Alahady 06 Desambra 2020

Alahady faha-06 Desambra 2020

Alahady voalohany ibanjinana ny lohahevitra « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino »

Mihobia ho an’i Jehovah amin’ny fifaliana, …. Fa maharitra mandrakizay ny fiderana Azy ». Alahady 6 Desambra 2020. Alahady faharoa manaraka ny advento ary alahady voalohany hibanjinantsika ny lohahevitra hoe  « Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino ». Andro lehibe eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana satria dia ivon’ny jobily fankalazana ny faha 50 taona ny sampana Hasin’ny famonjena. Sampana velona eto anivon’ny Fiangonana niorina ny 17 May 1970. Ny filohan’ny sampana Atoa Robel Hanitra, no nitarika ny fotoana, ny filohan’ny komity 50 taona, Atoa Rabemila Mamy no nanao ny vakiteny ary ny mpanolotsaina eo anivon’ny komity 50 taona, Atoa Razafy Ianja kosa no nanao ny vavaka. Nanao ny tantara ho an’ny ankizy sy ny tatitry ny sampana dia ireo mpitantsoratry ny sampana, Rtoa Rahajarizafy Bakoly sy Rtoa Rambeloson Mitsoa. Litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana.
Tena nampihetsipo ny fotoana anio satria dia niara-niombombavaka tao avokoa ireo mpikambana Hasin’ny Famonjena tranainy izay tena maro dia maro tokoa.

FIDERANA AN'ANDRIAMANITRA

Vao vita ny feonkira fidirana dia nanao ny hira « Mihobia ho an’i Jehovah » (Ranaivo Ranairovelo) ireo mpikambana ankehitriny miaraka amin’ireo tranainy ireo.

Novaikiana ny Salamo 100 ;111 ;9-10 ho fiderana an’Andriamanitra.
Rehefa izany dia natao ny hiran’ny finoana 33 « O Ingao ny hirampifaliana » (Ramilison Paul). Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana.

Ny feonjava-maneno avy hatrany taorian’izany.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Nitondra ny fotoana ho an’ny ankizy ny tompon’andraikitra. Ny teny tao amin’ny Oha 17 :17a « Izay tia tokoa dia tia amin’ny andro rehetra » no teny nozaraina. Nitondra tantara kely izy tamin’izany. Natao ny hira Ffpm 790 : 1 ary nofaranany tamin’ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Natao ny hira FFPM 244 : 1, 2, 4 mialoha ny vavaka sy vakiteny. Ny perikopa anio moa dia ny Genesisy 49 : 8-10, Matio 1 : 1-17, I Korintiana 12 : 1-3.
Natao ny hira « Handeha ho irakao » (Rabako Ralambonirina Jean Jacques) mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny teny faneva « Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana ….fa maharitra mandrakizay ny fiderana Azy » Salamo 100 :2a ; Sal 111 :10b.

Ity teny faneva ity no novelabelarin’ny mpitandrina tamin’ny hafatra izany nentiny.
Salamo faha100 dia fiderana ankapobeny. Nanao fanatitra ho fiderana ireo noho ny fanambinan’Andriamanitra.

Ny salamo faha111 kosa dia Salamo Haleloia lehibe. Amin’ny fotoandehibe dia tsy maintsy vakiana ity Salamo faha 111 ity.

Salamo manabara ny haja sy voninahitra ihany koa ity faha 111 ity. Nozarain’ny mpitandrina roa ny hafatra : mitory amin’ny fifaliana

1.  Mitory amin’ny fifaliana
Ny olona mitory amin’ny fifaliana dia olona efa nanaiky an’i Jesoa ho tompon’ny fiainany ka manaiky mba hizara izany. Raha eritreretina izany dia afaka sintomina ireto manaraka ireto :
    a. Olona manolo-tena hanompo no mitory amin’ny fifaliana. Mahatsapa ny fitiavan’Andriamantira ireo olona ireo ka dia manolo-tena izy.
    b. Manda-tena mihitsy hampandroso ny fanjakan’Andriamanitra. Eo no anehoana ny fankasitrahana an’Andriamanitra.

Tsy mora ny mitory amin’ny fifaliana fa mila fandava-tena sy fanolora-tena mba hanaovana ny asa masina.
Ny toriteny an-kira no atao. Ny hira izay atao dia sady ahavoa ny fo ary koa ny saina. Ny feon’ny hira dia mandona ny fo ary ny tonony dia mamelombelona ny saina.
Vao misy mamoron-kira dia efa fitoriana sahady izay.
Fanambaram-pinoana ampahibemaso koa izay manao asa fitoriana izany. Fijoroana vavolombelona izany asa atao izany. Rehefa miaino manko ny olona dia jereny avokoa ny zavatra rehetra.
Fijoroana vavolombelona ankira koa izany fanaovana toriteny an-kira io.
Rehefa nandinika ny tantaran’ny Fiangonan ny mpitandrina tao anatin’ny 50 taona lasa ao amin’ny mpikambana, dia nilaza fa 1/8 dia diakona avokoa, ¼ dia biraon’ny Fiangonana. Tiana ambara dia isan’ny fikambanana mitaiza olona handray andraikitra izany sampana izany.

2. Maharitra amin’ny fanompoana
Izay matoky ny famonjeNy no afaka aharitra amin’izany fanompoana izany. Ny olona izay maharitra dia manana antoka ny amin’ny famonjen’i Kristy.
Ny olona maharitra dia mahasedra ny zavatra rehetra ka omen’ny Tompo fahaiza-manao enti-manompo. Izay mino dia mandray hery.
Ny olona maharitra dia vonona hiatrika izay zavatra mitranga. NY olona mandroso amin’izany dia izay mahatahotra an’Andriamanitra ka vonona hankato Azy. Raha izany no tanjona ao anatin’ny antoko mpihira dia tanteraka izany.
Hanadinana anao io fiharetanao io ka fotoanany izao raha toa ka hiovanao. Tokony atao fiainana izany asa fanompoana izany mba ahafahana manatanteraka ireo voalaza ireo.
Raha manaiky an’i Jesoa isika dia nino ny hafatra sy ny tenin’Andriamanitra isika. Tanteraho amin’ny zoto ny asa mba hisian’ny fifaliana mba ho tanteraka ny fifaliana ara ny nolazain’i Paoly.

VAVAKA FIFONANA

Nanao ny vavaka setrin’ny ny tenin’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izay. Ary ho fanavaozana ny fanolorantena dia niaraka nanonona ny fanekempinoana laharana voalohany ny mpianakavin’ny finoana.
Tokony manao ny asa sy adidy rehetra isika, atao amin’ny fifaliana ary mba aharitra mandrakizay.
Nisy ny feonjavamaneno taorian’izay.

TATITRY NY SAMPANA

Niroso tamin’ny tatitry ny sampana ny tompon’andraikitra. Asa nanomboka ny tapaky ny taona 2019 hatramin’izao fotoana izao no nolazaina. Niendrika tononkalo mo no nitondrana izany tatitra izany ka anisan’ny voalaza ny fanokafana ny faha 50 taona ny desambra 2019, ny fiarahabana tratry ny taona ary antsampanahy PAska izay nalefa tamin’ny pejy facebook ny Hasin’ny Famonjena sy ny Fiangonana.
Nanao ny hira « Rojompiderana » (Robel Hanitra) ny mpikambana Hasin’ny famonjena taorian’izany.

RAHARAN'NY FIANGONANA

Niroso avy hatrany tamin’ny raharahan’ny Fiangonana ka Atoa Razafimaharo Mamy no nitondra izany. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :
    • Voka-dehibe ny eto amin’ny fitandremantsika amin’ity volana ity ary ny 25 Desambra no ivony
    • Fotoana ho an’ny Sekoly Alahady ny amin’ny herinandro 07/12 hatramin’ny 13 Desambra 2020.
    • Fizarana loka ho an’ireo afaka fanadinana ny Alahady 20 Desambra
    • Ny Alahady 27 Desambra no alahdy ho an’ny FDL
Nanampy fanentanana moa ny mpitandrina momba ilay voka-dehibe ny Fiangonana amin’ity taona 20020 ity.

RAKITRA & FANOMEZANA

Niroso tamin’ny famakiana ireo voady ary koa fanaovana ny rakitra. Rehefa izany dia natao ny hira Ffpm 545 : 1 ho fanolorana ny rakitra.

ASA VAVOLOMBELONA

Nitsinjara ho maromaro ny asa vavolombelona tamin’ity fotoana jobily volamena ny Hasin’ny famonjena ity.
Nanomboka tamin’ny fijoroana ho vavolombelona izany. Atoa Rambeloson Jeannot no nanomboka izany. Izy moa dia anisan’ireo mpikambana mbola velona, ary mbola manatevina ny mpikambana ankehitriny, nandrafitra ny Hasin’ny famonjena tamin’ny nitsanganany tamin’ny taona 1970. Nilaza tantara ny amin’ny noforonan’ny sampana izy.
Atoa Andrianilaina Andrianasolo no nandray ny fitenenana nanaraka azy. Izy dia nanonona ireo olona izay nomena mari-pahatsiarovana tamin’ity jobily ity. Tao anatin’izany dia nomena « certificat » fahatsiarovana ireo :

 • nandrafitra ny sampana voalohany ka mbola velona, niisa 27 izy ireo.
    • Tsangambato ara-panahy napetraky ny sampana : dia ny sampana taniketsa, ny mpitandrina Ramilison Diamondra, ny mpitandrina Raharilavitra Roland, ny mpitandrina Sam Chuen Jacques Bruno
    • Ny filoha nifandimby izay niisa 8
    • Ireo rehetra namoronkira miisa 17
Nomena valisoa koa ireo izay nandray anjara tamin’ny fifaninana hira faneva sy ny saripamantarana 50 taona. Tamin’ny hira faneva, ny nahazo ny voalohany dia Atoa Irimanana Emilson Enikaja, ny faharoa dia Aoa RAzafindrabe John Bam sy Rafaralahidimy Liva ary ny fahatelo kosa dia Rajaofetra John. Teo amin’ny sary famantarana kosa nahazo laharana voalohany mitovy Atoa Andriamizakason Toky Axel sy Rasolofosoandraibe Miora Pamela. Natambatra ho iray moa ny sary famantarana nataon’izy ireo.
Taorian’ny fanolorana certificat dia niroso tamin’ny fitokanana ny takela-bato fahatsiarovana ny jobily faha 50 taona ary nanaraka izany dia natolotra ihany koa ny tsangambato « piano ».
Notendrena voalohany izany « piano » izany rehefa avy natolotra ary rehefa izany dia nanao ny hira faneva faha 50 taona ny sampana.
Nanao ny teny fisaorana ny filohan’ny komity ary nisaotra sy nanolotra fahatsiarovana ho an’ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina ihany koa.
Nanao ny vavaka fangatahana ny mpitandrina taorian’izay ary niomana amin’ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.

Tao anaty fotoampivavahana moa ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.
Famaranana
Rehefa avy nanome ny hafatra ny mpitandrina dia natao ny hiran’ny finoana « Haleloia, mihira fihirambaovao » (Rabary). Novakiana ny tondrozotra, nomena ny tsodrano, ary natao ny hira Ffpm 79 namaranana ny fotoana.
Nizara mofomamy ho an’ireo mpivavaka rehetra tao moa ny Hasin’ny Famonjena.

IREO TOMPON’ANJARA:
Mpanao fafana: Solofo RAKOTOSEHENO
Mpikirakira fanamafisam-peo: Yves RAMAHERY
Naka ny Sary: Hasina RAMAHERY / Joël RANAIVOSON
Mpandray an-tsoratra: Hanitra ROBEL

Alahady 15 Novambra 2020

Alahady 15 Novambra 2020
“ MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO "

Ivom-bokatry ny SAMPATI

Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no tanterina amintsika izao. Razarasoa Josie (SIHOTSY Tabia) no nitarika ny fotoana. Razafiarisoa Tiana, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo. Rasoanarivo Koloina no nitari-bavaka sy nanao ny vakiteny ao amin’ny Testamenta Taloha. Rakotomavo Mirana sy Radimimanana Rivo Itokiana (FILOALA Milefitra) no nanohy ny vakiteny tao amin’ny Testamenta vaovao.
 

Ny Matio 20:29-34 no tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

Fotoana ivon’ny herinandrom-bokatrany SAMPATI androany alahady 15 novambra 2020. Mbola ny lohahevitra  » Miandrandra famonjena ny mino » no banjinina amin’izao volana Novambra izao.

FIARAHABANA APOSTOLIKA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia niroso tamin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 121:1-2” Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza y famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin’I Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.”.
Eks 15: 2 “Jehovah no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy Izy; izao no Andriamanitrao, ka hankalaza Azy aho, dia Andriamanitry ny razako, ka hanandratra Azy aho.”

Nohiraina ny hira FFPM 194:1-4 “ Andriananahary o”. Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana narahana feon-javamaneno fohy.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra noho nahafahana midera sy misaotra an’Andriamanitra noho ny nahatrarana izao fotoana izao sy ny fitantanany ny ivom-bokatry SAMPATI.

FOTOANA HO AN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Zoky Andrianarivo Jaosoa, Mpampianatra K2, no nitondra ny fotoana natokana ho an’ny ankizy sy ny tanora.
Matio 24:44 “Koa miomana kosa hianareo; fa amin’izay ora tsy ampoizinareo no hihavian’ny Zanak’olona” no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy.

Nohazavaina ny andinin-tSoratra masina ary ny hafatra nakana lesona tamin’izany :
    • Voavolavola sy voasedra tamin’ny tenin’Andriamanitra isika
    • Aoka ho vonona lalandava isika, tsy ho rendremana
    • Mankatoa an’I dada sy neny, zoky ary zandry
    • Izay ao amin’ny kristy dia Mpandresy
    • Aoka tsy ho resin’ny tampoka isika

Taorian’ny hafatra sy vavaka nataon’ny Zoky Andrianarivo Jaosoa dia nohiraina ny FFPM 190:1 “Ry Fanahy Mpanazava”.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny ary namaky ny Testamenta Taloha, Rasoanarivo Koloina araka ny Perikopa androany tao amin’ny 2Mpa 19: 14-19.
Rakotomavo Mirana kosa no namaky ny Testamenta vaovao Matio 20: 29-34 ary Radimimanana Rivo Itokiana no namarana ny vakiteny Asa 3: 1-8.

Nohiraina ny hira FFPM 357: 3 “Ry mpanota! Henoy izao”

TORITENY

Razafiarisoa Tiana Mpitandrina no nitory ny tenin’Andriamanitra.

Ny teny nangalàna ny hafatra dia avy ao amin’ny tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Matio 20:29-34

Ny tantar’ireo jamba roa lahy nipetraka teo amoron-dalana no nanatsoahana ny hafatra nandritra ny toriteny.
    • Ny olona mahay manararaotra  ny fandalovan’I Jesoa Kristy dia olona mahay mangataka, mahazo famindram-po sy famelan-keloka.
Hafatra :
Mahaiza manararaotra ny fandalovan’I Jesoa Kristy ao aminao. Mangataha famindram-po sy famelan- famelankeloka fa izy manana izay hiheverany  ny momba antsika. Mandondona ao am-ponao Izy. Aza variana mangataka.
Misy anefa ny olana indrindray, fa ny mino ihany no mifanenjika sy manakana ny fandrosoana

    • Ny olona dia mahafantatra sy mahalala ny fiainam-panahy
Rehefa hainao ny laharam-pahamehana ao aminao dia manaiky hiantrano ao aminao Jesoa.

    • Matio 20:33 :”Tompoko ô, ny mba hampahiratana ny masonay”
Zavatra maro samihafa ny mifamahofaho eo amin’ny fiainantsika indraindray ka diso fangataka isika.
Rehefa mandray fitahiana sy valim-bavaka dia mahereza manaraka an’I Jesoa

. Ny hafatra amin’ity Alahady natokana an’ny SAMPATI ity androany :
    • Rehefa mijoro dia tena mijoro tsy voelingelina
    • Asa masina no niantsoan’iTompo anao
    • Ny olona mandray fitahiana dia Jesoa no miantso
    • Rehefa mandray ny valim-bavaka dia mandroso

Zavatra telo no tsy azo ijanonana :
    • Aza mijanona amin’ny toerana nahombiazana
    • Aza mijanona amin’ny toerana nahalavoana fa mitsangana, mijoro, mandehana
    • Aza mijanona amin’ny toerana misy anao ankehitriny, fa mandehana, miroso lalina kokoa ara-panahy

VAVAKA FIFONANANA SY FAMELAN-KELOKA

Taorian’ny toriteny sy ny feon-javamaneno fohy dia natao ny vavaka fifonana.

Nohiraina ny FFPM 462:5 “Eny, Raiko! Mba valio”


Ny teny famelan-keloka notononina dia nalaina tao amin’ny » Isaia 62:11 :”Indro, Jehovah efa nanambara hatrany amin’ny faran’izao tontolo izao nanao hoe : Lazao amin’i Ziona zanakavavy. Indro, avy ny famonjena anao. Indro, ny valim-pitia hatolony dia ao aminy. Ary ny valin’asa homeny dia eo anoloany.”
Lioka 19:9 :”Ary hoy Jesosy taminy : Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak’Abrahama koa”.

Taorian’ny teny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 109:3, narahana ny fanekem-pinoana laharana fahatelo sy ny vavaka mangina.

Nisy ny feon-javamaneno fohy, novakiana ny raharam-piangonana taorian’ny tatitry ny sampana nataon’ny Razanajatovo Ravakiniony sy ny hira noredonin’ny SAMPATI.


 

VAOVAOM-PIANGONANA

Ny mpitantsoratra Rakotomanana Andry no nanao ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana :
    • Raharaha ivelany :    • Raharaha anatiny :Nisy feon-javamaneno fohy taorian’ny vaovaom-piangonana

RAKITRA SY FANOMEZANA

Hira nangatahan’ireo nanao voady sy raki-pisaorana : 2:1 – 753:1 – Misaotra anao zahay

Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 275:1-2 :”Raisonao ry Tomposoa”

ASA VAVOLOMBELONA

Fitsofandrano  ireo Mpiandraikitra ho amin’ny taom-panabeazana 2020-2021. Ireo mpanabe natolotra dia nosokajiana ho mpiandraikitra ao amin’ny fanabeazana zazavavy sy fanabeazana zazalahy.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Taorian’ny vavaka fangatahana nataon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina izay nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

  • Nitarika ny fotoana: Razarasoa Josie (SIHOTSY Tabia)
    • Nitari-bavaka sy namaky ny Teny Soratra Masina (TT) : Rasoanarivo Koloina
    • Namaky  Teny Soratra Masina (TV) : Rakotomavo Mirana sy Radimimanana Rivo Itokiana (FILOALA Milefitra)
    • Nitory ny teny: Razafiarisoa Tiana, Mpitandrina
    • Namaky ny raharaham-piangonana: Rakotomanana Andry
    • Diakona tompon’anjara : vaomieran’ny vola
    • Fafana : Arielle
    • Fanamafisam-peo: Rabiazamaholy Hery Lanto
    • Mpitendry orgue: Rajaofetra Philippe John
    • Naka sary : Rakotondramboa Andry
    • Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly

Alahady 08 Novambra 2020

Alahady 08 Novambra 2020
“ MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO "

Ivom-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala

Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao.

Alahadin’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala. Solofo RAKOTOSEHENO no nitarika ny litorjia. ANDRIANILAINA Six, Loholona no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana.
 
Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SALAMO 98:1-4.
Noredonina ny hira FFPM 16 : 1-2 “ AVIA, RY VAZAN-TANY O! ” ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina.
Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.

 

5 MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY

ANDRIAMBELOSON Tiffany, mpampianatra ao amin’ny K8 no nitarika izany.  Nanao vavaka avy hatrany ny mampampianatra ho fangatahana ny Fanahy Masina

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia hoe :  » Mifankazara amin’I Tsitoha ianao dia hiadana” Job 22:21a  .

Tantaran’i Martha sy Maria no nentina nanaovana fanoharana teto. Raha nandray vahiny i Martha nisy fotoana dia variana nanao raharaha izy ary i Maria kosa dia nihaino amin’i Jesoa.

Isika ihany koa dia tokony anao izany, mihaino an’ i Jesoa amin’ny alalan’ny famakiana ny baiboly sy fihainoana ny tenin’Andriamanitra.

Natsangana ny ankizy sy tanora ka naverina novakiana ny JOB 22:21 a ary natao ny hira ny FFPM 808: 2 “ EO AN-TRATRANAO JESOSY ”.

. Nanaraka ny fotoanan’ny Sekoly Alahady ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 210: 1 « ZAVA-TSOA TOKOA NY FITSIPAKAO ». ZANAHARITSIMBA Toky no nanatanteraka ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina.
Namaky ny Testamenta Taloha SAL 130 : 1 – 8 kosa RAKOTONDRAMBOA Andry
Namaky ny Testamenta Vaovao LIO 12 : 35 – 40 ; TIT 2 : 11 – 15 kosa RAOLIARIZAKA Bakoly
Natao ny hira FFPM 190 : 1-2 ” RY FANAHY MPANAZAVA “ mialoha ny toriteny.

TORITENY

 » Miandrandra famonjena ny mino  » io no tena fanolorana nentina nitondra ny toriteny.

Nahoana no miandrandra izany ny mino, satria voageja izy (fiaraha-monina feno herisetra sy habibiana). Ny vahaolana amin’izany nefa dia ny Baiboly ihany.

Ny fandinihana ny Baiboly no ahitantsika ny valin’ny olana rehetra mianjady amintsika, ao avokoa no ahitana ny vokatry ny fikarohana rehetra ary porofon’izany no hanambaràna fa ny boky siantifika feno sy malaza indrindra ankehitriny dia ny baiboly amin’ny alalan’ny Genesisy (famoronana an’izao tontolo izao)

 

Ny teny hoe miandrandra dia mifono hevitra roa dia :
1) Miandrandra mijery ny lanitra
2)Miandrandra amin’ny lafiny tsy hita maso

Io heviny faharoa io no sahaza antsika Kristianina dia ny miandrandra ny famonjena, satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra velona.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra! Amen.

Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa.

Rehefa vita izany dia nanao ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah. II) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

TATITRA

Ny tatitry ny asan’ny sampana dia notontosain’i RALAIARIMANANA Narindra.

Nanamarika
ny fiainan'ny Gazety sy Tranonkala manokana ny fodiamandrin'ny mpikambana 3
izay tena nanana ny maha-izy azy sy andraikitra lehibe :

- 22 jona 2020 : RAJAOFETRA Seta, Loholona, izay Filoha nandritra ny taona maro, mpitarika tena nazoto sy niezaka nanao ny asany rehetra tamin'ny fony sy heriny ary fahaizany manontolo, tia nifandray tamin'olona, sariaka, vantam-piteny

- 15 jolay 2020 : RAKOTONDRAMBOA Jean, Diakona taloha, mpiandry, mpanoratra ao amin'ny pejy natokana ho an'ny mpivady sy ny an'ny AFF, tia filaminana, mpanabe, nampiavaka azy ny fampifandraisana ny fomba fiainan'ny Fiangonana amin'ny voasoratra ao amin'ny Baiboly.

- 16 jolay 2020 : RAJAONARISON Solange, Loholona, mpandinibola, birao teo aloha, olona tsotra be, nalefaka, nanetry tena mandrakariva.

 

Na mafy aza ny fiatrehana ny fahabangana dia hotsarovanay ny
fiaraha-miasa tamin'izy ireo izay nampandroso.

 
Rehefa vita izany dia nataon'ny sampana teo am-pitsanganana ny hira FF 24 : " Mahereza ! Ny Tompo momba anao "

 

 

RAHARAHAM-PIANGONANA

 • RAZAFINDRABE John Bam no nanatanteraka izany. Novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Mat 24 : 42 nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana :

ASA IVELANY
Avy amin’ny foibe FJKM : Fanasana amin’ireto fotoan-dehibe manaraka ireto
Sabotsy 14 Nov @ 15h : fitokanana ny Chapelle vaovao any amin’ny TPM Ivato sy fanolorana ny fanalahindin’ny trano ho mariky ny faha50 taona ny FJKM
Alahady 15 Nov @15h : Fanompoam-pivavahana fanolorana ireo prezida synodaly, Tale
Tonian’ny sampan’asa sy asa izay vao avy notendren’ny mpiandraikitra foibe izay ato ao amin’ny FJKM Andrianarivo Fahasoavana
Alahady 22 Nov @08h: Fanompoam-pivavahana fitokanana sekoly tekinika sy toerana fitsaboana eny Fihaonana Ankazobe.

 

ASA ANATINY
• Alahady natokana ho an’ny RFF sy ny Gazety TAFA sy ny Tranonkala ny Alahady anio ;
• Alahady 22 Novambra: iarahana amin’ny zanaka am-pielezana Amparibe Famonjena ary hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ;
• Tsy hisy fandraisana fanasan’ny Tompo ny 25 novambra ;
• Ar 3.839.000 no vola niditra nandritra iny herinandro iny ;
• Fiantsoana fanambadiana : Andriamorasata Anja Nambinina sy Andrianary Ravaka Malalatiana Asabotsy 21 Novambra ao amin’ny FJKM Ambatomena ;

Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.

FANATI-PISAORANA

Natao mialoha ny fanononana ny voady ny hira FFPM 307 « IZA NO HANOMPO AN’JESOA SOA?
RANAIVOSON Jacky no namaky ny voady taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 37 : 3-4. Nisy ireo nisaotra sy nangata-bavaka : misaotra an’Andriamanitra nohon’ny asa fivelomana natolotra azy, tokantrano iray nohon’ny andraikitra iray izay vao noraisiny, mangataka vavaka mba hahazo rariny amin’ny fitsaràna.

Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FFPM 645 : 4  » JESOSY KAPITENY  » ny fanatitra.

Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny asa vavolombelona ny fotoana.

 

ASA VAVOLOMBELONA : FANDRAISAN-TANANA NY TOMPON'ANDRAIKITRA

Nantsoina tsirariray ireo tompon’andraikitra vaovao ka niroso teny amin’ny alitara ho raisin-tanana sy ho atolotra ny fiangonana amin’ny adidy sy andraikitra izay miandry azy ireo :

Filoha : ANDRIANILAINA Gina
Tonian’ny Gazety : RAKOTOSEHENO Solofo
Tonian’ny Tranonkala : RABEMANANORO Jonathan

Mpitantsoratry ny Vola : ANDRIAMAHATANA Rado

Mpanolotsaina : RANAIVOSON Haja
Ny Mpandinibola faharoa dia RAOLIARIZAKA Bakoly.

Tsy miova ny Birao hafa ankoatra ireo. Nanatontosa vavaka ny mpitandrina ho fitsofan-drano azy ireo.

 

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaorana an’Andriamanitra ny fahatontosan’ny fotoana rehetra androany. Nisaorana an’Andriamanitra noho ny Teniny. Nentina amim-bavaka ireo mpanompon’Andriamanitra izay vao notsofina rano teo ; fitondrana am-bavaka ny nitory teny androany ; ho an’ny fiangonana sy ireo mpitondra azy rehetra, mba hampandroso izany fanjakan’Andriamanaitra izany ; vavaka ho any fiangonana FJKM na ny any ivelany na ny eto an-toerana amin’ny fivorian’ny mpiandraikitra foibe ; vavaka ho an’ny FJKM Amparibe sy ireo mpivavaka ao aminy, ny any ampielezana na ny eto an-toerana mba ho eo ambanin’ny fiahian’Andriamanitra mandrakariva;  vavaka ho an’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala ; ny malagasy manoloana ny kere any atsimon’ny Nosy ; Vavaka amin’izao fidiran’ny mpianatra izao ; Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 753 : 1 «  TIAKO NY HIARAKA AMINAO JESOA ». Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 753 :  4 nofaranana tamin’ny Amen hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité.

Nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

Mpitendry : RAJAOFETRA John

Niandraikitra ny fafana : RATIARISON Joris

Nikirakira ny fanamafisam-peo : HARENTSOA Rova

Diakona : Vaomieran’ny Asa Vavolombelona sy Vaomieran’ny vola (rakitra sy varavarana)

Naka sary : RAHARIJAONA Solofonirina

Nandray an-tsoratra : RANAIVOSON Joël

Alahady 08 Novambra 2020

Alahady 08 Novambra 2020
“ MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO "

Ivom-bokatry ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala

Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao.

Alahadin’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala. Solofo RAKOTOSEHENO no nitarika ny litorjia. ANDRIANILAINA Six, Loholona no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana.
 
Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SALAMO 98:1-4.
Noredonina ny hira FFPM 16 : 1-2 “ AVIA, RY VAZAN-TANY O! ” ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina.
Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.

 

5 MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY

ANDRIAMBELOSON Tiffany, mpampianatra ao amin’ny K8 no nitarika izany.  Nanao vavaka avy hatrany ny mampampianatra ho fangatahana ny Fanahy Masina

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia hoe :  » Mifankazara amin’I Tsitoha ianao dia hiadana” Job 22:21a  .

Tantaran’i Martha sy Maria no nentina nanaovana fanoharana teto. Raha nandray vahiny i Martha nisy fotoana dia variana nanao raharaha izy ary i Maria kosa dia nihaino amin’i Jesoa.

Isika ihany koa dia tokony anao izany, mihaino an’ i Jesoa amin’ny alalan’ny famakiana ny baiboly sy fihainoana ny tenin’Andriamanitra.

Natsangana ny ankizy sy tanora ka naverina novakiana ny JOB 22:21 a ary natao ny hira ny FFPM 808: 2 “ EO AN-TRATRANAO JESOSY ”.

. Nanaraka ny fotoanan’ny Sekoly Alahady ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 210: 1 « ZAVA-TSOA TOKOA NY FITSIPAKAO ». ZANAHARITSIMBA Toky no nanatanteraka ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina.
Namaky ny Testamenta Taloha SAL 130 : 1 – 8 kosa RAKOTONDRAMBOA Andry
Namaky ny Testamenta Vaovao LIO 12 : 35 – 40 ; TIT 2 : 11 – 15 kosa RAOLIARIZAKA Bakoly
Natao ny hira FFPM 190 : 1-2 ” RY FANAHY MPANAZAVA “ mialoha ny toriteny.

TORITENY

 » Miandrandra famonjena ny mino  » io no tena fanolorana nentina nitondra ny toriteny.

Nahoana no miandrandra izany ny mino, satria voageja izy (fiaraha-monina feno herisetra sy habibiana). Ny vahaolana amin’izany nefa dia ny Baiboly ihany.

Ny fandinihana ny Baiboly no ahitantsika ny valin’ny olana rehetra mianjady amintsika, ao avokoa no ahitana ny vokatry ny fikarohana rehetra ary porofon’izany no hanambaràna fa ny boky siantifika feno sy malaza indrindra ankehitriny dia ny baiboly amin’ny alalan’ny Genesisy (famoronana an’izao tontolo izao)

 

Ny teny hoe miandrandra dia mifono hevitra roa dia :
1) Miandrandra mijery ny lanitra
2)Miandrandra amin’ny lafiny tsy hita maso

Io heviny faharoa io no sahaza antsika Kristianina dia ny miandrandra ny famonjena, satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra velona.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra! Amen.

Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa.

Rehefa vita izany dia nanao ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah. II) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

TATITRA

Ny tatitry ny asan’ny sampana dia notontosain’i RALAIARIMANANA Narindra.

Nanamarika
ny fiainan'ny Gazety sy Tranonkala manokana ny fodiamandrin'ny mpikambana 3
izay tena nanana ny maha-izy azy sy andraikitra lehibe :

- 22 jona 2020 : RAJAOFETRA Seta, Loholona, izay Filoha nandritra ny taona maro, mpitarika tena nazoto sy niezaka nanao ny asany rehetra tamin'ny fony sy heriny ary fahaizany manontolo, tia nifandray tamin'olona, sariaka, vantam-piteny

- 15 jolay 2020 : RAKOTONDRAMBOA Jean, Diakona taloha, mpiandry, mpanoratra ao amin'ny pejy natokana ho an'ny mpivady sy ny an'ny AFF, tia filaminana, mpanabe, nampiavaka azy ny fampifandraisana ny fomba fiainan'ny Fiangonana amin'ny voasoratra ao amin'ny Baiboly.

- 16 jolay 2020 : RAJAONARISON Solange, Loholona, mpandinibola, birao teo aloha, olona tsotra be, nalefaka, nanetry tena mandrakariva.

 

Na mafy aza ny fiatrehana ny fahabangana dia hotsarovanay ny
fiaraha-miasa tamin'izy ireo izay nampandroso.

 
Rehefa vita izany dia nataon'ny sampana teo am-pitsanganana ny hira FF 24 : " Mahereza ! Ny Tompo momba anao "

 

 

RAHARAHAM-PIANGONANA

 • RAZAFINDRABE John Bam no nanatanteraka izany. Novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Mat 24 : 42 nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana :

ASA IVELANY
Avy amin’ny foibe FJKM : Fanasana amin’ireto fotoan-dehibe manaraka ireto
Sabotsy 14 Nov @ 15h : fitokanana ny Chapelle vaovao any amin’ny TPM Ivato sy fanolorana ny fanalahindin’ny trano ho mariky ny faha50 taona ny FJKM
Alahady 15 Nov @15h : Fanompoam-pivavahana fanolorana ireo prezida synodaly, Tale
Tonian’ny sampan’asa sy asa izay vao avy notendren’ny mpiandraikitra foibe izay ato ao amin’ny FJKM Andrianarivo Fahasoavana
Alahady 22 Nov @08h: Fanompoam-pivavahana fitokanana sekoly tekinika sy toerana fitsaboana eny Fihaonana Ankazobe.

 

ASA ANATINY
• Alahady natokana ho an’ny RFF sy ny Gazety TAFA sy ny Tranonkala ny Alahady anio ;
• Alahady 22 Novambra: iarahana amin’ny zanaka am-pielezana Amparibe Famonjena ary hisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo ;
• Tsy hisy fandraisana fanasan’ny Tompo ny 25 novambra ;
• Ar 3.839.000 no vola niditra nandritra iny herinandro iny ;
• Fiantsoana fanambadiana : Andriamorasata Anja Nambinina sy Andrianary Ravaka Malalatiana Asabotsy 21 Novambra ao amin’ny FJKM Ambatomena ;

Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.

FANATI-PISAORANA

Natao mialoha ny fanononana ny voady ny hira FFPM 307 « IZA NO HANOMPO AN’JESOA SOA?
RANAIVOSON Jacky no namaky ny voady taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL 37 : 3-4. Nisy ireo nisaotra sy nangata-bavaka : misaotra an’Andriamanitra nohon’ny asa fivelomana natolotra azy, tokantrano iray nohon’ny andraikitra iray izay vao noraisiny, mangataka vavaka mba hahazo rariny amin’ny fitsaràna.

Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny FFPM 645 : 4  » JESOSY KAPITENY  » ny fanatitra.

Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny asa vavolombelona ny fotoana.

 

ASA VAVOLOMBELONA : FANDRAISAN-TANANA NY TOMPON'ANDRAIKITRA

Nantsoina tsirariray ireo tompon’andraikitra vaovao ka niroso teny amin’ny alitara ho raisin-tanana sy ho atolotra ny fiangonana amin’ny adidy sy andraikitra izay miandry azy ireo :

Filoha : ANDRIANILAINA Gina
Tonian’ny Gazety : RAKOTOSEHENO Solofo
Tonian’ny Tranonkala : RABEMANANORO Jonathan

Mpitantsoratry ny Vola : ANDRIAMAHATANA Rado

Mpanolotsaina : RANAIVOSON Haja
Ny Mpandinibola faharoa dia RAOLIARIZAKA Bakoly.

Tsy miova ny Birao hafa ankoatra ireo. Nanatontosa vavaka ny mpitandrina ho fitsofan-drano azy ireo.

 

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaorana an’Andriamanitra ny fahatontosan’ny fotoana rehetra androany. Nisaorana an’Andriamanitra noho ny Teniny. Nentina amim-bavaka ireo mpanompon’Andriamanitra izay vao notsofina rano teo ; fitondrana am-bavaka ny nitory teny androany ; ho an’ny fiangonana sy ireo mpitondra azy rehetra, mba hampandroso izany fanjakan’Andriamanaitra izany ; vavaka ho any fiangonana FJKM na ny any ivelany na ny eto an-toerana amin’ny fivorian’ny mpiandraikitra foibe ; vavaka ho an’ny FJKM Amparibe sy ireo mpivavaka ao aminy, ny any ampielezana na ny eto an-toerana mba ho eo ambanin’ny fiahian’Andriamanitra mandrakariva;  vavaka ho an’ny Gazety Taratry ny Famonjena sy ny Tranonkala ; ny malagasy manoloana ny kere any atsimon’ny Nosy ; Vavaka amin’izao fidiran’ny mpianatra izao ; Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 753 : 1 «  TIAKO NY HIARAKA AMINAO JESOA ». Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 753 :  4 nofaranana tamin’ny Amen hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité.

Nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

Mpitendry : RAJAOFETRA John

Niandraikitra ny fafana : RATIARISON Joris

Nikirakira ny fanamafisam-peo : HARENTSOA Rova

Diakona : Vaomieran’ny Asa Vavolombelona sy Vaomieran’ny vola (rakitra sy varavarana)

Naka sary : RAHARIJAONA Solofonirina

Nandray an-tsoratra : RANAIVOSON Joël

Alahady 25 Oktobra 2020

Alahady 25 Oktobra 2020
“MIROSOA AMIN'NY FINOANA MASINA”

IVOM-BOKATRY NY SAMPANA FIFOHAZANA

Ny fotoam-bavaka faharoa tamin’ny 10 ora maraina izao noraisina an-tsoratra izao. Nisy fivorian’ny ankatoky ny fandraisana taloha’izany.

Alahadin’ny SAFIF androany. ANDRIANJAFIMASY Harinaivo no nitarika ny litorjia. RAZAFIARIMALALA Nathalie Christine, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Solontena avy amin’ny STK no nitarika ny hiran’ny Fiangonana.
Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahana.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy teny fampidirana dia nisy fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny SALAMO 66 :1-4.
Noredonina ny hira SAFIF 359 : 1-2 “ JESOSY O! INDRETO NY OLONAO ” ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno sy vavaka mangina.
Nitohy avy hatrany tamin’ny 5 minitran’ny ankizy ny fotoana.

5 MINITRAN’NY SEKOLY ALAHADY

RAVEROMBOLAMANANA Fanja, mpampianatra ao amin’ny K6 no nitarika izany. Natsangana ny ankizy sy tanora nihira ny FFPM 772 : 1 “ MANATONA AN’I JESOA IZAO ”. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia hoe :  » Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa  » KOL 2 : 6. Ny antony andehanantsika aty dia fihaonana amin’ Andriamanitra. Mila manapa-kevitra handray an’i Jesoa isika raha mbola tsy nanao izany. Mivavaha fa hitany izany na tsy ren’ny olona aza. Ampiharina eo amin’ny fiainana izany fampianarana izany. Tsy manao izay tiany intsony ny olona fa manaraka an’i Jesoa. Tantaran’i Paoly no natao  : i Paoly dia tsy voataiza araka ny tokony ho izy, tsy tia fianarana, lasa mpangalatra ary nigadra, teny am-ponja no nahenoany ny Filazantsara, tao no niovany fo, lasa Mpitandrina “ aumônier “ izy ankehitriny. Nanaraka ny fotoanan’ny Sekoly Alahady ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 357 : 1 « EFA TONGA ATY IZAO ». Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain-dRAZAFINDRAKOTO Tatamo.
Namaky misesy ny ISA 7 : 1-9 ; JAO 4 : 46-54 ; KOL 2 : 4-7 kosa RASOANAIVO Lalao.
Natao ny hira SAFIF 205 : 1-2 ” RANON’AINA IZAY TENA MATEZA “ mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny JAO 4 : 46-54 no andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatra androany.
Fanomezam-pahasoavana ny asa fanasitranana. Fahagagana faharoa nataon’i Jesoa tao Kana no resahina eto taorian’ny fahagagana tany Galilia izay nanovana ny rano ho divay. Famantarana na “signe” ny hevitry ny “miracle”. Misy zavatra tian’ Andriamanitra ambara ao anatiny fa tsy fahagagana fe fahagagana fotsiny ihany.

1) Ny kristiana miroso amin’ny finoana an’i Kristy dia mamela ny maha-izy azy ny tena ka manatona an’i Jesoa. Nanao dia lavitra ity tandapa ity saingy tsy nataony sakana izany ary nanetry tena izy, izy no nanatona an’i Jesoa. Na teo aza ny voninahitra dia nampandeferiny izany satria fantany fa mahay ny zavatra rehetra i Jesoa noho ireo asa efa vitany. Tao anatin’ny fahamoizampo izy noho ny aretina nahazo ny zanany, nentiny teo amin’i Jesoa ny olany. Fantany fa vitan’i Jesoa ny fanasitranana ny zanany eo ambavahoan’ny fahafatesana. Rehefa tojo zava-tsarotra isika dia manadino an’i Jesoa. Mampianatra antsika ny Teny eto mba hitondrantsika ny manahirana antsika rehetra (adintsaina, olana) eo amin’i Jesoa Kristy. Mitaky finoana sy fankatoavana ny Tenin’Andriamanitra izany.
2) Ny kristiana miroso amin’ny finoana an’i Kristy dia mankato sy mino ny Tenin’Andriamanitra
Mety ho hafa no zava-niseho raha namikitra ny voninahiny ity tandapa ity. Na tsy nankany an-tranon’ilay narary aza i Jesoa dia tonga ny fahasitranana. Tsy nisalasala tamin’ny finoany ity tandapa ity : noho ny Tenin’i Jesoa tafatoetra tao am-pony dia tsy kivy izy ary nino izay nolazaina taminy. Nankato ny Tenin’Andriamanitra izy. Entanina isika hankato ny Teny, tsy hihahanahana.
3) Misy fiantraikany amin’ny manodidina anao ny fiainanao ny finoanao
Misy fotoana malalaka eo amin’ny asan’ny fifohazana ho fijoroana vavolombelona, fizarana hanehoana ny hatsaran’Andriamanitra. Ny asan’ny fifohazana dia tsy tanteraka rehefa tsy misy finoana, izay no isian’ny Tenim-pahefana hanorenana ny asa sy fampaherezana izay atao. Manjary fantsom-pamonjena ho an’ny hafa ihany koa izay mino. Ny aretina noheverina ho fahafatesana no tonga fifaliana sy fahavelomana. Finoana no ilaina fa tsy tokony hiandry famantarana.

Na dia tsy nahita an’i Jesoa aza isika dia eo hatrany ny Teniny. Meteza ho tahaka ity tandapa ity amin’ny lafim-piainantsika rehetraa. Tsy mitsahatra hanao fahagagana Andriamanitra.
Mila mamela ny maha-izy azy antsika isika, manatona Azy, mino sy mankato dia mijoro vavolombelona. Na dia tsy mbola nahita vokatra aza isika dia nanana finoana (fanehoana ny zavatra tsy hita).
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra! Amen.

Nisy feon-javamaneno fohy. Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah. IV) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

TATITRA

Ny tatitry ny asan’ny sampana dia notontosain’i BODOVOAHANGY Yasmina. Nisy ny famakiana ny hafatra Foibe SAFIF.

Nisongadina tamin’izany ny fanorenana toby eny Ambohimanga Rova noho ny faha-40 taona. Ny raharaham-piangonana no nambara taorian’izay.

RAHARAHAM-PIANGONANA

RAKOTOMANANA Andry no nanatanteraka izany. Novakiany ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny JAO 4 :50b nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao no santionan’ny asa ilaina fantarina, tadidiana, entina amim-bavaka sy hotanterahin’ny Fiangonana :

ASA IVELANY
Avy amin’ny FJKM : Antso ho amin’ny fanampiana ny kere any Atsimo, raisina ao amin’ny sekreteram-pinagonana ny laharana MVola, havoaka amin’ny gazety Marturia Vavolombelona ny lisitr’ireo hanome tolotanana.

ASA ANATINY
    • Manohy fianarana ny katekomena “ MIJORO “ ;
    • JAO 17 no vakiana amin’ity herinandro ity ;
  • Sabotsy 31 oktobra 2020 amin’ny 10 ora sy sasany maraina : Fivoriamben’ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena ;
    • Fotoam-bavaka alahady 01 novambra 2020 amin’ny 10 ora maraina handraisana ny katekomena  : izy ireo sy ny akaiky azy ihany no afaka manatrika izany fotoana izany fa kosa halefa mivantana amin’ny pejy facebook-n’ny Fiangonana ny fotoana hahafahantsika miombompo, ny amin’ny 7 ora kosa dia ho an’ny rehetra ;
    • Ny sampana efa mivory dia : ny RFF sy ny Hasin’ny Famonjena rehefa sabotsy, ny STK rehefa alahady, ny Dorkasy rehefa talata
    • Sabotsy 7 novambra 2020 amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro ao amin’ny Akany Rainimamonjy : fivoriamben’ny VFL
    • Ar 2 513 900 no vola niditra nandritra iny herinandro iny.
Nitohy tamin’ny fanatitra ny fotoana.

FANATI-PISAORANA

Natao mialoha ny fanononana ny voady ny hira SAFIF 328 “ NY ANTSONAO ANDRIAMANITRA O”!
RALAINDIMBY Haja no namaky ny voady taorian’ny nanomezana andinin-tSoratra Masina ao amin’ny JER 33 : 3. Nisy ireo nisaotra sy nangata-bavaka : raim-pianakaviana mandalo fotoan-tsarotra mba hahazo ny rariny, afaka nifindra kilasy ambony kokoa ary mametraka ny tohiny amin’ Andriamanitra. Ny hira FFPM 444 : 4 « RY RAIKO FENO ANTRA » no natao nandritra ny fanatazana ny rakitra. Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka fanavaozana ny fanolorantena ny SAFIF 10 : 5 ny fanatitra. Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny asa sy fampaherezana ny fotoana.

ASA VAVOLOMBELONA : ASA SY FAMPAHEREZANA

Ny nitarika ny fotoam-bavaka ihany no nidina teo amin’ny alitara nanao ny fampidirana.
Nohiraina ny FFPM 175 : 1-2 « AVIA FANAHY O ! FANAHY MASINA O » nandritra ny fiomanan’ny mpiandry. Novakiana ny Teny fanorenana ny asa masina ary RASOLONJANAHARY Fidy no nanohy ny fitarihana. Natsangana teny an-toerana ny Fiangonana nangetaheta nomena Teny : fandraisana famelan-keloka, fampaherezana, fikasana tsara, vavaka. Nandritra izany ny mpiandry teny an-toeranay dia nanangana ny tanany ankavanana. Namonjy ny toerany ny mpiandry. Ny Mpitandrina nitory Teny tamin’ny Fiangonana dia nanolotra hafatra sy nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nisaorana an’Andriamanitra ny fahatontosan’ny fotoana rehetra androany. Nentina amim-bavaka ireo nanao voady ; ny adim-piainana manerana izao tontolo izao ; ny SAFIF manerana ny FJKM sy eto anivon’ny fitandremana Amparibe ; ny sampana velona rehetra hamoa voa tsara harenesan’ny olona rehetra ny Filazantsara ; ny Mpitandrina sy ny ankohonany ; ny Biraom-Piangonana sy ny kristiana rehetra ; ny fivorian’ny Mpiandrikaitra Foibe FJKM ; ny firenena malagasy manoloana asan-jiolahy, haintrano, aretina… mba hahery. Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra…” ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira SAFIF 313 «  ISAORANAY ZANAHARY ». Novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira SAFIF 324 :  1  » TSY MISY SOA HO AHY AFA-TSY I JESOA  » nofaranana tamin’ny Amen hiraina, nisy vavaka mangina sy trinité. Nirava ny Fiangonana tamin’ny 11 ora sy 46 minitra tao anaty feon-javamaneno.

Mpitendry : HARENTSOA Rova

Niandraikitra ny fafana : RAKOTONARIVO Vatsy

Nikirakira ny fanamafisam-peo : RAKOTOVOLOLONA Lova Nosy

Diakona : Vaomieran’ny Asa Vavolombelona sy Vaomieran’ny vola (rakitra sy varavarana)

Naka sary : RAKOTONDRAMBOA Andry

Nandray an-tsoratra : RALAIARIMANANA Narindra

Alahady 18 Oktobra 2020

Alahady 18 Oktobra 2020
“MIROSOA AMIN'NY FINOANA MASINA”

Alahady ivom-bokatry ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Alahady 18 Oktobra 2020, Alahady fahatelo ibanjinana ny lohahevitra “Mirosoa amin’ny fonoana masina”. Ny fidirana faharoa tamin’ny 10ora maraina no nangalàna izao tatitra izao. Alahady natokana itondrana am-bavaka ny MAMRE. Anio no ivom-bokatry ny Sampana Mpiangaly Zava-maneno. Ramatoa RABAKO Miora no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra.

Fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra

Ny Salamo 93,1-5 no niarahana namaky ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.
Noventesina ny FFPM 1 : 3  » Andriananahary Masina indrindra » ary nanao ny vavaka fisaorana ny mpitarika taorian’izany : « Noho ny fahasoavany sy ny indrafony nahavory ny mpianakavin’ny Tompo dia natolotra an’Andriamanitra ny dera, laza ary voninahitra.Nisaorana ny Tompo noho ny fotoana anio izay ahafahana miombom-po amin’ny Sampana Mpiangaly Zava-maneno sy mitondra am-bavaka ny MAMRE. Nisaorana ny Tompo noho ny fitantanany nandritry ny erinandro.
Nangatahina ny Tompo mba hanatrika ny fanompoam-pivavahana anio.
Nangatahina ny Tompo mba hamafa ny heloka sy tsy fahamendrehan’ny  mpanompony ahafahan’ny mpanompony mahita ny tavan’ny Tompo. « 

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Zoky RAHALIVASEHENO Radanielina Noro mpampianatra ao amin’ny K6 no nanatontosa ny dimy minitran’ny Sekoly Alahady
Ny I Korintiana 16,13b “Tomoera tsara amin’ny finoana” no nangalana ny hafatra ho an’ny Ankizy sy ny Tanora.
Tantara-na zazalahy iray no nozaraina tamin’izany. Nampidirina Sekoly Alahady ity zazalahy ity ary dia nazoto tokoa sady nandray anjara mavitrika tamin’ny asan’ny fiangonana no navitrika tamin’ny fandalinam-pinoana. Noho izany fahazotoana nananany sy famporisian’ny Ray aman-dreniny azy tamin’ny fanarahana an’i Kristy izany dia nitombo tamin’ny finoana izy.
Ny hafatra azo sintonina amin’izany tantara fohy izany dia  ny famporisihana ny ray aman-dreny rehetra sy ny mpanabe mba itaiza tsara ny zanaka amin’ny finoana.
Vavaka:
 Nisaorana ny Tompo noho ny hafany izay nampianatra mba hitoetra tsara amin’ny finoana. Notrotroina am-bavaka ireo zanaka izay hanala bacc rahampitso Alatsinainy mba ahatoky sy hino an’Andriamanitra.

 

Vavaka sy vakiteny

Notanterhina ny hira FFPM 480,1 :  » Mamy ny foko ry Jesoa  » mialoha ny vakiteny.
Vavaka mialoha ny vakiteny : Nisaorana ny Tompo noho ny fahafahana miombom-bavaka.
Nisaorana Izy noho ny soa azo avy Aminy, noho ny Teny soa omeny mampiroso amin’ny Finoana Masina. Nangatahina ny Tompo mba ahatonga izany Teny izany ho latsa-paka any amin’ny tsirairay hananany fiainam-baovao sy hanome hery azy.

Novakiana misesy ny Tenin’ny Soratra Masina izay hita tao amin’ny :
– II Tantara 20 : 20 – 23
– Matio 21 : 18 – 22
– II Timoty 1 : 1 – 5

Toriteny sy hafatra

Somary niavaka ny toriteny anio satria dia notontosaina tamin’ny toriteny am-peon-kira izany izay niarahana tamin’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno.
Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nitory ny teny
ANDRIANASY Fanja kosa no niventso ireo tononkalo sy tononkira
Ireo mpitendry ao amin’ny SMZM kosa no nandravaka ny toriteny tamin’ny feonkira.

Nambaran’ny Mpitandrina tamin’ny mpianakavin’ny finoana fa Fitiavana mandrakizay no nitiavan’Andriamanitraantsika ary izany fitiavana izany no nampaharetan’Andriamanitra ny famindram-pony tamintsika. Ny zanak’Israely no niantefan’izany teny izany tany am-boalohany. Ankoatra ny adyamin’ny fahotana dia manampy antsika amin’ny ady rehetra atrehitsika ny Tompo. Teto dia nataon’Andriamanitra mpandresy ny zanak’Israely satria dia nataony niady an-trano ny fahavalon’ny olon’Andriamanitra ka resy ho azy.
Ny Fitiavan’iKrity dia mitondra antsika amin’ny finoana masina.
TONON’KIRA sy FEON-JAVAMANENO : “Ny fitiavana”
Ny olona nandre ny fitiavana masina dia olona nandre ny antson’Andriamanitra sy mamaly izany ary nanapakevitra handroso.
Ny antson’Andriamanitra dia mizara roa: ao ny antso miantefa amin’ny vahoaka. Ny zanak’Israely dia firenena voaantson’Andriamanitra.
Ao kosa ny antso miantefa amin’ny olon- tokana. Ny olona voaantso amin’izany dia manana andraikitra isolo tena an’Andriamanitra hanatontosa ny asany.
I Paoly izao dia olona nanana ny fiainany amin’ny maha-Jiosy azy ary rehefa voaantson’Andriamanitra izy dia niova fo nanaiky ny antson’ny Tompo ka nahataona olona maro.
TONONKALO SY FEON-KIRA “ Feo miantso”
Jesoa dia sarotiny amin’ny finoantsika. Ny finoana dia hery ahafahana mahavita zavatra mihoatra izay eritreretina toy ny famindrana tendrombohitra araka izay nambaran’i Jesoa na ihany koa famonoana hazo tsy mamoa  amin’ny alalan’ny fibaikoana araka izay nataon’I Jesoa.
Mamonjy sy manafaka ny finoana an’I Jesoa Kristy.
Hoy mantsy ny Tompo “Fa toa izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny Zanany Lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy”
“Aty amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana kanefa matokia fa Izaho efa naharesy izao tontolo izao”
TONONKALO SY FEONKIRA “Noho”
Vavaka setrin’ny toriteny:
Nisaorana ny Tompo noho ny fitiavany, ny hafatra nomeny tamin’ny toriteny.
Noho ny tsy fahatanterahana ny sitrapon’Andriamanitra dia natao ny vavaka fifonana ho famelan-keloka.

 Niarahana nanonona ny fanekem-pinoana laharana fahatelo.

Tatitry ny sampana

RABOANARIJESY Liantsoa no namaky ny tatitra
Notaterina ireo asa vitan’ny Sampana teto anivon’ny fitandremana toy ny fandraisana anjara tamin’ny fanompoam-pivavahana sy fahoriana ary fanamasinana fanambadiana. Notanterina ihany koa ny fandraisany anjara amin’ny fandravahana mozika ireo fotoan-
dehibe nankalazaina teto amin’ny fitandremana.
Nampahafantarina ny fiangonana ireo seho nandraisan’ny sampan anjara.
Nambara ny fanatanterahan’izy ireo ny asa sosialy toy ny famangiana ireo zaza kamboty sy ny fampaherezana azy ireo ary ny famangiana ny zokiolona.
Nambara fan oho ny amehana ara-pahasalamana dia nisy ny fikasana tsy tanteraka, na dia izany aza anefa dia nifanome Tanana tamin’ny fiangonana ny sampan tamin’ny fanatontosana ny “fanompoam-pivavahana en ligne”
HIRAN’NY SAMPANA

Raharaham-piangonana

Amin’ity volana Oktobra ity dia mitohy ny fanompoam-pivavahana in-droa isak’Alahady.
Amin’ny fito ora ny fidirana voalohany ary amin’ny folo ora maraina kosa ny fidirana faharoa.

Miomana amin’ny fandraisana azy ireo ho mpiray latabatra amin’ny Tompo ny Katekomena
Mitohy ny fianarana soratra Masina ka ny Jaona toko faha 16 izao no iarahan’ny mpanakavin’ny Tompo mamaky.
Nambara ireo fotoana amin’ity erinandro ity.
Nambara ny toetry ny vola nandritry ny erinandro.
Nametraka taratasy fisaorana noho ny fahatontosan’ny Fifaninanana Soratra Masina ny Vaomieran’ny aim-panahy.
Notontosaina ny fiarahabana ireo zanaky ny  fiangonana nahatontosa ny fanamasinana ny fanambadiana ary nentina amy-bavaka izy ireo.

Rakitra sy fanomezana

Novakianaireo voady sy rakipisaorana . Ny SMZM no nanao feon-kira nandritry ny rakitra :  » ARIA « 

Ho fanolorana ny rakitra dia ny Ffpm 275 : 1  » Raisonao ry Tompo soa « 

Nisaorana ny Tompo nohon’ny fahatontosan’ny rakitra, Nangatahina Izy mba handray sy hanamasina izany fanomezana izany.
Nentina am-bavaka ny asan’ny Fiangonana, ny mpitory ny filazan-tsara, ny Toby masina.
 Nentina am-bavaka ihany koa ireo Mpiangona eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena sy ny zanaka am-pielezana.
Nentina am-bavaka ny SMZM, ny sampana sy sampan’asa rehetra ary ireo rafitra misy eto amin’ny Fitandremana.
Notrotroina am-bavaka ireo mpanala fanadinana Baccalaureat.  
Nentina am-bavaka ny sahirana, ny tsy salama, ny mana-manjo.
Nentina am-bavaka ireo manana hataka manokana sy ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.

Famaranana ny fotoana

Natao ny hira FFPM 427 : 2  » Ho vavolombelonao  » mialoha ny filazana ny tondrozotra sy tsodrano ary ny andininy faha telo kosa no namaranana ny fotoana.

 • Nitarika ny fotoana: RABAKO Miora
 • Nitory ny teny: RAHARIJAONA Solofonirina
 • Dimy minitran’ny Sekoly Alahady: RAHALIVASEHENO Radanielina Noro
 • Namaky ny teny: RAKOTONDRAMBOA Fidy (Vavaka sy Testamenta taloha) ;  RAOLIARIZAKA Bakoly (Testamenta vaovao)
 • Zavamaneno: SMZM
 • Sono: RANDRIAMAHEFA Tinarivony
 • Fafana: RABAKO Tovohery
 • Nandray an-tsoratra: ZANAHARITSIMBA Toky Noely Tiana
 • Naka ny sary : HARENTSOA Rova

   

 

 

Alahady 04 oktobra 2020

Alahady 04 Oktobra 2020
“MIROSOA AMIN'NY FINOANA MASINA”

Alahady hitondrana am-bavaka ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mianakavy.

Alahady natokan’ny Fiangonana hitondrana am-bavaka ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mianakavy, Alahady faha 17 manaraka ny Trinité, alahady himbanjinana indray ny lohahevitra vaovao manao hoe « Mirosoa amin’ny finoana Masina »

Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto izao, ary ny litorjia endriny faha telo no narahina.

RANAIVOSON Jacky, biraom-piangonana, no nitarika ny fotoana ; RALANDISON Triumph, Mpitandrina, Tonian’ny sampan’asa sy asa fitoriana filzantsara eo anivon’ny foibe no nitondra ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika. Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny famakiana ny Salamo 33 : 1-8.
Ny hira FFPM 200 : 1-2 “RAINAY Ô MASINA!” no nohiraina nanarak’izany ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fiderana. Nisaotra an’Andriamanitra tafavory eto ary nangataka ny Fanahy Masina ka izay rehetra atao eto dia ho voninahitr’Andriamanitra avokoa.
Nisy feon-javamaneno fohy

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

RAKOTOARISOA Tanteraka, mpampianatra ao amin’ny K1, no nitondra ny hafatra.
Koa ny Tenin’Andriamanitra noraisina tamin’izany dia ny Isaia 41:10a : “Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao”

Matetika ny ankizy rehefa hiatraika fanadinana dia matahotra ka tratran’ny fakam-panahy hangalatahaka amin’ny namany satria tsy matoky an’Andriamanitra. Tsy mitondra vokatsoa anefa izany satria mety ho voasazy mafy raha sanatria ka tratr kanefa ny tenin’Andriamanitra efa milaza hoe : « Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao”

Misy koa ny olona sasany tsy matoky ny fitiavan’Andriamanitra eo amin’ny fiainana hany ka rehefa te ho tafita izy dia lasa miditra amin’ireny fikambanana miafina ireny, kanefa Andriamanitra dia efa milaza amintsika manao hoe : « Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao”

Tokony hatoky Azy mandrakariva isika, indrindra rehefa misedra zavatra mafy eo amin’ny fiainana ary tokony hivavaka satria Izy dia hivadika amin’ny Teniny.

Nitsangana ny Sampana Sekoly Alahady rehetra nanao ny Hira FFPM 512 :2 “ HE! MATOKY AHO TOMPO ” nofaranana tamin nofaranana tamin’ny vavaka fisaorana an’i Jesoa noho ny famindrampony.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 242 : 1-3 “MISAOTRA ANAO ‘ZAHAY RY RAY” mialoha ny vakiteny .
RAKOTOMANANA Andrimbazotiana, biram-piangonana no nanao ny vavaka ary RAZAFINDRABE John Bam, biram-piangonana no namaky ny Soratra Masina. Novakiana misesy ny perikopa voalahatra ao amin’ny Eksodosy 14:15-22 / Jaona 9:35-41 / Joda 1:17-23
Natao ny hira FFPM 482 : 1-2 “JEHOVAH Ô! IANAO” mialohan’ny toriteny.

TORITENY

Ny Teny nangalana ny hafatra dia ny Mpitoriteny 8 : 12-13. Novakiana izany andinin-tSoratra Masina izany « Eny, fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany, dia fantatro kosa fa hisy soa ho an’ izay matahotra an’ Andriamanitra, dia izay matahotra eo anatrehany. Fa tsy hisy soa ho an’ ny ratsy fanahy; fa ho toy ny aloka izy ka tsy haharitra ela, satria tsy matahotra eo anatrehan’ Andriamanitra. »
Ny fahendren’ny olona dia miankina amin’ny zavatry ny tany. Mila miverina amin’Andriamanitra ny olona. Tsinontsinona izay rehetra ety ambany masoandro. Mila mahay manavaka izay avy amin’Andriamanitra sy ny tsy avy Aminy.
Ankehitriny, ny mahamaika ny olona dia ny hahatonga ny fiainany ho tsaratsara hatranay. Ny maha olombelona azy no jereny. Soa fa teo ny Tenin’Andriamanitra misarika ny sain’ny olona hoe misy soa izay matahotra an’Andriamanitra.
1- Tsy misy mahalala ny fotoampitsaran’Andriamanitra
2- Ny tahotra an’Andriamanitra no mitondra ny olona ho amin’ny fahavelomana

1- Tsy misy mahalala ny fotoampitsaran’Andriamanitra
Mila mivonona hatrany isika. Ny fitiavan-tena dia miteraka faharatsiana. Ankehitriny tsy mifampitsinjo intsony ny olona fa atao izay hahazoana voninahitra sy harena. Hita ao amin’ny Salamo 73:1-3.
Araka ny Filazantsaran’i Marka, mihevitra ny ratsy fanahy fa tsy ho faty, matoky tena ka mihevitra ny ho ela velona.
Ry katekomena, nisafidy ny hanara-dia ny Tompo ianareo ka aza mety ho voarebirebin’ny akanga tsara soratra. Maro ny fampianaran-diso ankehitriny.
Aza manamari-tena. « Lozan’ izay milaza ny ratsy ho tsara ary na tsara ho ratsy! Izay manao ny maizina ho mavaza ary ny mazava ho maizina! Izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy » Isaia 5:20
Manana ny fotoanany Andriamanitra. Manome malaka ny olona hisafidy Izy. Misy fotoanany ny zavatra rehetra nefa rehefa tongabny fotoanan’Andriamanitra dia aza tratra farany. Mila fiomanana ny fahatongavany
2- Ny tahotra an’Andriamanitra no mitondra ny olona ho amin’ny fahavelomana
Mila manaiky ny fahadisoany ny olona. Ny adin’ny mpino dia tsy ady amin’ny nofo aman-dra. Jesoa irery no azo hianteherana handresena ny hevi-petsin’ny satana rehetra. « Fa izay mihaino Ahy kosa hitoetra tsy manana ahiahy, Eny, handry fahizay izy ka tsy hatahotra ny ratsy. » Ohabolana 1:33
Ny tahotra an’aAndriamanitra dia ny fahendrena hikatsaka ny fanjakan’Andriamanitra. Ahoana ny fikatsahana ny fanjakan’Andriamanitra?
Mila manadio tena, mila fihovam-po, mankato ny didin’Andriamanitra. Andriamanitra no mpandray an-tanana ny ho avin’ny olona matahotra Azy koa apetrao ary meteza ho tantatan’Andriamanitra ny fiananaao ; fantaro fa famindram-po lalandava no ataony.
Ny endry nandray fampianarana avy amin’i Jesoa Kristy dia afaka manavaka tsara sy ny ratsy. Misy andraikitra sy adidiy miandry ny mpanara-dia an’i Kristy dia ny fahalebiazany’ny fahatohorana an’Andriamanitra. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa ny atao rehetra dia entin’Andriamanitra hitsarana anao.
Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Feon-javamameno fohy taorian’ny toriteny ary nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika.

Rehefa vita izany dia nohiraina ny hira: FFPM 503 “RY JESOA TOMPO TSARA Ô”

Natolotra ny teny famelan-keloka ary natao ny Hira: FFPM 461 : 1 “ AOKA HO AN’ANDRIAMANITRA ” mialohan’ny nanononana ny Fanekem-pinoana kristiana laharana faha 1.

Nanatanteraka hira iray ny antokom-pihira Hasin’ny Famonjena

TATITRA KATEKOMENA

Nandray fitenenana ny solotenan’ny katekomena : Nisaotra an’Andriamanitra ny katekomena fa afaka nianatra ihany nandritra ireny fotoana sarotra ireny, nisoatra ny Mpitandrina sy ny mpampianatra ary mametraka eo ampelatan’Andriamanitra ny tohiny rehetra.

VAOVAOM-PIANGONANA

RAZAFIMAHARO Mamy no nilaza ny raharaha. Niarahaba manokana ny katekomena.
– Ny tsara fantarina :
Synodamparitany :
Feno 25 taona.ny SP, amin’ny 10 oktobra ny fankalazana ka noho ny hamehana sia isam-paritra no hanaovana izany.
11 oktobra : Fivoriam-be any amin’ny isam-pitandremana
Ho an’ireo SSAA any amin’ny fitandremana, hankalaza jobily amin’ny taona 2021 : mila alefa ny daty
Eto an-toerana :
200 no afaka manatrika ny fotoam-pivavahana, mila manaraka ny fepetra rehetra. Mila misoratra anarana. In-droa ny fidirana : amin’ny 7ora sy amin’ny 10 ora.
Fahalalana Soratra Masina ity alahady ity. Mitohy ny famakiana ny Filazantsaran ‘ i Jaona. Mitohy koa ny rojombavaka. Fandraisan-tanana sy Fitondrana am-bavaka ny Mpitandrina mivady sy ny ankohonany ny alahady 4 oktobra.

RAKITRA SY FANOMEZANA

RAKOTONIRINA Tsiry solontenan’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy no nandray ny fitenenana.
Enti-mody ny laza-adina ary ny alahady 4 oktobra no hamerenana azy. Alefa taratasy na hafatra miafina (MP) any amin’ny Facebook « Vap Amparibe Famonjena », na mail amin’ny adresse « vap.amparibefamonjena@gmail.com »
Ny hira FFPM 476:1, hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana nanao voady, no natao nandritra ny fanatazana ny rakitra.
Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka FFPM 275 : 1 “RAISONAO, RY TOMPOSOA, NY FANATITRAY” ny rakitra, ho fanavaozana ny fanolorantena.
Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny vavaka fangatahana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana. Nisaotra an’Andriamanitra izy, misaotra mandrakariva hoy izy, satria mendrika ho Azy izany. Ny fahasoavan’Andriamanitra no maha toa izao.
Tsy misy mahalala ny fotoam-pitsarana fa mila miomana hatrany. Avy nanavao ny fanoloran-tena tamin’ny raki-pisaorana izay entina hampandrosoana ny asan’Andriamanitra.
Mivavaka ho an’ny Fiangonana, ny mitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara
Mivavaka fa amin’ity taona ity dia feno 25 taona ny SP ka mametraka izany eo ampelatanan’ny Tompo.
Mivavaka ho any fahalalana ny Soratra Masina. Na eo ary ny fahasarotana dia natao vaindon- draharaha izany. Mampitombo finoana sy ny fahalalana ny Teninan’Andriamanitra izany sy hahafantarana ny sitrapony.
Mivavaka manokana ho an’ny katemena “Mijoro”. Volana vitsy sisa dia horaisina izy ireo ka tsy hisy ho latsaka an-dalana anie. Mahatsiaro ny Asa Fikarohana sy Fandalinampinoana. Asa makadiry izany ato amin’ity Fiangonana misy anay ity. Mba ho vita sy ho lavorary ka handroso hatrany.
Mivavaka ho an’ny firenena. Mbola ao anaty fotoan-tsarotra ka Ianao Tompo hampandroso amin’ny fahatsarana hatrany. Mivavaka ho ny mpitondra firenena, ny mpitsabo, ny mpitandro filaminana. Ho tanteraka anie fa ianao Kristy dia ho an’ny Malagasy ary ny Malagasy ho an’i Kristy.
Ho eo ampelatanan’Andriamanitra ireo rehetra manana fahasahiranana, ireo mpianatra koa satria ireo ny ho avin’ny Fiangonana sy ny firenena. Mangataka amin’Andriamanitra hijery ireo any ampielezana satria Andriamanitry ny lavitra sy akaiky Izy.
Misy mpanompo mangata-bavaka manokana, misy manao voady fa mandalo ady sarotra ka hiaino hanome fandresena Izy.
Izay tsy takatry ny saina dia angatahina ho tanteraka amin’ny rehetra. Ary izay tsy feno amin’ izao vavaka izao dia akambana amin’ny vavaka tonga lafatra nampianarin’i Jesoa : Rainay izay any an-danitra…Amena

FAMARANANA NY FOTOANA

Nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 476: 4 “NY EO AKAIKINAO, RY RAY”, novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 338 “AROVY AHO, TOMPO” nofaranana tamin’ny Amena hiraina, nivavaka mangina.
Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Amena

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nikirakira ny fafana : RAKOTONDRAMBOA Andry
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo : RANDRIAMAHEFA Tinarivony
 • Nikirakira ny oronan-tsary : RABEMANANORO Jonathan, RAHARIJAONA Solofonirina ary RANAIVOSON Joël
 • Naka ny sary : HARENTSOA Rova
 • Nandray an-tsoratra : RABAKO Tovohery
 • Nitendry orgue: RAJAOFETRA John Philippe

Alahady 20 septambra 2020

ALAHADY 20 SEPTAMBRA 2020

" Miasà amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra "

Ny fotoana faharoa tamin’ny 9 ora no taterina amintsika izao. Ranivoson Toky, Diakona, filohan’ny Sampana Taninketsa no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina,Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo. Ireo ankizy mpikambana ao amin’ny taninketsa no nanao ny vavaka sy namaky ny tenin’ny Soratra Masina.

Alahady natokan’ny fiangonana hitondrana am-bavaka ny Sampana Taninketsa ary ny lohahevitra izay banjinina amin’izao volana Septambra izao dia ny hoe « Miasa amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra ».

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia novakiana teo am-pitsanganana ny I Tantara 16 : 23 – 31.

Nohiraina ny hira FFPM 2 :1,2 « MISAORA AN’I ZANAHARY ». 

Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana narahana feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy ny tanora.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA - SEKOLY ALAHADY

Zoky Andriambolamanana Toky Mpampianatra ao amin’ny K5 no nanatontosa ny dimy minitra ho an’ny Sekoly Alahady. Ny 1 Samoela 3 :10b no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy : « Mitenena fa mihaino ny mpanomponao ».

 

Rehefa nantsoin’Andriamanitra I Samoela ka nandre ny fenoy izy dia nihaino sy nanktao izay nolazainy taminy, Samoela sy Andriamanitra dia nifanerasera tamin’ny alalan’ny vavaka toy ny fifaneraserantsika amin’ny ray aman-drenintsika ao an-trano ihany.

 

Noho izany dia tokony hajaina sy hankatoavina ny ray aman-drenintsika satria izy ireo dia misolo toeana ho Azy. Fadio ny manao tsinotsinona na manao izay manatafintohina azy ireo ihany koa.

 

Maneka fa miteny amintsika Andriamanitra, ka henoy.

 

Nitsangana ny fianakaviam-ben’ny Sekoly Alahady ary nohirainy ny FFPM 787 :  3 “ Izay mahakolokolo no manana ny soa “ . Rehefa vita izany dia nanao vavaka ny mampianatra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Notanterahina avy hatrany ny hira mialoha ny vakiteny dia ny FFPM 210 : 1 – 4 “ Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao “.

Ireo mpikambana avy ao amin’ny sampana taninketsa no nanao ny vavaka sy namaky ny Soratra Masina. Ireto ny perikopa izay novakiana : Eksodosy 18 : 17 – 33 / Matio 18 : 21 – 35 / Titosy 1 : 5 – 9.
Natao ny hira FFPM 305 : 3 : “ O miasà, sakaiza “ mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra. 

 

Nanatanteraka vavaka fifonana ny mpitarika taorian’ny toriteny.

 

Taorian’ny vavaka fifonana dia noredonina ny hira FF 35 “RY TOMPONAY Ô AVIA”,

 

Natolotra ny teny famelan-keloka ary nohiraina ny FFPM 171 : 3 “ JESO MPANJAKA MALAZA ” izay narahana ny fanekem-pinoana laharana fahatelo.

 

Nisy feon-javamaneno fohy, novakian’i Malala Tiana, mpitantsoratry ny sampana Taninketsa ny tatitry ny sampana. Rehefa vita izany dia nantanteraka hira iray ny STAF : “ MY ONLY HOPE IS YOU “

VAOVAOM-PIANGONANA

Novakiana ny andinin-tsoratra masina I Petera 1:17 nanombohana ny filazan-draharaha : «Ary raha Ilay tsy mizaha tavan’olona, fa mitsara araka ny asan’izy rehetra, no antsoinareo hoe Ray, dia mitondrà tena amin’ny fahatahorana mandritra ny andron’ny fivahinianareo etỳ »Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana :

·     Natao ny fanentanana ny amin’ny fanajana ny fepetra hamehana ara-pahasalamana efa napetraka : fanasana tanana mialoha ny hidirana, fanaovana aro vava, fanajana ny elanelana iray metatra

·     20 septambra : alahady nato hitondrana am-bavaka ireo sampana mitaiza tanora rehetra 

·     Mitohy ny fianarana katekomena

·     Alahady 26 septambra : manao ny fisintonana kosa ny katekomena manomboka amin’ny 8 ora maraina eto amin’ny tananan’ny fiangonana

·     Miverina ny maraim-baovao isaky ny asabotsy maraina

·     Zanaky ny fiangonana hiroso amin’ny fanambadiana : Atoa Ramaromandray Tojo sy Rtoa Rabefaritra Domoina

·     Alahady 27 septambra : Alahady hanohanana ireo Katekomena

·     Alahady 27 septambra : fifaninanana Soratra Masina. Alaina aty am-piangonana ny laza adina, averina ny alahady 04 oktobra ny valiny.
Perikopa hiomanana :
< 10 taona : volana Jona sy Aogositra
11 – 15 taona :Aprily sy Aogositra
16 – 25 taona :Jolay sy Aogositra
26 – 39 taona :Mey, Aogositra ary Jaona 6 sy 7
40 taona mihoatra :Jolay, Aogositra ary Jaona 6 & 7

RAKITRA SY FANOMEZANA

Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 307 and 1-2  “ IZA NO HANOMPO AN’I JESOA SOA”. Ny FFPM 645:4 « JESOSY KAPITENINAY » no nohiraina ho fanolorana ny fanatitra.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangantaham-pitahiana. Nentina am-bavaka tamin’izany ireo : krsitianina rehetra eto amin’ny fitandremana Amparibe Famonjena / ny sampana, sampan’asa ary ny asa / ny sampana Dorkasy sy ny sampana Taninketsa / ny fiangonana, ireo mpitondra fiangonana, ny fitaizana any amin’ny toby / ireo zanaky ny fiangonana any am-pihelezana rehetra / ny firenena, fitondram-panjakana sy ireo ambaratonga isan-tsokajiny, ny vahoaka, ireo manana andraikitra amin’ny fahasalamana sy ny fitsaboana, mpitandro filaminana / ireo sahirana, tsy salama, manana manjo, manana hataka manokana sy mangataka vavaka any antokantrano / ny tanora manao ny fanadinana sy mbola hiatrika ny fanadinana. ny fitohizan’ny fianarana.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo : “ Rainay izay any an-danitra … “

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 611 :1 « JEHOVAH RAY MALALA Ô » ary niarahana nanonona ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira  FFPM 435 :4 « IZA NO HANOA NY TOMPO LEHIBE » nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno. 

 

Nisy ny fandraisana ny fanasan’ny Tompo.

IREO TOMPON'ANJARA

 • ·              Nitarika ny fotoana : Ranivoson Toky, Diakona
 • ·              Nitory ny teny : Mpitandrina Raharijaona Solofonirina
 • ·              Namaky ny raharaham-piangonana : Rakotomanana Andry, Diakona
 • ·              Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Aim-panahy
 • ·              Fafana : Rakotoseheno Solofo
 • ·              Fanamafisam-peo:Randriamanantena Tiana Arivony
 • ·              Mpitendry orgue: Rabiazamaholy Herilanto
 • ·              Naka ny sary : Ramahery Hasina
 • ·              Nandray an-tsoratra : Ranaivoson Joël

Alahady 13 septambra 2020

ALAHADY 13 SEPTAMBRA 2020

" Miasà amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra "

Ny fotoana faharoa tamin’ny 9 ora no tanterina amintsika izao. Ramilison Diamondra Mpitandrina mianadraharaha no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina,Mpitandrina eto amin’ny fitandremana FJKM Amparibe Famonjena no nitondra ny hafatry ny Tompo. Ramatoa Rabiazamaholy Léa no nanatanteraka ny vavaka ary Ramatoa Rabako Miora no nanao ny vakiteny.

Ny Filipiana no tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

Alahady ivom-bokatra sampan’Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF) anio araka ny lohahevitra izay banjinina amin’izao volana Septambra izao dia ny hoe « Miasa amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra ».

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra, taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 89 : 8 – 18« Jehovah Andriamanitry ny maro o, iza no mahery tahaka Anao, Jehovah? Ary manodidina Anao ny fahamarinanao. Ianao manapaka ny fisavoan’ny ranomasina; Raha manonja ny alony, dia mampitsahatra azy Ianao. Ianao nanorotoro an-Rahaba ho tahaka izay voavono; Ny sandrinao mahery no namielezanao ny fahavalonao. Anao ny lanitra, Anao koa ny tany; Izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Ianao no nanorina azy. Ny avaratra sy ny atsimo. Ianao no nanorina azy. Ny avaratra sy  ny atsimo. Ianao no nahary azy; ny anaranao no ihobian’I Tabara sy Hermona. Manantsandry mahery Ianao; Mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana no fanorenan’ny seza fiandriananao; Famindram-po sy fahamarinana no mialoha ny tavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly; Jehovah o, amin’ny fahazavan’ny tavanao no handehanany. Ny anarano no hifaniany mandrakariva; Ary ny fahamarinanao no hisandratany. Fa voninahitry ny heriny Ianao; Ary amin’ny fankasitrahanao no hisandratan’ny tandrokay. Fa an’I Jehovah ny ampinganay; Ary an’ny Iray Masin’ny Israely ny mpanjakanay.”

Nohiraina ny hira FFPM 16 :1,2 « AVIA RY VAZANTANY O ». Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana narahana feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy ny tanora.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA - SEKOLY ALAHADY

Zoky Rabezandrina Solohery Nirina, Mpampianatra ao amin’ny K5 no nanatontosa ny dimy minitra ho an’ny Sekoly Alahady. Ny Salamo 34:1 no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy : « Hisaotra an’I Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy ».

 

Tantara fohy momba ny mpanjaka Afrikanina anakiray sy tandapa kristianina  no nanatsoahina ny hafatra. Taloha tamin’ny fanjakan’Andriana dia nisy ny tandapa sy ny mpanjaka. Anisan’ny fialamboly tian’ny mpanjaka tamin’izany ny mandeha miaza any anaty ala lavitry ny fanjakany. Tsy maintsy miaraka aminy hatrany ny tandapany amin’izay rehetra alehany. Amin’ny zavatra sy ny fotoana rehetra dia miteny foana ilay tandapa manao hoe : “mahereza sy misaora fa ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa”.

 

Marihina fa ny mpanjaka dia tsy tia mivavaka, ary tsy afaka ao am-bavan’ity tandapa vontom-pinoana ity kosa ny tsy maintsy hisaotra an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra satria “miara-miasa hahasoa izany”.   Indray andro, raha andeha nihaza ny mpanjaka dia sendra biby masiaka tampoka (tigre) niantoraka taminy. Voavonjin’ilay tandapa ihany ny mpanjaka saingy naratra mafy ary tapaka tanteraka ny rantsan-tanany anakitelo. Nampaherezin’ny tandapa izy sady nanamafisiny ilay teny mahazatra azy hoe:”ny zavatra rehetra mahasoa avokoa”. Tezitra mafy ny mpanjaka ka nampidiriny am-ponja ny tandapany satria nataony fa mbola mamazivazy azy ihany amin’izao fahavoazany izao.

Rehefa sitrana soa amantsara ny mpanjaka diam bola niverina nihaza indray satria tiany loatra izany. Tamin’izany fotoana izany indrindra dia babon’ireo “olon-dia” loza be izy ka nofatorana mba hatao sorona na fanatitra ho an’andriamanitra izay notompoin’izy ireo. Rehefa nodinihin’ilay mpioson-tsampy ity mpanjaka ity dia voatery novotsorana sy noroahina hody any aminy satria tsy mendrika noho izy manana kilema, satria tapaka ny rantsantanany, ka manota fady ny vahoaka nitondra azy tao an-tanana. 

Resy lahatra tanteraka ny mpanjaka fa tena marina ara-bakiteny tokoa ilay teny fanevan’ilay tandapa ka navoaka ny gadra izy ary nomena valisoa noho ny hafaliany. Niteny nanontany indray ny mpanjaka nanao hoe : tamin’ny nanagadrako anao ry tandapa, inona no mahasoa ny amin’izany? 

Namaly ny tandapa : raha tsy nigadra aho dia tsy maintsy ho tafara-dalana niaraka taminao ihany, ary izaho izay tsy manan-kilema no ho nataon’ireo olon-dia sorona tamin’ny toeranao.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny tantara fohy nataon’i Zoky Solohery Rabezandrina, ary araka ny Perikopa androany dia nanao ny vavaka sy vakiteny  tao amin’ny Genesisy 42:18-21 Ramatoa Rabiazamaholy Lea. Ary notohizan’i Ramatoa Rabako Miora ny famakiana ny teny soratra masina  tao amin’ny Matio 21: 23-32 ; Filipiana 2 : 12-18. 

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra. 

Ny andinin-tsoratra masina nangalana ny hafatra dia ao amin’ny Epistily nosoratana tany Filipiana 2:14

Fampianarana sy fanentanana ny amin’izao vanim-potoana izao. Hafatra roa no apetraky ny Apostoly Paoly ho fanentanana sy famporisihana antsika ny amin’ny fiantrehany fiverenana amin’ny fiainan’ny fiangonana:

1- Famporisihina ny asa amin’ny fahamasinana kristianina
Araka izany dia hitantsika fa manana fahalemena ny olombelona, misy ihany koa ny tsy fahataterahana. Hita amin’izany ny kilemantsiaka. Hitantsika amin’izany ny fahotana mivaingana ny tantara ny Adama sy Eva.
Maninona no manao ny tsara kanefa ny ratsy ihany no

Misy hafatra telo no azo aseho :
• Asa amin’ny fanekena marina ny Tompo
• Meteza tarihin’ny fanahy masina
• Mahalala fa Andriamanitra no miasa ao amin’ny mino

Misy raim-pianakaviana manakarena mananjanaka roa lahy. Olona samy manahirana ireto zanany ireto.

Zoky : tsy nanaiky ny hanao ny asa, kanefa nibebaka ihany izy taty aoriana.
Zandry : tena handeha, noheverina fa tena zaza hendry, hay manana programa hafa koa.

2- Fananarana sy fanentanana hanao ny asa fanompoana amin’ny fitiavana. Matio 5:16

• Fankatoavana ny baiko izay omen’Andriamanitra
• Mahavita tanteraka amin’ny fahamarinana sy ny fahatsarana rehetra

Natao ny hira FFPM 164 “JESOSY IRERY IHANY”, taorian’ny toriteny. Taorian’ny vavaka fifonana dia noredonina ny hira FFPM 413:3-4 “RY JESOA BE FITIA”, Nohiraina ny FFPM 427 : 2 “HO VAVOLOMBELONAO” izay narahanz ny fanekem-pinoana Nikeana laharana faharoa. Nisy feon-javamaneno fohy, novakian’ny Mpitandrina mianadraharaha Ramilison Diamondra, ny hafatry ny Sampana AFF avy amin’ny foibe,

VAOVAOM-PIANGONANA

Novakiana ny andinin-tsoratra masina Zakaria 2-14 no nanombohana ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana :

    • 13 ka hatramin’ny 18 septambra: foana ny fankalazana fihaonambe izay saika atao any amin’ny Toby Soatanana
    • Natao ny fanentanana ny amin’ny fanajana ny fepetra hamehana ara-pahasalamana efa napetraka : fanasana tanana mialoha ny hidirana, fanaovana aro vava, fanajana ny elanelana iray metatra
    • 13 septambra : mianatra ny katekomena anio alahady. 
    • Alahady 26 septambra : manao ny fisintonana kosa ny katekomena manomboka amin’ny 8 ora maraina eto amin’ny tananan’ny fiangonana
    • Alahady 16 septambra : fanompoam-pivavahana ho an’ny zokiolona sy ireo olona marefo manomboka amin’ny 9 maraina. Angatahana mba hisoratra anarana mialoha ireo maniry hanatrika izany
    • Alahady 20 septambra : Sampana Dorkasy sy Taninketsa
    • Alahady 27 septambra : fifaninanana Soratra Masina. Alaina aty am-piangonana ny laza adina, averina ny alahady 04 oktobra ny valiny.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny hira FFPM 535 “FINARITRA NY MANOME”. Ny FFPM 275:1-2 « RAISINAO RY TOMPOSOA » no nohiraina ho fanolorana ny fanatitra.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangantaham-pitahiana. Nentina am-bavaka:

        ◦ ny mpitondra fiangonana, mpitory ny filazantsara, ny fitaizana any amin’ny toby, mpianakavy ny finoana, zanaky ny fiangonana eto an-toerana sy any ivelany, 
        ◦ ny birao sy komity ary ny mpikambana ao amin’ny AFF eto amin’ny fitandremana sy manerana ny sahan’ny FJKM, 
        ◦ ny tanora manao ny fanadinana sy mbola hiatrika ny fanadinana, 
        ◦ ny firenena, fitondram-panjakana sy ireo ambaratonga isan-tsokajiny, ny vahoaka, ireo manana andraikitra amin’ny fahasalamana sy ny fitsaboana, mpitandro filaminana, 
        ◦ ireo sahirana, tsy salama, manana manjo, manana hataka manokana sy mangataka vavaka any antokantrano

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 622 :1,3 « MBA TANTANO RAIKO O» ary niarahana nanonona ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira  FFPM 625 :5 « MPAMONJY SOA MALALA O » nofaranana tamin’ny Amen. Nisy vavaka mangina sy trinité ary feon-javamaneno. 

IREO TOMPON'ANJARA

• Nitarika ny fotoana:Ramilison Diamondra, Mpitandrina
• Nitari-bavaka : Rabiazamaholy Léa
• Namaky ny Tenin’ny Soratra masina: Rabako Miora
• Nitory ny teny: Mpitandrina Raharijaona Solofonirina
• Namaky ny raharaham-piangonana: Mamy Razafimaharo
• Diakona tompon’anjara : Vaomieran’ny Fananana
• Fafana : Rajaofetra Arielle
• Fanamafisam-peo:Rabemananoro Jonathan
• Mpitendry orgue: Rabiazamaholy Herilanto
• Nandray an-tsoratra: Raoliarizaka Bakoly
• Naka ny sary : Ranaivoson Joël

Alahady 30 aogositra 2020

ALAHADY 30 AOGOSITRA

" MAHATOKY HATRAMIN’NY FAHAFATESANA NY MINO "
Alahady natokana itondrana am-bavaka ny Akany fialofana Tangaina.

Alahady farany ibanjinana ny lohahevitra “Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino” ; Alahady faha roa ambin’ny folo (12) manaraka ny Trinite ; Alahady natokana itondrana am-bavaka ny Akany fialofana Tangaina ; Ny Mpitandrina ANDRIANTSILAVO Nofy no nitarika ny fotoana ; Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitory ny tenin’Andriamanitra ary ny Asa 21, 10 – 14 no nangalana ny toriteny

FANOMBOHAN’NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Ny litorjia , endriny faharoa no nentina nitondrana izao fanompoam-pivavahana izao.
Taorian’ny fiarahabana Apostolika nataon’ny mpitarika dia ny tenin’ny Soratra Masina araka izay voalaza araka ny SALAMO faha 66 and. 1-4 no noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. 
Ny hira FF 6  and 1 – 3 no hira nentina nanombohana ny fotoana, ho fiderana an’Andriamanitra.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA - SEKOLY ALAHADY

Zoky RANDRIAMBELOSON Malalatiana no nanatontosa ny dimy minitran’ny Sekoly Alahady 

Jesoa ô misaotra anao izahay noho ny amin’izao fotoana izao. Ny Fanahy Masina anie hanazava ny sainay mba ho azonay izay tianao ambara aminay. Mitenena Jesoa ô fa vonon-kihaino sy hankatoa izahay Amen.

Ny Asan’ny Apôstoly  4,12 no nangalana ny hafatra ho an’ny tanora. “Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa ; fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay ahazoantsika famonjena.”

Jesoa Kristy irery ihany no tokony itokiantsika amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny zavatra rehetra. Azy aloha izay vao manapa-kevitra. Manontany Tsy mitoky amin’ny olona na amin’ny zavatra na amin’ny herin’ny tena na amin’ny fombafomba maro samihafa.

Tantara fohy:  Fiaran-dalam-by mampitohy an’I Angleterre sy Ecosse no tojo andro ratsy. Mandalo moron-tsiraka ity fiaran-dalamby ity, ratsy anefa ny andro ary dia nanonja mafy ny ranomasina ka niakapoka tamin’ny tetezana. Nijanona ny mpamily teo anoloan’ny tetezana satria nanahy izy sao tsy hahazaka ny fiarandalamby ilay tetezana.  Nanoloana izany fihetsika nataony izany dia nitabataba ny olona nandodona ilay mpamily mba hiroso. Narosony ary ny fiara tampoka teo natelin’ny rano ny tetezana niaraka tamin’ ilay lamasinina. Jesoa Kristy irery ihany no tokony ametrahana ny fitokisana. Tao anatin’ity fiaran-dalamby ity dia nitoky tamin’ny mpamily ny mpandeha, ilay mpamily kosa dia nametraka ny fitokisany tamin’ny tetezana.  Arak any tenin’Andriamanitra natolotra antsika teo dia Jesoa Kristy irery ihany no tokony ametrahantsika fitokisana. Isika dia toy ny mpandeha handeha lavitra ho any amin’ny fiainana mandrakizay. Jesoa Kristy irery ihany no lalana ahatongavantsika any, Izy irery no mpamonjy azo antoka. Ho avy ny fanadinam-panjakana, omena antsika zandry sy zanaka rehetra izany tenin’Andriamanitra izany. I Jesoa Kristy irery ihany no itokio, ankino aminy  izay ataonao rehetra dia hahita fahombiazana.  Rehefa mitoky amin’I Jesoa Kristy ihany koa isika dia ho tafita any amin’ny fiainana mandrakizay.

Nisy ny vavaka notanterahina taorian’izany : Jesoa ô, misaotra Anao izahay. Vonona izahay ny hatoky Anao amin’ny fotoana rehetra dia apetrakay eo am-pelatananao ry Tompo ireo zandry sy zanaka izay hanala fanadinana amin’ny erinandro mba hahatoky Anao hatrany Amen.

Mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra dia nohirain’ny Fiangonana ny hira FF 6 and. 2

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

Vavaka: RAZAFINDRABE Mamy Bam :  » Ry Tompo Andriamanitray ô, dia mbola misaotra Anao izahay fa mbola tonga amin’izao fotoana izao ahafahanay indray mandray ny teninao. Misaotra anao izahay amin’ny mpanomponao izay hitondra aminay ny teninao. Koa Mangataka aminao izahay ampidino amin’ny mpanomponao ny Fanahy Masina hiasa mangina aminy ahafahany mamaky ny teninao ho teny velona tokoa ho sakafonay. Ny Mpanomponao izay itondra ny fanazavana ny teny dia androtsay ny Fanahinao Masina ka Ianao mihitsy no hanazava aminay ny teny fa ho fitaovana fotsiny ihany izy. Ary izahay izay handray dia mangataka aminao mba ho mpihaino Mankato ary hanao tokoa ny sitraponao. Izany dia ho voninahitrao ihany ry Tompo ô. Amen « 

Vakiteny :

  RABEZANDRINA Lalaina

Testamenta taloha:  Joba 2,1-10

 

 • Testamenta vaovao:

Marka 10, 32-34
Asan’ny Apostoly21,10-14

 Ny hira FFPM 205 and. 4  no nohiraina mialoha ny toriteny.

 

TORITENY

Mamarana ny lohahevitra  “Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino” isika izao. 

Alahady faha 12 manaraka ny Trinite anio ary natokana  itondrana am-bavaka ny Akany fialofana Tangaina

Ny Asa 21,10-14 no nangalana ny toriteny

Fotoana kely talohan’ny fotoanan’ny fankalazana ny andron’ny firavoravoana ny Pentekosta io fotoana izay niasan’i Lioka ao amin’ity Asan’ny Apostoly toko faha 21 ity  ary fotoana izay fiomanana iakarana any Jerosalema . Anankitelo ny fotoan-dehibe eo amin’ny Jiosy izay anaovana fivahinianana masina iakarana any Jerosalema dia ny Paska, Pentekosta ary fetin’ny Tabernakely. Eto dia ny fotoana fiomanana ho amin’ny Pentekosta no voasoratra. Tao amin’izany fiomanana izany no nisian’ny ady hevitra sy dinidinika nifanaovan’i Paoly sy ny namany. Nafana ny fanenjehana ny Kristiana tamin’izany fotoana izany. Ary ireo mpitarika fiangonana Kristiana no tena nokendrena indrindra fa ny Apostoly Paoly. Tamin’io fotoana io dia nandrasan’ny Jiosy ny fiakaran’i Paoly tao Jerosalema.  Tao an-tranon’i Filipo no nitoeran’i Paoly sy ny namany nanaovany izany dinidinika izany. 

Ny vontoatin’ny dinidinika dia mahakasika ny hiakarana na ijanonan’I Paoly hiakatra any Jerosalema amin’ny andro fankalazana manoloana ny fanenjehana azy. Tamin’izany fotoana izany no nahatongavan’ilay mpaminany avy any jodia tao amin’ny tranon’i Filipo antsoina hoe Agapo. Izy dia nanambara fa hisy zavatra hanjo an’i Paoly. Nambarany fa ho samborina i Paoly rehefa tonga any Jerosalema ka ho kapohina sy ho ampijaliana ary ho vonoina mihitsy i Paoly. Tsy naharesy lahatra an’i Paoly hijanona i Paoly ary hoy ireto namany ireto hoe” Aoka ny sitrapon’Andriamanitra no ho tanteraka” Nanoloana izany dia nanambara  Paoly fa vonona na dia hanaraka hatramin’ny ainy aza ho voninahitr’I Jesoa Kristy Tompo izay niantso azy. Na dia fantatra aza ny zavatra mety hanjo amin’ny fanatontosana ny asan’ny Tompo dia aoka isika hianatra ny nataon’i Paoly hanahaka an’i Jesoa Kristy ka hanambara sy haneho fa tsy hatahotra amin’ny fanatanterahana ny asan’Andriamanitra ary mijoro vavolombelona na dia hatramin’ny fahafatesana aza. 

Tsy matahotra ny mino amin’ny fanatontosana ny asan’ny Tompo na dia hihatra hatramin’ny fahafatesana aza eny tsy miemotra na dia fantatra aza ny loza mety hanjo. Tian’i Paoly ampitaina amin’ny namany sy ny vahoakan’Andriamanitra izany toe-tsaina izany.  Izany toe-tsaina izany dia voafehy amin’ireto anankiroa ireto:  Voalohany  Ny asan’Andriamanitra vita no vain-dohan-draharaha ; Faharoa Andriamanitra dia tsy mampanao zavatra tsy ho vita.

Izany fomba fijery izany no nahatonga an’I Paoly hanoratra ao amin’ny  I Korintiana 10,13 manao hoe “Fa tsy misy fakam-panahy izay mahazo ny olombelona ka tsy zakany. “ Izany no aoka ho ao an-tsaintsika manoloana ny asan’Andriamanitra. Tsy mamela antsika ho irery ny Tompo, Tsy maintsy vita ny asan’Andriamanitra ary Andriamanitra tsy hampanao zavatra antsika zavatra tsy vitantsika.

Ny perikopan’i Joba dia mampiseho antsika fa na dia mafy aza ny fitsapana nahazo an’i Joba dia nifikitra sy nahatoky an’Andriamanitra izy. Na dia naneso sy nandatsa ary niteny ratsy an’i Joba aza ny vadiny dia nanaiky izay fandaharan’Andriamanitra hiatra taminy Joba. Nandalo taminy ny aretina ny fahoriana ny fahantrana kanefa tsy niala tamin’Andriamanitra Joba. Ny olona mino dia mahatoky hatramin’ny fahafatesana.  

Mijoro vavolombelona ny Kristiana na dia hatramin’ny fahafatesana aza. Ohatra amin’izany I Paoly izay vonona na dia hatramin’ny fahafatesana aza. Ny Alahady 12 Aogositra dia alahady natokana ahatsiarovana ireo Maritiora. Ny Maritiora dia nijoro vavolombelona hatramin’ny fahafatesana anisan’izany Paoly Apostoly sy ireo Kristiana nanerana izao tontolo izao anisan’izany Rasalama Maritiora, dadabe Rainimamonjy … Isika FJKM dia zanaky ny Maritiora ka tokony hijoro vavolombelona isika na dia hatramin’ny fahafatesana aza. Fotoana amelomana izany fahasahiana izany izao vanim-potoana iainantsika izao. Paoly dia niezaka naneho ny fanahafany an’i Kristy manoloana ny fahavononana ho vavolombelon’Andriamanitra na dia hanaraka hatramin’ny aina aza ary namporisika ny olona hanao izany koa Paoly.

Izay sahy amin’ny fijoroana vavolombelon’ny Tompo na hatramin’ny fahafatesana aza dia manana ireto toetra ireto: 

voalohany dia miha-mahery izy manoloana ny sakana amin’ny fanatontosana ny asan’Andriamanitra, tsy miady irery izy fa miaraka aminy ny Tompo.

faharoa dia mitombo sy  miha-mafy ny finoany. Ary mitafy ny herin’ny Tompo izy ka mahatsapa fa feno ny Fanahy Masina ka hanahaka ny Tompo ary ho vonona hatramin’ny fahafatesana.

Ny niainan’i Paoly tamin’izany fotoana izany dia sahala amin’ny niainan’I Jesoa.

Samy nahalala ny loza hanjo Azy Jesoa sy Paoly kanefa tsy nihemotra izy. 

Andriamanitra dia manana ny hevitra iheverany antsika ary hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza. Teny fampaherezana ao anatin’ny fotoana farany izay sarotra izany. Teny nentina hampaherezana ny zanak’Israely izany rehefa ho entina any am-pahababoana izy ireo. Manana ny hevitra hiheverany ny olony ny Tompo ary fiadanana fa tsy loza. Misy olona mijoro vavolombelona nitantara izay nahazo azy rehefa voan’ny Corona-virus. Tsy manan-javatra tenenina sy ambara afa-tsy ny vavaka sy ny anaran’i Jesoa. Mahery vaika ny fitsaboana. Hoy izy “Raha amin’izao fotoana izao aho no afaka miantso an’i Pasitera ka afaka  maheno ny feon’i Pasitera dia mba zava-dehibe amiko izay ka na dia ho faty aza aho dia fifaliana ho ahy izany satria sady tafahorina tsara tao amin’ny finoana aho no nahazo fampaherezana tamin’ny Mpitandrina.” Rehefa sitrana izy dia niantso ka niteny hoe”Isaorana ny Tompo, omem-boninahitra Jesoa satria nomeny fandresena aho ka mbola sitrany ny hananako tombon’Andro entiko anompoana azy”. Ry Kristiana Amparibe Famonjena, hoy ny Tompo aminao “Aza matahotra ianao fa momba anao Aho ary aza mierikerika foana ianao fa Izaho no Jehovah Andriamanitrao miara mandia aminao miaraka aminao ary mijery sy mitsinjo anao hatrany” Tsy maintsy ho resy io aretina io ary omen’Andriamanitra fandresena isika izay mitazona ny finoana an’i Jesoa Kristy. Tao anatin’ny fiaretany nandritry ny fanarahany ny Tompo i Paoly dia hoy izy ”Iza no ahasaraka ahy amin’ny fitiavan’I Kristy, fahoriana va, fanenjehana va fahafatesana va? “

Manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika fa mahatoky aho fa na fahafatesana na fiainana na ny ambony na ny ambany na inona na inona amin’izao ady izao dia tsy ahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesoa. Teny nampahery ny fiangonan’Andriamanitra fahiny izany teny izany ary mbola ampaherezana antsika ankehitriny.  Ry Fiangonana Amparibe Famonjebna ô, matokia fa ny fandresen’Andriamanitra mihitsy, ny fandresen’i Jesoa Kristy mihitsy no nomeny anao mba ho entinao mijoro sy manatanteraka ny asa. Aza kivikivy, aza reradreraka fa mijoroa hatrany, manàna fahasahiana  tahaka ny fahasahian’ny Apostoly Paoly izay olombelona tahaka antsika  ka nantsoina hanatontosa ny asan’Andriamanitra. Na mafy aza ny aretina na misy aza ny tsy fahasalamana dia mahatokia an’Andriamanitra, mahatokia hatramin’ny fahafatesana satria ao anatin’ny fahatokisantsika hatramin’ny fahafatesana no isatrohantsika ny satro-boninahitry ny fiainana izay omen’ny Tompo mpitsara marina amin’izay fotoana izay. Ary tsy ho antsika irery ihany arak any nambaran’ny Apostoly Paoly fa ho an’izay rehetra mino ny fisehoany koa ka mahatoky hatramin’ny fahafatesana  satria manana an’i Jesoa Kristy velona ao anatiny izay miasa tsy manam-petra dia ny Fanahy Masina no mameno azy mba ahavitany ny asan’Andriamanitra sy ny fijoroany ho vavolombelon’I Kristy. Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra Amen.

Nanatanteraka hira iray ny Hasin’ny Famonjena taorian’ny toriteny.

 

FENEKEM-PINOANA

Ny fanekem-pinoana laharana voalohany na ny fanekem-pinoana Apostolikoa no nanehoan’ny Mpianakavin’ny Finoana ny Finoany eo anatrehan’Andriamanitra sy ny Fiangonana.

VAVAKA FANGATAHANA

Ry Tompo Andriamanitry ny famonjena anay ô, tsy mitsahatra izahay maneho fankasitrahana Anao fa Andriamanitra tia dia tia anay tokoa Ianao. Ary ny fitiavanao Tompo ô dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay Anao. Mbola sitrakao indray Tompo ô ny andraisanay ny teny sy ny hafatrao izay notoriana taminay  mba ampaherezanao anay hahajoro hatrany ho vavolombelon’ny Anaranao. Tsy hihaotra rehefa misy sarotra fa handroso hatrany ary hanatontosa ny zara fanompoana izay napetrakao hiantsoroana. Ho sahy mandrakariva hijoro vavolombelon’ny anaranao na dia misedra zava-tsarotra aza eo amin’ny fanatanterahana izany. Mivavaka aminao izahay Tompo ô ho an’ny fiangonanao, ho an’ny mpitondra fiangonana, ho an’ireo mpitory ny filazantsara rehetra,  Tompo ô, apetrakay eo am-pelatananao izany mba hahavita tsara ny asanao. Ka tsy itsahatra sy ho voafatotra na ho voasakana izany asa fitoriana filazantsara sy fitaizana ao anatin’ny fiangonana izany. Ary izany indrindra no ahatsiarovanay ny Kristiana rehetra eto amin’ity Fitandremana Amparibe Famonjena ity sy ny zanaka am-pielezana rehetra na ny eto an-toerana izany na ny any am-pitan-dranomasina Mpamonjy ô mba haharitra hahatoky hatramin’ny fahafatesana anie izy ireny satria ao Aminao ihany no misy ny teny fiainana mandrakizay.  Mivavaka aminao izahay Tompo ô ho an’ny  ankizy sy ny tanora eo amin’ny fianaran’izy ireo ary indrindra ho an’ireo izay hiatrika fanadinana atsy ho atsy. Apetrakay feno eo am-pela-tananao izy ireo Tompo ô. Sy izany andraikitra sy adidy miandry azy izany fa ireo no taninketsan’ny fiangonana.  Ireo no ho avin’ny firenena ary ireo no mbola antenainay fa mbola itondra hatrany ny finoana ka ifandimbiasana isaky ny taranaka ahavelona ny fiangonana sy ijoroany mandra-pihavinao Kristy. Mivavaka aminao izahay Tompo ô ho an’ny ankohonana sy fianakaviana kristiana rehetra eny fan a dia tsy kristiana aza Tompo  ô amin’izao fotoana mangidy sy mafaitra ary sarotra izao. Apetrakay feno eo am-pela-tananao ny asan’izy ireny, ny momba ny fivelomany, eny ny momba azy manontolo satria misedra zava-tsarotra izy ireny fa ao ny very asa, ao ny miady amin’ny atao hoe inona no ho hanina androany ary inona no ho hanina rahampitso. Tompo ô, manana ny hevitra izay iheveranao azy ireny Ianao dia ataovy fantany fa Andriamanitra tsy mamela azy ireny ho kamboty Ianao fa mijery sy mitsimbina azy ary manafaka azy amin’ny sarotra. Mivavaka aminao izahay jesoa ô ho an’ity firenenay ity, ho an’izao tontolo izao mihitsy aza fantatray fa fantatrao rahateo fa ny fiatrehana izany fiatrehana ny afitsok’ity valan’aretina Covid-19 ity dia tsy eto Madagasikara ihany na eto amin’ny faritra Analamanga fotsiny fa manerana izao tontolo izao mihitsy ary izany no ametrahanay am-bavaka sy ametrahana eo am-pela-tananao ny olombelona rehetra manan’aina satria antsonao ihany koa izany ry Tompo. Ireny fizahan-toetra rehetra ireny Jesoa ô dia raisinay ho fiantsoana anay ho fampieritreretana anay ka na ao anatin’ny ratsy aza no ahatsapanay sy iainanay izany ary ahatsiarovanay hoe inona ary ity loza amin’atambo ity dia fantatray fa mampitodika anay Aminao misimisy kokoa izany.  Dia raisinay  ho antso Tompo ô hamelombelona ny finoanay sy ny fanantenanay ary azahoanay fahazotoana hanao ny asanao  ka tsy hiato mihitsy izahay raha tsy tontosa izany zara fanompoanay izany, hanana fahasahiana izahay hijoro vavolombelonao mandrakariva isedra ny zavatra rehetra na ao anatin’izany vanim-potoana izany aza. Tompo ô, tehirizo ao anatinay izany toe-tsaina sy izany toe-piainana izany mba ahazoanay manompo Anao amin’ny fifaliana handrosoana sy hihitaran’ny ambaindain’ny fanjakanao. Mivavaka aminao izahay Tompo ô ho an’izay manana hataka manokana ary mangataka ho entina am-bavaka. Apetrakay feno eo am-pela-tananao izy ireo Tompo ô. Ianao no mahalala ny fibitsiky ny fony  sy ny hetahetam-pony, Ianao hamaly vavaka azy ireny amin’ny fotoana rehetra. Ireo sahgirana, ireo marary, ireo mana-manjo, ireo azon’ny tsy fidiny, ireo mizaka ny tsindry hazolena, Mpamonjy ô, ho any amin’iza moa izahay. Ao Aminao no misy ny teny fiainana mandrakizay. Raiso izahay ary tazony fa tsy mahatana anao. Valio vavaka izahay fa fantatrao ny fahoriana izay mianjady aminay. Mivavaka aminao izahay Tompo ô amin’ny fisokafan’ny fiangonanay amin’ny Alahady ho avy izao. Apetrakay feno eo am-pela-tananao izany ka omany izahay tena saina fo fanahy ampaherezo izahay mba  ahafahanay miombona amin’ny fanatanterahana indray ny fanompoana Anao eto amin’izao vavahadin’ny lanitra izao. Ary izany fiomananay izany Tompo ô dia ataovy tanteraka ka ho fifaliana safo nonoka ho anay ao anatin’ny fifankatiavana toy ny mpirahalahy miara-monina amin’ny fifaliana no iarahanay manatanteraka ny fanompoana masina indray eto anivon’ny fiangonanao.Izay mahasoa ny fiainanay Tompo ô  tanterao aminay na dia tsy voatonon’ny vavanay aza. Fa ireny rehetra ireny dia akambanay sady farananay ho amboara tokana amin’ilay vavaka nampianarinao manao hoe 

Rainay izay any an-danitra…

Rehefa izany dia nohiraina ny hira FFPM 194 : 2- 4

FAMARANANA NY FOTOANA

HAFATRY NY MPITANDRINA: Miverina misokatra ny fiangonana ny Alahady 6 Septambra 2O2O. Araka izany dia misy fidirana in-telo (7ora maraina , 9 ora maraina , 11 ora maraina). Misy fandraisana ny fanasan’ny Tompo ireo fotoana anankitelo ireo. Ny fianarana katekomena kosa dia miditra amin’ny 2ora sy fahefany ariva. 

Tohizana ny fazotoana mivavaka any an-trano / Mila mifampivavaka isika / Tsara raha mandray anjara amin’ny rojom-bavaka / Mila manatanteraka ny voadintsika isika amin’i Jehovah Andriamanitra ary tokony hanefa  ny adidintsika.

Rehefa tanteraka izany dia natao ny famakiana ny Tondrozotra ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano.
Nofaranana tamin’ny fihirana ny hira FF 16 and 2 izao fanompoam-pivavahana izao ary natao ny vavaka mangina nofaranana tamin’ny trinité masina.

IREO TOMPON'ANJARA

 • Nandray an-tsoratra: ZANAHARITSIMBA Toky Noely Tiana
 • Nitendry ny feon-javamaneno: RABIAZAMAHOLY  Mahery
 • Nandrindra sy naka ny horonon-tsary sy ny sary : RABEMANANORO Jonathan
 • Nikirakira ny feo: RANDRIAMAHEFA Tinarivony