Alahady 31 jolay 2022

ALAHADY 31 JOLAY 2022
« IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA » Alahady fahadimy

Alahady fahafito manaraka ny Trinite sy fitondrana amim-bavaka ny TPM sy ny IFRP
“Koa ankehitriny, dia mandehana, fa Izaho no homba ny vavanao ka hanoro anao izay holazainao.”  Eksodosy 4:12

Ity alahady ity no mamarana ny volana jolay ary koa mbola hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eo amin’ny sahan’ny FJKM manao hoe : “ IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA ”.
Alahady nitondrana amim-bavaka ny TPM sy ny IFRP.


Andrianjafimasy Harinaivo, Diakona eto amin’ny Fitandremana, ary ao amin’ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista (FMK), no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson kosa no nitondra ny hafatra.

Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny fiarahabana apostolika ny mpitarika ary nanolotra ny Teny fiderana izay noraisiny tao amin’ny Salamo 146 ka novakiana miaraka, teo am-pitsanganana : « Haleloia. Miderà an’i Jehovah, ry fanahiko. Hidera an’i Jehovah aho, raha mbola miaina koa; Eny, hankalaza an’Andriamanitra aho, raha mbola velona koa…. Manjaka mandrakizay Jehovah, Hatramin’ny taranaka fara mandimby Andriamanitrao, ry Ziona. Haleloia.»Amen.

Natao ny hira FFPM 545 Endrey izany hafaliana!” ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Faly fa tonga eto amin’ny vavahadin’ny lanitra hanome voninahitra an’Andriamanitra. Misaotra Azy noho ny fahasoavana arotsany isan’andro. Mangataka ny Fanahy Masina hiasa ao anatin’ny tsirairay.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotoarisoa Tanteraka, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 3, no nanatanteraka ny fotoana.

« Mivavaha ka aza mitsahatra » I Tesaloniana 5:17. Izany no Teny nentiny nitondrana hafatra.

Fotoana fialantsasara izao, hoy izy. Toa izany koa ny Sekoly Alahady. Ny fivavahana anefa mitohy foana. Tsy mifidy toerana fa mivavaha foana na aiza na aiza ary mamakia ny Tenin’Andriamanitra. Rehefa alahady dia mandehana any amin’ny trano fiangonana izay akaiky anao.

Naverina novakiana miaraka ny I Tesaloniana 5:17.

Jesoa Kristy nahafoy ny ainy ho antsika ka tsy tokony hisaraka Aminy mihitsy isika. Na faly, na malahelo dia tokony mivavaka foana.

Rehefa izay, dia natao ny hira 10:1 Mivavaka aho satria ”, ary nofaranana tamin’ny vavaka ny fotoana.

Notanterahina ny hira 788 : 1-2 Ry Jeso Sakaizan’ny zaza” mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Razafimbelo Tommy no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ary Razafimbelo Holy no namaky ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Vola izy ireo.

Ny perikopa voalahatra : Eksodosy 4:10-17 ; Matio 24:1-14 ; I Timoty 3: 1-7.

Ny FFPM 205:1, 2 “Ny Teninao rehetra” no nohirain’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Eksodosy 4:10-17 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny hafatra. Ny tsara tsindriana dia mizara roa (2) ny antson’Andriamanitra.

Antso ho an’ny olona rehetra,  ho amin’ny famonjena sy antso ho amin’ny Ministera, ho amin’ny asa fanompoana (Mpitandrina, Diakona…)
Niantso an’i Mosesy Andriamanitra.

 1. Andriamanitra miara-miasa amin’ny olona tsy tonga lafatra (And. 10-13)

 2. Hoy Mosesy : « votsa vava sy miadam-piteny aho » (10)
  Fa Andriamanitra niteny hoe « mandehana fa Izaho homba ny vavanao. »
  Vitan’Andriamanitra samirery ny asany fa taominy anefa izaho sy ianao ho mpiara-miasa Aminy, ka irahany hitory ny Filazantsara. Andriamanitra tsy miara-miasa amin’olona tonga lafatra (olona mihevitra ny tenany fa mahavita azy)

Ohatra : Mosesy dia votsa vava, Isaia dia maloto molotra, Jeremia dia mbola zaza, Matio dia mpamory hetra, Petera dia mpanarato. Ireny fahalemena ireny no mahatonga hiankina bebe amin’Andriamanitra.

Andeha isika hanaiky ny antsony.

Fijoroana vavolomblona : « 5 taona lasa izay no nandrenesako ny antson’Andriamanitra. Tany amin’ny toerana mpanaraka fombafomba aho. Nisy feo niantso hoe « manaova pasitera ». Mpampianatra aho tamin’izany. Niverimberina foana ilay feo. Tsy naharitra fa dia tapakevitra ihany. Tsy nankasitraka ny tao an-trano ary tsy nitsodrano. Afaka fanadinana ; 45 tamin’ny 800 izahay no afaka. Nahazo tsodrano ihany. Ny mahafaly dia maro tao amin’ny fianakaviana no lasa mivavaka.»

Ianao, antsoin’Andriamanitra ianao hitory ny Filazantsara eo amin’ny ankohonanao.

« Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa » Jaona 15:16

 1. Andriamanitra mamatsy izay irahany (And. 14-17)

Rehefa niantso an’i Mosesy Izy dia mbola naniraka an’i Arona hisolo vava. Novatsian’Andriamanitra olona i Mosesy. Tsy ianao no miezaka fa Andriamanitra no mikarakara, satria mpanefa iraka ianao dia Izy no mamatsy. Ho antsika dia i Jesoa Kristy no vatsy. Hoy Izy « indro, Izaho momba anareo mandrakariva. » Matio 28:20

Tsy takatry ny saina ny fitahian’Andriamanitra. Manao mihoatra Izy. (And. 16)

Fijoroana vavolomblona : « Samy mpianatra pasitera izahay mivady. Tsy ampy vola tamin’izany, sahirana miantsena ny ho amin’ny sakafo isan’andro. Misy olona anefa, tsy ampoizina, irahan’Andriamanitra manampy. Tena miahy, mamatsy, mikarakara Andriamanitra ; Ao anaty ady manahirana no tsapa izany. »

Miantefa amiko sy aminao ity. Nantsoina ho solon’Andriamanitra ianao ao amin’ny ankohonanao hitory ny Filazantsara. Ianao no Mpitandrina ao amin’ny ankohonanao. Izaho sy ianao no antsoin’ny Tompo hijoro vavolombelona.

Andriamanitra miara-miasa amin’ny olona tsy tonga lafatra. Andriamanitra mamatsy izay irahany.

Izaho sy ianao no hanao fanamby ny amin’izany.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen!

Feon-javamaneno

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Miantso ny Tompo ho amin’ny famonjena nefa mandà isika, mitady fotoana, kely finoana, tsy matoky. Amin’ny alalan’ ny Teny no hanovona hery. Mazava ny Tenin’ny Tompo fa solony eo anivon’ny ankohonana nefa tsy mendrika. Koa mifona.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izao no Teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana : « Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon’ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra. » II Petera 3 :9

Ny Fanekem-pinoana apostolika laharana fahaefatra (4) no nentina nanambara izany teo am-pitsanganana.

Nipetraka ny Fiangonana, taorian’izany, nanao vavaka mangina tao anaty feon-javamaneno.

Nanatanteraka ny anjara hirany ny Sampana RFF « Jehovah Ray… » avy eo.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Razafimaharo Mamy, Biraom-Piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Romana 14:22 no noraisiny.

Toy izao no tsara hofantarina amin’ny asan’ny Fiangonana :

Asa ivelany 

 • Foibe FJKM

.Alahady 31 jolay tolakandro ny fanompoam-pivavahana fisaorana an’Andriamanitra sy fanirahana ireo Mpitandrina sy mpampianatra FJKM.

.Sabotsy 6 aogositra : ao amin’ny FJKM Tranovato Faravohitra amin’ny 9 ora sy sasany

ny fanompoam-pivavahana fisaorana an’Andriamanitra sady ivon’ny faha 25 naha Mpitandrina sy faha 10 taona naha Tale teo amin’ny TPM Ivato an-dRazafiarisoa Juliette.

.Trano famoaham-boky ANTSO : toy ny isan-taona dia manome fihenambidy 10% amin’ny fitaovam-pianarana. Mbola misy ireo tapakila hahafahana manjifa.

 • FJKM ARM

.Sabotsy 6 aogositra : fotoam-bokatra 2022 an’ny Fifohazana ARM ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga, manomboka amin’ny 9 ora sy sasany.

Asa anatiny

.Misy Asa sy Fampaherezana aorian’ny fanompoam-pivavahana.

.Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro

.AFF : Tafika Masina any Ambohipiara, 12-14 aogositra 2022. Asaina sy entanina isika mpianakavin ‘ny finoana, mba handray anjara amin’izany Tafika masina izany. Ny fiofanana dia isaka ny alatsinainy hariva amin’ny 6 ora hatramin’ny 7 ora eto amin’ny fiangonana. Ny fitsofandrano ny mpiantafika kosa dia ny alahady 7 aogositra mandritra ny asa vavolombelona.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

Fanirahana Mpitandrina izao alahady 31 jolay izao. Entina amim-bavaka.

Mifarana ny taom-pianaran’ny Sekoly Alahady 2021-2022. Entina amim-bavaka.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ralaindimby Haja, Biraom-Piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana, rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Joba 4 : 8-9.

Ireo fangataham-bavaka nentin’ny mpianakavin’ny finoana teo amin’ny Fiangonana :

Notahin’ny Tompo raha nieren-doza ; vita soa ny fanamasinana ny fanambadiana ; nahatratra tsingerinandro ; ho tanteraka ny rehetra kasaina hivoaka any ivelany ; nahazo asa vaovao tsara kokoa noho ny teo aloha ; niaram-boina ka tsy afaka mandeha intsony.

Ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany : FFPM 627:1 ; FFPM 9:4 ; FF32:1 ; FF32:3 ; Mialoka Aminao.

Ny FFPM 443:2 « Raiso ho Anao ny foko » no hira vavaka nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana, ho fanolorana ny rakitra sy fanavaozana ny fanolorantena.

Feon-javamaneno

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany. Misaotra fa Andriamanitra tia, manambara ny sitrapony, mba ho fantatra izay tokony haleha sy ny toetra tokony hananana.

Nivavaka ho an’ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, akany fitaizana… Nitondra tamim-bavaka ny Foibe FJKM, ny mpiandraikitra, ny Synodamparitany, ary indrindra ny SPAA10, ireo Kristiana rehetra, mba hanompo an’Andriamanitra amim-pifaliana, ary mba hijoro vavolombelona. Nivavaka ho an’ny Fitandremana Amparibe, ny mpiara-mivavaka. Fotoanan’ny fialantsasatra izao, ka maro ny handeha sy hiparitaka. Mangataka amin’Andriamanitra hivimbina azy ireo, ka hifaly rehefa hihaona eto amin’ny Fitandremana indray. Nitondra amim-bavaka ny fanompoam-pivavahana hitsofandrano sy hanirahana ireo mpiomana ho Mpitandrina sy mampianatra eo amin’ny sahan’ny FJKM. Mivavaka koa ho an’ny Sekoly Alahady eto amin’ny Fitandremana sy ny tomponandraikitra ary ny ankizy beazina rehetra, ny ray aman-dreny, mpandraharaha, mpampianatra, mpianatra mba tsy hanadino ny fiainan’ny Sekoly Alahady. Nivavaka ho an’ireo rafitra (SSAA), ny Mpitandrina handeha « recyclage ». Nahatsiaro ireo sahirana, tsy salama, manan-manjo. Ankinina amin’ny Tompo ny fiainan’izy ireo. Nivavaka koa ho an’ireo manana hataka manokana, mba hahazo valiny. Nitondra tamim-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina teo am-pitsanganana ny  FFPM 627:1, 3 “ Vimbino tsara izahay”.

Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.

Ny FFPM 625:1, 5 « Mpamonjy soa malala ô ! » no hira namaranana ny fotoana.

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite.

Nirava tao anaty feon-javamaneno ny fanompoam-pivavahana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto sy Fenitra (mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira fafana : Ratiarison Joris

Nikirakira fanamafisam-peo : Harentsoa Rova

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

Alahady 24 jolay 2022

ALAHADY 24 JOLAY 2022
« IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA »

Alahady faha enina manaraka ny Trinite
Alahady Ivom-bokatry ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF)

« Hianao Jehovah ô, efa nanao izay sitraky ny fonao” Jona 1 : 14b

Alahady natokana hitondrana tamim-bavaka ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly ity alahady ity. Alahady faha enina manaraka ny Trinité ary mbola nibanjinana ny lohahevitra fitaizam-pabahy eto amin’ny sehatry ny FJKM manao hoe : « IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA ». Ny Filohan’ny Sampana RFF, Rakotondramboa Johary no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Rakotobe Andry Arimalala, Mpitandrina avy ao amin’ny Fitandremana Moria Famonjena Ambohitsaratany, Synodamparitany Mananara Firaisana, no nitondra ny hafatr’Andriamanitra. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahana ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Taorian’ny feon-java-maneno fidirana dia nanatanteraka ny hira « Ianao no heriko » ny RFF. Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 98 : 1-4 « Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Fa efa nanao fahagagana Izy; Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny; Teo imason’ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin’ny taranak’ i Isiraely Izy; Efa nahita ny famonjen’ Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. Mihobia ho an’ i Jehovah, ry tany rehetra, Velomy ny hoby, ka mihirà.  »

Rehefa avy novakiana izany dia natao ny hira FFPM 1: 1, 3, 4 « Andriananahary masina indrindra ».

Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izany. Fisaorana noho ny amin’ny RFF, sampana najoro hampiova fo ny Kristiana. Nangataka izy mba ho tsapa tokoa izany fiovana ho vaovao izany.

FANAMBARANA NY SITRAPON'ANDRIAMANITRA

Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra ny mpitarika. Izany dia nalaina tao amin’ny Efesiana 4: 31-32 ; 5 :1-2 « Esory aminareo ny fo-lentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolompo rehetra ; ary aoka samy halemy fanahy amin’ny namany avy ianareo, ka hifampiantra sy hifamela heloka, tahaka ny namelan’Andriamanitra ny helokareo ao amin’ i Kristy…Koa amin’izany dia aoka hanahaka an’Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala; ary mandehana amin’ny fitiavana, toy ny nitiavan’i Kristy anareo, dia ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin’Andriamanitra, ho hanitra ankasitrahana, hamonjy antsika. »

Natao ny hira FFPM 470:1, 5 « Ny foko, ry Mpamonjy » taorian’izany.

VAVAKA FIFONANA

Noho ny tsy fahatanterahana izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. Nanetry tena teo anatrehan’Andriamanitra ary nifona fa tsy nikatsaka ny fanjakany; tsy tia ny namana tahaka ny tena ; ny fahoriana lasa nankamamiana. Mitalaho tamin’ny Tompo noho ny heloka vita. 

Nohiraina ny FFPM 579 :1 ,4 « Aza mba mandalo ahy » taorian’izany.

FANOLORANA NY FAMELAN-KELOKA

Noho ny fifonana natao dia nambara ny Teny famelan-keloka, izay nalaina tao amin’ny II Mpanjaka 22 : 19 sy Isaia 43:1,25 : « Henoy ary ny tenin’ i Jehovah: Nahita an’ i Jehovah nipetraka teo amin’ny seza fiandrianany aho, ary ireo maro be rehetra any an-danitra nitsangana teo andaniny avy, dia teo amin’ny ankavanany sy teo amin’ny ankaviany ; Fa ankehitriny, … izao no lazain’ i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Isiraely ô: Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao. Izaho dia Izaho no mamono ny fahadisoanao noho ny amin’ny tenako, ary tsy hotsarovako ny fahotanao. »

Natao ny hira FFPM 547: 1, 4 « Ry Jesoa Masoandronay o ! » taorian’izay.

Ho fanavaozana ny fanolorantena dia notononina teo am-pitsanganana ny Fanekem-pinoana faha 4. Nisy feon-javamaneno taorian’izay.

FOTOANA HO AN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Raharitsalama Hanta no nitondra ny fampianarana ho an’ny ankizy sy tanora. Ny bokin’ny Isaia 1:17a « Mianara hanao ny tsara, diniho izay rariny, anaro ny mpampahory » no noraisiny.

Nitondra tantara izy nanazavana izany teny izany izy. Tantaran’ny fianakaviana iray sahirana ara-bola, ka voatery niasa hatramin’ny ankizy, mba hanampiany ny ray aman-dreny. Narary ary ity renim-pianakaviana. Ilay zanany izay niasa tamin’ny toeram-pivarotana iray dia resin’ny fakampanahy hangalatra ny vola tao an-tsena, hanampiana ny fitsaboana ny reniny. Tratra izy ary nanarin’ny mpampiasa azy.

Aza mety resin’ny fakampanahy, mianara manao ny tsara, diniho izay atao, mba tsy hanimba ny hafa. Nitsangana ny ankizy sy ny tanora namerina ny Teny, ary vavaka no namaranany azy.

TATITR’ASA RFF

‌Andriantseheno Hanitra, mpitantsoratra no nitondra ny tatitra. Ny tanjon’ny RFF dia ny  hanabeazana amin’ny fialamboly, fanatanjahantena. Sampana tsimialonjafy izy : misy ankizy, tanora, lehibe. Tsy maintsy olona mino an’i Jesoa kristy anefa. Ny fivoriana dia ny alarobia sy ny sabotsy.

Anisan’ny asa tontosa, voalaza nandritra ny tatitra, ireto manaraka ireto :asa tato anatiny : Sport ao amin’ny RN1 rehefa sabotsy – Volley ao amin’ny ESSCA rehefa sabotsy maraina ; Grand concert d’orgue ; Dia an- tongotra niarahana tamin’ny K160 ; Fandraisana anjara VVM ; Fandraisam-peo ny hira faneva ; Fandraisana anjara tamin’ny Diampenin’i Rado – Seho aimpanahy sy kanto ; Garden party ; Fivoahana an-tsaha tany Mantasoa ; Fifampiarahabana Tratra ny taona ; Fivoriambe 1 ; Fampianarana ara-panahy ; Hetsika kolotsaina fialamboly Zo Ramahaleo ; Vavaka ho an’ny tanindrazana 9e édition ; Hetsika gasigasy 26 jona 2022 ; ary ny mihira alahady fahaefatra.  

‌Asa ivelany : Fanotronana fanasana maro ; Lalao ara- pirahalahiana ; Toriteny an-kira ; Concert de Noël niarahana tamin’i Rija Ramanantoanina.

Taorian’ny tatitra dia natao ny hira « Anao no indramiko », niarahana tamin’i Henri Ratsimbazafy

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Mpitantsora-mpiangonana, Mamy Razafimaharo, no namaky ny raharaha. Anisan’ny voalazany tamin’izany ireto manaraka ireto :

Asa ivelany 

 • SEFALA : hanatanteraka Fihaonambe Nasionaly ny 23 hatramin’ny 25 septambra. Mila alefa any amin’ny SP reniny hatramin’ny 30 jolay ny anaran’ireo izay handeha.
 • Trano famoaham-boky ANTSO: toy ny isan-taona dia manome fihenambidy 10% amin’ny fitaovam-pianarana. Hisy tapakila hozaraina isam-pitandremana hahafahana manjifa.
 • AFF Sivy trano : manasa ny Fiangonana hanatrika ny fifampizarana sy fampiorenana izay atao ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana ny alarobia 27 jolay amin’ny 2 ora sy sasany tolakandro
 • FDL ARM : Hotanterahina ny alahady 31 jolay tolakandro ny fanompoam-pivavahana
 • hanirahana ireo Mpitandrina avy ao amin’ny TPM sy ny mpampianatra avy amin’ny IFRP. Mangataka Diakona 20 avy eto amin’ny Fitandremana hanao ny asan’ny Diakona.

Asa anatiny 

 • Ankatoky ny Fandraisana aorian’ny fanompoam-pivavahana
 • Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro
 • Ity alahady ity, amin’ny 2 ora : fanompoam-pivavahana voalohany amin’ny teny anglisy, eto amin’ ny Fitandremana.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

Nandray fitenenana ny Mpitandrina taorian’izay. Nisaotra an’i Henri Ratsimbazafy izy noho ny fanotronany ny RFF, nisaotra ny Mpitandrina nitondra ny hafatra koa. Nilaza izy fa ho fiaraha-miasa dia nitondra koba hamidy izy ao an-tokotany. Hoentina amim-bavaka ireo zandry manao ny fanadinana Sekoly alahady.

FANOLORAN-JAZA

Nisy ny fanolorana ny zaza Rakotondramboa Miangaly tamin’ity alahady ity. Natao ny hira FFPM 808:1 « Eo an-tratranao Jesosy » ary nentina tamim-bavaka ireo ray aman-dreny sy ny zaza mba hahatontosa ny dingana manaraka, dia ny Batisa.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Niroso tamin’ny rakitra sy fanomezana. Notatazana ny rakitra ary natao ny hira FFPM 443:1 «  Raiso ho anao ny foko » ho fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY SORATRA MASINA

Nohiraina ny FFPM 760:1, 4 « Aza mba manadino ny ray sy reninao » ho fiomanana amin’ny vavaka sy ny vakitenyaraka ny perikopa : Jona 1 : 1-16 ; Lioka 4 : 38-41 ; Jakoba 2 : 21-26.

Nanao ny vavaka Ramahandry Faly ary nanao ny vakiteny kosa dia Ranovona Irina sy Razafitsalama Andy.

Natao ny hira FFPM 357:1, 2 « Efa tonga aty izao » mialoha ny hafatra.

TORITENY

Teo am-panombohana dia nizara ny hafaliany ny Mpitandrina ny amin’ny fahatongavany eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena.

Ny bokin’i Jona no nitondrana ny hafatr’Andriamanitra. Eo amin’ny soramandry, hoy izy, dia milaza hoe « Andriamanitra naniraka, Jona nandositra, ary ny zavatra nanjo azy.»  

Eo amin’ny fiainanantsika andavanandro, rehefa misy iraka tokony hatao, nefa tsy tiantsika hatao, dia mitady antony isika tsy hanaovana azy. Mamorona zavatra hafa atao na miala teo, mba tsy hanaovana izany. Rehefa asan’Andriamanitra nefa ny iraka izay atao dia tsy azontsika hialana izany.  

Jona dia mpaminany, izany hoe mpanompon’Andriamanitra, noho izany dia tokony manatanteraka ny asan’Andriamanitra izy.

Ny hafatr’Andriamanitra eto dia nolazain’ny Mpitandrina manao hoe « Ry mpanompo nofidin’ny Tompo, tsarovy fa miteradoza ny fandavana ny irak’Andriamanitra. » 

Naniraka an’i Jona Andriamanitra. Mitsangana, mankanesa any Ninive, lazao ny hafatr’Andriamanitra. Maro loatra ny faharatsiana misy ao Niniva. Tian’Andriamanitra hambara amin’ireo, izany faharatsiana izany, ary hilazany fa ho avy hamely azy ireo Andriamanitra. Noho ny fitiavany azy ireo no hanafaizany azy.  

Naninona ary nefa i Jona no nandositra tsy nety nanatanteraka izany iraka izany ?

‌Mpanompon’Andriamanitra izy ary fantany tsara fa io Jehovah io dia mahari-po sady be famindrampo. Tsy tian’i Jona hiantra azy ireo anefa Andriamanitra ka hamela ny helony, fa tiany ho faizin’Andriamanitra izy ireo jentilisa ny tao Ninive. Ho an’i Jona dia ho an’ny vahoaka Isiraely irery ihany ny famonjena.

Vokatry ny fandavan’i Jona dia loza no nitranga. Lasa nisy elanelana teo aminy sy Andriamanitra. Ireo loza ireo dia :

 • Tafasaraka amin’Andriamanitra izy ;
 • Fahaverezana no nataony satria teo amin’ny tany mamokatra izy no niala handeha ho an’ny tany maina ;
 • Andriamanitra no nialana, nandeha ambony sambo tsy misy afa tsy ranomasina.

Fatiantoka izany hoe manda ny asan’Andriamanitra izany. Naleon’i Jona niala am-paosy, noho ny fitsoahany an’Andriamanitra.

Rehefa izay no zavatra manjo dia tsy tokony hanome tsiny ny hafa. Ireo zavatra rehetra miseho ireo dia tena ataon’Andriamanitra mihatra aminy mihitsy. 

Matoa misy zavatra mitranga dia misy olana tsy voavaha ary mety misy asan’Andriamanitra tsy voavaha na tsy vita ao. Ny olona rehefa tsy miasa dia matory. N’inona antony hisakana antsika amin’ny asan’Andriamanitra dia tokony hiroso isika hoy ny Mpitandrina.

Tanjon’Andriamanitra ny hampivavaka ny mponina tao Ninive. Mba hahatanteraka ny teniny hoe : mba ho velona ireo. 

Izany no antony hanirahan’Andriamanitra ny Fiangonana, hanao tafika masina. Tsy tokony hisy sakana.

Nitodika tamin’ny RFF ny Mpitandrina : Ahoana no hitoriana ny Soratra Masina amin’ny fanatanjahantena. Azo atao tsara ny manao fialamboly mba hahasoa ny tenako ary indrindra hitarihana ireo olona izay mbola tsy mahalala an’Andriamanitra. 

Ny talenta dia natao hanompoana an’Andriamanitra. Mila manontany tena foana isika hoe « Inona no andraikitra tsy vitako? ». Tompon’andraikitra isika amin’izany miseho. Ho hadinina aminao ireny, hoy ny Mpitandrina. Meteza ho tompon’andraikitra mahatsiaro tena ianao.

Rehefa nisamboaravoara ny sambo dia natory Jona. Ireo zavatra rehetra nataon’ireo olona tao anaty sambo dia efa planinan’Andriamanitra avokoa. Fantatr’i Jona fa izy no tompon’antoka amin’izao zavatra mitranga izao ary tsy nanda fa nanaiky izy. Rehefa tompon’andraikitra amin’ny zava-misy ianao dia tokony manaiky hoy ny Mpitandrina. 

Maro ireo efa nandray ny andraikiny noho ny amin’i Kristy. Meteza ianao ho tompon’andraikitra na mety hamongotra ny ainao aza.

Hanontanio ny Tompo hoe : Inona no talenta hanananao. Ny talenta nomen’Andriamanitra dia tsy natao hisehoana ivelany fa hanaovana ny asany. Raiso ny andraikitra, aza manavakavaka. Ny tanjona hananantsika dia ny hanala ny olona anaty mavesatra, manao tafika masina.

Taorian’ny hafatra dia nanao hira ny RFF  « Ny voninahitra » ary niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina.

VAVAKA FANGATAHANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanatanteraka ny vavaka fangatahana. Nisaotra fa.nandray lesona vaovao ary nampiorina ny finoana ny fanompoana. Naheno ny tantaran’i Jona ary dia nahafantatra fa mampidi-doza ny fandavana ny asan’ Andriamanitra. 

Nivavaka ho an’ny mpitondra Fiangonana, ny Mpitandrina, ny mpitory Filazantsara … Enga anie ireo mba hampiorina ny finoana. Nitondra tamim-bavaka ny Foibe FJKM, ny mpiandraikitra, ny Synodamparitany, ary indrindra ny SPAA10, ireo Kristiana rehetra mba hanompo an’ Andriamanitra amim-pifaliana, ary mba hijoro vavolombelona.

Nentiny tamim-bavaka ny rafitra rehetra mijoro. 

Nisaotra noho ny mpanompo nitondra ny hafatr’Andriamanitra (ankohonany, Fitandremana entiny). Nentina tamim-bavaka ireo mpianatra Sekoly alahady manao fanadinana, ireo efa nahavita fanadinana, mbola hanao « soutenance », …hiantehitra Aminy amin’izany rehetra atao;

Ireo manan-manjo mba ho sitrana ary hahita fiononana ; ireo izay manana hataka manokana.

Hamaly vavaka anie ny Tompo ; ireo izay nanao raki-pisaorana:n entina tamim-bavaka, mba ho tontosa soa aman-tsara ny Batisa izay atao ary hitombo tena saina, fanahy ny zaza. 

Nofaranana tamin’ny Rainay Izay any andanitra ny vavaka.

ASA VAVOLOMBELONA

Zaza roa no nandray ny Sakramentan’ny Batisa : Rajaonarison Arotia Eden sy Ramilison Joy Naël Fitahiana.

 Nohiraina ny FFPM 248:1 « Nitondra ny zaza » raha niakatra teny amin’ny alitara ireo ray aman-dreny sy ny zaza.

FAMARANANA NY FOTOANA

Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 283:1,5 « Mananjara ry Jesosy ». Niaraha-nanonona avy eo ny tondrozotra 2022 ary natolotra ny Tsodrano.

Ny hira FFPM 731:1,3 « Enga anie ka homba anao Jesoa » no namaranana ny fotoana, narahina vavaka mangina ary ny fanononana ny Trinite masina.
Mbola nisy ny fivoriana ankatoky ny Fandraisana taorian’izany.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Irimanana Eninkaja sy Rakotonarivo Hery (Mpiofana ho mpitendry) ary ny SMZM

Nikirakira ny fafana : Raoliarizaka Bakoly

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 10 jolay 2022

ALAHADY 10 JOLAY 2022

“IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA”

ALAHADY FAHEFATRA MANARAKA NY TRINITE

ITONDRANA AMIM-BAVAKA NY SAMPANA TANORA KRISTIANA (STK) MANERANA NY SAHAN’NY FJKM

IVON’NY FANKALAZANA AN’ ANDRIAMANITRA NOHO NY FAHA 65 TAONAN’NY STK ETO AMIN’NY FITANDREMANA

“Mba ho fiderana ny voninahiny izahay” Efesiana 1 : 12a

Niavaka ny fotoana satria ivon’ny fankalazana an’ Andriamanitra ao anatin’ny faha 65 taonan’ny Sampana Tanora Kristiana (STK). Mpikambana ao amin’izany rafitra izany no nandray anjara tamin’ny fandavorariana ny litorjia. 

Ny litorjian’ny fiderana endriny fahefatra no narahina. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nanentana nandritra ny toriteny an-kira.

FANOMBOHANA

Nanao ny hira « Andriamanitra he mahagaga » ny STK teo am-pidirana. Teo anoloan’ny alitara izy ireo no nijoro nanatrika ny mpiangona. 

Taorian’ ny fiarahabana apostolika, nohirain’ny Fiangonana ny FF 48 «  Andriamanitra Fitiavana », narahina vavaka.

TATITRY NY ASAN’NY SAMPANA STK

Ny mpitantsoratry ny fivorian’ny STK Ramananjoelina Natacha no namaky ny tatitry ny asan’ny sampana. Rehefa izay dia novakiany ny hafatra avy amin’ny STK Foibe FJKM. Taorian’izany no nihiran’ny mpikambana ny « ‘Ndreto izahay ».

RAHARAHAM-PIANGONANA

Rakotomanana Andrimbazotiana, Biraom-piangonana, no nanao ny tatitra. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Timoty voalohany 4 : 15 hoe : “ Mazotoa hihevitra izany zavatra izany, dia mikeleza aina fatratra amin’izany, mba hiseho amin’ny olona rehetra ny fandrosoanao ”. Toy izao ny asa tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka :

Asa ivelany

Talata 12 jolay 2022 amin’ny 9 ora maraina: fandraisana sary sy feo miaraka amin’ny FTV karakarain’ny Sampana Fivondronana Laika FJKM.

Asa anatiny

-Alatsinainy 11 jolay 2022 : fanombohana ny herinandrom-bokatry ny sampana Vondrona Fototra Laika (VFL).

-Sabotsy 16 jolay 2022 amin’ny 8 ora sy sasany maraina : hetsika fanaovam-baksiny ho fisorohana ny fiparitahan’ny aretina Covid, hiarahana amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.

-Alahady 17 jolay 2022 amin’ny 8 ora maraina : fivoriana fiheveran-draharaha ao amin’ny Akany Rainimamonjy.

-Alahady 24 jolay 2022 amin’ny 7 ora sy sasany maraina : fanadinana Sekoly Alahady eto anivon’ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana ao amin’ny Lycée privé Champania Anatihazo Isotry.

Tenin’ny Mpitandrina

Nanao fiarahabana, fisaorana, sy fanamafisana ny fanazavana ny litorjia endriny fahefatra izay ampiharina sy tsy mbola mahazatra ny Fiangonana izy. Nitaona momba ny rindran-kira hiarahan’ny Rindra Fialamboly sy Fanatanjahantena amin-dRija Ramanantoanina ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga androany alahady. Nanentana izy mba havitrika sy ho tonga maro amin’ny fotoam-bavaka halain-tsary sy feo amin’ny talata eto amin’ny Fitandremana Amparibe, izay halefa amin’ny fahitalavitra dimy amin’ny alahady 17 jolay 2022.

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana Salamo fiderana 145 : 1-6: “Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka o, Sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka okony hoderaina indrindra; Ary tsy takatry ny saina ny fahalehibizany. Ny taranaka rehetra samy hider any asanao amin’izay mandimby azy Sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry ny fiandriananao Sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona; Ary ny fahalehibiazanao no holazaiko.” Amen.

Nanaraka izany ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K2, Arisoa Lanto Fredine, no nitarika izany.

I Sandy dia ankizy vavy izay mazoto mianatra Sekoly Alahady, tsy mba terena izy ary tsy mila aterina. Nisy fotoana izy tsy salama ka natory maraina, koa nentin’ny ray aman-dreniny tany amin’ny mpitsabo. Nitomany izy nony tonga tao an-trano, nahita ny sariny eo an-doham-pandrian’ny ray aman-dreniny, mba hanehoana fa ireo farany dia misaina izay hahasoa azy, mikaroka ny fomba rehetra hahasitrana ny zanany, mainka fa i Jesoa amintsika!

Misy sandany eo amin’i Jesoa isika, mihevitra antsika Izy, tsy manadino sy mikarakara amin’ny fotoana rehetra. Aza misaraka Aminy mihitsy dia ho hitanao ny voninahiny.

Novakian’ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady teo am-pitsanganana ny andinin-tSoratra Masina hoe :  » Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory  » Hebreo 13 : 5d.

Nohiraina ny FFPM 759 : 4 “ Ry sakaizan’ny tanora ”, narahina vavaka.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FF 52 : 1 “Avia! torio Kristy”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Filoha teo aloha, Rajaonah Mamy. Andriamampianina Koloina, tomponandraikitra ao amin’ny sokajin’asa fanomezam-pahasoavana, no namaky ny Testamenta Taloha, ao amin’ny Josoa 2 : 1-16. Rasolondraibe Sarobidy no namaky ny Testamenta Vaovao, araka ny voasoratra ao amin’ny Matio 8 : 14-17 sy Timoty voalohany 4 : 11-16.

Ny Fiangonana nanao hoe : “ Ray masina ô, manamasìna anay amin’ny fahamarinana ; ny Teninao no fahamarinana ” Jaona 17 : 17. Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 210 : 1,5 “Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao”. Toriteny an-kira no nanaraka izany.

TORITENY AN-KIRA

Niisa fito (7) ireo hira, noelanelanina vavaka,  nentina namelona ny Hafatra. Navoaka teo amin’ny fafana ny tononkira rehetra nandritra izany. 13 mianadahy no nihira, mpitarika 1, mpitendry zavamaneno 6, izay misy STK avy any amin’ny FJKM Ankadimbahoaka.

Nidera an’Andriamanitra ny zanak’Israely afaka tamin’ny fanandevozana. Ireo apostoly koa sy i Jesoa Kristy talohan’ny niakarany tany an-danitra. Fa maninona isika no midera ? Satria nodidiany hanambara ny fiderana Azy, araka ny voasoratra ao amin’ny Isaia. Rehefa nofidiany isika dia zava-dehibe Aminy ny mitia, tsy misy kisendrasendra, tsy takatsika ny fitondrany. Tsy misy ahiahy ny fiainana fa manana ny lalany Izy, koa matokia Azy.

-HIRA « ANTSO HO ANAO »

-HIRA « LALANA HO AHY »

Te-haneho ny fahatsarany amin’ny alalantsika Andriamanitra. Raiso ny Fitiavany ! Tsara sady mpanao ny tsara Izy. Nahoana i Jesoa Kristy Izay Andriamanitra, tsy mba nanana hatsaran-tarehy rehefa tonga olombelona ? Satria nomeny antsika ny hatsarany, nitafy endri-paharatsiana Izy hahatanteraka ny famonjena antsika. Rehefa mino Azy isika dia nomena hery ho tonga Zanany, dia sahy mihira sy misaotra isika. Tongava manolotena ho isan’ny STK hidera an’Andriamanitra fa izany no antom-pisiantsika eto ambonin’ny tany.

-HIRA « HATSARANAO »

-HIRA « MISAORA AN’I JEHOVAH »

Tsy nofidiany sy anehoany ny fahatsarany ihany isika, fa iraka natao hitaona ny hafa mba hino an’i Jesoa Kristy Ilay velona, nandresy ny fahafatesana. Andao hijoro vavolombelona fa izany no andrasana amintsika.

-HIRA « MPANTSAKA VAVY »

-HIRA « LEHIBE JEHOVAH »

-Sahia mijoro ho fiderana !

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.

Naharitra 39 minitra ny toriteny an-kira.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny vavaka. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana. Nivavaka izy ho an’ny Fiangonana ; ny mpitondra Fiangonana ; ny mpitory Filazantsara ; ny toby masina sy akany fitaizana. Voatonona ny Foibe FJKM (Birao, Filoha) ; ny mpiandraikitra, ny synodamparitany, ny SPAA 10, ny Birao sy ny mpandraharaha miara-miasa aminy. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ny Kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana ; ny zanaka ampielezana ; indrindra ny STK amin’izao fankalazana an’Andriamanitra noho ny 65 taona izao ; ny hanala fanadinana sy ireo hanao tohan-kevitra ; ny sahirana, ny marary, ny manan-manjo ; ireo manana hataka manokana, ary mba ho foana ny aretina covid 19. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny fangataham-pitahiana.

ASA VAVOLOMBELONA

Nizara roa ny asa vavolombelona, dia ny Sakramentan’ny Batisa sy ny fanamarihana ny ivon’ny faha 65 taonan’ny STK.

Nohirain’ny Fiangonana ny FFPM 788 : 1 “ Ry Jesoa Sakaizan’ny zaza” mandritra ny fiakaran’ny ray aman-dreny sy ny zaza Rakotosalama Harizo Nolan hatolotra ho amin’ny Sakramentan’ny Batisa teo amin’ny alitara.

Nitohy tamin’ny fanamarihana ny ivon’ny faha-65 taonan’ny STK ny fotoana. Nandray fitenenana ny Filoha amperinasa Harentsoa Rova. Natombony tamin’ny Teny faneva izany. Notohizany tamin’ny fanazavana ny asa sy tanjona, ny fomba fiasa sy rafitra. Misy sokajin’asa efatra ao : aim-panahy, hira sy mozika, fanomezam-pahasoavana ary fanatanjahantena. Tsangambato mandritra ny fankalazana ny famoahana rakikira voalohany, hahitana hira noforonin’ny mpikambana sy ny fanamiana vaovao hoentin-mihira. Nanao hafatra sy fanentanana ho an’ny tanora koa izy.

Nasaina nitsangana teny amin’ny toerany ny mpikambana. Nisy fitondrana amim-bavaka ho fitokanana ny fanamiana. Nandritra ny fanolorana amin’ny fomban’ny Fiangonana ny ekipa “ basketball ” sy fanolorana “maillots” dia teo amin’ny alitara ny tanora lahy mpilalao naneho santionana “ maillot ” fotsy sy volomboasary. Nentina amim-bavaka izy ireo, sady mbola hiatrika lalao. Nisy feon-javamaneno fohy narahin’ny hira faneva.

Rehefa izay, dia notononin’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny fanekem-pinoana nikeanina (laharana faharoa). Nitohy tamin’ny rakitra sy fanononana voady ny fotoana.

FANATI-PISAORANA

Ralaindimby Haja, Biraom-piangonana, no namaky ny hetahetan’ny Fiangonana. Ny Salamo 37 : 5-6 no novakiany hoe : “ Ankino amin’i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka. Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana”.

Tao ireo nisaotra sy nangata-bavaka, nanolotra fahafolon-karena; olona any ampita mangataka vavaka noho ny homamiadan’ny nono mianjady aminy; ireo afa-panadinana sy nisondrotra kilasy. Ny hira nangatahin’izy ireo sy nataon’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana rakitra dia FF 14 : 3 “Jesoa apetraka Aminao”, “ Misaotra Anao izahay ”.

Ny hira FFPM 445 : 3 “Jesoa mora fo indrindra” no noredonina ho fanolorana ny rakitra.

FAMARANANA NY FOTOANA

Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa ; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” araka ny Romana 12 : 10 ; Kolosiana 3 : 12b ; Petera voalohany 5 : 5b.

Nisy vavaka ho an’ireo nanao raki-pisaorana sy nangata-bavaka. Natolotra ny Tsodrano. Nohiraina ny FF 26 : 1-3 “Jesosy reharehako”.

Natao ny vavaka mangina, notononina ny Trinite.

Nifarana tamin’ny 11 ora sy 54 minitra ny fotoana. Niisa

Ralaindimby Haja, Biraom-piangonana, no namaky ny hetahetan’ny Fiangonana. Ny Salamo 37 : 5-6 no novakiany hoe : “ Ankino amin’i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka. Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana”.

Tao ireo nisaotra sy nangata-bavaka, nanolotra fahafolon-karena; olona any ampita mangataka vavaka noho ny homamiadan’ny nono mianjady aminy; ireo afa-panadinana sy nisondrotra kilasy. Ny hira nangatahin’izy ireo sy nataon’ny Fiangonana nandritra ny fanantazana rakitra dia FF 14 : 3 “Jesoa apetraka Aminao”, “ Misaotra Anao izahay ”.

Ny hira FFPM 445 : 3 “Jesoa mora fo indrindra” no noredonina ho fanolorana ny rakitra.

492 ny mpiangona androany.

Nisy asa sy fampaherezana taorian’ny fotoam-bavaka.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry : Randriambeloson Sitraka Fabrice sy ny STK

Fafana : Rakotonarivo Vatsy

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabemananoro Jonathan

Naka sary : Rakotoarisoa Falimandimby

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra

Alahady 03 jolay 2022

ALAHADY FAHA 03 JOLAY 2022

IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA

Alahady fahatelo manaraka ny Trinite

Alahady nandraisana ireo katekomena Miorina andiany I

“Ary ny tanan'ny Apostoly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka...” Asan’ny Apostoly 5:12-16

Ny Tompo Andriamanintsika dia Andriamanitra tia sy be fahasoavana ka izany no isaorantsika sy hiderantsika Azy. Raha mandia izao volana jolay izao isika, Izy no nitantana tamin’ny tana-maheriny koa ankalazaina ny Anarany Masina.
Lohahevitra fitaizam-panahy vaovao: “Iorenana amin’ny finoana ny fanompoana” no banjin’ny Fiangonana ao anatin’ity volana jolay  ity.
Ny Mpitandrina  Andrianaivomanana Willy Johnson, mizaran-draharaha eto amin’ny Fitandremana, no nitarika ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Niara-nanatanteraka ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo izy ireo. 
Lehibe tokoa ny fahasoavana ho an’ny Fiangonana fa androany ihany koa no nanokanana ireo efa-mianaka hiatrika ny latabatra masina ho amin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo tao amin’ny andian’ny katekomena “Miorina”.

Ny litorjia voalohany fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no notanterahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny Fiarahabana apostolika dia ny Salamo faha 113 and. 1, 3 no nentina niderana sy nisaorana an’Andriamanitra : “ Haleloia. Miderà, ianareo mpanompon’ i Jehovah, Miderà ny anaran’ i Jehovah. Isaorana anie ny anaran’ i Jehovah Hatramin’ izao ka ho mandrakizay. Hatramin’ny fiposahan’ny masoandro ka hatramin’ny filentehany No hoderaina anie ny anaran’ i Jehovah.”  Amen !
Ny hira FFPM 1: 1, 2 “Andriananahary, masina indrindra no  nanombohana  ny fanompoam-pivavahana ho fiderana sy fisaorana Azy.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

“Andriamanitra Tomponay ô! Misaotra Anao izahay fa noho ny fahasoavanao dia indreto izahay velon’aina tratra ity volana jolay diavinay ity. Derainay ianao Rainay miahy ny fiainanay, mikarakara anay mandrakariva satria zanakao izahay noho ny finoana an’i Jesoa Kristy. Manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao izahay ankehitriny, koa mangataka ny fitarihan’ny Fanahy Masina, hahatonga anay hiorina amin’ny finoana amin’ny fanompoana tanterahinay. Raiso ho hanitra ankasitrahanao izay rehetra ataonay; ny hira fiderana na ny vavaka asandratray, ny Teninao izay horenesinay, ary ny fiombonana latabatra Aminao, miaraka amin’ireo mpanomponao izay hatokana ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo androany. Amin’ny Anaranao Jesoa Kristy no anaovanay izany vavaka izany, misaotra Ray ô! Amen!”

FANAMBARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Hoy ny Tompo : Inona moa no soa azo, ry rahalahiko, raha misy milaza fa manam-pinoana izy, nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan’andro, ka misy aminareo manao aminy hoe: Mandehana amin’ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an’ny tenany, inona moa no soa azo amin’ izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa, dia maty mihitsy.” Amen . Jakoba 2: 14-17
Noredonina ny hira FFPM 203 and.1 “Ry Rainay be fitia”  ary nanatanteraka ny vavaka fifonana ny Fiangonana

VAVAKA FIAIKEN-KELOKA

Eo anatrehan’ny Sitrapon’Andriamanitra dia tsy nahatanteraka isika ka andeha hifona sy hibebaka amin’izao vavaka izao : “Tompo ô! Manoloana ny sitraponao izay nambara taminay, dia mahatsiaro fa tsy tanteraka izahay. Nampahafantatra anay Ianao fa foana ny finoana tsy misy asa. Matetika anefa izahay no misalasala, mametra-panontaniana Aminao Andriamanitra, manamafy ny fonay, tsy mety mino. Ankoatra izany dia tsy marina amin’ny asa tanterahinay izahay, satria tsy vokatry ny finoana no hanaovanay ny asanao ary matetika dia maloto ny fonay, koa indreto izahay manatona Anao amim-panetren-tena, mamindrà fo aminay. Diovy amin’ny ranao izahay Jesoa Kristy mba ho afa-keloka sy ho afa-pahotana , ary ny Fanahinao Masina no aoka hitarika anay, handehananay miaraka amin’ny Fanahy tokoa. Mino izahay Tompo, fa mihaino anay Ianao noho ny rà nalatsakao teo amin’ny Hazofijaliana, fa amin’ny Anaranao Jesoa no anaovanay izany vavaka fifonana izany. Misaotra Ray ô! Amen!”
Ny hira FFPM 417 : 1 “Nandao Anao ela aho Raiko o!” no natao ho fifonana sy fibebahana amin’ny Tompo.

FAMELAN-KELOKA

Izao no Teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana : “Ny lalan’ i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin’ izay mitandrina ny fanekeny sy ny teni-vavolombelony; dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon’Andriamanitra; izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo “.  Amen! Salamo : 25 : 10 ; I Petera 2 : 10.
Taorian’ny fandraisana ny famelan-keloka dia natao ny hira FF 13 “ Mihirà fihiram-baovao” ary rehefa izany dia nambaran’ny Fiangonana, ny Fanekem-pinoana apostolika.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Randriamiarana Lalao, mpampianatra ao amin’ny Kilasy faha 2, no nanatanteraka izany.

Ny  Jaona 21:19d  no nanompanany ny hafatra  : “ Manaraha Ahy”.

Ny hoe: “Manaraha Ahy” dia teny mandidy nataon’i Jesoa tamin’ny mpianany. Taorian’ny nitsanganan’i Jesoa Kristy tamin’ny maty no nisehoan’ny tantara eto raha niondrana an-tsambokely ry Petera andeha hanarato.

Ny tantaran-dRandria sy Ikoto, zanany, izay mpanjono an-dranomasina no nentina tamin’izany. Rehefa nangataka tamin’ny Tompo i Koto hoe “Jesoa ô! mba hiteneno tahaka ny mpianatrao izay hoe “Manaraha Ahy”, fa izahay dia mpanjono tahaka an’i Petera ihany koa”, dia nahazo trondro betsaka taorian’ny vavaka nataony.

Faly ny mpianakavy ary nitombo tamin’ny finoana ny Tompo izy ireo.
Ny hafatra ho antsika dia aoka isika hitaona ny namantsika ho ao amin’i Jesoa na dia mbola zaza sy tanora aza isika.
Taorian’izany hafatra izany dia nisy ny vavaka ho fangatahana mba hitomboana mandrakariva amin’ny finoana ary rehefa izany dia nohiraina ny FFPM 788 and.1 “ Ry Jesoa Sakaizan’ny zaza”.

ASAN’NY FIANGONANA

Rakotomanana Andrimbazotiana, Biraom-Piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Jakoba 2:18 no nentiny  niarahaba ny mpianakavin’ny finoana sy nanombohana ny fanambarana ny asan’ny Fiangonana. 
Avy any ivelany:

 • Talata 5 jolay amin’ny 12 ora  ao amin’ny Faculté de théologie, Ambatonakanga, fanohanan-kevitra hotanterahin’ny Mpitandrina  Andrianaivomanana Willy Johnson hahazahoana ny Maîtrise en Théologie.
 • Sabotsy 9 jolay: Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 185 nandefonana an-dRasalama maritiora, amin’ny 1.30 ora ao amin’ny PLAZA Ampefiloha. Hisy ny sarimihetsika tontosain’ny Foibe Arsiva sy Tranom-bakoka FJKM
 • Alahady 10 jolay: Rindrankira ara-pilazantsara ataon’ny AMPIFITA, ho fiaraha-mientana amin’ireo Mpitandrina misotro ronono sy ny vady navelan’ny Mpitandrina nodimandry, amin’ny 2ora ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana.
 • 25 hatramin’ny 29 jolay: Fampiofanana misionera hitory amin’ny ankizy sy ny tanora, hiantsoana ny Mpitandrina, ny Fiangonana, ny tompon’andraikitra mahakasika ny seha-pitaizana tanora sy ankizy ny amin’ny 12ora hatramin’ny 2 ora, ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana ho an’ny Misionera mitory amin’ny tanora; any amin’ny FJKM Andrainarivo fahasoavana kosa ny ho an’ny ankizy madinika.

Eto an-toerana:

 • Mandritra ity herinandro ity ny herinandrom-bokatry ny Sampana STK.
 • Sabotsy 9 jolay: Fivoriambe faharoan’ny Gazety Tafa sy ny Tranokala amin’ny 9 ora maraina ao amin’ny Akany Rainimamonjy, 
 • Sabotsy 9 jolay: Didim-poitra faobe manomboka amin’ny 5 ora maraina, hotanterahina eto amin’ny tananan’ny Fiangonana miaraka amin’ny Sampana VFL.
 • Sabotsy 16 jolay: Hetsika vaksiny Covid ny maraina, eto amin’ny tananan’ny Fiangonana.

TENIN’NY MPITANDRINA

Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny famindram-pony ka afaka miombona amin’izao fanompoam-pivavahana izao ny Fiangonana.

  • Nampahatsiahiviny fa misy ireo izay hatokana ho amin’ny fanatonana ny latabatra masina.
  • Mifarana androany ny fanononana mahakasika ny vokadehibe. Tsy manakana ny fanatanterahan’ny Fiangonana izay mbola adidy tiany hotontosaina anefa izany.
  • Nisaotra ny komity nanatanteraka ny Seho gasigasy.
 • Aoka isika hitrotro amim-bavaka ny zanatsika hanala fanadinana.

FIARAHABANA IREO TERAKA VOLANA JONA

 Niisa 68 mianaka izy ireo no tonga nanatanteraka ny raki-pisaorana teo amin’ny alitara masina.

Niarahaba ireo nahatratra ny tsingerinandro nahaterahany ny Mpitandrina. Ny Soratra Masina nentina niarahaba azy ireo dia araka izay hita ao amin’ny Deoteronomia 2 : 7a : “Fa Jehovah Andriamanitrao efa nitahy anao tamin’ izay rehetra nataon’ny tananao.” Nanatanteraka vavaka ho azy ireo ny Fiangonana ary rehefa izany dia  nanao ny rakitra teny amin’ny alitara, izy ireo.

VOADY SY RAKI-PISAORANA

Ny Biraom-Piangonana, Haja Ralaindimby, no namaky izany.

Ireto no hira nangatahan’ny Mpianakavin’ny Finoana izay nanatanteraka ny Voady sy raki-pisaorana : Hiran’ny  STAF “Ray ô ity”;  FF12 : 1; FFPM 627 : 1 ; FFPM 481 : 1 ; FFPM 617 : 1 ; FFPM 515 :1 ; FF 32:2.

Tao ny nisaotra ny Tompo noho ny Firaisana latabatra Aminy.

Tao ny nisaotra ny Tompo noho ny tsingerinandro nahaterahany.

Tao ireo nisaotra ny Tompo noho ny fahafahana fanadinana , nisy ny nahavita indray ny dingana teo amin’ny fianarana ary tao ny  nangata-bavaka ihany koa noho ny tsy fahasalaman’ny zanany.

Tao ny nangata-bavaka  fa hanala fanadinana.

Ny hira 275 : 1 “Raisonao ry Tomposoa” no natao ho Fanolorana ny Rakitra.

FANKALAZANA NY SORATRA MASINA

Mialoha ny vavaka ho an’ny Sotratra Masina dia mbola nohiraina ny hira FFPM 150: 1, 2 : “He! Tsara ny fonenanao”.

Ny Diakona Randrianandrasana Mamisoa Haja no nitari-bavaka ary Randrianandrasana Norosoa kosa no namaky ny perikopa manontolo. Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny 2 Mpanjaka  6 : 1 – 7. Ny Testamenta Vaovao dia araka izay hita ao amin’ny Matio 17: 14 – 20 sy ny Asa. 5 : 12 – 16.

Mialoha ny nirosoana tamin’ny hafatra sy ny toriteny dia nohirain’ny Fiangonana ny FFPM 243 and. 1,2,3 “Mivory eto Izahay”.

TORITENY

Ny Teny araka ny Asan’ny Apostoly 5 : 12 – 16 no nanompanana ny hafatra nentin’ny Mpitandrina ho an’ny Fiangonana, amin’izao lohahevitra fitaizam-panahy vaovao, izay manao hoe : “Iorenan’ny Finoana ny Fanompoana” izao.

Ny zava-misy eto dia izay nitranga tamin’ny niorenan’ny Fiangonana voalohany, ka niasan’ireo Apostoly, rehefa niakatra tany an-danitra i Jesoa ary efa tonga ihany koa ny andro Pentekosta izay nilatsahan’ny Fanahy Masina. Tao anatin’ny fotoana nampihorohoro ny Fiangonana ihany koa anefa, satria raha nahita ny nanjo an’i Ananiasy sy Safira ny Fiangonana, dia raiki-tahotra.

Nandroso ihany anefa ny Fiangonana sy ny asa fitoriana, ary ny Tompo dia nomba ny olony tokoa teo amin’ny asa fanompoana.

1-Ny tanan’ny mpanompon’Andriamanitra mahavita zavatra lehibe 

Ny apostoly Petera no resahina eto. Petera izay azo lazaina fa tsy dia nandia fianarana firy kanefa nofidiana hanao ny asa fanompoana ka ambara eto fa ny tànany no nampiasain’Andriamanitra hanehoana asa lehibe.

Teo amin’izany asa fanompoana notanterahin’i Petera izany dia hita fa  miaraka amin’ny  fahefana izay nomen’ny Tompo azy izany izy.

Ny hoe tamin’ny tanany no nanehoana famantarana dia maneho asa mesianika izany. Ny famantarana dia maneho ny andron’ny Mesia, manambara ny fahatongavan’ny fanjakan’Andriamanitra ety an-tany. 

Isika rehetra izao dia tokony ho mpanompon’Andriamanitra manao ny asa fanompoana avokoa fa indrindra isika rehetra izay vita Batisa, fa efa manana ny Fanahin’Andriamanitra miasa ao anatintsika.

Ataovy ho zava-dehibe eo amintsika izany, hahatonga antsika hiorina tsara amin’ny finoana  ka hatanjaka mandrakariva.

2-Ny aloky ny mpanompon’Andriamanitra dia manasitrana aretina samihafa

Na zavatra izay tsy mifandray mivantana amin’ny mpanompon’Andriamanitra aza, dia manjary misy fiantraikany amin’ny olona ka manasitrana azy. Izay rehetra eny amin’ny mpanompon’Andriamanitra dia iasan’Andriamanitra hanehoany fitahiana ho fampandrosoana ny Fiangonana ary hanehoana fahagagana sy famantarana ho an’izay manodidina ka mahita sy mandre ny asa fanompoan’ny mpanompon’Andriamanitra.

Aoka ary isika hatoky mandrakariva mba hahavitantsika tsara ny asan’Andriamanitra.

Asehoy fa mpanompon’Andriamanitra manam-pinoana ianao ary manatanteraka ny fanompoana.

Rehefa manatanteraka ny asan’ny Tompo isika ary manana finoana sy mitazona tsara ilay fahefana nomen’ny Tompo, dia ny herin’ny Fanahy masina no manatontosa , manorina ny finoana, mampatanjaka sy mahalehibe ny hery  hanatanterahana ny asan’Andriamanitra, na izay tsy haintsika aza, dia tonga tanteraka ireny, fa ny zavatra rehetra dia hain’ny mino.

Izay no atao faneva rehefa manao ny asan’Andriamanitra isika : “ Tompo ô! Ny zavatra rehetra dia hain’ny mino, koa na dia tsy haiko aza ity dia hotanterahiko satria maniraka ahy Ianao.”

Raha izany no tanteraka dia mandroso haingana ny fanjakan’Andriamanitra ary ho avy tsy ho ela ny Tompo, satria manafaingana ny fiavian’ny Tompo ny fivelaran’ny fanjakan’Andriamanitra haingana ary ny fandrosoan’ny fitoriana ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra , dia ho avy  ny Tompo ka hitsena azy amin’ny voninahitra isika, satria ny finoantsika izay tafaorina tsara ao anatintsika , hanompoantsika Azy dia nataon’Andriamanitra hahefantsika zava-mahagaga sy famantarana fa efa tonga ny fanjakany ary hotanteraka izany rehefa tonga amin-kery sy voninahitra ny Tompo.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

ASA VAVOLOMBELONA

Fanokanana ireo Mpandray ny Fanasan’ny TOMPO vaovao

Ireto ny anaran’ireo Katekomena Miorina izay noraisina ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo androany:

 • Ravololomalala Perline
 • Andriantsoa Safidy Tojonirina Nantenaina
 • Rakotoharisoa Vaniala
 • Rarivoson Hezekia

FAMARANANA NY FOTOANA

Mialoha ny vavaka fangatahana dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena: “Aoreno ny finoako” , hira noforonin’i  Rakotoarivony Noel.

Rehefa izany dia natao ny hira FFPM 627 :1, 2Vimbino tsara izahay” mialoha ny namakiana ny Tondrozotra.

Rehefa izany dia natolotra ny Tsodrano ary nofaranana tamin’ny hira FFPM 625 and 1. “Mpamonjy soa malala o!” ny fanompoam-pivavahana, mialoha ny nanohizana azy tamin’ny fiatrehan’ny Fiangonana ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

Niisa 709 ny mpianakavin’ny Finoana tonga nanatrika ny fanompoana masina androany.

IREO TOMPON’ANJARA

Fafana:  Razafimaharo Kanto. 

Fanamafisam-peo: Rabemananoro Jonathan. 

Sary: Randriamahefa Tinarivony 

Zava-maneno: SMZM sy Rabiazamaholy Mahery 

Nandray an-tsoratra: Rabako Tovohery

Alahady 6 Martsa 2022

ALAHADY 6 MARTSA 2022
« MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO »

Alahady voalohany, alahady nandraisana ny Fanasan’ny Tompo Alahady Karemy I
« Ary Jehovah nandatsaka tamin'i Sodoma sy Gomora solifara sy afo, avy tamin'i Jehovah tany an-danitra » (Genesisy 19:24)

Alahady voalohany androany, ibanjinan’ny FJKM  ny lohahevitra vaovao hoe « MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO » ary ihany koa alahady voalohany amin’ny Karemy.
Ny Mpitandrina miana-draharaha, Andrianaivomanana Willy Johnson, no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitondra ny hafatra.
Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahina izany.

Azonao henoina ato ny hafatra.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika, ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia novakian’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 147:1-6.
Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 6 « Avia miondreha ».
Ary nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika.
Noho ny halehibeny sy ny fitiavany dia natolotra an’Andriamanitra ny dera, ny laza ary ny voninahitra. Nangatahina ny Fanahy Masina mba hiasa mandritra ny fanompoam-pivavahana. Nangatahina ny Tompo mba ho raisiny ny vavaka asandratra ary ihany koa mba hankasitrahany ny Firaisana latabatra Aminy.

NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Nalaina tao amin’ny Joela 2:12-13 : « Koa na dia ankehitriny aza, hoy Jehovah, miverena Amiko amin’ny fonareo rehetra. Ary amin’ny fifadian-kanina sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, Ary miverena amin’i Jehovah Andriamanitrareo ; fa mamindra fo sy miantra Izy, mahari-po sady be fiantrana ary manenina amin’ny loza. »

Rehefa voambara izany dia nohiraina ny FFPM 439 :1 « Mba taomy aho e ».
Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra, dia nanao vavaka fifonana ny mpitarika.
Araka ny hafatry ny Tompo dia mila miverina Aminy ny mpanompony. Noho izany dia natao ny vavaka fifonana satria tsy tanteraka izany sitrapon’Andriamanitra izany. Nangatahina ny Tompo mba hanadio ny tenan’ny tsirairay hafahany mivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra.
Rehefa vita ny vavaka fangatahana famelankeloka dia nohiraina ny FF 8 « Masoko manganohano ».

FAMELANKELOKA

Ny Isaia 54:8 sy ny 1Jaona 1:9 no Teny nanolorana ny famelankeloka
Taorian’ny fanolorana ny Teny famelankeloka dia noventesina ny hira FFPM 543 :1-3  « Mihoby ny fanahiko ».
Ho fanambarana sy fanehoana ny finoana, dia niaraha-nanonona ny Fanekempinoana laharana voalohany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ramino Lalaina, mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K10, no nanatanteraka izany.« Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana » (Salamo 100:2a) no Teny nangalana ny hafatra.
Samy manana ny anjara fanompoany isika ao amin’ny sampana misy antsika tsirairay avy. Amin’ny fifaliana no tokony hanaovana izany, izay mitaky fitiavana sy fanolorantena. Mba hahazoana izany fifaliana izany dia tsara ny manao hiram-pivavahana mialoha ny hanatontosana asa fanompoana. Ny hira mantsy dia manala sorisory, manala adin-tsaina ary manohitra ny asan’ilay ratsy.
Taorian’izay dia noventesina, am-pifaliana, ny hira FFPM 430:1 « Endrika Sariaka »
Mba hahatonga izany hafatra fohy izany ho tanteraka dia narahina vavaka ny fotoanan’ny ankizy sy tanora.
Ny tonon’ny hira teo aloha no nasandratra ho vavaka ary nangatahina ny Fanahy Masina mba hitari-dalana sy hanolo-tsaina mba ho amin’ny fifaliana no hanatontosana ny asan’Andriamanitra.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana, no nilaza ny raharaha.
« Efa  nataoko teo alohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana ; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona ianao sy ny taranakao » Isaia 30:19b.
Ireto manaraka ireto ny tsara hofantarina :
Raharaha avy any ivelany :
.Mitohy ny fifaninanana hira faneva ho an’ny Radio Fahazavana
.Tontosaina ao amin’ny FJKM Andavamamba ny 13 martsa 2022 amin’ny 3 ora hariva ny fanompoam-pivavahana fanokafana sy fitondrana amim-bavaka ny taom-pitaizan’ny SAMPATI.
Raharaha anatiny :
.Tontosaina androany ny fiarahabana ireo mpianakavin’ny Fiangonana nankalaza ny tsingerinandrony tamin’ny volana febroary.
.Ny 12 martsa manomboka amin’ny 8 ora dia hanatanterahana ny fiofanana ho an’ireo tomponandraikitry ny Fiangonana.

.Herinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena ny 14 ka hatramin’ny 20 martsa.
.Ny 26 martsa amin’ny 9 ora maraina dia hanatanteraka « Conférence » mikasika ny LGBT ny Sampana Vokovokomanga.

.Nambara ny toetry ny vola nandritra ny herinandro.
.Miverina manomboka izao ny famangiana ny fianakaviana tra-manjo.
.Miverina ny famangiana an-tokantrano sy ny fito antoka.

.Araka izany dia hanaraka fiofanana ireo Mpitoriteny, Katekista sy Mpitory Filazantsara ny 12 martsa tolakandro.

.Atolotra amin’io fotoana io ihany koa ny fandaminana.
.Ny Sampana Vokovokomanga dia miverina mivarotra ranomboankazo.

Hafatra sy fanentanan’ny Mpitandrina

.Noentanina ny mpianakavin’ny finoana hitondra amim-bavaka ny fiofanan’ireo tomponandraikitra hatao ny 12 martsa 2022 eto amin’ny trano fiangonana.
Nentanina ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo manam-paniriana hanaraka ny fiofanana SETELA sy FITELA, mba hisoratra anarana.


.Noarahabaina ireo nankalaza ny tsingerinandrony ny volana febroary :
« Mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba hariako ! » Izany no Teny firariantsoa natolotra ireo mpanompon’Andriamanitra teny amin’ny alitara.
Taorian’izay dia nentina amim-bavaka izy ireo.
 Nisaorana ny Tompo noho ny fiheverany ny mpanompony sy ny fitsimbinany azy ireo. Nangatahina ny Tompo mba hihazona tsy hanary ny mpanompony. Ny tombon’andro sisa dia natokana ifaliana amin’ny fanompoana an’Andriamanitra.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Maro ireo mpanompon’Andriamanitra nanatontosa raki-pisaorana sy voady masina. Tao ireo nahazo tombon’andro, nahazo fitahiana sy valim-bavaka. Nisy ihany koa ny nangataka vavaka handroso bebe kokoa amin’ny asa fanompoana, ireo nangataka vavaka ho an’ny asa fivelomana. Tao ireo nangataka vavaka hahazo fahasalamana, tao ihany koa no nisaotra noho ny fitsapana sy ny mba hitrotroana amim-bavaka ny fianakaviany.
Ny hira FFPM 476:4 « Ny eo akaikinao ry Ray » sy ny FFPM 460:1 « Ario ny tahotrao » ary « Mialoka Aminao » no nangatahan’ireo nanao Voady sy Raki-pisaorana.
Ny hira FFPM 275:1 « Raisonao ry Tompo soa » no noventesina teo am-panolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 212:1-3 « Velona sy mahery »  mialoha ny vakiteny.
Ny Loholona Rakotonirainy Jacky no nanao ny vavaka  fangatahana ny Fanahy Masina, mialoha ny vakiteny, mba handraisana ny Teny hahatsapan’ny mpihaino fa tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona fa ny Teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra. Nentiny amim-bavaka ihany koa ny mpamaky ny Teny sy ny hitory ny Teny. Izy ihany no namaky ny Testamenta taloha : Genesisy 19:24-29 ary Rakotonirainy Josie no namaky ny Filazantsara sy ny Epistily : Jaona 5:24-29 ; II Petera 3:1-13
Taorian’ny vakiteny dia nohiraina ny FFPM 354:3 « Ny Mpamonjy no mitady fihavanana aminao ».

TORITENY

Amin’izao alahady voalohany amin’ny Karemy izao dia tsara ny mampahatsiahy fa ho an’ny FJKM dia fotoana fandinihan-tena eo anatrehan’Andriamanitra ny Karemy.
Mamaly ny faharatsiana ny Tompo. Izany dia maneho fa mitsara ny Tompo. Eo amin’ny fahavelomana dia manafay ny Tompo. Eo am-bavahoan’ny fahafatesana dia misy koa ny sivana hoe mankaiza ny fanahin’ny maty. Ny asan’ny tsirairay dia manaraka azy.
Ny fotoana hiverenan’ny Tompo no fitsarana farany. Ny fandevonana ny tananan’i Sodoma sy Gomoro dia tandindon’ny fitsarana farany.
Araka ny tatitry ny olona any Rosia dia tena mahery vaika ny baomba nokleary ary matiny hatramin’ny vitsika. Marihina fa mahery lavitra noho izany ny afo solifara. Mitandrema ary mieritrereta tsara sao hiaran’izany fandringanan’Andriamanitra izany ianao.  Aza miherikerika foana sao lasa vaingan-tsira sahala amin’ny vadin’i Lota.
Misy ny manao fampianaran-diso milaza fa tsy mamaly ny mpanao ratsy Andriamanitra ary hovonjeny avokoa na ny devoly aza.

Mitandrema ary mieritrereta tsara sao hiaran’izany fandringanan’Andriamanitra izany ianao.  Aza miherikerika foana sao lasa vaingan-tsira sahala amin’ny vadin’i Lota.
Misy ny manao fampianaran-diso milaza fa tsy mamaly ny mpanao ratsy Andriamanitra ary hovonjeny avokoa na ny devoly aza. Mitandrema, aza fahanana lainga ny olona. Andro farany izao tsy anganongano ny fandringanana ny ratsy fanahy fa tena ho avy. Rehefa avy izany andro izany dia ho aiza ianao ? Ho eo ankavanan’ny Tompo sahala amin’ilay jiolahy nahazo famindram-po sa ho very toy ilay tsy mino anatra ?
Fotoana fandinihan-tena izao, mibebaha mba ho voavonjy.
Misaora ny Tompo raha mandalo famaizana fa ny zanaka tiana tsy tsitsiana tsora-kazo.Mamaly soa izay tsara ataontsika ihany koa ny Tompo.
Raha mino sy mahatoky ary manao ny sitrapon’Andriamanitra isika dia manana fahefana hanome fiainana ho antsika Izy. Afaka manameloka izay mandà Azy ihany koa anefa ny Tompo.

Taorian’ny toriteny dia nanatontosa ny anjara hirany ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena : « Tia antsika ».

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaorana ny Tompo noho ny fampahatsiahivany ny mpanompony fa mamaly ny mpanao ratsy Izy.
Manoloana izany dia naseho tamin’Andriamanitra ny fahatahorana izany fandringanana izany. Nangatahina ny Tompo mba hitana tsy hanary ny olony fa ho mpanara-dia ny Tompo sy hifady ny ratsy izy ireo.
Nentina am-bavaka ny tompon’andraikitry ny Fiangonana, ny Filoha foibe sy ny mpiara-miasa aminy, ny Synodamparitany Antananarivo andrefana, ny Filoha Synodaly sy ny mpiara-miasa aminy.
Nentina amim-bavaka ny tsirairay mba handini-tena. Nentina amim-bavaka ny asan’ny Fiangonana. Nentina amim-bavaka ihany koa izay rehetra mahasoa tsy voatonon’ny vava. Nentina amim-bavaka ireo rafitra rehetra manao fankalazana sy ny Komity manomana ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.
Nentina amim-bavaka ireo manam-paniriana hiroso hanaraka ny fiofanana SETELA sy FITELA.
Nisaorana ny Tompo noho ny fiombonam-bavaka androany. Nangatahina ny Tompo mba hahay hifampitaona amin’ny fiombonam-bavaka ny mpianakavin’ny finoana.
Nentina amim-bavaka ny sahirana, ny tra-boina, ny marary, ny mana-manjo, ny very asa, ny tratry ny kere, ny tsy manan-kialofana, ireo manana hataka manokana. Nentina amim-bavaka ihany koa ireo rehetra nanao raki-pisaorana sy voady masina.
Nampiarahina tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM  628:4 « Ry mpamonjy olom-bery » .
Niarahana nanonona ny Tondrozotra 2022.
Natolotra ny Tsodrano.
Nohiraina ny Antema 5.
Nofaranana tamin’ny vavaka mangina ny fotoana ary narahina feon-javamaneno ny firavana.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Taorian’ny fanompoam-pivavahana dia nisy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

Nohiraina ny FFPM 446 : 3 « Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko! » teo am-piomanana.

Novakina ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 “Masina, Masina”.

Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana : FFPM 226FFPM 482-FFPM 107.

Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanatazana ny Raki-pisaorana sy fanangonana ny kapoaka ny FFPM 465 « Ry Jeso ô, ry Jeso ! »

Nanome hafatra fohy ny Mpitandrina ary natolotra ny Tsodrano.

Natao ny hira « Mialoka Aminao » nofaranana tamin’ny Amena nohiraina sy vavaka mangina.


Nisy ny famangiana manjo rehefa vita ny fotoana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Ranaivoson Jacky sy Harentsoa Rova                                 

Nikirakira ny fafana : Rabako Tovohery

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves sy Harentsoa Rova

Naka sary : Rabemananoro Jonathan

Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky Noely Tiana


Alahady 23 janoary 2022

ALAHADY 23 JANOARY 2022
« MAHARITRA TSY MIOVA NY TOMPO »
Alahady nitondrana amim-bavaka ny Firaisan’ny Sampana sy Sampan’Asa ary Asa

« Aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay homen'ny Zanak'olona anareo; fa Izy no nasian'Andriamanitra Ray tombo-kase » Jaona 6 : 27

Androany no nanatontosana ny fandraisan-tanana ireo Birao sy Komitin’ny fankalazana an’Andriamanitra ho an’ireo Sampana, Sampan’Asa sy Asa hanao izany mandritra ny taona 2022 ary ihany koa nandraisan-tanana ny Birao sy Komitin’ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina izay hiasa mandritra ny roa taona.

Rajaonarison Rivo, Filoha lefitry ny Firaisan’ny Sampana, no nitarika ny fotoana ary Andrianary Mbolamasoandro, Filohan’ny Asa Fitoriana Filazantsara, no nitondra ny hafatra.

Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahina izany.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika, ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia novakian’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 89 : 8-14.
Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 36 : 1-2 « Moa ho haiko tantaraina ny hasoavanao ? »
ary nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika.
Noho ny fahafahana manatontosa ny fanompoam-pivavahana miaraka amin’ny Firaisan’ny Sampana dia nisaorana ny Tompo, natolotra Azy ny dera sy laza ary ny voninahitra ary nangatahina ny fanatrehan’Andriamanitra ny fotoana.

NY SITRAPON’ ANDRIAMANITRA

Nalaina tao amin’ny Matio 28 : 18-20 « Ary Jesoa nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany; koa mandehana ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao. »

Nohiraina ny hira FFPM 622 : 1-3 « Mba tantano Raiko ô ! » 

Nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika.
Nisaorana ny Tompo noho ny sitrapony. Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia nangatahina ny famindram-pony.
Taorian’izay dia nohiraina ny hira FF 22 « Tsy mendrika ahy ».
Ny Isaia 54 : 7-8 ; 10 sy Romana 8 : 1 no Teny nanolorana ny famelan-keloka.

« Indray mipi-maso monja no nahafoizako anao; fa amin’ny indrafo lehibe kosa no ampodiako anao. Tamin’ny firehetan’ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mipi-maso monja,  fa amin’ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah, Mpanavotra anao. » Isaia 54 : 7-8.

« Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesoa. » Romana 8 : 1.

Taorian’ny fanolorana ny famelan-keloka dia noventesina ny hira FFPM 539 : 1 « Faly dia faly ».
Ho fanambarana sy fanehoana ny finoana dia niaraha-nanonona ny fanekem-pinoana faha-4.  

Nisy vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ramatoa Raharijaona Bodo, mpampianatra ao amin’ny K9, no nanatanteraka izany. Ny Salamo 119 : 68a no noraisiny nitondrany hafatra. « Andriamanitra dia maharitra tsy miova satria sady tsara Izy no manao ny tsara. »
Maharitra tsy miova ny Tompo satria tsara Izy sady mpanao ny tsara. Raha manao ny tsara ianao dia azomy izany fa aza miova, toy ny fanamarihana naoty tsara any am-pianarana manao hoe « Tsara fa tohizo ».
Ny ratsy kosa dia ialao, ajanony ny toetra ratsy sy ny fomba ratsy.
Tao amin’ny fampiharana dia milaza toetra tsara, fomba tsara, ary fahazarana tsara ny mpitarika. Ny Fiangonana kosa sady manangana ny ankihibe no mamaly manao hoe « Tsara fa tohizo ».
Avy eo milaza toetra ratsy, fomba ratsy ary fahazaran-dratsy indray ny mpitarika, ka sady manatsongoloka ny ankihibe tanana ny Fiangonana no mamaly hoe « Ratsy ka ialao ».
Vavaka no namaranany ny fotoana. Nisaotra ny Tompo noho ny fahatsarana natolony ny zanany. Nangatahina ny Fanahy Masina mba hitahiry izany fahatsarana izany sy hialan’ny tsirairay amin’ny ratsy.

TATITRY NY FIRAISAN’NY SAMPANA

Rajaonarison Rivo ihany no nanao ny tatitra.

Toy izao ny asan’ny Firaisan’ny Sampana araka ny tatitra :
Mandamina ny fandaharam-potoana mba tsy hifanitsaka ;
Mandamina sy mikarakara ny hetsika tontosain’ny Fiangonana rehefa 24 Desambra ;
Mandamina sy manatontosa ny famangiana ny Zokiolona ;
Mandamina sy mikarakara ny Alahadin’ny Firaisan’ny sampana, ny fanompoam-pivavahana amin’ny Advento sy Zoma masina.
Ny hira « Tokim-pamonjena » no niaraha-niredona rehefa vita ny tatitra.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana, no nilaza ny raharaha. Andinin-tSoratra Masina no nanombohany izany. Ireto manaraka ireto ny tsara hofantarina :
Raharaha avy any ivelany :
-Manentana amin’ny fifankatiavana ny FJKM Foibe manoloana izao voina ankehitriny izao. Ka nisy ny fanentanana hifanampy amin’ny tolo-tanana. Manao anjara biriky amin’ireo tra-boina raisina an-tanana etsy Mahamasina ny FJKM Amparibe Famonjena.
-Manao fanavaozana ny Komity sy Vaomiera ny FJKM Foibe. Izay liana amin’izany dia mandefa ny mombamomba azy eny amin’ny Foibe alohan’ny 25 febroary.
Tapitra ny 30 martsa izao ny fisoratana hidirana mpianatra ho Mpitandrina.
-Ny Zoma ho avy izao no natokan’ny FJKM hanatontosana vavaka fifadian-kanina.

Raharaha eto anatiny :
-Nentanina ny fitohizan’ny fivoriana sy ny asan’ny sampana sy sampan’asa tsirairay.
Miverina ny fivorian’ny sampana mitaiza tanora.
Miverina ny fianarana Sekoly Alahady.
Misy ny fivorian’ny Mpandray aorian’ny fanompoam-pivavahana.
Misy ny asa fampaherezana ny alahady 30 janoary.
-Natao ny fanentanana ara-pahasalamana, toy ny fanajana ny elanelana, ny fanaovana vaksiny ary ny fitandroana ny fahadiovana.
Misy ny fivorian’ny Komitin’ny Fitsipika ny talata 25 janoary 2022.
Fanentanan’ny Mpitandrina :
Nisaorana ny Birao sy Komity ao amin’ny Firaisan’ny Sampana.
Natao ny fanentanana amin’ny fivorian’ny ankatoky ny Fandraisana.
Nentanina ny Kristiana amin’ny fanatanterahana ny voka-dehibe.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny hira FFPM 515 : 1 « Tsara lova Ry Jeso ô » no hira natao tamin’ny Voady sy raki-pisaorana.
Fisaorana noho ny fahazoana fitahiana, noho ny valim-bavaka, noho ny fihatsaran’ny toe-pahasalamana, nisy koa fisaorana fa todisoa an-tanindrazana.
Ny hira FFPM 432, 2 « Mandra-piavin’ny Tompo, miasà ! » no nohiraina teo am-pitsanganana,  ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanoloran-tena.  

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny hira FF 6 : 1 « Ny teninao ».
Andrianarivo Sitraka avy ao amin’ny STK no nanao ny vavaka mialohan’ny famakiana ny Soratra Masina.
Noho ny fanomezany ny fotoana hafahana mihaino ny Teniny dia nisaorana ny Tompo. Nangatahina ny Tompo mba hiasa any anatin’ny mpitondra ny Teny sy ny hafatra.

Ramanana Alain  (SAMPATI) no namaky ny Teny tao amin’ny Testamenta Taloha, ary Andriambeloson Tifanny  (STK Zo) sy Rajaofetra Voahangy  (Gazety TaFa) ny Testamenta Vaovao araka ny Perikopa voalahatra : Malakia 3 : 1-6 ; Jaona 6 : 22-27 ; Hebreo 7 : 20-28.
Taorian’izay dia noventesina ny Hira FFPM 183 : 1-2 « Midina, ry Fanahy ô ».

TORITENY

Ny Jaona 6 : 22-27 no nangalana ny toriteny.
Anisan’ny mpianatra tena tian’i Jesoa i Jaona. Jaona dia mampirisika ny olona mba hino fa Jesoa Kristy no Mpamonjy. Izay rehetra mitady Azy dia hahita Azy.
Rehefa nitory teny an-tendrombohitra Jesoa dia maro ny olona nitady sy nanara-dia Azy. Indrisy anefa fa noho ny mofo no antony nanarahan’ny olona ny Tompo, fa tsy noho ny famonjena atolony.
Eo am-panarahana ny Tompo sy ny fanatontosana ny asany dia misy ireo mitady tombotsoa manokana, mitady laza sy voninahitra… Misy ny mitarika ny Kristiana hikatsaka sy hanatsara ny fiainana ara-nofo, izany anefa dia manakana ny olona tsy hahita an’Andriamanitra. Hoy ny Tompo manoloana izany fikatsahana ny ara-nofo izany : « Aza miasa hahazo ny hanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay, izay homen’ny Zanak’olona anareo ; fa Izy no nasian’Andriamanitra tombokase. »

Ao anatin’ny mofo anana dia misy anana, ny mofo sakay misy sakay, ny mofo legioma misy legioma,… ny mofon’aina misy aina. Jesoa kristy no mofon’aina, izay manana azy no manana ny fiainana mandrakizay. Asan’Andriamanitra ny manao izay hinoan’ny olona fa Jesoa no Mpamonjy. Ny finoana an’i Jesoa Kristy no manosika antsika hanao ny asam-panompoana, midera sy miantoraka amin’i Jesoa Kristy. Tsy mahay asa tsara isika raha tsy manana an’i Kristy. Izaho no voaloboka hoy Jesoa, ianareo kosa no sampany, raha miray amiko ianareo dia hamoa be, fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahavita na inona na inona. Ataovy laharam-pahamehana Jesoa fa ao Aminy no hahazoantsika hery sy hafahantsika manohitra ny fakam-panahy. Jesoa no manafaka antsika amin’ny fatorana rehetra, ny Fanahy Masina kosa dia mananatra antsika sy mitarika antsika. Jesoa no manazava antsika sy mampahery antsika amin’ny ady rehetra. Izay mbola tsy nandray ny Tompo, fotoana izao hanekena sy hinoana an’i Jesoa Kristy. Izay efa nandray an’i Kristy kosa dia manana andraikitra hiasa hitarika ireo tsy mbola mino. Mahaiza mizara ny famonjena.
Tsy misy takalony ny fitiavan’i Jesoa Kristy antsika. Izy dia mamonjy sy mivavaka ho antsika izay manantona Azy.
Raiso Jesoa Kristy, fikiro ny famonjeny ary mahereza. Aza miova ary zarao amin’ny hafa ny mofon’aina.
Taorian’ny toriteny dia nanao anjara hira ny RFF.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

 Noho ny fitiavany sy ny hafatra natolony ho an’ny mpianakavin’ny finoana dia nisaorana ny Tompo.
Nangatahina ny Tompo mba ho amin’ny fiainana mandrakizay no hanarahan’ny mpanara-dia Azy fa tsy amin’izao fiainana eto an-tany izao ihany. Nangatahina ny Fanahy Masina mba ho mpitari-dalana. Nentina amim-bavaka ireo tomponandraikitra eo amin’ny Fiangonana sy ny Kristiana rehetra.
Nentina amim-bavaka ny voka-dehibe, nentina amim-bavaka ireo sahirana, tra-boina,marary, manan-manjo, nentina amim-bavaka ireo rehetra nanefa ny voadiny sy manana hataka manokana.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka fangatahana.

ASA VAVOLOMBELONA

-Fandraisan-tanana ny Birao sy Komitin’ny Fankalazana an’Andriamanitra mandritra ny taona 2022

STK : 65 taona ; STKZo 65 taona ; SAMPATI : 60 taona ; Gazety Taratry ny Famonjena  45 taona ; AFF 25 taona.
-Fandraisan-tanana ny Birao sy Komitin’ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.
Noho ny fifidianany ireo mpanompo ho amin’ny andraikitra maha Birao sy Komity dia nisaorana ny Tompo ary nentina amim-bavaka izy ireo mba hahavita soa ny andraikitra napetraka taminy.

-Fanokafana ny « banderole » manamarika ny taon-jobily:
Ireo solotenan’ny sampana niaraka tamin’ny Mpitandrina no nanatontosa ny fanokanana teo amin’ny tanànan’ny Fiangonana.
Rehefa voatokana izany dia noredonina ny hira FFPM 545 : 1-2-3 « Endrey izany hafaliana ».

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny hira FFPM 146 : 1 « Anao ny dera ».
Niarahana nanonona ny Tondrozotra 2022 ary natolotra ny tsodrano.
Ny hira FFPM 545 : 1 « Endrey izany hafaliana » no namaranana ny fotoana.
Nipetraka ny Fiangonana ary nanao vavaka mangina. Notononina ny Trinité « Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ».

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Raharinoa Fetra (mpiofana ho mpitendry orga)
 • Nikirakira ny fafana: Randriamasimanana Andrianavalona
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo: Rabiazamaholy Hery Lanto
 • Naka sary : Rabemananoro Jonathan
 • Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky Noely Tiana

Alahady 02 janoary 2022

ALAHADY 02 JANOARY 2022
“MAHARITRA TSY MIOVA NY TOMPO”

Alahadin’ny taom-baovao EPIFANIA
Fiarahabana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino
Fiarahabana ireo zokiolona 70 taona no mihoatra

Alahady voalohany amin’ny taona 2022 ity alahady ity, hiainana ny lohahevitra vaovao eo amin’ny sahan’ny FJKM, hoe « Maharitra tsy miova ny Tompo ».

Notarihan-dRtoa Raharijaona Bodo ny fotoana ary ny Mpitandrina Rakotonindrainy Jaona, Sekretera Jeneralin’ny FJKM, no nitondra ny hafatra.

Litorjia endriny fahatelo no notanterahana.

Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika (Apokalypsy 1 : 4b-5) dia niarahaba ny Mpitandrina Rakotonindrainy Jaona  ny mpitarika milaloahan’ny namakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 34 : 1-10, ho fiderana an’Andriamanitra.

Natao ny hira FFPM 746 : 1,2,3 “Mifalia ry sakaiza !” taorian’izany, ary nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika.

Niantso an’Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina ; Andriamanitra hatrizay ary ho mandrakizay. Nisaotra an’Andriamanitra nahafahana misitraka izao alahady voalohany amin’ny taona izao, nisaotra an’Andriamanitra izay mitana ny Teny fanekeny. Vaovao isan’andro ny famindram-pon’Andriamanitra amin’izao andro faha roa izao, mahatsiaro fa zava-tsoa no atolotr’

Andriamanitra izay tsy miova sy tsy mivadika.

Nangataka ny fiasan’ny Fanahy Masina hameno ny fo amam-panahy. Miantoraka mba hitondran’Andriamanitra ny fiainana manontolo mandritra ny 365 andro

Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotondramboa Saholy, mpampianatra ao amin’ny K10B, no nanatanteraka izany.

Nivavaka izy teo am-piandohana.

Nizy zavatra nampisehony teny an-tananay ary nanontany izy hoe “Inona ity ?”  Finday no teny an-tanany. Samy mahay tsara ny mikirakira finday ny betsaka ; ankoatra ny antso sy SMS dia misy “applications” maro. Raha tsy misy “batterie” ny finday dia tsy misy hilana azy. Isaka koa raha tsy misy an’i Jesoa Kristy dia tsy misy hilana azy. Izay rehetra mino an’i Jesoa ka manana Azy dia tena zava-dehibe fa zanak’Andriamanitra.

Jesoa dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy mila “batterie” ilaina fenoina isan’andro. Isika dia ohatran’ny finday,  ka raha tsy manana an’i Jesoa Kristy dia tsy mandeha.

Hoy Jesoa ao amin’ny Jaona 15:5Izaho no voaloboka, ianareo no sampan.Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka Amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na Inona na inona”.

Mila fifandraisana amin’i Jesoa isan’andro amin’ny alalan’ny fiainam-bavaka isika. Ainga vaovao ny miaraka amin’i Jesoa ka tsy ho “low bat” fa manovo hery ao Aminy isan’andro. Ny fifandraisam-pitiavana isan’andro amin’ny Tompo no hahavitana zavatra araka ny sitrapon’Andriamanitra.

Nitsangana ny fianakaviam-ben’ny Sampana Sekoly Alahady nanao ny hira FFPM 452 : 1,4 “Tompo ô ! Ovay ny foko ary namarana tamin’ny vavaka ny tompon’anjara, nanamafy ny fangatahana mba hananana fifandraisana amin’i Jesoa isan’andro.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 150 : 1,3 “He! Tsara ny fonenanao, mialoha ny vakiteny.

Randriamasimanana Hanta no nivavaka  mialoha ny famakiana ny Soratra Masina, nangataka ny Fanhy Masina, ary Rasolonjanahary Fidy no namaky misesy ny perikopa voalahatra. Samy Diakona ao amin’ny Vaomiera Asa Vavolombelona ireo tompon’anjara ireo.

Ny perikopa : Isaia 41 : 1 – 7 ; Matio 14 : 24- 36 ; 1 Jaona 1 : 5 – 10

Natao ny hira FFPM 451: 1,2 “Tompo ô! Tsy takatry ny saiko” mialoha ny toriteny.

TORITENY

Teo am-pandraisana fitenenana ny Sekretera Jeneralin’ny FJKM dia niarahaba  ny Mpitandrina mivady, ny Birao, ny Loholona, ny Diakona, ny Mpandray, ny katekomena, ny Fiangonana nomen’i Jesoa taona vaovao. Ary nivavaka, nisaotra an’i Jesoa hahafahana hiaino ny Teniny.

Nangatahany nosokafana ny Soratra Masina ao amin’ny Isaia 41 : 1-7 hanarahana ny hafatra.

Ny Bokin’i Isaia dia misy boky 66 ; ny Baiboly mizara roa : Testamenta Taloha sy Testamenta Vaovao. Ny Testamenta Taloha misy boky 39 : ao ny fahariana ary ao koa ny fahatezeran’Andriamanitra.

Ny Isaia 1-39 dia milaza izany fahatezeran’Andriamanitra izany ary ny Famonjen’Andriamanitra dia hita ao aminy toko 40-66.

Na tao anatin’ny fahababona aza ny vahoakan’Andriamanitra dia tao Andriamanitra no niasa, no niteny, nilaza fa na amin’ny fotoana na tsy amin’ny fotoana dia tsy miova Andriamanitra. Tsy azo ferana ny asan’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika. Tsy voafetran’ny toerana, tsy voafetran’ny taona, tsy voafetran’ny fahefan’izao tontolo izao fa Andriamanitra maharitra tsy miova Izy.

Zavatra roa lehibe no ampitain’Andriamanitra amintsika eto :

 • Andriamanitra mamonjy antsika (and 1-3)
 • Andriamanitra miasa eo amin’ny fianantsika (and 4-7)

1) Andriamanitra mamonjy antsika (and 1-3)

Ny hevitry ny teny hoe Isaia dia milaza hoe “Jehovah mamonjy”. Amin’ny fomba ahoana izany ? Mamaly an’izany ny Soratra Masina : Mangina hihaino ahy ianareo, ry nosy” Isaia 41 : 1

Ny dikan’ny hoe “mangina” : “aza valiana intsony, aza toerina intsony izay zavatra lazaiko aminareo fa mihainoa ianareo” hoy Andriamanitra. Mia rereka isika, reraky ny fahotana sy ny adim-pianana isika nefa rehefa mahare ny Tenin’Andriamanitra dia mia matanjaka indray, mitombo hery. “ary aoka handroso hery ny firenena” Isaia 41 : 1. Andriamanitra tsy miova fa isika ovain’ny Tenin’Andriamanitra.

Andriamanitra no miantso anao, manasa anao (toa ny fanasana amin’ny fapakarambady, fanasana amin’ny fifaliana). Miantso amin’ny fahasoavana izay milaza hoe izao no fahamarinana hitondran’Andriamanitra anao. “Invitation” no dikany, fiantsona amin’ny fitahiana eto. Fa “convocation” no azonao raha mafy loha ianao.

Fibebahana no hiantson’Andriamanitra anao mba hiova ny toe-tsainao, hiova ny fonao. Asan’ny Fanahy Masina eo amintsika tsirairay avy izany. Rehefa tena ao anatin’ny famonjen’Andriamanitra isika dia mitombo hery satria voavela heloka.

Mitarika amin’ny fiadanana Andriamanitra. Hoy ny Isaia 41 : 3 : “Mipaoka ireo izy ka mandroso soa aman-tsara any amin’izay lalana tsy mbola nodiavin’ny tongony.” Ny teny hoe « soa aman-tsara » dia milaza hoe “fiadanana”. Tahaka izany i Abrahama, lalana tsy mbola nalehany akory no nitondran’Andriamanitra azy ; tahak’izany I Noa, zavatra tsy mbola nataony akory ny nampanaovin’Andriamanitra azy. Amin’izao fotoana, Jesoa Kristy izay lalana sy fahamarinana ary fiainana no mitondra anao amin’ny fiadanana. Na ny sainao, na ny fanahinao, ny fiainanao manontolo omen’Andriamanitra famonjena, izany no tarihan’ny Tompo anao.

Ireo antso ataon’i Jesoa amintsika :

Antso 1 : ampy ho antsika Jesoa. Aza ampiana, aza analana. Famonjena tokana ny nataon’i Jesoa teo amin’ny hazofjaliana

Antso 2 : ampitomboy ny fahanginana, henoy ny Tenin’Andriamanitra, aoka hihaona  amin’ny Tompo ianao fa mitabataba izao tontolo izao ka saortra ny mavaka hoe feon’iza izany.

Antso 3 : Aza matahotra an’izao tontolo izao, aza matahotra ilay ratsy mapihorohoro. Eny, manoloana izao valan’aretina izao dia ilaina ny miaro-tena, ilaina ny fitasaboana, ilaina ny fepetra ara-pahasalamana fa tsy izany no mahatonga antsika hatahotra hijoro vavolombelona akory. Efa resan’ny Tompo ny fahavalo farany dia ny fahafatesana fa tarihan’ny Tompo ho amin’ny fiadanana ianao. Fa na sabatra aza tonga vovoka, fa na zana-tsipika aza tonga tahaka ny mololo satria Andriamanitra tompon’ny fahefana rehetra no mitantana anao, mampahery anao. Torio ny Filazantsara.

Antontan’isa nomen’ny Firenena Mikambana :

.Faran’ny taona 2021 : 88 tapitrisa ny isan’ny Malagasy

.2030 : hitombo avo roa heny ny Malagasy, hi amaro ny tanora

.2050 : hitombo be ny Malagasy ka ho isan’ny firenena be mponina indrindra era-tanyeo

.2100 : ho 99 tapitrisa eo ny Malagasy .

Mangetaheta sy noana ny olona fa ny azo antoka hahazoana famonjena dia ny Tenin’Andriamanitra irery ihany, ka torio ny Filazantsara izay hanan’ny olona fiainam-baovao indray, fahariana vaovao indray, hahatsapana fa Andriamanitra mitondra ho amin’ny famonjena.

 Aza manahy ny amin’izay hitondran’i Jesoa anao na dia tsy fantatrao akory aza. Tsy fantatrao ny rahampitso, tsy fantatrao ny rehefa avy eo fa ny anjaranao dia minoa an’i Jesoa izay mitondra anao ho amin’ny fiadanana. Aza matahotra na inona na inona tenenin’ny olona, aza manahy na inona na inona renao fa ny anjaranao dia ny mifikitra tsara amin’ny Teny fikasana nomen’ny Tompo : Mamonjy antsika Andriamanitra

2) Andriamanitra miasa eo amin’ny fianantsika (and 4-7)

“Iza moa no nanao sy nahavita izany, sady miantso ny taranaka maro hatramin’ny taloha? Izaho Jehovah no voalohany, ary hatramin’ny farany dia mbola Izaho ihany no Izy.”  Isaia 41 : 4

Misy teny miverimberina eo amin’ny and 4 :  “Iza moa no nanao sy nahavita izany Midika izany hoe miasa Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika. Asa hisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika izany. Ao anaty fahababona, ao anaty fijaliana, aretina, fahoriana , ady mangotraka sy fizahan-toetra…dia Andriamanitra maneho ny Asany mahagaga. Saingy rehefa nahazo soa ianao dia adinonao  ny mihaona amin’Andriamanitra. Ny Asa avy amin’Andriamanitra anefa dia Asa hahafahanao manana faharetana ary mahatratra ny tanjona apetrak’Andriamanitra eo amin’ny fiainanao.

Ny dikan’ny teny hoe fahotana, ankoatran’ny hoe faharatsiana, dia hoe tsy tratranao ny tanjona napetraky ny Tompo teo amin’ny fiainanao. Fa rehefa miasa ao anatintsika ny Fanahy Masina, miasa ao anatintsika Andriamanitra dia izay no hahatrarana ny tanjona, mihaotra ny tanjona izay heverinao akory aza. Izany no hitenenan’i Jesoa tamin’ny mpianatra manao hoe “Izay mino ahy, ny Asa ataoko no ataony koa, hanao Asa lehibe noho izany aza izy satria Izaho mankany amin’ny Ray”

Manarak’izany, manao Asa hahafahanao mampahery ny hafa ianao. Ary koa Asa hahafahan’ny hafa mahazo hery mandrakariva. “Samy nanampy ny namany avy izy rehetra, ary samy nilaza tamin’ny rahalahiny avy hoe: Matokia.Isaia 41 : 6. Rehefa manao Asan’Andriamanitra ianao dia mampahery ny hafa ianao ary misy fiombonana hahatsapanao mihitsy hoe tena miaraka amin’Andriamanitra.

Inona ny antson’i Jesoa eo amin’ny fiainantsika ?

Antso 1 : Aza manahy ny hoaninao, aza manahy ny hotafianao, aza manahy izay hosotroinao fa katsao aloha ny Fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanmpy anao ny zavatra rehetra.

Ny anjaranao, na inona na inona zava-mitranga maneran-tany, dia ny miazona an’i Jesoa.

Misy firehana telo maneran-tany amin’izao fotoana izao : Tena tia mivavaka ny olona ; Maro ny fivavahana mitranga ; Manomboka mihidy ny varavarana mankany amin’i Jesoa.

Ny anjaranao : katsoa aloha ny Fanjakan’Andriamanitra, izany no manokatra ny varavaran’ny lanitra omen’ny Tompo ho anao isan’andro.

Antso 2 : “Be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy”. Manana asa ny Tompo.

Betsaka no very asa vokatr’ity valan’aretina ity. Fa an’Andriamanitra ny fahefana ety an-tany sy any an-danitra. An’Andriamanitra ny vokatra, an’Andriamanitra ny asa. Ny anjaranao dia ny mangataka amin’ny Tompo hoe “Omeo asa aho Tompo ô !” fa homeny ianao. Misy afaka mijoro vavolombelona ny amin’izany.

Hafatr’i Jesoa :

-Ampaherezo ny hafa fa aza zatra manakiana. Izany no mampiavaka ny zanak’Andriamanitra

-Aza matahotra, aza manahy, aza kivy na dia mandalo zava-tsarotra aza ianao ka tsy fantatrao akory izay hitondran’i Jesoa anao. Mandrosoa hatrany fa izany no hitondran’i Jesoa anao hanananao famonjena sy fahasoavana.

Ny hafatry ny Tompo omeny anao : Tena mivavaka, tena mivavaka, tena mivavaka ; kanefa koa : tena miasa, tena miasa, tena miasa ; ho anareo zanaka, zandry raha mbola mianatra ianareo : tena mianatra, tena mianatra, tena mianatra. Fa Andriamanitra maneho ny Fitiavany antsika rehefa tena matoky Azy isika.

Ny tanan’Andriamanitra lehibe noho ny tananao, ny fikasan’Andriamanitra lehibe noho ny fikasanao, ny tanjon’Andriamanitra lehibe noho ny tanjonao. Ny anjaranao di any manaiky hiara-hiasa amin’ny Tompo ary mino Azy fa Izy no Tompo sy Mpamonjy anao manome anao fifaliana sy fiadanana fa tsy miova Andriamanitra.

Fehiny :

Maharitra sy tsy miova ny Tompo satria Andriamanitra mamonjy antsika. Hoy ny Soratra Masina hoe : “Aza matahotra ianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho Isaia 41 : 10

Maharitri tsy miova ny Tompo satria Andriamanitra miasa foana eo amin’ny fiainantsika. Hoy ny Soratra Masina : “miasà amin’ny tahotra ny ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony.Filipiana 2:12-13

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Feon-javamaneno fohy taorian’ny toriteny.

VAVAKA FIFONANA

Tsy nahatanteraka sitrapon’Andriamanitra isika raha araka ny hafatra nentin’ny mpanompony.

Tia antsika ny Tompo ary miala nenina manome ny sitrapony, mampahatsiahy fa tonga hamonjy Izy. Mifona isika satria matetika maniasia, tsy vonona mihaino ny feon’ny Tompo fa ny tabatan’izao tontolo izao no mandrebireby. Teny manova, mampahatanjaka, mampandresy, mampahery ny Tenin’Andriamanitra. Mpanota tsy mendrika isika fa sari-tahotra, mivadibadika.

Soa fa teo Jesoa izay tsy miova, manomana lalam-pamonjena ho an’ny zanaka adala.

Nangataka tamin’ny Tompo mba handray ny vavaka mangina fifonana sy fibebahana amin’izao taom-baovao izao. Jesoa efa nanolotra ny ainy mba hasahiantsika manao izao vavaka izao.

Natao ny hira FFPM 750: 3,4,5 “Marobe ny ratsy vita”.

TENY FAMELAN-KELOKA

Mamindra fo sy miantra Jehovah, Mahari-po sady be famindram-po.” (Sal 103 : 8)

Ny famelan-keloka atolotry ny Tompo :

Fitiavana mandrakizay no nitaivako anareo, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anareo. Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsivolonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy hanafaka. ” (Jeremia 31 :3 ; Isaia 46 :4)

Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny.” (Salamo 32:1-2)

Rehefa avy nandray ny Teny famelan-keloka dia nitsangana nano ny hira FFPM 545: 1,3 “Endrey izany hafaliana, avy eo dia niara-nanonona ny Fanekem-pinoana apostolika.

 Narahina feon-javamaneno fohy izany

Nanao ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa (STAF) : « Tsy miova fitia »

VAOVAOM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena :  Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-piangonana Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana.

Ny Teny nentiny teo ampanombohana : “Matokia , fa Izaho ihany, aza matahotra. ” (Matio 14:27)

Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina :

Avy any ivelany

-Foibe FJKM : Fanompoam-pivavahana eny Antsonjobe ny alahady 16 janoary 2022.

Fitrotrona am-bavaka ny Filohan’ny FJKM sy ny ankohonany sy ny taom-piasana;

In-droa ny fidirana : amin’ny 7 ora sy sasany sy amin’ny 10 ora

-Komity fankalazana ny faha 185 taona namonona maritiora : Hetsika FJKM, antsa-panahy lehibe ny alahady 16 janoary amin’ny 5 ora hariva, eto Amparibe Famonjena

Anatiny

-Izao alahady taom-baovao izao :

.Fiarahabana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino ary fiarahabana ihany koa ireo zoky olona feno 70 taona no miakatra.

.Rakitra “anniversaire” eny amin’ny alitra, tanterahan’ireo nahatratra ny tsingerin’andro nahaterahany tamin’ny volana desambra

-9 janoary  : Fitondrana am-bavaka ireo tomponandraikitra rehetra eto amin’ny Fiangonana. Fidirana iray ihany. Hisy Asa sy Fampaherezana

-16 janoary : mikatona ny Fiangonana noho ny fanompoam-pivavahana ho tanteraha eny Antsonjobe

-23 janoary : alahadin’ny firaisan’ny Sampana. Fotoana fanokafana ny taom-pankalazan’ireo Rafitra (STK, STKZo, AFF, Gazety Taratry ny Famonjena). Fitsofandrano ny Komity sy ny Birao “Fisotron-dronono ny Mpitandrina”

 Nandray fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina :

Nanamafy ny fisaorana ho an’ny Sekretera Jeneralin’ny FJKM

Nanao fanentanana ny amin’ny fitrotrona am-bavaka ny fanompoam-pivavahana hatao eny Antsonjobe ny 16 janoary.

Nanao fanentanana ho tanteraka ny Vina sy Tondrozotra mandritra ity taona 2022 ity

Nanao ny fifampiarahabana ny Fiangonana noho ny taom-baovao.

Ny andin-tSoratra Masina ao amin’ny Romana 12:12a  no nifampiarahabana : “mifalia amin’ny fanantenana …” Miteny izany amin’ny olona eo akaikiny ary miteny ny anaran’ilay olona.

Tamin’ny famaranana dia nampitsangana ny mpianakavin’ny finoana ny Mpitandrina ary niteny hoe : “Ry Amparibe Famonjena, mifalia amin’ny fanantenana”

FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSINGERIN’ANDRO NAHATERAHANY

Nasain’ny Mpitandrina nitsangana ireo teraka volana desambra.

Sady niarahaba no nirary soa sy mirahaba nahatratra ny taona.

Ny Salamo 21 : 3 no andinin-tSoratra Masina natolotra azy ireo Fa notsenainao fitahiana soa izy; teo an-dohany nasianao satro-boninahitra tena volamena.

Nitondra  am-bavaka azy ireo ny Fiangonana.

Ny hira HF 12  Feno toky no nohiraina mandritra ny nanaovan’izy ireo ny fanatitra teny amin’ny alitara.

23 ny isan’reo nanatrika ny fotoana tamin’ny 10 ora ary 36 tamin’ny 7 ora. Nitotaly 59 izany.

RAKITRA SY FANOMEZANA

RANAIVOSON Jacky, Mpitambolam-piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana. “Fa efa miseho ny fahasoavan’Andriamanitra, izay famonjena ny olona rehetraTitosy 2:11

Novakiany ireo Voka-dehibe voaray mialohan’ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora. Hatreto dia nahatratra 23 439 000 Ar no voaray, ary mbola mandray hatrany mandritra ity volana janoary manontolo ity. Ireo Voady sy Raki-pisaorana : Fisaorana noho ny taona lasa  ary fangatahana vavaka avy amin’ny Fiangonana ho salama sy noho ny asa very ; Fisaorana noho ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana ;

Fisaorana noho ny fahafahana nandalo teto an-tanindrazana  ary fangatahana vavaka mba ho tafody somantsara. Ireo hira nangatahana : FFPM 164:1 ary ny FFPM 107:1 sy A16 natao tamin’ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

Natao teo am-pitsanganana ny hira  FFPM 752:1 “O Ry Jesosy , ny anaranao” ho fanolorana ny rakitra, nofaranana tamin’ny Amena nohiraina.

ASA VAVOLOMBELONA

Roa ny Asa Vavolombelona notanterahana tamin’ity fotoana ity :

 • Fiarahabana ireo zokiolona 70 taona no mihoatra

Nangatahan’ny Mpitandrina  hitsangana ireo zokiolona.

95 taona ny zokiny indrindra

Ny Tenin’ny Soratra Masina nomena azy ireo : “Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho,Isa 46 : 4a

Rehefa vita ny fiarahabana azy ireo dia nanao ny hira FFPM 460 : 3 “Ny fitondrany soa”

 • Fiarahabana ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino

Niroso teny amin’ny alitara ny Mpitandrina mivady sy Ramatoa Ramino sy ny Birao-piangonana.

nanodidina ny alitara kosa ireo solo-tenan’ny Rafitra rehetra.

Razafimaharo Mamy no nitondra ny teny fiarahabana ary Rakotomanana Andry  no nitondra am-bavaka. Samy Biraom-piangonana mpitantsoratra izy ireo. Nitsangana ny Fiangonana nandritra ny vavaka. Avy eo dia nilahatra daholo naneho ny marika hita maso.

Nanao ny teny fisaorana sy fankasitrahana ho an’ny Rafitra sy ny Fiangonana ny Mpitandrina Raharijaona. Ary nanao hafatra sy fanentanana izy hoe faha roa amin’ny faran’ny amperin’asa izao ary koa ny faniriany dia ho tanteraka ny Vina sy ny Tondrozotra fa raha tomombana sy lavorary izany dia manana fiainana lavorary ho an’ny Tompo.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanohy ny fotoana tamin’ny vavaka fanfatahana.

Nidera an’Andriamanitra noho ny hafatra azo sy ny taona vaovao. Nivavaka ho an’ny Tomponandraikitra rehetra eo amin’ny sahan’ny FJKM, tsy adinoina Amparibe Famonjena. Nivavaka ho an’ny mpivavaka mifanatri-tava sy ny tsy mifanatri-rava, ny any Am-pielezana, ho an’ireo zokiolona izay harena sarobidy ho an’ny Fiangonana. Nitondra am-bavaka ny fiomanana sy fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana hatao eny Antsonjobe, ny tetikasan’ny Fiangonana, ho an’ireo izay hanao jobily sy fankalazana. Nametraka ny zavatra rehetra amin’ny Tompo fa fikasana ihany ny an’ny olombelona. Nivavaka ho an’ireo sahirana sy marary, ho an’ireo nanao rakipisaorana sy voady masina.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo niara-notononina izany.

Ary nisy feon-javamena fohy.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nitsangana ny Fiangonana nanao ny hira FFPM 747: 1,2,3  “Haleloia! Sambasamba! ary novakiana ny tondrozotra 2022.

“Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olomboafidin’Andriamanitra sady masina no malala” (Rom 12:10, Kol 3:12b) “Samia misikina fanetre-tena ka mifanompoa fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona fa manome fahasoavana ny manetry tena koa” 1 Pet 5:5b.

Natolotra ny Tsodrano

Natao ny hira “Mialoka Aminao” nofaranana tamin’ny Amena nohiraina ary nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina.

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”

Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Nitohy tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ny fotoana.

Nohiraina ny hira FF 53 : 1 Havaoziko ilay voady” teo am-piomanana. Novakina ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 “Masina, Masina”. Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 115 : 1, FFPM 90, FFPM 107.

Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanatazana ny Raki-pisaorana sy fanangonana ny kapoaka ny Antema 16.

Hafatra: “Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy. Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin’ny ranomasina aza ny tendrombohitra.” Salamo 46 : 1-2

Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano ary natao ny hira FFPM 338 “Arovy aho Tomponofaranana tamin’ny Amena nohiraina sy vavaka mangina.

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”

Amena.

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitendry orga : Rabiazamaholy Mahery (mpiofana ho mpitendry orga) sy ny SMZM
 • Nikirakira ny fafana : Rabako Tovo
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo : Andriamahefa Tina
 • Naka ny sary : Rakotondramboa Andry
 • Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

Alahady 26 Septambra 2021

ALAHADY FAHA 26 SEPTAMBRA 2021

« Miorena ao amin’ny Tompo amin’ny Batisa »

Alahady faha 16 manaraka ny Trinite. Alahady natokana itondrana am-bavaka ireo mpianatra katekomena Andiany Miray sy ny sampanasa Fikarohana sy Fandalinam-Pinoana SFP). Ny Litorjia tamin’ny endriny fahatelo no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana.
Ny diakona Rakotovololona Lova no nitarika ny fotoana.
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny Salamo 96 :1-10 no novakiana ho fiderana an’Andriamanitra
Taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 18 : « Ny feonay rehetra izao », and.1sy 2.

VAVAKA

Dera, laza ary voninahitra no natolotra ny Tompo ho setry ny fitiavany ka nahavory indray eto amin’ny tranon’Andriamanitra ny mpianakavin’ny finoana. Nisaorana ny Tompo noho ny fahafahana miombona vavaka amin’ny katekomena Andiany Miray.
Nangatahina ny fanatrehan’ny Fanahy Masina ny fotoana.

Fotoanan’ny ankizy sy ny tanora

Ny Matio 5 : 9 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny hafatra. « Sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak’Andriamanitra. ». Mpirahalahy mpiray tampo i Solofo sy Nary. Nisy fifanolanana teo amin’izy mirahalahy ka tsy nifampiteny intsony izy ireo. Nifindra monina tery ampitan’ny renirano mihitsy ny anankiray vokatr’izany. I Solofo kosa tsy te hahita ny rahalahiny etsy ampita intsony ka naka mpanao trano, mba hanamboatra tamboho avo dia avo hanakonana ilay tananan’i Nary. Tsy nety tamin’ilay mpanao trano izany fihetsik’izy mirahalahy ireto ka nampihavana azy ilay mpandrafitra.
Nihavana tokoa izy ireo ka nitondra hafaliana indray ho an’i Nary sy Solofo ny fampihavanana azy ireo. Tamin’ny alalan’ny Batisa no nampihavanana antsika tamin’Andriamanitra. Isika ihany koa dia tokony hahay hifankatia sy tia fihavanana ary mampihavana ny olona. Taorian’izay dia nohiraina ny FFPM 790:1 « Jesô ô, Sakaiza tsara ».

VAVAKA

Nisaorana ny Tompo noho ny fanadiovana nataony tamintsika tamin’ny alalan’ny Batisa. Nangatahina ny Tompo mba hampianatra antsika hahay mifankatia sy tia fihavanana ary hahay hampihavana ny mpifandrafy.

VAKITENY

Nohiraina ny tao amin’ny Fihirana Fanampiny 4: “Ry Fanahy ô”, and. 2-3
Vavaka mialoha ny vakiteny
Nisaorana ny Tompo noho ny fahafahana mandre ny sitrapony. Nangatahina ny Fanahy Masina mba hiasa mandritra ny fandraisana ny hafatry ny Tompo.
Perikopa: Nomery 31: 21-24; Lioka 12: 49-53: I Korintiana 10: 1-5.

TORITENY

Noho ny fangatahan’ny Vaomieran’ny Aim-panahy dia natao amin’ny endrika fampianarana ny toriteny anio.
Mifantoka amin’ny Batisa izany fampianarana izany.
Ny Batisa dia Sakramenta. Ny Sakramenta dia teny latina ilazana zavatra masina.
Teny na baiko avy amin’i Kristy izy io ary misy marika hita maso.
Raha ny Batisa manokana dia fanadiovana amin’ny alalan’ny rano no marika hita maso amin’izany Sakramenta izany.
Izy io dia misy tandindona ao ami’ny Testamenta Taloha. Ny safo-drano no fanehoana ny Batisa tamin’ny mpianakavin’i Noa.

Ny famorana kosa no tandindon’ny Batisa tamin’i Abrahama sy ny taranany. Teo amin’ny zanak’Israely kosa dia ny fiampitana ny ranomasina mena no tandindon’ny Batisa.

Ny Nomery 31: 21-24 dia mampiseho antsika fa mila voadio ny miaramila avy niantafika izay vao mahazo miditra ao an-toby. Ny fisasana rehetra tany amin’ny Testamenta Taloha dia tandindon’ny Batisa.
Ahazoana fitahiana ny Batisa. Anisan’izany ny famelan-keloka. Rehefa vita Batisa isika dia mitafy an’i Kristy. Amin’izay fotoana izay dia Kristy no hitan’Andriamanitra rehefa mijery antsika Izy. Mitondra Famonjena ho antsika ihany koa ny Batisa ary farany, rehefa vita Batisa isika dia mandray ny Fanahy Masina ho Tombonkase.
Ny Batisa dia atao isam-batan’olona fa tsy mahazo atao faobe.
Miteraka ady hevitra matetika ny hoe « Afaka atao Batisa ve ny zazakely? »
Tsy mifidy taona ny fanaovana Batisa ny olona. Ny famorana ny taranak’i Abrahama dia tandindon’ny Batisa ary raha vao feno valo andro ny zaza dia foramina. Rehefa nita ny ranomasina ny zanak’Israely dia niampita avokoa na zaza vao teraka na olon-dehibe. Araka izany dia natao ho an’ny olona rehetra ny famonjen’Andriamanitra ary tsy mifidy taona ary anisan’izany ny Batisa.
Ny zaza aza no tena mendrika ny handova ny lanitra. Ary ny zaza dia ampiasain’Andriamanitra araka ny Salamo 8: 2 manao hoe: “Avy amin’ny vavan’ny ankizy madinika sy minono no nanorenanao hery noho ny mpandrafy Anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay ta hamaly ratsy”.
Ny fahazazana dia niainan’i Jesoa. Ny Mpianatra dia nanilika ny zaza tsy hanatona ny Tompo ary dia tsy nankasitraka izany fihetsiky ny mpianatra izany Jesoa. Ny fiainam-piangonana dia miantomboka any amin’ny fiandohan’ny fiainan’ny olona iray.
Rehefa atao Batisa ny olon-dehibe dia mila mibebaka, ny zaza kosa dia tsy mila mandalo amin’izany fibebahana izany satria tsy mbola nanota. Na ny olon-dehibe aza dia mila miverina tahaka ny zaza mba hahazoany ny Fanjakan’Andriamanitra. Mitovy amin’ny zaza ny olona rehefa mibebaka.
Aretina apôkalyptika ny covid-19, tsy mifidy taona ny fahafatesana fa asiany avokoa na kely na lehibe.
Aza andrasana ho lehibe ny ankizy fa dia ny mbola kely ny zaza dia mila atao Batisa fa aza andrasana ho viravirain’i satana izy vao atao Batisa.
Baikon’ny Tompo ny fanaovana Batisa ny olona rehetra. Ny Batisa feno dia Batisa amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Tsy mandeha tsirairay ireo fa miaraka. Tsy azo atao in-droa ny Batisa, Kristy dia maty indray mandeha ary velona mandrakizay. Raha atao Batisa fanindroany, ny olona iray dia efa miala amin’ny sitrapon’Andriamanitra izy izay ka mihemotra. Tandremo sao dia ataon’ny olona batisa fanindroany ka ampidirany fanahy hafahafa. Tsy fanalana ny loton’ny nofo toy ny tsikoko ny Batisa ka hoe mila ranobe izay vao afaka ny loto. Tsy mila ady hevitra izany hoe ranobe sa ranokely no fanaovana azy.
Mila ampahafantarina ny olona vita Batisa ny fahavitan’izany Batisa izany ahafahany miaina ny fiainana Kristiana na aiza na aiza misy azy.
Tsy mety ny Batisa à distance, Mila mifanatri-tava ny atao Batisa sy ny Mpanao Batisa.

VAVAKA

Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarana azo. Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia nangatahina ny famelan-keloka.
Tahorian’ny vavaka fangatahana famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 571: 1.

Famelan-keloka

Mihainoa Ahy, ry taranak’i Jakoba sy izay sisa rehetra amin’ny taranak’Isiraely, izay nobabena hatrany an-kibo sy nentina hatrany am-bohoka: Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, Izaho no hitondra sy hanafaka.

Taorian’ny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 4: “ Mamy ny fitianao”, and.2
Ho fanehoana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana laharana fahatelo.

Vaovaom-piangonana

– Tatitry ny mpianatra Katekomena andiany Miray
Ny 13 desambra 2020 no nanomboka ny fianarana. Naseho tamin’ny Mpihevidraharaha sy ny Mpandray izy ireo ny 20 jona. Nandray anjara hatrany tamin’ny fiainan’ny Fiangonana sy ireo hetsika karakarainy ny Katekomena Miray. Ny Fisintonana sy ny fanadinana dia tontosa ny 25 septambra 2021.
– Raharaha avy any ivelany
Tontosaina ny 17 oktobra eny Antsonjombe ny fanompoam-pivavahana fametrahana ny Birao Foibe koa dia mila diakona hifandrimbona amin’ny fanantazana sy ny fanisan-drakitra.
– Raharaha anatiny

 • Alahady 7 novambra 2021: Fandraisana ny katekomena Andiany Miray ho Mpiray latabatra amin’ny Tompo.

 • Alahady 3 oktobra * Fotoam-pivavahana hitondrana am-bavaka ny Mpitandrina mianakavy.

* Fisokafan’ny taom-pianarana vaovao ho an’ny Sekoly Alahady

*2 ora sy sasany: fivoriam-be tsy ara-potoana ho an’ny SAMPATI

 • Sabotsy 9 oktobra, Fiofanan’ny Tomponandraikitra.

Famakiana ny toetry ny vola.

Fiantsoana fanambadiana

Notontosaina taorian’ny fanompoam-pivavahana anio ny fivorian’ny Mpandray sy ny fanomanam-panahy.

Novakina ny taratasy fisaorana avy amin’ ny Komity ny fankalazana ny faha 160 taonan’ny FJKM Amparibe Famonjena.

Hafatra avy amin’ny Mpitandrina
Nanentana ny fahavitrihan’ny tsirairay amin’ny fahalalana Soratra Masina ny Mpitandrina ary nanentana ihany koa ny hitondrana am-bavaka sy hanohanana ny Sampanasa Fikarohana sy Fandalinam-pinoana (FFP).

Natao ny hira: FFPM 107:3; FFPM 462:1 nandritra ny rakitra & fanomezana.

Fangataham-bavaka

Fisaorana noho ny fahazoana fahasoavana sy valim-bavaka
Fisaorana noho ny fahafahan’ny zanaka fanadinana ary mangataka fitondrana am-bavaka azy ireo.
Fanolorana ny rakitra: Nohiraina ny FFPM 445: 3

Asa Vavolombelona: Fahalalana Soratra Masina

« Ringana ny oloko noho ny tsy fisian’ny fahalalana » Hosea 4,6a
« Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalànao ; Eny, hitandrina azy amin’ny foko rehetra Aho »

Famaranana ny fotoana

Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarana mahakasika ny Batisa. Nentina am-bavaka ny fampiharana izany fampianarana.
Nisaorana ny Tompo ny fahavitan’ny fahalalana Soratra Masina.
Nentina am-bavaka ny :
– Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana ary ny Tomponandraikitra rehetra ;
– Toby masina fitaizana ;
– Mpianakavin’ny finoana eto Amparibe Famonjena sy ny zanaka am-pielezana ;
– Komity ny fankalazana an’ Andriamanitra noho ny faha160 taona ;
– Sampana manao fankalazana rehetra ;
– Fanorenana ny trano atsimo ;
– Mpiomana ho mpandray ny Fanasan’ny Tompo ;
– Sampanasa Fikarohana sy Fandalinam-pinoana (FFP) ;
– Fanompoam-pivavahana fametrahana ny Birao Foibe ;
– Malagasy tratran’ny Kere ;
– Sahirana, tsy salama,azom-pahoriana ;
– Manana hataka manokana ;
– Nanao voady sy raki-pisaorana .

Nentina am-bavaka ihany koa ny areti-mandringana covid-19 mba ho levona.

Ho famaranana ny Vavaka dia natao ny vavaka nampianarin’ny Tompo
Nohiraina ny FFPM 582:3

Niarahana nanonona ny « Tondrozotra 2021 »
Natolotra ny tsodrano.
Teo am-pamaranana dia nohiraina ny hira « Mialoka Aminao ».

Ireo tompon’anjara:

 • Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves
 • Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana
 • Nandray an-tsoratra: Zanaharitsimba Toky

Alahady 30 aogositra 2021

Alahady 29 aogositra 2021
Alahady fahadimy natokana ho an’ny Akany Fialofana eny Tangaina
« Miorena amin’ny asa tsara »
« Tiava ny fahavalonareo, manaova soa amin’ny mankahala anareo »

Ny fanompoam-pivavahana mivantana, notanterahina teto amin’ny Fitandremana F.J.K.M. Amparibe Famonjena tamin’ny 9 ora maraina, izay notarihan’ny diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy, no taterina amintsika mpianakavin’ny finoana. Rakotonirina Tsiry no nitarika. Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nitondra ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Lioka 6 : « 27- 36 » no andin-tSoratra Masina nangalana ny hafatry ny Tompo. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no narahina.

Nitondra am-bavaka ny teny hovakiana Ramahaleo Muriel, ary namaky ny Soratra Masina, Ramahaleo Zo.

Ranivoson Toky no nampianatra ny hira fanevan’ny faha 160 taonan’ny Fiangonana, mialoha ny  fanompoam-pivavahana. Nisy ny feon-javamaneno nandritra ny fidiran’ny mpitarika sy ny diakona.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Niarahana niredona ny hira fanevan’ny 160 taona, mialoha ny famakiana ny andin-tSoratra Masina tao amin’ny Salamo 26 :1-7  « Tsarao aho, Jehovah o, fa mandeha amin’ny fahamarinako aho. Ary Jehovah no itokiako, ka tsy miahanahana aho. Diniho aho, Jehovah o, ka fantaro. Izahao toetra ny voako sy ny foko. Fa ny famindramponao no eo anoloan’ny masoko. Ary mandeha amin’ny fahamarinanao aho. Tsy mba miara-mipetraka amin’ny olon-dratsy aho. Na manan-draharaha amin’ny olom-petsy. Halako ny fiangonan’ny mpanao ratsy. Ary tsy miara-mipetraka amin’ny ratsy fanahy aho. Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho. Ka te-hitoetra eo akaikin’ny alitaranao, Jehovah o, mba hanao feo fiderana ka hilaza ny asanao mahagaga rehetra ».

Nohiraina ny FFPM 14 :1, 2,3 « O ! Ry tany rehetra, avia izao ». Nisy ny vavaka fiderana sy feon-javamaneno fohy.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Zoky Rakotoarisoa Tanteraka, mpampianatra K1, no nitondra ny hafatra fohy ho an’ny fianakaviamben’ny sampana Sekoly alahady. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Kolosiana 4:5b « Hararaoty ny andro azo anaovantsoa »,no nandraisana izany hafatra izany.

Ohatra teo amin’ny fiainana andavanandro no narosony ho an’ny ankizy. Raha misy namana mpiara-mianatra dia afaka ampiana izy ireo. Ianareo no fitaovana entin’ny Tompo hanazava ny lesona. Raha misy akanjo, na boky na kilalao mbola tsara tsy ampiasaina na manana maromaro dia afaka zaraina amin’ny ankizy, na taomina ny ray aman-dreny hanome ny zaza kamboty ihany koa. Betsaka ny asa soa afaka atao. Raha izao mbola kely izao ny ankizy no manao izany,na lehibe aza dia afaka ataony foana izany.

Niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady niredona ny hira FF 16:2 « Ny mpianatry ny Tompo, asainy mifanompo ».

 

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny, Ramahaleo Muriel. Nanatanteraka ny vakiteny araka ny perikopa Ramahaleo Zo, izay hita ao amin’ny boky Fanekena Taloha II Samoela 9 :1-13 sy ny Filazantsara Lioka 6 :27-36 ary ny Epistily nosoratana ho an’ny Hebreo 10 :19-25. Noredonina ny hira FFPM 823 :1,2 « Hoderaina tokoa » taorian’izay.

TORITENY

Fampahatsiahivana ny asa tsara mifanaraka amin’ny lohahevitra fitaizam-panahy nobanjinina nandritra ny efatra alahady no nataon’ny Mpitandrina Ramilison Diamondra.

Ny finoana mihitsy no miteraka asa tsara izay mifanaraka amin’ny toetran’Andriamanitra. Misy ny toe-panahy sy toe-po entina manompo, eo ihany koa ny fahendrena, miala amin’ny lainga, manana fahatahorana an’Andriamanitra. Nitaona ho amin’ny fibebahana ny perikopa :

 • Manao ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny fo manontolo ;
 • Fitaizana ny Fiangonana ho amin’ny famoriam-bola ;
 • Fanaovana fanatitra manome ny rehetra fa tsy ny ampahany ihany.

Mamehy ireo voalaza ireo ny hafatra androany alahady. Didim-pitiavana vaovao izay mitondra antsika amin’ny asa tsara no hafatra ho antsika anio. Ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny  Lioka 6 : « 27- 36 » no nanompanana ny hafatra.

Manambara ny toriteny, nataon’i Jesoa tao an-tendrombohitra tany Galilia sy ny Fanjakan’Andriamanitra, iainan’ny mino ety an-tany sahady, ny ao anatin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo. Fampianarana ny mifono ao amin’ny zavatra niainan’i Kristy, araka ny vavaka nampianariny manao hoe : « Ny ety an-tany tahaka ny any an-danitra » no nokendren’i Lioka.

Zavatra telo no kendrena amin’ity hafatra ity :

 • Jesoa Kristy no sady Andriamanitra no olona (afaka miaina ety an-tany no any an-danitra) nefa koa Mpamonjy izy. Ampifandraisin’i Lioka ny Filazantsaran’ny asa marina sy ny asa soa. Matetika dia mirona amin’ny fifehezan-tena sy filana maro i Lioka raha manoratra.
 • Jesoa raha nampianatra dia misintona ny saintsika mpianany, isika kristiana (And 27).

Fiainana manokana mihitsy, misaraka amin’ny fanao samihafa efa misy eto amin’izao tontolo izao, no iarahana amin’i Jesoa Kristy. Fihainoana miaraka amin’ny fankatoavana izany no ilaina. Misy didim-pitiavana izay andidian’i Jesoa antsika anio.

Baiko tokana (And 27 -35) « Tiava ny fahavalonareo » : izany dia mifanaraka amin’ny toe-tsaina misy fahafoizan-tena tahaka ny manao sorona ny tena :

 • Manao soa amin’izay mankahala ny tena (Lev. 19 :17) : mamerina amintsika fa tsy tokony hankahala ny rahalahintsika isika fa mananatra kosa no setriny. Ahazoana heloka ny fankahalana. Mitafy henatra ny mankahala olona, Ny fankalahala dia tsy fiainana.
 • Fisaorana ho an’izay manenjika antsika kristiana : voarainao ny Fanjakan’Andriamanitra, ary iaino. (Matio 5 :17). Enjehina isika dia fahasambarana izany.
 • Mila mivavaka ho an’izay manisy ratsy : raha isika kristiana no mamaly faty dia very ny fifaliana mitoetra ao anatintsika sy azontsika. Izy Andriamanitra no manala ny fahoriana ataon’ny hafa amintsika. Tsy misy ny maso solon’ny maso, ary nify solon’ny nify fa dia mivavaka ho azy ireo kosa isika.
 • Ny teny « Raha » eto dia manambara fa mampiasa fepetra Jesoa : mampifanohitra ny fitiavantsika eo amin’izao tontolo izao.
 • Ny teny « lamba » sy « akanjonao » : misy heviny lehibe teo amin’ny Jiosy. Ny lamba aminy dia mifono ny vatana na toy ny « sac de couchage », milaza sy manamarika ny maha izy ilay olona.
 • Ny fomba anehoana fitiavana fahavalo : miresaka fanomezana (and.30) : na izay olona mangalatra ny an’ny tena aza, dia tsy arahina.

Ahoana ary anefa ireto mpangataka eran’ny lalana ?

Baiko eto no arahina. Araka ny fahafahana faratampony no tian’ny Tompo ho tanterahintsika.

 • Ny and.31dia milaza ny antony anaovana io sy ny tsy ahazoanao ny vokany. Raha mbola mitory ny Filazantsara ny Fiangonana, ary raha mijanona ho kristiana isika, Jesoa nampianatra ny mpianatra amin’izany fombam-piainana izany. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe : Ahoana no ahavitana izany marina ? Izaho tsy Jesoa ka manana fahamasinana faratampony, tsy mpitondra fivavahana, ahoana ny fihetsika asehontsika ? Moa handà avy hatrany sa hanaiky amin’ny zato isanjato ?

Raha jerena amin’ny lafiny maha olona irery ihany dia tsy vita izany. Kanefa vita izany raha miaina amin’ny lafiny fahasoavana, amin’ny fitiavana « agape ». Mahafehy ny lalana rehetra ny fitiavan’Andriamanitra, fitiavana manome zato isanjato, hatramin’ny farany, tsy fihetsehampo fa fitiavana manome mandrakariva.

Hafatra ho antsika Fiangonana, mahakasika ny fitiavana ny fahavalo :

 • Katsaho ny valim-pitia lehibe ho anao (And. 35) :
  • Tsy izay tiana ihany hotiavina fa izay tsy mendrika hotiavina. Ny mino dia manaraka ny Ray mandrakariva. Ireo ratsy fitondra ny mino no asain’ny Tompo tiaviana.
  • Tsy izay manao soa ihany no asiana soa. Tsy misy ny fanavakavahana. Asaina manao soa amin’ny olona rehetra, na izay tsy tokony hanaovana soa ihany koa (Mat.5 ; 47)

Alahady natokana ho an’ny Akany Fialofana eny Tangaina, akany mpitaiza zaza kamboty sy maditra. Raha manao soa eny isika dia izy ireo no tsy afaka hamaly soa amintsika. Mampahatsiahy ny soa nataon’i Davida tamin’i Mesoboseta. Nitady ny taranak’i Saoly i Davida, nomeny ny fananany, niray latabatra taminy ihany koa Davida ; namela heloka, santatra nomen’i Jesoa Kristy izany. « Katsaho aloha ny Fanjakan’Andriamanitra dia hanampy anao ny zavatra rehetra », fa katsaho ilay soa, dieny ety an-tany isika dia misitraka izay. Manaova soa mba ho valim-pitia lehibe. Manaova soa tsy misy fepetra.

 • Katsaho ny maha zanak’Andriamanitra anao : Zanaky ny Avo indrindra isika, kristiana manana finoana isika, zanaka dia manaraka ny Ray. Mpamindra fo ny Ray, dia aoka ho mpamindra fo koa isika. Zanak’Andriamanitra isika. Mila maneho fitiavana amin’ny alalan’ny asa tsara. Ilay fitiavana dia aseho amin’ny asa tsara. Zanak’Andriamanitra isika satria namboarin’Andriamanitra, tsy maintsy miasa tsara. Hijoroantsika vavolombelona, ohatra, ny fitiavana ny namantsika, ny fanatanterahantsika Fiangonana ny Tafika masina, mitaona antsika ho amin’izany ny Tompo.

Fehiny, tsy misy fahavalo hotiavina any an-danitra. Hiaino ary  ny Fanjakan’Andriamanitra.

Taorian’ny feon-javamaneno fohy, nanatontosa  ny vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika. Ary nohiraina ny hira FFPM 444 :1,3 : « Ry raiko feno antra ». Norenesina teo am-pitsanganana ny Teny famelan-keloka.

Niarahana noredonina ny hira FFPM 317 :1,3 : « O ry Rain’ny fahazavana tsy milentika ». Natao ny Fanekempinoana laharana voalohany. Niroso tamin’ny filazana ny raharahan’ny Fiangonana taorian’ny feon-javamaneno fohy.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Ny Mpitantsoratra, Razafimaharo Mamy, no nanao ny tatitra. Ny andinin-tSoratra Masina IKor 3 :17b « Fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany » no nanombohany izany.  Toy izao izany :

Raharaha ivelany :

 • Alahady natokana hitondrana am-bavaka ny Akany Fialofana eny Tangaina , ny Synodam-paritany
 • 04 septambra : fanokanana trano fiangonana nitarina eny amin’ny FJKM Itaosy
 • 03 septambra : fankalazana ny faha 145 taona FJKM Antsapanimahazo.

Raharaha anatiny :

 • Fisaorana noho ny nahavitan’ny Tafika masina Bevoay sy Ambohipiara,
 • Fisaorana avy amin’ny K160 noho ny fahatontosan’ny « Randonnée » (190 ny mpandray anjara)
 • 04 septambra : lalao ara-panatanjahan-tena manomboka amin’ny 09 maraina
 • Fanolorana ny zaza Rakotobe Andrianiaiko Heaven
 • Fivoriana ankatoky ny Fandraisana
 • Mianatra ny katekomena
 • Fivoriamben’ ny mpandray Fanasan’ny Tompo amin’ny alahady herin’ny anio.

Nohiraina ny FFPM 3 :3 « Isaorana anie » ary natao ny fanoloran-jaza. Natao ny hira FFPM 788 :1 « Fahiny ianao tonga teto » ary niroso tamin’ny fanatitra.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 100 : 4,5 « Midira eo amin’ny vavahadiny amin’ny fisaorana. Ary eo ankianjany amin’ny fiderana. Misaora Azy, mankalaza ny anarany ». Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana.

Hira FFPM 107 :1 « Maniry mafy aho »

Hira FFPM 539 : 1 « Faly dia faly »

Taorian’izay, niarahan’ny Fiangonana noredonina ny hira vavaka fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena FFPM 441 :1,3 « Raiso aho Tompo o ! ». Nanao ny anjara hira ny Rantsana Fanantenana sy Fialamboly.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nanatontosa ny vavaka fangataham-pitahiana ho an’ny : Fiangonana, vondrom-bavaka, Akany Fialofana eny Tangaina, tobimpifohazana, Synodam-paritany fahafolo, Fiangonana rehetra ao amin’ny synodam-paritany, tomponandraikitra, Fitandremana Amparibe, sampana sy sampan’asa ary asa, komity velona rehetra, mpianakavin’ny finoana, ; nanana vavaka hataka, fanomanana ny fidiran’ny mpianatra, andraikitra fitaizana ny taranaka, havana namonjy ny fialantsasatra, fitsaboana ireo tsy salama, miatrika ady, kamboty, ary ireo manana vavaka maro samihafa. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo : « Rainay izay any an-danitra » izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 627:1,2 « Vimbino tsara izahay ». Noredonina miaraka ny tondrozotra 2021 narahin’ny tsodrano. Notohizana tamin’ny hira FFPM 351 :1,3 « Tsy hangina re ny hoby noho ianao ry Ziona » ary nofaranana tamin’ny vavaka mangina sy ny Trinité Masina.

 

IREO TOMPON’ANJARA

Fafana : Rajaofetra Arielle

Mpitendry orga: Rajaofetra Philippe

Fanamafisam-peo : Rabemananoro Jonathan

Naka sary : Andriamampianina Faneva

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly

 

Alahady 22 Aogositra 2021

Alahady 22 aogositra 2021
Alahady fahefatra, alahady faha XII manaraka ny Trinite
« MIORENA AMIN’NY ASA TSARA »

« Ny fivavahana marina dia mifamatotra amin’ny fiainana feno fahamasinana »

Ny fotoam-bavaka natrehin’ny Fiangonana mivantana tao an-tranon’Andriamanitra tamin’ny 9 ora maraina izao taterina eto izao, izay notarihin’ny diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy, Ramahery Yves. Razanamparany Clément, loholona, no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia endriny fahatelo no narahina.

Ny mpitarika ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena Andrianina Ony Miora no nampianatra ny hira fanevan’ny faha-160 taonan’ny Fiangonana « FA MASINA NY TEMPOLIN’ANDRIAMANITRA DIA IANAREO IZANY ». Nisy feon-javamaneno nandritra ny fidiran’ny mpitarika sy ny diakona. Nohirain’ny Fiangonana ny hira faneva.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Ho fiderana an’Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra Azy dia niarahana namaky teo am-pitsanganana ny SAL. 97 : 10-12 hoe : « Ianareo izay tia an’i Jehovah, mankahalà ny ratsy ; miaro ny fanahin’ny olony masina Izy ary mamonjy azy amin’ny tanan’ny ratsy fanahy. Ny fahazavana no voafafy ho an’ny marina, ary ny fifaliana ho an’ny mahitsy fo. Mifalia amin’i Jehovah, ry olo-marina, ary miderà ny anarany masina. » Nohiraina ny FFPM 36 « Moa ho haiko tantaraina? » Nisy vavaka fiderana sy feon-javamaneno fohy.

FOTOANAN’NY ANKIZY

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K7 Randrianarisoa Ravelonandrianina no nitarika izany.

Ny tantara fohy dia miresaka momba ny raiamandreny iray, tany ambanivohitra izay nanana fahitana. Voalaza fa ho avy Jesoa ka niangona daholo ny iray tanàna, nasiana toerana voatokana ho an’i Jesoa mihitsy tao am-piangonana. Nisy saika nipetraka tao amin’ilay toerana fa voasakana. Nifarana ihany ny fotoana fa tsy tonga i Jesoa dia nanontany an’i Jesoa ilay raiamandreny hoe : « Nahoana Ianao no tsy tonga ? » Namaly azy Izy hoe «  Efa tonga teo Aho fa nosakananareo, noroahirareo mihitsy aza. Ilay lahiantitra, ilay vaviantitra, ilay zazalahy kely saika nipetraka teo amin’ilay toerana voatokana anefa no nolazainy tamin’izany.

Sanganehana sy diso fanantenana ilay raiamandreny satria tsy nampoizina ilay izy. Ny andinin-tSoratra Masina nindramina nampifandraisina amin’ny hafatra dia :  » Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay efa nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko  » MAT. 25 : 40. Nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady nanao ny FFPM 761 : 2 « Ry Jesoa Zoky be fitia ». Nisy vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Noredonina avy hatrany ny hira FFPM 482 : 4 « Jehovah ô! Ianao nandinika ahy ». Nivavaka nangataka ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny diakona Randriamasimanana Hanta, avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy sy namaky ny Testamenta Taloha, raha Rasolonjanahary Fidy no namaky ny Testamenta Vaovao, araka ny perikopa voalahatra ao amin’ny MIK. 6 : 6-8 ; MAR. 12 : 41-44 ; FIL. 1 : 1-11. Nohirain’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny FFPM 470 : 1; 3 « Ny foko, Ry Mpamonjy». Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny MIK. 6 : 6-8 no andinin-tSoratra Masina nanompanana ny hafatra.

Ny fijerin’Andriamanitra dia hafa mihitsy : ny tanjony dia ny hanafaka ny olona fa misy dingana tsy maintsy tanterahina amin’izany. Asa tsara no nandrasan’Andriamanitra tamin’ny zanak’Israely nefa tsy hita taratra izany ka nolavina izy ireo. Andriamanitra dia manome torolalana mandrakariva mba hananan’ny Fiangonana fieritreretana madio, hankahalana ny fahotana, hibebahana, hitoerana amin’ny fahalalana marina.

Nomena lohateny ny toriteny hoe : « NY FIVAVAHANA MARINA DIA MIFAMATOTRA AMIN’NY FIAINANA FENO FAHAMASINANA ». Mizara telo ny fampianarana.

 • Ny fanekena an’Andriamanitra sy ny fahamasinany

Ny eo amin’ny and.6 dia milaza ny hetahetan’ny vahoaka te hanatona an’Andriamanitra, izay manenina noho ny tsi-fahamendrehany manoloana ny fahamasinan’Andriamanitra. Ny fiantraikan’ny fandikana ny didin’Andriamanitra eo amin’ny fiainantsika dia fanerena ankolaka hanapa-kevitra. Inona no entintsika hanehoana fankasitrahana an’Andriamanitra ? Matetika isika no tsy mety manaiky ny fahadisoantsika fa manamarin-tena. Ny fanekena an’Andriamanitra dia fifantohana tanteraka amin’ny vavaka atao.

Eo amin’ny and.7 no ahitana fa efa fomba fanao teo amin’ny zanak’Israely ny fanatitra dorana noho ny fahatsapany ny heloka nampisaraka azy tamin’Andriamanitra. Niteny ny Tompo hoe : « Na dia manao vavaka be aza ianareo dia tsy hihaino Aho » (ISA. ; EKS. ; HEB.). Tsy nisy nahafapo Azy ny fanatitra. Maimaimpoana sy tsy misy takalony ny fisoloan’i Jesoa ny helotsika. Maro amintsika no manao raki-pisaorana sy mangata-bavaka fa mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra ve ireny ? Izany no tokony hitandremana, na eo aza ny fahafoizana, sao mihevitra hoe ny asa atao dia tontosaina mba tsy hahatezitra an’Andriamanitra. Fifidianana ny andraiki-panompoana raisintsika. Ny fiombonana eo am-panatanterahana ny asa tandrify no ezaka ilaina. Tokony hitandrina isika mba tsy ho tafiditra anatin’ny Fiangonana ny fomban’izao tontolo izao. Ny fisehoana ivelany dia fantatr’Andriamanitra, tsy misy miafina Aminy : tiany ho Azy isika sy hahafoy tena, saina, vatana, fanahy. Ny ezaka ho amin’ny fahamasinana dia fibabohana amin’ny tsi-fahamendrehana eo amin’ny lafim-piainana rehetra.

 • Ny fivavahana marina dia miala amin’ny fitiavan-tena

Ny fiainana tonga lafatra dia tsy izay mahafinaritra ny tena no atao fa manaraka an’Andriamanitra, mahatoky. Mitaky ny finoana marina izany satria tsy natao hitoetra eto amin’izao tontolo izao ny kristiana. Mila mandini-tena isika, manaiky fa mpanota, miala amin’ny fiheveran-diso, mibebaka hahatongavana amin’ny fahamasinana.

 • Ny fivavahana marina dia manosika ny mpino hahatanteraka ny asa tsara rehetra

Mametraka mazava ny fitsipi-pitondrantena mendrika i Mika eo amin’ny and.8 : manao izay marina sy mahitsy ; tia famindrampo ; mifampitsimbina ; mahafoy ho an’ny mpiara-belona, manao asa soa ho an’ny malahelo sy tsy miandry valiny ; manetry tena ; manaja ny sitrapon’Andriamanitra ; tsy mieboebo, tsy mihevitra ny tena ho zavatra, tsy miavona. Raha miaina marina izany isika dia handray ny vokatra.

Ampianarina isika haneho firaisan-tsaina, fiombonam-piainana, hihevitra ny asan’i Jesoa teo amin’ny mahantra sy ny very zo, izay tsy ho tanteraka raha tsy amin’ny finoana irery ihany. Ny fampiorenana ny olona amin’ny asa tsara dia amin’ny famantarana ny fadiovampo, mba ho feno ny vokatry ny fahamarinana.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

Nisy ny vavaka fifonana notonina sy ny fotoana fohy natokana nivavahan’ny tsirairay mangina. Nohiraina FFPM 415 : 1; 3 « Mifona Aminao izahay ». Natolotry ny mpitarika ny Teny famelan-keloka hoe : «  Aza matahotra ianao, fa efa nanavotra anao Aho ; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy ianao… Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho… Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be… Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony » (ISA. 43 : 1b ; ISA. 44 : 22 ; JAO. 10 : 10b ; FIL. 2 : 13). Nohiraina ny FFPM 543 : 1 ; 3 « Mihoby ny fanahiko ». Notononin’ny Fiangonana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Lah.4). Nisy feon-javamaneno.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Razafimaharo Maminirina, Biraom-piangonana, no namaky izany raharaha izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny I KOR. 3: 17b. Toy izao ny asa nisongadina tsara fantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka:

Raharaha ivelany

 • Nambara fa tontosa ny Synoda Lehibe nanavaozana ny Biraon’ny Mpiandraikitra Foibe FJKM hiasa mandritra ny 4 taona ;

 • Ny mpianakavin’ny finoana manana zanaka mianatra sy mikasa hividy fitaovam-pianarana ao amin’ny Librairie Antso dia afaka maka tapakila ao amin’ny Biraom-piagnonana mba hisitrahana fihenambidy.

Raharaha anatiny

Anio no farany fisoratana anarana eo amin’ny tomponandrakitra ao amin’ny komitin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taonan’ny Fiangonana, eo an-tokotany, amin’ny hetsika « randonnée » karakarain’izy ireo : Ar 2 000 isan’olona no fandraisana anjara amin’izany. Momba ny « tournoi » eny Andohalo kosa dia Ar 1 000 no vola haloa.

Rabenandrasana Andrianina dia mbola nanentana nanamafy ny fampahafantarana voalazan’ny mpilaza vaovao.

Ny sabotsy 28 aogositra 2021, “randonnée” any Alasora Ambohijanaka: hisy lalaom-pifaliana sy sakafo hamidy, samy mitondra ny fitaovam-pihinanany kosa.

Ny sabotsy 4 septambra 2021 dia “tournoi” eo amin’ny kianjan’Andohalo manomboka amin’ny 9 ora maraina. Ireto avy no lalao hatao: foot à 7, basket à 3, pétanque.

Nambarany fa mila mifanotrona sy mifanohana ny Fiangonana, na tsy hilalao aza.

RAKITRA SY FANATITRA

Ranaivoson Jacky, Biraom-piangonana, no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny SAL. 96: 7-8 izy. Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana dia fisaorana an’Andriamanitra fa nahazo valim-bavaka sady nangata-bavaka ho famelan-keloka sy hananana fiadanampo ary hitahiana ny ankohonany. Ny hira nangatahiny dia “IANAO NO HERIKO”, an’ny RFF.

Ny hira vavaka fanolorana ny rakitra FFPM 432: 2 « Mandra-piavin’Ny Tompo, mivavaha » no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.

Nihira ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly : « VELOMY NY HOBY », izay nitohy tamin’ny vavaka fangataham-pitahiana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Ramilison Diamondra no nitarika izany. Ny nangatahina dia ny fiainana ny hafatra avy amin’ny toriteny ka ho mpankato ny Teny ny Fiangonana sy ny fanavaozana ny fanolorantena hanaovana asa tsara. Notononina ireo mpiandraikitra foibe voafidy, indrindra ny Filoha, mba hahomby ; ny Fitandremana sy ny synodamparitany rehetra ; ny toby fifohazana ; ny sekoly FJKM mba hiorina tsara sy tsy hiova amin’ny finoana ; ireo mangata-bavaka ; ny Fiangonan’Amparibe ; ny tompondraikitra sy asa ; ny fanomanana ny hetsika « randonnée » ; ny asa fanamboarana ny trano atsimo ; ny sampana hamonjy fihaonambe na lasy ; ny manao Tafika masina hahavita ny iraka sy ho voaaro sy ho tafody soa aman-tsara. Tsy diso anjara tamin’ny tonombavaka ny marary sy ireo mpitsabo azy ; ny tra-pahoriana hionona ; ny sahirana sy very hevitra ; ny kamboty sy mpitondra tena ho voatahy ; ny isan-tokantrano hanana fiadanana sy fanambinana ; ireo namonjy fialan-tsasatra, ny fiomanana amin’ny fidiran’ny mpianatra ; ny any am-pielezana hitombo fahasoavana ; ny firenena sy ny vahoaka malagasy hiala ny toetsaina miankindoha amin’ny hafa sy hifanampy, ho afaka ny aretina sy fahantrana. Nofaranana tamin’ny « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 753 : 1;2 « Tiako ny miaraka Aminao, Jesoa». Notononina ny tondrozotra 2021. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Ny andininy fahatelo amin’io hira io ihany no natao. Nipetraka ny Fiangonana, notononina ny Trinite. Nifarana tamin’ ny 10 ora sy 32 minitra ny fotoam-bavaka tao anaty feon-javamaneno.

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitendry: Rajaofetra Philippe & Anthonio, Rabiazamaholy Mahery, Raharinoa Fenitra Andriamamdimbiharisoa ;

 • Fafana: Razafimaharo Kanto

 • Fanamafisam-peo: Randriamahefa Tianarivony

 • Naka sary: Rakotondramboa AndryNandray an-tsoratra: Ralaiarimanana Narindra