Alahady 06 Jona 2021

ALAHADY 06 JONA 2021

Alahady voalohany amin’ny volana
Alahady nandraisana ny Fanasan’ny Tompo

"Anorenana ny maha kristiana ny finoana”

Izany indray ny Havana no teny fitaizam-panahy ho antsika mandritra izao volana jona izao .
Ny fanompoam-pivavahana tamin’ny 08 ora maraina no nanaovana ny tatitra.
Ramilison Diamondra, Mpitandrina miana-draharaha, no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina eto an-toerana, no nitondra ny hafatry ny Tompo.
Razafindrabe Mamy Bam, Biraom-piangonana, no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny.
Razanajatovo Ravakiniony, Diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Asa vavolombelona kosa no nanao ny vakiteny.

Ny Genesisy toko faha 7, no Tenin’Andriamanitra nakana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany kosa no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

FIARAHABANA APOSTOLIKA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana ary ny fiarahabana apostolika dia niroso tamin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ny Fiangonana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

ovakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 95:1-7a: “Avia, aoka isika hihoby ho an’i Jehovah. Aoka isika hanao feo fifaliana ho an’ny vatolampy famonjena antsika. Aoka hankeo anatrehany amin’ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho Azy amin’ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jehovah. Ary Mpanjaka lehibe ambonin’ny andriamanitra rehetra Izy. Eo an-tanany ny fitoerana lalina amin’ny tany. Ary Azy ny tendrombohitra avo. Azy ny ranomasina fa Izy no nanao azy. Ary ny tany maina dia noforonin’ny tanany. Avia ka aoka hiondrika sy hiankohoka isika. Aoka isika handohalika eo anatrehan’i Jehovah. Mpanao antsika. Fa Izy no Andriamanintsika. Ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika”.
Natao ny hira FFPM 7:1-2-3 “Misaora an’Andriamanitra”.
Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana, noho ny fitarihan’Andriamanitra. Faly sy ravo, ary misaotra sy midera ny anaran’Andriamanitra be fitiavana sy be voninahitra satria na nahomby na nahery na koa solafaka dia teo foana Andriamanitra. Misaotra an’Andriamanitra ihany koa noho ny famindrampony sy ny fisokafan’ny trano fiangonana. Misaotra amin’ireo zava-baovao atolotr’Andriamanitra.
Hira FFPM 465: “Ry Jeso o, ry Jeso”.

VAVAKA FIFONANA SY FAMELAN-KELOKA

Noredonina ny hira FFPM 403: “Ry Jeso Tompo tsara o”, taorian’ny vavaka fifonana sy ny vavaka mangina izay narahan’ny feon-javamaneno fohy.
Taorian’ny Teny famelan-keloka dia niarahana nohiraina ny FFPM 517 “Ny alina ho lasa”, and.faha 3. Notononin’ny Fiangonana niaraka ny fanekem-pinoana Apostolika narahana feon-javamaneno fohy.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Zoky Jocelyn RABEARINORO , Mpampianatra sekoly alahady , no nitondra ny fotoana natokana ho an’ny ankizy sy ny tanora.
Ny Salamo 119:9 “Inona no hiarovan’ny zatovo ny lalan-kalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao”, no nanatsoahana ny lesona.

Eo amin’ny fahatanorana no tena hisian’ny fakampanahy, mety handoto ny lalana alehantsika. Mila fitandremana isika.

Tantaran’i Jesoa Kristy izay nalain’ny devoly fanahy no nentina nangalana ny hafatra ao amin’ny boky Matio 4:11. 

Mila manana ny Tenin’Andriamanitra isika hoentina miady amin’ny satana isaky ny misy zavatra miseho, satria hovoaloton’i satana ny lalana alehantsika. Nandritra izay fotoana tsy nianarana izay ihany koa dia nisy ny hakamoana teo amintsika mpianatra.

Fampiharana: ankehitriny, ny vaksiny no malaza indrindra. Ao ireo manaiky ao ihany koa ireo tsy manaiky. Misy ny fizarazaran-kevitra maro. Ho fanamafisantsika izany dia hiarahana mamaky ny I Tes.5:21 “Fantaro ny zavatra rehetra, Hazony mafy izay tsara”.

Taorian’ny hafatra sy ny vavaka dia nohirain’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny hira FFPM 786 “Ny Teninao Jehovah”, and. faha 4.

VAOVAOM-PIANGONANA

Novakina ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I Kor. 3:17b ho fanombohana ny filazan-draharaha.Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana Razafimaharo Mamy no nanatanteraka izany.

 • Oniversite FJKM Ravelojaona: miverena ny fianarana ny alatsinainy 07 jona 2021

 • Miverina misokatra ny trano fiangonana. Hamafisina hatrany ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Satria mbola voafetra ny isan’ny olona afaka miara-manatrika ny fanompoam-pivavahana ny alahady maraina, dia natao mitovy endrika amin’izany ny fanompoam-pivavahana zoma hariva, ka haroso ho amin’ny 5 ny fanombohan’ny fotoana: Alahady @ 08 ora maraina & Zoma @ 05 ora hariva

Fiarahabana sy hafatra ireo nanana tsingerintaona teraka vola martsa, aprily, mey, izay hita ao amin’ny Deo. 28:8: “Handidy ny fitahiany ho aminao Jehovah amin’ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon’ny tananao, ka hitahy anao Izy any amin’ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrao anao”.
Nisy ny vavaka ho fangataham-pitahiana ho an’ireo nanana tsingerintaona.
Ny Biraom-piangonana Ranaivoson Jacky no namaky ny voady sy ny raki-pisaorana. Nohiraina ny hira FFPM 625 “Mpamonjy soa malala o”, and. faha 5.
Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 576:2:”Ry Sakaizan’ny mpanota”, and. faha 2.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Fiarahabana sy hafatra ireo nanana tsingerintaona teraka vola martsa, aprily, mey, izay hita ao amin’ny Deo. 28:8: “Handidy ny fitahiany ho aminao Jehovah amin’ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon’ny tananao, ka hitahy anao Izy any amin’ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrao anao”.
Nisy ny vavaka ho fangataham-pitahiana ho an’ireo nanana tsingerintaona.

Ny Biraom-piangonana Ranaivoson Jacky no namaky ny voady sy ny raki-pisaorana. Nohiraina ny hira FFPM 625 “Mpamonjy soa malala o”, and. faha 5. Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 576:2:”Ry Sakaizan’ny mpanota”, and. faha 2.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Hira FFPM 183:1-3 no nohiraina mialoha ny vakiteny Soratra masina.
Araka ny Perikopa androany, nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny ny Mpanolotsainam-piangonana Razafindrabe Mamy Bam. Namaky ny Soratra Masina, Ravakiniony Razanajatovo, Diakona, ka ny Genesisy 7:1-5, Marka 11:20-24, Galatiana 2:11-21 izany.

Natao ny hira FFPM 748 “Havaozy, Tompo o!” and. faha 3

TORITENY (Fintina)

Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Mianatra sy mifampahery

Ny andinin-tSoratra Masina nanatsoahana ny hafatra dia tao amin’ny Genesisy toko faha 7, izay manambara ny tantaran’i Noa sy Eroka. Olona roa niara-nandeha tamin’Andriamanitra ary olona roa marina teo anatrehan’Andriamanitra sy nanana ny finoany ihany koa.

Araka izany finoana nananany izany dia mitaky ny fanekena an’Andriamanitra.

Izany fanekena izany anefa dia mila:

 • Manaiky ny Tenin’Andriamanitra, manaja tanteraka amin’ny fo ary manaraka ny toromarika sy ny torohevitra rehetra. Ny finoana lehibe miaraka amin’Andriamanitra no hanorenana ny maha kristiana. Izany finoana izany koa dia hiainana ao anatin’ny vavaka. Notsoahana tao anatin’ny mpianatry ny Tompo ny teny hoe Kristiana sy ny nanomezana voalohany ny anarana hoe Kristiana.

 • Manoa ny Tenin’Andriamanitra: izany hoe tsara fifandraisana amin’Andriamanitra. Matanjaka ny olona tsara fifandraisana amin’Andriamanitra. Matoky izay Teny lazain’Andriamanitra na mandalo zava-tsarotra aza. Ny olona mino sy manoa an’Andriamanitra dia mampiseho fa matanjaka eo amin’ny fiarahamonina.Taorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena.

VAVAKA FANGATAHANA

Nataon’ny Mpitandrina miana-draharaha Ramilison Diamondra ny vavaka fangatahana izay nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo niarahana tamin’ny Fiangonana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Taorian’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo dia notononina ny tondrozotra 2020 ary natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano.
NY TOMPON’ANJARA

Nandray ny Soratra : RAOLIARIZAKA Bakoly

Nitendry Orga : RAJAOFETRA John Philippe

Naka sary : RABEMANANORO Jonathan

Nikirakira ny fafana : RANDRIAMASIMANANA Andrinavalona

Nikirakira ny fanamafisam-peo : RAKOTOVOLOLONA Lova

Alahady 30 Mey 2021

ALAHADY 30 MEY 2021

“MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA”

ALAHADIN’NY TRINITE

Alahadin’ny Fikambanan’ny Diakona sy Loholona (FDL)

Alahady Fetin’ny reny

Ny horonan-tsary notontosaina ho fiaraha-miombona an-tokantrano izao taterina eto izao, izay nozaraina tao amin’ny vondrona Facebook “Mpiangona @ Amparibe Famonjena” , satria tsy mbola misy fotoam-bavaka azon’ny Fiangonana atrehina mivantana ao an-tranon’Andriamanitra.

Ny mpiomana ho Mpitandrina, RATSIMBA ANDRIAMILANDY Liantsoa, ao amin’ny Faculté de Théologie no nitarika ny fotoana, raha ny Mpitandrina miana-raharaha RAMILISON Diamondra no nitory ny Teny. Ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena no nitarika hira. Ny litorjia endriny voalohany no narahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana ary ny fiarahabana apostolika dia ny SAL. 113 no niarahana namaky teo am-pitsanganana, izay manao hoe: « Haleloia. Miderà, ianareo mpanompon’i Jehovah, miderà ny anaran’i Jehovah. Isaorana anie ny anaran’i Jehovah hatramin’izao ka ho mandrakizay. Hatramin’ny fiposahan’ny masoandro ka hatramin’ny filentehany no hoderaina anie ny anaran’i Jehovah. Avo ambonin’ny jentilisa Jehovah ; ambonin’ny lanitra ny voninahiny. Iza no tahaka an’i Jehovah Andriamanitsika, Izay mipetraka any amin’ny avo, nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny ety an-tany ? Manangana ny malahelo hiala amin’ny vovoka Izy ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin’ny zezika, mba hametraka azy ho naman’ny mpanapaka ny olony. Mampitoetra tsara ny momba Izy, fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Haleloia ». Ny hira FFPM 197: 1; 3;4 “ HALELOIA DERAINA ANDRIAMANITRAY ” no nanaraka izany ary vavaka fisaorana. Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra araka ny I KOR. 6 : 19 ; I TAN. 22 : 19a ; JOS. 23 : 11 manao hoe : « Ahoana àry ? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin’ny Fanahy Masina, Izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin’ Andriamanitra ? ka tsy tompon’ny tenanareo ianareo. Fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalazà an’Andriamanitra amin’ny tenanareo… Koa ankehitriny ampitadiavo an’i Jehovah Andriamanitrareo ny fonareo sy ny fanahinareo… Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tia an’i Jehovah Andriamanitrareo » Amena. Natao ny hira FFPM 242: 3; 4 “MISAOTRA ANAO IZAHAY, RY RAY” dia nisy vavaka fifonana. Nohiraina ny FFPM 437: 3 “RY JESOA KRISTY TOMPO”. Nisy ny Teny famelan-keloka nomena ny Fiangonana teo am-pitsanganana manao hoe : « Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin’ny zanaka naloaky ny kibony ? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao … Satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan’Andriamanitra… dia Izaho efa nihaino… Indray mipi-maso monja no nahafoizako anao. Fa amin’ny indrafo lehibe kosa no ampodiako anao. Tamin’ny firehetan’ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mipi-maso monja. Fa amin’ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah Mpanavotra anao » (ISA. 49 : 15 ; II MPA. 22 : 19a; e ; ISA. 54 : 7-8). Nohiraina ny FFPM 547 : 3 “ RY JESOA MASOANDRONAY Ô! Notononina ny fanekem-pinoana apostolika (laharana I). Nisy vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy taorian’izany.

FANATITRA

Rehefa izay dia notatazana ny rakitra. Nampahatsiahivina ny fanentanana mba hanao izany ny isan-tokantrano ka hanatitra izany rehefa misokatra ny trano fiangonana. Ny hira FFPM 181: 1-2 “FANAHY MPANAZAVA”no notanterahina nandritra izany. Nisy vavaka fanavaozana fanoloran-tena natao teo am-pitsanganana.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 181 : 3 “ FANAHY MPANAZAVA”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Loholona RABAKO Ralambonirina Jean-Jacques sy namaky ny EKS. 31: 1-5, raha ny Diakona RANDRIAMASIMANANA Hanta no nanohy ny vakiteny araka ny ao amin’ny LIO. 10: 17-24; I JAO. 3 : 18-20. Natao teo am-pitsanganana ny hira FF 46: 1 “MBA TANTANONAO, RY RAIKO”. Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Mifandray avokoa ny perikopa voalahatra anio: ny fahombiazana avy amin’ny Fanahy Masina ao anatin’ny olona manatanteraka asa.

 • Ny Eksodosy dia milaza ny Fanahy hahazoana talenta sy fahaiza-manao araka ny fandaminan’Andriamanitra, ary ny iraka nampanaovin’ny Tompo an’i Mosesy. Eto dia ao anaty fandrafetana ny tabernakely (fanaka). Ny tokony hatao mba hikaliana ilay endrika tadiavina: ny Fanahin’Andriamanitra izay nomena irery ihany no afaka hamantatra sy hanatanteraka ny asa. I Bezalila no nomena fahendrena sy fahiratan-tsaina ary fahalalana.
 • Ny ao amin’ny Lioka kosa dia manambara fa hananana fahefana ny Fanahy. Rehefa niverina nitory ny Filazantsara nanirahan’ny Tompo azy ny mpianany, dia nilaza tamin’i Jesoa ny fahatsapany hoe nisy fandrosoana ny asa nataony toy ny fandroahana demonia. Ny fahaizana maka lesona tamin’ny iraka nampanaovina azy ireo, no nahatonga ny fahombiazana. Fa ambonin’izany ny Fanahin’i Jesoa, izay avy amin’Andriamanitra ihany, izay fahefana faran-tampony ka resy ny fahavalo.
 • Ao amin’ny I Jaona 3: 18-20 indray no ahitana ny Fanahy ho amin’ny fitiavana ny asa. Mamaritra zava-dehibe roa momba ny Fitiavana, ny fanambarana fanentanana mba tsy ho tia amin’ny teny na lela fa amin’ny asa sy ny marina. Rehefa mahatsapa ny olona iray, fa tonga sy misongadina ao anatiny ny Fanahin’ny fitiavana, dia afaka hiasa am-pitiavana sy fahamarinana izy ary handresy lahatra fa tena kristiana izy amin’ny fiainany manontolo.

Ireo fanazavana ireo dia mamehy ny olona manontolo. Hita ao ny momba ny fanahy (Fanahin’ny fahefana nomena ny mpianatra), ny saina sy ny fo (fandehanana amin’ny fitiavana), ny vatana (fananana talenta vaovao hoentina miasa). Hampiorina tsara antsika amin’ny finoana izany hahafahana mihavao hatrany hatrany noho ny asan’ny Fanahy Masina. Ny maha olona antsika manontolo no aoka ho voakasiky ny Tenin’Andriamanitra.

Mba hanaovan’ny Fiangonana dingana àry dia ireto no hafatra omena:

 • Velomy ny talenta ao anatinao amin’ny alalan’ny Fanahy Masina

Rehefa miantso olona ny Tompo hanao ny asany, dia omeny miaraka amin’izany koa izay rehetra ilaina, hahafahana manao ny asa fanompoana. Mety hanana faniriana tsara isika fa ny fahaiza-manao no mety tsy misy na tsy ampy. Azo atao ny mifehy zavatra maro avy amin’ny asan’ny Fanahy Masina satria io Fanahy io ihany no hany manome fahendrena sy fahiratan-tsaina. Ny vokatra ho antsika izay mandray ny Fanahy dia tsara fitomboana sy fiovan’ny fari-piainana. Noho izao andro natokana ho an’ny reny izao dia entanina izy ireo amin’ny fahaiza-manao ao an-tokantrano toy ny fikarakarana sakafo, fanjairana… Atony ny Tompo, angataho Aminy izany Fanahy izany. Ho an’ny raim-pianakaviana sy zanaka izay manomana fanomezana ho an’ny reny, omeo lanja ny fanaovana asa tanana. Banjino i Jesoa Kristy izay afaka manampy antsika, miantehera Aminy sy ny Fanahy Masina omeny, hahatonga antsika ho matihanina sy hamokatra ho an’Andriamanitra.

 

 • Ampiasao ny fahefana omen’ny Fanahy Masina hampiorina anao

Ny fanaovana ny asa amin’ny finoana no handraisana ny Fanahin’ Andriamanitra, ka hanehoany asa lehibe eo amin’ny olona. Ny famantarana sy ny fahagagana rehetra eo amin’ny fitoriana ny Filazantsara, dia tsy avy amin’ny asan’olombelona, fa avy amin’ny asan’ny Fanahy Masina; isika no fitaovana. Mitondra fanafahana ho an’ny olona izany ny Fanahy Masina, amin’ny asan’ny ratsy rehetra izay mamatotra ka tokony hibebahana. Raiso sy ampiasao ny herin’ny Fanahy Masina mba hahazoana fifaliana sy fahasambarana. Tsy io fahombiazana io no tadiavin’ny Tompo mialoha, fa ny fibebahantsika hahatongavantsika ho mponin’ny lanitra. Ny fifaliana laharam-pahamehana tian’i Jesoa hitoetra, dia isika manao ny asa no voavonjy, avy eo vao manaraka ny fifaliana, izay mitaona ho amin’ny fiderana ao anatin’ny fahamasinana. I Jesoa Kristy dia nifaly noho ny asan’ny Fanahy Masina tao amin’ny mpianatra. Sambatra ireto farany satria nahita ny zava-miafina momba an’Andriamanitra ao amin’ny asan’ny Fanahy Masina, izay tsy naseho ny olona hafa nandritra ny taona maro nefa nampahitana azy ireo. Raha toa isika ka mahatsiaro fangirifiriana amin’ny fanaovana ny asan’ny Tompo, dia mahazo mahatoky isika ny fahitana ny asam-pamonjena tsapain-tanana. Tsy afaka mandray fifaliana anefa isika, raha tsy manana fo feno fanetren-tena toy ny zaza, handraisana ilay fahefana lehibe omeny antsika. Andriamanitra tokana miseho amin’ny “Olona” telo ao amin’ny Trinite: Andriamanitra Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Mifandray sy mifameno ireo sady feno Fitiavana antsika olombelona. Isika zanany no atao fitaovana, handray sy hampiasa ny fahefan’ny Fanahy Masina, hanomezam-boninahitra ny asan’Andriamanitra hamonjena ny hafa.

 

 • Hatsarao ny fanaovana ny asan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina

Ny asa ataon’ny kristiana no itarafana ny maha kristiana azy, mampiavaka azy: tena miasa marina manahaka an’i Jesoa Kristy, izay marina. Tsy miresaka ihany, fa tena mitia olona tanteraka, manome izay fanampiana amin’ny hetsika rehetra izay tanterahina, mizara fiainana. Ho an’ny Diakona sy Loholona ao anatin’izao alahady natokana ho azy ireo izao, miasà amin’ny fitiavana sy amin’ny marina. Manaova jery todika ny toe-panahintsika enti-miasa: milofo miaraka Aminy marina ve? Raha eny, dia tohizo izany fa ankasitrahan’ny Tompo. Raha tsia kosa, dia izao no fotoana hanavaozana ny fanoloran-tena marina eo anatrehan’Andriamanitra. Mampahery antsika ny Tompo hanatsara ny fanaovana ny asany. Raiso ny lalam-pitiavana hamerina anao amin’ny lala-marina sy hanampy anao.

Manoloana ny ady amin’ny Covid-19 sy ny loza maro mihatra amintsika, dia aoka isika mpino kristiana tsy ho rendrika na ho variana miatrika olana, ka manadino ny hampiorina ny finoantsika. Manàna fahazavan-tsaina sy fahendrena, fahefana, fitiavana, fifaliana satria efa nomena ny Fanahy Masina nandritra ny batisa, ka hampiasa ireo karazana herim-panahy omena antsika, ho fiaingana vaovao indray ho amin’ny fanoloran-tena amin’ny toerana misy antsika sy andraikitra sahanintsika.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.

 

Nisy feon-javamaneno fohy. Nalefa ny hiran’ny Taninketsa “MITOETRA SY MIORINA” (RAJAOFETRA John). Narahin’ny vavaka fangataham-pitahiana izany.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny mpitarika no nanao izany vavaka izany. Nisaorany ny Teny avy notoriana mba hampiharana izany eo amin’ny fiainana. Nivavaka koa izy ho an’ny reny rehetra hahatanterahany amim-pifaliana sy fahasambarana, ny asa eo anivon’ny tokantranony. Nentina amim-bavaka ny FDL eto amin’ny Fitandremana hiorina tsara amin’ny fanampiana ny Mpitandrina. Notononina koa ny mpianakavin’ny finoana isam-batan’olona mba handaminan’Andriamanitra raha misy ny korontana ; hisian’ny vahaolana ; hahasitrana ny aretina. Nivavaka koa ho an’ny FJKM isan’ambaratonga, mba ho mendrika ny anarana entiny, hiorina amin’ny herin’ny Fanahy Masina. Tsy diso anjara amin’ny hataka ny firenena malagasy sy ireo manana hetaheta. Nisy vavaka mangina. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny fangatahana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 645: 2 « JESOSY KAPITENINAY». Notononina ny tondrozotra 2021 hoe : “ Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara… Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara”. Natolotry ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra ny tsodrano, dia noredonina ny hira « MIALOKA AMINAO », nofaranana tamin’ny “Amena” nohiraina. Nisy vavaka mangina; notonina ny Trinite ary nanaraka ny feon-javamaneno. Naharitra 1 ora sy 5 minitra ny fotoana manontolo.

Ireo Tompon'anjara:

Nitendry orga : RAJAOFETRA Philippe

Fanamafisam-peo : RAMAHERY Yves

Nandray an-tsoratra : RALAIARIMANANA Narindra

Alahady 23 mey 2021

ALAHADY 23 MEY 2021

ALAHADY PENTEKOSTA ANORENANA NY MAHA KRISTIANA

Alahady faha efatra mbola hibanjinana ny lohahevitra ifampitaizana : « Mampiorina ny mino ny herin’ny Fanahy Masina »

Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana.

Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitarika ny fotoana.

Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Niarahana namaky ny Salamo 103,1-5,22 ho fiderana an’Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindrampony. Avy eo nohiraina ny hira FFPM 20 : Tsaroanay tokoa izao
Natao ny vavaka :
Natolotra ny Tompo ny voninahitra noho ny fahafahana mankalaza ny fotoana anio.
Nankalazaina Andriamanitra noho ny fitiavany ka nanomezany ny Zanany sy ny Fanahy Masina, noho ny famonjeny, natolotra Azy ny dera, saotra ary ny laza. Nisaorana ny Tompo noho ny fitahiany.

NY FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

« Fa ny Fanahy Masina Izay nirahin’ny Ray amin’ny anarany, Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra ary hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra. Ary aza mampalahelo ny Fanahy Masin’Andriamanitra Izay nanasiavana tombon-kase anareo amin’ny andro fanavotana ary aoka samy halemy fanahy amin’ny namany avy hianareo fa hifampiantra sy hifamela heloka tahaka ny namelan’Andriamanitra ny helokareo ao amin’i Kristy Jesoa ».
Noventesina ny hira FFPM 177,2 : Ry Fanahy mpanazava

NY VAVAKA FIFONANA

Andriamanitra ô, tsy nahatanteraka ny Teninao izahay ka mangataka famelan-keloka Tompo ô hahatonga anay ho isan’ireo olom-boavonjinao. Amena.
Notohizina tamin’ny hira FFPM 175 : Avia Fanahy ô ! 1-2-3

NY TENY FAMELAN-KELOKA

« Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako ny famindram-poko aminao. I Kristy Izay tsy mahalala ota dia efa nataon’Andriamanitra ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan’Andriamanitra ao aminy kosa isika *. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. »
Hira FFPM 176 : Avia Fanahy Masina ô ! 1-4
Fanekem-pinoana : Ho fanambarana ny finoana dia ny fanekem-pinoana voalohany no niarahana nanonona.

NY VAOVAOM-PIANGONANA

Tokony anio no nanatontosana ny voka-dehibe fa hahemotra amin’ny fotoana manaraka izany koa mangataka antsika hitondra am-bavaka izany fotoana izany.

Rakitra sy fanomezana

Tontosaina any an-tokantrano izany ary entina any amin’ny tomponandraikitra amin’ny fotoana manaraka.

Vavaka fanolorana ny rakitra : Ray ô, fitahiana avy Aminao no ahafahanay manolotra ireto rakitra ireto ho an’ny asanao. Apetrakay Aminao ny rakitra rehetra tanterahinay. Atolotray ho fanatitra velona ho Anao ihany koa ny tenanay hampandrosoana ny fanjakanao. Amena.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Fihirana fanampiny faha 4 : Ry Fanahy ô, 1

Vavaka :
Ray ô, Ianao nampianatra anay hisaotra amin’ny zavatra rehetra, koa misaotra Anao izahay fa na dia tsy afaka miaraka miombom-bavaka any am-piangonana aza, dia mbola afaka mihaino ny Teninao sy ny hafatrao isan-tokantrano. Mahatsiaro ny nanangananao ny Fiangonana izahay sy ny nandatsahanao ny Fanahy Masina tamin’ireo Kristiana voalohany, koa arotsahy aminay ry Tompo izany Fanahy Masina izany hahatonga ny Teninao hanambara aminay ny herin’ny Fanahy Masina, hampiorina ny finoanay sy hanome aina ny Fiangonanao. Mitenena Tompo ô, fa mihaino izahay. Amena.

Vakiteny :

 • Ezekiela 36 : 22-30
 • Jaona 16 : 12-15
 • I Korintiana 2 : 1-5

Natao ny hira : FFPM 183 : Midina ry Fanahy ô, 2

TORITENY

Ny I Korintiana 2 : 4-5 no nangalana ny toriteny. Ny kristiana dia misy karazany telo, dia ny kristiana ara-nofo, ny kristiana ara-tsaina ary ny kristiana ara-panahy. Ity fahatelo ity no ilaina amintsika dia ny kristiana ara-panahy. Aza kivy na mikatona aza ny trano fiangonana amin’izao Pentekosta izao. Ny kristiana dia mampiorina tsara ny finoany ary mahay mifankatia ary mazoto mandrakariva amin’ny fanompoana, rehefa mitoetra tsara amin’ny Fanahy Masina.Ny fanontaniana mipetraka dia hoe : « Inona no tokony atao mba ho tena kristiana ara-panahy manana an’i Kristy ?

Ny tokony atao dia mila aorina amin’ny herin’Andriamanitra ny finoana. Araka izany, ny fahendrena avy any ambony no ahazoantsika mitoetra ho kristiana ara-panahy resin’ny herin’Andriamanitra. Manaraka izany, ny fiorenana azo antoka  ka itokiana amin’ny finoana dia ny fitarihan’ny herin’ny Fanahy Masina izay mahatonga antsika ho tena Fiangonana malaza tsy misy pentina na fikentronana.

 • Fahendrena avy any ambony :

Ny fahendren’izao tontolo izao dia mahasarika sy manintona saingy mamitaka ihany. Anisan’izany ny rhetorika na ny fanehoana ny fahaizana amam-pahalalana amin’ny alalan’ny lahateny izay nahasarika ny maro tamin’ny andron’i Paoly.

Tao Korinto, Paoly manokana dia nitory ny Filazantsara tamin’ny fomba tsotra mba hahatonga ireo mpanara-dia azy ho kristiana ara-panahy, tsy ho tahaka ireo kristiana ara-tsaina sy ara-nofo izay mora voahozongozona.

Ny kristiana ara-panahy dia mahay mandanjalanja sy mailo amin’ny fandraisana ny zavatra rehetra sy ny tontolo manodidina azy,

Ny kristiana ara-panahy ihany koa dia mihevitra ny zava-panahy mba handrosoany ao amin’ny Tompo,

Farany, ny kristiana ara-panahy dia miezaka ny ho tia ny namany sy ny olona rehetra.

Tamin’ny andron’i Ezekiela dia niala tamin’Andriamanitra ny zanak’Israely ka nanaraka ny fanompoan-tsampy. Tamin’izany no nanomezan’Andriamanitra  azy ireo ny Teniny Izy Andriamanitra, mba hananany fo vaovao sy fanahy vaovao satria ny Fanahin’Andriamanitra na Fanahy Masina no napetrany ao amin’ny zanak’Israely, mba hampiverina azy ireo sy hahatonga azy hahatsiaro an’Andriamanitra.

Amin’izao Pentekosta izao dia raiso ny Fanahy Masina ary ekeo Izy.

Teo amin’ny Jiosy dia fotoana fanateram-bokatra ny Pentekosta, isika ihany koa dia tokony nanatanteraka izany fanateram-bokatra izany anio, saingy noho ny zava-misy eto amin’ny firenena dia tsy tontosa izany.

Omeo toerana ao aminao ny Fanahy Masina, ataovy hita eo amin’ny fiainanao ny fiasan’ny Fanahy Masina, amin’ny alalan’ny fandraisanao ny fahendrena avy any ambony. Raha tsy misy vokany eo amin’ny fiainantsika ny asan’ny Fanahy Masina dia maty antoka isika, ka toy ny tsy nankalaza ny Pentekosta, fa sahala amin’ny jentilisa very sy vavela tanteraka any ivelan’ny Fiangonana.

* Eo amin’ny fandraisana ny herin’Andriamanitra dia mila miorina amin’ny finoana isika.

Misy olona tsy mitory Teny fa ny tenany no toriny sy asandrany. Tsy mety izany fa ny Tenin’Andriamanitra no anorenana ny finoana, ka ny zava-panahy no atao laharam-pahamehana. Ny herin’ny Fanahy masina ihany no hanatanterahana izany. Aza manao izay mampalahelo ny Fanahy Masina fa avelao Izy hiasa sy hampiorina ny finoantsika.

Mba hampiorina antsika amin’ny finoana dia mila manaiky ny fiasan’ny Fanahy Masina isika, mila mahatoky ny Teny fikasany ihany koa isika ary mila manatanteraka ny baikon’ny Tompo.

Mangidy sy mafaitra izany hoe tsy afaka miditra any am-piangonana amin’ny andro Pentekosta izany. Tsarovy anefa fa ny fahatsiarovantsika ny filatsahan’ny Fanahy Masina sy fiasan’ny Fanahy Masina aminao no atao hoe Pentekosta.

Io no manome risi-po antsika hampandroso ny asan’ny Tompo sy hampandroso antsika mba hanolo-tena ho an’Andriamanitra. Tiavo ny olona rehetra na dia ny fahavalonao aza.

Ho tena kristiana ara-panahy anie isika ka ho voatafy hery, hahafahantsika manaraka ny fiainan’ny Fiangonana na inona na inona miseho.

Aoreno amin’ny herin’Andriamanitra ny finoanao ahafahanao miaina amin’ny fitarian’ny Fanahy Masina hahazoantsika hery iorenantsika tsara  ao amin’ny Tompo. Amena.

VAVAKA FANGATAHANA

Andriamanitra ô, an-kafaliana no isaoranay Anao noho ny hafatrao. Tianao izahay ho Kristiana ara-panahy, ka irinay mba ho hita aty anatinay ny fiasan’ny Fanahinao Masina. Entinay am-bavaka eto ity Fitandremana ity sy ny sampana rehetra ao anatiny mba hiasa amin’ny finoana sy amin’ny fahatokiana Anao hatrany.

Entina am-bavaka Aminao ny isan-tokantrano, ny mpivady, ny ankizy sy ny fianarany, ny zanaka am-pielezana. Entina am-bavaka Aminao ireo izay azom-pahoriana, ireo izay ao anatin’ny aretina sy ny fitsaboana azy ary ireo mpitsabo. Entinay am-bavaka Aminao ireo kivy sy ketraka ary very hevitra. Ataovy mandeha amin’ny Fanahy izahay ary apetrakay aminao ny fiainanay.

Manoloana izao fahasarotana eto amin’ny firenenay izao, dia entinay am-bavaka ny firenenay sy ireo tomponandraikitra isan-tsokajiny, ireo rehetra manana andraikitra eto amin’ny firenena toy ny mpiasan’ny Fitsarana, ny mpianatra sy ny fampianarana… mba hilaminan’ny firenenay.

Entinay am-bavaka ihany koa ny mpiasa rehetra. Entinay am-bavaka ihany koa ny Fiangonana sy ny tompon’andraikitra rehetra. Henoy ihany koa ireo rehetra izay manana hataka manokana ry Tompo.

Izany vavakay izany dia ampiarahinay amin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

famaranana ny fotoana

Natao ny hira FFPM 174 : Fanahy Masina ô

Notononina ny Tondrozotra.

Natolotra ny Tsodrano.

Natao ny hira : Mialoka Aminao.

ireo tompon'anjara:

 • Mpitendry orga : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto
 • Mpandray an-tsoratra :  ZANAHARITSIMBA Toky

Alahady 16 mey 2021

Alahady 16 mey 2021

Alahady mialoha ny Pentekosta

“Mampiorina ny Mino ny Tenin’Andriamanitra ”

Mampiorina ny mino ny herin’ny Fanahy masina. Mbola mibanjina izany lohahevitra izany isika amin’ity alahady 16 mey 2021 ity.

Ny Mpitandrina RAKOTOMALALA Fy no nitarika ny fotoana. Ireo Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana ANDRIANASY Fanja sy ANDRIAMAMPIANINA Naivo no nanao ny vavaka sy namaky ny perikopa anio. Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra kosa no nitondra ny hafatra tamin’izany.

Fiantsoana sy fiderana an’Andriamanitra

Ny Salamo 134 : 1 – 3 no novakina niderana an’Andriamanitra. Ny FF 7 : 1, 2 « Tsy hainay ny hangina » no notanterahina taorian’izany. Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika avy eo.

Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra izy, manao hoe : « Mifampanompoa amin’ny fitiavana …Tiava ny namanao tahaka ny tenanao … ».

Rehefa nahatsapa fa tsy nahatanteraka ny sitrapony isika dia nanao ny vavaka fifonana ny Mpitandrina.

Natao ny hira Ffpm 417 : 3 « Nitambesaran’ny ota natao … » ho fiaiken-keloka.

Nambaran’ny mpitarika teo am-pitsanganana ny famelan-keloka, ary novalina tamin’ny hoe : « Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy hisain’ i Jehovah heloka ka tsy misy fitaka ny fanahiny ».

Rehefa izany dia natao ny hira Ffpm 480 : 1 « Mamin’ny foko ry Jesoa o ».

Nanavao ny fanoloran-tena ny Fiangonana ary nanambara ny finoana indray ka nanao ny fanekem-pinoana laharana voalohany.

Nanentana tamin’ny rakitra ny Mpitandrina mba hanavana izany isan-tokantrano ary hanatitra izany rehefa tonga ny fotoana mahamety azy.

Soratra Masina sy vakiteny

Natao ny hira FF 6 : 1, ho fiomanana amin’ny vavaka sy vakiteny ary hitondrana ny hafatra.

Natao ny vavaka ary novakina ny perikopa anio. Izany dia hita tao amin’ny Nehemia 9 : 20-25 ; Matio 12 : 1-21 ; I Korintiana 2 : 1-5.

Mialoha ny hafatra dia natao ny hira Ffpm 190 : 1, 2.

Toriteny

Ny perikopa rehetra anio no nitondran’ny Mpitandrina ny hafatra. Andriamanitra dia nanolotra ny Fanahiny ho an’ny olony sy ho an’ny mpanompony. Ary io Fanahy Masina io dia :

 • Mampianatra ny olona ho tsara,
 • Maniraka ny mpanompony hiasa,
 • Mampiombona ny mpino.

*Mampianatra ny olona ho tsara

Bokin’i Nehemia 9 : 20b « Ary ny Fanahinao tsara dia nomenao … ». Izany no nentina nanazavana izany. Tsara ny Fanahin’Andriamanitra. Nanamarika dieny am-boalohany ny mpitarika fa rehefa misy ny tsara, dia misy koa ny ratsy.

Mampianatra ny olona hanana toe-panahy sy toe-piainana tsara ny Fanahy. Namerina ny tantaran’ny zanak’Israely ny mpitarika eto, ny nitantanan’i Jehovah ny lalan’izy ireo.

Efa nisy fotoana nimenomenona ny zanak’Israely noho ny fiainany, nefa dia nasehon’Andriamanitra fa tsy notantanan’Andriamanitra sy nampianariny mba hanao zavatra tsara hatrany, mba hanaiky Azy Andriamanitra hatrany.

Ny Fanahin’Andriamanitra dia mihevitra ny olona manontolo. Andriamanitra dia manome izay mety sy izay sahaza ny olona, mba tsy hahavery hevitra ny olony izay matetika be fanahiana. Ny olona kosa, ho tambin’izany, dia tokony hitodika sy hihevitra an’Andriamanitra hatrany amin’izay ataony. Tokony hanao zava-dehibe ny fifandraisana Aminy.

Ny Fanahin’Andriamanitra dia loharanon’ny fampianarana rehetra ao anatintsika.

Maniry hitombo ve isika hahalala an’Andriamanitra, maniry hahay ny Tenin’Andriamanitra, maniry hivoatra amin’ny fiainana, maniry hankato ve isika ? Mila ny Fanahy Masina isika raha te hahatratra izany.

Tokony ho ny herin’ny Fanahy Masina no rentsika ao anatintsika, miteny amintsika amin’izay rehetra ataontsika fa tsy ny herin’olombelona, na ny haino aman-jery, na zavatra hafa.

*Fanahy masina maniraka ny mpanompony hiasa

Matio 12 : 18. Nofidin’Andriamanitra izay olona hanompo Azy. Izay rehetra milaza fa mpanompon’Andriamanitra ve nefa dia tena mpanompo ? Izay te hitondra izany dia tsy maintsy manahaka an’i Jesoa Kristy.

Ny mpanompon’Andriamanitra dia akaiky an’Andriamanitra : nofidiny, malalany, hametrahan’ny Tompo ny Fanahiny. Ireo no mahatonga ny mpanompon’Andriamanitra.

Io mpanompo io dia tokony manatanteraka iraka manokana ho an’ny Tompo. Izany dia ny hitorina ny rariny amin’ny jentilisa mba hitarihana azy. Manana anjara amin’izany isika raha tena mpanompony.

Ny rariny dia ny fanarahana ny sitrapony, dia ny fandraisana ny famonjena. Ny tsy rariny dia ny fandavana ny famonjena eo anatrehany.

Atoron’Andriamanitra ny lalam-pamonjena satria tian’Andriamanitra hovonjena ny jentilisa. Manome ny Fanahy Masina ho an’ny olona iharan’ny tsy rariny koa Andriamanitra, ka manampy azy mba hiarina. Andriamanitra dia te hanala ny aizim-pahotana manerana izao tontolo izao ary fifaliana lehibe Aminy ny fahitana olona iray, izay mibebaka ka miverina Aminy.

Ny Fiangonana dia manana anjara amin’izany asa izany koa, hoy ny mpitarika, ka na dia tsy afaka mivoaka lavitra aza isika, dia tokony manao ny asa ao an-tokantrano sy eny amin’ny fiarahamonina. Tokony hitory ny fahamarinana isika ary hitondra izany amin’ny olona.

Ny rariny amin’Andriamanitra dia ny hananantsika fitiavana satria ny didy lehibe dia ny hitiavana an’i Jehovah amin’ny fo rehetra, hitiavana ny hafa tahaka ny tenantsika.

*Fanahy mampiombona ny mpino

I Kor. 12 : 13 no nangalana ny hafatra. Eto no ahitan’ ny fiombonan’ny mpino rehetra. Jesoa no banjinintsika tsirairay. Ny hoe « nampisotroina » eto dia hoe feno tanteraka ny Fanahy Masina isika.

Izany dia midika fiombonan’ny mpino izay samy mibanjina an’i Jesoa Kristy.

Ny fiainana rehefa ao amin’ny Fiangonana dia fianakaviana iray. Tsy ny tena no zava-dehibe fa ilay fiombonana. MIfameno ny olona rehetra manao ny asa fanompoana ary Kristy no lohany ho antsika.

Miala amin’ny fototra isika raha tsy mifanaraka eo anivon’ny Fiangonana. Eo amin’ny fiarahamonina dia misy ny faly amin’ny fahavoazan’ny sasany. Tsy tokony ho izany ny eto anivon’ny Fiangonana fa miara-paly na miara-ory rehefa misy ny manjo. Tena iray ao amin’i Kristy isika. Raha misy manana talenta, dia tokony manana fifaliana isika satria mifameno amin’ny izay mety ho talenta efa nanananao izany. Mila mametra-panontaniana isika hoe niala tamin’izany ve isika ?

Naka ohatra ny amin’ny fanomanana ny fotoam-pivavahana toy izao moa ny mpitarika hoe, misy ny mpitoriteny, mpamaky teny, manao sono, mpihira, mpaka sary. Noho ireo rehetra ireo dia mahavita zavatra tsara isika satria mifameno.

Tokony handeha amin’ny lojikan’ny Fanahy Masina isika satria tsy misy fetra izany. Hankatoavy ny fanomezan’Andriamanitra ny herin’ny Fanahy Masina ho antsika, fa izany no hampiorina antsika, noho ny herin’ny Fanahy masina, mpampianatra ambony indrindra. Efao ny adidy izay maniraka antsika mba hiasa ary io Fanahy Masina io dia mampiombona ny mino.

Nanao sy nampanao vavaka mangina ny mpitarika taorian’izany ary notohizana tamin’ny vavaka fangatahana.

Famaranana ny fotoana

Natao ny hira Ffpm 488 : 1, nambara ny tondrozotra ary natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Ny hira Ffpm 513 : 1 no namaranana ny fotoana.

NY TOMPON’ANJARA

Fanamafisam-peo: RAMAHERY Yves

Mpitendry orga: IRIMANANA Eninkaja

Nandray an-tsoratra: ROBEL Hanitra

Alahady 09 Mey 2021

ALAHADY FAHA 09 MEY 2021

ALAHADIM-BOKATRY NY SAMPANA LEHILAHY KRISTIANA

« MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA »

“Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika...”
Romana 5 : 1-5

Mandia volana vaovao indray isika ankehitriny ka izany no isaorantsika sy hiderantsika ny Tompo. Izy no mbola manome ny fahasoavany ho antsika ka afaka miombom-po sy fiderana ary miombom-bavaka amin’izao fitaovana fifandraisan-davitra izao . Lohahevitra vaovao no hobanjinin’ny Fiangonana ao anatin’ity volana mey ity dia ny hoe : “MAMPIORINA NY MINO NY FANAHY MASINA” . Miavaka ihany koa ity fotoana ity satria natao indrindra ho fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 30 taona niorenan’ny Sampana Lehilahy Kristiana teto amin’ny Fitandremana. Ity ihany koa no alahady, ivon’ny fanateram-bokatra ho an’izany sampana izany.
RAKOTOVOLOLONA Lovanosy, Diakona no sady mpikambana ao amin’ny SLK, no nitarika ny fanompoam-pivavahana . Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia endriny voalohany no nitondrana izao fanompoam-pivavahana izao.

FANOMBOHAN’NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny fiarahabana Apostolika nataon’ny mpitarika dia ny Soratra Masina  araka izay hita ao amin’ny Salamo faha 108 and. 1-5 no noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra: “Andriamanitra ô, tafatoetra ny foko; Ny fanahiko no hihira sy hankalaza. Mifohaza, ry valiha sy lokanga; hifoha maraina koa aho. Hidera Anao eny amin’ny firenena maro aho, Jehovah ô, Ary hankalaza Anao eny amin’ny jentilisa.

Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindram-ponao; Ary mipaka eny amin’ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata any ambonin’ny lanitra Hianao, Andriamanitra ô; Ary aoka ho etỳ ambonin’ny tany rehetra ny voninahitrao. Amen”.

Ny hira FFPM 24 : 1-4-5  “ Ny lanitra ao ambony ao” no niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo tamin’ny fiandohan’ izao fanompoam-pivavahana izao.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka natao ho fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra :

“Endrey ny fitiavanao anay ry Andriamanitra tsara indrindra ô. Misaotra Anao izahay noho izao andro anio izao izay nomena anay. Misaotra Anao izahay noho ny amin’ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra nomenao anay: ny rivotra iainana , ny sakafo mahavelona anay isan’andro, ny fitahiana ary koa ireo soa narotsakao ho anay. Heniky ny hasoavanao tokoa Tompo ô izahay ka avy, midera sy mankalaza ary manome voninahitra Anao satria mendrika ho Anao izany. Misaotra Anao ihany koa Tompo ô! Noho ny Telopolo taona nomenao anay sampana Lehilahy Kristiana, mitory ny Filazantsaranao sy ny hazavanao hamirapiratra amin’ireo lehilahy  kristiana marobe eto amin’ny Fiangonana ka ho mpandresy mandrakariva manana Anao ho Tompo sy Mpanjakanay. Izay rehetra ataonay eto dia raiso ho voninahitry ny Anaranao irery ihany. Ankehitriny, indreto izahay tonga eto an-tranonao manao izao fanompoam-pivavahana izao.  Aoka ny fonay hahita Anao amin’ny alalan’ny Teninao. Manatreha izao fotoana izao Ianao ary aoka ny Fanahinao Masina hiasa aminay vahoakanao ka hahatonga anay hihavao hatrany amin’ny fandraisana ny famelan-keloka atolotrao anay ary ny Teninao mba hahazoanay mijoro ho vavolombelonao hatrany ka ho sahy hitory ny Filazantsaranao amin’ny olona rehetra. Fanahy masina ô! Avaozy ny voaary manontolo. Amin’ny Anaran’i Jesoa. Amen!”.

FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Izao kosa no sitrapon’Andriamanitra nambara tamin’ny Fiangonana : “fa voasoratra hoe : Fa hoy izaho: Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo ianareo.

 Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanaroeo manao izay zavatra tianareo.Fa raha tarihin’ny Fanahy ianareo, dia tsy mba ambanin’ny lalàna. Fa miharihary ny asan’ny nofo, dia izao: Fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adi-lahy, fiafonafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra. Fa ny vokatry ny Fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy,fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po; tsy misy lalàna manohitra izany. Amen”.(Galatiana 5:16-23)

Taorian’izany dia nohiraina ny hira FFPM 241 and. 3 “Ry Jeso ô! Monena,
Midira Hianao”.

FIAIKEN-KELOKA

Eo anatrehan’ny sitrapon’Andriamanitra dia tsy tanteraka isika, ka noho izany dia mila mifona isika sy miaiky ny fahotantsika : “Ry Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara indrindra ô! Misaotra Anao izahay fa mbola manana fotoana, afaka mandre sy mandinika ny sitraponao.Tamin’ity anio ity dia nanambara Ianao fa tokony handeha araka ny Fanahy izahay; ka ny vokatry ny Fanahy no tokony ho hita eo amin’ny fiainanay, indrindra eo amin’ny fifandraisanay samy izahay. Mifona Aminao anefa izahay fa tsy mendrika na dia ny hiantso ny Anaranao  aza  satria hitanao fa tsy araka izany ny fiainanay . Ry Andriamanitra Mpamindra fo ô, mitalaho eto anatrehanao izahay. Raiso re ny fifonanay rehetra . Henoy ny vavakay Tompo ô, ka mamelà anay. Diovy izahay mba ho afa-pahotana, ary sasao mba ho afa-keloka. Raiso ho zanakao izahay ankehitriny mba hiara-handova amin’i Jesoa Kristy ilay nitondra ny fahotanay sy nanasa anay tamin’ny ràny, fa amin’ny Anarany no anaovanay izany vavaka izany. Amen!”

Ny hira FFPM 175 : 2-3 “Fa diso làlana, ka ory izahay!” no nohiraina ho fifonana amin’ny Tompo.

FAMELAN-KELOKA

Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina ny Tompo ka mamela ny fahadisoantsika sy manadio antsika ho afaka amain’ny tsy fahamarinana rehetra .  Raiso  am-pifaliana ny Teny famelan-keloka izay hambaran’ny Tompo aminao ankehiriny:  “Fa hoy ny Tompo, Izaho tsy manameloka anao. Mandehana ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony . Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’ izay ao amin’i Kristy Jesoa. Koa ho anao izay  nibebaka marina tokoa dia voavela ny helokao noho ny famindrampon’Andriamanitra. Amen”.

Taorian’ny fandraisana ny famelan-keloka dia nohiraina ny hira FFPM 424 and.1, 3, 4 “Tsaroako dia tsaroako” ary rehefa izany dia natao ny fanekem-pinoana laharahana voalohany.

ASAN’NY FIANGONANA

Nandritra ny fotoana nanambarana ny raharahan’ny Fiangonana dia fanentanana no natao ka RAKOTOVOLOLONA Lovanosy ihany no nanatanteraka izany.
Nambara tamin’izany fa ho fanatanterahana ny vokatra ho an’ny Sampana Lehilahy Kristiana dia entanina isika mpianakavin’ny finoana handefa izany amin’ny laharana finday 0342520850. Dia ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

FAMAKIANA NY SORATRA MASINA

Mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra dia mbola nataon’ny Fiangonana ny hira 243 and. 1. 2. 3 “Mivory eto izahay”.
RANDRIAMAHOLISON Jules  no nanatanteraka ny vavaka mialoha ny vakiteny ary izy ihany no namaky ny Testamenta Taloha. RAKOTOMALALA Johary kosa no namaky ny Testamenta Vaovao. Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny Genesisy 41: 37-46. Ny Testamenta Vaovao kosa dia araka izay hita ao amin’ny Marka 13: 9–11 ary ny epistily dia ny Romana 5:1-5.
Mialoha ny nirosoana tamin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra dia  natao ny hira FFPM 179 and. 1. 3 “ Ny Fanahy masina efa Tonga tokoa ”.

TORITENY

Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana izy dia nandray ny teny araka ny Romana 5 : 1-5, hitondrana ny hafatra androany.

Mbola nampahatsiahiviny moa fa ity dia alahadim-bokatry ny Sampana Lehilahy Kristiana ary natao ihany koa ho fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 30 taonan’izany Sampana izany.

Mandray lohahevitra vaovao isika ankehitriny dia ny hoe: “MAMPIORINA NY MINO NY FANAHY MASINA”.

Ny bokin’ny Romana , ary indrindra eto amin’ity toko faha 5 ity dia mampianatra sy mandroso foto-kevitra  mikasika ny famonjena amin’ny finoana ny Apostoly Paoly.

I Paoly dia nahatsapa fa tsy ny asan’ny lalàna izay tanterahina akory no hahazoana famonjena fa ny asan’ny finoana, dia tsy inona fa ny finoana ny famonjena izay tanteraka tao amin’i Jesoa Kristy. Lohahevitra iray lehibe no azontsika atolotra ao anatin’ity perikopa ity dia ny hoe:

“NY SOA ANANAN’NY MINO AO AMIN’I KRISTY”.

Roa ny hafatra hampitaina amin’izany:

    *NY TOERANA MISY NY MINO EO ANATREHAN’ANDRIAMANITRA: (and1-2)

Misy tombontsoa telo faritan’ny Apostoly Paoly ho an’izay mino an’i Jesoa Kristy :

 • Efa nohamarinina ao amin’i Kristy ny mino,
 • Manana fihavanana amin’Andriamanitra ny mino,
 • Mifaly amin’ny fanantenana noho ny voninahitr’Andriamanitra ny mino.

Ny herin’ny Fanahy Masina izay miasa ao anatin’ny mino no ahafantarany fa manana ireo tombontsoa ireo izy. Entina nanazava izany ny tantaran’i Josefa izay nanana ny Fanahin’Andriamanitra ka afaka nandika ny nofin’i Farao. Ny tombontsoa azon’i Josefa noho izany dia lasa nametrahan’i Farao ny fitokisana rehetra izy teo amin’ny fahefana sy ny fanapahana ny tany sy ny firenena. Tsy izy ihany no nahazo tombontsoa fa ny fianakaviany ihany koa.

Ry havana, omen’Andriamanitra tombontsoa tokoa ny olona izay mino Azy na lahy na vavy .

Fa miavaka ihany anefa ny lehilahy indrindra raha aseho ity tantaran’i Josefa ity.

Ny mpanakanto aza dia mba naneho izay mampiavaka ny lehilahy izay ihany koa fa hoy indrindra ny hiran’izy ireny manao hoe :

“Matanjaka sy mahery ny lehilahy; mafy, mahari-pery ny lehilahy; maharitra ny mafy ny lehilahy; fa zatra ny miafy ny lehilahy; raha sendra ka voadona any ho any, dia sanatria aminay izay hitomanimany; na hikolay hiolomay raha ny lehilahy; raha misy manahirana, tsy maintsy miramirana; tsy mba malemy saina ary tsy mba mitaraina ny lehilahy”.

Nomena toerana sy tombom-pahasoavana manokana ny lehilahy ary izany no efa noharian’Andriamanitra azy, hitafy ilay endrik’Andriamanitra ka hifehy ny voaary manodidina azy ety ambany masoandro. Nomena namana izay tandrify sy mendrika ho azy ihany koa anefa ny lehilahy.

Anio dia hanatanteraka vokatra ny Sampana Lehilahy Kristiana. Manana ny zara toerany ho voalohany na eo anivon’ny fiarahamonina sy eo anivon’ny Fiangonana ny lehilahy.

   *FALY AMIN’NY ZAVATRA REHETRA AO AMIN’I KRISTY NY MINO

Mety misy zavatra samihafa mitranga eo amin’ny fiainan’ny olona fa ny tombony ho an’ny mino dia ny fananany ny herin’ny Fanahy Masina izay mitaona azy hiverina am-po, an-tsaina am-panahy ao amin’ny Tompo mandrakariva. Koa na dia  misedra zavatra aza isika eo amin’ny fiainana dia ho eo am-bavantsika tokoa anie ny hira Ffpm 488 :

Na inona na inona hitranga !
Na ny lanitra ho manga  !
Na ho maloka mangina !
Dia ho feno fifaliana !

Azontsika hiraina tokoa izany hira izany na amin’ny fotoan-tsarotra na amin’ny fotoana mahafaly fa indrindra amin’izao fotoana izay hikatonan’ny trano fiangonana izao.

I Paoly dia manambara teny mifandraika indrindra amin’izany eto  dia ny  hananana faharetana amin’ny fahoriana amin’ny fanarahana an’i Jesoa.  Izany dia mitondra antsika mba hanana toe-panahy araka an’Andriamanitra, maneho ny maha olom-baovao ny mino.

Izany ihany koa dia mampahatanjaka ny fanantenana ao amin’ny mino ka mitondra azy amim-pahasahiana hisedra ny sarotra rehetra.

Ny herin’Andrimanitra izay miasa ao anatintsika no mahatonga antsika maharitra sy miaritra izany ary mampitsidika ny fifaliana ao anaty.

Ampahafantarin’ny Tompo ao amin’ny Marka 13 : 9-11 ny toe-tsaina mifaly mandrakariva amin’ny zavatra rehetra.

Ho anao Lehilahy kristiana io , dia zava-dehibe ny fahafahanao mijoro sy miditra ao anatin’ny Sampana Lehilahy Kristiana, satria fanehoana fa noresenao izay zavatra any ivelany, fa nidiranao sy nanapahanao hevitra kosa ny zavatra izay mahasoa ny fiainam-panahinao ao amin’ny Fiangonana hahatonganao ho tena Kristiana mpanara-dia an’i Kristy sy mitafy ny fandresen’i Kristy.

Tsarovy ary fa ny herin’ny Fanahin’Andriamanitra no hananantsika fahasahiana sy fanapahan-kevitra tsara .

Ny hafatra dia ny hanekentsika ny herin’ny Fanahy Masina miasa ao anatintsika, ao anatin’ny Fiangonana, ny ankohonana sy ny tenantsika tsirairay. Mba ho ao amin’i Kristy mandrakariva ka ny fandresen’i Kristy no ho fandresentsika ny zavatra rehetra ary hijoroantsika ho mpanompo mahatoky, eny, hatramin’ny fahafatesana, fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena, mba ho tombontsoa ho antsika tokoa ny faharetantsika manatanteraka ny asan’Andriamanitra, entin’ny herin’ny Fanahy Masina manatanteraka izany amin’ny ankehitriny sy amin’ny hoavy.

Ho an’Andriamanitra irey ny voninahitra.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nanatontosa ny hirany ny Hasin’ny Famonjena tamin’ny hiran-dRAJAOFETRA John manao hoe: “Efa nandre ny antsonao” taorian’ny toriteny.

Taorian’izany no nanaovana ny vavaka fangatahana, nitondrana am-bavaka:
*ny Mpitondra Fiangonana,
*ny Mpiandraikitra Foibe rehetra,
*ny fanomanana ny Synoda Lehibe,
*ny rafitra samihafa eo anivon’ny Fiangonana,
*ny Sampana Lehilahy Kristiana,
*ny kristiana amin’ny Fitandremana sy ny any am-pielezana.

Nivavaka mba hanomezan’Andriamanitra fahasalamana ny olona rehetra. Nivavaka ho an’izay manana hataka manokana.
Izany vavaka izany dia nofaranana amin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

Natao ny hira FFPM 307 :1,3 ary novakiana ny Tondrozotra 2021 ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano.

Nofaranana tamin’ny hira FFPM 283 and 5 izao fanompoam-pivavahana izao.

NY TOMPON’ANJARA

Nandray ny Soratra : RABAKO Tovohery

Nitendry Orga : IRIMANANA Eninkaja

Naka sary : RABEMANANORO Jonathan

Nikirakira ny oronan-tsary sy ny feo : RANDRIAMAHEFA Tianarivony

Alahady 02 Mey 2021

ALAHADY 02 MEY 2021

Alahady voalohany amin’ny volana mey, fahefatra aorian’ny Paska

« MAMPIORINA NY MINO NY HERIN’NY FANAHY MASINA »

“Koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala ” MATIO 10 : 16b

Noho ny hamehana ara-pahasalamana dia tsy nisy fotoam-bavaka azon’ny Fiangonana natrehina mivantana tao an-tranon’Andriamanitra. Ny horonan-tsary notontosaina ho fiaraha-miombona an-tokantrano izao taterina eto izao, izay nozaraina tao amin’ny Facebook Mpiangona Amparibe tamin’ny 9 ora maraina.
Ny Mpitandrina miana-draharaha RAMILISON Diamondra no nitarika ny fotoana raha ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitory ny Teny. Solontena avy ao amin’ny Sampana Tanora Kristiana no nitarika ny hira. Ny litorjia endriny voalohany no narahana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana ary ny fiarahabana apostolika dia ny SAL. 108: 1-5 no niarahana namaky teo am-pitsanganana, izay manao hoe : « Andriamanitra ô ! Tafatoetra ny foko.  Ny fanahiko no hihira sy hankalaza. Mifohaza, ry valiha sy lokanga ; hifoha maraina koa aho. Hidera Anao eny amin’ny firenena maro aho, Jehovah ô, ary hankalaza Anao eny amin’ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao ; ary mipaka eny amin’ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata any ambonin’ny lanitra Ianao, Andriamanitra ô ! Ary aoka ho ety ambonin’ny tany rehetra ny voninahitrao ». Amen. Ny hira FFPM 194: 1; 3 « ANDRIANANAHARY Ô! ENDREY » no nanaraka izany ary vavaka fisaorana.

 Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra araka ny ROM. 8 : 5-6  manao hoe : « Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo ; fa izay araka ny Fanahy kosa dia mihevitra izay zavatry ny Fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana ; fa ny fihevitry ny Fanahy kosa fiainana sy fiadanana » izay notohizana tamin’ny « Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn’i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony ka mitady Azy amin’ny fo rehetra » (SAL. 119 : 1-2). Amen.  Natao ny hira FFPM 599: 3 « Ô, RY JESOSY MIFALY NY FOKO » dia nisy vavaka fifonana. Nohiraina ny FFPM 174: 1; 2 « FANAHY MASINA Ô ! »  nialoha ny Teny famelan-keloka nomena ny Fiangonana teo am-pitsanganana ao amin’ny EZE. 36 : 26a ; 27b ; ROM. 6 : 22 ; JAO. 8 : 11 manao hoe : « Ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo…ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Fa rehefa natao afaka tamin’ny ota hianareo ka efa tonga mpanompon’Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin’ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Mandehana ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony » ary narahin’ny « Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny Fanahiny ». Amen. (SAL. 32 : 1-2). Nohiraina ny FFPM 430: 2 « ENDRIKA SARIAKA » dia notononina ny fanekem-pinoana apostolika (laharana I). Nisy vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FF 6 : 1 « NY TENINAO ». Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina sy namaky nisesy izany ny Soratra Masina Ramatoa RAHARIJAONA RASETAMANANA Bodo. Ny perikopa voalahatra eo amin’ny sahan’ny FJKM androany dia ao amin’ny DEO. 34 : 5-9 ; MAT. 10 : 16-20 ; II KOR. 3 : 1-6, izay narahin’ny « Ray masina ô! Manamasina anay amin’ny fahamarinana; ny Teninao no fahamarinana » Amen (JAO. 17 17). Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 177: 1 « RY FANAHY MANAZAVA, MITARIHA ANAY », toriteny no nanaraka izany.

TORITENY (Fintina)

Ny MAT. 10: 16-20 no niompanan’ny hafatra androany, izay momba ny iraka nampanaovin’i Jesoa Kristy ny mpianany ary nanomezany azy ireo fahefana hanatontosany ny iraka ampanaovin’ny Tompo azy.

Mizara telo ny hafatra:

 1. Ny toetry ny iraky ny Tompo ;
 2. Ny fitandremana amin’ny fanatanterahana ny asa ;
 3. Ny fahatokiana ny Fanahin’Andriamanitra miasa ao amin’ny irany.
 1. Ny toetry ny iraky ny Tompo

Tany Galilia no nanambaran’i Jesoa ny fanjakan’ny lanitra. Rehefa nahafantatra ny asa nataon’i Kristy ireo mpianatra ireo dia voairaka. Ny votoatin’ny hafatra dia hoe: “ Efa mby akaiky ny fanjakan’Andriamanitra ”. Ny herin’ny Fanahy Masina no mitarika azy ireo hanana ny toetra takiana, dia: “ hendry tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala ”. Ilaina ny fahaizana mandanjalanja amin’ny fanatanterahana ny asa mba hahavitana izany ka ho hitan’ny fiarahamonina, satria toetran’i Jesoa rahateo izany. Ny II KOR. 3: 3; 6b dia misarika ny kristiana tany Korinto hanana izany toe-panahy izany. Ataovy tsapan’ny olona amin’ny toetranao àry fa mpanompon’Andriamanitra ianao, ezaho ho fitaratra sy fitahiana ianao, eny na dia manoloana ireo mankahala anao aza.

 1. Ny fitandremana amin’ny fanatanterahana ny asa

Tsy sitrak’i satana ny sitrapon’Andriamanitra: mankahala ny fitoriana izy, izay no antony ampitandremana. Ireto avy no fampitandremana hita tamin’izany vanim-potoana izany:

 • Mitandrema amin’ireo manam-pahefana ara-pivavahana sy ara-panjakana : mety tsy hifanaraka amin’ny eritreriny ka hisy olana samihafa (fisamborana sy fanenjehana) ;
 • Mitandrema amin’ireo mpiara-monina: ny Tompo efa niteny mba hitiavana ny fahavalo, mila malina isika, manana fahendrena, mora sy tsotra mba hisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra amin’ny ataontsika ka na misy aza ny zava-tsarotra dia efa nahazo fampitandremana ka mahatanteraka ny asa.
 1. Ny fahatokiana ny Fanahin’Andriamanitra miasa ao amin’ny irany

Raha tsy tafiana ny herin’ny Fanahy Masina dia tsy ho vita ny asa. Noho izany, aza be fanahiana rehefa mandray antso: ny olona nirahina dia nomena fahefana ary io manana fahefana io no manana hery. Ambaran’i Jesoa ny toky sy fanantenana fa tsy miady irery ny iraka fa ny Fanahin’Andriamanitra mihitsy no miasa (“hanolotra izay tokony holazaina ”), izany hoe hanome fahamendrehana. Aoka isika hanana antoka ary hivelatra amin’ny fitoriana. Ny Tompo rehefa maniraka sy miantso dia tsy mijery olona fa omeny fahefana izy ka mahatanteraka asa. Ao amin’ny DEO. 34 mikasika ny nitondrana ny zanak’Israely nivoaka avy tany Egypta dia nisy Teny fikasana izay lova: i Josoa dia nanana fanahin’ny fahendrena tamin’ny fametrahan’i Mosesy tanana azy.

Rehefa mahatoky ny herin’ny Fanahy Masina ianao fa tsy miantehitra amin’ny herinao na ny fahalalanao dia ho vita ny asa. Tsy ny fikatonan’ny trano fiangonana no tsy hahatanterahana ny vina sy tanjon’ny rafitra mijoro rehetra. Aoka isika hangataka saina Aminy hahafahantsika manao ny asa. Marina fa mafy ny tolona eo anatrehan’ny aretina – ary nandalovanay izany – fa Andriamanitra manome antsika ny fomba rehetra hahatontosantsika ny asany rehefa mahatoky isika. Ny hafatry ny Filohan’ny FJKM averimberina ao amin’ny Radio Fahazavana hoe “ kristiana VTT na voiture tout terrain ” dia mitaona antsika hiorina tsara amin’ny finoantsika.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

Nisy feon-javamaneno narahina vavaka fangataham-pitahiana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina miana-draharaha RAMILISON Diamondra no nitarika izany vavaka izany. Nisaoran’ny mpitarika ny Teny avy notoriana mba hiasan’ny herin’ny Fanahy Masina any anatin’ny Fiangonana ka hampiarahana izany eo amin’ny fiainana andavanandro. Nivavaka koa izy ho an’ny FJKM (ny Foibe sy ny Synodamparitany) ; ny Mpitandrina rehetra ; ny mpitory ny Filazantsara mba tsy hisy intsony ny fangatsiahana ara-panahy ateraky ny fikatonan’ny trano fiangonana fa hafana amin’ny alalan’ny fiasan’ny Fanahy Masina, hiorina mafy ary handroso hatrany ; ny fanatanterahana ny Synoda Lehibe. Voatonona koa ny ambaratongan-drafitra rehetra misy eto anivon’ny Fitandremana Amparibe Famonjena (ny Mpitandrina sy ireo mpiara-miasa aminy, ny sampana, sampanasa, komity, vaomiera, ny mpianakavin’ny finoana, ny any am-pielezana). Tsy diso anjara tamin’ny tsiaro ny mila fanafahana, ny azom-pahoriana ; ny marary ; ny mpitsabo ; ireo manana olana isan-karazany ; ny tsy an’asa, ny tsy manan-kohanina ; ny kamboty sy ny mpitondra tena ary ireo ao anaty fahasoavana sy fanambinana. Nambara nandritra ny tonom-bavaka ny firenena, ny mpitondra, ny vahoaka rehetra, ny fampianarana, ny fitsarana, ny sehatra tsy miankina, ny mpandraharaha. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny fangatahana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FF4: 2 « RY FANAHY Ô! », notononina ny tondrozotra 2021 hoe:“ Aoka isika hifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara… Famindrampo sy fahamarinana no ho an’izay manao asa tsara ”. Natolotry ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina ny tsodrano dia noredonina ny hira FFPM 460: 1; 3 « ARIO NY TAHOTRAO » nofaranana tamin’ny Amen nohiraina. Nisy vavaka mangina sy Trinité ary feon-javamaneno. Naharitra 56 minitra ny fotoana.

NY TOMPON’ANJARA
 • Nitendry orga : RANAIVOSON Jacky sy HARENTSOA Rova
 • Nanantontosa sy ny horonan-tsary : HARENTSOA Rova
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo: RABEMANANORO Jonathan sy HARENTSOA Rova
 • Nandray an-tsoratra : RALAIARIMANANA Narindra
 • Naka ny sary : RABEMANANORO Jonathan

Alahady 25 Aprily 2021

ALAHADY 25 APRILY 2021
ALAHADY IVOM-BOKATRY SAMPANA TANORA KRISTIANA ZOKINY

"Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy"

Fotoana ivon’ny herinandrom-bokatry ny Sampana Tanora Kristiana Zokiny androany alahady 25 aprily 2021. Ny andin-tSoratra Masina nentin’ny STK Zokiny ho teny faneva dia ny Romana 12:11 “Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo”. Alahady fahatelo manaraka ny Paska ity alahady ity, izay hamaranana ny lohahevitra fitaizam-panahy « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy». RAZAFINDRAMBOA Vololona, Diakona, Filohan’ny Sampana Kristiana Tanora Zokiny, no nitarika ny fanompoam-pivavahana.
RAMILISON Diamondra, Mpitandrina miana-draharaha, no nitondra ny hafatry ny Tompo. RAKOTOVAO Hanta, Diakona, no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny ary nanao ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao.

Ny 1Jaona 2:1-2 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

FIARAHABANA APOSTOLIKA

Taorian’ny feon-javamaneno sy ny fanolorana ary ny fiarahabana apostolika dia niroso tamin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra ny fotoana.

Novakina teo am-pitsanganana ny Salamo faha 103:1-8.” Misaora an’i Jehovah ry fanahiko; ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; ary aza misy hadinoina ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny helokao rehetra. Izay manasitrana ny aretinao rehetra. Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, Izay manarona famindram-po sy fiantrana anao, Izay mahavoky soa ny vavanao. Ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin’izay rehetra ampahoriana. Efa nampahafantatra an’i Mosesy ny lalan-kalehany Izy. Ny zanak’Israely nampahafantariny ny asany. Mamindra fo sy miantra Jehovah, mahari-po sady be famindrampo.”

Nohiraina FFPM faha 171:1 “Jeso, Mpanjaka malaza”.

Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana noho ny nahafahana midera sy mankalaza an’Andriamanitra tamin’ny andro anio ity sy noho ny soa rehetra izay nomeny. Mangataka amin’Ilay Ray Tsitoha koa mba hofenoiny ny Fanahy Masina.

VAVAKA FIFONANA SY FAMELAN-KELOKA

Nohiraina ny FFPM faha 354:1 “Ny Mpamonjy no mitady”. Taorian’ny vavaka fifonana, ny hira FF 35:1 no noredonina ary narahan’ny Teny famelan-keloka izay nataon’ny mpitarika.

Nohiraina FFPM faha 539:2 “Faly dia Faly”, ary niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra. Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina.

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra dia nohiraina ny FFPM faha 190: 1 “Ry Fanahy Mpanazava”. Nitondra am-bavaka ny Soratra Masina sy nanao ny vakiteny RAKOTOVAO Hanta, araka ny Perikopa androany, izay hita ao amin’ny Testamenta Taloha: Ohabolana 22:4-6, sy Testamenta vaovao: Matio 18:10-14, sy I Jaona 2:1-2.

Nohiraina ny FFPM faha 226 “Tompo ô! Mba te hihaona”.

TORITENY

Ny Teny nangalana ny hafatra dia avy ao amin’ny Epistily 1Jaona 2:1 sy 2, izay misy fifandraisany betsaka amin’izay hita ao amin’ny Filazantsara nosoratan’i Jaona. Lohahevitra mitovy no hita ao;

            –   Filazantsara: manavoitra ny Tenin’i Jesoa sy ny fiainan’i Jesoa Kristy;

            – Epistily: fitaomana sy fampianarana ny foto-pinoana nentin’i Jesoa, ho hita eo amin’ny fiainantsika zanak’Andriamanitra.

Misy fizarana telo ity Epistily ity. 

Ao amin’ny fizarana voalohany no misy ny anjarantsika: miresaka ny mason-tsivana momba ny fiombonan’ny mino amin’Andriamanitra. Ny mpino dia raisina ho isan’ny manana anjara ao amin’ny fahazavan’Andriamanitra. Mandeha amin’ny mazava, afaka amin’ny ota noho ny fanavotana nataon’i Jesoa teo amin’ny hazofijaliana, izay efa vita indray mandeha sady tanteraka ary tsy miverina intsony.

 

Hafatra roa no horaisintsika amin’izany:

 • 1: “Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota, dia manana solovava ao amin’ny Ray isika, dia Jesoa Kristy, Ilay Marina”:

Jesoa no Ilay mpanafaka eo amin’ny fiainantsika. Misy teny na hevitra telo manambara izany:

 • Anaka: manambara ny andraisana ny olona ho zanak’Andriamanitra, fitenin’ny mpampianatra amin’ny mpianany satria mandray azy tahaka ny zanany izy, misy fifamatoram-piainana mihitsy koa ao anatin’izany. Fomba ilazan’ny Mpitandrina ny zanany ara-panahy, mba ho fampaherezana sy fampirisihana azy ireo hitoetra tsara amin’ny finoana.

Hitantsika fa nantsoin’Andriamanitra hoe anaka isika ankehitriny. Navahan’Andriamanitra ho zanany isika, nataony ho olona araka ny fon’Andriamanitra isika. Nosafidiany manokana ka maha saropiaro Azy. Nametraka fahatokisana tamintsika Izy, ka nomeny antsika ny fahafahana tamin’ny alalan’i Jesoa hahazoantsika misitraka izany maha zanak’Andriamanitra izany.

 

Vokany, mitantana ny fiainantsika Izy sy izay rehetra mahakasika antsika mba tsy ho eo ambany fahefan’ny satana intsony. Kanefa, misy ny te haka ny toeran’ny Tompo ary miala amin’ny toerana maha zanaka azy. Nanao izay zava-doza tamin’Andriamanitra. Efa nantsoina ho amin’ny fahafahana isika. Efa naorina ao amin’i Jesoa, Ilay Fehizoro indrindra ny finoanao. Mitandrema ary aza mandoto, aza manimba, na manary tena tsy ho zanak’Andriamanitra, fa efa namoy ny ainy ho anao Kristy, ary mpiray lova Aminy ianao.

 

 • Solovava: Raisintsika amin’ny fiteny hoe “avocat”; mpanampy, mpampahery, olona miara-dalana aminao mandrakariva, mahafantatra ny mety sy ny tsy mety atao. Antsoina ihany koa hoe mpananatra, (bokin’ny Filazantsara). I Jesoa Kristy no Solovava ho an’ny mino eo anatrehan’Andriamanitra, raha tojo fahalemana izy ka manota. Mpisolovava antsika Jesoa satria amin’ny fiainana kristiana, tsy ilaozana ota isika. Misy karazana ota izay tsy heverintsika akory ary tsy hifonantsika eo imason’Andriamanitra.

Efa nangataka an’i Jesoa hisolo vava anao ve ianao ao amin’Andriamanitra?

Izany dia atao amin’ny fibebahana marina sy fiaiken-keloka ka mahafoy ny fahotana. Ho antsika kristiana, Mpisolo vava antsika Jesoa. Olona antsoina hanampy sy hanafaka amin’ny fahalemena Izy. Hamafisina fa Izy Ilay marina, mitsara marina, maneho ny marina ny fiainany sy ny fitondrany soa ny fiainany ho antsika.

 

 • Ilay marina

Ny anjarantsika dia manolotra sy mametraka ny fiainantsika feno sy tanteraka eo am-pelantan’Ilay Mpisolo vava antsika. Sahia miankin-doha tanteraka Aminy isika. Raha latsaka amin’ny ota dia mitodiha any amin’Ilay Mpisolovava. Izy no Ilay marina, tsy hitsara fa hanafaka no ataony ho antsika. Hery sy antoka lehibe ho antsika izay mino izany. Sahia mandeha lalina miaraka amin’ ny Tompo, fa amin’izany no ahitanao ny voninahitr’Andriamanitra sy ny fahagagana ataony eo amin’ny fiainanao. Hahatsapana fa voadio tahaka an’i Jesoa Kristy Ilay Madio ianao.

 

 • And2.: Mampivoitra an’i Jesoa ho avotra eo amin’ny fiainantsika
 • “Avotra”: voambolana fampiasa eo amin’ny fisoronana.

Fihetsika nataon’i Jesoa an-tsitrapo teo amin’ny hazofijaliana, tahaka ny mpisolo vaikan’ny famaizana. Izy no tokony hampihatra amintsika mpanota araka izay nataontsika teo anatrehan’Andriamanitra nentiny Jesoa Kristy.

Ankehitriny, ataon’i Jesoa Kristy eo anatrehan’Andriamanitra izany amin’izao fotoana iainantsika izao. Ho antsika mpanota mibebaka marina, manana anjara ao anatiny izany avotra nataon’i Jesoa Kristy izany isika.

Misy vokany tsara ary mahasoa eo amin’ny olona izany satria sambatra izay olona ao amin’i Kristy, avotra izy, ny Tompo Jesoa mamonjy ny olona amin’ny fahatezeran’Andriamanitra.

Ny fomba fanavotany dia ny nanolorany ny tenany. Mila fanavotana isika, mila vonjena amin’ny hafitsoky ny ota isika.  Isika mamokatra ota satria ny fahafatesana no tambin’ny ota. Velona Jesoa Kristy, tsy irery ny Kristiana fa ombany mandrakariva na amin’ny fiainana na amin’ny fahafatesana, na amin’ny mora na amin’ny sarotra. Kristy no avotra, Kristy no lohan’ny Fiangonana. Izy no mitarika antsika sy ny sampana ao aminy, ka mandresy ny Fiangonana na lazaina fa malemy aza ankehitriny. Sambatra ny olona mandray anjara feno ao amin’ny Fiangonana. Ka isika miombona amin’ny alalan’izao fanompoam-pivavahana izao dia mbola Fiangonana.

 

 • Ny Fanahy Masina no fanomezana sarobidy indrindra, sady mpanome ny soa sy ny tsara indrindra ho antsika, mahalala antsika kokoa noho ny fahafantarantsika ny tenantsika, ny momba antsika. Izy no mahalavorary ny vavaka amin’Andriamanitra Ray antsika, mahalavorary ilay avotra nomen’i Jesoa mba hanadio antsika, manoro ny tokony atao sy hotenenina. Raha maniry izany isika dia Izy no manome hery.

 

 • Misy fifaneraserana tokony hokarakaraintsika zanak’Andriamanitra dia ny fifaneraserana amin’i Jesoa sy ny fankatoavana Azy, mahatonga ny olombelona ho olom-baovao. Tokony ho katsahintsika fatratra andro aman’alina izany. Mahavaivay ny fahoriana misy, miaina izany isika ankehitriny, isika Fiangonana. Mampahery antsika ny Tompo. Izay mahay mifanerasera sy mahay mankatoa Azy dia tonga olom-baovao. Ao anatin’izany no hisitrahantsika ny maha zanak’Andriamanitra. Ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoa antsika zanany.

Miantehera Aminy. Efa nomena antsika maimaim-poana izany avotra izany dia raiso maimaim-poana ary ataovy ho zavatra sarobidy eo amin’ny fiainantsika. Ny fananana izany no mahatonga antsika ho olom-boavonjy sy afa-keloka. Tsarovy fa ny fonao no ahitan’ny Tompo fa miankina Aminy ianao na tsia. Tsarovy ny saotra sy dera an’Andriamanitra noho ny avotra marobe nataony taminao.

FAMARANANA NY FOTOANA

Taorian’ny toriteny sy ny feon-javamaneno fohy dia nitondra am-bavaka ny Fiangonana, ny TOPAZA FJKM, ny Fitandremana FJKM Amparibe, ny Sampana ary ny sampan’asa, ny mpianakavin’ny finoana, STK Zokiny, ny Mpitandrina miana-draharaha RAMILISON Diamondra, ary nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

Notononina ny tondrozotra 2020. Taorian’ny tsodrano dia noredonina ny hira FFPM 338 “Arovy aho Tompo”.

Ireo Tompon'anjara:

Nitendry Orga: RABIAZAMAHOLY Hery Lanto

Nandray an-tsoratra: RAOLIARIZAKA Bakoly

Naka ny sary sy rakitsary ary nikirakira ny fanamafisam-peo: HARENTSOA Rova

Alahady 18 Aprily 2021

ALAHADY 18 APRILY 2021

Alahady fahatelo
Alahady faharoa manaraka ny Paska

“MAMPIORINA NY MINO NY FANAVOTAN’I KRISTY”

Alahady faharoa manaraka ny Paska ity alahady ity, mbola hibanjinana ny lohahevitra eo amin’ny sahan’ny FJKM, hoe « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy ».
RASOLONJANAHARY Fidy, Diakona, ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina RAKOTOMALALA Finaritra no nitondra ny hafatra. Litorjia endriny faharoa no notanterahana.
Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 7 ora maraina no hotaterina eto.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno no teo am-pidirana. Rehefa vita ny fiarahabana apostolika ho fanomanana ny fo amam-panahy, dia novakin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 95: 1-7a, ho fiderana an’Andriamanitra.
Nohiraina ny hira FF 45 « Hira fiderana » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika. Nidera sy nanome voninahitra an’Andriamanitra. Nisaotra Azy fa tsy noho ny herin’ny tena fa noho ny halehiben’ny fitahiany sy ny fitiavany ary ny famindram-pony no hiombonam-po amam-panahy hiderana Azy. Tsy mendrika, ka mangataka famindram-po sy famelan-keloka. Mangataka ny hanamasinany ny fotoana, mangataka ny herin’ny Fanahy Masina hitomboana amin’ny fahamasinana mba hifanaraka amin’ny sitrapony sy ho endriky ny famirapiratan’ny voninahitr’Andriamanitra izao fotoana izao.
Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 177: 3-4 « Ry Fanahy Mpanazava! » mialoha ny vakiteny. RANDRIAMASIMANANA Mamisoa Haja no nanolotra ny perikopa voalahatra ao amin’ny Testamenta Taloha : Isaia 48 : 11-22 sy Testamenta Vaovao : Marka 10 : 41-45 ary ny Hebreo 2 : 14-18, izay novakina misesy. Nivavaka izy mialoha izany. RANDRIAMASIMANANA Norosoa no namaky ny Soratra Masina. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Vola ireo tompon’anjara ireo.
Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 382: 1-2 « Ry olo-matory ô! Mba mifohaza » mialoha ny toriteny.

TORITENY

Mampiorina ny mino ny fanavotan’ny Tompo
Ny Epistily ho an’ny Hebreo no nangalan’ny Mpitandrina RAKOTOMALALA Finaritra ny hafatra.
Hita tamin’izany fa:
-Jesoa Kristy, Ilay Mpisoronabe manavotra ireo meloka,
-Jesoa Kristy, Ilay Mpisoronabe mamonjy izay alaim-panahy.
Im-pito ambin’ny folo no miverina ny teny hoe “Mpisoronabe” ao amin’ny Bokin’ny Hebreo. Ny atao hoe Mpisorona dia olon’Andriamanitra nofidiny manokana ho mpanelanelana amin’ny olona.

Ao amin’ny Testamenta Taloha, ny Mpisorona dia ao anatina taranaka voafidy, dia taranak’i Arona ihany, izay afaka mampifandray ny olona amin’Andriamanitra. Masina noho izany ny Mpisorana, izy ihany no afaka mikarakara ny sorona, afaka mandray ny fanatitra.izay omen’ny olona. Jesoa Krisy no afaka miditra ao amin’ny Tempoly Masina indrindra. Hoy Andriamanitra hoe: “Izy Ilay Mpisoronabe”. Izy no afaka mampifandray antsika amin’Andriamanitra.

Jesoa Kristy, Ilay Mpisoronabe manavotra izay meloka (Hebreo 2:17)

Rehefa mitondra fanatitra fa nanota dia ny Mpisorona no manao ny fombafomba rehetra hanalana ny fahotana. Rehefa mpanota isika dia tsy tafavoaka ao anatin’ny heloka, ka mila an’i Jesoa hanavotra antsika. Jesoa Kristy no fanatitra hanalana ny fahotana ao amintsika, noho ny ràny mba hahafahantsika hifandray amin’Andriamanitra.

Amin’izao vanim-potoana izao dia mifanalavitra ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra ka mila an’i Jesoa Kristy isika izay nanolotra ny ainy, ny ràny mba hahafahantsika mifandray amin’Andriamanitra. Hita ao amin’ny Jeremia 31 hoe: “ny fahotany sy ny helony dia tsy ho tsarovako intsony noho ny ilay rà nilatsaka”. Hofafan’Andriamanitra ny heloka sy ny fahotana nataontsika.

Tsy vitantsika amin’ny herintsika samy irery ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra fa mila an’i Jesoa Kristy isika. Mitebiteby isika amin’izao fotoana izao. Raha vao marary dia mitaintaina. Tsy manana fiadanam-po, fiadanana na ara-panahy na ara-batana. Ilay Mpisoronabe hanafaka antsika amin’izany fitaintainana izany sy hampifandray antsika amin’Andriamanitra.

Miantso antsika izao Teny izao mba hiverenantsika, hifandraisantsika amin’Andriamanitra.

Jesoa Kristy, Ilay Mpisoronabe mamonjy ireo izay alaim-panahy (Hebreo 2:18)

Jesoa Kristy, talohan’ny nanombohany ny asany dia nalain’ny devoly fanahy. Ny voalohany dia nasain’ny devoly novainy ho sakafo ny vato. Toa izany isika, ny fakam-panahintsika dia ny sakafo, tena laharam-pahamehana. Fa Izy kosa namaly ka nanao hoe: « Voasoratra hoe: Tsy ny mofo ihany no hiveloman’ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra” (Deo. 8. 3). Ny Tenin’Andriamanitra no nandresen’i Jesoa izany Ny Tenin’Andriamanitra dia manome hery. Tsy tantara fotsiny ao amin’ny Baiboly izany.

Ny Tompo mampanantena fa homeny hery ianao. Hoatra ilay renim-pianakaviana nomeny diloilo. Fantatr’Andriamanitra izay ilainao. Na tsy misy aza dia Andriamanitra miaro ny zanany.  “Ny zanako sy ny asan’ny tanako dia aoka ho adidiko ihany” (Isaia 45:11b). Ka maninona no miahiahy? Tsy matoky ve ianao fa zanak’Andriamanitra?

Ny fakam-panahy faharoa nataon’ny devoly an’i Jesoa dia ny fahefana. Ny olombelona tia manana fahefana. Fantatr’i Jesoa izany. Misy izany any am-piasana, any an-tokantrano amin’ny lafiny isan-karazany ka manjary tsy manam-potoana intsony hifandraisana amin’Andriamanitra fa sahirana. Mila an’i Jesoa hanavotra antsika amin’ny fakam-panahy eo amin’ny fiainana, amin’izay rehetra mampisaraka antsika amin’Andriamantra. Mila vonjena isika.

Maro samy hafa ny endriky ny fakam-panahy. Ohatra: tsy matoky dokotera, tsy atokisana ny fanafody, henoina daholo izay lazain’ny olona … Amin’ny maha kristiana dia Jesoa Kristy no ilaina voalohany. Izy no hamonjy amin’ny fakam-panahy.

Inona ny ady lalovanao amin’izao fotoana izao ankoatra ny Covid? Ny ady manakorontana ny fiainanao ka hilanao Mpisoronabe, mba hiverenana amin’Andriamanitra?

Mila mifandray be be kokoa amin’Andriamanitra isika.

Jesoa Kristy dia manafaka amin’ny heloka ka mila manatona Azy, mibebaka hanafahany amin’ny fahotana. Jesoa Kristy mamonjy ao anatin’ny fakam-panahy, izay alaim-panahy. Miantso Izy ankehitriny, mampanantena fa mamonjy.

Mila mifandray tsara amin’Andriamanitra isika hahafantarantsika ny tena sitrapony, koa mila manatona an’i Jesoa Kristy Ilay Mpisoronabe.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny.

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Misaotra ny Tompo noho ny Teny nampitondrainy ny Mpanompony. Jesoa Kristy nanao sorona ny tenany hisolo heloka teo amin’ny hazofijalia na, mba hananana antoka amin’ny fiainana mandrakizay, mba hivelomana ka handinihana tena, manoloana ny sorona nataony, mba hirosoana be be kokoa amin’ny fanolorantena. Izany Teny izany no entina hiatrehana izao herinandro vaovao izao, ka tsy hanana fanahiana satria manana an’i Jesoa, ka ho Mpandresy

FANEKEM-PINOANA

Niarahan’ny Fiangonana nanonona, teo am-pitsanganana, ny Fanekem-pinoana laharana faha 2 ho fanehoana ny fitiavan’Andriamanitra sy hijoroana ho vavolombelona.
Vita izany dia nipetraka, nivavaka mangina tao anatin’ny feo-javamaneno.

VAOVAOM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mahatahiry ny finoana, Mifankatia, Miasa amin’ny fahazotoana »

RAZAFIMAHARO Maminirina, Mpitantsoratry ny Fiangonana no nanatanteraka izany. Teo am-panombohana dia novakiny ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I Kor. 17: 3b « fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany. »

Toy izao manaraka izao no santionan’ny ilaina fantarina:

 

*Fandaminana vaovao manomboka ny alahady 25 aprily: manoloana ny fivoaran’ny aretina covid-19 eto Madagasikara, taorian’ny fakan-kevitra teo amin’ny Mpihevidraharaha ny sabotsy 17 aprily:

-hisokatra ny Fiangonana ary manatanteraka ny asa fanompoany ny tsirairay araka izay azony atao ary mifampitsinjo hatrany amin’ny ara-pahasalamana,

-fanompoam-pivavahana tokana ny alahady, amin’ny 7 ora sy sasany, tsy maharitra mihoatra ny adin’ny iray sy sasany. Tsy misy intsony ny amin’ny 10 ora

-halefa mivantana ao amin’ny Facebook ny fanompoam-pivavahana

-haato ny fivoriana misy fiaraha-misakafo sy mety hanalana aro-vava maharitra (hetsika fanatanjahan-tena, hira)

-misy ny fanompoam-pivavahana zoma hariva, aroso amin’ny 5ora sy sasany ny fotoana

*Fepetra ara-pahasalamana ato am-piangonana

-ferana ho 100 ny olona manatrika fanompoam-pivavahana na fivoriana

-hajaina hatrany ny elanelana 2 metatra ary tsy azo esorina mihitsy ny aro-vava

-tsy manatona ny Fiangonana ireo mbola mararin’ny Covid, na en convalescence, na nifangaro tamin’ny olona voan’ny covid-19; toy izany koa ireo mikohaka, na ny voan’ny sery, na ny mafana hoditra,

-fanasana tanana amin’ny “gel” mialoha sy aorian’ny rakitra sy mialoha ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo,

-rarahana ranom-panafody ny Fiangonana mialoha sy aorian’ny fanompoam-pivavahana

*Fandaminana mahakasika ny fiainam-piangonana

-fahoriana voamarina fa tsy covid-19: azo atao ny fanompoam-pivavahana fampaherezana aty am-piangonana, manaraka ny fepetra,

-mpianatra Soratra Masina: apetraka amin’ny Vaomieran’ny Asa Vavolombelona ny fitsinjovana azy ireo,

-fianarana Sekoly Alahady: miato. Manentana ny mpianatra sy ny ray aman-dreny hanao ny famerenana amin’ny alalan’ny boky lesona

-Asa fampaherezan’ny Fifohazana: ny Birao SAFIF mijery ny fepetra ara-pahasalamana ho an’ny Mpiandry manatanteraka ny Asa.

 

Raharaha eto an-toerana

Fivorian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo: alahady 25 aprily aorian’ny fanompoam-pivavahana

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny hira FF10 « Mivavaka aho satria » no nohiraina nandritra ny fanantazana ny rakitra. Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Fananana no tompon’anjara nananty rakitra. Ny hira « Misaotra Anao ‘zahay» no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina RAKOTOMALALA Finaritra no nanao ny vavaka fangatahana.
Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny fitantanany ny fiainan’ny tsirairay. Nangataka ny fanampian’Andriamanitra mba tsy hialana Aminy. Mba hijery ny tokantrano, mba hampitomboany ny fifandraisana Aminy.
Nivavaka ho an’ireo marary ny covid19 sy aretina maro samy hafa. Jesoa no mpanasitrana koa mangataka ny fanasitranana Aminy. Ao ireo fianakaviana reraka mikarakara marary, manana havana maty, koa mangataka ny homen’i Jesoa hery. Nangataka fitahiana ho an’ireo dokotera sy mpiasan’ny fahasalamana. Mba hiakin-doha amin’Andriamanitra izy ireo fa tsy amin’ny fahaizany. Nitondra am-bavaka ny mpianatra izy tapaka ny fianarana. Jesoa mahay ny zavatra rehetra sy mahay mandamina ny zavatra rehetra.
Nitondra am-bavaka ho an’ny fiveloman’ny tsirairay, mijery ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana, hanome ny sahaza ny tokantrano tsirairay avy.
Nitondra am-bavaka ho an’ny kristiana rehetra ato amin’ny Fitandremana. Nangataka vonjy amin’ny fitaintainana, tebiteby, alahelo.
Nisaotra an’Andriamanitra ny amin’ireo efa sitrana. Nisaotra koa amin’ny valim-bavaka rehetra na ny nangatahana na tsia.
Izany vavaka izany dia Amin’ny anaran’i Jesoa izany nampianatra nivavaka hoe:
“Rainay Izay any an-danitra”

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 435: 4 « Mafy re ny ady, maro be no voa » ary novakina ny tondrozotra 2021.
Natolotra ny tsodrano
Nohiraina ny FFPM 632: 1 sy 5 « Ampianaro aho, Tompo, mba hiambina! », nofaranana tamin’ny Amena nohiraina.
Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina.
Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra!
Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Mandehana amin’ny fifalian’ny Tomponao
Amena.
Feon-javamaneno teo am-piravana.

Ireo tompon'anjara :

 • Nikirakira ny fafana : RABIAZAMAHOLY Mahery
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo sy naka ny horonan-tsary ary sary : HARENTSOA Rova
 • Nitendry orga: RAJAOFETRA Philippe
 • Nandray an-tsoratra : RAJAOFETRA Voahangy

Alahady 11 Aprily 2021

Alahady 11 aprily 2021

Alahady ivom-bokatry ny Sampana Dorkasy eran’ny sahan’ny FJKM

« Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. »

Alahady faharoa ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy mandritra ny volana aprily manao hoe: « Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. »
RAHARITSALAMA Hantanirina, Diakona sampana Dorkasy no nitarika ny fotoana.
Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTOFANJARIVELO Perle kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny Litorjia amin’ny endriny faharoa no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana tamin’ny fito ora.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ny Salamo 29: 1-2 no novakina hoentin-manome voninahitra an’Andriamanitra. Noventesina ny hira FFPM 146: 1 sy 2 avy eo.

VAVAKA

Natolotra ny Tompo ny saotra sy ny dera ary ny laza noho ny fitiavany sy ny mbola fitahiany. Nangatahana ny Fanahy Masina hanatrika ny fotoana mba hitondra fihavaozana ho an’ny mpianakavin’ny finoana sy ho voninahitry ny Tompo.

FAMAKIANA NY VAKITENY

Nohiraina ny FFPM 142: 1 sy faha 4 mialoha ny vakiteny.
Vavaka: RAKOTONDRAMBOA Mirana no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny. Saotra, dera, laza ary voninahitra no natolotra ny Tompo, ary nangatahana ny Fanahy Masina hampitoetra ny Teny ao am-pon’ny tsirairay.
Tenin’Andriamanitra:  Hanitra RAKOTONDRAMBOA Hanitra, Diakona no namaky ny Teny. Izany dia nalaina tao amin’ny:             

 • Rota 4: 1-2;
 • Lioka 24: 15-24;
 • Efesiana 5: 1-2

TORITENY

Ny Mpitandrina RAZAFINDRAKOTOFANJARIVELO Perle no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Nohiraina ny FFPM141: 1 sy 4 mialoha izany. Natomboka tamin’ny Fiarahabana Apostolika ny toriteny. Ny Lioka 24:13-24 kosa no nangalana azy.
Araka ny lohahevitra banjinintsika, ny teny hoe: mampiorina dia midika ho fananganana zavatra izay mety ho vaovao na fanarenana ny simba.
Niandrandra fanantenana ny mpianatry ny Tompo noho ny fampianarany sy ny fahagagana nataony. Rehefa voahombo sy maty ny Tompo dia diso fanantenana izy ireo.

Niseho tamin’ny endriny maro izany fahakiviana izany, ary tonga hatramin’ny tsy finoany ny fanambaran’ireo vehivavy nahita ny fasana foana, ary efa tafatsangana i Kristy. Na teo aza anefa izany dia nampiseho tamin’ny mpianany i Jesoa fa velona Izy, ary niaraka tamin’izy ireo indray ka nanangana ny fanantenany.
Isika dia mitovy amin’ireo. Manantena ny Tompo isika kanefa indraindray dia tsy mifanaraka amin’izay antenaintsika ny zava-miseho. Ohatra amin’izany ny zava-misy ankehitriny. Nangataka isika hahafoana ny Covid-19, kanefa vao mainka mirongatra ny aretina. Kivy ny zanak’olombelona. Ao anatin’ny fahakiviantsika anefa no hanehoan’ny Tompo amintsika fa velona Izy, Hahatonga antsika ho mpandresy dia mila mino sy mahatoky ny Tenin’andriamanitra isika. Aoka tsy ny olana no hobanjinintsika fa ny Tenin’Andriamanitra ka hahatonga antsika hanangana fanantenana sy hampitombo ny finoantsika, tahaka ireo vehivavy nanambara ny fitsanganan’ny Tompo. Ny vehivavy no nahita voalohany ny fitsanganan’ny Tompo, satria izy ireo dia mavitrika amin’ny fampielezana vaovao. Ianareo vehivavy, ambarao ny Filazantsara. Aoka ho mpilaza vaovao mahafaly sahala ireo vehivavy nahita ny fasan’i Jesoa foana isika.
Noho ny fitiavany antsika dia nanolotra ny Zanany ho antsika ny Tompo, tahaka izany koa i Kristy, noho ny fitiavany ny Rainy sy ny zanak’olombelona dia natolony ny ainy ho fanavotana antsika. Zanaka nirian’Andriamanitra isika. Aoka isika handeha amin’ny fitiavana ka hanary ny toetra ratsy taloha. Na dia nihiboka tany am-ponja aza i Paoly dia mbola nahavita nampahery ny Kristiana handeha araka ny fitiavana. Na dia ao anaty fiarahamonina tsy tia fahamarinana sy mora tezitra aza isika, dia tokony hahery hampiseho toetra feno fitiavana. Aoka ho teny tsara sy feno fahasoavana no hivoaka ny vavantsika ary hahay hamela heloka sy hiaiky heloka isika.  Mandehana amin’ny mazava, manaova ny tsara. Takin’ny Tompo ny fanehoantsika ny finoantsika. Aza mibanjina ny olana fa mahatokia sy minoa ny Tenin’Andriamanitra. Asehoy fa na misy aza ny olana dia mahay maneho fitiavana ianao.
Mampiavaka ny Dorkasy ny fanaovany asa soa. Aoka ianareo tsy hahery amin’ny teny fotsiny ihany fa amin’ny asa ihany koa dia ny asa soa izany.
Ny Fanahy Masina anie hanangana ny fanantenana sy ny finoana ao anatinareo sy hampitobaka ny fitiavan’Andriamanitra ao anatinareo.
Teo am-pamaranana dia nirary Paska feno fahasoavana ho an’ny Mpianakavin’ny Tompo ny Mpitandrina.

Vavaka setry ny Toriteny

Nisaorana ny Tompo noho ny Teniny sy ny fitiavany izay mandresy ny fahafatesana sy mitondra fanantenana. Nangatahana Izy hampiorina ny finoan’ny mpanompony sy hampifikitra azy ireo amin’ny Teniny.

FANEKEM-PINOANA

Niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana faharoa ho fijoroana vavolombelona.  Rehefa izay dia i RADIMIARILALAO Eléonie koa no nitondra ny tatitry ny sampana Dorkasy nandritran’izay erintaona izay.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Nambara ireo raharaha anatiny sy ivelany.
NY RAHARAHA IVELANY :
Nambara ireo fandraisana anjara tamin’ny hetsika rehetra teto amin’ny Fiangonana toy ny fotoam-bavaka isaka ny talata, ny alahady Mpitandrina.
Nampahafantarina ny Fiangonana ny fanohanan’ny sampana ny fampiofanana Mpitandrina.
Tsy adino ny fanatanterahana ny asa soa toy ny fanohanana ny toeram-pitsaboana, ny fitsidihana toby fitaizana ankizy, ny fanampiana ireo voafonja vehivavy eny Antanimora.
Notaterina ny fanarahan’ny sampana fiofanana sy ny fandraisany anjara tamin’ireo hetsika tany ivelany.

 

Amin’ny alalan’ny valopim-bokatra no hanatanterahana ny vokatra. Noho ny hamehana ara-pahasalamana dia voafetra ihany ny tontosa.

NY RAHARAHA ANATINY :
Namafisina ny fampahatsiahivana mahakasika ny fisorohana ny Covid-19. Efa miverina misokatra ny trano fiangonana ary manaja ny fepetra fisorohana ny aretina. Mivory ny Mpihevi-draharaha ny sabotsy izao amin’ny 8 ora.

Hafatry ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina

Ny Efesiana 5: 1-2 no nentin’ny Mpitandrina ampaherezana ny Sampana Dorkasy sy ny Mpino, tamin’ny endriny rakitsary izay nalefa teo amin’ny fafana. Aoka isika hoy izy, hanahaka an’Andriamanitra sy handeha amin’ny fitiavana ary nirary soa ho an’ny Sampana Dorkasy hahatontosa ny asany ny Mpitandrina.

RAKITRA SY NY FANOMEZANA

Feon’orga no nentina nanatontosa ny fanatazan-drakitra. Nohiraina avy eo ny FFPM 441:1 sy 3 ho fanolorana ny rakitra.

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaorana ny Tompo noho ny fanolorany ny tenany ho avotra ho an’ny mpanota. Nentina am-bavaka ny mpianakavin’ny finoana, ny namana sy ny havana ary ny Mpitandrina sy ny ankohonany. Nentina am-bavaka ny FJKM, ny firenena, ny Mpitondra ary ny vahoaka mba handresy ny Covid-19. Nofaranana tamin’Ilay vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

ASA VAVOLOMBELONA

Notokana tamin’izany ny fanamiana vaovao an’ny Sampana Dorkasy.
Vavaka: Nisaorana ny Tompo noho ny fotoana nahafahana nanatanteraka ny fanokanana ny fanamiana. Nentina am-bavaka izany fanamiana izany mba hanome voninahitra ny Tompo ny fisalorana azy.
Nentina am-bavaka ihany koa ny mpikambana hanome voninahitra ny Tompo.
Nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo taorian’ny fanompoam-pivavahana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 133: 1 sy 5 ary novakina ny Tondrozotra mialohan’ny natoloran’ny Mpitandrina ny Tsodrano.

IREO TOMPON’ANJARA:


Nikirakira fafana: RAZAFIMAHARO Kanto,  RABIAZAMAHOLY Mahery
Naka ny rakitsary: HARENTSOA Rova
Nitendry orga: RANAIVOSON Jacky
Nandray an-tsoratra: ZANAHARITSIMBA Toky Noely Tiana

Alahady 04 Aprily 2021

FOTOAM-PIVAVAHANA ALAHADY FAHA 4 APRILY

ALAHADIN’NY PASKA

Mampiorina ny mino ny fanavotan’i Kristy. Tanteraka tamin’ity andro Paska ity izany fanavotan’i Kristy izany. Resiny ny fahafatesana ka nitsangana tamin’ny maty Izy.
« Jesoa Kristy ilay Mpanavotra ». Izany no lohahevitra napetraka hobanjinin’ny Fitandremantsika amin’ity anio ity. Ny Biraon’ny Fiangonana no niandraikitra ny fanatanterahana ny fotoana. RAZAFINDRABE John Bam, Mpanolotsaina, no nitarika ny fotoana. RALAINDIMBY Haja, Mpitantsoratry ny vola, no nanao ny vavaka sy ny vakiteny. Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitondra ny hafatra.

FIARAHABANA APOSTOLIKA

Novakiana ny Salamo 46 : 1-3, ho fiderana an’Andriamanitra : « Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy, Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin’ny ranomasina aza ny tendrombohitra, Na mirohondrohona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany ».
Taorian’ny hira 142 : 1, 2, 3 : « Tafatsangana tokoa », dia nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika. Misaotra ny Tompo noho ny fahasoavana noraisina isan’andro, ary nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina.

Noventesina ny hira FFPM 141 : 1, 2 : « Efa resy izao ». Feonkira fohy no taorian’izay.

VAVAKA SY VAKITENY

RALAINDIMBY Haja no nanao ny vavaka sy vakiteny.

Ny perikopa anio dia ny

 • Hosea 13 : 14 – 15
 • Matio 28 : 1 – 10
 • Galatiana 3 : 10 – 14.

  Natao ny hira Ffpm 526 : 1, mialoha ny toriteny.

TORITENY

Niarahaba ny mpianakavin’ny finoana ny Mpitandrina nitondra ny hafatra. Andro Paska dia ahatsiarovana ny nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Ny Filazantsara araka ny Matio no nitondrany ny hafatra. Ity bokin’i Matio ity dia misy fizarana 6 lehibe ka ao amin’ny fizarana fahaenina farany no misy ity perikopa ity. Misy zana-pizarana 5 izy io ary fizarana fahadimy no misy azy. Ny Matio 28 dia misy fotokevitra 3 ny amin’ny fitsanganan’i Jesoa, ny amin’ny didiny sy ny fampielezana ny Filazantsara.
Ny mampiavaka ity Matio ity, mihoatra noho ny hafa, dia ny andininy fahavalo. Azo omena lohahevitra hoe « Ny olona mahazo ny hafatry ny Paska » izany hoy ny Mpitandrina.
Ireo olona ireo dia nandao ny toerany noho ny faharesena. Eo amin’ny andininy faha 8a. Ny mandao dia ny mpianatra, izay nahalala ny vaovao. Maria Magdalena sy ilay ilay Maria iray izy ireo. Niala faingana izy ireo, nandositra. Azo lazaina fa nandao ny toerana izay tsy nisy an’i Jesoa izy ireo.
Ny hafatry ny Paska dia tsy miova hatramin’izay dia ny ilay hoe : « Jesoa nohombona teo amin’ny hazo- fijaliana, nitsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo ».
Tokony mampiorina ny fiainan’ny Kristiana ny andro Paska raha jerena. Ireo mpianatra ireto dia nihaino izay nolazain’ny anjely.
Namantatra hoe marina ve izany fanambarana izany, tonga ny hafaliana ary niala faingana ny toerana. Rehefa fantany fa mitombona ny teny izay nolazain’ny anjely, dia nino izy ireo. Mila mahay mihaino isika mba hiasan’i Jesoa eo amin’ny fiainantsika.
Ny toerana faharesena ambara eto dia ny fasana. Izany nefa amintsika dia milaza fahafatesana. Matetika isika dia manangana fasana kely any anatintsika any. Mety ahazoana voninahitra sy harena izany, nefa mety tsy ho mendrika eo anatrehan’ny Tompo.
Ny faharoa, raha tonga teo ny mpianatra dia nisy ny horohorontany. Izany dia milaza fahafatesana ihany koa. Rehefa misy izany dia miendrika faharesena. Rehefa tojo sarotra isika dia tsy mahajery intsony ny famonjen’i Jesoa Kristy.
Nisy koa ny fatahoran’ny mpiambina. Tonga tahaka ny maty ilay mpiambina noho ilay tahotra tao anatiny. Tahotra nahafaty mihitsy izany. In-365 ao anaty Baiboly no misy ny teny hoe « Aza matahotra ». Mitovy amin’ny taona iray, izany hoe tsy tokony hatahotra isika isan’andro isan’andro. Marobe ny toerana misy faharesena eo amin’ny fiainana. Tsy tokony hijanona amin’ny toerana tsy misy an’i Jesoa isika.
Faharesena ny tsy finoana ny fitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty. Tokony hitaona ny hafa isika ho amin’ny Tompo. Mbola faharesena ihany koa ny tsy fangalantsika ny safidy tsy hiaraka amin’ny Tompo. Ny olona manaiky hisafidy an’i jesoa, dia manaiky ny hitondra ny hazofijaliana. Tokony hibebaka isika, hanala izay ratsy amin’ny fiainantsika. Nanome ohatra ny Mpitandrina : Eritrereto hoe misy olona mipetraka amin’ny trano fasana, izany hoe, ny olona rehetra ao dia mpimamo, mpiteny ratsy, ….
Sao mbola misy an’izany any ? Tokony hafahan’ny Tompo izany.
Ho aiza tokoa moa isika raha tsy miala amin’izany ? Tokony mibanjina ilay toerana feno fiadanana, fiainana finaritra isika. Tokony manolo-tena isika rehefa tafahoana amin’ny Tompo. Tokony miankohoka isika ahafantarana fa afaka tamin’ny fiainana mangidy isika ; tonga amin’ny fiainana vaovao.
Ny olona mahazo ny hafatry ny Paska dia maika hilaza ny vaovao mahafaly (8b). Maika hilaza ny vaovao mahafaly ho an’ny mpianatra namany ireo. Tahotra mahavelona no nisy tao amin’ireo mpianatra. Ireto avy ireo vaovao mahafaly :
– Tsy ato am-pasana Jesoa : Tsy razana ny Tompo fa Andriamanitra velona ; – Tsy tany amin’ny maty no itadiavana azy fa any amin’ny velona indray ; – Efa nitsangana Izy Tompo ary tena velona. Fandresena ho an’izay mino izany ; – Efa nolazain’i Jesoa Kristy in-telo izany hafatra izany, fa tsy nilentika tao an-tsain’ireo mpianatra.
Tokony hanavao ny fomba fisainana isika, tsy hanao toy ireo mpianatra raha efa nambaran’ny Tompo ny zavatra hitranga, nefa tsy nety nino ireo.
Ekentsika ve izany vaovao mahafaly izany ? Ireo mantsy no entintsika hanao ny hazakazaky ny fiainana indray. Tokony hizara izany amin’ny hafa isika. Mbola maro manko no mila mandre izany. Manana antoka ny amin’ny fiainana mandrakizay isika, raha toa ka manaraka Azy ? Manaiky ny hizara izany. Tsy misy ny làlana hafa ankoatra an’i Jesoa ahazoana famonjena sy ahazoana ny fiainana mandrakizay. Tokony hihazakazaka, toy ireto mpianatra ireto isika, mba hilaza izany vaovao mahafaly izany.
Ny fanavaozana lehibe andrasan’ny Tompo amitsika dia ny mba ho maika hilaza ny vaovao mahafaly.
Nisy feonkira namarana izay hafatra nentin’ny Mpitandrina izay.

Nanatanteraka ny Vavaka fifonana sy ny vavaka fanoloran-tena ny mpitarika taorian’izay ary nofaranany tamin’ny fanonona ny Fanekempinoana laharana voalohany izany.

TENY FIARAHABANA NOHO NY ANDRO PASKA

Nanao ny fiarahabana noho ny andro Paska ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra. Faly noho ny fahatratrarana izao andro Paska. Ny Romana 5 : 1, 6, 8 no natambatra hifampiarahabana. Nanentana ny amin’ny fifampiarahaban’ny ao an-tokantrano ny tsirairay. Ny miarahaba milaza hoe « Mifalia amin’ny alalan’i Jesoa Tompontsika ». Ilay arabaina kosa hilaza « Dia hiara-belona Aminy isika. »

VAVAKA FANGATAHANA SY FAMARANANA NY FOTOANA

Ny Mpitandrina no nanao izany. Noentina am-bavaka ny fiainan’ny Fiangonan’Amparibe, ny an’ny FJKM. Ho Paska hitondra fanavaozana lehibe eo amin’ny fiainam-panompoan’ny tsirairay avy anie.
Noentina am-bavaka ireo mpianakavin’ny finoana tsy salama rehetra, manaraka fitsaboana, ireo izay azom-pahoriana. Noentina am-bavaka ny asa fivelomana, ny fianaran’ny ankizy, ny ao an-tokantrano mba hahitana fifaliana ary hiara-belona rehefa tonga ny fotoana hiavian’ny Tompo. Noentina am-bavaka ny asan’ny Fiangonana izay mbola marobe no miandry.
Nisy ny vavaka mangina ary nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra ».

Natao ny hira 133 : 1 « Efa namangy ny olony ». Notononina ny tondrozotra ary natolotra ny tsodrano.
Nofaranana tamin’ny hira Ffpm 146 : 1 ny fotoana.
Ireo Tompon'anjara:

Nandray an-tsoratra: ROBEL Hanitra

Naka ny sary sy rakitsary: HARENTSOA Rova