.

Raha hitory tahaka an’i Ezekiela, dia mila fahasahiana tahaka azy. Raha tsy tonga amin’ny fibebahana ny olona hitoriana, dia tsy tafita ny Teny, fa nolambolamboina fotsiny izany. Tsy nisy fahasahiana, tsy nandaitra hatrany amin’ ny tsinay, fa toa ny rano nararaka teny ambonin’ny lamosin’ny vorona.

Ato anatiny ny firenentsika, ny FJKM izany. Tsapa sy hita fa tsy ampy, na tsy misy,  mpanitsy ny firenen’i Jehovah. Noraisin’ny Mpitandrina ho ohatra ny Litorjia FJKM, novakiany ny Lioka 2 : 25-28. Momba ny Fanoloran-jaza io. And 28 : « nitrotro Azy… ». Tokony hotrotroina ny zaza rehefa hatolotra an’Andriamanitra. Misy fanitsiana izany tokony hatao. Amparibe dia isan’ny nanendry misionera hitory tany Anindran-tany, hananganana Fiangonana sy mitarika ny olona hiala amin’ny sampy. Mahagaga ihany hoe nandeha any lavitra, nefa eto Antananarivo dia feno fanompoam-tsampy (Ohatra : Ambohimananarina, Ambohimanambola). Ndao haverina indray ny hafanan’ny Fiangonana hitory ny Filazantsara, tsy ho any Anindran-tany, fa ho eto akaiky. « …ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany » Asan’ny Apostoly 1:8.

Eto Jerosalema aloha, nefa aza variana eto fotsiny, fa mandeha hatrany amin’ny faran’ny tany.

Tamin’ny tonga ny Covid, nakatona ny trano fiangonana. Nahajanona ny Covid ve ny fikatonan’ny trano fiangonana ? Nanangana alitara tao an-tokantrano ny Mpitandrina ary nanao fanompoam-pivavahana an-trano, izay nampitaina eran-tany izany. Tsy miandry an’i Jerosalema ho vita,  fa mitoria, na amin’ny fotoana, na tsy amin’ny fotoana. Tsy mangataka andro, tsy miandry : Aza mangina !!! fa firenena mafy hatoka ny firenentsika, firenena maloto molotra, manota eo anatrehan’Andriamanitra.

Manana anjara sy andraikitra amin’izany isika. Hiteny amin’ny ambaratonga rehetra isika, tsy hatahotra. Mampahery ny AFF sy ny Fiangonana manontolo hanana ilay fahasahiana, mahafantatra ny tian’ny Tompo holazaina sy mahafantatra ny toe-javatra mba tsy hiteniteny foana.

Niarahana namaky ny Filipiana 1 : 15 ho fampaherezana tsy ho ketraka. « Fialonana sy fifandirana aza no itorian’ny sasany an’i Kristy, ary fifaliana kosa ny an’ny sasany. » Fantatry ny Tompo daholo fa tsy misy zava-baovao eto an-tany. Aza gaga raha hisy hialona rehefa mitory. Misy mifampiandany. « Kristy no torina, ary mifaly amin’izany aho » (And 18)

« fa lozako raha tsy mitory ny Filazantsara aho » I Korintiana 9 : 16. Ny Soratra rehetra dia avy amin’ny tsindrimandrin’Andriamanitra.

Hampitombo ny fikarohana efa natao hatrizay isika. Tohizo dia mahefà be, fa ny Tompo efa miteny hoe « MITSANGANA ! »

Nasain’ny Mpitandrina nitsangana ny mpianakavin’ny finoana ary nivavaka izy nangataka tamin’ny Tompo mba haniraka any amin-tsehatra samihafa, ka hanafy hery, hanohana, hanome torohevitra sy torontsaina.

Nitohy tamin’ny fifonana ny vavaka noho ny tsy nanatanterahana ny iraka nataon’i Jesoa. Nangataka famelan-keloka fa tsy nanao izay ankasitrahany.

Natolotra ny famelan-keloka.

« Mandehana, miorena fa efa voavela ny helokareo, noho ny famindrampon’i Jesoa ».

Dia namaly ny rehetra hoe : « Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jéhovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny.

Sambatra ny olona izay voavela » Salamo 32 : 1-2.

 

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena !

Feon-javamaveno fohy ary avy eo dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena (STAF) : « Torio Jesoa ».

FANEKEM-PINOANA

Ho fanambarana ny finoanan’ny Fiangonana dia niaraha-nanonona teo am-pitsanganana ny Fanekem-pinoana laharana faharoa.

Rehefa izany, dia nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina tao anaty feon-javamaneno.

TATITRA ASA AFF

Rabako Miora, Mpitantsoratry ny Sampan’Asa AFF, no namaky ny tatitra.

«Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra. » Marka 16 :15.

Andraikitry ny Kristiana no manatanteraka izany baikon’ny Tompo izany.

Tatitr’asa septambra 2021 hatramin’ny 11 septambra 2022  no novakiany.

Ny fivorian’ny AFF dia isaky ny alatsianainy hariva ary ny alatsinainy  voalohany amin’ny volana dia miaraka amin’ny Sampana manana herinandrom-bokatra.

Tanteraka ny Tafika masina, tany amin’ny FJKM Ambohipiara, niaraka tamin’ny rafitra ary ny Asa mitohy ho an’ny AFF dia indroa  isam-bolana.

Vita ireo Soratra Masina fampaherezana napetraka ao an-tokotanim-piangonana ary misy ireo sary fampirantina ho fanamarihana ny faha 25 taona.

Novakiana ny hafatry ny Foibe.

Rehefa vita izany, dia nitsangana ny mpikambana nanao ny hira mitondra ny lohateny hoe « Fihavanana » izay nanasàna ny rehetra hiara-hanandram-peo.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Ezekiela 3 : 1-3 no noraisiny teo am-piandohana.

Nanantitra ny fiarahabana ny Mpitandrina nitondra ny Tenin’Andriamanitra sy ny vady aman-janany, izay tonga nanatrika ny fanompoam-pivavahana.

Toy izao no tsara hofantarina amin’ny asan’ny Fiangonana :

Asa ivelany 

. Foibe FJKM:

– Fiantsoana Fanofanana misionera. Izay maniry ny amin’izany dia manatona eny amin’ny FJKM Katedraly Analakely, mitondra taratasy fanolorana avy amin’ny Fitandremana. Efa nanomboka ny 5 septambra ny fisoratana anarana.

– Mankalaza ny faha 20 taona ny Sekretera Jeneralin’ny FJKM. Ao amin’ny FJKM Faravohitra no hanatanterahina izany. Mangataka fanampiana ny amin’ny fikarakarana ny Komitin’ny fankalazana.

. AFIFAB

Mankalaza Jobily volafotsy ny Radio Fahazavana. Ivon’ny Jobily hotanterahina ao amin’ny FJKM Ambatonakanga ny 17 septambra manomboka amin’ny 9 ora, Sokafy ny onjampeo 88.6 FM. Alahady 18 septambra, fanompoam-pivavahana ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga ihany.

. AFF: Miantso ny tomponandraikitra rehetra fa hisy fampiofanana nasionaly ny 14-16 septambra any Vatomandry, mikasika ny Fitoriana ny Filazantsara.

Asa anatiny

. Misy Asa sy Fampaherezana aorian’ny fanompoam-pivavahana noho ny maha alahady faha- roa.

. Alahady 24 septambra : Fahalalana Soratra Masina. Jona, jolay, aogositra no ho laza adina. .Ho avy hamangy ny Fiangonana ny Evanjelistra Joelison Leon avy any Pangalana.

Fanentanana mikasika ny 16 septambra: Nasain’ny mpanentana nanotrona azy teny amin’ny alitara ny Filohan’ny Sampana sy Sampan’Asa rehetra ary ny Filohan’ny Vaomieran’ny Aimpanahy. Manan-tantatra io daty io satria io no nanorenana ny Fiangonana Amparibe voalohany. Manomboka izao dia hankalazaina isan-taona ny tsingerinandro. Feno 161 taona ny Fiangonana. Ho fanamarihana izany, dia hisy fanompoam-pivavahana arahina Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Hanomboka amin’ny 5 ora sy sasany ny fotoana. Koa manasa ny rehetra hiara- hiombom-bavaka. Ny antoko mpihira 4 dia hihira hifandimby hanafana ny fotoana.

Hisy fiara hanatitra amin’ny fodiana. Mila misoratra anarana.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

– Misaotra ny Tompo afaka miaraka mivavaka eto amin’ny trano fiangonana ny mpianakavin’ny finoana.

– Mankasitraka ny Birao sy Komity ary ny mpikambana ao amin’ny AFF niketrika ny fetim-bokatra sy fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 25 taona.

– Miara-mientana isika ny amin’ny fotoana zoma 16 septambra.

– Mankasitraka ny Mpitandrina nitondra ny hafatra sy ny vady aman-janany.

– Niarahaba ireo mpanompon’Andriamanitra izay nanorina tokantrano. Nanentana azy ireo hanoratra ao amin’ny Boky Volamena, hametraka soratra fanehoam-pihetsempo ny amin’ny nahavitan’ny fanamasinan’ny fanambadiana.

Fanoloran-jaza : Ny zaza natolotra : Randrianisa Narovaniavo Stephan.  

Natao ny hira FFPM 788 : 1 « Ry Jesoa sakaizan’ny zaza ».

Nomena ny Tenin’ny Soratra Masina ary nataon’ny Mpitandrina ny vavaka. Nanao ny teny fiarahabana ny Mpitandrina sy nanentana ny amin’ny dingana manaraka dia ny Batisa.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ralaindimby  Haja, Biraom-Piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 95:16-17

Ireo fisaorana sy fangataham-bavaka nentin’ny mpianakavin’ny finoana teo amin’ny Fiangonana :

Fisaorana noho ny fanolorana ny zanany an’Andriamanitra ; fisaorana noho ny fahatanterahan’ny fanamasinana ny fanambadiana ; fisaorana noho ny fahavitan’ny Batisa ; fisaorana noho ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana ; fisaorana noho ny izay rehetra notanterahin’ny Tompo teo amin’ny fianakaviana ; fangatahana vavaka fa hamakivaky ny taom-pianarana vaovao.

Ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany :

Hiran’ny RFF « Lift your voice and sing » ; FFPM 488 : 2 ; FF 4 : 1 ; FFPM 20 : 4 ; FFPM 731 : 4

Ny hira FFPM 512 : 5 « He! matoky aho, Tompo » no hira vavaka nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ho fanolorana ny rakitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena.

ASA VAVOLOMBELONA

Rakotondramboa  Ny Kanto Mariska no natao Batisa.

Natao ny hira FFPM 283 : 1 « Manan-jara ry Jesosy, ny mpanomponao »  ary niakatra teny amin’ny alitara ny hatao Batisa sy ny ray aman-dreniny. Novakian’ny Mpitandrina ny Tenin’i Jesoa ho amin’ny fanorenana ny Batisa, sy ny momba ny Batisa ao amin’ny Soratra Masina. Avy eo dia natao ny Fanekena, nitsangana ny Fiangonana ho vavolombelona eo anatrehan’Andriamanitra sy izao tontolo izao. Ary natao ny vavaka.

Feon- javamaneno teo am-pamonjen’izy ireo ny Sakramenta ny toerany

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany. Misaotra fa Andriamanitra tia. Manentana mandritra ny vola septambra mba hikely aina. Mahatsiaro fa adidy masina izany Fitoriana Filazantsara izany ary ka hijoro ho vavolombelona. Nangataka ny Tompo mba hananana fahasahiana hanatanteraka izany ary hampanantena fandresena. Koa tokony hikely aina amin’izany fitoriana izany ka hahavonjy fanahy maro.

Nivavaka ho an’ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, akany fitaizana, mpitory Filazanatsara, Toby masina mba samy hahavita izay napetaraka taminy. Nitondra tamim-bavaka ny Foibe FJKM, Ny Filoha, ny mpiandraikitra, ny Synodam-paritany, ary indrindra ny SPAA10 tarihan’ny Prezida Synodaly sy ny mpiandraikitra rehetra,  ireo Kristiana rehetra na ny eto an-toerana na ny any ivelany. Mivavaka noho ny faha 25 taonan’ny AFF. Nivavaka ho an’ny Mpitandrina nitondra ny hafatra, sy ny ankohonany  Nivavaka ho an’ny fanompoam-pivavahana hotanterahina amin’ny zoma 16 septambra (fahatsiarovana ny nijoroan’izao Fiangonana izao), ny fidiran’ny mpianatra, ho zaza sy tanora mpianatra mahay anie ho an’ny firenena sy ny Fiangonana. Nahatsiaro ireo sahirana, tsy salama, manan-manjo. Ao amin’ny Tompo no misy ny vaholana, fiononana ka ankinina Aminy ny fiainan’izy ireo. Nivavaka koa ho an’ireo manana hataka manokana mba hahazo valiny amin’ny fotoana izay sitraky ny Ray. Nitondra tamim-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.

Nanao vavaka mangina senton’ny fo ary nofaranana tamin’ny Vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina teo am-pitsanganana ny FF 18 : 1 “ Afafazo ”.

Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.

Ny FFPM 427 : 2 – 3 « Ho vavolombelonao » no hira namaranana ny fotoana.

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonina ny Trinite.

Nirava tao anaty feon-javamaneno.

Nisy ny Asa sy Fampaherezana

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto sy Fenitra (Mpiofana ho mpitendry)

Nikirakira fafana : Rajaofetra Arielle

Nikirakira fanamafisam-peo : Andriamahatana Rija

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

Alahady 04 Septambra 2022

ALAHADY 04 SEPTAMBRA 2022
“MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”

Alahady Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Alahady faha XII manaraka ny Trinite

« Mitsangana, ka mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary torio ny Teny izay lazaiko aminao » Jona 3 : 2

Alahady voalohany amin’ny volana septambra, nandraisana ny Fanasan’ny Tompo, niarahabana ireo mpianakavin’ny finoana teraka volana aogositra, sady nanaovam-beloma ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson izay niana-draharaha teto amin’ny Fitandremana. Izy rahateo no nitarika ny fotoana, raha ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatr’ Andriamanitra. Ny litorjia endriny voalohany no narahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno sy ny fanolorana dia natao ny Fiarahabana apostolika ary novakiana, ho fiderana an’ Andriamanitra, ny Salamo 71: 14-18 manao hoe: Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fideràko Anao. Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. Ho entiko ny asa lehibe nataon’i Jehovah Tompo; hampahatsiaro ny fahamarinanao aho, dia ny Anao ihany. Andriamanitra ô, Hianao efa nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora; ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Koa mandra-pahantitro sy fotsy volo, dia aza mahafoy ahy, Andriamanitra ô, mandra-pilazako ny sandrinao amin’ny taranaka sy ny asanao lehibe amin’izay rehetra mbola ho avy ».

 Ny hira FFPM 171 : 1, 2 “ Jesoa Mpanjaka malaza ” sy ny vavaka fisaorana an’Andriamanitra no nanaraka izany.

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra araka ny II Timoty 4 : 2 manao hoe : «  mitoria ny teny, mazotoa, na amin’ny fotoana, na tsy amin’ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin’ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra. ». Notononina ny “ Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn’i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony ka mitady Azy amin’ny fo rehetra” Salamo 119 : 1-2.

Natao ny hira FFPM 465 : 3 “ Ny nofoko malemy “ narahina Vavaka fifonana. Nohiraina ny FFPM 742 : 3 “ Mamindrà fo Zanahary !”

TENY FAMELAN-KELOKA

Nomena teo am-pitsanganana izany manao hoe : « Fa Kristy kosa, rehefa tonga ho Mpisoronabe ny amin’ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin’ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy nataon-tanana, izany hoe, tsy isan’izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra ran’osilahy sy ran-janak’omby Izy, fa ny ran’ny tenany, dia niditra indray mandeha ho any amin’ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay.» Hebreo 9 :11-12. Hoy ny mpitarika hoe : « Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina, miderà ny Tompo” ka niara-namaly ny Fiangonana hoe : “ Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’I Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. ” Salamo 32 : 1-2. Nohiraina ny FFPM 487 : 2 “ Ny fiainako be siasia taloha … ”

Notononina ny Fanekem-pinoana apostolika (laharana voalohany). Vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy no nanohy izany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K6, Rasolofoson Voahirana, no nitarika izany.

Nanao vavaka izy teny am-piandohana, vavaka fisaorana noho ny Tenin’Andriamanitra.

Niainga tamin’ny lohahevitra volana septambra no nitondrany ny hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora “Mikeleza aina amin’ny asa fitoriana”.

Misy asa andrasan’Andriamanitra amintsika hoy izy, ka tokony ho vonona hatrany isika. Inona ary ilay asa ary fomba ahoana no hanaovana azy?

 • Ilay asa dia ny fitoriana ny Filazantsara ho an’ireo olomboantso, ny filazana ny vaovao mahafaly. Ilay toriana kosa dia Jesoa Kristy.
 • Ny fomba hanaovana azy dia tsy mikely aina fa kosa miasa fatratra. Ny asan’Andriamanitra dia misy ezaka tokoa ho atao, fitiavana, fikirizana, fahafoizana ary zotompo.

Notohizany tamin’ny tantara kely izany. Tantara izay manambara olona iray marary mafy, tsy mety mivavaka amin’Andriamanitra fa mihemotra foana. Nisy dokotera iray, mpivavaka nampanantsoiny tany an-trano ary nitsabo azy. Rehefa vita ny fizahana dia nanome ny fanafody ny dokotera dia lasa nandeha. Niantso azy ny marary nilaza hoe rahoviana no manomboka hohanina ny fanafody. Tsy nisalasala ilay dokotera nilaza hoe izay tianareo, fa ianao moa mbola tsy tena marary, ka hiverina afaka iray volana. Sadaikatra ny marary nilaza fa efa mahatsiaro miharatsy matoa niantso azy, koa maninona no hiandry fotoana ela vao hihinana fanafody. Tsy nisalasala ny dokotera nilaza fa toy ny fanemoranao ny fotoana handraisanao ny Tompo, izay dokotera sy fitsaboana tena tsara. Ny dokotera sy ny fanafody efa vonona efa ela, nefa dia tsy mety mandray izany ilay marary. Dia toy izany koa ny fiainantsika, izao dia izao no tokony ho raisina ny Tompo fa tsy miandry fotoana izay mety efa tsy hahafahanao manao izany intsony.

 

Niaraha-nanonona ny Teny ao amin’ny II Korintiana 6:2b mialoha ny ny hira.

 » fa hoy Izy: Tamin’ny taona fankasitrahana no nihainoako anao, Ary tamin’ny andro famonjena no namonjeko anao; indro, ankehitriny ny andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena;… » 

Natao ny hira FF 24 : 1 “Mahereza, ny Tompo homba anao” namaranana izany.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Lioka 10 : 3.

Toy izao ny asa tsara hofantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka

mandritra ny volana septambra:

 • Herinandrom-bokatry ny AFF ny 05 hatramin’ny 11 septambra
 • Fisintonana katekomena ny 24 septambra
 • Fahalalana Soratra masina ny 25 septambra

Asa ivelany

Noho ny faha 25 taonan’ny Radio fahazavana dia hisy antsankira ao amin’ny Katedraly Analakely, hira ao anaty fihirana no hotanterahina amin’izany, ka handray anjara ny HAsin’ny Famonjena, ny zoma 09 septambra amin’ny 6ora15 hariva.

Nisy antso avy amin’ny SPAA, tolotanana, ho an’ny namana Birao iray izay tojo tsy fahasalamana

Asa anatiny

 • Tafaverina ny Mpitandrina mivady, avy nanao ny “recyclage pastoral” sy fialantsasatra, koa noarahabaina tongasoa;
 • Nambara fa mifarana ny fianara-draharahan’ ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson ka hamonjy ny toerana nanendren’ny Tompo azy izy. Any amin’ny faritra Anjozorobe ny tenany no hanohy ny asa fanompoany;
 • Mitohy ny fianarana katekomena
 • Hisy ny fivorian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo mandritra ny Asa Vavolombelona
 • Hisy ny fanatitra tsingerinandro volana aogositra

Nanohy nandray ny fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona nanamafy ireo raharaha efa voalaza etsy ambony ary niarahaba kosa ireo vahiny nandalo, izay anisan’ny izany ny Filohan’ny Zanaka Ampielezana any ampitan-dranomasina sy ny fandalovan’ny Mpitandrina niana-draharaha teo aloha eto an-toerana.

Nitohy tamin’ny fanaovana ny rakitra tsingerinandro izany. Miisa 43 ireo nanao fanatitra. Ny

I Samoela 12 : 22 “Fa Jehovah tsy hahafoy ny olony noho ny anarany lehibe, satria sitrak’i Jehovah ny nanaovany anareo ho olony no nentiny niarahaba ireo. Ary natao ny hira FF 7 “Tsy hainay ny hangina”, andininy rehetra nandritra ny rakitra teny amin’ny alitara.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-Piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ireo raki-pisaorana sy voady maro nataon’ireo mpianakavin’ny finoana tamin’ity alahady ity. Nisy ny nahatratra ny faha 20 taonan’ny fanambadiany, ny fotoana fisotroandronono teo amin’ny sehatry ny asa; ny nangata-bavaka noho ny taom-pianarana vaovao, ny nisaotra ny Tompo noho ny fahasoavana noraisiny sy nandraisany valim-bavaka. Nisy koa nisaotra an’Andriamanitra noho ny nahavita ny fandidiana natao taminy, nisaotra tonga eo amin’ny fanafoana ny trano, tao koa ireo afa-panadinana (Master sy Baccalauréat) ary nangataka-bavaka ny amin’ny tohin’ny fianarany.

Ireto manaraka ireto ireo hira nangatahan’ireo mpianakavin’ny finoana : FF 7 “Tsy hainay ny hangina” ; FFPM 813 : 1 “Tia zaza” ; FFPM 471 : 2 “He sambatra aho, Jeso; FFPM 515 : 1,  3 “Tsara lova” ; FF 14 : 1 “Jesoa apetraka Aminao”.

Rehefa notantazana ny rakitra dia natao ny hira FFPM  441 : 3 “Raiso ny fahaizako” ho fanolorana izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 306 : 3, 4 “ Mamafaza voa ”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Diakona Rabezandrina Solohery. Namaky misesy ny perikopa voalahatra araka ny Jona 3 : 1-10, Lioka 10 : 1-7, I Korintiana 9 : 13-18 kosa ny Diakona Rabezandrina Lalaina. Ny Fiangonana nanao hoe: “ Ray masina ô, manamasìna anay amin’ny fahamarinana ; ny Teninao no fahamarinana ” Jaona 17 : 17. Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 313 : 1 “ Miantrà ny firenena ”. Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny bokin’i Jona 3 : 1-10 no nitondran’ny Mpitandrina Raharijaona Solofo ny hafatra.

Teny am-boalohany ny Mpitandrina dia nilaza fa efa hamaraparana ny fe-potoana hiasany ny tomponandraikitra ankehitriny. Matetika rehefa amin’ny fotoana toy izao dia efa mihena ny zotompo manatanteraka ny Asa, maro ny fakampanahy.

Mila mikely aina isika hoy ny Mpitandrina, raha araka ity bokin’i Jona ity.

Nambaran’ny Mpitandrina fa efa ilay antso faharoa ity tanterahin’i Jona ity. Tamin’ny antso voalohany manko izy ilay nitsoaka nandositra an’Andriamanitra rehefa naharay azy.

Baiko tsy maintsy tanterahina no nataon’i Jona. Te hankato ny Tenin’Andriamanitra izy.

Nozarain’ny Mpitandrina roa ny nitondrany ny hafatra.

 1. Tanteraho araka izay nolazain’Andriamanitra ny iraka

Nozarainy roa ity tapany voalohany ity dia ny hoe mandeha amin’ny toerana nolazain’Andriamanitra sy hoe ambarao izay sitrapon’Andriamanitra.

 • Mandeha amin’ny toerana nolazain’Andriamanitra

Raha nirahin’Andriamanitra Jona handeha ho any Ninive tany am-boalohany dia nitsoaka izy. Lehibe teo anatrehany anefa io tanàna io, ka noho izany dia tsy maintsy notanterahin’i Jona ny iraka.

Izay asa ampanaovin’Andriamanitra anao dia lehibe ka tsy maintsy atao.

Naka ohatra ny Mpitandrina nilaza fa raha hanao tafika masina any Ambohipiara ny AFF, dia any no toerana handehanana fa tsy any amin’ny toeran-kafa. Lehibe eo anatrehan’Andriamanitra Ambohipiara satria Fiangonana hanirahan’ny Tompo antsika any. Izay toerana nolazain’Andriamanitra hanaovana ny asa dia iny no tanterahina.

 • Ambarao izay sitrapon’Andriamanitra

“Hisy loza hihatra ao Ninive”. Izay no hafatra nasain’Andriamanitra ho lazaina any Ninive, ho an’ireo vahoaka. Tsy maintsy lazaina izany na inona na inona mety hanjo anao any,

satria izay no hafatry ny Tompo. Rehefa mandeha tafika masina isika dia tsy maintsy lazaina ny hafatry ny Tompo izay hampibebaka ny olona mba hanarahany ny Tompo.

Rehefa ao an-trano isika, hoy ny Mpitandrina, rehefa misy zavatra tsy maintsy lazaina, dia lazaina ary atrehina izay zavatra mety hitranga ao.

Na mora na sarotra, na lavitra na akaiky, dia tsy maintsy tanterahina izay sitrapon’Andriamanitra izay. Tokony tsy manisy ahiahy ny amin’izay mety hanjo isika.

 1. Manantenà vokatra tsara hatrany

Rehefa Andriamanitra no maniraka dia manantenà vokatra tsara hatrany. Raha nanatanteraka ny iraka Jona, ka nankato izany, dia nandeha andro aman’alina izy, nanao ny asa. Nisy vokatra ny asa izay nataony satria raha nilaza ny loza hihatra amin’ny tananan’i Ninive izy, dia niainga tamin’ny mpanjaka, eny hatramin’ny vahoaka madinika indrindra, dia nandre izany ka tonga saina ary nibebaka.

Namonjy fanahin’olona maro sy aina vaovao ny hafatra izay nolazain’i Jona. Noho izany dia tony ny hatezeran’Andriamanitra ary tsy nampiharina ny loza izay tokony hihatra. Zava-dehibe teo anatrehan’Andriamanitra ny fiovan’ireo olona ireo.

Rehefa misy baiko na asan’Andriamanitra dia tokony hikely aina fatratra ny mpanompo izay voatendry hanatanteraka izany, satria dia ahitana vokatsoa lehibe izany. Manana ny valimpitia voatahiriny ho anao ny Tompo any an-danitra.

Maro no mety endriky ny asa izay misy. Raha heverinao fa mety ho sakana amin’izany ny maha ianao anao, dia angataho amin’ny Tompo izany, fa hoesoriny aminao izany sakana izany, raha tena vonona ianao hanao ny asany.

Naka ohatra ny Mpitandrina ny amin’ny tantaran’i Paoly Apostoly, izay tena nanenjika ny Tompo mihitsy. Saingy, rehefa tonga saina izy ka niova, dia lasa nitory Azy indray, nanambara ny hafany ka nilaza hoe “Lozako raha tsy mitory ny Filazantsara aho”.

Azontsika atao tsara, hoy ny Mpitandrina, ny ho tonga tahaka an’i Jona, ny Tompo dia miahy sy manampy antsika raha manaiky izay baiko izany isika.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany vavaka izany. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana mba hinoana ny fandresena ny fahafatesana sy hananana fiadanana. Nivavaka koa izy ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana ; ny mpitory Filazantsara ; Voatonona ny Foibe FJKM (Birao, Filoha) ; ny mpiandraikitra, ny synodamparitany, ny SPAA 10 sy ny mpandraharaha miara-miasa aminy.

Enga anie tsy ho mpihaino manadino fotsiny fa tena olona mankato ny baiko sy ny hafatra. Nangataka ny Mpitandrina mba hahatsiaro, fa mahavonjy ny olona ny fikelezana aina ny amin’ny fanaovana ny asan’Andriamanitra. Nangataka vavaka ho an’ireo sahirana, manana manjo ary tsy salama izy. Nentiny amim-bavaka ny amin’ny fisotroandronon’ny Mpitandrina, izay efa mamolavola izany ny komity. Nentiny amim-bavaka avokoa ireo nanao rakipisaorana sy voady, dia ny nahatratra ny tsingerinandro fanambadiana, ny nahatratra ny 30 taona niasana ka hiroso amin’ny fisotroandronono, ny fidiran’ny mpianatra, ny fiarovan’ny Tompo tamin’ny sotasota, ny vita fandidiana, ny nahazo fahasoavana, ny fahafahana fanadinana, ireo manana olana amin’ny asa ary nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra » izany.

Taorian’ny hafatra dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena « Hiara-mandeha Aminao ».

ASA VAVOLOMBELONA

Araka ny voalaza dia nisy ny fivorian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo. Nambara tamin’izany fa mankalaza ny faha 54 taona niorenany ny FJKM, ary araka ny fiofanana nataon’ny Mpitandrina dia tokony mankalaza an’Andriamanitra ihany koa ny Fitandremana, amin’ny fotoana izay nijoroan’ny Fiangonana misy azy. Ny 16 septambra moa no daty voasoratra fa nijoroan’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, ary feno 166 taona izy amin’izao taona 2022 izao. Noho izany dia hanao fotoampivavahana ny Amparibe Famonjena ny zoma 16 septambra 2022 amin’ny 6 ora sy fahefany hariva.

Nitsangana ny Mpandray rehetra, nanao ny hira FF 53 : 3 «  Na ho lava na ho fohy ».

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 310 : 1 “ Iza no hitantara ”. Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” Romana 12: 10; Kolosiana 3 : 12b ;  I Petera 5 : 5b.

Mialoha ny nanolorany ny tsodrano dia nanao teny fisaorana ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson, noho ny fotoana farany hiarahany amin’Amparibe amin’ny maha mpiana-draharaha azy. Nisaotra noho ny rehetra izay noraisiny teto Amparibe ary nangataka ny hitondrana azy amim-bavaka sy ny amin’ny asa fitoriana izay mbola ho ataony. Nitehaka ny mpiara-mivavaka rehetra setrin’izay teny fisaorana nataony izay.

Natao taorian’izay koa ny tena fisaorana notarihin’ny Mpitandrina sy ny Biraom-piangonana.

Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka FFPM 171 : 1 “ Jesoa mpanjaka malaza“. Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Niara-nanatanteraka ny fitarihana ny sakramenta ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson. Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesorana ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka, dia nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 358 : 1 “ He ry namako mahantra”. Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Nisy vavaka izay narahin’ny hira Antema 1 « Masina, Masina, Masina ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 45 : 1 “ He tonga ho antsika », dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny mpitarika : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetrentena. Natolotra ny Diakona vavy tompon’anjara tsirairay ny mofo ary an’ny Diakona lahy kosa ny kapoaka. Tao anatin’izany no nanaovana misesy ny hira FFPM 44 “ Indro Jesoa, mba vohay “ ; FFPM 98 “Indro ny Tompo Jesosy, jereo” ; FFPM 262 : 1, 2“ Indreto izahay, ry Jesoa ô ”. Nony voazara tamin’ny Fiangonana ny mofo sy ny kapoaka, dia ny Diakona indray no nizaran’ny Mpitandrina izany. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana sy nisotro. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira FFPM 469 « Mamy, ry Jesoa ny fitiavanao » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra, nandritra ny fanatanterahan’ny Fiangonana ny hira Antema 16 “ Isaoranay ”. Ny hira farany dia ny FFPM 312 : 3 “ Akekezo ireo mpania ” nofaranana tamin’ny Amen. Natolotry ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson ny Tsodrano: “Hitahy anareo anie Jehovah ka hiaro anareo; hampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hamindra fo aminareo; hanandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hanome anareo fiadanana.” Nomery 6: 24-26.

Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite masina taorian’izay, dia nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

Ny Hafatra dia nalaina tao amin’ny Hebreo 10 :25 : «  Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro. » Amen.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry zavamaneno : Rajaofetra Philippe – Raharinoa Fenitra (Mpiofana ho mpitendry orga) sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Nikirakira ny fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Randriamahefa Tina Arivony

Naka sary : Rabemananoro Jonathan

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 28 Aogositra 2022

ALAHADY 28 AOGOSITRA 2022
Alahady faha XI manaraka ny Trinite
Alahady fitondrana amim-bavaka ny Akany Fialofana Tangaina (AKAFITA)

“Efa nahita ny famonjen’Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra” Salamo 98:3b

Alahady fahefatra amin’ny volana aogositra androany, mamarana ny fibanjinanana ny lohahevitra hoe “TANO MAFY NY FINOANA”. Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoam-bavaka. Ny Mpitandrina Rabetokonana Rivomalala Valisoa no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Nisy feon-javamaneno sy Teny fampidirana ary Fiarahabana apostolika. Novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 98 : 1-3 hoe : «  Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah  fa efa nanao fahagagana Izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny  teo imason’ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindrampony sy ny fahamarinany tamin’ny taranak’Isiraely Izy. Efa nahita ny famonjen’ Andriamanitra ny vazan-tany rehetra » .  Noredonina ny hira FFPM 6 : 1,2,3 « Avia miondreha » “ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno. Nitohy avy hatrany tamin’ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora ny fotoana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K1 Andriamizakason Rajaonah Ny Hasina no nitarika izany. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia : “ Sambatra ny madio am-po ; fa izy no hahita an’Andriamanitra Matio 5 : 8.

Tantaran’i Kaina sy i Abela no nataony, izay mpirahalahy, mpamboly sy mpiompy. Samy nanao fanatitra izy ireo : ny an’i Kaina nentiny fotsiny, ny an’i Abela nofidiany ny tsara. Ny azy no nankasitrahan’ Andriamanitra. Tezitra mafy i Kaina ka nifofo ny ain’i Abela izy. Rehefa tsy manao zavatra vokatry ny fonao isika dia miteraka alahelo, fahatezerana, fialonana, fitsiriritana izany. Rehefa mihaona amin’ny olona tsy tiantsika isika dia vinitra, eo isika no tokony hangataka amin’ Andriamanitra mba hamoronany fo madio isika. Amin’ny maha-olombelona antsika mety ho sarotra amintsika ny mamela heloka, nefa vita izany rehefa miaraka amin’ Andriamanitra. Soloy tsiky izany dia ho hitanao fa ho maivana.

Natsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady nanonona ilay andinin-tSoratra Masina. Nisy vavaka.

Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 207 : 1,2 “ Mamy ny teninao ”. Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain’ny Diakona Rabako Tovohery. Ny Diakona Robel Hanitra no namaky misesy ny perikopa voalohatra araka ny ao amin’ny Ohabolana 4 : 10-19 ; Matio 18 : 1-6 ; I PETERA 5 : 5-9. Ny Fiangonana nanao hoe : “ Ray masina ô, manamasìna anay amin’ny fahamarinana ; ny Teninao no fahamarinana ” Jaona 17 : 17.

Natao ny hira FFPM 243 : 1,2,3 “ Mivory eto izahay ” mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny I Petera 5 : 5-9 no andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatr’ Andriamanitra nampitondrainy ny mpanompony.

Misy zavatra maro samihafa miseho eo amin’ny fiainantsika, anisan’izany ny karazam-paharatsiana, izay hita taratra hatrany amin’ny fiainan’ny kristiana. Mampametra-panontaniana izany raha tena miaina amin’ny finoana tokoa isika. Ny kristiana miaina amin’ny finoana, araka ny lohahevitra banjinina mandritra ny volana aogositra dia misikina fanetrentena, mametraka ny ahiahiny ao amin’ny Tompo ary miambina mandrakariva. Ireo toetra telo ireo no mandrafitra ny fizarana ao anatin’izao toriteny izao.

 

 • Kristiana misikina fanetrentena (and 5-6)

Ny atao hoe misikina dia mifehy ny valahana. Mila mifehy antsika ny fanetrentena ka ho tonga fiainantsika izany. Andrasana amintsika ny tsy hitady hotompoina sy hasandratra, ny tsy ho ambony noho ny hafa. Jesoa Kristy no môdely tsara indrindra, araka ny ao amin’ny Filipiana 2 : 5-11 hoe : “ Aoka ho ao amianreo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesoa koa, Izay, na dia nanana ny endrik’ Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hifikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona ; ary rehefa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ny hazofijaliana. Koa izany no nanandratan’ Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin’ny anaran’i Jesoa no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin’ny tany, sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’ Andriamanitra Ray.” Maty Izy na dia manana voninahitra aza mba hananantsika fiainana mandrakizay raha mino Azy isika. Fitiavana izany. Ny Matio 18 dia mampianatra antsika hiverina tahaka ny zaza. Andao isika hifanompo hiaraka hikarakara ao an-tokantrano sy eo amin’ny sehatry ny fanompoana, tsy hanava-tena satria iray ihany isika ao amin’i Kristy. Ny Fanahy Masina hitarika antsika amin’izany.

 

 • Kristiana mametraka ny ahiahiny rehetra ao amin’ny Tompo (and.7)

Ny ahiahy dia mifamatotra amin’ny nofon’ny olona. Maro ny filàntsika ka rehefa tsy azontsika izany dia miteraka fanahiana, eo no itsofohan’ny ratsy ao anatintsika ka lasa feno fikorontanana, toa mitady zavatra hafa foana isika. Mamotika antsika no anjara asan’ny devoly, toy ny nahazo an’i Adama sy i Eva tao amin’ny saha Edena izay lavo. Mampahatsiahy antsika ny Tenin’Andriamanitra mba hitondra ny enta-mavesatra eo amin’i Jesoa Kristy isika, izay efa nentiny teo amin’ny hazofijaliana. Manoatra noho ny mpandresy isika. Fa hoy ny Teny fampanantenana ao amin’ny Filipiana 4 : 6 sy Salamo 55 : 22 hoe : “ Aza manahy na inona na inona ; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra … Apetraho amin’i Jehovah ny entanao, ary Izy no hanhana anao ; tsy havelany hangozohozo mandrakizay ny marina. ”Aoka ho feno vavaka mandrakariva isika. Mety hoe marary ianao na mandalo sedra, tsy afa-panadinana, tsy zakanao izany fa I Jesoa Kristy miahy antsika sy ny fiainantsika, asan’ny tanany sy adidiny isika. Manatòna Azy fa tsy misy tsy hainy atao. Ao Aminy dia azo antoka sy maharitra, izay tsara indrindra no efa omaniny ho antsika. Avotsory eo Aminy ny fanahianao dia hahita fitsaharana ianao.

 

 • Kristiana miambina mandrakiva (and.8-9)

Antsoiny isika hiambina, hiomana, ho feno vavaka ary hiaina ny Teniny eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina, hahonon-tena sy ho sahy hanohitra ny asan’ny satana. Jesoa dia avy handrava ny asan’ny maizina. Rehefa miomana sy manana paikady isika dia maharesy amin’ny ady. Aza miandry hopotehan’ny satana vao hanohitra, fa dieny tsy mbola manangoly izy andeha hiambina. Mahay ny zavatra rehetra Izy, manasitrana. Zava-poana ihany ny fandroahana devoly rehefa tsy mino, aoka isika hahatoky, hitafy ireo fiadiana efa nomena antsika (ny Tenin’Andriamanitra no sabatry ny fanahy) ary hanana fifandraisana tsy tapaka Aminy. Andriamanitra dia mahery, tsy misy tahaka Azy. Miorena amin’ny finoana an’i Jesoa dia tsy hiozongozona izany.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

 

Nisy feon-javamaneno fohy. Nanao ny hira “ Lift your voice » ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF). Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Laharana fahefatra) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny biraom-piangonana Razafimaharo Maminirina no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Kolosiana 2 : 6-7 hoe : “ Koa tahaka ny nandraisanao an’i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana ”.

Raharaha ivelany 

-Oniversite RAVELOJAONA : fampahatsiahivana fa efa misokatra ny fisoratana anarana ho amin’ny taom-pianarana 2022-2023 ho an’ny sampan fahasalamana. Ireo sampam-pianarana misy : Infirmier anésthésiste, Infirmier généraliste, Technicien de radiologie, Maieutique. Koa izay liana amin’izany dia aoka hanatona eny Ambatobevanja toerana misy ny Oniversity Ravelojaona .

-SP ARIVONIMAMO VAOVAO / FJKM ZIONA FAMONJENA IMERITSIATOSIKA

30 aogositra hatramin’ny 04 septambra 2022 : diaben’ny Filazantsara nampitondraina ny anarana hoe « RN1 ho an’i Kristy », ny lohahevitra voizina amin’izany dia « FILAZANTSARA MAMPANDRY FAHALEMANA » .

-Akany Fialofana Tangaina (AKAFITA) 

Alahady 28 Aogositra 2022 : hetsika TONTOLO ANDRO AKAFITA izay hotanterahina ao amin’ny FJKM Atsimon’I Mahamasina.

Raharaha anatiny 

-Tsy eto an-toerana ny Raiamandreny Mpitandrina mivady fa lasa niala sasatra

-Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro

-Amin’ny alahady heriny anio, alahady voalohany amin’ny volana, hisy ny fandraisana ny

Fanasan’ny Tompo .

-Noarahabaina sy nirariana soa ny Mpitandrina nitory Teny, izay vadin’ny Mpitandrina nitarika. Hamonjy ny toerana nanendrena azy ity farany, ka hiomana amin’ny rakitra am-baravarana ny Fiangonana amin’ny alahady fandraisana herin’ny anio.

 

Nandray fitenenana ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson. Nisy fiarahabana, firariantsoa, fitondrana amim-bavaka ireo nahatanteraka ny fanamasinana ny fanambadiany.

Isaorana an’Andriamanitra, hoy izy, ny sampana samihafa nanatanteraka fihaonambe sy lasy, efa tafody. Mahatsiaro amim-bavaka ny raiamandreny Mpitandrina sy ireo any am-pialan-tsasatra isika. Miarahaba ireo afaka bakalôrera ary mankahery ny tsy afaka. Nitohy tamin’ny voady sy fanomezana ny fotoana.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Ranaivoson Jacky no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I Korintiana 1 :9 izy, hoe : “ Mahatoky Andriamanitra, Izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin’ny Zanany, dia Jesoa Kristy Tompontsika ”. Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : misaotra an’Andriamanitra fa afaka fanadinana, nahavita dingana lehibe teo amin’ny fianarany, nahazo valim-bavaka (asa vaovao). Ao koa ireo nangata-bavaka ho an’ny fianarana, fitaizana ireo zanany, fidirana ny any amin’ny oniversite. Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ireo finoana ireto izay nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanatazana ny rakitra dia : A 16 “ Isaorany Jehovah Tomponay ” ; FFPM 2 : 1 “ Misaora an’i Zanahary ” ; FFPM 171 : 3 “ Jesoa Mpanjaka malaza  ” ; FFPM 20 : 1 “ Tsaroanay tokoa izao ”.

Ny hira vavaka FFPM 4 : 4 “ Mamy ny fitianao .no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson ihany no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana. Nisaotra an’Andriamanitra izy fa afaka nanatanteraka fotoam-bavaka, noho ny Teny avy notoriana mba hampiharana izany eo amin’ny fiainana. Nivavahana ny Foiben’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ; ny Filohany ; ny toby masina. Notoninona manokana ny akany fitaizana any Tangaina mba ho feno fahendrena ireo tomponandraikitra, ny zaza kosa ho fanilo sy fanasina eo amin’ny firenena. Tsy diso anjara ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana mba hiaina amin’ny finoana, ho môdely amin’ny fahatsarana rehetra ; ao ireo manam-pikasana hanorim-panambadiana ; ny nidonam-pahoriana ; ny raiamandreny Mpitandrina miala sasatra syireo mpiangona mba hahita fifaliana ao amin’ Andriamanitra ; indrindra ireo nisaotra noho ny fitahiana tsapany. Ny hetahetan’ny nanatrika fotoam-bavaka dia natao mangina. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 748 : 1 “ Havaozy, Tompo ô . Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa ; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” Romana 12 : 10 ; Kolosiana 3 : 12b ; I Petera 5 : 5b. Natolotra ny hafatra sy tsodrano dia noredonina ny hira vavaka A 16 “ Isaoranay Jehovah Tomponay ”. Nisy vavaka mangina sy trinite ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 10 ora sy 35 minitra ny fotoam-bavaka. Nisy fivorian’ny ankatoky fandraisana taorian’izany.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe  sy ireo mpiofana ho mpitendry (Raharinoa Fenitra sy Rajaofetra Anthonio)

Nikirakira fafana : Raharijaona Nantenaina

Nikirakira fanamafisam-peo : Randriamahefa Tina

Naka sary : Rakotoarisoa Falimandimby

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra

Alahady 21 Aogositra 2022

ALAHADY 21 AOGOSITRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »
Alahady faha folo manaraka ny Trinité Alahadin’ny Aumônerie Nationale

« Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko; iza no hangovitako ? » Salamo 27 :1

Alahady faha folo manaraka ny Trinité androany, natokana itondrana amim-bavaka ny « Aumônerie Nationale » eo amin’ny sahan’ny FJKM. Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoana. Ny Evanjelistra Rakotozanany Norosoa Miantra, Mpitandrina any amin’ny FJKM Katsaoka, SP Afovoany Andrefana, no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Izy dia iray amin’ireo Evanjelistra tohanan’ny Fiangonana. Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatontosana ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA 
Taoriana ny feon-javamaneno fidirana sy ny Fiarahabana Apostolika, ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 95 :1-6.
Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 171 : 1-2-3 «Jesô Mpanjaka malaza»
Notohizan’ny mpitarika tamin’ny vavaka fisaorana sy fiderana izany hira izany.
Natolotra an’Andriamanitra ny dera sy laza ary voninahitra noho ny fahasoavany nahavory indray ny mianakavin’ny finoana eto an-tranon’Andriamanitra mba hidera, hanandratra vavaka ary hihaino ny tenin’Andriamanitra. Nangatahina ny fitarihan’ny Fanahy Masina ho amin’ny fanompoam-pivavahana ary nangatahina ny Tompo hanaisotra izay tsy azy ary nisaorana Izy noho ny fanatrehany.

NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA 
Nalaina tao amin’ny Apokalypsy 2:8b-10 « Izao no nolazain’ny voalohany sy ny farany, Izay efa maty nefa velona indray : Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao (nefa manan-karena hianao), ary ny fitenenan-dratsy ataon’izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsy izy, fa synagogan’i Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanareo ; indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina, mba ho voazaha toetra hianareo, ary hanam-pahoriana hafoloana. Aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana.»
Tao ahorian’izany dia nohiraina ny FF 39 : 1-2 « Faniriako »

VAVAKA FIFONANA 
Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia nanao vavaka fifonana sy fangatahana famelan-keloka ny mpitarika satria tsy nahajoro ho vavolombelon’ny Tompo isika sady tsy nahazaka fizahan-toetra.
Tao ahorian’izany vavaka izany dia nohiraina ny FF 28 « Efa voadinikao Andriamanitra ô »

FANOLORANA NY FAMELAN-KELOKA 
 « Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny masiny ; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisyalahelo na fitarainana na fanaintainana ; fa efa lasa ny  zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana : Indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoykoa Izy : Soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. » Apokalypsy 21:4-5
Tahorian’ny fanolorana ny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 424:1-2 « Tsaroako dia tsaroako »
Ho fanambarana ny finoana dia niarahana nanonona ny ny Fanekem-pinoana fahatelo.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA 
Andriantseheno Rasoamaharo Hanitra Tiana, mpampianatra ao amin’ny K1, no nitondra ny hafatra.
Mialoha ny fotoana dia nisaorana ny Tompo noho ny fotoana nomeny ary nangatahina ny Fanahy Masina hanazava ny Teny izay noraisina tao amin’ny Matio 5:39a : « Aza manohitra izay manisy ratsy anareo ». Niaraka novakiana izany.
Tantara : Nahita bibilava may tao anaty afo ity mpaka kitay iray, nalainy tao anaty afo ilay biby mba ho avotra kinanjo nokakeriny ny tanan’ilay mpaka kitay ka latsaka tao anaty afo indray izy. Tsy kivy anefa ilay mpaka kitay fa naka hazo indray hanavotany ilay bibilava. Nisy nahatsikaritra ny fihetsik’ilay mpaka kitay ka nanontany azy hoe « Fa nahoana no biby efa nandratra ny tananao no mbola vonjenao ? » Tsotra ny valiteniny : « fomban’ny bibilava ny manaikitra ary tsy miova amin’izany izy, ary fombako ihany koa ny mamonjy ny sahirana ka tsy hiova amin’izany aho ».
Isika ihany koa dia tsy tokony hamaly ratsy izay manisy ratsy antsika fa tokony hanasoa ny rehetra. 
Tahorian’izany tantara fohy izany dia nohiraina ny FFPM 295 «Ry Jesosy mba tantano .»

RAHARAHAM-PIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, Razafimaharo Mamy, no nanatontosa ny filazan-draharaha. Ny Teny ao amin’ny  Efesiana 6:16 no nentiny nanombohana izany :  « Tano ny finoana ho ampinga izay hahazoanareo hamono ny zanatsipika mirehatra rehetra izay alefan’ilay ratsy »

Raharaha ivelany 
-Oniversite RAVELOJAONA : Misokatra ny fisoratana anarana ho amin’ny taom-pianarana 2022-2023 ao amin’ny sampam-piofanana Fahasalamana. Koa izay liana amin’izany dia aoka hanatona eny Ambatobevanja toerana misy ny Oniversity Ravelojaona .
-SP ARIVONIMAMO VAOVAO / FJKM ZIONA FAMONJENA IMERITSIATOSIKA  : Mikarakara hetsika diaben’ny Filazantsara izay ho tanterahina ny 30 aogositra ka hatramin’ny 4 septambra 2022 ;  hetsika nampitondraina ny anarana hoe « RN1 ho an’i Kristy » ka ny lohahevitra voizina amin’izany dia « FILAZANTSARA MAMPANDRY FAHALEMANA » .

-AKANY FIALOFANA TANGAINA : mananasa ny Fiangonana amin’ny hetsika « TONTOLO ANDRO AKAFITA » hotanterahina ny alahady 28 aogositra 2022 ao amin’ny FJKM Atsimon’i Mahamasina.
Raharaha anatiny 

Tsy eto an-toerana ny Ray aman-dreny Mpitandrina mivady fa lasa namonjy ny Recyclage

Pastoral any Morondava sy nandeha niala sasatra.

-Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro
-Misy ny fivorian’ny ankatoky ny mpandray ny fanasan’ny Tompo amin’ny alahady 28 aogositra 2022
-Noho ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena dia hisy ny fifaninanana SARY PIKA , LAHATSORATRA , SARY MILOKO izay karakaraina ary

hanasana ny Kristiana rehetra. Ny andinindininy momba izany dia hiita ao amin’ny fafana

ao antokotany.
-Tafajoro ny ekipa Foot à 6 eo anivon’ny STK ary manentana ny tanora hanatevina ny sampana izy ireo
Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina mpitarika ny fotoana :
-Ho fanohanana ny Evanjelistra mitondra ny Tenin’Andriamanitra dia hisy ny rakitra am-baravarana.
-Nanentana izy mba hitondra am-bavaka ny Mpitandrina any am-pialana sasatra sy ireo Sampana manatontosa fihaonam-be.

RAKITRA SY FANOMEZANA 

Nandritry ny Voady sy Raki-pisaorana dia ireto avy ny hira notanterahina :
FFPM 244 :1 « Ry Jesoa mba henoinao » ; FFPM 627:1  « Vimbino tsara izahay » ; FFPM 753:1 « Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa » ; FFPM 2:1 « Misaora an’i Zanahary » ; FFPM 506:2 « Tsy misy miadana ka afa-po » ; FFPM 20:1 « Tsaroanay tokoa izao » ; FFPM  :1 « Ry Tompo Zanaharinay » ; Hira faha-50 taonan’ny FJKM
Maro ireo mpanompon’Andriamanitra nangataka ho entina am-bavaka.
Nisy ny nangataka vavaka hitombo fahendrena,  hahazo fitahiana ; tao ireo nangataka vavaka ho an’ny asa vao azo ; nisy ihany koa ny nisaotra noho ny fahavitan’ny fianarana, noho ny fahafaham-panadinana, noho ny fitsingerenan’ny taona nahaterahana dia nisaorana ny Tompo. Nisaorana ny Tomo noho ny fanavotany tamin’ny loza, noho ny fahasitranan’ny fianakaviana dia nisaorana ny Tompo.
Ny FFPM 432 :2 « Mandram-pihavy ny Tompo » no nohiraina teo amin’ny fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny vakiteny dia nohiraina ny FFPM 786:1 « Ny Teninao rehetra »
Nialoha ny vakiteny dia nanao vavaka  ny Diakona Ravoniharimino Faramalala
Nisaorana Andriamanitra noho ny fahafahana mihaino ny Teniny, nangatahina ny fanokafan’ny Tompo ny masom-panahin’ny tsirairay, Nangatahina ny Fanahin’Andriamanitra mba hiasa sy hampangina ny feo rehetra tsy avy Aminy.
Izy ihany koa no namaky ny Testamenta Taloha Salamo 27:1-6 ary ny Diakona Rakotoarisoa Simon no namaky ny Testamenta vaovao Jaona 10:31-42 ; Efesiana 6:14-20

Diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy izy ireo.

TORITENY 
Mialoha ny Toriteny dia nohiraina ny FFM 306:1-4 « Mamafaza voa »
Tamin’ny taona 2012 no nanaovan’ity Evanjelistra ity fizarana asa teto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, taona faha-dimy izy tamin’izany ary mankalaza ny faha-folo taona nitandremany ny Mpitandrina amin’ity taona ity. Ny taona 2017 izy no nanomboka nitandrina tao amin’ny FJKM Katsaoka,  izy no mpitandrina fahatelo ao. Ny taona 2008 no nitsanganan’izany fiangonana izany. Ankehitriny dia sampana enina no misy ao amin’ny Fitandremana raha efatra no nisy teo aloha. Anisan’ny olana misy any dia ny fifanalaviran’ny fiangonana sy ny tanàna, eny an-toerana dia mbola misy ireo olona manaraka ny fivavahana amin’ny razana sy manompo sampy, eo ihany koa ny fisian’ireo fampianaran-diso izay manomboka mahazo vahana. Ny mpino dia mbola zaza ara-pinoana ary tsy mora ny fampianarana azy ireo. Isan’ny olana lehibe nosedrain’ny Mpitandrina teo am-panatontosana ny asan’Andriamanitra dia ny tsikeran’ireo mpino sasany. Ao ireo manaratsy satria maro anaka hono ny Mpitandrina sady masiaka. Isaorana ny Tompo fa nilamina ihany izany noho ny tolona am-bavaka, am-pinoana, nataon’ny Mpitandrina isan’andro isan’andro. Raha izany ny sedra nahazo ireto mpanompon’Andriamanitra ireto, dia tsy kivy izy satria misedra olana avokoa ny solotenan’Andriamanitra ety an-tany. Nanoloana ny olana nolalovany, Davida dia naharitra nivavaka, naneho ny fahatokiany an’Andriamanitra ary nijoro mandrakariva tamin’ny finoana. Davida dia zokintsika ara-pinoana. Ny Salamo 27:1-6 no ahitana izany fihetsik’i Davida Mpanjaka izany. Tokony alaintsika tahaka ny toetran’i Davida manoloana ny olana sedraina.
-Manoloana ny olana sedraina, ny olona manam-pinoana dia tony lalandava ary tsy matahotra.
Andriamanitra no miady ho an’ny olony, miaro amin’ny fotoana rehetra Izy. Na dia tahaka ny liona mierona aza ny fahavalontsika dia tsy tokony hatahotra isika satria afaka miaro amin’ny fotoana rehetra Andriamanitra. Manana fanantenana isika ao Aminy. Mandalo fizahan-toetra ny finoantsika ankehitriny manoloana ny olana marobe toy ny fahasarotan’ny fiainana sy ny aretina maro miforona. Raiso ny Tenin’Andriamanitra hampianatra anao hitana ny finoana. Tano Jesoa fa Izy no fanilon’ny tongotsika sy fanazavana ny lalantsika. Aza matahotra fa minoa fotsiny ihany.
-Ny olon’ny finoana dia mikatsaka ny tavan’i Jehovah. Ao an-tranon’i Jehovah no ahitany famonjena sy fandriam-pahalemana. Nanoloana ny olana nosedrain’i Davida dia ny fanatrehan’Andriamanitra no notadiaviny. Isika no Tempolin’Andriamanitra, sarobidy Aminy isika. Fahasoavana sy famindram-po no ao amin’ny Tempolin’Andriamanitraka. Izany no mahatonga an’i Davida maniry ny hitoetra ao an-tranon’i Jehovah amin’ny andro fahoriana. Eny amin’ny vatolampy no misy ny tranon’Andriamanitra, ny Tenin’Andriamanitra no vatolampy fiarovana ho antsika. Aza avela ho tapaka ny fifandraisanao amin’Andriamanitra. Mankalazà Azy, mihobia ny Anarany sahala an’i Davida. Mila miasa isika manorina finoana.
Fehiny, meteza ho olon’ny finoana ary mitonia mandrakariva manoloana ny olana ary manatona an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka. Mivavaha mandrakariva handraisantsika fahasoavana.
Tao ahorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Tanora Kristiana.

VAVAKA FANGATANA
Ny Mpitandrina mitarika ny fotoana no nanao ny vavaka fangatahana.
Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarana natolony manoloana ny olana. Nangatahina ny Tompo mba ahatonga izany fampianarana izany ho tanteraka aty anatin’ny olony mba hananan’izy ireo fahatokiana sy fitoniana manoloana ny olana ary ihany koa ny mba hanakaikezan’ny olon’Andriamanitra Azy Tompo mandritry ny androm-piainany.

Nentina am-bavaka ny Foibe FJKM sy ireo mpiara miasa ao, ny Synodam-paritany SPAA10 sy ny tompon’andraikitra ao. Notrotroina am-bavaka ireo Toby masina, akany, sy toeram-pitaizana ary ireo tompon’andraikitry ny Aumônerie Nationale. Nentina am-bavaka ny Mpitandrina izay any am-pialan-tsasatra, nentina am-bavaka ihany koa ireo sampana rehetra manatanteraka fihaonam-be sy lasy fibeazana. Tsy adino ny nivavaka ho an’ireo azom-pahoriana, tsy salama, manomana fanamasinana ny fanambadiana. Notrotroina am-bavaka ihany koa ny Mpitandrina Rakotozanany Norosoa Miantra sy ny ankohonany.
Nentina am-bavaka ireo nanatanteraka raki-pisaorana sy voady masina sy ireo manana hataka manokana.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka.

FAMARANANA 
Nohiraina ny FFPM 298:1-2 « Aina no fetra »
Niarahana nanonona ny Tondrozotra
Tao amin’ny Hebreo 11:32-33 no hafatra natolotra ny mpianakavin’ny Tompo « Ary inona koa no ho lazaiko ? Fa ho lanyny andro, raha milaza an’i Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefta aho, Davida koa sy Samoela aryny mpaminany, izay  nandresy fanjakana tamin’ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan’ny liona. »
Natolotra ny Tso-drano ary ny hira  FFPM 731:1   « Enga anie ka homba anao Jeso » no namaranana ny fotoana

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina

« Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina- Amena »

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : IRIMANANA Eninkaja

Nikirakira fafana : Randriamasimanana Andrinavalona

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Herilanto sy Andriamahatana Rija

Naka sary : Raharijaona Nirina

Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky Noely Tiana

Alahady 14 Aogositra 2022

TATITRA FANOMPOAM-PIVAVAHANA
ALAHADY 14 AOGOSITRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »
Alahady faha IX manaraka ny Trinité

Alahady natokan’ny Foibe FJKM ho alahadin’ny Maritiora

sy ny Komity Fanorenana ny Tsangambaton’ny Maritiora (KFTM)

« Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany» I Petera 4:12

Alahady faharoa amin’ny volana aogositra 2022, Alahadin’ny Maritiora ny andro anio,   ary  fotoana mbola ibanjinan’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny FJKM ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao: « TANO MAFY NY FINOANA ».

Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fanompoam-pivavahana tamin’ny endriny Litorjia faharoa. Rakotomanana Andry, Biraom-piangonana sady mpitoriteny, no nitondra ny hafatra. Rafetrarinanja Minoarisoa Tsivoafetra, Mpitandrina avy ao amin’ny FJKM Saint-Pierre, Philadelphie La Réunion, no nanatanteraka ny Asa vavolombelona.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Nanao ny Fiarahabana apostolika ny Mpitandrina ary niaraha-namaky ny Salamo 146 :1-10 ho Fiderana an’Andriamanitra : Haleloia. Miderà an’i Jehovah, ry fanahiko. Hidera an’i Jehovah aho, raha mbola miaina koa; Eny, hankalaza an’Andriamanitra aho, raha mbola velona koa;

Aza matoky ny lehibe, Na ny zanak’olombelona izay tsy mahavonjy. Miala ny fofonainy, ka miverina ho amin’ny taniny izy; Ary amin’izay indrindra no hahafoanan’ny fikasany. Sambatra izay manana an’Andriamanitr’i Jakoba ho Mpanampy azy Sady manantena an’i Jehovah Andriamaniny, Izay nanao ny lanitra sy ny tany, Ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny, Izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, Izay manome rariny ho an’ny ampahoriana, Izay manome hanina ho an’ny noana. Jehovah mamaha ny mpifatotra;

Jehovah mampahiratra ny jamba, Jehovah mampitraka ny mitanondrika; Jehovah tia ny marina; Jehovah miaro ny vahiny Ary manandratra ny kamboty sy ny mpitondratena, Fa mamadika ny lalan’ny ratsy fanahy kosa. Manjaka mandrakizay Jehovah, Hatramin’ny taranaka fara mandimby Andriamanitrao, ry Ziona. Haleloia.Amena!

Nitohy tamin’ny hira FFPM 201 : 1, 2, 3, 4 “Midina, Tomponay” izany.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Misaotra ny Tompo noho ny famindrampo izay nomeny ary manolotra ho Azy ny dera sy ny laza. Noho ny fahamasinany dia tsy tanteraka isika ary tsy mendrika eo imason’Andriamanitra. Tsy mahay mankalaza Azy noho ny fizahan-toetra. Mangataka ny famindrampony sy ny famelana ny heloka, mba ho raisiny ho hanitra hankasitrahana. ny hira sy ny vavaka izay hatao. Amen.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotoarisoa Faralahy, Biraon’ny Sekoly Alahady no nanatanteraka ny fotoana.  Natsangana niaraka tamin’ny Fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ireo ankizy sy tanora rehetra.  Nivavaka nisaotra ny Tompo izy noho ny nahatanterahan’ny fihaonambe tany Mahajanga.

Natao ny hira FFPM 808: 1Eo an-tratranao Jesosy” taorian’ny vavaka.

Nitohy tamin’ny hira FFPM 824: 1, 2 “Ry Andriamanitra nahary” ny fotoana, ho fiomanana amin’ny vavaka sy ny vakiteny.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hira mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ny FFPM 824: 1, 2: “Ry Andriamanitra nahary”. Ny perikopa voalahatra ka novakiana: -Testamenta taloha: I Mpanjaka 18:21-39; -Filazantsara: Lioka 12:22-31; -Epistily: I Petera 4:12-19.

Rakoto Hajaniaina Ginot no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Rakotoarivony Lisy no namaky ny Teny. Diakona ireo.

Ny FFPM 244: 1, 2, 4: “Ry Jesoa! mba henoinao” no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Rakotomanana Andrimbazotiana, Biraom-piangonana sy mpitoriteny no nitondra ny hafatra. Ny bokin’i I Petera 4: 12; 19 no nakany izany. Nohamafisiny fa natao hitondrana amim-bavaka ny Komity fanorenana ny tsangambaton’ny maritiora ny anio ary ahatsiarovana ireo maritiora rehetra noho ny fitiavany an’Andriamanitra sy ny faharetany noho ny amin’i Kristy. Fanontaniana ny hoe: “Ny fiainana kristiana dia fiainana maritiora, koa moa ve, efa sedra nahazo anao ny maha Kristiana anao?” Efa nandalo tao an-tsaintsika ve izany? Ary raha fiainana kristiana dia fiainana maritiora, moa ve mbola misy ny maritiora ankehitriny? Teboka roa no nentiny nitondrana izany hafatra izany:

*Tano mafy ny finoana anaty fizahan-toetra                                                   *Tano mafy ny finoana na eo aza ny fahoriana

Tano mafy ny finoana anaty fizahan-toetra”: Asan’Andriamanitra ny fizahan-toetra fa ny fakam-panahy kosa dia tsy avy Aminy. Ny fiombonana fiainana Aminy dia ny fanahafana Azy. Ny fanaratsiana noho ny amin’i Kristy, ny fanasoketana ny tenanao noho ny Aminy, izany no tena fiainana kristiana, hitondra fihavaozana eo amin’ny fiainanao. Ny fizahan-toetra no mitarika antsika hiombona amin’Andriamanitra. Ny fakam-panahy kosa dia manalavitra anao Aminy.

Tano mafy ny finoana na eo aza ny fahoriana: Izay ampitondraina fahoriana, dia aoka ny fanaovan-tsoa no havaliny. Ny Kristiana dia mitondra hazofijaliana toa an’i Kristy. Tsy ny fahoriana, fisarahana aman’olona, na aretina, fa ny fandavana ny tena noho ny sitrapon’Andriamanitra. Dingana iray hanarahana ny Tompo ny fandavana ny filan’ny nofo, izay tsy sitrapon’Andriamanitra. Mandava ny tenanao hahafahanao mijoro ho vavolombelona. Diniho izay filan’ny nofontsika, lavo izany raha hita fa hitondra any amin’ny ratsy. Ataovy zava-dehibe ny fanahinao, ny fanahin’ny namanao, mba ho mendrika an’Andriamanitra Rainao.

VAVAKA SETRINY SY FANGATAHANA FAMELAN-KELOKA

Nanao ny vavaka fifonana ny Mpitandrina.

Misaotra noho ny fitiavana izay natolotr’Andriamanitra. Misaotra noho ny hafatra mampianatra izany fiainana maritiora izany.Maro ny ady sarotra, ny fahoriana, ny fanenjehana izay mihatra sy manjo. Mangataka ny Tompo hitahy mba tsy ho tarihin’ny filàna, ka ho resy. Mangataka ny fampaherezana avy Aminy rehefa sendra izany fizahan-toetra izany. Ny Fanahy Masina anie ho hery hiaro n’inona n’inona ady atrehina ary Izy ihany koa hampiaina ny maha Kristiana antsika. Amena.

FANEKEM-PINOANA

Ho fanavaozana ny finoana dia niaraha-nanonona ny Fanekem-pinoana laharana faharoa.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, Razafimaharo Mamy, no nanatontosa ny filazan-draharaha.

« Koa tahaka ny ny nandraisanareo  an’i Kristy Jesoa ho Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin’ny fisaorana. » Kol. 2: 6-7

      Raharaha eto an-toerana

– Tsy eto ny Raiamandreny Mpitandrina mivady fa lasa namonjy ny “Recyclage Pastoral” any Morondava.

– Mivahiny eto amintsika ny Mpitandrina Rafetrarinanja Minoarisoa Tsivoafetra, avy any amin’ny Fitandremana FJKM La Réunion, hanatanteraka ny sakramentan’ny Batisa mandritra ny Asa vavolombelona izy.

– Fiheveran-draharaha ny sabotsy 21 aogositra ho avy izao amin’ny 8 ora sy sasany maraina.

– Handray Evanjelistra amin’ny alahady 21 aogositra dia ny Mpitandrina Rakotozanany Miantra.

– Antsoina ny Komity Fisotron-dronono Mpitandrina mivady hivory ny talata 16 aogositra amin’ny 6 ora hariva eto amin’ny Fiangonana.

– Noho ny fankalazana ny faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena dia hisy ny fifaninanana sary pika sy sary miloko ary lahatsoratra, izay hiantsoana ny mpianakavin’ny

finoana. Hita eo an-tokotanim-piangonana ny andindininy momba izany.

Filazana manjo:

– Andriamanalinarivo Antonio Hubert, ny talata 30 jolay, 56 taona.

 – Rasolofo Andrianasolo Olivier, ny alakamisy 4 aogositra, 71 taona.

– Razananoro Louise, ny talata 9 aogositra, 84 taona.

-Ramanantsoa Laza Noely, 41 taona.

ASA VAVOLOMBELONA

Zaza nandray ny Sakramentan’ny Batisa: Radanielina Lovaniaina Manantsoa.

Ny ray aman-dreniny: Radanielina Mamy Harimisa sy Rakotoson Vanessa Rolande Volahasina. Ny Mpitandrina Rafetrarinanja Minoarisoa no nanatanteraka izany.

FANDRAISAM-PITENENAN’NY MPITANDRINA

Nisaotra ny Mpitandrina Rafetrarinanja Minoarisoa mivady izy, noho ny fivahinianany ary ny fanaovana ny fitsofan-drano ny Batisa.

Niarahaba ny tokantrano vao: Rakotoarivony Alan Noel mivady sy nitondra amim-bavaka azy.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Voady sy raki-pisaorana

Hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana ny FFPM 630: « Ry Jesosy mba tantano ».  Maro ireo nanao raki-boady : ny handeha hianatra any ivelany nangataka vavaka sy fampaherezana; ny ray aman-dreny misaotra noho ny fampihaonana ny fianakaviana sy nahatontosan’ny fanambadian’ny zanany; ny fisaorana an’Andriamanitra noho ny amin’ny zanaka afa-panadinana ka nifindra kilasy; ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fahatanterahan’ny fanambadiany.

FANOLORANA NY RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny hira FFPM 275: 3 « Raisonao ry Tomposoa » no nanavaozana ny fanoloran-tena sy nanolorana ny rakitra.

Nanao ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena (STAF): Mitoetra sy miorina” an-dRajaofetra John.

VAVAKA FANGATAHANA

Misaotra an’Andriamanitra noho ny fitiavana nasehony tamin’ny mpanompony, ny Teny nahafahana nibanjina ny fitiavana asehony amintsika olombelona. Nitondra amim-bavaka ny Foibe FJKM amin’ny fampandehanana ny asa; ny toby masina sy ny synodamparitany SPAA10 hijoro vavolombelona hatrany; ny Mpitandrina lasa nanao ny “Recyclage pastoral”; ny Mpitandrina any amin’ireo fihaonambe samihafa.

Nentina amim- bavaka ireo mpanompo nanao ny voady masina; ireo rehetra azom-pahoriana hahazo fampaherezana; ireo tsy salama; ireo manana olana; ireo miatrika fizahan-toetra; ny firenena ho voaaro amin’ny aretina. Nentina amim-bavaka koa ireo izay manana hetaheta ka nanao vavaka mangina.

Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra” sy ny fanononana ny Trinite masina izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 645: 3 “Jesosy Kapiteninay… Indreo, ny maritiora soa”.

Notononina ny tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Nofaranana tamin’ny hira FFPM 175:6 “Avia, Fanahy o! … Mitomoera aty …” sy ny Amen.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe

Nikirakira fafana : Andriamasimanana Andry Naval

Nikirakira fanamafisam-peo : Rova Harentsoa

Naka sary : Andriamampianina Faneva

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 07 Aogositra 2022

ALAHADY 07 AOGOSITRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »

Alahady faha VIII manaraka ny Trinite
Alahady Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

« Tano amin’ny finoana sy ny fitiavana ao amin’i Kristy Jesoa ny mariky ny Teny tsy misy kilema, izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin’ny fampaherezan’ny Fanahy Masina, Izay mitoetra ao anatintsika. » II Timoty 1:13-14

Anio dia alahady voalohany amin’ny volana aogositra 2022 dia  fotoana izay hibanjinan’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara  ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao manao hoe : « TANO MAFY NY FINOANA ».

Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fanompoam-pivavahana ka ny Litorjia voalohany fampiasa eto amin’ny Fiangonana no notanterahina.

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Nisy ny fiaraha-mandray ny Fanasan’ny Tompo ary nisalahy niara-nanatanteraka izany ireo Mpitandrina mianaka.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Rehefa nanao ny fiarahaba ny Fiangonana tamin’ny Fiarahabana apostolika ny Mpitarika dia  nanolotra ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra entin’ny Fiangonana  manandratra  ny fiderana Ilay Tsitoha  tamin’ny famakiana ny Salamo faha 121 :1-8  Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy. Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny Mpiaro anao. Indro, tsy matory na rendrehana Ny Mpiaro ny Isiraely. Jehovah no Mpiaro anao; Jehovah no fialofanao eo amin’ny an-kavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro, Na ny volana nony alina.

Jehovah hiaro anao amin’ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy. Jehovah hiaro anao, na mivoaka na miditra, Hatramin’izao ka ho mandrakizay..” Amena!

Rehefa izany dia natao ny hira FFPM 14:1, 3 “O, Ry tany rehetra, avia izao”, nentina nidera ny Tompo.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka nentin’ny Fiangonana niderana sy nisaorana an’Andriamanitra tamin’ity fotoana ity:

“Isaoranay Ianao ry Andriamanitra Tomponay noho ny fahasoavanao sy ny  famindramponao izay havaozinao isa-maraina eo amin’ny fiainanay. Indreto izahay velon’aina, tra-pamonjena, nomenao izao volana vaovao izao, koa derainay Ianao fa mahagaga ny fitondranao ny fiainanay ary sambatra tokoa izahay manana Anao Ilay miahy ny fiainanay. Manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao izahay ankehitriny. Inoanay fa eto Ianao Jesoa Kristy, manatrika anay araka ny teninao. Raiso ho hanitra ankasitrahanao izay rehetra tanterahinay ary mitariha anay ry Fanahy Masina , mba hahaizanay manome voninahitra Anao, Ilay tompon’ny finoanay sy mpanefa azy, Ray , Zanaka, Fanahy masina. Amen.”

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamin’ny Fiangonana dia araka izay voalaza manaraka izao:

Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana. Kolosiana 2:6-7

 Natao ny hira FFPM 439 :1 “ Mba taomy aho e!” ary rehefa izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpianakavin’ny finoana.

VAVAKA FIFONANA

Manoloana ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamintsika, dia tsy nahatanteraka izany isika, koa izao no vavaka nentin’ny Fiangonana nifona sy niaiky ny fahotany teo anatrehan’Andriamanitra: “Ry Andriamanitra Rainay ô, Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, Ilay maty nisolo heloka anay teo amin’ny hazofijaliana. Misaotra Tompo o, noho ny sitraponao, izay nambara taminay, mitarika any hiorina sy hamaka tsara amin’ny finoana Anao Jesoa Kristy. Ary indrindra, feno fisaorana Anao Andriamanitra, amin’ny zavatra rehetra. Manoloana izany anefa dia miaiky izahay fa tsy tanteraka, samy efa nania teo anatrehanao. Matetika izahay no variana loatra amin’ny fiainana. Variana miahy ny ara-nofo ka tsy tafatoetra amin’ny finoana Anao Jesoa. Feno avonavona ny fonay ka tsy mahay misaotra Anao Andriamanitray. Amin’izay rehetra mitranga amin’ny fiainanay mantsy, dia minenomenona mandrakariva izahay, koa indreto izahay, mamelà ny helokay. Diovy amin’ny ranao izay Jesoa Kristy, ary havaozy izay Fanahy Masina, mba handeha amin’ny Finoana, ary ho tafatoetra amin’izany.  Noho ny Aminao Jesoa Kristy no anaovanay izany vavaka fifonana izany. Misaotra Ray o! Amen.”

Ny hira FF 8:1 “Masoko manganohano” no hira  nentina nifona tamin’ny Tompo.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izao no teny famelan-keloka avy amin’ny Tompo, noraisin’ny Fiangonana : Fa sitraky ny Ray ho ao amin’i Kristy no hitoeran’ny fahafenoana rehetra, sady Izy no hampihavanany ny zavatra rehetra Aminy, ka dia ny ràny teo amin’ny hazofijaliana no nanaovany fampihavanana – eny, Izy, hoy izaho, no fampihavanana izany, na ny etỳ ambonin’ny tany, na ny any an-danitra. Amen!” Kolosiana 1:19-20

Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina.

Ny hira FFPM 639:1, 2 “Ry miaramila, mandrosoa izao” no noredonin’ny Fiangonana ho fisaorana ny Tompo tamin’ny famelana ny fahotana.

Ny olona voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny olona sy Andriamanitra koa ny Fanekem-pinoana apostolika no nentina nanambarana izany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rabiazamaholy Léa, mpampianatra ao amin’ny Kilasy faha 7 no nanatanteraka izany:

Ny Teny araka ny 2 Timoty 1: 13a Tano amin’ny finoana ny fitiavana ao amin’i Kristy Jesoa.” no nitondrana ny hafatra.

Ny hafatra dia mila mitia ny namantsika isika fa izany no fanehoana ny finoana ao amin’i Kristy Jesoa.

Ny hira FFPM 298:1 “Aina no fetra ry Tompo malala” no notanterahin’ny Fiangonana taorian’izany.

Nisy ny ankizy nanao vavaka ho an’ny ankizy toa azy, izay lasa nanao fialantsasatra. Ankizy iray hafa koa nanao vavaka ho an’ireo ankizy sy ny tanora tafajanona eto an-toerana, tsy mba afaka nandeha naka rivotra.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Biraom-piangonana  Mamy Razafimaharo  no nanatanteraka izany  ka ny Kolosiana 2: 6-7 : Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana” no nentiny niarahaba ny Fiangonana.

 • Ny trano famoaham-boky Antso dia manasa antsika hanjifa ny fitaovam-pianarana ao aminy. Misy ny fihenam-bidy 10% hatolony amin’izany.

Tenin’ny Mpitandrina

 • Misaotra an’Andriamanitra ny Mpitandrina noho ny famindrampon’Andriamanitra ka ahafantsika manatanteraka fanompoam-pivavahana eto amin’ity fitoerana masina ity.
 • Tsy ho eto an-toerana izy mandritra ny volana aogositra fa hanatrika ny “recyclage pastoral”, no sady haka rivotra koa dia mangata-bavaka amin’ny Fiangonana.
 • Niarahaba ny Sekoly Alahady tonga avy any amin’ny Fihaonambe.
 • Misy ireo zanaky ny Fiangonana nahorina ny fanambadiany:
  • Rakotoarisoa Andriamirado Modeste sy Rakotonimaro Anita
  • Randrianoelina Tolotra Harinavalona sy Andriantsoa Safidy Tojonirina Nantenaina.

FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSIGERINAN’ANDRO NAHATERAHANY

Natsangana sy noarahabaina ireo rehetra teraka ny volana jolay. Ny Teny nentina niarahabana azy ireo dia araka ny hita ao amin’ny Isaia 60:2b « …fa ianao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ny voninahiny. »

Nanao rakitra naterina teny amin’ny alitara izy 36 mianaka.

 

Ny hira FFPM 617:1, 2 “Aza manadino ahy” no nanatanterahina ny rakitra alitara.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Voady sy raki-pisaorana

Ireto no hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana: FFPM 171: 2 ; FF 37:2 ; FFPM 460: 3

FFPM 753:1 ; Hiran’ny Hasin’ny Famonjena « Ho Anao anie ny Dera »; Hiran’ny SMZM « Total Praise ».

Tao ny renim-pianakaviana mangata-bavaka amin’ny Fiangonana noho ny tsy fahasalamany.

Tao ny nahazo asa vaovao ka misaotra ny Tompo no sady mametraka izany Aminy.

Tao ny ankohonana izay ao anatin’ny adim-panahy ka mangata-bavaka amin’ny Fiangonana.

Tao ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fihainoany ny fifonany.

Tao ireo mpianakavin’ny finoana afaka fanadinana ka misaotra an’Andriamanitra.

Tao ny mangataka amin’Andriamanitra mba hahita asa.

Misy ny ankohonana misaotra an’Andriamanitra noho ny fahasoavana marobe azony.

Misy ny mangata-bavaka ho an’ny iray tampo aminy tsy salama.

Fanolorana ny rakitra

Ny hira FFPM 440: 3 « Ny tongotro, ny tanako, hiasa ho Anao» no nanavaozana ny fanoloran-tena sy nanaolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hira mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ny FF 6“Ny Teninao Jehovah Ray mahery”

Ireto kosa ny perikopa izay voalahatra hovakiana: 

 Testamenta taloha: Daniela 3: 4-26; Filazantsara Marka 8: 34-38 ; Epistily : 2Timoty 1: 13-18.

Rajaonah Mamy no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ary namaky ny Teny kosa dia Andriatahiana Niarivola. Samy Diakona izy mianadahy ireo.

Ny FFPM 354: 3 “Sao ity no toriteny” no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Teny nitondrany ny hafatra dia araka ny perikopa telo izay novakiana, ka hitondrana ny lohahevitra hoe “NY KRISTIANA MITANA NY FINOANA”.

Io lohahevitra io dia mahatonga antsika hieritreritra hoe misy ve izany ny Kristiana tsy mitana ny finoana?

Ny valiny dia ENY satria misy ny mitafy ny lamba maha-Kristiana nefa tsy mitana ny finoana ary tsy mahalala akory ny finoana izay tanany aza.

Ny Finoana dia ilay nandraisantsika an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy antsika ary ny Kristiana mitana ny finoana dia ny Kristiana nandray an’i kristy ho Tompo sy Mpamonjy azy.

Ny Finoana dia ilay hambaran’ny Hebreo 11:  1 “Ny finoana no fahatokiana ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita”. Ny finoana no hery mitazona ny olona ao anatiny ka entiny manatanteraka ny fijoroana ho vavolombelona ho an’ny Tompo. Io finoana io no hananana hery mahagaga ahafahana manatanteraka ny asa fanompoana sy mitarika ny olona hijoro amin’ny fotoana rehetra.

Ny olona mitana ny finoana dia mahajoro na dia amin’ny fotoana farany sarotra aza.

Rehefa mamaky ny bokin’ny Daniela 3:4-26 isika dia mahita ny fijoroan’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego manoloana ny mpanjaka Nebokadnezara.

Moa va isika mahajoro toa an’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego rehefa sendra ny sarotra?

Hitantsika anefa fa raha mandinika ny Soratra masina isika na izay nitranga tamin’ny fiainan’ny Zanak’Isiraely na teo amin’ i Mosesy, dia rehefa mijoro ny olon’Andriamanitra dia anehoany ny voninahiny mandrakariva.

Ireto no zava-tsarotra mazàna manjo ny olona manoloana ny fijoroany ho vavolombelon’ny Tompo:

Ny voalohany dia ny fahantrana sy ny fahasarotan’ny fiainana ary ny faharoa kosa dia ny aretina sy ny tsy fahasalamana. Moa va isika mahajoro mandrakariva ao amin’ny Tompo raha tojo izany?

Rehefa mamaky indray ny Marka 8:34-38 isika dia mahita ny fepetra takian’ny Tompo ho an’ny olona izay te hanaraka Azy. Moa va isika mahavita sy vonona hitondra ny hazo fijaliantsika?

Ny olona dia samy manana ny hazofijaliany. Ny hazofijaliana farany izay mavesatra indrindra dia izay efa nentin’ny Tompo. Tsy misy fakam-panahy ataon’Andriamanitra mahazo ny olona afa tsy izay mety ho zakany.

Mety hamoizana ny aina koa anefa ny fitondrana ny hazofijaliana ary izany no nanjo ny maritiora maro teto Madagasikara. Isika eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena dia isan’ny Fiangonana maritiora, noho ny fijoroan’Idadabe Rainimamonjy tamin’ny finoana na dia tao anatin’ny fanenjehana aza ary nahavatra nanangona ny taolambalon’ireo maritiora ho eto Amparibe. Isan’ny nijoroan’Idadabe Rainimamonjy ny niarovana ny fananantsika Fiangonana Protestanta tsy ho azon’ny vahiny tamin’izany fotoana izany.

Raha mijery indray isika ny taratasin’i Paoly araka ny 2 Timoty 1:13-18 dia mila mahay mitondra tena, maneho ny maha mpanompon’Andriamanitra ny Kristiana mitana ny finoana

 

Izao no hafatra araka ny Efesiana 6:10: Aoka isika hitafy ny fiadian’Andriamanitra rehetra mba hahatonga antsika hahazona tsara ny finoana ary handresy amin’ny fanangolen’ny devoly ary toy izany ihany koa ny voalaza ao amin’ny 1 Petera 5:9, fa ny devoly dia fahavalo azontsika toherina satria efa fahavalo resin’i Kristy.

 

Ry Amparibe Famonjena, “Miorena tsara, aza miova” araka ny teny faneva tanan’ny FJKM ankehitriny, taorian’ny Synoda lehibe farany, mba hahatonga antsika ho Kristiana mahatana ny finoana ka hisantatra sahady ny fiainana mandrakizay sy hisitraka izany amin’ny fahafenoana rehefa tonga ny Tompo.

 

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Nanana ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena, dia ny hira noforonin’i Noel Rakotoarivony: “Tsy nomenao”.

VAVAKA FANGATAHANA

Tamin’izany no nisaorana an’Andriamanitra noho ity fotoana ity, fa Izy no mitaona antsika mba hahatonga antsika ho Kristiana marina mahatana ny finoana.

Ho Kristiana mahajoro ho vavolombelon’ny Tompo na dia amin’ny sarotra aza. Kristiana vonona hitondra ny hazofijaliany ary Kristiana mahay mitondra tena ho mpanompon’ny Tompo. 

Nitondra amim-bavaka ny Fiangonana, ny Mpitondra Fiangonana, ny toby masina sy ny akany fitaizana.

Nitondra amim-bavaka ny Foibe FJKM sy ny tomponandraikitra amin’izany. Nitondra amim-bavaka ny synodamparitany.

Nivavaka ho amin’ny fotoana hanaovan’ny Mpitandrina ny “recyclage pastoral” sy ny fakan-drivotra.

Nivavaka ho an’ny asa mandritra ity volana aogositra ity.

Nitondra amim-bavaka ny handeha tafika masina.

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny mpianakavin’ny finoana nanatanteraka ny raki-pisaorana.

ASA VAVOLOMBELONA

Noraisina ho isan’ny mpandray ny Fanafasan’ny Tompo ny mpanompon’Andriamanitra Faranirina Weber.

Nisy koa ny fitsofan-drano ireo handeha tafika masina ho any Ambohipiara, Fiangonana miara-mizotra amin’Amparibe Famonjena.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 52: 1 “Efa akaiky Jeso Tompo” ary notononina ny tondrozotra 2022.

Taorian’izany no nametrahana ny tsodrano ary nofaranana tamin’ny hira HF 24 “Mankanesa aty Amiko”, izao fanompoana masina izao.

 

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Teo am-piomanana dia nohiraina ny FFPM 447:1, 3 « Ianao ry Kristy Tompo ».
Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary nohiraina ny Antema 1 « Masina Masina ».
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 226; FFPM 482; FFPM 428

Teo am-panantazana ny rakitra sy fanangonana ny kapoaka dia nohiraina ny FF 41.

Ny hafatra fohy: “ ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin’ny Tenin’iKristy.”Rom.10:17

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Ranaivoson Jacky nifarimbona taminy Rabiazamaholy Mahery sy Rakotonarivo Hery (mpiofana ho mpitendry orga) ary ny SMZM.

Nikirakira fafana : Rabako Tovohery

Nikirakira fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery