Alahady 15 Janoary 2023

ALAHADY 15 JANOARY 2023
« MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO »
FANOMPOAM-PIVAVAHANA NITONDRANA TAMIM-BAVAKA NY FILOHAN’NY FJKM MIANAKAVY SY NY TAOM-PIASANA 2023

« Miorena tsara, aza miova » 1 Korintiana 15 : 58b

Nikatona avokoa ny trano fiangonana teto amin’ny Synodamparitany teto Antananarivo (SP10; SP11; SP12; SP 19), satria notanterahina, teny amin’ny Coliseum Antsonjombe, ny fanompoam-pivavahana natomboka tamin’ny 9 ora sy sasany maraina.

Nisy ny Asa sy Fampaherezana ny maraina tamin’ny 7 ka hatramin’ny 9 ora.

Ny Mpitandrina Rakotobe Rajaomanjato Dodaherisoa, Mpanolotsaina, Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Andriamampianina Zaka,  Filoha Mpanampy, Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ireo antoko mpihira mitambatra eo anivon’ny Foibe FJKM no nanafana ny fotoana.

Samy nanana ny toerany sy ny fandaminany ireo Synodamparitany efatra.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Niara-noredonina mafy, teo am-pitsanganana, ny hira faneva fanentanana ny « Hazakazaka Masina » : Handeha isika hiaraka.

Rehefa, dia nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika ary niaraha-novakiana ny Salamo 92:1-5, ho fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra : « Tsara ny hidera an’i Jehovah sy ny hankalaza ny anaranao, ry Avo Indrindra ô, Ary hanambara ny famindram-ponao nony maraina Sy ny fahamarinanao nony alina, Amin’ny valiha tory folo sy amin’ny feon-dokanga. Fa ampifalinao amin’ny nataonao aho Jehovah ô ; Ny asan’ny tananao no hihobiako. Jehovah ô, akory ny halehiben’ny asanao! Lalina indrindra ny fisainanao. »

Natao ny hira  FF 9 : Isaorana anie Jehovah.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Midera sy manome voninahitra an’Andriamanitra Ray Mpahary izao rehetra izao. Andriamanitra nanome tombonandro hahavelomana, nanome taona vaovao hahafahana manatanteraka ny «Hazakazaka Masina» hamakivakiana ny taona 2023. Napetraka teo am-pelantanan’Andriamanitra ny fanomanana ity fotoana ity, izay hitondrana amim-bavaka ny Filohan’ny FJKM mianakavy sy ny taom-piasana 2023. Raiso ho hanitra hankasitrahanao izao fanompoam-pivavahana izao, Andriamanitra ô, hanambaranay manakoako fa tsara ny Andriamanitray, Izay velona sy mamelona ary miteny. Andriamanitra velona mandrakizay. Mangataka ny Fanahy Masina hitarika mandritra ny fanompoam-pivavahana manontolo. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena.

SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

Noraisina tao amin’ny  bokin’Isaia 45 :11-13 izany.

« Izao no lazan’i Jehovah ny Iray Masin’ny Isiraely, dia ny namorona azy: Ny amin’ny zavatra ho avy no anontanio Ahy; ary ny zanako sy ny asan’ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny; ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny aminy rehetra. Izaho no nanaitra azy io tamin’ny fahamarinana, ary ny lalany rehetra dia haravoko avokoa; izy no hanao ny tanànako, ary ny oloko voababo dia halefany, nefa tsy amim-bola amin-karena, hoy Jehovah, Tompon’ny maro. »

Taorian’ny fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra dia noventesina ny hira FFPM 461 : 1, 6 Aoka ho an’Andriamanitra.

VAVAKA FIFONANA

Ny ota dia manosika hivarina,  fa ny lalan’ny fifonana sy ny fibebahana no mitarika hiarina.

Re teo ny Teny izay toky tsy mamitaka. Ianao Ray no namorona sy nahary anay ary renay teo ny sitraponao mba ho fiainanay. Indrisy anefa Tompo, fa tsy tanterakay ny Teny izay nomenao, tsy nahatanteraka ny sitraponao izahay. Ny Teninao no manome antoka ny hoavy, nefa tsy matoky izany izahay. Ny zanako sy ny asan’ny tanako, hoy Ianao, aoka ho adidiko ihany, nefa izahay tsy miankina Aminao Ray, fa miezaka miavo-tena, miankina amin’ny zavaboaary, miankina amin’ny olombelona, miankina amin’ny fahaizana sy fahalalanay samy irery, ka matetika no tsy tafavoaka noho ny tsy fitokiana Anao Andriamanitra. Andry fiorenan’ny fahamarinanan’ ny Fiangonana, nefa mikaviavia. Mamindrà fo, mamelà heloka Andriamanitra ô.

Nohiraina ny FF 22 : Tsy mendrika ahy mpanompo.

FAMELAN-KELOKA ATOLOTR’ANDRIAMANITRA 

Natolotra ny Teny famelan-keloka. Noraisin’izay mibebaka marina, teo am-pitsanganana. 

 « Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe: Mahalalà an’i Jehovah; Fa samy hahalala Ahy avokoa izy rehetra. Hatramin’ny kely indrindra ka hatramin’ny lehibe indrindra, hoy Jehovah; Fa havelako ny helony, ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany. » Jeremia 31 : 34. 

Rehefa, dia noventensina ny hira FFPM 79 : Sambasamba Zanahary. Ho fanambarana sy fanehoana ny finoana ary ho fijoroana vavolombelona koa, dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana apostolika, laharana I.

FILAZAN-DRAHARAHA

Ny Mpitandriana Rakotonindrainy Jaona, Sekretera Jeneraly, no nanatanteraka izany.

FIAINAM-BAVAKA SY RAKITRA SOA

Nohazavain’ny Mpitandrina Rakotobe Rajaomanjato Dodaherisoa, fa hoe fitaovana mahomby amin’ny fanitarana ny Fanjakan’Andriamanitra ao anatin’ny fotoan-tsarotra, ny fiainam-bavaka sy ny rakitra soa.

*Ny fiainam-bavaka dia ny finoana izay hamafisina sy hatsaraina.

 • Hamafisina ny fiaraha-mivavaka isaky ny amin’ny 8 ora alina ;
 • Hatsaraina amin’ny vavaka 24 ora /24 ora : ny Kristiana rehetra, ny Fiangonana rehetra, ny SSAA, ny Komity, ny Vaomiera hifandimby hivavaka ora iray avy isan’andro ; (mifandimby tsy tapaka) ao anatin’ny 24 ora. Misy boky kely mivoaka manomboka izao : « Kristiana FJKM miorina tsara amin’ny fiainam-bavaka ». Voalamina sy voarindra ary mora arahina amin’io boky kely io ny fanatanterahana izany vavaka mandritra ny 24 ora /24 ora izany.

*Ny rakitrasoa na rakitra zavatra (tsy vola ihany) dia hotanterahina indray mandeha isam-bolana, manerana ny Fitandremana FJKM rehetra. Baikon’i Jesoa Kristy izy io, lasa fitaovana lehibe hahazoana mitory ny Filazantsara, hahatonga ny olona hahafantatra be be kokoa ilay Andriamanitra Raintsika (Matio 5 : 14-16) « Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Ary koa, tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin’ny vata famarana, fa apetrany eo amin’ny fanaovan-jiro, ka dia mazava amin’izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo imason’ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny Rainareo Izay any an-danitra. ») Amin’ny alalan’ny rakitra soa na rakitra zavatra no hahazoana manampy ny sahirana, ny traboina, …

RAKITRA 

Nanatanteraka hira ireo antoko mpihira nandritra ny fanantazana ny rakitra.

Nohiraina ny FFPM 441 : 1, 3 Raiso aho, Tompo ô  ho fanolorana ny rakitra.

FOTOANA HO AN’NY  ANKIZY SY NY TANORA 

Nasaina nitsangana daholo ny ankizy sy ny tanora teo am-panaovana ny hira FFPM 786 :1,4 Ny Teninao Jehovah, izay ianaranay.

Ny Mpitandrina Razakarivony Charlot Patricien, Tonia SSA, no nanatanteraka izany. Nivavaka izy. Ny Ezekiela 37 : 6 « ary hasiako fofonaina ianareo ka ho velona; ka dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah » no nangalany ny hafatra.

Avy amin’Andriamanitra ny fofonaina mahavelona, ka isaory Izy raha mbola velona ianao, nahatratra ity taona vaovao ity.

Tantaran’ity mpanao baolina kitra malaza nahita ankizy, zanak’olona sahirana, nilalao baolina teny amin’ny arabe. Nomeny vola mitovy avy ireo ankizy, ka nasainy nividy izay tiany avy. Ny iray tsy nandeha nividy zavatra, fa variana nijery ilay mpanao baolina malaza. Raha nanontaniana izy hoe maninona no tsy nandeha nividy zavatra, dia namaly hoe nomenao vola 10 000 Ar, maimaimpoana aho, ka mety ve raha omeko anao ny 1 000 Ar, ho fisaorako anao ? ary ny 9 000 Ar, no holaniako. Nanaiky ilay mpanao baolina malaza. Rehefa niverina ireo naman’ity ankizy, dia hoy ilay mpanao baolina malaza hoe : « Manam-pahendrena ity namanareo iray ity, ka ho fisaorako azy dia omeko 100 000 Ar izy ». Ny antony, hoy izy, dia tsy nisy nisaotra ahy ianareo, fa izy kosa nisaotra ary nanome vola ahy ho marik’izany.

Hafatra : mahaiza misaotra an’Andriamanitra amin’ny rivotra izay omeny hivelomantsika isan’andro. Manokàna fotoana hisaorana an’Andriamanitra. Mahafoiza ampahany amin’izay omeny anao, ho fisaorana Azy.

Naverina novakiana ny Soratra Masina ao amin’ny Ezekiela 37 : 6.

Nofaranany tamin’ny vavaka izay nasainy naverina notononina mafy.

« Andriamanitra Tompo Mpahary anay ô ! Ianao no manome fofonaina mahavelona, ho anay. Misaotra Anao izahay noho izany. Mampianara anay hahafoy ho Anao ihany, koa hanehonay ny fisaorana Anao. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy. Amena ».

Natao ny hira 823 :1, 2, 3 Hoderaina tokoa, mialoha ny namakiana ny Soratra Masina.

FAMAKIANA NY SORATRA MASINA

Randrianja Voahangy, Mpitahiry vola, Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, no nivavaka  mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny Tompo, fa tamin’ny Teny feno fahefana no namoronany ny lanitra sy ny tany ary izay rehetra eo aminy. Nomen’ny Tompo ny Teny tonga nofo hahatanteraka ny sitrapony. Misaotra fa afaka mamaky ny Teny Masina amin’ny teny malagasy. Raha hamaky ny Teny ireo voatendry amin’izany, ary raha hampita ny hafatra ny mpanompon’Andriamanitra, dia mangataka ny Fanahy Masina  hanazava ny Teny rehetra izay horenesina.

Ny Mpitandrina Robson Radolalaina Johary, Tonian’ny Departemantan’ny Fiangonana no namaky ny Salamo 33 : 4-11 ; Rakotondranaivo Domoina, Tonian’ny Departemantan’ny Sekoly no namaky ny Matio 11 : 25-27 ary Andry Nirina Velosoa, Tonian’ny Departemantan’ny Mpiasa sy ny olona ary Fananana sy ny Famokarana, no namaky ny Apokalypsy 4 : 9-11.

Nohiraina teo am-pitsanganana ny Salamo 25 :1-4 mialoha ny nanambarana ny Hafatr’Andriamanitra.

TORITENY

Ny Salamo 33 no nanompanan’ny Mpitandrina Andriamampianina Zaka ny toriteniny, fa ny andininy faha 12 no notsongainy : « Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiny ho lovany. » Raharaham-pirenena, fiainam-pirenena, firenena no ambara eto amin’ity Salamo  33 ity. Nozarainy telo toy izao ny toriteny :

 • Ny andininy faha 5 manao hoe : « Tia fahamarinana sy rariny Andriamanitra. Henika ny famindrampon’i Jehovah ny tany…» Tena fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ny fanaovana sy ny fampanjakana ny fahamarinana sy ny rariny. Manasararotra olana sy ny famahana olana ny hala-bato, ary lafo ny sandan’ny hala-bato, satria tsy marin-toerana izay mitondra ny fanjakana vokatr’izany, voatery mampiasa   « clientélisme » sy « intimidation », ary tsy hisy fampandrosoana mety handeha, tsy hisy fampivoarana ho an’ny tsirairay sy ny isan-tokantrano.
 • Ny andininy faha 7: « Mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana Izy ». Mitory firaisana amin’Andriamanitra isika, raha mahay mitahiry sy mitantana ny ranomamy, izay sarobidy ankehitrio satria tsy maharaka ny tinady intsony ny tolotra. Mitombo ny isan’ny mponina, ny isan’ny indostria, ny fiompiana sy ny fambolena izay mila rano betsaka, nefa ny ranomamy mihena. Izay manana ranomamy no ho tafita. Harem-be sy fiderana an’Andriamanitra ny fahaizana mitantana ny ranomamy satria hitovy fisainana Aminy isika : « Mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana Izy ».
 • Ny faha 16 sy 17: « Tsy misy mpanjaka voavonjin’ny hamaroan’ny miaramilany ; ny olo-mahery tsy voavonjin’ny haben’ny heriny…». Hoy i J. Calvin : « Arakaraka ny hananan’ny olona fiarovana tsara sy mafy no hialany amin’Andriamanitra, satria mitoky amin’ny ara-tafika izy.» Tsy mahavonjy azy anefa izany. Isaia mpaminany 2 : 4 : « Ary hitsara ny adin’ny jentilisa Izy, ka hampiaiky firenena maro ; Dia hanefy ny sabany ho fangady ireny, Ary ny lefony ho fanetezam-boaloboka. Ny firenena tsy hanainga sabatra hifamely Na hianatra ady intsony ». Ny famokarana sy ny fampamokarana ihany no miteraka toe-karena mandroso. Ampitomboy ny tetibola mahakasika izany, raha tiana ho tafarina ny firenena. Mitombo ny an’asa rehefa mitombo ny toe-karena ary hihena ny tsi-fandriampahalemana.

Ho famaranana : Fiderana an’Andriamanitra ny fampandrosoana ny asa sy ny toe-karena. Fiderana an’Andriamanitra ny politikan’ny rano tsara tantana.

Tsy  lany andro amin’ny fitadiavana ny tompon’andraikitra ny Fiangonana sy ny Kristiana fa avy hatrany dia manala ny ratsy

Voninahitra ho an’Andriamanitra. Amena.

 

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA SY FANGATAHANA

Randriamamonjisoa Georges Henri, Mpanolotsaina, Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, no nanatanteraka izany.

ASA VAVOLOMBELONA 

*Fankasitrahana ireo telo voalohany tamin’ny fifaninanana sary famantarana sy hira fanentanana « Hazakazaka Masina ».

Sary famantarana : Randrianjafimanana Zo Fitia (FJKM Anjanahary Maritiora), Razafimanantsoa Niandry Tiana (FJKM Ambatomaro Fehizoro), Ramavo Andriamanga Arsène (FJKM Ambatomena).

Hira fanentanana : Andrianarilala Honoré (FJKM Kanana Vaovao Ambohimalaza Firaisana), Rakotoniaina Minosoa (FJKM Tanjombato Maritiora), Randriavatonarivo B. Jean Gracieux (Toeram-panomanana Mpitandrina Ambatonakanga, taona faha 4).

Ny Filohan’ny FJKM no nanolotra azy ireo ny mari-pankasitrahana.

*Fiarahabana ny Filohan’ny FJKM, Dr Irako Andriamahazosoa Ammi, mianakavy.

Razakasoa Timoty, Filoha mpanampy, Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe, no nitondra ny teny.

Natao teo am-pitsanganana ny fitondrana amim-bavaka. Taorian’ny tenin’ny mpitarika hoe « Ry Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina ô ! » dia mamaly ny Fiangonana manao hoe « Arovy, ampaherezo, ary vokiso fiadanana ny mpanomponao ».

Rehefa vita ny vavaka dia nisy hira natolotra ny Filoha ho amin’ity taona vaovao ity.

Nandray fitenenana ny solotenan’ny fianakavian’ny Filohan’ny FJKM. Tononkalo no nataony tamin’izany.

Nitsangana nandray anjara fitenenana ny Filohan’ny FJKM. Nisaotra sy nidera an’Andriamanitra ary nanao teny fiarahabana ho an’ny sokajy rehetra. Niarahaba noho ny Krismasy 2022, izay tena zava-dehibe, satria amintsika Andriamanitra, ka tsy avelany ho irery eto amin’izao tontolo izao isika. Miaraka amintsika Izy, amin’ny lafim-piainana rehetra. Niarahaba koa noho ny taona 2023.

Nisaotra ny rehetra ny Filoha noho ny fahatongavana sy fanotronana, satria tena betsaka ny fitiavana. Nisaotra izy ny amin’ny teny firariantsoa rehetra izay natao. Amin’ny foto-pisainana malagasy dia « ny teny soa, sakafo », koa nisaotra indrindra izy, fa tsy teto ihany ny teny fa tao ny sms sy mailaka marobe izay tsy ho voavaliny.

*Aina ny rano. Namokatra rano ny FJKM, « Aina » no anarany. Eo am-pamitana ny taratasy ara-panjakana, hahafahana manaparitaka io vokatra io.

Nofaranany tamin’ny vavaka ho an’ny taom-piasana 2023. Vavaka fohy izay nasainy naverina isaky ny miato izy.

« Jesoa ô ! Ianao no Tompo sy Mpamonjy anay. Tahio ity taom-piasana ity hamirapiratan’ny voninahitrao mihoatra noho ny tamin’ny lasa. Ary raiso ny fanoloran-tenanay ho mpiara-miasa mitoky Aminao. Dia misaotra Jesoa ô, ny amin’ny valim-bavaka efa azo sy ny valim-bavaka raisinay sahady, ary ho Anao Irery ny voninahitra. Amin’ny Anaranao Jesoa. Amena ».

FAMARANANA 

Nitsangana handray ny Tsodrano izay natolotry ny Mpitandrina Andriamampianina Zaka ny Fiangonana.

Mialoha izany dia nohiraina ny FF48 Andriamanitra fitiavana Ianao.

TSODRANO : « Hitahy anao anie Jehovah ka hiaro anao ; Hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah, ka hamindrafo aminao ; Hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ; ka hanome anao ny fiadanana. » Amena. (Nomery 6 : 24-26.)

Nipetraka nanao vavaka mangina.

Ho an’Andriamanitra Irery ihany ny voninahitra !

Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.

Sary : Capture vidéo FTV – Kolo TV

Alahady 08 Janoary 2023

ALAHADY 08 JANOARY 2023
“MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO”
Alahady I Epifania - Alahady fandraisan-tanana ireo mpanao raharaha eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena

« Koa raha ny Zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo » Jaona 8 :36

Alahady natokana ho fiarahabana ireo mpanao raharaha eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena. Alahady voalohany manaraka ny Epifania ary hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy manao hoe : “ MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO”.

Alahady faharoa ihany koa amin’ity taona 2023 ity izay mbola hifampiarahabana noho ny nahatratrarana ny taona vaovao.

Andriambelomanana Andry, Mpiandry, no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatra. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny hira fanevan’ny jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofoniriana sy ny feon-javamaneno, dia nanao ny fiarahabana apostolika ny mpitarika, nanolotra ny Teny Fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra nentin’ny Fiangonana manandratra Ilay Tsitoha tamin’ny famakiana ny Salamo 149 : “ Haleloia, mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah. Ny fiderana Azy eo amin’ny fiangonan’ny olona masina. Aoka ny Isiraely hifaly amin’ny mpanao azy. Aoka ho finaritra amin’ny Mpanjakany ny zanak’i Ziona. Aoka hidera ny anarany amin’ny dihy izy sy hankalaza Azy amin’ny ampongatapaka sy ny lokanga. Fa sitrak’i Jehovah ny olony. Ravahany famonjena ny mpandefitra. Aoka ny olona masina hifaly amin’ny voninahitra. Aoka hihoby tsara eo am-pandriany izy. Aoka hisy fanandratana an’Andriamanitra eo am-bavany sy sabatra roa lela eny an-tanany. Hamaliany ny jentilisa sy hamaizany ny firenena maro. Hamatorany ireo mpanjakany amin’ny gadra sy ny olo-malazany amin’ny gadra vy. Mba hanaovany ny fitsarana voasoratra. Voninahitry ny olony masina rehetra izany. Haleloia.   Amena !

Natao ny hira FFPM 746 :1, 3 “Mifalia ry Sakaiza” niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

« Andriamanitra Rainao ô ! Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Ianao. Midera Anao mankalaza Anao. Manome voninahitra Anao fa mbola notarihan’ny Fanahinao Masina ka tody ary tafatoetra eto an-tempolinao mba hisehoan’ny voninahitrao. Mankalaza Anao izahay fa Andriamanitra Masina Ianao. Andriamanitra be famindram-po Ianao, ary misaotra Anao noho ny amin’i Jesoa Kristy Zanakao, izay natolotrao ho avotray, ho faty mba hamonjy anay, hisolo heloka anay noho ny fitiavanao anay. Ka eo anoloan’izany fitiavanao izany indrindra Tompo ô, dia mahatsiaro ho menatra sy mangaihay izahay, mahatsapa ny maha mpanota sy meloka anay, na teo amin’ny fiteny, ny fanao, ny fijery, ny fandeha, eny hatramin’ny fieritreritray dia mahadiso anay eo anatrehanao. Tsy mba nikatsaka ny fanjakanao sy ny fahamarinanao hoatra Anao eo am-pototry ny hazofijalianao fa ny fantatray sy hinoanay Tompo, fa ny fo torotoro sy mangorakoraka dia tsy mba nataonao tsinontsinona.

Ka Ianao Jesoa tsy hamela anay ao anatin’ny honahonan’ny fahotana, fa sarihinao amin’ny mahazakam-pitiavanao, mba hodiovinao sy ho sasanao mba ho afa-keloka ka ho fanatitra velona masina ary sitrakao Andriamanitra.

Dia aoka izahay rehetra izao Tompo mba samy hiasan’ny Fanahy Masina, ka handray sy hivelona amin’ny Teninao, izay Teny fiainana, hitombo, hihatsara, hihavao indray amin’ny fitondran-tena masina dia ho voninahitry ny Anaranao izao fanompoana tanterahinay izao. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Tomponay, izay Lohan’ny Fiangonana no hanaovanay izany vavaka izany. Amena. ».

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rado Navalona, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 6, no nanatanteraka ny fotoana.

Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Asan’ny Apostoly 3 : 19a « Koa miambena ianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo » no nentiny nisintonana ny fampianarana sy nampifanoharana tamin’ny tantara  mahakasika an’i Bema sy ny rainy.

Indray andro, tezitra i Bema ka niteny tamin’ny rainy nanao hoe : “Dada a! omeo ahy izay tokony ho anjara fananako dia avelao aho handeha. Handeha ho aiza ianao? hoy ny rainy. Zaza vao fito ambiny folo taona monja. Tena leo be ny miara-miaina aminareo aho ry Dada! Aiza ve! Tsy mba afaka manao izay sitrapoko mihitsy aho fa ny sitraponareo foana no tsy maintsy tanterahina. Tena tsy mila izay volanareo intsony aho ka! Tsy mila izay fanampiana avy aminareo intsony ihany koa. Izaho koa aza handrahoana sakafo intsony ary aza sasana intsony koa ny lambako. Miverena ianao, hoy ny rainy.

Rehefa voarainy tamin’ny rainy izay mety ho fananany dia lasa izy nandeha, Nolaniany tamin’ny fiainan-dratsy avokoa izay nomen’ny rainy azy. Nisotroany, nifohany, nilokany, fa ny tena loza dia nakany vehivavy janga. Rehefa laniny izay teo am-pelantanany dia niandry kisoa an’olona tany an-tsaha no nataony ary niaina sy nivelona tamin’ny hanin-kisoa.

Fa indray andro dia nirenireny tany an-tsena i Bema. Nifanena tamin’ny vehivavy iray izay nitondra enta-mavesatra.  Hoy izy: Madama o! aiza mba ho entiko iny entanao iny dia mba omeo vola kely aho hamidianako mofo, fa tena noana be mihitsy aho izany. Izaho anie efa hatramin’ny alina no efa tsy nisakafo e! Hoy ilay ramatoa tamin’i Bema : « Aiza ny ray aman-dreninao? ». Namaly i Bema : « Any ry zareo ka! ». « Tena mahantra be mihitsy angaha ry zareo? » hoy ilay ramatoa. « An! an! an! Ka ! manana ny ampy izy ka ! » hoy Bema. « Fa ahoana izany no mahatonga anao tahaka izao? » « Ka izaho mihitsy anie madama no niala tamin’izy ireo! Izaho koa mba te ho « libre » koa » « Diso ianao hoy ilay ramatoa, miverena any amin’ny rainao fa sasa-miandry anao izy » « Tsy aleonao ve manambitamby an-drainao toy izao mirenireny tahaka izao. Mba jereo anie ity paozinao ! tena mampalahelo be mihitsy. Ny volonao lava, mila bangoana sy hetezana, ny akanjonao maloto sady rovitra, ny tongotrao tsy mikiraro akory, ny tenanao mahia sady amin’izay hoatran’ny misy fofona. Raha izaho aloha ianao, dia miverina any amin’i Dada aho e ».

Rehefa nieritreritra teo i Bema, dia hoy izy anakam-po : « Tena dondrona tokoa aho, tena adala mihitsy, inona moa no tsy hiverenako any amin’i Dada?  Ndry! any izy izay manakarama olona be dia be, misakafo tsara, mipetraka amin’ny trano madio sy milamina, ary izaho ity mba ahoana? Andeha hiverina any aminy aho dia hifona fa tena tsy mety mihitsy ilay nataoko. ». Dia lasa izy ka nifona tamin’ny rainy.

Fanazavana azontsika avy amin’io tantara io :

Rain’i Bema : kisarin’ilay Mpahary antsika olombelona dia i Jesoa Kristy izany.

Bema : ilay zanaka adala, oharina amintsika olombelona mpanota.

Vehivavy teny an-tsena : ireo mpitondra Fiangonana manoro sy mananatra ary manitsy antsika.

Ny lesona tiana ampitaina :

 • Andao isika hanatona an’ilay Mpahary antsika olombelona, ka hifona sy hibebaka Aminy amin’ireo fahotantsika rehetra, amin’izay ota mbola manelingelina antsika, na koa amin’ireo heloka mbola tsy nekentsika tamin’izao fotoana izao.
 • Aza mangataka andro intsony, tonga dia tapaho ny hevitra dieny mbola vao miandoha ny taona fa afaka mamono ny fahotantsika Izy
 • Andao hiverina Aminy raha toa ka efa nania fa vonona Izy hamela ny helotsika.

Niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady namerina ny andinin-tSoratra Masina, ary notanterahina ny hira 481 :1 “ Ry Tompo be fitia ”.

Mialoha ny vavaka sy ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra, nohiraina ny FFPM 177 :3 sy 4: « Ry Fanahy Mpanazava ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ny perikopa voalahatra novakiana androany :  Isaia 45 : 9-13 ; Matio 14 : 13-23 ; Romana 9 : 19-26.

Robel Hanitra no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ary namaky ny Testamenta Taloha. Ramahandry Hanitra kosa no nanao ny vakiteny ao amin’ny Testamenta Vaovao. Samy Diakona avy ao amin’ny Vaomiera Fifandraisana izy ireo.

Ny hira FF 10 : 2  “ Mivavaka aho satria”  no hira niarahan’ny Fiangonana niredona mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Matio 14 :13-23 no nisintonana ny dinika sy resaka ary fampianarana ho an’ny mpianakavin’ ny finoana.

 

Inona no tena fahariana ataon’i Tompo ?

Tantara malaza ao amin’ny Baiboly, in-efatra (4) miverina no manambara ny mahakasika io andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Matio io.

Ny fahariana eto dia milaza Famonjena : Eo amin’izay simba mankeo amin’ny vaovao na mihavao

Ny famonjena : asa ataon’i Jesoa (Mesianique)

Ny fanjakan’Andriamanitra : tsy misy zavatra ratsy intsony fa feno fahafinaretana.

Fanoharana ao amin’ny (Genesisy and.3)

Ny asam-pamonjena : fahariana vaovao izay olona latsaka tao anaty fahotana mba ho isan’ny olona voavonjy.

(Jaona and 3) : ny fahaterahana indray dia tsy misy olona miverina an-kibon-dreniny fa ianao olon-dehibe no ateraka am-panahy ao amin’i Tompo.

Fomba maro no fanehoana ny fahariana, fa roa no hojerentsika :

 • Fanasitranana ny aretina : fahavoazana mitondra amin’ny fahafatesana, mitondra mankany amin’ny fiainana ny fahavelomana.
 • Famokisana ny olona maro ao anatin’ny hanoanana :
  • Jaona and. 6: ny ampitso dia mbola nitady an’i Jesoa
  • Fanafahana mba tsy ho resin’ny fahafatesana amin’ny hanoanana
  • Fanafahana amin’ny fahasahiranana : fanehoana fa hanana fiainana vaovao ao Aminy no iarahana amin’i Tompo

 

Boky Isaia dia mizara telo (3) :

 • Isaia voalohany : miresaka ny Isiraely miaraka amin’i Jehovah Andriamanitra.
 • Isaia 45 faharoa : mijaly, babo, mitaraina, manome tsiny an’Andriamanitra ny olona.
 • Isaia fahatelo : fanafarana, fodiana any an-tanindrazana.

Jaona 8 :36 « Koa raha ny Zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo ».

Rehefa manaiky an’i Jesoa dia tonga voaaro, vaovao.

VAVAKA FIFONANA

Natao ny vavaka fifonana sy ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra: « Ry Andriamanitra Rainay tsara indrindra ô ! mihoby Anao hatrany ny fanahinay ary misaotra Anao noho ny Teninao, manankarem-pahasoavana ny Teninao ka ampy mizara ho anay tsirairay avy ireto, mizara ho an’ny zanakao Ianao Andriamanitra ô, satria asan’ny tananao izahay ka adidinao na ny fanahinay na ny tenanay , koa aoka izahay tena hivelona tokoa ary tanteraka amin’izany Teninao izany, satria ny Teninao Tompo dia aina ho an’ny mahazo azy tokoa  ary fahasalamana ho an’ny nofo rehetra.

Koa aoka ary izahay ry Jesoa Tompo ô, ho mpihaino mpankatoa fa tsy ho mpihaino manadino, ka hanapaka any anatinay tsirairay avy izao anie ny Teninao fa tsy very hanjavona tahaka ny voa teny an-dalambe izy ka voahitsakitsaka tsy nisy hasiny, na teny ambony vatolampy ka naniry tamin’ny hataitairana sy fihetseham-po fotsiny, na teny anaty tsilo voagejan’izao fiainana izao. Fa amboary ho tena tany lonaka hanirian’ny Teninao izahay, ka haniry avo folo heny sy zato heny ato anatinay izany, ka raha avy notoriana taminay ny Teninao Tompo dia hody ho finoana ho anay tokoa izany, ka hampazoto anay ho amin’ilay fanompoana mahatretrika. Noho ny Aminao sy ny Anaranao Jesoa Kristy Ilay Teny tonga nofo no hanononanay izany vavaka izany. Amena ». 

Niarahana namaky ny Fanekem-pinoana laharana faharoa.

 Taorian’ny feon-javamaneno, dia nanao ny anjara hira ny Sampana Taniketsa.

RAHARAHAM-PIANGONANA

“Amparibe Famonjena manao asa fanompoana tsara, mitombo finoana hatrany, miaina amin’ny fifankatiavana”

Razafimaharo Mamy, Sekreteram-piangonana no nanatanteraka izany.

Ny Tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Joba 36 :22a no nanombohana izany.

Toy izao no tsara ho fantatra amin’ny asan’ny Fiangonana:

 • Fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy, androany eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena.
 • 15 janoary 2023 : fanompoam-pivavahana eny amin’ny Coliseum hitrotroana amim-bavaka ny Filohan’ny FJKM mianakavy noho ny taona vaovao 2023.
 • 21 janoary 2023 : Fambolen-kazo iombonana.
 • 22 janoary 2023 : Fiarahana miombom-bavaka eran-tany karakarain’ny FFPM ao amin’ny Katedraly Ambohimanoro.
 • 24 janoary 2023 : Taom-baovao Synodamparitany.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Razafindraibe Bam, Biraom-piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 61 : 8 .

Ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana : Hasin’ny Famonjena : « Entre tes mains » – « Dera laza hery haja saotra » ; FFPM 539 : 1 « Faly dia Faly » ; FF 14 :3 « Jesoa apetraka Aminao » ; FFPM 731 : 1 « Enga anie ka homba anao Jesoa »

Ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena, noredomin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira vavaka fanolorana ny rakitra FFPM 748:1 “ Havaozy Tompo ô”, ary feon-javamaneno taorian’izay.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofo no nitarika izany.

Nentina amim-bavaka ny taom-pianarana ho an’ireo hiditra Setela, Sefala ; ny taom-pakalazana ny faha 160 taona ny Sekoly Alahady Antoky ny Famonjena ; ny fitrotroana amim-bavaka ny Filohan’ny FJKM mianakavy sy ny fiarahana hiombom-bavaka noho ny taona vaovao 2023, eny amin’ny Coliseum amin’ny 15 janoary.

Nentina amim-bavaka ihany koa ireo mpianakavin’ny finoana nanana hataka manokana sy fisaorana ary nanao voady masina noho ny loza nahazo tamin’iny taona lasa iny ; ho amin’ny fiainany, ny asany sy ny hoaviny ; ny fahavitan’ny trano ankehitriny izay nentina amim-bavaka ny fanatanterahana izany, ny fangatahana ny fahasalamana ho an’ny reniny sy ny taom-pianarana ho an’ny zandriny ; ny fitantanana sy ny fanatanterahana ny vina ho an’ny ankohonana, ny hahasitranan’ny reniny any amin’ny hopitaly.

Nofaranana tamin’ny vavaka « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

ASA VAVOLOMBELONA

 • Natao ny hira FFPM 808 : 1 “Eo an-tratranao Jesosy” mialoha ny fanorolona ny zaza: Andrianasolo Iloanah.
 • Fiarahabana ireo mpanao raharahan’ny Fiangonana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 471 :1 “ He Sambatra aho Jesoa raha miaraka Aminao ”. Notononina ny Tondrozotra 2023. Natolotry ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny Tsodrano ary noredomina ny hira FFPM 471 :1 «Dera Laza ry Mpanjaka ». Natao ny vavaka mangina ary notononina ny Trinité ary feon-javamaneno taorian’izay.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe ; Rajaofetra Anthonio sy Raharinoa Fenitra (Mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira fafana : Rakotondramboa Andry

Nikirakira fanamafisam-peo : Harentsoa Rova

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly

Alahady 01 Janoary 2023

ALAHADY 01 JANOARY 2023
« Mpahary izao rehetra izao ny Tompo »
Andro voalohany amin’ny taona
Alahadin’ny Epifania

“ Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika ” Jaona 1 : 14

Niditra tamin’ny 8 ora sy sasany maraina ny Fiangonana. Niavaka ny andro voalohany amin’ny taona fa nisy fandraisana ny Fanasan’ny Tompo, ny fotoana natokana ho an’ny raiamandreny am-panahy amperinasa sy Ramatoa Ramino Vololona noho ny nahatratrana ny taona vaovao ary ny niarahabana ireo Zokiolona sy ireo izay nankalaza ny tsingerinandro nahaterahany tamin’ny volana desambra.

Niisa 555 ireo nanatrika ny fotoam-bavaka ny alahady 01 janoary 2023 teto amin’ny Fitandremana.

Ramatoa Raharijaona Bodo no nitarika ny fotoana, nanaraka ny litorjia endriny faharoa.

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Biraom-piangonana kosa no nifarimbona tamin’ny andraikitra ankoatra ireo.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana dia nalefa ny hira fanevan’ny jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina mivady.

Nisy ny teny fampidirana ary natao ny fiarahabana apostolika.

Novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny andinin-tSoratra Masina fiderana ao amin’ny SALAMO 71 : 5 – 8. Noredonina ny hira FFPM 746 : 1,2,3 « Mifalia, ry sakaiza » ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana sy fifonana izay narahina feon-javamaneno sy vavaka mangina.

JERY TODIKA

Razafimaharo Maminirina no namintina ny asa vita nandritra ny taona 2022.

Rakotomanana Andrimbazotiana nilaza momba ny taona 2023 : niova ny vina sy ny tondrozotra.

Ranaivoson Jacky no namarana izany tamin’ny vavaka.

32 no natao batisa teto amin’ny Fitandreman’ Amparibe ; 11 no nanamasina ny fanambadiany teo ambony vatolampin’ny Tenin’Andriamanitra ary 35 no notokanana ka lasa Mpandray ny Sakramentan’ny Fanasan’ny Tompo.

Rehefa izay dia nitohy ny fotoana. Nohiraina ny FFPM 241 : 1,2,3 « Ry Jesoa ô ! midìna ».

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny kilasy faha 4 Andrianifahanana Hantarisoa no nitarika izany.

Ny tantara fohy nakana ny lesona androany dia tovovavy nisy nanontany rehefa avy niasa harivariva hoe ahoana no afahany mamofona ranomanitra lafo vidy. Manaraka azy ny fofon-dranomanitra noho izy miasa amina toerana fanamboarana izany.

Inona no tianao hataon’ny Tompo aminao? Hiadana ve, sa ho sambatra sa hifaly sa hahay? Raha tiantsika ho hita taratra eny amintsika ny voninahitr’Andriamanitra dia mila mifankazatra Aminy isika hahitantsika ny hasoavany.

Ny andinin-tSoratra Masina mifandray amin’izay tantara izay dia ao amin’ny Joba 22 : 21 hoe : “ Mifankazara amin’ny Tsitoha ianao dia hiadana ».

Nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny FF 14 : 3 “ Jesoa apetraka Aminao ” dia natao ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain’Andriamasinoro Tantely raha Ralaindimby Haja no namaky misesy ny perikopa araka ny Genesisy 2 : 4-17 ; Jaona 1 :1-5 ; Kolosiana 1 : 15-20. Natao ny hira FFPM 243 : 1,2,3 « Mivory eto izahay » mialoha ny toriteny.

TORITENY (fintina)

Ny Jaona 1 : 1-15 no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra. Ny votoatin’izany dia fanehoana ny maha Mpahary an’i Jesoa, hoe tena Andriamanitra Izy.

Momba ny asa fahariana dia tsy ampy raha Genesisy ihany no resahina.

I Jaona dia manana fomba fanoratra miavaka raha hoharina amin’ny Filazantsara telo ambiny (izay mitovy fitantara ny amin’ny nahaterahan’ny Mpamonjy), noho izy zanaka mpisorona afaka nianatra tamina sekoly ambony tao Aleksandria. “ Apologétique ” no ilazana ny Filazantsara nosoratany. Ny fitarihany dia miainga amin’ny tsy mbola nisy na inona na inona, manambara ny fiainana sy famonjena, ary indrindra fiarovana satria maro ny fampianaran-diso nisy tamin’izany, notadiavin’ny olona nofoanana ny fivavahana kristiana.

Mizara roa ny hafatra : ny voalohany momba ny toetry ny Teny, raha izay nataon’ny Teny no ao amin’ny fizarana faharoa.

 • Ny toetra sy fomban’ Andriamanitra (and.1-2)

Ny eo amin’ny andininy faha 14 hoe : “ ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika ” dia manamafy ny voalaza ao amin’ny Isaia 7 : 14 sy Matio 1 : 23 hoe amintsika sy miara-monina amintsika Andriamanitra, fanehoana fa Andriamanitra Mpahary i Jesoa. Misy fomba telo izany:

 • Raha misy Andriamanitra dia miara-misy Aminy ny Teny, tao amin’ Andriamanitra hatramin’ny voalohany ny Teny ;
 • Ny Teny dia Andriamanitra : ataovy mazava ny fanambaràna, ifikiro izay efa nahazoanao famonjena, aza avela havilin’ny hafa ny finoantsika ;
 • Mivoaka mivantana avy ao amin’ Andriamanitra ny Teny : “ Misia mazava… dia nisy ny mazava ”.

Andriamanitra dia Ray, Zanaka, Fanahy. Ny fananantsika finoana, ny fahalalana ireo toetra ireo dia milaza fa azo antoka ny famonjena antsika. Ampy ho antsika Jesoa. Tsy maintsy tanteraka izay Teny rehetra nomeny antsika. Mazava ny Fitiavan’ Andriamanitra. Amin’izao fiandohan’ny taona izao, hevero ny hahasoa ny fiainanao eo anatrehan’izany fanomezan-tsarobidy izany : diniho ny fiainanao, apetraho Aminy izany mba hahitsy.

 

 • Izay nataon’ny Teny (and. 3-5)

Ny Genesisy 1 : 1-5 dia miresaka ny naharian’ Andriamanitra ny tany sy lanitra sy izay rehetra ao aminy ary ny Hebreo 11 : 3 hoe : “ finoana no nahafantarantsika fa ny Tenin’ Andriamanitra no nahariana izao rehetra izao ”. Tsy nisy dikany izao rehetra izao raha tsy nisy fiainana (tena, saina, fanahy). Tonga lafatra ny fifaliana rehefa milamina ny aina. Rehefa miaraka Aminy dia manana ny mazava (Jaona 14 : 6). Ny Fanahy Masina, izay mampahafantatra antsika ny zavatra rehetra, no hahazoana antoka hoe amintsika Andriamanitra.

Raha tsapantsika fa Mpahary ny zavatra rehetra Izy dia efa ao anatintsika ny toetra amam-pombany. Angataho Aminy izay rehetra irianao fa homeny anao izany raha toa ka mino ianao. Ilaintsika izany hamakivakiantsika ny taona.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

 

Nisy ny feon-javamaneno fohy.

Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra Razafindrabe John Bam, izay narahin’ny fanononana ny Fanekem-pinoana apostolika (Lah. I) natao teo am-pitsanganana.

Nisy ny feon-javamaneno fohy.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Vina 2023 : Amparibe Famonjena mazoto manao asa fanompoana tsara, mitombo finoana hatrany, miaina amin’ny fifankatiavana

Razafimaharo Maminirina no namaky ny vaovao, natombony tamin’ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Kolosiana 6 : 7 izany.

Toy izao ny santionan’ny asa tsara hofantarina, izay hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka :

Asa ivelany

Alahady 15 janoary 2023 amin’ny 9 ora sy sasany maraina eny amin’ny Coliseum Antsonjombe : fitondrana amim-bavaka ny taom-piasana 2023 sy fiarahabana ny Filohan’ny FJKM. Hikatona avokoa ny trano fiangonana eto Antananarivo Renivohitra sy ny Manodidina (ARM).

Asa anatiny

 • Sabotsy 07 janoary 2023 amin’ny 9 ora maraina eto Amparibe Famonjena : fotoam-bavaka noho ny faha 65 taonan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ;
 • Alahady 08 janoary 2023 : fitondrana amim-bavaka ny mpanao raharahan’ny Fiangonana ;
 • Alahady 22 janoary 2023 : fizarana valisoa ho an’ireo afaka fanadinam-panjakana ;
 • Alahady 29 janoary 2023 : mariazy miara-mizotra karakarain’ny komitin’ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina mivady. Efa nifarana omaly alahady ny fisoratana anarana. Ny 26 janoary 2023 no dinika voalohany.

Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina niarahaba, nisaotra, nampahery sy nirary soa ny nanana anjara sy ny Fiangonana ary nanamafy ny efa voalazan’ny Biraom-Piangonana momba ny fankalazana tsingerinandro nahaterahana amin’ny sabotsy, ny vina sy ny tondrozotra 2023.

Nitohy ny fotoana.

FIFAMPIARAHABANA NOHO NY TAOM-BAOVAO 2023

Mifampiarahaba ny Fiangonana rehefa fety : eo am-pitsanganana manonona andinin-tSoratra Masina sy ny anaran’ny eo akaiky ka ny Deoteronomia 11 : 12b no nifampirariana soa, hoe : « Ny mason’i Jehovah Andriamanitra hitsinjo anao mandrakariva hatramin’ny fiandohan’ny taona ka hatramin’ny fiafarany. ”

FANKALAZANA FITSINGERENAN’ANDRO NAHATERAHANA DESAMBRA

Natsangana ireo teraka volana desambra, narahabaina sy norariana soa. Ny Teny nomena azy ireo dia hoe : « Dia aoka ho sitrakao ny hitahy ny taranaky ny mpanomponao haharitra mandrakizay eo anatrehanao ; fa Ianao Jehovah Tompo ô ! efa niteny izany, eny aoka ny fitahianao no hitahianao ny taranaky ny mpanomponao mandrakizay. » Samoela faharoa 7 : 29. Nisy vavaka. Nanao fanatitra teo amin’ny alitara izy ireo. Nitohy avy hatrany tamin’ny fanatitra ny fotoana.

FANATI-PISAORANA

Ranaivoson Jacky no namaky ny voady.

Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : misaotra an’ Andriamanitra fa mahatsapa ho nahazo fahasoavana ; nahatratra ny tsingerinandro nahaterahany ; ny tsingerinandro nanambadiany. Ao koa ireo nangata-bavaka ho an’ny asa sy ny fianarana ; ny fiainan’ny mpivady kristiana.

Ny hira nangatahin’ ireo mpianakavin’ny finoana ireo dia nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana ny rakitra. Ireto avy izany : FF 26 : 3 “ Jesosy reharehako” ; FFPM 488 : 3 “ Na inona na inona hitranga ” ; FFPM 403 : 1 “ Ry Jesoa Tompo tsara ô! » ; .FF 53 : 1 “ Havaoziko ilay voady ” ; FF 9 : 1 “ Isaorana anie Jehovah ”.

Ny hira vavaka FFPM 275 : 1 “ Raisonao, ry Tompo soa ” no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.

Nisy feon-javamaneno fohy. Nanao ny Antema 18 « Saotra, dera » ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena. Asa vavolombelona no nanohizana ny fotoana.

ASA VAVOLOMBELONA

Nizara roa ny asa vavolombelona : ny voalohany fiarahabana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady sy Ramatoa Ramino Vololona noho ny taona vaovao 2023. Ny faharoa dia fiarahabana ireo Zokiolona mihoatra ny 70 taona.

Fiarahabana ny raiamandreny am-panahy

Nijoro teo amin’ny alitara ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino natrehin’ny solontenan’ny rafitra. Ny Biraom-Piangonana no nandray fitenenana niarahaba, nirary soa, nivavaka. Natolotra azy ireo ny valopy. Ramatoa Bodo no nisaotra ny Fiangonana. Ny Mpitandrina, Ramatoa vadiny, ny zanany Nirina, Valiha sy Nantenaina niara-nihira ny « Fantatrao ny amiko ».

Fiarahabana Zokiolona: Notononina tsirairay ny anaran’ny Zokiolona ary nitsangana teny amin’ny toerana avy ihany izay voatonona, notolorana valopy. 94 taona no lehibe indrindra. Nentina amim-bavaka izy ireo. Nohirainy teo am-pitsanganana ny FF 34 : 1 « Tompo malala ô ! ».

Vavaka fangataham-pitahiana no nanaraka izany izay nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra ».

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FF 1 : 1 « Mitsangàna ianao, ry mino ». Notononina ny tondrozotra vaovao 2023 hoe : « Raha misy olona manompo, dia aoka izy hanao izany araka ny hery izay omen’Andriamanitra azy… Ary na inona na inona ataonareo, dia ataovy amin’ny fo, tahaka ny ho an’ny Tompo, fa tsy ho an’ny olona ” ao amin’ny Petera voalohany 4 : 11b ; Kolosiana 3 : 23 ; izay nofaran’ny Mpitandrina tamin’ny hoe : « Ianareo no voninahitray sy fifalianay » (Tesaloniana voalohany 2 : 20).

Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka FFPM 731 : 1 « Enga anie ka homba anao Jesoa ». Nisy vavaka mangina; notononina ny Trinite masina ary nofaranana tamin;ny feon-javamaneno.

Nifarana tamin’ny 11 ora sy 37 minitra ny fotoam-bavaka ho an’ny rehetra dia mbola nisy fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesoran’ny Mpitandrina ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka dia nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 742 : 1,3 “ Zanahary no mahela ”. Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Nisy vavaka izay narahin’ny hira A1 « Masina, masina, masina ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 262 : 1 “ Indreto izahay, ry Jesoa ô ” dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny Mpitandrina : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny Vavaka fanetrentena. Natolotra ny Diakona tompon’anjara tsirairay ny mofo sy ny kapoaka. Nandritra izany no nanaovana misesy ny HF 39 “ Tompo ô izay mahita ” ; FFPM 107 : 1,2,3 “ Maniry mafy aho ” ; FFPM 254 : 1,2,3 “ Avia, ry mangetaheta ô ”. Nony voazara ny mofo sy kapoakan’ny Fiangonana dia ny Diakona indray ny notoloran’ny Mpitandrina izany. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana ny mofo sy nisotro ny kapoaka. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira FFPM 469 « Mamy, ry Jesoa ny Fitiavanao » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra, nandritra ny fanatanterahan’ny Fiangonana ny hira FFPM 753 “ Tiako ny miaraka Aminao Jesoa ”. Hafatra avy amin’ny Soratra Masina dia hoe : « “Kristy no fampihavanana, na ny ety ambonin’ny tany na ny any an-danitra ” Kolosiana : 1 : 20. Natolotra ny Tsodrano, ny hira farany dia FFPM 734 : 1,3 “ Zanahary ô! Tahio ny tanindrazanay ”. Natao ny vavaka mangina ary notononina ny Trinite masina.

Nirava ny Fiangonana tamin’ny 12 ora sy 15 minitra tao anaty feon-javamaneno.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Mahery sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Fafana : Rabako Tovohery

Nikirakira fanamafisam-peo : Randriamahefa Tina

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra

Alahady 25 Desambra 2022

ALAHADY 25 DESAMBRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »
ALAHADYKRISMASY

« Ary mifalia amin’ny soa rehetra izay nomen’i Jehovah Andriamanitrao anao sy ny ankohonanao ianao sy ny Levita mbamin’ny vahiny eo aminao. » Deotoronomia 26:11

Alahady fahatsiarovana ny nahaterahan’ny Mpamonjy sady alahady farany amin’ity taona 2022 ity. Ramatoa Raharijaona Bodoharisoa  no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra. Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana ary taorian’izany dia nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

FANOMBOHANA NY FOTOANA
Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika sy nanolotra ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny fihirana teo am-pitsanganana ny FFPM 67:  1- 2 – 3 – 4 « Avia ry mino ».   

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA 
Nisaorana ny Tompo noho ny fitantanany, noho ny fahatontosan’ny Herinandro Sambatra. Nentina amim-bavaka ny fanompoam-pivavahana Krismasy sy ny faran’ny taona. Nangatahina ny Tompo mba hitondra fifaliana ny fisitrahana ny Fanjakany.  Nangatahina ny fanatrehan’Andriamanitra ny fotoana ary natolotra Azy ny dera, laza ary ny voninahitra.

FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA 
« Izaho no Alfa sy Omega, ilay Ankehitriny sy taloha ary ho avy; Ny maso rehetra hahita Azy, na dia izay nandefona Azy aza; Ary ny fanjakany tsy hanam-pahataperana. »
Rehefa voaray ny sitrapon’Andriamanitra dia nohiraina ny FFPM 68 : 1-2 « Re tokoa ny feon’ny anjely. ».
Noho ny fahatsapana ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia niarahana nanao ny Vavaka fifonana. Tokony helohina isika ka nifona sy nibebaka mba ho voadio, ka afaka manana anjara amin’ny fanjakan’Andriamanitra.
Nohiraina avy eo ny FFPM 64 : 3 « Injany hiran-danitra »
Teo am-pitsanganana no nanolorana ny Teny famelankeloka.
« Izaho no Mpiandry tsara » « Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana » « Mifalia fa voavelan’ny Tompo ny helokareo ka midera Azy ».
Ho fiderana ny Tompo dia nohiraina ny FFPM 77 : 1-3 « Tonga indray re ny Noely »
Ho fanehoana sy fanambarana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana laharana voalohany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA 
Razafindrasata Lalaina, Mpampianatra K1, no tompon’anjara. « Izy ho lehibe ka hatao hoe Zanaky ny Avo Indrindra ; ary Jehovah Andriamanitra hanome Azy ny seza fiandrianan’ i Davida rainy » Lioka 1 :32. Izany no Teny natolotra ny zanaky ny Fiangonana. Teny nambaran’ny Anjely an’i Maria renin’i Jesoa io.  Io Teny io no nentina nanambara fa hitoe-jaza Maria ka hiteraka an’i Jesoa.
Jesoa dia Mpanjaka lehibe ary tsy manam-pahataperana ny fanjakany. Na dia Mpanjaka lehibe sy Zanak’Andriamanitra aza Izy dia nanetry tena nidina tety an-tany mba hamonjy ny zanak’olombelona. Araka izany dia mendrika Azy ny dera sy laza ary voninahitra amin’ny fo sy saina ary ny fanahy.
Manaraka izany dia nanentana ny tompon’anjara mba hanotrona ny fety Krismasy karakarain’ny Sampana Sekoly Alahady.
Taorian’ny  hafatra fohy dia nanao vavaka miendrika tsianjery ny mpitarika ho fisaorana, fiderana sy fanomezana haja ary voninahitra ho an’i Jesoa Kristy.
Rehefa nahazo ny anjarany ny ankizy sy tanora dia nanao ny anjara hirany ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

-Nampahafantarina fa ho tanterahina, eny amin’ny Coliseum, Antsonjombe, ny 15 janoary 2023 ny fanompoam-pivavahana hitondrana amim-bavaka ny taom-piasana 2023.
-Ho tanterahina eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena ny 8 janoary amin’ny 2 ora hariva ny fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy karakarain’ny Departemantan’ny Fiangonana.
-Hisy ny Asa sy Fampaherezana mandritra ny fanompoam-pivavahana ny zoma hariva, 30 desambra.
-Hisy fanompoam-pivavahana ny sabotsy 31 desambra amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 4 ora hariva. Izany dia handraisan’ny tarika Christophe Ratrema anjara

-Ny fanompoam-pivavahana voalohan’ny volana janoary 2023 dia miditra amin’ny 8 ora sy sasany. Hisy ny fiarahabana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino Vololona amin’io fotoana io ary, araka ny mahazatra, dia hoarahabaina ihany koa ireo zokiolona 70 taona no miakatra.
-Ny Fety Krismasy tontosain’ny Sekoly Alahady dia tanterahina anio hariva amin’ny 3 ora sy sasany, handraisan’ny mpianatra sekoly alahady sy mpianatra tranainy ary ho avy ao ihany koa i Bodo Mpihira.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

Nanamafy ny fanentanana ho amin’ny Mariazy miara-mizotra izy. Nambarany tamin’io fa ny alahady ho avy izao no fara-fisoratana anarana ho amin’izany.
Ho fifampiarahabana noho ny fankalazana ny nahaterahan’ny Mpamonjy dia ny Deoteronomia 26 : 11 no nentina nifampirariana soa ka samy manao hoe  « Ho feno fifaliana anie ianao… » amin’ny manodidina azy ny tsirairay

RAKITRA SY FANOMEZANA 

Novakiana ireo voady sy raki-pisaorana voaray.
Nisy ny nahazo valim-bavaka ka nijoro vavolombelona, tao ny afaka fanadinana sy nahazo diplaoma, tao ihany koa ny nahazo tombon’andro sy naharitra tamin’ny tokantrano ;
Ao kosa ireo mangata-bavaka ho an’ny asa, tokantrano, fahasalamana, fianarana, fanorenana trano.
Maro ny nangataka hira koa nanana anjara hira telo ny Hasin’ny Famonjena, ny RFF kosa dia nanao anjara hira anankiroa ; ary nandritra ny fanantazana ny rakitra dia nohiraina ny : FFPM 4 : 1 « Mamy ny fitiavanao Jehovah tomponay ; FF 34 : 1 « Tompo malala ô » ; FF 14 : 3 « Jesoa apetraka Aminao » ; FFPM 460 : 3 « Ario ny tahotrao » ; FF 48 : 2 Andriamanitra fitiavana Ianao »
Teo am-panolorana ny rakitra dia nohiraina ny FFPM 75 :3  « Andro Malaza ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FFPM  71 :   1-4 « Mihainoa, mihainoa. » ary natao ny vavaka mialoha ny vakiteny araka ny Perikopa voalahatra :
Testamenta Taloha : Isaia 9 : 1-6 ; Filazantsara : Lioka 1 : 26-33 ; Epistily : Apokalypsy 12 : 1- 6.
Ny mpitarika, Ramatoa Raharijaona Bodoharisoa  no nitondra amim-bavaka ny Vakiteny sy namaky ny Teny.
Ny FFPM 62 : 1-5  « He teraka any Betlehema » no nohiraina mialoha ny toriteny.

TORITENY 
Manambara ny fanjakan’Andriamanitra tsy manam-pahataperana ny bokin’i Isaia novakiana tamintsika teo. Taonjato maro nialoha ny fahatongavan’ny Mpamonjy no efa naminany ny hiavian’i Jesoa ny Mpaminany Isaia.
Jesoa no mpanjaka amin’ny fanjakan’ny lanitra izay tsy manam-pahataperana. Izany fanjakana izany dia anjakan’ny rariny sy ny hitsiny. Amin’ny fankalazana ny Krismasy dia tsy ny daty no ankalazaintsika fa ny fahatsiarovana ny fahatongavan’ilay Mpanjaka lehibe nonina tamintsika.
Fanjakana mandrakizay ny fanjakan’ny Mesia ary tsy maintsy tanteraka izany.
Ny Fanjakan’ny Mesia dia efa voaporofo tamin’ny faminanian’ny Mpaminany Isaia. Imanoela no anaran’izany Mpanjaka izany. Raha nampijalian’ny Mediana ny zanak’Isiraely dia nampanantenain’Andriamanitra fanjakana hanjakan’ny rariny sy ny hitsiny tamin’ny alalan’ny Mpaminany Isaia. Efa tanteraka izany fanjakan’ny Mesia izany satria voalaza fa raha ny Fanahin’Andriamanitra no amoahana ny demonia dia efa tonga ny fanjakan’ny lanitra. Jesoa sy ny mpanara-dia Azy no efa namoaka ny demonia. Ny Tompo dia nanasitrana olona maro ary nahavoky vahoaka maro. Tsy misy rofy sy hanoanana ny fanjakan’ny lanitra. Amin’ny fandraisana ny Fanahy Masina dia efa misantatra ny fanjakan’ny lanitra isika. Fiainam-panahy miorina amin’ny fiadanana sy fifaliana no omen’ny Tompo antsika. Ireny Maritiora izay nampijaliana sy maty novonoina ireny dia tsy nijery ny nofo fa ny fiadanan’ny Tompo no tao aminy, ka tsy nampihemotra azy na dia mafy aza ny fampahoriana azy ireo.
« Ary noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo : Indro, ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela » Tsy maintsy tanteraka izany faminaniana izany ary efa tanteraka tamin’ny fahaterahan’i Jesoa Kristy (Isaia 7 :14). Tonga Izy hanafaka antsika sy hitondra ny rofintsika. Tsy maintsy tonga ny fanjakan’Andriamanitra ary efa misantatra izany isika ankehitriny satria mitoetra aty anatintsika ny Fanahin’Andriamanitra.
Andriamanitra dia miditra amin’ny antsipirian’ny fiainantsika. Rehefa manana fahasahiranana isika dia mila mivavaka. Mamaly ny vavaka mihoatra noho izay eritreretintsika ny Tompo.
Tsy manadino ny olona manao fanekena Aminy Andriamanitra. Rehefa miverina manatona an’Andriamanitra isika dia mamela ny helotsika Izy.
Jehovah tompon’ny maro dia Andriamanitry ny tafika. Andriamanitra mahery Izy ary Izy no miady ho antsika, tahaka ny nataony tamin’ny zanak’Isiraely nifanandrina tamin’ny fahavalony.
Tia antsika Andriamanitra ka saropiaro amintsika. Sarobidy Aminy ny fanekena. Izay ambarany tsy maintsy tanteraka. Sambatra izay manana anjara amin’ny fanjakan’Andriamanitra. Amin’izao Noely izao dia mifalia fa tanteraka ny fanjakan’Andriamanitra. Mifalia amin’ny fifaliana ao amin’Andriamanitra. Asehoy fa teraka ho anao ny Mpamonjy. Avaozy ny finoanao sy ny fanantenanao, fa manana anjara amin’ny fanjakan’ny lanitra ianao.

Taorian’ny vavaka mangina sy feon’orga dia nanao ny anjara hirany ny RFF : « Joy joy God’s great joy ».

VAVAKA FANGATAHANA
Nisaorana Andriamanitra noho ny fitiavany. Ka nanomezany ny fanjakan’ny lanitra tsy manam-pahataperana. Nangatahina ny Tompo mba hahatsapa ny tsirairay fa tsy mivadika amin’ny Teniny ny Tompo. Nentina tamim-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.
Nentina tamim-bavaka ny hetsika karakarain’ny Sekoly Alahady sy ny AFF. Nentina tamim-bavaka ny sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo, …Nofaranana tamin’ny Vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka.

ASA VAVOLOMBELONA
Notsarovana ireo mpianakavin’ny finoana nodimandry ny taona 2022

FAMARANANA NY FOTOANA
Nohiraina ny FFPM 73 « Indro zazakely », Novakiana ny Tondrozotra, izay amin’ity no hanononana azy farany: “Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra araka ny olom-boafidin’Andriamanitra sady masina no malala” (Rom. 12:10; Kol.3:12b). “Samia misikina fanetren-tena ka mifanompoa fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ny manetry tena koa” (1 Pet. 5:5b).

Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.  

Nohiraina ny FFPM 79 « Sambasamba Zanahary »,
Nipetraka ny Fiangonana nivavaka mangina ary notononina ny Trinite masina :

« Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ». Amen.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanatanteraka ny fotoana.

Teo am-piomanana dia nohirain’ny Mpandray ny FFPM 70 : 1 « Iza moa io zazakely ». Nivavaka ary narahin’ny hira Antema 1 « Masina, Masina, Masina ».

Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny  FFPM 63 : 1, 2 « Tany finaritra » dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny Mpitandrina, nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka Fanetrentena.

Tao anatin’ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka no nanaovana misesy ny hira FFPM 76 « Midera anio ry mino », FFPM 81 « Tao an-tsahan’i Betlehema »

Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny rakitra. Nandritra izany dia natao ny hira FFPM 98 « Indro Jesosy jereo ».

FAMARANANA 

Nanome ny hafatra fohy ny Mpitandrina :
« An’i Jesoa ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ny fanjakan’ny Tompontsika dia tsy manam-pahataperana. »
Nohiraina teo am-piravana ny FFPM 74  « Tany Betlehema fahiny ».

Nifarana tao anaty feon-javamaneno ny fanompoam-pivavahana.

IREO TOMPON’ANJARA
Nitendry orga : Ranaivoson Jacky sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM)        
Nikirakira fafana : Raoliarizaka Bakoly
Nikirakira fanamafisam-peo : Randriamahefa Tina
Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky

Alahady 18 Desambra 2022

ALAHADY 19 DESAMBRA 2022
“AN’NY TOMPO NY FANJAKANA”
Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista sy ny vita Fiofanana (FMKF)

Alahady famaranana ny Taom-pankalazana an’Andriamanitra ho an’ireo Rafitra dimy tamin’ity taona 2022 ity

 « Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo » Lioka 12 :35 

Alahady ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista sy ny vita Fiofanana (FMKF) eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena. Ary koa alahady famaranana ny taom-pankalazana ho an’ireo Rafitra dimy eto amin’ny Fitandremana, dia ny STK : 65 taona, ny STKZo 65 taona, ny SAMPATI : 60 taona, ny Gazety Taratry ny Famonjena  45 taona, ny AFF 25 taona. Izy ireo sy ny FMKF no nifarimbona tamin’ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana. Alahady mamarana ny Advento izao alahady izao ary mbola  hibanjinantsika ny lohahevitra fitaizam-panahy FJKM hoe : “AN’NY TOMPO NY FANJAKANA”.

Rakotonarivo Holy no nitarika ny fotoana ary Razanamparany Clément no nitondra ny hafatra. Samy avy ao amin’ny FMKF ireo tompon’anjara ireo. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny fiarahabana apostolika ny mpitarika dia nanolotra ny teny Fiderana sy Fisaorana an’Andriamanitra entin’ny Fiangonana manandratra Ilay Tsitoha tamin’ny famakiana ny Salamo 47 : “Mitehafa tanana, ry firenena rehetra, mihobia ho an’Andriamanaitra. Fa Jehovah no avo indrindra ka tokony hatahorana. Mpanjaka lehibe ambonin’ny tany rehetra Izy. Mandresy firenena maro Izy ho ambanintsika, ary firenen-tsamy hafa ho ambanin’ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika Izy, dia ny voninahitr’i Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin’ny fihobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin’ny fitsofana ny anjomara. Mankalaza an’Andriamanitra, eny mankalazà, mankalazà ny Mpanjakantsika, eny, mankalazà. Fa Mpanjaka amin’ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin’ny  firenen-tsamy hafa, Andriamanitra mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenen-tsamy hafa miangona ho olon’Andriamanitr’i Abrahama. Fa an’Andriamanitra ny ampingan’ny tany Avo indrindra Izy..» ”  Amena !

Natao ny hira FFPM 351 :1, 3 “Tsy hangina re ny hoby noho ianao ry Ziona” niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo ho fiderana an’Andriamanitra.

Nisy ny vavaka fisaorana sy fiderana taorian’izany.

FOTOANA HO AN’NY SEKOLY ALAHADY

Raverombolamanana Fanja, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 7 no nanatanteraka ny fotoana.

 

Taorian’ny vavaka, ny Teny araka ny Romana 8 : 18 « Fa ataoko fa ny fahoriana amin’izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin’ny voninahitra izay haseho amintsika » no nentina nisintonana ny fampianarana.

Niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady namerina ny andinin-tSoratra Masina, ary notanterahina ny hira 758 :1 “Izahay ankizy ”.

 

Mialoha ny vavaka sy ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra, nohiraina ny FFPM 64 :1-2 « Injany hiran-danitra ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Andrianilaina Gina (Gazety Taratry ny Famonjena) no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ny perikopa voalahatra hovakiana androany : Mika 5 : 1-5 ; Lioka 12 : 32-40 ; I Korintiana 15 : 24-28.

Ratavao Sitraka (SAMPATI) no namaky ny Testamenta Taloha, ary Rahajanirina Michelle (STKZo) no namaky ny Testamenta Vaovao.

Ny hira FFPM 225 : 1-5  “Aty an-tranonao izao”  no niarahan’ny Fiangonana niredona mialoha ny toriteny.

TORITENY

Razanamparany Clément no nitondra ny hafatra. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Lioka 12 :32-34 no nisintonana ny hafatra sy nanaovana ny fampianarana ho an’ny mpianakavin’ ny finoana.

Ny hafatra nataon’ny Tompo tamin’ny mpianany dia ny fifantohana sy ny fanankinan-doha amin’Andriamanitra hatrany ary ny fananana fo mahay mandanjalanja  mandrakariva.

1 –  Ny zavatra ataon’ny mpino no manamarika ny maha mpianatry ny Tompo azy

Misy toetra tsy maintsy tokony ho hita eo amin’ny fiainana maha kristiana, hamantarana ny maha mpianatr’ i Jesoa antsika. Voalohany, ny fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana ary ny fitiavana dia ny fananana fifaliana mizara ho an’ny hafa. Faharoa, hisy fiantraikany eo amin’ny toe-panahintsika izany. Harena ho lovain’ny mpino any an-danitra no ao amin’izany fanjakana izany, satria tsy an’izao tontolo izao intsony izy.

2 –  Takin’i Jesoa ny mpino hiomana sy hiambina mandrakariva     

Zavatra tsy maintsy ataon’ny mpino ny miomana sy miambina mandrakariva. Isika dia olona efa niova fo, isika no tompon’ny familiana, ka mahita ny lalana tokony haleha : Be ny sampanan-dalana sy ny zavatra maro mety hanenligelina. Ny Soratra Masina no mametraka ny « panneaux de signalisation » manazava ny lalana.  « Aoka hisikina ny valahanareo » Fitondrantenan’ny mpanompo izany. « … sy hirehitra ny jironareo » Izany no fijoroana ho vavolombelona, fanehoana ny maha an’Andriamanitra, Ilay fahazavana izay tsy maintsy  hisongadina hanala ny aizina mandrakotra ny fisainan’ ny tontolo izao  eo am-piandrasana ny Tompo.

3 – Ny fitiavan’Andriamanitra mamaly soa ny mpino miandrandra Azy

Ho avy hamaly soa ny mpanompony mahatoky Izy, koa dia fifaliana ho an’ireo ny fahatongavany. Vita izay nasain’ny tompony natao, ka dia faly hanompo azy ireo indray ny tompony. Ary ianao, moa azonao antoka ve izao asanao izao ? Tsy efa naniraka anao va Andriamanitra ? (Matio 21 :28)

Fehiny : Ny andrasan’ny Tompo amintsika dia ny hialana amin’ny fanaon’izao tontolo satria ny tena sy ny asan’i Kristy no fahombiazan’ ny Filazantsara.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.                                                  

Taorian’ny feon-javamaneno, dia natao ny vavaka Fifonana sy ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra. Nifona noho ny tsy fahatanterahin’izany hafatra nomena izany.  

 Niarahan’ny Fiangonana natao ny hira FFPM 225 :1-5 « Aza mba mandalo ahy ». Nomen’ny mpitarika ny Teny famelan-keloka ary taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 68 : 1-3 « Re tokoa ny feon’anjely » ary novakiana ny Fanekem-pinoana apostolika laharana fahatelo.

Mialoha ny tatitra sy ny hira FF 33 : 1-2 – 3 « Inty aho Jesoa » noredomin’ny FMKF, dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Tanora Kristiana : « Feon’anjely ».

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andrimbazotiana, Sekreteram-piangonana no nitondra ny raharaham-piangonana. Ny Soratra Masina ao amin’ny Lioka 12 :35  « Aoka hisikina ny valahanareo sy hirehitra ny jironareo » no nanombohana izany.

Fanoloran-jaza

Taorian’ny filazana ny raharahan’ny Fiangonana dia nisy ny fanoloran-jaza ka ny zaza Raharijaona Ranaivosolo Miangola Irintsoa no natolotra tamin’izany.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ranaivoson Jacky, no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Apokalypsy 1 :19 « Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay, »

Ireo hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FFPM 170 : 1 « Ry Jeso ! ny fitiavanao » ; FF 12 « Am-pelantananao ry Raiko » ; FFPM 460 « Ario ny tahotrao » ; FFPM 539 « Faly dia Faly » ; Misaotra anao izahay (Saholimalala)

Ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena., noredonin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira vavaka fanolorana ny rakitra FFPM 434:4 “ Ny foko ry Mpamonjy ”, ary feon-javamaneno taorian’izay.

Niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny mpitandrina taorian’izany.

ASA VAVOLOMBELONA

Teo amin’ny Asa Vavolombelona dia nisy ny sakramentan’ny Batisa sy ny famaranana ny taom-pankalazana.

 • Batisa : Ny zaza Randrianasolo Manjatosoa Hope no nentin’ny ray aman-dreniny niteraka sy mpiahy. Natao ny hira FFPM 813 :1 « Tia zaza, tia zaza » raha nandroso teny amin’ny alitara ny zaza sy ny fianakaviana.
 • Famaranana ny Taom-pankalazana : Nasain’ny Mpitandrina niroso teny amin’ny alitara solontena roa avy any amin’ireo Rafitra dimy. Nasaina nitsangana teny an-toerana ihany ny mpikambana. Rehefa vita ny vavaka sy ny fanambarana fa mifarana ary ny taom-pankalazana dia noraisin’ny Mpitandrina tanana ireo solontena ary nandeha namonjy toerany avy eo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 81 :1-2 “ Tao an-tsahan’i Betlehema ”. Notononina ny Tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano ary noredonina ny hira FFPM 77 :1-2 « Tonga indray re ny Noely ». Natao ny vavaka mangina ary notononina ny Trinite.

Feon-javamaneno no namarana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Rajaofetra Anthonio (mpiofana mpitendry orgue)

Nikirakira fafana : Ratiarison Joris

Nikirakira fanamafisam-peo : Harentsoa Rova

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly

Alahady 11 Desambra 2022

ALAHADY 11 DESAMBRA 2022
« AN’NY TOMPO NY FANJAKANA » ADVENTO FAHATELO

ALAHADY IVOM-BOKATRY NY SAMPANA SEKOLY ALAHADY

FANOKAFANA NY FANKALAZANA NY FAHA 160 TAONA

« Ary mahereza hianareo ka itondray ny vokatry ny tany » Nomery 13 :20b

Alahady mbola nanohizan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny fandinihana ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : «  AN’NY TOMPO NY FANJAKANA », alahady fahatelo ao anaty advento. Alahady natokan’ny Fitandremana ho Ivon’ny herinandrom-bokatry ny Sampana Sekoly Alahady ary fanokafana ny taom-pankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonany.  « Ary mahereza hianareo ka itondray ny vokatry ny tany » Nomery 13 : 20b.  Izany no Teny Faneva nofidian’ny Sampana.

Ny litorjia endriny faharoa no narahina. Ny Filohan’ny Sampana, Razafindrasata Abel, no nitarika ny fotoana. Rakotoarimanana Jean Roussel, Mpitandrina misotro ronono tao amin’ny Fitandremana atsimon’ny Mahamasina no nitondra ny hafatry ny Tompo ary ireo mpianatra Sekoly Alahady no nanatanteraka ny vavaka sy ny vakiteny.

FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA
Taorian’ny feon-java-maneno, dia nanao ny Fiarahabana Apostolika  ary nanolotra  ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny famakiana teo am-pitsanganana ny Isaia 12 : 4b – 6 : « Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany, ampahafantaro any amin’ny firenena ny asany. Ampahatsiarovy fa efa misandratra ny anarany. Mankalazà an’i Jehovah, fa asa lehibe no nataony; Ary aoka ho fantatra any amin’ny tany rehetra izany. Miantsoa mafy sy mihobia, ry mponina any Ziona; Fa lehibe ao afovoanao ny Iray Masin’ny Isiraely. » Haleloia. Amen.
Natao ny hira FFPM 788 : 1, 2 Ry Jesoa sakaizan’ny zaza.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Tao anaty tononkalo no nitondran’ny mpitarika ny hafatra izay nisaorana sy niderana an’Andriamanitra noho izao fotoana fanokafana ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny Sekoly Alahady izao.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA
Radanielina Noro, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 7 no nanatanteraka ny fotoana. Ny Teny araka ny Jaona 1 : 14a  « Ary ny teny tonga nofo ka nonina tamintsika ; » no nentina nangalana ny fampianarana. Avy amin’izany andin-tSoratra Masina izany no nitondrany hafatra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FFPM 786 : 1,4 Ny Teninao Jehovah.

Rakotoarisoa Miaro no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Nanao ny famakiana ny teny kosa Rajaofetra Cédric sy Rakotoarisoa Falimandimby

Ireto kosa ny Perikopa voalahatra novakiana androany alahady : Daniela 7:13-28, Lioka 19:11-28 ary Apokalypsy 11:15-19.

TORITENY 
Teo ampiandohana dia niarahaba ny Mpitandrina, ny Diakona sy Loholona, ny Sampana Sekoly Alahady ary ny kristiana rehetra ny mpitandrina nitondra ny hafatra.

Ny Teny Fanevan’ny Sampana Sekoly Alahady moa no nitondrany ny hafatra. « Ary mahereza hianareo ka itondray ny vokatry ny tany » Nomery 13 : 20b. Ilain’ny Fiangonana ny Sampana Sekoly Alahady satria dia mbola betsaka no misento sy mitoreo hoy ny Mpitandrina.

Ny tantaran’i Mosesy sy ny zanak’Israely izay ivoaka ny tany Egypta no nisian’izao Teny izao. Mosesy, ilay lehilahy voafidin’Andriamanitra manokana hamoaka ny zanak’Israely amin’ny fanagejazana tao Egypta. Na dia maro aza ny sedra nandalovan’i Mosesy dia nitsangana izy ka niteny ity teny ity : « Mahereza hianareo » hoy Mosesy. Tena Andriamanitra no naniraka azy ary mba hankahery ireto vahoaka ireto.

Mahereza dia avy amin’ny teny hoe MAHERY + EZAKA. Miverina in-27 io teny io ao anaty Baiboly. Ny hoe « MAHERY » dia anaran’i Jesoa Kristy. Rehefa miteny izy hoe : «  Mahereza ! » dia midika izany fa miaraka aminareo Andriamanitra satria Izy no naniraka Azy hitondra ireto zanak’Israely ireto. Izany dia milaza fahamarinana, fitiavana ary fandresena. Ny teny faharoa hoe « EZAKA » dia fonosan’ny teny hoe « TALENTA ». Io talenta io manko, araka ny I Korintiana 12 : 4, dia zarazaraina ho samy hafa ary samy manana ny azy ary antsoina koa hoe fanomezam-pahasoavana. Avy amin’ny Fanahy izany fanomezam-pahasoavana izany. Noho izany, raha naniraka izany Mosesy dia milaza hoe « Ilay Andriamanitra mahery izay mitoetra ao anatinareo, ilay manana fitiavana ary mpandresy hampitombo ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinareo ». Tsy handeha irery ianareo fa hiaraka aminareo Andriamanitra ka tsy tokony atahotra ianareo.

Nitodika tamin’ny tompon’andraikitra rehetra ny Mpitandrina dia niteny tamin’izy ireo hoe « Mahereza ! », fa Andriamanitra momba anareo. Tsy olona iray no nolazain’i Mosesy eto fa olona maro  satria « HIANAREO » hoy izy, izany hoe ho an’ireo vahoaka rehetra izay niaraka taminy.

« ITONDRAY », raha izany teny izany indray dia toa miainga avy amin’ny teny fototra hoe « AGAPE ». Izany dia milaza hoe « tsy tia tena » fa mizara  ary mihevitra ny hafa ivelan’ny tena. Tia manolotra amin’ny fo madio ary rehefa manome dia mijery an’i Jesoa Kristy Tompo izay nitondra ny hazo fijaliana. Izany fahafoizana izany dia ho amin’ny famelankeloka. Aiza izay mba ho afoinao ho an’ny Tompo ? hoy ny Mpitandrina.

 

Rehefa misy iraky ny Tompo izay tsy maintsy atao dia maro ny sedra mety ho lalovina, manahirana nefa izay fahafoizanao ho an’ny Tompo izay dia tena zava-dehibe. Nitodika tamin’ireo ray aman-dreny izay manatitra ny zaza mandeha mianatra Sekoly Alahady moa ny Mpitandrina ka nanontany hoe mahavita manatitra sy miandry azy ireo ve ianareo sa dia alefa mandeha irery ireo ankizy ireo ? Mila fahafoizana hoy izy rehefa manao ny asan’ny Tompo na mitarika olona hiaraka Aminy.

 

Nitodika tamin’ny tantaran’ny Fiangonana indray kosa ny Mpitandrina. Fantany tsara tokoa ny tantaran’ny Fiangonana satria dia notanisainy ireo Mpitandrina rehetra nifandimby, fantany ny daty nananganana ny Sekoly Alahady ary nilaza izy fa ny Fitandremana atsimon’i Mahamasina izay nisy azy dia zanak’Amparibe satria araka ny tantara dia olona avy eto Amparibe no nalefa nanangana ny Fitandremana Atsimon’i Mahamasina.

 

Izany rehetra izany dia nentiny nilaza fa nivelatra ny asan’Andriamanitra ary mbola manohy izany isika ankehitriny. Azontsika ankehitriny ny dikan’ny teny hoe « mahereza » ary azontsika ny teny izay nampitain’i Mosesy ho an’ireto zanak’Israely.

Nahafantatra na namerina nihaino ampahany amin’ny tantaran’ny Fiangonana ihany koa isika hoy izy ary izany dia fampianarana ho amin’izao fotoanan’ny Sekoly Alahady hankalaza ny faha 160 taonany izao.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no nanao ny tatitra.

An’ny tompo ny fanjakana” hoy ny Soratra Masina “ ny fanjakana amin”izao tontolo izao,

dia efa lasan’ny Tompontsika sy ny Kristiny ary Izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay

Apokalypsy 11 : 15b Izany Tenyizany no nentiny teo am-paindohana ary nanao fiarahabana ny Sampana Sekoly alahady izy.

Ireto manaraka ireto ny vaovao sy raharaha tsara hofantatarina :

Avy any ivelany
FOIBE FJKM : Noho ny fodiamandrin’ny mpiara-miasa eo anivon’ny Foibe FJKM dia nofoanana ilay Antsa Krismasy nokasaina tanterahana ny 11 desambra 2022. Ilazana araka izany ny Maintimolaly Hasin’ny Famonjena.

DEPARTEMANTA FIANGONANA : FP famaranana ny jobily fisotroan-dronon’Atoa Randriambeloson Richard Solonirina mianakavy hatao ny Alakamisy 15 desambra 2022 ao amin’ny FJKM Faliarivo Ambanidia amin’ny 9ora sy sasany.

FEO KANTO – Antsakira faha-10 taona – hatao eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena ny 14 desambra amin’ny 4 ora tolakandro.

 

SPAA/Fikambanana Mpitoriteny sy Katekista – Vita fiofanana : Talata 13 desambra 2022 amin’ny 9ora sy sasany, FJKM Ambohijanaka Fivoarana – fandraisana ireo andiany vaovao navoaka ny taona 2022 – entina ny anjara adidy isaky ny mpikambana sy isam-piangonana, ary ny anjara fiveloman’ny Katekista Ivahona isam-bolana.

SPAA/FJKM AMBOHIMARINA Ziona vaovao : Jobily faha -25 taona maha-mpitandrina sy fisotroan-dronono Atoa Rabeharivelojaona Lantoniaina Andrea Mpitandrina mianakavy – sabotsy 17 desambra 2022 amin’ny 9ora sy sasany

SPAA/SAAFF 9 TRANO : 14 desambra 2022 FJKM Imeritsiafindra.

SPAA / KRISMASY SPAA : 16 desambra 2022 VOMM Anjazafoy sy FJKM Ambinintsoa Fitahiana – azo aterina aty Amparibe hatramin’ny alakamisy 15 desambra 2022 ny fanomezana atolotra ireo sahirana.

MPANAZAVA ETO MADAGASIKARA : FP famaranana faha-80 taona MEM sy 75 taona Sampana Mena, Eto Amparibe Famonjena 17 desambra 2022 amin’ny 9 ora hatramin’ny 12 ora. Miomana ny mpanao fafana, sono, Diakona tomponanjara, mpitendry orga sy zava-maneno.

METM SAMPANA TSANTAN’NY BETELA : Antsakira mozika klasika METM Tranovato Betela Fitiavana Avaradoha ny alahady 18 desambra 2022

Raharaha anatiny

Mahatsiaro amim-bavaka ny Sampana Sekoly Alahady noho ny fanokafana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha-160 taonany.

Manomboka mianatra ny katekomena anio tolakandro amin’ny 2ora sy fahefany.

Alarobia 14 des 2022 : Fiantsoana ireo birao rafitra rehetra anehoana ny tetibola 2023

Sabotsy 17 des 2022 @ 8 ora maraina : Mpihevidraharaha mahakasika ny Tetibola 2023

Alahady 18 desambra 2022 : Fivorian’ny mpandray ny fanasan’ny Tompo

Taratasy fisaorana : avy amin’ny FJKM Ambohipiara Ziona, noho ny Asa tanteraka ny 27 novambra 2022, fivarotana ireo vokatry ny tany sy valopy nentina nanampiana tamin’ny ezaka tafo.

FANOLORANJAZA

Faly ireo ray aman dreny noho ny nahazoany taranaka ka nanolotra izany zaza izany ho an’Andriamanitra. Rajaona Rina Tiffany no zaza natolotra tamin’izany, nentin’ny Mpitandrina amim-bavaka.

HAFATRY NY MPITANDRINA
Nanao fanentanana mahakasika ny Mariazy miara-mizotra tontosaina ny 29 janoary 2023 sy ny Batisa faobe tanterahina ny 12 febroary ny Mpitandrina.
Nambara fa manomboka anio ny fianarana ho an’ireo katekomena zokiny izay ho raisina amin’ny Pentekosta.
Nanentana ny Mpitandrina ho an’ireo Mpandray mazoto hanao fandalinam-pinoana hianatra SeFaLa.

Nanamafy ny fiarahabana ny Mpitandrina nitondra ny hafatra, Rakotoarimanana Jean Roussel, izy ary nisaotra azy noho ny hafatra izay nentiny.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-Piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ireo raki-pisaorana sy voady nataon’ireo mpianakavin’ny finoana tamin’ity alahady ity.
Tao ireo nisaotra an’Andriamanitra izay nahazo fahasoavana na sendra ady sarotra, ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fanatanterahin’ny Batisa ny zanany ary nangataka vavaka avy amin’ny Mpitandrina sy ny Fiangonana. Nisy ny nandray fahasoavana ka nisaotra an’Andriamanitra ; ny nangataka mba ho vita avokoa ireo tetik’asa  izay nokasaina teo aloha sy izay vao ho atao  nisy koa ny nangataka mba ho voaloha ireo trosa izay natao ary nangataka mba tsy hamotika ny fitoriana izay mihatra aminy ankehitriny. Ary tao koa ny nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany ka nisaotra an’Andriamanitra sy nangata-bavaka.

Nisy tamin’ireo nanao voady sy raki-pisaorana no nangataka ny hira FFPM 164 : 1 Jesosy irery ihany  sy FF 39 : Ray ô mba faniriako

Ho fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra dia natao ny hira  FFPM 71 : 3  Mba omeo, mba omeo

ASA VAVOLOMBELONA

Telo ny Asa Vavolombelona natrehina :

 • Sakramentan’ny Batisa : Ny zaza Rakotondramboa Mirasoa sy Razafindramboa Harentsoa Aaron ary Razafintsalama Joshua Fitahiana
 • Fanokafana tamin’ny fombam-piangonana ny faha-160 taonan’ny Sekoly Alahady
 • Fizarana valisoa an’ireo mpianatra Sekoly Alahady nandritra ny taom-pianarana 2021/2022. Ao anatin’izao fanokafana ny fankalazana izao dia nozaraina Baiboly ireo mpianatra tsirairay ireo.
 •  

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA
Nisaotra ny Tompo ny Mpitandrina noho ny hafatra voaray, nahafantarana fa rehefa miteny hoe mahereza dia misy hoe mahery ao ary misy hoe ezaka. Tena fampianarana tokoa ny teninao ka nisaorany ny Tompo izany. Misaotra noho ny hafatra mafonja. Nahafantatra fa tokony ahery izahay rehefa manao ny asanao ka manatanteraka ny iraka. Rehefa misy miteny izahay hoe « itondray ny vokatry ny tany » dia mampatsiahy anay izany mba hizara fitiavana ahazoanay sitraka entina hampandrosoana ny asanao. Nitondra ambavaka ireo Fiangonana rehetra izay manana ny sampana sekoly alahady mba hiroborobo tokoa satria ao tokoa no fototra amin’ny fianarana ny teninao. Nivavaka ho an’ireo mpitory ny Filazantsara mba ahatanteraka ny hazakazaka masina.  Dia toy izany koa ireo toby masina mijoro, ireo fitaizana. Nentina amim-bavaka ny Foibe FJKM, filoha mpiandraikitra foibe, ny Synodamparitany, ny filoha, ny birao, ny mpandraharana, ny Sampana sy Sampan’Asa ary Asa, indrindra ny Asa fitantanana ny fananan’ny Fiangonana. Nentina amim-bavaka ny Kristiana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena sy ny Zanaka am-pielezana. Nentina amim-bavaka ny ezaka hita maso izay ho tanterahin’ny Fiangonana mba ho tontosa soa amantsara. Ny komity manomana ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, ny Sampana sy sampan’Asa ary Asa eto Amparibe Famonjena ao anatin’ny fankalazana. Nentina amim-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana izay nangata-bavaka, ireo izay misedra olana mba ho voavaha izany, ireo izay ao anatin’ny tsy fahasalamana sy ireo nanatanteraka voady sy raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka .

FAMARANANA NY FOTOANA
Nohiraina ny FFPM 81:1 Tao an-tsahan’i Betlehema.
Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano
Notohizana ny hira FFPM 81 : 4.
Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina.

IREO TOMPON’ANJARA
Nitendry ny orga: Raharinoa Fenitra (Mpiofana ho mpitendry orga)
Nikirakira ny fafana: Rakotonarivo Vatsy
Nikirakira  ny fanamafisam-peo: Rabiazamaholy Hery Lanto – Andriamahatana Rija
Naka sary: Ramahery Hasina
Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 04 Desambra 2022

ALAHADY 04 DESAMBRA 2022
« AN’NY TOMPO NY FANJAKANA »

ALAHADY FAHAROA ADVENTO IANDRASANA NY KRISMASY
ALAHADY FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy. Salamo 22:28

Alahady voalohany amin’ny volana desambra izay hibanjinana ny lohahevitra vaovao manerana ny sahan’ny FJKM hoe « AN’NY TOMPO NY FANJAKANA », ary koa alahady faharoan’ ny Advento. Andrianasy Fanja, Diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Amin’ny maha alahady voalohany azy, nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Nisy ihany koa ny fiarahabana ireo nankalaza ny tsingerinandro nahaterahana nandritra ny volana novambra,  Litorjia endriny voalohany no narahina.

FANOMBOHANA NY FOTOANA 

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny Fiarahabana apostolika, ho fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra dia novakian’ ny mpianakavin’ny finoana teo am-pitsanganana ny 1 Tantara 29 : 11-13 : « Anao, Jehovah ô, ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana, dia izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany; Anao ny fanjakana, Jehovah ô, ary Anao ny fisandratana ho Lohany ambonin’izy rehetra. Avy Aminao ny harena sy ny voninahitra, ary Hianao no manjaka amin’izao rehetra izao; eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa ny mampahalehibe sy ny mampahatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra Anao izahay, ry Andriamanitray ô, sy midera ny anaranao be voninahitra. »

Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 24 : 1, 5 « Ny lanitra ao ambony ao »

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Tsy tambo isaina ny soa omen’Andriamanitra Izay Mpanjakan’ny mpanjaka koa misaotra  Azy. Misaotra Azy noho ity alahady  voalohany mamarana ity taona ity. Ny tanan’Andriamanitra mahery no nihazona teo an-tanan’ny fahavalo, niseho ny fahasoavana noho ny nanomezan’Andriamanitra an’i Jesoa Kristy. Nomeny famelombelomana amin’ny alalan’izao fanompoam-pivavahana izao

NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA 

« Manomeza an’i Jehovah, ry zanak’Andriamanitra, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an’i Jehovah.  Omeo an’ny Tompo ny voninahitry ny anarany; miankohofa eo anatrehan’i Jehovah amin’ny fihaingoana masina. » Salamo 29 : 1-2 ;  « Horoahina hiala amin’ny olona ianao, ary ny fonenanao ho any amin’ny bibi-dia ary hampihinanina ahitra toy ny omby ianao ary ho kotsan’ny andon’ny lanitra, ary fetr’andro fito no holanina aminao, ambara-pahafantatrao fa ny Avo Indrindra no manapaka amin’ny fanjakan’ny olona ka manome izany ho an’izay tiany. » Daniela 4 : 22 ;  « Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo ny tompony; koa raha Ray Aho, aiza ary izay hajako? ary raha Tompo Aho, aiza izay tahotra Ahy ? »  Malakia 1 : 6a.

Taorian’ny fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra dia noventesina ny hira ny FFPM 7 : 1, 2, 3, 4

« Misaora an’Andriamanitra ».

VAVAKA FIFONANA

Mahatsiaro tsy mendrika isika. Nambara ny sitrapon’Andriamanitra. Tokony hanome haja sy voninahitra Azy, nefa ny tena no matetika asandratra koa mifona. Be ny fireharehana eto amin’ny firenena sy ny fanaparam-pahefana ka manakona ny voninahitran’Andriamanitra. Koa mangataka  ny famelana. Asain’ny Teny hiankohoka sy hanompo ny Tompo nefa tsy mendrika satria tsy misy mampiavaka ny amin’ny fitafy andavanandro sy ny aty am-piangonana. Lavitra ny fahamasinana, be fitiavan-tena koa mifona.

Rehefa vita ny vavaka fifonana dia nohiraina ny FFPM 415 : 1-2-4  « Mifona Aminao izahay, Andriamanitra ô ! »

FAMELAN-KELOKA

Natolotra ny Teny famelan-keloka. Noraisin’izay mibebaka marina teo am-pitsanganana :

« Koa, indro, Izaho dia hitaona anao ka hitondra anao ho any an’efitra ary hanao teny malefaka hahafinaritra anao. Ary hatrany dia homeko anao ny tanim-boalobony sy ny lohasaha Akora ho varavaram-panantenana; Ary any no hamaliany toy ny tamin’ny andro fahatanorany, dia toy ny tamin’ny andro niakarany avy tany amin’ny tany Egypta… Dia hafafiko ho Ahy amin’ny tany ianao ; ary hamindra fo amin’i Lô-rahama Aho sady hanao amin’i Lô-amy hoe : oloko ianao ; ary ianao kosa hanao hoe : Andriamanitro Ianao»  Hosea 2 : 16-17, 25 ;  « Niteniteny foana ianao tamin’ny nianiananao tsy tò sy ny nanaovanao fanekena; Ka nitrebona toy ny zava-mangidy eny am-bavasa eny an-tsaha ny rariny. » Hosea 10: 4; « Fa ao an-tendrombohitra Ziona dia hisy izay sisa afaka, Ary ho masina izy; Ary ny taranak’i Jakoba hahalasa ny fananany…Ary ho an’i Jehovah ny fanjakana » Obadia 1 : 17- 21b.

Nohiraina teo am-pitsanganana ihany ny FFPM 430 : 1, 4 « Endrika sariaka » ary ho fanambarana sy fanehoana ny finoana ary ho fijoroana vavolombelona koa, dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana Apostolika, laharana I.

Nipetraka ny Fiangonana ary nanao vavaka mangina tao anaty feon-javamaneno.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA 
Andriantseheno Rasoamaharo Hanitra Tiana, mpampianatra ao amin’ny K1 no tompon’anjara

«fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy » (Salamo 22 : 28) no andinin-tSoratra Masina noraisiny nakany hafatra. Niara-novakiana izany

Tantara kely no nentiny : Tao an-dakilasy dia nanontaniana hoe : iza no manolotena hanao « chef de classe ». Samy nanangan-tanana daholo. Natao ary ny fisarihana ka i Koto no lany.

Nisy fotoana tsy teo ny mpampianatra ka nisy nanakorontana tao an-dakilasy. Nandeha nandaza an’i Tafita tany amin’ny « Directrice » i Koto. Raha sendra tonga ny « Directrice » nijery tao an-dakilasy dia gaga nahita an’i Koto milalao sy mandrahona an’i Tafita. Voasazy i Koto ary nalana amin’ny maha « chef de classe » dia nifona.

Ny hafatra raisina amin’izany dia hoe : Tsy manararao-pahefana fa manetry teny. Mila manontany an’Andriamanitra hatrany ny sitrapony. An’ny Tompo ny fanjakana, Izy no tompon’ny fanjakana.

Rehefa vita izany hafatra fohy izany dia nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny FFPM 171:1 « Jesoa Mpanjaka malaza ».
Ho setrin’izany hafatra izany dia nanao vavaka ny tompon’anjara ka nisaotra ny Tompo izy noho ny fampianarany hahatonga ny mpanompony tsy ho mora kivy sy hamoy fo fa hanovo hery hatrany ao amin’Andriamanitra. Ny Tompo no manjaka ka mangataka Aminy ny handehanana amin’ny fahamarinana hatrany.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no nanao ny tatitra.

Ny Salamo 22:28 ihany koa no Tenin’ny Soratra Masina nanombohany izany: Fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy”.

Ireto manaraka ireto ny vaovao sy raharaha tsara hofantatarina:

Avy any ivelany

 .FJKM FOIBE:

11 desambra : Antsa krismasy manomboka amin’ny 2 ora sy sasany ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana. Isan’ny mandray anjara amin’izany ny Maintimolaly Hasin’ny Famonjena.

.Fanasana

11 desambra : Ho fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 10 taona nitoriana, ny Feo Kanto dia manasa antsika ny amin’ny antsa fiderana hataony eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena, manomboka amin’ny 4 ora.

17 desambra : Fampiantranoana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny famaranana ny faha 80 taonan’ny Mpanazava. Manomboka amin’ny 9 ora maraina

Raharaha anatiny:

.5-11 desambra : Herinandrom-bokatry ny Sampana Sekoly Alahady

.11 desambra : Fidiran’ny Katekomena. Antsoina na tanora na olon-dehibe na zokiolona na ireo manana kilema. Hisy kilasy manokana famonjena ho an’ny olona rehetra

.19 -25 desambra : Herinandro Sambatra ; Ny fandaminana dia entin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy

.Fandraisana anjara amin’ny fanomanana ny fisotroandronon’ny Mpitandrina : Misy boatin-drakitra karakarain’ny KFM isam-baravarana handrotsahan’ny mpianakavin’ny finoana ny fandraisany anjara ny amin’izany.

.11 desambra : Fivorian’ny Mpihevidraharaha momba ny tatitry ny vola. Manomboka amin’ny 8 ora maraina.

.14 desambra : Fivorian’ny Biraon’ny rafitra, fanolorana vinanavina teti-bola.

.17 desambra : Fivoriana faharoa ny Mpihevidraharaha: momba ny tetibola.

.18 desambra : Fivoriana ankatoky ny Fandraisana.

.18 Fivoriana : Fanokanana tsangambato, famaranana taom-pankalazana an’ireo rafitra 5.

.1janoary 2023: Fiarahabana zokiolona. Misoratra anarana ireo feno 70 taona.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

Fanamafisana : Fianarana katekomena. Antso ho an’ny maniry hianatra SeFaLa, ho an’ireo manam-paniriana hanatanteraka mariazy miara-mizotra ny 29 janoary, toa izany koa ny Batisa faobe amin’ny 12 febroary. Ireo Katekomena zokiny horaisina  amin’ny Pentekosta 2023 (28 mey).

Manentana ny rafitra rehetra ny amin’ny fanatanterahana ny Herinandro Sambatra.

Nofaranana tamin’ny fiarahabana ireo vita fanamasinana fanambadiana ary nitondra amim-bavaka azy ireo ny Mpitandrina.

Fiarahabana ireo nahatratra ny tsingerinandro nahaterahana volana novambra 

Nasaina nitsangana izy ireo ary nanao ny teny fiarahabana sy firariantsoa ny Mpitandrina.
« Kanefa izao indrindra no hampaharetako anao. » Eksodosy  9 :16. Izany no Teny nentin’ny Fiangonana niarahabana ireo mpianakavin’ny finoana azy ireo ary nanao vavaka ny Mpitandrina. Rehefa dia nanatanteraka fanatitra  teny amin’ny alitara izy ireo. Nisy 60 ny isany.
Ny FFPM 3 : 1 « Isaorana anie Andriamanintsika » sy FF 48 : 1 « Andriamanitra Fitiavana» no nohiraina nandritra ny rakitra alitara.

RAKITRA SY FANOMEZANA 

Ny Biraom-Piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ireo raki-pisaorana sy voady nataon’ireo mpianakavin’ny finoana tamin’ity alahady ity.

Nisy ireo nanao raki-pisaorana noho ny tombon’andro na fahatratrarana ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana. Nisy fianakaviana nangataka vavaka mba hitsaharan’ny hetraketraka ataon’ny olona. Tao koa ny nanao fisaorana an’Andriamanitra noho ny fahavitan’ny fanamasinana sy fitsofan-drano ny fanambadiany, ny nahazo delegasiona pastoraly lasa teo. Nisy ny nisaotra an’Andriamanitra nahavita dingana iray lehibe teo amin’ny fiainana na nisy fahoriana aza, ny nangata-bavaka hahavita fianarana. Nisy ny nangata-bavaka fa hanala fanadinana, mba tsy hanan-tahotra. Nisy koa ny nangata-bavaka ho an’ny fiainany. Tao koa ireo nisaotra an’Andriamanitra fa nahazo valim-bavaka : vita ny taratasy ho an’ny diany ho any ivelany.

Ny FFPM 20 : 1 « Tsaroanay tokoa izao », FF 37 : 2 « Fa tsy misy fahoriana », FF 14 : 2 « Jesoa apetraka Aminao », FFPM 449 : 4 « Mamy ny fitianao », Hiran’ny Hasin’ny Famonjena « Vavaka », FFPM 4 : 1 « Mamy ny fitianao », FF 46 :1 « Mba tantanonao, ry Raiko ! »  ary  « Misaotra Anao izahay » no hira nangatahan’izy ireo. (Miampy ireo hira natao nandritra ny rakitra alitara).

Teo am-panolorana ny rakitra dia nohiraina ny FFPM 75:3 « Andro malaza sady soa tokoa ».

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FFPM 68:1-2 «Re tokoa ny feon’anjely»
Andrianary Rado no nivavaka, nangataka ny Fanahy Masina, nialoha ny namakiana nisesy ny Tenin’Andriamanitra izay notanterahin’Andrianary Mbolamasoandro. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Vola izy ireo.

Ireto manaraka ireto ny Perikopa voalahatra : Ny Testamenta Taloha dia ny Salamo 22 : 22-31 ary ny Testamenta Vaovao  dia ny Lioka 17 : 20-30 sy ny Apokalypsy 19 : 5-10.

TORITENY 
Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 183: 2 « Midina ry Fanahy ô » mialoha ny hafatry ny Tompo.

Araka ny lohahevitra banjinina hoe « AN’NY TOMPO NY FANJAKANA », dia ny Salamo 20 : 28 no andinin-tSoratra Masina noraisin’ny Mpitandrina.

Davida no mpanoratra io Salamo io ary maneho ny fahalehibiazana sy fahatsaran’Andriamanitra Izay mitondra izao rehetra izao, any an-danitra sy ety an-tany. Andriamanitra dia manana ny fahefana rehetra na ety an-tany na any an-danitra.

Raha fintinina ny tantara ao amin’ny Fanekena Taloha dia niditra mivantana eo amin’ny  fiainan’ny firenena Andriamanitra. Rehefa tafapetraka tao Kanana ny zanak’Isiraely dia nanangana mpanjaka olona. Tao anatin’ny fitondran’i Saoly dia ory izany firenena izany. Nefa rehefa Jehovah no manjaka dia tsy misy fahoriana.

Ny Advento dia fiomanana amin’ny fiverenan’i Jesoa Kristy. Andriamanitra miditra mivantana amin’ny fiainana.

Davida nametraka hoe Andriamanitra no manjaka satria an’i Jehovah ny fanjakana ary manapaka Izy. Inona ary no ambaran’i Davida ?

 • Mitondra ny olony araka ny sitrapony Izy

Izay sitrapony no hitondrany ary manaiky Azy sy mandray ny fahasoavany. Hoy Davida hoe rehefa manjaka Andriamanitra dia Izy no mitondra araka ny sitrapony :

 • Mandresy ny fahavalo rehetra Izy, ary mandresy ny firenena samy hafa ny olony
 • Miadana izay tany misy an’Andriamaitra miditra eo amin’ny fiainan’ny olona. Misy fandriampahalemana.
 • Mahomby amin’ny ezaka rehetra ataony ny olona. Misy fitahiana avy amin’Andriamanitra.

Izany no finoana hitarihana antsika. Raha manaiky, mino ianao, fa an’ny Tompo ny fanjakana dia ho tanteraka izany fandresena izany ary hisy fiadanana eo amin’ny fiainana rehetra ary ho tahian’Andriamanitra amin’izay rehetra atao.

Rehefa ny Tompo no mitsofoka ao amin’ny tantatra dia lasa mpandresy ianao, manana fiadanana ary mahazo fitahiana.

 • Manapaka ny firenen-tsamy hafa Izy

Hita ao amin’ny Isaia sy ny 2 Tantara hoe mpanjaka jentilisa nefa nampiasain’Andriamanitra io jentilisa io hamonjy ny firenen’Isiraely. Izany no mety hitranga. Mety misy olona tsy mahalala an’Andriamanitra akory nefa ataon’Andriamanitra hanampy anao, hamonjy anao.

Ohatra : Nenilava dia zanaka mpisikidy, toa izany ny rain’i Abrahama. Nampiasain’Andriamanitra ireny. Nofohazin’Andriamanitra.

Manome aina vaovao hatrany ny Tompo mba hahatonga ny amin’ny hoe hahazo ny firenena maro samy hafa ny fanapahan’ny Tompo.

 • Miandry ny fiavian’ny Tompo izaho sy ianao

Misy ny filazana fa amin’ny 2030 hono no ho tonga ny Tompo. Hitsena Azy izany isika ka fifaliana ho an’ny mpino, fa miomana ny hitsena Azy amin’ny voninahitra sy fifaliana. Hisy ady ety ambonin’ny tany. Ara-toetr’andro, be ny maha lasa saina ankehitriny. Manambara ny Tompo fa efa akaiky ny andro. Tsarovy fa ny 1000 taona dia toa ny 1 andro amin’ny Tompo. Tandremo !!!

Ny Fanjakan’Andriamanitra dia efa any an-danitra ka tahaka ny efa ety an- tany ihany

Fa an’i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin’ny firenen-tsamy hafa Izy. 

Voninahitra ho an’Andriamanitra Irery ihany

Taorian’ny feon-javamaneno fohy dia nanatanteraka ny anjara hirany ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena « Mihobia ho an’ny Jehovah ry tany rehetra. »

VAVAKA FANGATAHANA 

An’Andriamanitra ny fanjakana any an-danitra ka aty an-tany dia manjaka Izy, tsy misy mahasakana Azy.

Mitondra amim-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny toby  masina sy ny akany fanabeazana. Mangataka ny famindram-pon’Andriamanitra. Mivavaka ho an’ny FJKM, ny Filoha,  ny mpiara miasa, ny mpiandraikitra. Mivavaka koa ho an’ny SPP rehetra, na ny eto na ny any Ampitan-dranomasina, indrindra ny eto Antananarivo andrefana izay misy antsika, tarihin’ny Prezidà synodaly sy ny mpandraharaha rehetra, hahatanteraka ny Asa ho voninahitr’i Kristy. Mitondra amim-bavaka ny Kristiana eto an-toerana sy any Ampita, ny hetsika rehetra ataon’ny KFM mba hahita fahombiazana, ny fiomanana amin’ny Herinandro Sambatra, mba hahatsapa sy resy lahatra ny rehetra fa an’Andriamanitra ny fanjakana, Mivavaka ho an’ny Sampana, Sampan’Asa, Asa,  indrindra ireo anatin’ny fankalazana. Mivavaka koa ho an’ireo manam-pikasana sy efa niditra ao amin’ny SeFaLa. Mahatsiaro ireo sahirana, marary, manan-manjo. Misy ny amin’ny hopitaly. Ho sitrana soa aman-tsara. Misy ny efa ambavahoan’ny fahafatesana., hahita fiononana sy fampaherezana. Mahatsiaro koa ireo izay manana hataka manokana, mba hahazo valim-bavaka. Mivavaka manokana ho an’ireo nanao voady sy raki-pisaorana.

Nofehezina ho amboara tokana izany tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA 
Nohiraina ny hira FFPM 625: 1-5 « Mpamonjy soa malala ô » ary niarahana nanonona ny Tondrozotra 2022 dia natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.
Ny hira FFPM 79 « Sambasamba Zanahary » no namarana ny fotoana.
Nipetraka ny Fiangonana nivavaka mangina nofaranana tamin’ny fanononana ny Trinite masina :

«Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina».

Feon-javamaneno

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanatanteraka ny fotoana.

Teo am-piomanana dia nohirain’ny Mpandray ny FFPM 76 : 1 « Miderà anio, ry mino ». Nivavaka ary narahin’ny hira Antema 1 « Masina, Masina, Masina ».

Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny  FFPM 115 : 1 « Jesoa Tompo lehibe » dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny Mpitandrina, nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny Vavaka Fanetrentena.

Tao anatin’ny fizarana ny mofo sy ny kapoaka no nanaovana misesy ny hira FFPM 90 « Tsy haiko ny milaza re », FFPM 107 « Maniry mafy aho », FFPM 109 « Nahafoy ny aiko Aho »

Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny rakitra, nandritra izany dia notanterahina ny Antema 16 «Isaoranay, Isaoranay».

FAMARANANA 

Nanome ny hafatra fohy ny Mpitandrina: «Izaho no Jehovah, Iray Masinareo, Mpamorona ny Isiraely sady Mpanjakanareo. Miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany ?» ary natolony ny Tsodrano. Natao ny hira « Mialoka Aminao » teo am-pamaranana.
Nirava tao anaty feon-javamaneno.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto sy ny Sampana Mpiangaly Zava-maneno (SMZM)

Nikirakira ny fafana : Raoliarizaka Bakoly

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves

Naka sary : Rakotoarisoa Falimandimby

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

Alahady 27 Novambra 2022

ALAHADY 27 NOVAMBRA 2022 « MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY » ALAHADY VOALOHANY AMIN’NY ADVENTO

ALAHADIN’NY ZANAKA AM-PIELEZANA

ALAHADIN’NY KPMS (KOMITIM-PIRENENA MIADY amin’ny SIDA)

ALAHADY NITOKANANA NY FANAMIAN’NY STKZO

“ Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiko; ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana” Filipiana 4 : 9

Alahady mbola nanohizan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny fandinihana ny lohahevitra fitaizam-panahy: «  Miomàna handray ny Mpamonjy», nitondrana amim-bavaka ny komitim-pirenena miady amin’ny sida. Alahady natokan’ny Fitandremana ho fotoanan’ny zanaka am-pielezana ary nitokanana ny fanamiana vaovaon’ny sampana Tanora Kristiana Zokiny. Alahady niarahana tamin’ireo solotena avy amin’ny Fiangonana miara-mandroso avy eny Ambohipiara.

Ny litorjia endriny faharoa no narahina. Ny Filohan’ny Zanaka am-pielezana Rabaonarison Sahondravololona no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra  ny hafatra.

FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA
Taorian’ny feon-javamaneno, dia nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika. Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny famakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 9 :1-6 : « Hidera an’i Jehovah amin’ny foko rehetra aho; hanambara ny fahagaganao rehetra aho. Ho faly sy ho ravoravo Aminao aho; hankalaza ny anaranao aho ry Avo Indrindra ô, Satria lasa nihodina ny fahavaloko, nirepirepy izy ka ringana tsy ho eo anatrehanao. Fa efa nitsara ahy Ianao ka nanome ahy ny rariny; mipetraka eo amin’ny seza fitsaranao Ianao ho Mpitsara marina. Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehinao ho faty mandrakizay doria. Ny amin’ny fahavalo, dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravàna azy; ary izay tanàna efa noravanao, dia very na dia ny fahatsiarovana azy aza. » Haleloia, Amen.
Natao ny hira FF 24 : 1, 5  « Mahereza ! ny Tompo momba anao ».

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Nisaotra ny Tompo ny mpitarika noho ity tombonandro ity ary nisaotra noho ny fotoana izay nomeny ho an’ny Zanaka am-pielezana. Misaotra fa afaka mankalaza ny Tompo indray. Mendrika ny Tompo ny dera sy ny laza.

Mpanota mahantra nefa izahay, hoy ny mpitarika, ka manatona anao amin’ny fo mangorakoraka, mifona noho izany tsy fahamendrehana izany. Ianao, izay Tompo tsy manisa ny heloky ny mpanota.

Mangataka izahay mba hanatrika feno izao fotoana izao ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Amen.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA
Andrianjafitrimo Elia mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 2 no nanatanteraka ny fotoana.

Vavaka no nanombohany izany ary nangataka mba hitoetra ny Teny izay ampianarina. « Ary na inona na inona no ataonareo, dia ataovy amin’ny fo, tahaka ny ho an’ny Tompo, fa tsy ho an’olona » Kolosiana 2 : 3 no nentina nangalana ny fampianarana.
Nisy mpivady, mpivarotra tady no asany ary dia nahalafo be dia be mihitsy rehefa nody tany an-trano ny hariva. Rehefa hatory izy ireo dia nampahatsiahy ramatoa fa vokadehiben’ny Fiangonana ny alahady, ka nanontany hoe inona no tokony hatao. Aleo tsy kitihina ny vola, hoy rangaha fa aleo ny ambin’ny tady izay tsy lafo no haterina atao vokatra. Ireo tady ireo nefa dia efa ratsy dia ratsy tokoa. Nony alina ny andro, dia samy nanonofy izy mivady ary nitovy ny nofiny. Nandritra ny vokadehibe dia tonga ny Tompo, ary nakariny any an-danitra avokoa ireo izay nanao vokatra niaraka tamin’ny vokatra nentiny. Rehefa teo amin’izy mivady dia nentina niakatra izy ireo tamin’ny tady izay nentiny. Nosintomina tamin’ny tady izy ireo ka rehefa teny ambony teny dia tapaka ny tady ka nilatsaka indray izy ireo.

Nony maraina ny andro dia nifampiresaka izy ireo ary tonga saina fa tsy mety ity vokatra izay nokasainy omena ny Tompo ity. Niova hevitra izy ireo ka nanome lehibe tokoa ho an’ny Tompo.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FFPM 786 : 1 « Ny Teninao rehetra ». Rasoavatsahara Lanto no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Ireto kosa ny perikopa voalahatra novakiana androany alahady : Isaia 50 : 4-9 ; Jaona 1: 9-13 ; 2 Petera 3:14-18. Razafindralambo Andrinirina, Rakotonirainy Josie sy Randriamanana Toky ary Rakotoson Andrianasy Andriamanantena Rova no nanatanteraka ny vakiteny. Natao ny FFPM 205 : 4 « Fa teny mampisava » no notanterahina mialoha ny hafatra nentin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina.

TORITENY 
Niarahaba sy nankasitraka ny Fikambanan’ny zanaka am-pielezana ny Mpitandrina teny am-piandohana satria afaka mifanotrona sy mandray anjara amin’izao fanompoam-pivavahana izao.

Ny bokin’ny II Petera 3 : 14-18 no nitondrany ny hafatra.

Taratasy nalefa ho an’ny Jiosy sy ny Kristiana any am-pielezana ity taratasy ity. Ny antony dia ho fampaherezana azy ireo ny amin’ny fiainana misy, na mora na sarotra.

Tsy mora izany miaina ny Filazantsaran’i Kristy izany tamin’ny fotoan’andro. Eny fa na dia amin’izao fotoana izao aza.

Ny mijoro no vavolombelon’i Kristy eny an-dalana dia hita fa sarotra amin’izao fotoana izao, Eny fa na dia isika samy Kristiana aza. Zakaintsika daholo izany rehetra izany.

Misy zavatra 3 ampitaina eto :

Manaiky ny faharimpon’ny Tompo ny famonjena

Miresaka faharetana sy fiharetana izany. Rehefa mpanara-dia ny Tompo ianao dia tsy maintsy miharitra sy maharitra. Mandeha ny fotoana ary ao anatin’izany no mila fiharetana sy faharetana. Izany fotoana izany dia mety ho fohy, mety ho lava, nefa dia mila izay faharetana izay hatrany. Tsy isika no mamaritra izay fotoana izay fa Andriamanitra ihany.

Izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena, hoy ny Tompo. Mila manaiky ny faharimpon’Andriamanitra isika.

Ny fitandremana mba tsy hahatonga antsika ho voataonan’ny fahadisoan’ny ratsy fanahy

Miaina ny andro farany isika izao.  Maro dia maro tokoa ny ratsy mitranga ary satana dia mandrovi-tsihy mihitsy amintsika zanak’Andriamanitra.

Rehefa manao zavatra, hoy ny Mpitandrina, dia ataovy amin’ny fo, toy ny an’ny Tompo ; satana dia mitarika anao tsy hanao izay sitrapon’Andriamanitra. Betsaka ny endrik’izany etsy sy eroa.

Mila mitandrina isika manoloana ny fampianarana samihafa.

Tsy mora nefa ny mandray an’i Jesoa sy ny manaraka Azy. Eo indray dia ilaina ny faharetana sy fiharetana. Mila mitandrina mba tsy ho voataona.

Isika tsy mba naman’izay mihemotra, fa naman’izay mino amin’ny famonjena ny fanahy. Raha misy izany fihemorana izany dia tsy afaka ny ho faty intsony ny Tompo. Efa natolony ny ainy ho famonjena antsika. Mila mitodika ary mibebaka Aminy isika raha izany ary rehefa voavela ny heloka dia manana izay fiharetana izany.

Raha mbola mahatsiaro mibebaka isika dia mbola misy izay ny Fanahy Masina ao anatintsika.

Nanentana moa ny Mpitandrina fa raha manana fotoana ianao dia aza laniana amin’ny facebook fa mba hatokany ho an’ny Tompo mba hibanjinanao ny famonjena.

Mandiniha tena ny amin’ny toerana misy anao sy ny fifandraisanao amin’Andriamanitra.

Tohero ny ratsy, fa rehefa avy manohitra izany ianao dia tsy ho very fa hiaraka aminao hatrany ny Tompo.

Mba hahatonga antsika hitombo amin’ny fahasoavana sy ny fahalalana an’i Jesoa Kristy Tompontsika sy Mpamonjy antsika.

Maninona no tononina miaraka eto daholo « Jesoa, Kristy, Tompo, Mpamonjy » ?

Ny anton’izany dia ao anatin’ny fotoana farany isika ary mila antoka fa Andriamanitra marina, Ilay Zanaka no manatanteraka ny asa eto. Io ilay Zanak’Andriamantira.

Izany dia hanehoana fa ny fandresena rehetra dia ao amin’io Jesoa Kristy io.

Ny fahazotoanao mivavaka, na aiza na aiza misy anao dia mampitombo ny fahalalanao Azy eo amin’ny fiainanao. Rehefa tsy misy izany dia mihena ka tsy mitombo ny fahasoavana ao aminao.

Na ilay toerana efa nomanin’ny Tompo ho anao aza dia lavinao raha tsy manao izany ianao.

Maninona moa no amin’ity andro anio ity, izay alahadin’ny KPMS no itondrana izany hafatra izany, dia satria fantatra fa avy amin’ny ratsy no nahatonga izany aretina izany ka nananganana ity komity ity entina amim-bavaka, hiadiana amin’izany aretina ratsy izany.

Raha nosoratana ho an’ny zanaka am-pielezana izany hafatra izany taloha dia mbola mitombona ihany izany ankehitriny. Nilaza moa ny Mpitandrina fa rehefa lasa manambady dia tokony hitohy foana ny fahazotoana izay nananana fony mbola tato ka tsy tokony hovaina.

Sao hoe rehefa tsy ato Amparibe no mivavaka dia lasa malaina.

Tokony miezaka hatrany hanatona ny Tompo, tokony haharitra ny amin’ny asa fanompoana. Taomy ny fianakaviana raha toa misy malaindaina mba hanana izay faharetana izay.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA
« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefà be amin’ny asan’ny Tompo »

Razafimaharo Mamy, Biraom-piangonana, no namaky ny raharaha tsara ho fantatry ny Fiangonana

« Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro ; tsy an’ny alina na an’ny

maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka

hahonontena. »I Tesaloniana 5:5-6.

Amin’ny maha alahadim-bokatry ny  zanaka am-pielezana dia nanao teny fiarahabana azy ireo izy.
Raharaha  ivelany 

-Foibe FJKM-Departemanta Fiangonana : Manainga ny Synodamparitany sy ny Fitandremana manerana ny sahan’ny FJKM mba hanokatra sy hanohy ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy isam-pitandremana.

-SPAA 10-AFF9 Trano : ho fanohizana ny asa tanterahin’ny AFF 9 trano sy ny Fitandremana miara-miasa amin’ny Asa Fitoriana ny Filazantsara ankalamanjana, manaraka ny lalamby (Ankadimbahoaka-Isotry) sy fitsidihana an-tokantrano eny amin’ny manodidina, dia asaina ny mpino miaraka amin’ny AFF isam-pitandremana, ho tonga amin’ny fampiorenana sy fifampizarana amin’ny alarobia 30 novambra amin’ny 2ora 30 ao amin’ny FJKM atsimon’Imahamasina.

Raharaha anatiny
-Tontosa io alahady io ny fanokanana ireo fialofana vaovao, tsangambaton’ny faha 65 taona STKZO.

Taratasy avy amin’ny rafitra

-Biraon’ny Fiangonana : Antsoina ny Mpihevi-draharahan’ny Fiangonana (Diakona, Loholona ary solotenan’ny SSAA) ho tonga ny sabotsy 3 desambra amin’ny 8 ora maraina ao amin’ny Akany Rainimamonjy. Amin’io no hitondran’ny BFG sy ny Mpandinibola ny tatitry ny vola.

-KFM : Araka ny antso nataon’ny Mpitandrina dia entanina izay rehetra manam-pikasana

hiroso amin’ny fanambadiana miara-mizotra, Batisa faobe, ary katekomena zokiny mba

hanatona ny komity haka ireo dinidinika sy taratasy hofenoina amin’izany. Toy izany kioa ireo rehetra nohamasinina fanambadiana, nandray ny sakramentan’ny Batisa sy noraisina ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo nandritra ny fotoana niasan’ny Mpitandrina  Raharijaona

Solofonirina teto Amparibe.

-Ho an’ny zanaka am-pielezana : havaozina ny lisitr’ireo any Ampitan-dranomasina. Hisy solotenan’ny zanaka am-pielezana ao anatin’ny KFM, handray ny anarana sy ny adiresin’izy ireo.

Hafatry ny Mpitandrina
Nanao fanentanana mahakasika ny Mariazy miara-mizotra hotontosaina ny 29 janoary 2023 sy ny Batisa faobe tanterahina ny 12 febroary ny Mpitandrina, noho ny Jobily Fisotroan-drononony.
Miditra ny desambra 2022 ny katekomena zokiny ary raisina ho Mpandray ny alahadin’ny Pentekoty 2023.
Nanentana ny Mpitandrina ho an’ireo Mpandray mazoto hanao fandalinam-pinoana, hianatra SeFaLa.

Nanentana ihany koa izy ny amin’ny boky tononkalo nosoratan’ny zanaky ny Fiangonana, ny Mpitandrina Ramino Ny Ilo Jihy, izay hamidy eo an-tokotanim-piangonana.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Amin’ny maha Alahadin’ny zanaka am-pielezana dia nanao ny rakitra alitara ireo zanaka am-pielezana marobe, izay tonga nanatrika ny fotoana. Izany dia nataony ho fandraisana anjara amin’ny fikarakarana ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.

Novakiana avy eo ireo raki-pisaorana sy raki-boady.

Nisy mpianakavin’ny finoana nangataka vavaka mba hialan’ny asan’ny maizina mihatra aminy. Hiatrika fanadihadiana ka nangataka ny hitondrana azy amim-bavaka. Nisy nanao raki-pisaorana noho ny sakramentan’ny Batisa izay horaisina. Misy ny nanao raki-pisaorana noho ny fitahiana sy fahasoavana izay voarainy tamin’ny Tompo. Misy ny nahatratra ny tsingerinandro nahaterahana ary nisy ny nangata-bavaka ny amin’ny fiainany sy ny fianarany.

Ireo hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FF 26 : 2 « Jesosy rehereheko » ; FF 39 : 1 «  Faniriako ». Ho fanolorantena sy fanolorana ny rakitra dia natao ny hira FFPM 275 : 1, 2 : « Raisonao ry Tompo soa ».

ASA VAVOLOMBELONA

 • Ny Batisan’ny zaza Andrianaharison Aiko, Andrianaharison Aina, Robson Lucas, Robson Rubis ary Rabenatoandro Nomena.
 • Ny fanokanana ireo fanamiana vaovaon’ny mpikambana Sampana Tanora Kristiana Zokiny.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA
Nangatahina ny Tompo hampiomana ny olony hitsena Azy. Nentina amim-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny toby masina rehetra mijoro, ny akany fitaizana sy ny sekoly fanabeazana. Nentina amim-bavaka ny Foibe FJKM, ny Filoha mpiandraikitra foibe, ny Synodamparitany, ny Filoha, ny Birao, ny mpandraharana, ny sampana sy sampan’asa ary asa, indrindra ny asa fitantanana ny fananan’ny Fiangonana. Nentina amim-bavaka ny Kristiana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena sy ny Zanaka am-pielezana. Nentina amim-bavaka ireo Fiangonana miara-mandroso ary entina manokany ny Fitandremana Ambohipiara izay miara-manatrika eto ankehitriny. Nentina amim-bavaka ny ezaka hita maso izay hotanterahin’ny Fiangonana mba hotontosa soa aman-tsara ; ny komity manomana ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, ny Sampana sy sampan’asa ary asa eto Amparibe Famonjena indrindra ireo ao anatin’ny fankalazana. Nentiny amim-bavaka manokana ny STKZokiny izay nanolotra fananana tsangambato ho an’ny Fiangonana. Enga anie hiroborobo hatrany ny asan’izany sampana izany. Nivavaka ho an’ireo izay nanohy ny asa Sefala mba hazoto hatrany amin’ny firosoana lalina kokoa ny amin’ny fanompoana Anao. Mivavaka ho an’ireo sahirana, marary ary manan-manjo, ireo mpanompo nangata-bavaka manokana na ny manatrika eto izany na tsia. Nangata-bavaka manokana ho an’ireo nanao raki-pisaorana sy voady. Izay miatrika ny ady sarotra eo amin’ny fiarahamonina mba tsy hisaraka aminy Ianao. Ireo mpanompo izay nahatsapa fahasoavana mba hitohy hatrany ka tsy ho tapaka izany. Izay handray ny sakramentan’ny Batisa mba hahita fitia Aminao. Tsaroana izay tratry tsy ny fahasalamana mba ho sitrana soa aman-tsara. Izay nahatratra ny tsingerinandro mba hotahianao hatrany amin’ny androm-piainana iray manontolo. Nofaranana tamin’ny vavaka : Rainay Izay any an-danitra izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA
Nohiraina ny FFPM 643 : 1 « O ! mandrosoa mba ho tena mpandresy ».
Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano
Notohizana ny hira FFPM 643 : 3 « Mba matokia ny hery tsy hita ».
Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite Masina.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Ho fanomanam-panahy sy ho fanatrehana ary fanehoana mialoha ny famakiana ny Soratra Masina, dia nohiraina ny FFPM 447 : 1, 3 “ Ianao ry Kristy Tompo”. Natao ny vavaka, narahina ny hira A1 « Masina, Masina, Masina ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy ny vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 444 : 4 “ Ry Raiko feno antra » dia nivavaka, nangataka ny Fanahy Masina ny Mpitandrina : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetrentena. Natolotra ireo Diakona vehivavy tompon’anjara tsirairay ny mofo ary an’ny Diakona lehilahy ny kapoaka. Tao anatin’izany no nanaovana misesy ny hira FFPM 482 “ Jehovah ô, Ianao nandinika ahy ; FFPM 107 “ Maniry mafy aho ”; FFPM 261 “Ankehitrio no isehoanao“. Nony voazara tamin’ny Fiangonana ny mofo sy ny kapoaka, dia ny Diakona indray no notoloran’ny Mpitandrina. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana sy nisotro. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira FFPM 469 « Mamy, ry Jesoa ny Fitiavanao » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra, nandritra ny fanatanterahan’ny Fiangonana ny hira FFPM 465 ”Ry Jeso ô, ry Jeso”. Ny hira farany dia ny FF 47 : 1 “ Fiadanana ” nofaranana tamin’ny Amen.

Ny hafatry ny Mpitandrina tamin’ny Fandraisana dia ny Filipiana 4 : 9 “ Ataovy izay efa nianaranareo sy efa noraisinareo ary efa renareo sy efa hitanareo tamiKo; ary ho aminareo ny Andriamanitry ny fiadanana”.

Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite masina, dia nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

Teo am-piravana dia nanao ny lavantimbokatra notanterahin’ireo solotena avy any amin’ny Fitandremana Ambohipiara hanaovana ny tafotranom-piangonana.

IREO TOMPON’ANJARA
Nitendry ny orga : Ranaivoson Jacky – Harentsoa Rova
Nikirakira ny fafana: Rajaofetra Arielle

Nikirakira  ny fanamafisam-peo: Rabemananoro Jonathan
Naka sary sy soratra : Robel Hanitra

Alahady 20 Novambra 2022

ALAHADY 20 NOVAMBRA 2022
“ MIOMÀNA HANDRAY NY MPAMONJY ”
ALAHADY FAHA-XXIII MANARAKA NY TRINITE

ALAHADY NASIONALIN’NY SAMPANA MPANAZAVA SY TILY (SAMPATI)

IVON’NY HERINANDROM-BOKATRY NY SAMPATI FIVONDRONANA FAHAFOLO A « HERIN’NY FAMONJENA ”

“ Hetseho mafy ny herinao ” Nahoma 2 : 2e

Ny mpikambana ao amin’ny SAMPATI eto amin’ny fitandreman’ Amparibeno nandray anjara tamin’ny fitarihana, fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora, vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina, vakiteny, fanatazana ny rakitra faharoa sy nanao ny tatitry ny asa noho ny ivon’ny herinandrom-bokatr’izy ireo amin’ity taona 2022 ity ao anatin’ny fankalazany an’ Andriamanitra noho ny faha-60 taonany.

Andrianarimihamina James no nitarika. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny Tenin’Andriamanitra tamin’ny Fiangonana.

Fandaharana iombonana manerana ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) no narahina, litorjia endriny fahatelo.

739 no olona nanatrika ny fotoana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo am-pitsanganana ny Apokalypsy 15 : 3b-4. Niraina ny FFPM 6 « Avia miondreha ». Nisy vavaka fiderana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K3 Andriamahery Hanitra no nitarika izany.

Nisy fiarahabana sy vavaka.

Ny andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatra dia hoe : » Endrey ny hamamin’ny  Teninao, raha andramako ! Mihoatra noho ny tantely ato am-bavako aza ! «  Salamo 119 : 103.

Miasa mafy ny tantely, voafetra androm-pahavelomany. Mitety voninkazo izy ireo, mitady sakafo, tsy mba mipetra-potsiny, tsy tia mitoetra amin’ny toerana maloto, mitondra mamy ary manasoa ny olombelona satria azo atao sakafo sy fanafody ny tantely vokariny.

Andeha koa isika hanao toy izany : hiasa mafy ho an’ Andriamanitra. Mila mahafoy fotoana sy vola amam-karena isika manao ny asam-panompoana. Andeha isika hankamamy ny Teniny satria mahavelombolo ny fandraisana izany amin’ny alalan’ny fianarana Sekoly Alahady, fihainonaa ny Teniny, handeha lavitra hizara famonjena, hanasoa ny hafa, hanampy, hampahery amin’ny fitondrana am-bavaka.

Nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny FFPM 207 : 1 « Mamy ny Teninao » ary nisy vavaka. Nitohy ny fotoana.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Noredonina ny FFPM 176 : 1, 3 ,5 “ Avia Fanahy Masina ô! ”. Rabearinoro Harimino no nanao ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina sy namaky ny Testamenta Taloha raha Ranaivo Rahamefy Radon laina no namaky ny Testamenta Vaovao. Ny perikopa voalahatra dia : Deoteronomia 33 : 26-29 ; Jaona 4 : 39-45 ; I Tesaloniana 5 : 1-11. Natao ny hira FFPM 269 : 1, 2 “ He tianay ny monina eto ”. Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY (famintinana)

Ny I Tesaloniana 5 : 1-11 no andinin-tSoratra Masina nisintonana ny vatsim-panahy.

Ny perikopa dia miresaka ny fihavian’i Kristy indray. Voalaza fa ho avy fanindroany Izy. Tsy fantatra ny fahataperan’ny fotoana farany. Ambara hoe io no andron’ny Tompo, na fara andro (tsy afangaro amin’ny andro farany). Any amin’ny Testamenta Taloha dia andron’i Jehovah no ilazana izany : hamaly sy hitsara Izy, fotoana izay hisehoan’ny fahoriana sy fijaliana, toy ny fanehoana ny fahatezerany amin’izay tsy manaraka ny sitrapony.

Mizara telo ny hafatra eto :

 • Tampoka tsy ampoizina io fotoana io
 • Tsy tokony hatahotra izany ny mpino
 • Ny toky sy fanantenana eo anatrehan’izany
 • Tampoka tsy ampoizina io fotoana io

Tsy misy mahafantatra na ny anjelin’ny lanitra aza, na Jesoa Kristy aza, satria an’Andriamanitra io fotoana io.

Hoy i Paoly : “ Toy ny fihavian’ny mpangalatra amin’ny alina”, izany hoe tsy mampandre fa manapoka. Toy ny fandrika izany satria voasarona ao ny zavatra, tokony hisy fiambenana amin’ny alina tsy hiharan’ny loza sy atambo. Anarina sy ampitandremana isika mandre ny Filazantsara sao variana sy mbola mangataka andro.

“ Toy ny fahararian’ny vehivavy hiteraka ” : tombam-potoana no omen’ny mpitsabo ny mitondra vohoka, misy famantarana, tsy hoe miandry an’izay fa mety ho lasa aloha na aoriana.

Tsy ampoizina ny fahatongavan’ny Tompo ka miomàna handray Azy.

 

 • Tsy tokony hatahotra izany ny mpino

Ny mpianatra, ny olona mino dia zanaky ny mazava, tsy tratran’ny aizina, mazava aminy daholo ny fiainana, azy io fotoana io fa efa nandrasany ka rehefa tonga dia tsenainy. Raha toa isika matahotra izany dia misy tsy manjary ny fiainantsika, mihanahana, very amin’ny fiainan’izao tontolo izao. Miomana mandrakariva ny amin’izany isika.

Mody tambazan’i satana ianao dia variana, izay ilay fitaka tsy maintsy hiambenantsika. Vakio ao amin’ny Efesianina 6 : 10-18 : tsy misy irika hidiran’ny fahavalo, satria voaaro hatrany an-tampin-doha ka hatrany am-paladia.

Ny andron’ny Tompo na fara andro dia hanomezana valim-pitsarana, hijinjan’ny rehetra izay nafafiny tety ambanin’ny masoandro, hamaly ny fahavalony amin’ny fahatezerana Izy. Izay maditra dia ho any amin’ny farihy mirehitra afo fa ho an’ny mino handraisana ny valin’ny fiaretana vokatra tsara ho amin’ny fiainana mandrakizay.

 

 • Ny toky sy fanantenana eo anatrehan’izany

Efa miomana tokoa isika miandry.an’izany am-panahy sy fanantenana. Raha tena mpanara-dia Azy dia mitafy ny fiadian’Andriamanitra. Hiavaka tsara izay manaiky an’i Jesoa Kristy ho Tompony, tsy eo ambany fahatezeran’Andriamanitra satria mitazona ny finoana, natsangany ho zanany, isan’ny manana anjara ho amin’ny famonjena, faly, ravoravo, tretrika, hiditra amin’ny fahatanterahana, fahasambarana mandrakizay.

 

Aoka isika hifanohana, hifanampy hahatonga izany fiainana izany ho azontsika mino.

 

Ao amin’ny Deoteronomia 33 : 26-29 dia voalaza fa lehibe Andriamanitra, manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, manafaka antsika amin’ny fahoriana. Mitondra fitahiana sy fanambinana ho antsika Izy.

Ankamamio ny Teniny, aza misaraka amin’izany, maro ny fomba azo ihainoana izany : Baiboly efa misy mamaky dia henoina fotsiny, “ radio ”, “ applications ”, …

 

Ivom-bokatry ny SAMPATI izao. Aoka isika hifanohana, samy ho tafita amin’ny fiavian’ny andron’ny Tompo.

Toetsaina, toepo, toepanahy entin’ny SAMPATI mijoro :

 • tsy mifanary amin’ny sarotra fa mifanampy foana na avy aiza, na tsy manao fanamiana, hatrany amin’ny fianarana sy fiainana samihafa. Aza avela ho variana ny namanao. Torio ny Filazantsara ;
 • Mifanohana tsara rehefa hanao zavatra : avondrony mihitsy ny heriny manontolo hahalalan’ny olona azy, mba ho vita ny asa ka tsy ho menatra ny tomponandraikitra, fifanohanana azo tsapain-tanana, tsy manao kitoatoa ;
 • Sahy manao fanamby goavana : voasokajy anaty sampana mitaiza tanora sy ankizy ka tohanana. Mba ho tonga fianarana ho an’ny sampana velona eto anivon’ny fitandremana. Jereo ny vitsika kely fa mahavita zavatra, toy izany koa ny tantely. Ny SAMPATI dia manana andraikitra sy adidy.

 

Handray ny Mpamonjy isika, hiatrika ny Krismasy isika raha tsy mbola tonga ny Tompo. Mahaiza miomana.

Velomy tsara ny finoana sy fanantenana. Izay rehetra mampandroso dia raiso sy iaino.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amen.

Nisy feon-javamaneno fohy.

VAVAKA

Nisy vavaka setrin’ny toriteny sy fifonana. Niraina ny FFPM 460 : 1, 4 “ Ario ny tahotrao ”. Notolotry ny mpitarika ny Teny famelan-keloka ao amin’ny Asan’ny Apostoly 3 : 19a. Niraina ny FFPM 428 : 2 “ Reko izao, ry Tompo ”. Ho fanambaran’ny Fiangonana ny finoany dia niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahatelo. Nisy feon-javamaneno fohy ary nanao ny hira « Amorony mandrakizay » ny Sampana Tanora Kristiana (STK).

TATITRY NY SAMPANA

Ramialijaona Faniry no namaky ny tatitry ny asan’ny SAMPATI, narahin’ny famakiana ny hafatra avy amin’ny SAMPATI Foibe izany. Ny hira fanevan’ny faha-60 taona « Hetseho mafy ny herinao » no niarahan’ny beazina natao.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Razafimaharo Mamy no namaky ny raharaha tsara ho fantatry ny Fiangonana sy hentiny amim-bavaka ary hotanterahiny. Ny Romana 13 : 12 no nanombohany izany.

Entanina ny Fiangonana hisasa tanana sy hanao arovava orona noho ny fiakaran’ny tahan’ny olona voan’ny COVID.

Ireto avy ny fivoriambe faharoa mandritra ny herinandro :

 • alatsinainy 21 novambra 2022 amin’ny 6 ora hariva : Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF) ;
 • talata 22 novambra 2022 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro : Dorkasy ;
 • sabotsy 26 novambra 2022 amin’ny 9 ora maraina : Sampana Vokovoko Manga (SVM).

Ny Fiangonana miara-mandroso amintsika eny Ambohipiara dia tsy mbola mitafo, fahavaratra anefa ny andro. Mangataka tolotanana izy ireo, tafo 37 isa no tsy mbola ampy. Ho avy eto ny solontena avy amin-dry zareo amin’ny alahady 27 novambra 2022 hitondra vokatra hamidy, hisy valopy hozaraina. Samia miomana hanehoantsika fa tia asa iombonana isika.

 Ny tenin’ny mpitandrina

Fiarahabana sy fankasitrahana ary fankaherezana amin’ny asa no nanombohan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny fandraisam-pitenenany. Niarahaba, nirary soa, nitsodrano ny SAMPATI izy. Nisy fanentanana momba ny hetsika amin’ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, mba hisoratra anarana izay liana amin’ireto :

 • 29 janoary 2023 : mariazy miara-mizotra ;
 • 12 febroary 2023 : batisa faobe ;
 • Pentekositra 2023 : fanokanana Katekomena zokiny.

Amin’ny alahady 11 desambra 2022 amin’ny 2 ora sy 15 minitra ny fidirana fianarana ho an’ny katekomena vaovao.

Efa niditra koa ny mpianatra ao amin’ny Sekoly Fanomanana Laika na SEFALA, fiomanana ho mpitoriteny, mpiandry, katekista.

Hanome anarana ny efitry ny Fiangonana isika ka amin’ny fiheveran-draharaha volana desambra izany no hotapahina.

Tsy ho eto ny Mpitandrina ny 23 hatramin’ny 25 novambra 2022 fa handeha hitarika ny komity foibe FFP.

Nisaorana ny Gazety Taratry ny Famonjena nanolotra tsangambato « chapiteaux » hampiasan’ny Fiangonana.

Nitohy tamin’ny fanoloran-jaza ny fotoana.

FANOLORAN-JAZA

Nohirain’ny Fiangonana ny FFPM 248 : 1 “ Nitondra ny zaza ny reny tao Salema”.

Randrianandrasana Mamisoa Maharo Ny Fitia Ilohajanavalona no natolotry ny ray aman-dreniny.

RAKITRA SY FANOMEZANA

RazafindrabeJohn Bam no namaky ny fanomezana. Ny famakiana Salamo 5 : 12 no nanombohany izany.

Toy izao manaraka izao ny fisesin’ny hira nangatahina sy niraina : FF2 : 1 “ He manolo-tena ” ; FFPM 461 : 1 “ Aoka ho an’Andriamanitra ” ; FF 34 : 1 “ Tompo malala ô “ ; FFPM 638 : 2 “Ry Jesoa Mpamonjy malala” ; FFPM 432 : 3 “ Mandra-pihavin’ny Tompo ” ; FFPM 630 : 1 “ Ry Jesosy mba tantano ” ; FFPM 427 : 1 “ Ho vavolombelonao ” ; FF 10 : 1 “ Mivavaka aho satria ”.

Ireo nisaotra sy nangata-bavaka voatonona ireo dia : mandalo fitsapana ; nahazo fahasoavana ; nahatratra ny tsingerinanandro nahaterahany ; hiatrika raharaham-pitsarana ; hifindra fonenana sy miomana amin’ny fampakaram-bady ; notokanana ho mpandray ; voaaro tamin’ny loza.

Natolotra teo am-pitsanganana ny rakitra tamin’ny hira vavaka FFPM 512 : 5 “ He matoky aho, Tompo ”. Nisy feon-javamaneno fohy.

ASA VAVOLOMBELONA

Niraina ny FFPM 813 : 1 “ Tia zaza ” ary nandray ny sakramentan’ny batisa RABENANDRASANA Arivero SoaMiahy. Nisy feon-javamaneno.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitari-bavaka. Nisaotra izy noho ny asan’ny Fiangonana tontosa. Nentina amim-bavaka ny fiandrasana ny mpitory Teny sy ny akany fitaizana ary toby masina ; ny Foibe FJKM isan’ambaratongany, ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana ; ny kristiana rehetra eto amin’ny fitandremana sy any am-pielezana ; ny hetsiky ny komitin’ny fisotroan-dronono ; ny sampana sy sampanasa ary asa manao fankalazana amin’ity taona 2022 ity ; ny SAMPATI (birao, komity, mpikambana, tsangambato) ; ireo hiditra ao amin’ny SEFALA sy Katekomena. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ireo sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo, indrindra ireo nanao raki-pisaorana. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Niraina ny FFPM 635 : 1 “ Aina no fetra, ry Jesosy Tompo ”.  Novakiana ny tondrozotra 2022. Natolotra ny tsodrano. Ny andininy fahatelo amin’ny hira farany no natao nofaranana tamin’ny Amen hiraina. Notononina ny trinite. Nisy feon-javamaneno firavana. Nifarana tamin’ny 11 ora sy 44 minitra ny fotoana izay narahin’ny fivorian’ny ankatoky ny fandraisana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga  : Rabiazamaholy Hery Lanto sy Rajaofetra Anthonio (mpiofana ho mpitendry orga) ary mpikambana ao amin’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM)

Nikirakira fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira fanamafisam-peo : Harentsoa Rova sy Ramahery Yves

Naka sary : SAMPATI

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra

Alahady 13 Novambra 2022

ALAHADY 13 NOVAMBRA 2022
« MIOMANA HANDRAY NY MPAMONJY »
ALAHADY FAHA XXII MANARAKA NY TRINITE

ALAHADIN’NYFITANTANANA NY FANANANA FJKM – ALAHADY IVOM-BOKATRY NY GAZETIM-PIANGONANA – TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANOKALA- MANKALAZA AN’ANDRIAMANITRA NOHO NY FAHA 45 TAONANY

« Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay » Apokalypsy 1 : 19

Alahady mbola nanohizan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ny fandinihana ny lohahevitra fitaizam-panahy: «  Miomàna handray ny Mpamonjy» sy nitondrana amim-bavaka ny fitantanana ny fananana. Alahady natokan’ny Fitandremana ho Ivon’ny herinandrom-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranokala ary Ivon’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny fahatratrarany ny faha 45 taonany, izay nisafidianany ny tena faneva « Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay » Apokalypsy 1 :19.

Ny litorjia endriny faharoa no narahina. Ny Komitin’ny Gazety sy ny Tranokala no nisahana ny fanompoam-pivavahana.
Andrianilaina Six, Loholona, no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina eto Amparibe Famonjena,  no nitondra ny hafatry ny Tompo.

FANKALAZANA AN’ANDRIAMANITRA
Taorian’ny feon-java-maneno, dia nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika: « Ry Fiangonana malala, « Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo sy ny fitiavan’Andriamanitra ary ny firaisana amin’ny Fanahy Masina ». 2 Korintiana 13:14  ary nanolotra  ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. Niara-nanandratra Ilay Tsitoha ny mpianakavin’ny finoana, tamin’ny famakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 150 :1-6 : « Haleloia. Midera an’Andriamanitra eo amin’ny fitoerany masina. Midera Azy eo amin’ny habakabaky ny heriny. Midera Azy noho ny asany lehibe ; Midera Azy araka ny haben’ny voninahiny ; Midera Azy amin’ny fitsofana ny anjomara ; Midera Azy amin’ny valiha sy ny lokanga ; Midera Azy amin’ny aponga tapaka sy ny dihy ; Midera Azy amin’ny zava-maneno tendrena sy ny sodina ; Midera Azy amin’ny kipantsona maneno ; Midera Azy amin’ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an’i Jehovah. » Haleloia.Amen.
Natao ny hira FF 14 Jesoa apetraka Aminao.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

« Misaotra Anao izahay ry Andriamanitra Rainay ô, fa notaominao ka afaka nanatona Anao amim-pifaliana hihaino sy handray ny Teny fiainana atolotrao anay. Mangataka ny hiasan’ny Fanahinao amin’ny isam-batan’olona izahay mandritra izao fanompoam-pivavahana izao. Ho tsapanay anie fa te hanao zava-baovao aminay Ianao anio, ka hahazo hery sy hitombo finoana ary hazoto hiasa izahay noho ny fanatrehanao.

Misaotra Anao koa izahay noho izao fotoana natokan’ny Foibe FJKM izao hitrotroana amim-bavaka ny asan’ny Komity Fitantanana ny fananao. Ny Fanahinao Masina anie hitarika anay hitantana amim-pahamarinana sy amim-panetrentena ny fananao.

Endrey koa ny hafalianay Tompo ô, noho ny nitantananao ny asa fanaovan-gazety Taratry ny Famonjena ka nahatratraranay ny faha 45 taonany ankehitriny. Isaoranay sy iderainay Anao, Loharanon’ny asa izany, Tompo ô. Misaotra noho ny asa vita rehetra, dia tariho izahay amin’ny zavatra rehetra ataonay ho fanomezam-boninahitra ny Anaranao masina, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amin’ny anaran’i Jesoa. Amen.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA
Rakotozafy Holimalala, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 2 no nanatanteraka ny fotoana. Ny Teny araka ny Ohabolana 22 :9 « Izay anana maso miantra hotahiana, Satria anomezany ho an’ny malahelo ny haniny» no nentina nangalana ny fampianarana:
Nitomany i Miaro rehefa avy any am-pianarana satria nolazain’ny ankizy fa vary maloto ny vary gasy mena izay sakafony. Tsy vitan’izany fa mbola nakorain’ny namany izy raha nizara ny sakafony tamin’i Soa, ankizy sahirana tao an-dakilasy. Mazoto manome ny malahelo i Miaro ka voatahy. Ny vary mena izay zarainy amin’ny malahelo dia be otrikaina sy mahasalama, ka na dia kely aza sisa no hohanina aminy, dia ampy hiatrehana ny tontolo andro ny hery entiny. Isika no tananan’Andriamanitra ampiasainy manasoa ny hafa.
Rehefa vita izany tantara kely izany dia nisaorana ny Tompo noho ny fampianarany.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Nohiraina ny FF 6 :1,2 Ny Teninao

Razafinjato Kaya no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina :
Noho ny fahafahana mihaino sy mandinika ny Tenin’Andriamanitra dia natolotra Azy ny saotra sy dera ary ny haja. Nangatahina ny fitarihan’ny Fanahy Masina ho an’ny mpamaky sy ny mpitory ny Teny. Nangatahina ny Tompo hampangiana ny feo tsy avy Aminy ary hampitoetra ny Teniny any am-pon’ny tsirairay.

Ireto kosa ny perikopa voalahatra novakiana androany alahady : Ezekiela 34 :1-10; Lioka 19 : 1-10; Romana 13.11-14.

Robel Hanitra, Tonian’ny Tranokala, no namaky ny Testamenta Taloha.
Rafanomezantsoa Olivier kosa no namaky ny Testamenta Vaovao.
Ny FFPM 205:1-2-3 : Ny Teninao rehetra no nohiraina mialoha ny toriteny.

TORITENY 
Teo am-piandohana dia niarahaba sy nirary soa ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala ny Mpitandrina. Niompana tamin’ny fampitana sy fampahafantarana ny gazety ny hafatra.
Araka ny perikopa, ny bokin’i Ezekiela dia mampahafantatra fa misy mamiravira ny ondrin’Andriamanitra ; ny bokin’i Lioka kosa dia mampiseho ny fahalianan’i Zakaiosy amin’i Jesoa Kristy. Ary farany, ny voalaza ao amin’ny bokin’ny Romana dia manaitra antsika hifoha. Asan’ny Gazety avokoa ireo rehetra voalaza ireo. Miaro ny ondry tsy hampahorian’ny ratsy fanahy ny gazety, mamaly ny filan’ny Fiangonana izy ary manaitra ny rehetra.
Mizara telo ny fampianarana dia ny tanjon’ny gazety, ny mombamomba ny mpanoratra ary ny hoavin’ny gazety no namaranana azy.
Ny tanjon’ny Gazety
Ny voalohany dia mitaiza ny olona rehetra sy ny olona manontolo saina, sy vatana ary fanahy ny Taratry ny Famonjena. Afaka manjifa ny gazetintsika ny olona rehetra na Kristiana izy na tsia.
Ny tanjony gazety manaraka dia ny fanabeazana ny vahoakan’Andriamanitra ho lalim-paka sy mitohy. Ity faharoa ity moa dia mirona any amin’ny fitaizam-panahy.
Anisan’ny tanjona kendren’ny Gazety TaFa ihany koa ny fankafizan’ny mpianakavin’ny finoana  ny maha Mpiangona eto amin’ny Fitandremana Amparibe  Famonjena azy.
Tanjona apetraky ny gazety ihany koa ny hahafahan’ny tsirairay manaraka tsy tapaka ny fiainan’ny Fiangonana. Ankehitriny, na ireo zanaka am-pielezana hatrany ampitan-dranomasina aza dia afaka manaraka ny fiainan’ny Fitandremana Amparibe Famonjena.
Farany, ny Gazety TaFa dia mampatsiahy antsika fa FJKM isika Fiangonana Protestanta Réformé ary Calviniste.

Ny mpanoratra
Eto am-piandohana dia tsara ny mampahafantatra fa mila mpandimby ny mpanoratra.
Miisa folo ireo fepetra tokony hananan’ny mpanoratra
Voalohany tsara raha mahalala ny fototra ijoroan’ny Fiangonana izy.
Mila mahafehy tsara ny fiainan’ny Fiangonana,
Takina ny fahalalana  ny Teolojia fototry ny Fiangonana.
Ilaina ny fahafantaran’izy ireo ny zavatra ilaina sy mahaliana ny vahoakan’Andriamanitra.
Ny fitiavana mampandroso ny Fiangonana amin’ny lafiny maro dia tena zava-dehibe satria sady mampiorina finoana no mahasoa ny mpiara-mivavaka.
Ny fahazotoana mianatra sy manovo fahalalana dia mampitombo sy mampivelatra.
Zava-dehibe ho an’ny mpanoratra ny fitiavana sy fahaizana mizara.
Ny fahaizana mampiteny sy mamintina ny zavatra ambara dia misarika ny fahalinan’ny mpamaky. Ny mpanoratra dia manitsy ireo hevitra sy fironana rehetra avy any ivelan’ny Fiangonana (Apologie). Mila mahay manitsy ireo hevi-diso miforona ao anatin’ny Fiangonana ihany koa ny mpanoratra.
Ny hoavin’ny Gazety
Ny gazetintsika dia miezaka amin’ny lafiny rehetra. Ampiasainy ny fitaovana mendrika ny vanim-potoana ankehitriny hahafahany mikirakira ireo vaovao sy mampita izany. Ireo mpikirakira ny gazety dia misitraka fiofanana homen’ireo olona matihanina.
Harena sarobidy no raiketin’ny Gazety Taratry ny Famonjena.
« Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatrizay. » Amen.

Taorian’ny toriteny dia nanatanteraka ny anjara hiran’ny Sampana Taninketsa.
Ho setrin’ny toriteny dia nanao vavaka ny mpitarika:
Rehefa vita ny vavaka dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana Nikeana ho fampitomboana ny finoana sy firaisana amin’ny mpino rehetra manerantany.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA :
Natomboka tamin’ny fiarahabana ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala ny fotoana.
Taratasy avy any ivelany :
-19 novambra: Fihaonamben’ny FDL Synodamparitany Antananarivo andrefana
-26-27 novambra: Fiofanana tafika masina
-20 novambra: Fanasana avy amin’ny SAMPATI Andavamamba mikarakara rindran-kira.
-13 novambra: Fihaonambe FDL Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina. Fiaraha-mivavaka ao amin’ny Katedraly Analakely.
-18 novambra : Fanokanana ho Mpitandrina an-dRakotobe Andry Harimalala sy ny ankohonany.
Raharaha anatiny
– 14- 20 novambra : Herinandron’ny SAMPATI. Ny alahady faha 14 no ivom-bokatra.

-Hankalaza ny faha 160 taonany ny Sampana Sekoly Amparibe Famonjena. Hanomana Fety Krismasy miavaka izy ireo, izay hanentanana ny fandraisan’ny mpianatra sy sakaizan’ny Sekoly alahady anjara.
-Nisy ny fiantsoana fanambadiana.

HAFATRY NY MPITANDRINA
Nanao fanentanana mahakasika ny Mariazy miara-mizotra tontosaina ny 29 janoary 2023 sy ny Batisa faobe tanterahina ny 12 febroary ny Mpitandrina, ao anatin’ny fandaharana « Jobily fisotroan-drononon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady »
Nambara fa miditra ny desambra 2022 ny Katekomena zokiny ary raisina Mpandray ny alahadin’ny Pentekoty 2023.
Nanentana ny Mpitandrina ho an’ireo Mpandray mazoto hanao fandalinam-pinoana hianatra SeFaLa.

RAKITRA SY FANOMEZANA
Hira: FF12:1 Am-pelantenanao ry Raiko; FFPM 32:1 Aza havela hahalala; FFPM 146 :3 Anao ny dera; FFPM 731 :4 Enga anie ka homba anao Jesoa.
Raki-pisaorana sy voady Masina : Fangatahana fahasalamana ho an’ny zanaka ; Vavaka ho an’ny zaza hatao Batisa ; Fisaorana noho ny soa azo ;Fisaorana noho ny fahafahana fanadinana sy fanohizana fianarana eny amin’ny anjerimanontolo ; Fisaorana noho ny fahavitan’ny fianarana ; Fangataham-bavaka ho an’ny fianarana ; Fangataham-bavaka ho an’ny hoavy ; Fangataham-bavaka ho an’ny asa, ny fianarana, ny fianakaviana. ; Fisaorana noho ny tsingerinandro nahaterahana.

FANOLORANA NY RAKITRA
Ho fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra dia natao ny hira : Ry Tompon’ny harena ô.

ASA VAVOLOMBELONA

Anankiroa ny Asa vavolombelona dia :

 • Ny Batisan’ny zaza Razafimandimby David James.
 • Ny fanokanana ireo Trano heva roa na « chapiteaux », Tsangambaton’ny faha 45 taona,  atolotry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala hiasan’ny Fiangonana izay notanterahana taorian’ny fanompoam-pivavahana, mialohan’ny Asa sy Fampaherezana

TATITRY NY GAZETY TARATRY NY FAMONJENA SY NY TRANOKALA
Nanana vahiny isika dia ny solotenan’ny AFIFAB, ny solotenan’ny Gazety Tsimihatsaka Vaovao, ny solotenan’ny Gazety Tady ary ny solotenan’ny Radio Fahazavana.
Rakotoseheno Solofo, Tonian’ny Gazety Taratry ny Famonjena, no nandrindra ny fandraisam-pitenenana ka natombony tamin’ny teny fisaorana ny lahateny. Nisaorany ny fanotronan’ireo vahiny, ny mpikirakira ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala, ny mpanohana, ny mpanjifa, ny Mpitandrina ary ny mpianakavin’ny finoana rehetra.
Narahin’ny tononkalon-dRamatoa Ramino Vololona izany, ary nofaranana tamin’ny fandraisam-pitenenan’ny solotenan’ny AFIFAB.
Ny hira Haleloia (an’i Haendel) no niarahana niredona tamin’ny Fiangonana manontolo. 
Vavaka : Taorian’ny hira dia nentina amim-bavaka ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranokala ka nisaorana ny Tompo noho ny 45 taona niasana. Nentina amim-bavaka ny mpikambana rehetra ao anatiny. Nangatahina ny Fanahy Masina hitarika azy ireo hahatonga ny asa hitaiza sy hanabe ny tena, saina sy fanahy. Napetraka tamin’Andriamanitra ny hoaviny. Nangatahina ny Tompo mba hampitombo ny fanomezam-pahasoavana ho an’ireo mpikambana hahafahan’ny Fiangonana misitraka ny soa azo avy amin’ny gazety.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA
Nangatahina ny Tompo hampiomana ny olony hitsena Azy. Nentina amim-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny toby masina rehetra mijoro, ny akany fitaizana sy ny sekoly fanabeazana. Nentina amim-bavaka ny Foibe FJKM, ny sampana sy sampan’asa ary asa, indrindra ny asa fitantanana ny fananan’ny Fiangonana. Nentina amim-bavaka ny Kristiana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena sy ny Zanaka am-pielezana. Nentina amim-bavaka ireo Komity manomana ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, ny Sampana sy sampan’asa ary asa eto Amparibe Famonjena, indrindra ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala. Nentina amim-bavaka ny zaza vao vita Batisa, ny mpanompon’Andriamanitra maniry hianatra SeFaLa, Nentina amim-bavaka ireo sahirana, ny tsy salama, ny manan-manjo. Nentina amim-bavaka ireo manana hataka manokana sy ireo rehetra nanatanteraka ny raki-pisaorana sy nanao voady masina. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA
Nohiraina ny FF 24:1 Mahereza ny Tompo momba anao.
Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano
Notohizana ny hira FF24.
Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina.

Tao an-tokotanim-piangonana no efa nivelatra ny trano heva, Tsangambaton’ny faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy Tranokala, ary notapahana ny kofehy ho fanamarihana ny fanokanana. Manarak’izany dia nisy ireo takelaka afaka nahitana ny tantaran’ny Gazety Taratry ny Famonjena nandritra izay 45 taona izay. Rehefa dia nozarana ny mamy (koba) ny mpiankavin’ny finoana tsirairay izay nanatrika ny fotoana.

ASA SY FAMPAHEREZANA
Hira notanterahina nandritra ny asa sy fampaherezana : FFPM 12 Jehovah o, deraina Ianao ; FFPM 176 Avia Fanahy Masina o ! FFPM 354 Ny Mpamonjy no mitady ; FFPM 316 Maizina ny firenena.

HAFATRA : Ny Asan’ny Apostoly 16 :30-31  «Ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy  dia hoy izy : Tompoko, inona no mety hataoko, mba hovonjena aho ? Dia hoy izy roa lahy : Minoa an’i Jesoa Tompo dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao » no nangalana izany ho an’ny mpianakavin’ny finoana. Teo am-pamaranana dia ny Teny manao hoe : «Ny sampana rehetra izay mamoa dia karakaraina hamoa bebe kokoa» no hafatra natolotry ny Mpitandrina.
Nohiraina teo am-pamaranana ny asa sy fampaherezana ny FFPM 336 :1 Ampodio izahay, Jehovah no natao.

Taorian’ny fanompoam-pivavahana dia nisy fizarana koba nataon’ny Gazety Taratry ny Famonjena ho an’ny mpianakavin’ny Tompo.

IREO TOMPON’ANJARA
Nitendry ny orga : Rajaofetra Phillipe sy Raharinoa Fenitra ary Rajaofetra Antonio (Mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira ny fafana: Raharijaona Nirina
Nikirakira  ny fanamafisam-peo: Ramahery Yves sy Harentsoa Rova
Naka sary: Rakotondramboa Andry
Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky.