Alahady 18 Septambra 2022

ALAHADY 18 SEPTAMBRA 2022
“MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”

Alahady fahatelo – Alahady faha XIV manaraka ny Trinite

Alahady ankalazana an’Andriamanitra noho ny tsingerinandro niorenan’ny Fiangonana

« Andeha, fa efa voavoatra izao ny fanasana » Lioka 14:17b 

Misaotra ny Tompo isika fa afaka niombom-bavaka teto amin’ny tempoliny masina androany alahady faha 18 septambra 2022. Ity no alahady  faha 14 manaraka ny Trinite ary mbola  hibanjinantsika ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : “MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA” ary alahady ankalazantsika an’Andriamanitra noho ny tsingerinandro niorenan’ny Fiangonana teto Amparibe.

Ny fanatanterahana ny fanompoam-pivavahana androany dia nosahanin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy. Ny Diakona Rakotovololona Malalatiana  no nitarika ny fanompoam-pivavahana ary ny litorjia fahatelo no nanatanterahina izany.

Nandray ny Evanjelistra Joelison Rolland avy ao amin’ny FJKM FIADANANA isika, amin’ny synodamparitany Mananjara Pangalana – SP23, faritr’i Nosy Varika no misy azy.

Izy rahateo no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra.

FISAORANA SY FIDERANA

Ny Apokalypsy 7: 10-12  no nentin’ny mpianakavin’ny finoana nisaotra sy nidera ny Tompo Andriamanitsika : “ dia niantso tamin’ny feo mahery izy nanao hoe: Ny famonjena anie ho an’Andriamanitsika, Izay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana, sy ho an’ny Zanak’ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mbamin’ny loholona sy ny zava-manan’aina efatra, dia niankohoka teo anoloan’ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin’Andriamanitra nanao hoe: Amena! Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana anie Ho an’Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay. Amen.”

Natao ny hira HF 14  ”Haleloia”  ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

“Ry Andriamanitra Rainay tsara indrindra ô! Rainay Izay any an-danitra, Rainay tokana Ianao nefa telo Izay Iray: Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay. Notaominao izahay ka tafavory eto amin’ity tranonao ity indray, noho ny fitiavanao sy ny fitarihanao hiombom-po amam-panahy, hidera sy hisaotra ary hanome Voninahitra Anao, fa Ianao Andriamanitra dia tsy maintsy mitombo , ary izahay kosa dia tsy maintsy mihena. Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay Ianao. Misaotra Anao izahay noho ny fitahianao sy ny fanampianao, na dia mifamaofao amin’ny toe-javatra samihafa aza ny fiainanay, na amin’ny mora na amin’ny sarotra. Ry Tompo Andriamanitray ô! Misaotra Anao eram-po, eran-tsaina izahay noho ny nitehirizanao ny Fiangonana nandritra izay 161 taona izay. Tsy tambo isaina ny fahasoavana  nomenao anay tsirairay avy, tao anatin’izany. Teo koa anefa ny zava-tsarotra nolalovan’ny Fiangonana. Soa fa teo Ianao Jesoa Tompo ô! Afaka mamindra aina aminay, amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, Izay  miasa manankery, ka mahatonga ny Fiangonana mijoro mandraka ankehitriny, amin’ny adidy masina,  dia ny fikelezan’aina amin’ny fanohizana ny asam-pamonjena notanterahinao dia ny fitoriana ny vaovao mahafaly amin’ny olombelona rehetra. Misaotra Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina ô!. Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Ilay Lohan’ny Fiangonana  no anaovanay izany vavaka izany. Amen”

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ravaoaritompo Norolalao,  mpampianatra ao amin’ny K7, no nitondra ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.

Ny Teny araka  ny 1 Timoty 4: 12   »  Aoka tsy hisy olona hanao tsinontsinona anao noho ny hatanoranao; fa aoka ho tonga fianarana ho an’ny mino ianao amin’ny fiteny, amin’ny fitondran-tena, amin’ny fitiavana, amin’ny finoana, amin’ny fahadiovana » no nitondrana ny fampianarana.

Ity Teny ity dia miantefa indrindra amin’ny ankizy sy ny tanora satria voalaza fa isika Fiangonana manontolo no tokony hitory ny Filazantsara. Ao anatin’izany anefa, moa mahavita sy azo hitokisana  tokoa ve ny ankizy sy ny tanora amin’ny asa fitoriana?

Mazava ny fepetra apetrak’i Paoly eto, ho an’ny tanora, raha te ho tonga fianarana ho an’ny mino izy :

 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FITENY
 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FITONDRAN-TENA
 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FITIAVANA
 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FINOANA
 • Fianarana ho an’ny mino amin’ny FAHADIOVANA

Natao ny hira FFPM 772 : 2 “Manatòna, manatòna”. Narahina vavaka nisaorana an’Andriamanitra izany ary nitondrana tamim-bavaka ny tanora mba ho vonona, vanona ary vahatra eo anivon’ny Fiangonana sy ny fiarahamonina.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana noredonina ny hira HF 13 : 1  “Fitiavana kanto”.

Nitari-bavaka Randrianjafitrimo Christian, Diakona. Randrianjafitrimo Elia, Diakona, no namaky misesy ireo perikopa voalahatra hovakiana androany dia ny  Testamenta Taloha , araka izay hita ao amin’ny   Salamo 71: 14-24,  ny Testamenta Vaovao sy ny Epistily araka ny  Lioka 14:15-24  sy ny  2 Timoty 4 : 1-8.

Teo am-pitsanganana no niarahan’ny Fiangonana nohiraina ny hira FF 10: 2 “ Mivavaka aho satria” ary rehefa izany dia niroso tamin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra ny Mpitandrina.

TORITENY

Teo am-panombohana dia nivavaka ny Evanjelistra nangataka ny Fanahy Masina, hitari-dalana. Rehefa avy niarahaba ny Fiangonana tamin’ny fiarahabana apostolika  izy dia  niroso tamin’ny  fanambarana ny hafatra izay nalaina tao amin’ny Lioka 14:15-24.

Mbola ao anatin’ny fibanjinana ny lohahevitra hoe : “ MIKELEZA  AINA AMIN’NY ASA  FITORIANA” isika ankehitriny.

Jesoa Kristy miresaka momba ny Fanasana  no hita amin’izao perikopa izao.

Hevitra roa no azo havoitra amin’izao fanoharana nataon’ny Tompo izao.

 

I-Manasa olona ho amin’ny fanasana ny Tompo ka izay nasainy, tsy tonga namaly ny antso. (and. 15-20)

Ao anatin’izao fanoharana izao ny Tompo no mampiseho ny fisiana fanasana  sy fiarahana misakafo. Endrika iray anehoan’ny Tompo ny fanjakan’Andriamanitra ny fiarahana misakafo, hisiana korana sy fifaliana ary hiram-piderana.

Mandefa fanasana ny tompon’ny fanasana ary manantena mba ho tonga amin’ny fanasana ireo olona izay nantsoina sy niantefan’ny fanasana. Tsy fanasana an-tsoratra no nalefa fa ny mpanompon’ny tompom-panasana mihitsy no nalefa  niantso ireo nasaina.

Mampieritreritra anefa ny zava-mitranga  fa  nilaza ho tsy afaka sy niala tsiny avokoa ireo izay nasaina. Tsy nataon’izy ireo ho laharam-pahamehana ny fanasana fa ny azy aloha no notanterahiny. Tsy tao an-tsain’ny nasaina mihitsy ny fisahiranan’ny tompom-panasana sy ny fikarakarana izao fanasana izao.

Ry Havana, zava-dehibe amin’Andriamanitra tokoa ny fanasany antsika ho amin’ny  Fanasana. Ny olona nasaina dia efa navahan’ny Tompo mihitsy.

Diso fanantenana anefa Izy manoloana ny fialan-tsiny nataon’ireo olona izay nomena fanasana, koa nahoana moa izy no tsy ho tezitra manoloana izany?

Hampahafantarina eto ry Havana fa ratsy ny manao izay mahatezitra ny tompon’ny fanasana dia Andriamanitra izany. Manao tsinontsinona sy ambanin-javatra ny fanasana ataon’ny Tompontsika.

II Manasa olona ho amin’ny Fanasana ny Tompo ka izay tsy nasainy no tonga (and. 21-22)

Eto dia ny olona izay tsy nihevitra akory ny hahazo fanasana no indro voantso.

Tsy misy fizahan-tavan’olona ny fanjakan’Andriamanitra.Manana anjara ao ny olona voahiliky ny fiarahamonina sy natao an-jorom-bala.

Hita eto ihany koa ny endriky ny fiala-nenina ataon’ny Tompo.

Rehefa nantsoina mantsy ny olona teny an-dalambe dia mbola tsy feno ihany ny trano. Ireto olona ireto dia tsy mba nisalasala; tsy niady hevitra fa rehefa tonga ny mpanasa dia namaly ny antso izy ireo.

Tsy maintsy hilofosantsika amin’ny fitoriana ny Filazantsara dia satria tena mbola miala nenina ny Tompo, fa hoy Jesoa: “Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry” Jaona 10:16.

Ny fitoriana amin’ny olona rehetra sy amin’ny olona manontolo no adidintsika. Asain’ny Tompo isika ary tandindon’ny fanjakan’Andriamanitra ny Fanasan’ny Tompo izay hanasany antsika mba hiray latabatra Aminy.

Tao anatin’izao toriteny izao dia naka fotoana ny Evanjelistra mba hitantarany ny zava-misy sy ny fiainan’ny Fiangonana amin’ny Fitandremana izay naha-voatendry azy hiasany. Toerana tena lavitra, mandeha lakana miainga amin’ny 6 ora sy sasany eo Mananjary ary tonga amin’ny 7 ora alina; avy eo mandeha an-tongotra mandritra ny adiny telo vao tonga any Fiadanana. Orana mandava-taona ny any. 20 no isan’ny Fiangonana teny am-boalohany fa ny 4 lasa any Mahanoro, izay akaiky azy kokoa.

Raha fintinina dia tsy mora ny asa , betsaka ny asa mila tontosaina hitaizana ny olona; na ireo efa nandray ny Tompo, na ireo izay mbola ho taomina handray ny Filazantsara. Mbola tena lalim-paka ny fanarahana ny fomban-drazana sy ny fomban-tany. Ny Tangalamena no to teny, ka izay lazainy rehetra no tsy maintsy arahana. Ny nanatona ny Tangalamena no nataon’ny Evanjelistra voalohany. Nilaza ny Tangalamena fa tsy misy mahazo milevina ao amin’ny fasan-drazana, izay rehetra tsy manaraka ny fomban-drazana. Nisy trangan-javatra toy izao : handalo fitsarana ny FJKM. Maty ny zanaky ny Tangalamena. Nampanantsoina i Pasitera ka natahotra, nivavaka mafy. Kanjo nangataka ilay Tangalamena hanaovana “litorjia”, fa tsy araka ny fomban-drazana. Niteraka tsy fifanarahana sy fisarahana teo amin’ny fiarahamonina indray izany… Mahatezitra azy ireo ny fifaneraserany amin’ny Tangalamena. Tena mbola maro ny zava-tsarotra atrehina any, na ny mikasika ny fanambadiana, na ny fomba fiainana andavanandro, na ny fampiasana fanafody… Ahoana ary ny fomba hanalana izany rehetra izany ?

Koa mangataka izy mba hitondrana amim-bavaka ny Asa tontosaina, ary manao antso any amin’ny tafika masina izay tsy mbola nisy mihitsy.

Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra.

 

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Misaotra ny Tompo fa tsy nataony diso anjara amin’ny hanim-panahy, izay nampitondrain’ny mpanompony, ny Fiangonana. Nanao fanoharana ny Tompo ny amin’ny fampakaram-bady. Ianao no tompon’ny fanasana, kanefa indrisy fa diso fanantenana Ianao. Ireo nasaina tsy tonga, fa ireo tsy nasaina indray no tonga. Menatra sy mangaihay izahay manoloana ny sitraponao. Tsy mba manery anay na manao amboletra amin’ny fiainanay fa manome safidy malalaka ho anay. Mifona izahay noho ny toetranay, tsy nanaovana laharam-pahamehana ny fanasanao, variana amin’ny zavatry ny tany izahay fa tsy nisaina ny zavatry ny lanitra. Mamindrà fo aminay, ary mamelà ny helokay. Diovy amin’ny ranao soa izahay Jesoa Kristy Ilay niharitra ny mafy teo amin’ny hazofijaliana. Nandresy ny fahafatesana  tamin-kery sy voninahitra izay fototry ny finoanay , ary handresenay ny endri-pahafatesana rehetra dia ny fahotana sy ny faharatsianay sy ny fahazaran-dratsinay. Toroy lalana izahay Fanahy Masina o, hikelezanay aina fatratra amin’ny fitoriana ny Filazantsara satria baikonao izany. Miasà mahery Ianao Fanahy Masina satria tsy hefan’ny herinay izany fa Ianao Jesoa Kristy no mametraka ny teny ao ambavanay amin’ny alalan’ny Fanahy Masina hahatonga ny asa ho tanteraka.

Tendreo izahay satria maika ny asanao, ary mametraka ny mpitory Filazantsara rehetra eo am-pelantananao fa voasoratra hoe : “Indro Aho momba anareo mandrakariva ambara- pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen.”

.

Natao ny  hira FF 37:2   “Fa tsy misy hafaliana”  ary taorian’izany dia nandray ny Teny famelan-keloka ny Fiangonana, fa hoy ny Tompo: “Ataoko ahoana e! ny fahafoy anao;  hositraniko ny fiodinanao; ka tsy ho avy amin’ny fahatezerana mirehitra Aho fa fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika; ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany”.

Natao ny hira FFPM 424:1- 2  “Tsaroako dia tsaroako”.Rehefa izany dia nanambara ny finoany tamin’ny fanambarana ny Fanekem-pinoana fahatelo ny Mpianakavin’ny finoana.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Rakotomanana Andrimbazotiana, Mpitantsoratry ny Fiangonana, no nanolotra ny asa hotanterahina.

Teo am-piandohana izy dia niarahaba ny Fiangonana tamin’ny  tenin’ny mpanao Salamo hoe :

Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fiderako Anao …ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao ahoSalamo 71:14 ; 17b.

Avy any ivelany :

 • AFIFAB : Jobily volafotsy Radio Fahazavana, alahady 18 septambra amin’ny 1 ora sy sasany tolakandro : fanompoam-pivavahana ao amin’ny FJKM Ambatonakanga – valopinjobily.
 • SEFALA FOIBE : Fihaonambe 23 – 25 septambra any Toamasina.
 • INSTITUT SUPERIEUR PROTESTANT PAUL MINAULT : Misokatra ny fisoratana anarana ho an’ny taom-pianarana 2022-2023 ho an’ny mpianatra nahazo Baccalauréat, sokajy tsy ankanavaka, ka maniry hahazo ny mari-pahaizana Licence en Sciences agronomiques, filière Agroalimentaire na Elevage. Manatona ny birao ISPPM eny amin’ny Foibe FFPM Vohipiraisana Ambohijatovo na miantso ny 034 06 975 97.
 • KOMITY 20 TAONA MAHA MPITANDRINA : RAKOTONINDRAINY JAONA, Mpitandrina, Sekretera Jeneraly amperinasa FJKM. Hisy ny fankalazana  an’Andriamanitra ny alahady 15 oktobra, amin’ny 3 ora tolakandro, FJKM Faravohitra.

Raharaha anatiny :

 • AIM-PANAHY : Nanao fanentanana sy fampahafantarana ny Fiangonana ny solotenan’ny Vaomieran’ny Aim-panahy, Rabenasolo Rija, fa hotanterahina ny alahady 25 septambra 2022 ny Fahalalana Soratra Masina fanaontsika isan-taona. Alaina ao amin’ny perikopa jona -jolay – aogositra 2022 ny laza adina rehetra.

 Tenin’ny Mpitandrina

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny famindrampony ka nahatontonsantsika izao fanompoana masina izao.

Nankasitraka ny Vaomieran’ny Aim-panahy sy ny Firaisan’ny Sampana ary koa ny fientanan’ny Fiangonana manontolo tamin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 161 taonan’ny Fiangonana. Ny hira rehetra nandritra ny fanompoam-pivavahana dia ireo nohiraina ny zoma 16 septambra ary hira noforonin’ireo mpamoron-kira avy eto Amparibe.

Nampahery ny Evanjelistra amin’ny Asa tanterahiny.

FANOLORAN-JAZA

Ny zaza Andrianarivo Irako Nehemia no naroso sy natolotra  ho amin’ny Fanoloran-jaza

RAKITRA SY FANOMEZANA

Andriamasinoro Tantely, Biraom-Piangonana, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.

Tao ny zanaky ny Fiangonana nisaotra an’Andriamanitra noho ny fahatanterahan’ny fanambadiany; tao ny nangata-bavaka amin’ny Fiangonana noho ny olana eo amin’ny taratasin’ny taniny; nisy ny mpanompon’Andriamanitra nisaotra Azy noho ny valimbavaka; ankohonana iray nandray valimbavaka ka nisaotra ny Tompo; tao ny ray aman-dreny nisaotra ny Tompo fa nahatratra ny faha 80 taonany; nisy ny nangata-bavaka noho ny zanany tsy salama.

Ireto ny hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana : FF 48:1 , FFPM 461:6 , FFPM 20:1 , FFPM 482:1 , FF 32:2 , “Mialoka Aminao”.

Ny hira  HF 11:2 “Ny fitiavanao ry Jesoa Mpamonjiko”  no notanterahina ho fanolorana ny rakitra.

Nanatanteraka ny anjara  hirany  ihany koa ny STK tamin’ity alahady ity.

VAVAKA FANGATAHANA

Teo amin’ny vavaka fangatahana no nisaorana ny Tompo noho ny fahatanterahan’ny fanompoam-pivavahana androany  ary nangataham-bavaka ho an’ireo olona izay nanefa ny voadiny tamin’i Jehovah.

FAMARANANA NY FOTOANA

Notanterahina ny hira HF 43 “Vavaka”  ary taorian’izany dia notononina ny Tondrozotra 2022 .

Nametraka ny Tsodrano ny Mpitandrina ary ny hira HF 12 :1, 5  no namaranana ny fotoana.

NY DERA SY NY LAZA ARY NY VONINAHITRA ANIE HO AN’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Ranaivoson Jacky sy Rajaofetra Anthonio (Mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira fafana : Randriamasimanana Andrinavalona

Nikirakira fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery

Zoma16 Septambra 2022

ZOMA 16 SEPTAMBRA 2022
“MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”

Fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 161 taona niorenan’ny Fitandreman’Amparibe Famonjena

« Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fideràko Anao. » Salamo 71 : 14

Fotoana miavaka eo amin’ny fiainam-piangonana izao, satria ny 16 septambra 1861 no nanorenana ny Fiangonana Amparibe Famonjena. Nankalazaina voalohany izany tsingerinandro izany, araka ny fanapahan-kevitra tany amin’ny “Recyclage pastoral”, taona 2022. .

Antsan-kira no nanomboka tamin’ny 4 ora sy sasany nifarimbonan’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM) sy ny Rantsana Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF). Niditra teo amin’ny polipitra ny Mpitandrina mivady tamin’ny 5 ora. Niditra koa, naka toerana, ireo Diakona sy ireo mpanompon’Andriamanitra tompon’anjara. Nitohy hatrany nanakoako ny antsan-kira nataon’ny RFF.  Maro ny mpianakavin’ny finoana tonga nanatrika ny fotoana.

Nanomboka ny fanompoam-pivavahana tamin’ny 5 ora sy sasany katroka. Ramatoa Raharijaona Bodo no nitarika araka ny fandaharana nomanin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy sy ny Firaisan’ny Sampana. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatr’ Andriamanitra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Namarana ny antsan-kirany ny RFF ary nanasa ny mpianakavin’ny finoana hitsangana ny mpitarika, hisaotra sy hanome voninahitra an’Andriamanitra, amin’ny fiaraha-mamaky ny Salamo 103 : 1-5.

Rehefa izay, dia nitehaka mafy ny mpiangona ho fiderana an’Andriamanitra; noredonina ny hira HF 33:  1-2 “O! aingao ny hiram-pifaliana masina ”.

VAVAKA

Voninahitra ho an’Andriamanitra hatramin’izao sy ho mandrakaizay !

Nisaotra noho ny faha 161 taonan’ny Fiangonana sy ny fahatontosan’ny fotoana sy faly manao izao mari-pifaliana izao.

Mpanota anefa, tsy nahay nanome voninahitra ny Tompo, koa mifona.

Amin’ny finoana sy fanantenana no handraisana ny famelan-keloka omen’ny Tompo ka ho fotoam-pifaliana tokoa ny fotoana hotanterahina.

FOTOANA MALALAKA, NIVAVAKA HO AN’NY FITANDREMANA

Natao ny hira FFPM  473 : 2  “ Mandalo koa ny andronay ety ”.

Nivavaka Ratiarison Vall avy ao amin’ny SAFIF « Ho Fiangonana mahatahiry ny famonjena tokoa isika Amparibe Famonjena ».

Nohiraina ny FFPM 473 : “ Tsy mahaleo tena izahay ary nanohy ny vavaka Andrianarivo Holy avy ao amin’ny VVM  « Mba hiainantsika Amparibe Famonjena ny Filazantsara efa notorina hatrizay ».

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Nanohy ny fotoana avy hatrany ny sampana Sekoly Alahady. Rakotoarisoa Dina, mpampianatra ao amin’ny K4, no nitarika izany. Nitsangana ny fianakaviam-ben’ny Sekoly Alahady ary nanao vavaka ny tompon’anjara.

Niara-novakina ny Kolosiana 3 : 2 « Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany » . Izany no nakana ny hafatra. Be ny fahasahiranana, hoy izy. Hanadinoina an’Andriamanitra izany, satria variana mikaroka vaovao isan-karazany isika.

Sary roa (2) no nasehony nandravahana ny hafatra tiany ampitaina. Ny iray dia totozy tafiditra anaty “bocal” feno vary. Mihinana ny vary. Ary ny sary iray dia ilay totozy iny ihany, nahalany ny vary tao anaty “bocal”, ka tavela ery ambany, tsy tafavoaka intsony. Lasa fandrika ho azy ilay nitondra fahafinaretana. Izany no ampahatsiahivin’ny Kolosiana 3 : 2.

Nivavaka ho famaranana.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao ny hira HF 34 : 1 “ O ry Amparibe ‘zay nitaiza ” ary Rasoanarivo Koloina, avy ao amin’ny SAMPATI, no nanao ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ny Perikopa : Salamo 71 : 14 -24 ; Lioka 14 : 15-24 ; 2 Timoty 4 : 1-8

Ramanantsoa Domoina, avy ao amin’ny sampana Dorkasy, no namaky ny Testamenta Taloha ary Rakotonarivo Olivia avy ao amin’ny VMFP no namaky ny Testamenta Vaovao.

Nohiraina ny FFPM 20 : 1- 4 “ Tsaroanay tokoa izao ” mialoha ny Toriteny.

TORITENY

Taona voalohany ankalazana ny tsingerinandron’ny Fiangonana ity fotoana ity, hoy ny Mpitandrina. Mazàna isaky ny 5 taona na 50 taona ny fanaovana izany. Fa manomboka izao dia isan-taona no atao, araka ny fanapahan-kevitra tany amin’ny “recyclage pastoral”. Misaotra an’Andriamanitra isika fa sitrak’Andriamanitra ny hahafahana manomboka izao fankalazana izao. Rehefa misy ny “anniversaire” dia mifaly, koa maninona moa no tsy hifaly isika?

Ny Salamo 71 : 14 -24 no nakan’ny Mpitandrina ny hafatra. Davida no nanoratra izao Salamo izao, tao anatin’ny fahanterany, amin’ny maha Mpanjaka azy. Vavaka an-kira mitantara ny fahazazany hatramin’ny fahanterany. Notahian’Andriamanitra izy, nahomby ny asa teo amin’ny Fanjakana nentiny.

Zavatra telo (3) no entintsika amin’izao hoe mankalaza ny faha 161 taonan’ny Fiangonana izao.

1) Fiangonana manohy ny fiderana an’Andriamanitra

Davida dia mampahafantatra fa eo amin’ny fiainana mifandray amin’Andriamanitra dia tokony ho Fiangonana manohy ny fiderana an’Andriamanitra ary tokony hitohy ho amin’ny taranaka fara mandimby izany. Zavatra roa (2) no hanentanana antsika:

 • Mitory ny fahagagana;
 • Mijoro vavolombelona fa velona Andriamanitra ary mitsinjo.

Nampahatsiahivin’ny Mpitandrina ny hafatra nentina tamin’ny fotoanan’ny ankizy sy ny tanora hoe: “Aza variana fa saino ny any ambony”. Aza manao tahaka ilay totozy. Manomboka izao dia tsy ho voalavo voafandrika anaty tavoahangy isika.

2°) Fiangonana mahatahiry ny finoana

Miverimberina amin’ny Vinan’ny Fiangonana io. Eto Davida dia miteny ny aminy sy ny fifandraisany amin’Andriamanitra. Nisamaritaka ny fiainan’i Davida. Nisedra hain-tany sy hatsiaka, sy biby dia masiaka… Nitahiry ny finoany anefa izy ka tsy nanana tebiteby, izany no nahatonga azy naharesy an’i Goliata.

Zavatra roa (2) no nataon’i Davida tao anatin’ny fitehirizany ny finoany, ka tokony ataontsika koa:

 • Ny fatahorana an’Andriamanitra;
 • Mazoto amin’ny fanompoana.

Mifameno ireo. Ny mpanompon’Andriamanitra, rehefa matahotra an’Andriamanitra, dia manontany tena hoe: “Ahoana no hahavitako ny Asa fanompoako?”

Ny Fiangonana Atsimon’Imahamasina dia zanak’Amparibe, Fiangonana najoron’Amparibe, vokatry ny Asa fitoriana ny Filazantsara. Betsaka ny Fiangonana najoron’Amparibe. Ambohitompoina ohatra dia Fiangonana efa saika nakatona. Fa noho ny ezaka nataon’Amparibe tamim-pahazotoana dia efa ho Fiangonana mahaleo tena izy izao. Tsy diso mihitsy ny anarana nomena ny Fiangonana hoe “Famonjena” satria Fiangonana mahavonjy fanahy maro be. Tsy hitsahatra eo izany, fa hitohy amin’ny taranaka fara mandimby.

3°) Fiangonana manana taranaka vanona

Io no tena fanirian’ny Mpitandrina dia ho Amparibe: Vonona; Vanona; Vahatra (noyau dur). “Noyau dur” mitaiza, mahatahiry ny finoana ary mamela taranaka vanona hanohy ny fiainan’ny Fiangonana.

Ny fifalian’ny Mpitandrina dia Fiangonana mora mandray fanentanana ny Fiangonana eto Amparibe satria:

 • Fiangonana mandroso miaina anaty “automatisme”;
 • Fiangonana mora entanina. Hitantsika amin’izany izao fankalazana ny faha 161 taona izao. Fanentanana fohy no natao nefa dia izao. Isika no mitarika fa tsy taritina.

Hafatra

Raha Fiangonana manana taranaka vanona dia:

 • Mahatsiaro ny fitondran’Andriamanitra;
 • Te hampandroso lalandava ny fanjakan’Andriamanitra.

Izay no hifanentanantsika hanatanteraka Asa tsara, hampandroso ny zavatra rehetra. Isan’izany ny fanohanana Evanjelistra sy Mpitandrina.

Ankoatra ny tantara taloha, tamin’ny andron’Idadabe Rainimamonjy, Amparibe Famonjena dia manana ny maha izy azy, mitaiza ny ankohonany mba hanompo an’Andriamanitra amin’ny fiderana tsy mitsahatra; amin’ny fanohizana ny fitoriana; amin’ny fitehirizana ny finoana ary ny famelomana ny taranaka vanona handimby hahavelona ny Fiangonana mandra-piavin’ny Tompo.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Nanao vavaka mangina ny mpianakavin’ny finoana tao anaty feon-javamaneno.

Niara-nanatanteraka anjara hira ny antoko mpihira efatra (HF, STAF, STK, RFF)

ASA VAVOLOMBELONA

Tsiahy nitaterana ny tantaran’ny Fiangonana nanomboka ny taona 1861 niforonany hatramin’ity taona 2022 ity no novakin-dRajaonarison Rivo, Filoha lefitry ny Firaisan’ny Sampana, noravahan’ny sary fahiny, nalefa teny amin’ny fafana.

VAOVAO TSARA HOFANTARINA

Ny Mpitandrina no nandray fitenenena nanambara fa :

-Hankalaza isan-taona ny tsingerinandron’ny Fiangonana ;

-Hisy fandaminana ny amin’ny fodiana aorian’ny fanompoam-pivavahana ;

-Hisy mofomamy hodidina sy hozaraina, ho fanamarihana izao fotoana izao ;

-Rakitra iray haterina eny amin’ny alitara no endriky ny rakitra sy fanomezana ;

-Hisy ny fiombonana Latabatra amin’ny Tompo.

Rehefa izay, dia nanohy tamin’ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina.

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny fijoroan’ny Fiangonana hatramin’izay ka hatramin’izao ary mangataka fitahiana ho an’ny Fitandremana. Mangataka mba ho tanteraka aminy ny vavaka an-kira nataon’i Davida. Hatanjaka ara-pinoana anie ary hahavita mihoatra noho ny taloha. Misy koa ireo any am-pielezana; mitondra amim-bavaka azy ireo hazoto hidera an’Andriamanitra sy hanompo Azy ary ho torak’izany koa ny eto an-toerana. Mametraka ireo tanora sy ankizy eo am-pelantanan’ny Tompo, hanana fiainam-pinoana ka hahafantatra fa famonjena Amparibe. Betsaka ireo tiana angatahana ka mangataka amin’ny Tompo mba hitahiry eo ambanin’ny fahasoavany ary nakambana tamin’ny vavaka nampianarin’i Jesoa izao vavaka izao.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Nifandimby ny antoko mpihira 4, nanatanteraka hira nandritra ny fanaterana ny Fanatitra teny amin’ny alitara.

Rehefa izany, dia nanao vavaka fanolorana ny rakitra Ramatoa Raharijaona Bodo

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Niroso avy hatrany tamin’ny fotoana iombonana Latabatra amin’ny Tompo.

Ny hira HF 39 : “ Tompo ô Izay mahita ” no  noventesina ho fiomanana. Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary nohiraina ny Antema 1 “Masina Masina”.
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: HF 31 : 1 “ Ny lalanao Jesoa ” ; HF 29

“Natolotrao ho avotray” ; FFPM 625 “ Mpamonjy soa malala ô! ”.

Teo am-panantazana ny rakitra sy fanangonana ny kapoaka dia nohiraina ny HF 14 “Haleloia”.

Ny Hafatra dia nalaina tao amin’ny Isaia 61 : 10 Hifaly dia hifaly amin’i Jehovah aho, ny fanahiko ho ravoravo amin’Andriamanitro, fa notafiany fitafiana FAMONJENA aho, ary nakanjoiny akanjo fahamarinana, toy ny mpampakatra misatroka hamama, tahaka ny mpisorona; ary toy ny ampakarina miravaka ny firàvany.”

FAMARANANA NY FOTOANA

Nanolotra ny Tsodrano ny Mpitandrina.

Nipetraka ny mpianakavin’ny finoana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite masina.

FANAPAHANA NY MOFOMAMY

Naroso teo amin’ny alitara ny mofomamy. Narehitra ny jiro kintana sy ny labozia.

Nanapaka ny mofomamy niaraka tamin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady ny solotenan’ny FDL, VAP, Firaisan’ny Sampana, Zanak’Ampielezana.

Nivavaka ny Mpitandrina nisaotra an’Andriamanitra ny amin’ity fotoana voalohany fankalazana ity.

Nozaraina tamin’ny mpianakavin’ny finoana tsirairay teo am-pivoahana ny trano fiangonana ny mofomamy.

 

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry zavamaneno : Rabiazamaholy Hery Lanto sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM)

Nikirakira ny fafana : Rabako Tovo

Naka sary : Robel Hanitra

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

Alahady 11 Septambra 2022

ALAHADY 11 SEPTAMBRA 2022
« MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA »
Alahady faha XIII manaraka ny Trinite Alahady ivombokatry ny Asa Fitoriana ny Filazantsara (AFF)

« Ry zanak’olona, ​​mitsangàna, fa hiteny aminao Aho. » Ezekiela 2:1 « Ry zanak’olona, ​​vokiso ny kibonao, ary fenoy ny horonan-taratasy omeko anao ity ny tsinainao. Dia nihinana aho, ka, mamy tao am-bavako toy ny tantely izy. » Ezekiela 3:3

Alahady faharoa amin’ny volana septambra ary alahady fahatelo ambin’ny folo manaraka ny Trinite ity alahady ity, izay mbola hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eto amin’ny sahan’ny FJKM manao hoe : « MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA ». Alahady natokan’ny FJKM hitondrana amim-bavaka ny Asa Fitoriana ny Filazantsara  ary  alahady miavaka  eto amin’ny Fitandremana noho ny ivombokatry ny AFF, sady indrindra fotoam-pankalazana an’Andriamanitra noho ny nahatratraran’ny Sampan’Asa ny faha 25 taonany.

Rafalimanana Debora no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Ranjakavola Marc, Mpitandrina misotro ronono avy ao amin’ny FJKM Ankadifotsy, kosa no nitondra ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Tao anaty feon-javamaneno no niditra ireo mpikambana ao amin’ny AFF. Ho fanombohana dia nataony ny hira « Hiara-mandeha Aminao ».

Nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika ary nanolotra ny Teny fiderana noraisiny tao amin’ny Salamo 96:1-6, novakiana miaraka teo am-pitsanganana : «Mihira fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Mihirà ho an’i Jehovah ry tany rehetra. Mihirà ho an’i Jehovah, misaora ny anarany; Lazao isan’andro isan’andro ny famonjeny mahafaly… Ambarao any amin’ny jentilisa ny voninahiny Ary any amin’ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany; Hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin’ny fitoerany masina..»

Natao ny hira FF 7 “Tsy hainay ny hangina”  ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Nidera ny Anaran’Andriamanitra fa ambony Izy ary ny fitiavany dia mandrakizay. Nisaotra an’Andriamanitra fa miasa ny Fanahy ka samy afaka tonga midera sy mankalaza ary hihaino ny Teny eto amin’ny tempoliny masina. Nisaotra koa noho ny fijoroan’ny AFF nandritra ny 25 taona. Nisaotra fa mitondra amin’ny fitahiana mahatretrika ny Tompo. Tsy tanteraka anefa isika ka mifona sy mangataka famelan-keloka. Mangataka ny Fanahy Masina hanamasina ny Fiangonana, ka hahatsapa fa te hanao zava-baovao ny Tompo. Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany, izay rehetra hatao.

Feon-javamaneno fohy.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Andrianary Rambolamasoandro, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 10, no nanatanteraka ny fotoana. Nosokafana ny Baiboly tao amin’ny Matio 22:39b ary niarahana namaky :  » Tiava ny namanao tahaka ny tenanao« , Teny nentiny nitondrana ny hafatra. Nanontany izy hoe : « Ahoana izany hoe « tia namana » ? Valiny : manampy, mikarakara, mivavaka ho azy. Ary « Ahoana izany hoe « tia ny tenany » ? Valiny : mitandrina ny tena tsy ho voaloto, miaro ny tenany. Ary iza no «  Namana » ? Valiny : ao an-trano, dia i Dada sy Neny ; any am-pianarana, ny mpiara-mianatra ; any am-piasana, ny mpiara-miasa, ary ny eo amin’ny fiarahamonina dia ny mpiara-monina. Hoy Jesoa ao amin’ny Matio 22 : 39b hoe  » Tiava ny namanao tahaka ny tenanao« . Ny tia ny tenany dia miaro ny tenany tsy ho lasa any amin’ny fahaverezana ka manana ny famonjen’i Jesoa izay tokony hozaraina amin’ny namana. Mikeleza aina, hoy Jesoa. Mandehana ka torio ny famonjena. Tsy ho an’ny lehibe ihany izany fa ho an’ny ankizy koa.

Niara-nitsangana ny fianakaviambe an’ny Sekoly Alahady, nanavao ny fanolorantenany tamin’ny alalan’ny vavaka. Ary naverina niaraka ilay Teny ao amin’ny  Matio 22:39b

Notanterahina ny FFPM 314 : 1, 3 “ Injany, misy feo! ” mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rasolomanana Christian no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Rakotonarivo Holy no namaky ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Samy mpikambana ao amin’ny AFF izy ireo.

Ny perikopa voalahatra : Ezekiela 2 : 1 ; 3 :3 Lioka 4: 42-44 ; Asan’ny Apostoly  8: 1-8.

Ny FFPM 183 :2-4  “ Midina, ry Fanahy ô! ” no nohirain’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Niarahaba ny Fiangonana sy nampahatsiahy ny momba ity alahady ity ny Mpitandrina nitory ny Tenin’Andriamanitra ary nivavaka mialoha ny nitondrany ny hafatra noraisiny tao amin’ny Ezekiela 2 : 1 ; 3 :3

Ezekiela 2 : 1  « Ry zanak’olona, mitsangàna, fa hiteny aminao Aho. »

Maniraka Andriamanitra. Mpaminany no hirahan’Andriamanitra noho ny maha AFF. Aza mitaredretra, aza mangataka andro, aza be eritreritra, aza be erikerika foana ! Maniraka anao ho any amin’ny jentilisa, Jehovah.

Inona no zava-mitranga ankehitriny ka hanirahan’Andriamanitra antsika toa ny nanirahany an’i Ezekiela ?  Ny AFF dia ny Fiangonana iray manontolo fa tsy olom-bitsy. Mitodika amin’ny fireneny i Jehovah dia ny Fiangonana izany, ny FJKM. Manomboka amin’ny Filoha dia mandalo amin’ny ambaratonga rehetra. Mila fahasahiana izany satria firenena mpiodina sady mafy hatoka, mafy andrina, hoy Jehovah.

Ry zanak’olona, mitsangana ! Tsy teninao no entinao fa ny Tenin’i Jehovah. Hiteny aminao Aho, hoy Jehovah ; koa hianatra amin’Andriamanitra isika, hahafantarana izay tiany tenenina.

Arakaraka ny zava-mitranga no hitondrana ny Teny.

Ezekiela 3:3 « fenoy ny horonan-taratasy omeko anao ity ny tsinainao »

Ny hevitr’izany dia hoe tonga hatrany amin’ny tsinainao ny Tenin’Andriamanitra ; tsy mivavabavaka fotsiny, fa olona tena mandray an’ny Tompo, ka mamy ao am-bavany ny Teniny.

Raha hitory tahaka an’i Ezekiela, dia mila fahasahiana tahaka azy. Raha tsy tonga amin’ny fibebahana ny olona hitoriana, dia tsy tafita ny Teny, fa nolambolamboina fotsiny izany. Tsy nisy fahasahiana, tsy nandaitra hatrany amin’ ny tsinay, fa toa ny rano nararaka teny ambonin’ny lamosin’ny vorona.

Ato anatiny ny firenentsika, ny FJKM izany. Tsapa sy hita fa tsy ampy, na tsy misy,  mpanitsy ny firenen’i Jehovah. Noraisin’ny Mpitandrina ho ohatra ny Litorjia FJKM, novakiany ny Lioka 2 : 25-28. Momba ny Fanoloran-jaza io. And 28 : « nitrotro Azy… ». Tokony hotrotroina ny zaza rehefa hatolotra an’Andriamanitra. Misy fanitsiana izany tokony hatao. Amparibe dia isan’ny nanendry misionera hitory tany Anindran-tany, hananganana Fiangonana sy mitarika ny olona hiala amin’ny sampy. Mahagaga ihany hoe nandeha any lavitra, nefa eto Antananarivo dia feno fanompoam-tsampy (Ohatra : Ambohimananarina, Ambohimanambola). Ndao haverina indray ny hafanan’ny Fiangonana hitory ny Filazantsara, tsy ho any Anindran-tany, fa ho eto akaiky. « …ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany » Asan’ny Apostoly 1:8.

Eto Jerosalema aloha, nefa aza variana eto fotsiny, fa mandeha hatrany amin’ny faran’ny tany.

Tamin’ny tonga ny Covid, nakatona ny trano fiangonana. Nahajanona ny Covid ve ny fikatonan’ny trano fiangonana ? Nanangana alitara tao an-tokantrano ny Mpitandrina ary nanao fanompoam-pivavahana an-trano, izay nampitaina eran-tany izany. Tsy miandry an’i Jerosalema ho vita,  fa mitoria, na amin’ny fotoana, na tsy amin’ny fotoana. Tsy mangataka andro, tsy miandry : Aza mangina !!! fa firenena mafy hatoka ny firenentsika, firenena maloto molotra, manota eo anatrehan’Andriamanitra.

Manana anjara sy andraikitra amin’izany isika. Hiteny amin’ny ambaratonga rehetra isika, tsy hatahotra. Mampahery ny AFF sy ny Fiangonana manontolo hanana ilay fahasahiana, mahafantatra ny tian’ny Tompo holazaina sy mahafantatra ny toe-javatra mba tsy hiteniteny foana.

Niarahana namaky ny Filipiana 1 : 15 ho fampaherezana tsy ho ketraka. « Fialonana sy fifandirana aza no itorian’ny sasany an’i Kristy, ary fifaliana kosa ny an’ny sasany. » Fantatry ny Tompo daholo fa tsy misy zava-baovao eto an-tany. Aza gaga raha hisy hialona rehefa mitory. Misy mifampiandany. « Kristy no torina, ary mifaly amin’izany aho » (And 18)

« fa lozako raha tsy mitory ny Filazantsara aho » I Korintiana 9 : 16. Ny Soratra rehetra dia avy amin’ny tsindrimandrin’Andriamanitra.

Hampitombo ny fikarohana efa natao hatrizay isika. Tohizo dia mahefà be, fa ny Tompo efa miteny hoe « MITSANGANA ! »

Nasain’ny Mpitandrina nitsangana ny mpianakavin’ny finoana ary nivavaka izy nangataka tamin’ny Tompo mba haniraka any amin-tsehatra samihafa, ka hanafy hery, hanohana, hanome torohevitra sy torontsaina.

Nitohy tamin’ny fifonana ny vavaka noho ny tsy nanatanterahana ny iraka nataon’i Jesoa. Nangataka famelan-keloka fa tsy nanao izay ankasitrahany.

Natolotra ny famelan-keloka.

« Mandehana, miorena fa efa voavela ny helokareo, noho ny famindrampon’i Jesoa ».

Dia namaly ny rehetra hoe : « Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jéhovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny.

Sambatra ny olona izay voavela » Salamo 32 : 1-2.

 

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena !

Feon-javamaveno fohy ary avy eo dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena (STAF) : « Torio Jesoa ».

FANEKEM-PINOANA

Ho fanambarana ny finoanan’ny Fiangonana dia niaraha-nanonona teo am-pitsanganana ny Fanekem-pinoana laharana faharoa.

Rehefa izany, dia nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina tao anaty feon-javamaneno.

TATITRA ASA AFF

Rabako Miora, Mpitantsoratry ny Sampan’Asa AFF, no namaky ny tatitra.

«Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra. » Marka 16 :15.

Andraikitry ny Kristiana no manatanteraka izany baikon’ny Tompo izany.

Tatitr’asa septambra 2021 hatramin’ny 11 septambra 2022  no novakiany.

Ny fivorian’ny AFF dia isaky ny alatsianainy hariva ary ny alatsinainy  voalohany amin’ny volana dia miaraka amin’ny Sampana manana herinandrom-bokatra.

Tanteraka ny Tafika masina, tany amin’ny FJKM Ambohipiara, niaraka tamin’ny rafitra ary ny Asa mitohy ho an’ny AFF dia indroa  isam-bolana.

Vita ireo Soratra Masina fampaherezana napetraka ao an-tokotanim-piangonana ary misy ireo sary fampirantina ho fanamarihana ny faha 25 taona.

Novakiana ny hafatry ny Foibe.

Rehefa vita izany, dia nitsangana ny mpikambana nanao ny hira mitondra ny lohateny hoe « Fihavanana » izay nanasàna ny rehetra hiara-hanandram-peo.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Ezekiela 3 : 1-3 no noraisiny teo am-piandohana.

Nanantitra ny fiarahabana ny Mpitandrina nitondra ny Tenin’Andriamanitra sy ny vady aman-janany, izay tonga nanatrika ny fanompoam-pivavahana.

Toy izao no tsara hofantarina amin’ny asan’ny Fiangonana :

Asa ivelany 

. Foibe FJKM:

– Fiantsoana Fanofanana misionera. Izay maniry ny amin’izany dia manatona eny amin’ny FJKM Katedraly Analakely, mitondra taratasy fanolorana avy amin’ny Fitandremana. Efa nanomboka ny 5 septambra ny fisoratana anarana.

– Mankalaza ny faha 20 taona ny Sekretera Jeneralin’ny FJKM. Ao amin’ny FJKM Faravohitra no hanatanterahina izany. Mangataka fanampiana ny amin’ny fikarakarana ny Komitin’ny fankalazana.

. AFIFAB

Mankalaza Jobily volafotsy ny Radio Fahazavana. Ivon’ny Jobily hotanterahina ao amin’ny FJKM Ambatonakanga ny 17 septambra manomboka amin’ny 9 ora, Sokafy ny onjampeo 88.6 FM. Alahady 18 septambra, fanompoam-pivavahana ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga ihany.

. AFF: Miantso ny tomponandraikitra rehetra fa hisy fampiofanana nasionaly ny 14-16 septambra any Vatomandry, mikasika ny Fitoriana ny Filazantsara.

Asa anatiny

. Misy Asa sy Fampaherezana aorian’ny fanompoam-pivavahana noho ny maha alahady faha- roa.

. Alahady 24 septambra : Fahalalana Soratra Masina. Jona, jolay, aogositra no ho laza adina. .Ho avy hamangy ny Fiangonana ny Evanjelistra Joelison Leon avy any Pangalana.

Fanentanana mikasika ny 16 septambra: Nasain’ny mpanentana nanotrona azy teny amin’ny alitara ny Filohan’ny Sampana sy Sampan’Asa rehetra ary ny Filohan’ny Vaomieran’ny Aimpanahy. Manan-tantatra io daty io satria io no nanorenana ny Fiangonana Amparibe voalohany. Manomboka izao dia hankalazaina isan-taona ny tsingerinandro. Feno 161 taona ny Fiangonana. Ho fanamarihana izany, dia hisy fanompoam-pivavahana arahina Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo. Hanomboka amin’ny 5 ora sy sasany ny fotoana. Koa manasa ny rehetra hiara- hiombom-bavaka. Ny antoko mpihira 4 dia hihira hifandimby hanafana ny fotoana.

Hisy fiara hanatitra amin’ny fodiana. Mila misoratra anarana.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

– Misaotra ny Tompo afaka miaraka mivavaka eto amin’ny trano fiangonana ny mpianakavin’ny finoana.

– Mankasitraka ny Birao sy Komity ary ny mpikambana ao amin’ny AFF niketrika ny fetim-bokatra sy fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 25 taona.

– Miara-mientana isika ny amin’ny fotoana zoma 16 septambra.

– Mankasitraka ny Mpitandrina nitondra ny hafatra sy ny vady aman-janany.

– Niarahaba ireo mpanompon’Andriamanitra izay nanorina tokantrano. Nanentana azy ireo hanoratra ao amin’ny Boky Volamena, hametraka soratra fanehoam-pihetsempo ny amin’ny nahavitan’ny fanamasinan’ny fanambadiana.

Fanoloran-jaza : Ny zaza natolotra : Randrianisa Narovaniavo Stephan.  

Natao ny hira FFPM 788 : 1 « Ry Jesoa sakaizan’ny zaza ».

Nomena ny Tenin’ny Soratra Masina ary nataon’ny Mpitandrina ny vavaka. Nanao ny teny fiarahabana ny Mpitandrina sy nanentana ny amin’ny dingana manaraka dia ny Batisa.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ralaindimby  Haja, Biraom-Piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Salamo 95:16-17

Ireo fisaorana sy fangataham-bavaka nentin’ny mpianakavin’ny finoana teo amin’ny Fiangonana :

Fisaorana noho ny fanolorana ny zanany an’Andriamanitra ; fisaorana noho ny fahatanterahan’ny fanamasinana ny fanambadiana ; fisaorana noho ny fahavitan’ny Batisa ; fisaorana noho ny fitsingerenan’ny andro nahaterahana ; fisaorana noho ny izay rehetra notanterahin’ny Tompo teo amin’ny fianakaviana ; fangatahana vavaka fa hamakivaky ny taom-pianarana vaovao.

Ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany :

Hiran’ny RFF « Lift your voice and sing » ; FFPM 488 : 2 ; FF 4 : 1 ; FFPM 20 : 4 ; FFPM 731 : 4

Ny hira FFPM 512 : 5 « He! matoky aho, Tompo » no hira vavaka nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ho fanolorana ny rakitra sy fanavaozana ny fanoloran-tena.

ASA VAVOLOMBELONA

Rakotondramboa  Ny Kanto Mariska no natao Batisa.

Natao ny hira FFPM 283 : 1 « Manan-jara ry Jesosy, ny mpanomponao »  ary niakatra teny amin’ny alitara ny hatao Batisa sy ny ray aman-dreniny. Novakian’ny Mpitandrina ny Tenin’i Jesoa ho amin’ny fanorenana ny Batisa, sy ny momba ny Batisa ao amin’ny Soratra Masina. Avy eo dia natao ny Fanekena, nitsangana ny Fiangonana ho vavolombelona eo anatrehan’Andriamanitra sy izao tontolo izao. Ary natao ny vavaka.

Feon- javamaneno teo am-pamonjen’izy ireo ny Sakramenta ny toerany

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany. Misaotra fa Andriamanitra tia. Manentana mandritra ny vola septambra mba hikely aina. Mahatsiaro fa adidy masina izany Fitoriana Filazantsara izany ary ka hijoro ho vavolombelona. Nangataka ny Tompo mba hananana fahasahiana hanatanteraka izany ary hampanantena fandresena. Koa tokony hikely aina amin’izany fitoriana izany ka hahavonjy fanahy maro.

Nivavaka ho an’ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, akany fitaizana, mpitory Filazanatsara, Toby masina mba samy hahavita izay napetaraka taminy. Nitondra tamim-bavaka ny Foibe FJKM, Ny Filoha, ny mpiandraikitra, ny Synodam-paritany, ary indrindra ny SPAA10 tarihan’ny Prezida Synodaly sy ny mpiandraikitra rehetra,  ireo Kristiana rehetra na ny eto an-toerana na ny any ivelany. Mivavaka noho ny faha 25 taonan’ny AFF. Nivavaka ho an’ny Mpitandrina nitondra ny hafatra, sy ny ankohonany  Nivavaka ho an’ny fanompoam-pivavahana hotanterahina amin’ny zoma 16 septambra (fahatsiarovana ny nijoroan’izao Fiangonana izao), ny fidiran’ny mpianatra, ho zaza sy tanora mpianatra mahay anie ho an’ny firenena sy ny Fiangonana. Nahatsiaro ireo sahirana, tsy salama, manan-manjo. Ao amin’ny Tompo no misy ny vaholana, fiononana ka ankinina Aminy ny fiainan’izy ireo. Nivavaka koa ho an’ireo manana hataka manokana mba hahazo valiny amin’ny fotoana izay sitraky ny Ray. Nitondra tamim-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.

Nanao vavaka mangina senton’ny fo ary nofaranana tamin’ny Vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina teo am-pitsanganana ny FF 18 : 1 “ Afafazo ”.

Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.

Ny FFPM 427 : 2 – 3 « Ho vavolombelonao » no hira namaranana ny fotoana.

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonina ny Trinite.

Nirava tao anaty feon-javamaneno.

Nisy ny Asa sy Fampaherezana

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto sy Fenitra (Mpiofana ho mpitendry)

Nikirakira fafana : Rajaofetra Arielle

Nikirakira fanamafisam-peo : Andriamahatana Rija

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy

Alahady 04 Septambra 2022

ALAHADY 04 SEPTAMBRA 2022
“MIKELEZA AINA AMIN’NY ASA FITORIANA”

Alahady Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

Alahady faha XII manaraka ny Trinite

« Mitsangana, ka mankanesa any Ninive, ilay tanàna lehibe, ary torio ny Teny izay lazaiko aminao » Jona 3 : 2

Alahady voalohany amin’ny volana septambra, nandraisana ny Fanasan’ny Tompo, niarahabana ireo mpianakavin’ny finoana teraka volana aogositra, sady nanaovam-beloma ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson izay niana-draharaha teto amin’ny Fitandremana. Izy rahateo no nitarika ny fotoana, raha ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatr’ Andriamanitra. Ny litorjia endriny voalohany no narahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno sy ny fanolorana dia natao ny Fiarahabana apostolika ary novakiana, ho fiderana an’ Andriamanitra, ny Salamo 71: 14-18 manao hoe: Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fideràko Anao. Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany. Ho entiko ny asa lehibe nataon’i Jehovah Tompo; hampahatsiaro ny fahamarinanao aho, dia ny Anao ihany. Andriamanitra ô, Hianao efa nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora; ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho. Koa mandra-pahantitro sy fotsy volo, dia aza mahafoy ahy, Andriamanitra ô, mandra-pilazako ny sandrinao amin’ny taranaka sy ny asanao lehibe amin’izay rehetra mbola ho avy ».

 Ny hira FFPM 171 : 1, 2 “ Jesoa Mpanjaka malaza ” sy ny vavaka fisaorana an’Andriamanitra no nanaraka izany.

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Rehefa izay dia nambara ny sitrapon’Andriamanitra araka ny II Timoty 4 : 2 manao hoe : «  mitoria ny teny, mazotoa, na amin’ny fotoana, na tsy amin’ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin’ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra. ». Notononina ny “ Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn’i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony ka mitady Azy amin’ny fo rehetra” Salamo 119 : 1-2.

Natao ny hira FFPM 465 : 3 “ Ny nofoko malemy “ narahina Vavaka fifonana. Nohiraina ny FFPM 742 : 3 “ Mamindrà fo Zanahary !”

TENY FAMELAN-KELOKA

Nomena teo am-pitsanganana izany manao hoe : « Fa Kristy kosa, rehefa tonga ho Mpisoronabe ny amin’ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin’ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy nataon-tanana, izany hoe, tsy isan’izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra ran’osilahy sy ran-janak’omby Izy, fa ny ran’ny tenany, dia niditra indray mandeha ho any amin’ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay.» Hebreo 9 :11-12. Hoy ny mpitarika hoe : « Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina, miderà ny Tompo” ka niara-namaly ny Fiangonana hoe : “ Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’I Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. ” Salamo 32 : 1-2. Nohiraina ny FFPM 487 : 2 “ Ny fiainako be siasia taloha … ”

Notononina ny Fanekem-pinoana apostolika (laharana voalohany). Vavaka mangina tanaty feon-javamaneno fohy no nanohy izany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K6, Rasolofoson Voahirana, no nitarika izany.

Nanao vavaka izy teny am-piandohana, vavaka fisaorana noho ny Tenin’Andriamanitra.

Niainga tamin’ny lohahevitra volana septambra no nitondrany ny hafatra ho an’ny ankizy sy ny tanora “Mikeleza aina amin’ny asa fitoriana”.

Misy asa andrasan’Andriamanitra amintsika hoy izy, ka tokony ho vonona hatrany isika. Inona ary ilay asa ary fomba ahoana no hanaovana azy?

 • Ilay asa dia ny fitoriana ny Filazantsara ho an’ireo olomboantso, ny filazana ny vaovao mahafaly. Ilay toriana kosa dia Jesoa Kristy.
 • Ny fomba hanaovana azy dia tsy mikely aina fa kosa miasa fatratra. Ny asan’Andriamanitra dia misy ezaka tokoa ho atao, fitiavana, fikirizana, fahafoizana ary zotompo.

Notohizany tamin’ny tantara kely izany. Tantara izay manambara olona iray marary mafy, tsy mety mivavaka amin’Andriamanitra fa mihemotra foana. Nisy dokotera iray, mpivavaka nampanantsoiny tany an-trano ary nitsabo azy. Rehefa vita ny fizahana dia nanome ny fanafody ny dokotera dia lasa nandeha. Niantso azy ny marary nilaza hoe rahoviana no manomboka hohanina ny fanafody. Tsy nisalasala ilay dokotera nilaza hoe izay tianareo, fa ianao moa mbola tsy tena marary, ka hiverina afaka iray volana. Sadaikatra ny marary nilaza fa efa mahatsiaro miharatsy matoa niantso azy, koa maninona no hiandry fotoana ela vao hihinana fanafody. Tsy nisalasala ny dokotera nilaza fa toy ny fanemoranao ny fotoana handraisanao ny Tompo, izay dokotera sy fitsaboana tena tsara. Ny dokotera sy ny fanafody efa vonona efa ela, nefa dia tsy mety mandray izany ilay marary. Dia toy izany koa ny fiainantsika, izao dia izao no tokony ho raisina ny Tompo fa tsy miandry fotoana izay mety efa tsy hahafahanao manao izany intsony.

 

Niaraha-nanonona ny Teny ao amin’ny II Korintiana 6:2b mialoha ny ny hira.

 » fa hoy Izy: Tamin’ny taona fankasitrahana no nihainoako anao, Ary tamin’ny andro famonjena no namonjeko anao; indro, ankehitriny ny andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena;… » 

Natao ny hira FF 24 : 1 “Mahereza, ny Tompo homba anao” namaranana izany.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana Sekretera Mpitantsoratra, no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Lioka 10 : 3.

Toy izao ny asa tsara hofantarina ary hotanterahin’ny Fiangonana sy hoentiny amim-bavaka

mandritra ny volana septambra:

 • Herinandrom-bokatry ny AFF ny 05 hatramin’ny 11 septambra
 • Fisintonana katekomena ny 24 septambra
 • Fahalalana Soratra masina ny 25 septambra

Asa ivelany

Noho ny faha 25 taonan’ny Radio fahazavana dia hisy antsankira ao amin’ny Katedraly Analakely, hira ao anaty fihirana no hotanterahina amin’izany, ka handray anjara ny HAsin’ny Famonjena, ny zoma 09 septambra amin’ny 6ora15 hariva.

Nisy antso avy amin’ny SPAA, tolotanana, ho an’ny namana Birao iray izay tojo tsy fahasalamana

Asa anatiny

 • Tafaverina ny Mpitandrina mivady, avy nanao ny “recyclage pastoral” sy fialantsasatra, koa noarahabaina tongasoa;
 • Nambara fa mifarana ny fianara-draharahan’ ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson ka hamonjy ny toerana nanendren’ny Tompo azy izy. Any amin’ny faritra Anjozorobe ny tenany no hanohy ny asa fanompoany;
 • Mitohy ny fianarana katekomena
 • Hisy ny fivorian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo mandritra ny Asa Vavolombelona
 • Hisy ny fanatitra tsingerinandro volana aogositra

Nanohy nandray ny fitenenana ny Mpitandrina Raharijaona nanamafy ireo raharaha efa voalaza etsy ambony ary niarahaba kosa ireo vahiny nandalo, izay anisan’ny izany ny Filohan’ny Zanaka Ampielezana any ampitan-dranomasina sy ny fandalovan’ny Mpitandrina niana-draharaha teo aloha eto an-toerana.

Nitohy tamin’ny fanaovana ny rakitra tsingerinandro izany. Miisa 43 ireo nanao fanatitra. Ny

I Samoela 12 : 22 “Fa Jehovah tsy hahafoy ny olony noho ny anarany lehibe, satria sitrak’i Jehovah ny nanaovany anareo ho olony no nentiny niarahaba ireo. Ary natao ny hira FF 7 “Tsy hainay ny hangina”, andininy rehetra nandritra ny rakitra teny amin’ny alitara.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-Piangonana Andriamasinoro Tantely no namaky ireo raki-pisaorana sy voady maro nataon’ireo mpianakavin’ny finoana tamin’ity alahady ity. Nisy ny nahatratra ny faha 20 taonan’ny fanambadiany, ny fotoana fisotroandronono teo amin’ny sehatry ny asa; ny nangata-bavaka noho ny taom-pianarana vaovao, ny nisaotra ny Tompo noho ny fahasoavana noraisiny sy nandraisany valim-bavaka. Nisy koa nisaotra an’Andriamanitra noho ny nahavita ny fandidiana natao taminy, nisaotra tonga eo amin’ny fanafoana ny trano, tao koa ireo afa-panadinana (Master sy Baccalauréat) ary nangataka-bavaka ny amin’ny tohin’ny fianarany.

Ireto manaraka ireto ireo hira nangatahan’ireo mpianakavin’ny finoana : FF 7 “Tsy hainay ny hangina” ; FFPM 813 : 1 “Tia zaza” ; FFPM 471 : 2 “He sambatra aho, Jeso; FFPM 515 : 1,  3 “Tsara lova” ; FF 14 : 1 “Jesoa apetraka Aminao”.

Rehefa notantazana ny rakitra dia natao ny hira FFPM  441 : 3 “Raiso ny fahaizako” ho fanolorana izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 306 : 3, 4 “ Mamafaza voa ”. Nanao vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina ny Diakona Rabezandrina Solohery. Namaky misesy ny perikopa voalahatra araka ny Jona 3 : 1-10, Lioka 10 : 1-7, I Korintiana 9 : 13-18 kosa ny Diakona Rabezandrina Lalaina. Ny Fiangonana nanao hoe: “ Ray masina ô, manamasìna anay amin’ny fahamarinana ; ny Teninao no fahamarinana ” Jaona 17 : 17. Nohiraina teo am-pitsanganana ny FFPM 313 : 1 “ Miantrà ny firenena ”. Toriteny no nanaraka izany.

TORITENY

Ny bokin’i Jona 3 : 1-10 no nitondran’ny Mpitandrina Raharijaona Solofo ny hafatra.

Teny am-boalohany ny Mpitandrina dia nilaza fa efa hamaraparana ny fe-potoana hiasany ny tomponandraikitra ankehitriny. Matetika rehefa amin’ny fotoana toy izao dia efa mihena ny zotompo manatanteraka ny Asa, maro ny fakampanahy.

Mila mikely aina isika hoy ny Mpitandrina, raha araka ity bokin’i Jona ity.

Nambaran’ny Mpitandrina fa efa ilay antso faharoa ity tanterahin’i Jona ity. Tamin’ny antso voalohany manko izy ilay nitsoaka nandositra an’Andriamanitra rehefa naharay azy.

Baiko tsy maintsy tanterahina no nataon’i Jona. Te hankato ny Tenin’Andriamanitra izy.

Nozarain’ny Mpitandrina roa ny nitondrany ny hafatra.

 1. Tanteraho araka izay nolazain’Andriamanitra ny iraka

Nozarainy roa ity tapany voalohany ity dia ny hoe mandeha amin’ny toerana nolazain’Andriamanitra sy hoe ambarao izay sitrapon’Andriamanitra.

 • Mandeha amin’ny toerana nolazain’Andriamanitra

Raha nirahin’Andriamanitra Jona handeha ho any Ninive tany am-boalohany dia nitsoaka izy. Lehibe teo anatrehany anefa io tanàna io, ka noho izany dia tsy maintsy notanterahin’i Jona ny iraka.

Izay asa ampanaovin’Andriamanitra anao dia lehibe ka tsy maintsy atao.

Naka ohatra ny Mpitandrina nilaza fa raha hanao tafika masina any Ambohipiara ny AFF, dia any no toerana handehanana fa tsy any amin’ny toeran-kafa. Lehibe eo anatrehan’Andriamanitra Ambohipiara satria Fiangonana hanirahan’ny Tompo antsika any. Izay toerana nolazain’Andriamanitra hanaovana ny asa dia iny no tanterahina.

 • Ambarao izay sitrapon’Andriamanitra

“Hisy loza hihatra ao Ninive”. Izay no hafatra nasain’Andriamanitra ho lazaina any Ninive, ho an’ireo vahoaka. Tsy maintsy lazaina izany na inona na inona mety hanjo anao any,

satria izay no hafatry ny Tompo. Rehefa mandeha tafika masina isika dia tsy maintsy lazaina ny hafatry ny Tompo izay hampibebaka ny olona mba hanarahany ny Tompo.

Rehefa ao an-trano isika, hoy ny Mpitandrina, rehefa misy zavatra tsy maintsy lazaina, dia lazaina ary atrehina izay zavatra mety hitranga ao.

Na mora na sarotra, na lavitra na akaiky, dia tsy maintsy tanterahina izay sitrapon’Andriamanitra izay. Tokony tsy manisy ahiahy ny amin’izay mety hanjo isika.

 1. Manantenà vokatra tsara hatrany

Rehefa Andriamanitra no maniraka dia manantenà vokatra tsara hatrany. Raha nanatanteraka ny iraka Jona, ka nankato izany, dia nandeha andro aman’alina izy, nanao ny asa. Nisy vokatra ny asa izay nataony satria raha nilaza ny loza hihatra amin’ny tananan’i Ninive izy, dia niainga tamin’ny mpanjaka, eny hatramin’ny vahoaka madinika indrindra, dia nandre izany ka tonga saina ary nibebaka.

Namonjy fanahin’olona maro sy aina vaovao ny hafatra izay nolazain’i Jona. Noho izany dia tony ny hatezeran’Andriamanitra ary tsy nampiharina ny loza izay tokony hihatra. Zava-dehibe teo anatrehan’Andriamanitra ny fiovan’ireo olona ireo.

Rehefa misy baiko na asan’Andriamanitra dia tokony hikely aina fatratra ny mpanompo izay voatendry hanatanteraka izany, satria dia ahitana vokatsoa lehibe izany. Manana ny valimpitia voatahiriny ho anao ny Tompo any an-danitra.

Maro no mety endriky ny asa izay misy. Raha heverinao fa mety ho sakana amin’izany ny maha ianao anao, dia angataho amin’ny Tompo izany, fa hoesoriny aminao izany sakana izany, raha tena vonona ianao hanao ny asany.

Naka ohatra ny Mpitandrina ny amin’ny tantaran’i Paoly Apostoly, izay tena nanenjika ny Tompo mihitsy. Saingy, rehefa tonga saina izy ka niova, dia lasa nitory Azy indray, nanambara ny hafany ka nilaza hoe “Lozako raha tsy mitory ny Filazantsara aho”.

Azontsika atao tsara, hoy ny Mpitandrina, ny ho tonga tahaka an’i Jona, ny Tompo dia miahy sy manampy antsika raha manaiky izay baiko izany isika.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany vavaka izany. Nisaotra an’Andriamanitra izy noho ny Teny avy notoriana mba hinoana ny fandresena ny fahafatesana sy hananana fiadanana. Nivavaka koa izy ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana ; ny mpitory Filazantsara ; Voatonona ny Foibe FJKM (Birao, Filoha) ; ny mpiandraikitra, ny synodamparitany, ny SPAA 10 sy ny mpandraharaha miara-miasa aminy.

Enga anie tsy ho mpihaino manadino fotsiny fa tena olona mankato ny baiko sy ny hafatra. Nangataka ny Mpitandrina mba hahatsiaro, fa mahavonjy ny olona ny fikelezana aina ny amin’ny fanaovana ny asan’Andriamanitra. Nangataka vavaka ho an’ireo sahirana, manana manjo ary tsy salama izy. Nentiny amim-bavaka ny amin’ny fisotroandronon’ny Mpitandrina, izay efa mamolavola izany ny komity. Nentiny amim-bavaka avokoa ireo nanao rakipisaorana sy voady, dia ny nahatratra ny tsingerinandro fanambadiana, ny nahatratra ny 30 taona niasana ka hiroso amin’ny fisotroandronono, ny fidiran’ny mpianatra, ny fiarovan’ny Tompo tamin’ny sotasota, ny vita fandidiana, ny nahazo fahasoavana, ny fahafahana fanadinana, ireo manana olana amin’ny asa ary nofaranana tamin’ny « Rainay Izay any an-danitra » izany.

Taorian’ny hafatra dia nanatanteraka ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena « Hiara-mandeha Aminao ».

ASA VAVOLOMBELONA

Araka ny voalaza dia nisy ny fivorian’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo. Nambara tamin’izany fa mankalaza ny faha 54 taona niorenany ny FJKM, ary araka ny fiofanana nataon’ny Mpitandrina dia tokony mankalaza an’Andriamanitra ihany koa ny Fitandremana, amin’ny fotoana izay nijoroan’ny Fiangonana misy azy. Ny 16 septambra moa no daty voasoratra fa nijoroan’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, ary feno 166 taona izy amin’izao taona 2022 izao. Noho izany dia hanao fotoampivavahana ny Amparibe Famonjena ny zoma 16 septambra 2022 amin’ny 6 ora sy fahefany hariva.

Nitsangana ny Mpandray rehetra, nanao ny hira FF 53 : 3 «  Na ho lava na ho fohy ».

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 310 : 1 “ Iza no hitantara ”. Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” Romana 12: 10; Kolosiana 3 : 12b ;  I Petera 5 : 5b.

Mialoha ny nanolorany ny tsodrano dia nanao teny fisaorana ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson, noho ny fotoana farany hiarahany amin’Amparibe amin’ny maha mpiana-draharaha azy. Nisaotra noho ny rehetra izay noraisiny teto Amparibe ary nangataka ny hitondrana azy amim-bavaka sy ny amin’ny asa fitoriana izay mbola ho ataony. Nitehaka ny mpiara-mivavaka rehetra setrin’izay teny fisaorana nataony izay.

Natao taorian’izay koa ny tena fisaorana notarihin’ny Mpitandrina sy ny Biraom-piangonana.

Natolotra ny tsodrano dia noredonina ny hira vavaka FFPM 171 : 1 “ Jesoa mpanjaka malaza“. Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Niara-nanatanteraka ny fitarihana ny sakramenta ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina sy ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson. Ho fanomanam-panahy nandritra ny fanesorana ny lamba nanarona ny mofo sy kapoaka, dia nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 358 : 1 “ He ry namako mahantra”. Fanatrehana sy fanehoana no nialoha ny famakiana Soratra Masina. Nisy vavaka izay narahin’ny hira Antema 1 « Masina, Masina, Masina ». Rehefa izay, natao ny Teny fanorenana sy vavaka fahatsiarovana. Nohiraina ny FFPM 45 : 1 “ He tonga ho antsika », dia nivavaka nangataka ny Fanahy Masina ny mpitarika : nanandratra ny kapoaka sy namaky ny mofo. Niarahan’ny Mpandray nanonona ny vavaka fanetrentena. Natolotra ny Diakona vavy tompon’anjara tsirairay ny mofo ary an’ny Diakona lahy kosa ny kapoaka. Tao anatin’izany no nanaovana misesy ny hira FFPM 44 “ Indro Jesoa, mba vohay “ ; FFPM 98 “Indro ny Tompo Jesosy, jereo” ; FFPM 262 : 1, 2“ Indreto izahay, ry Jesoa ô ”. Nony voazara tamin’ny Fiangonana ny mofo sy ny kapoaka, dia ny Diakona indray no nizaran’ny Mpitandrina izany. Rehefa samy vonona ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo dia nitsangana ka niara-nihinana sy nisotro. Taorian’ny fahanginana fohy dia ny ampahan-kira FFPM 469 « Mamy, ry Jesoa ny fitiavanao » no natao ary nisy vavaka fisaorana. Nanangona ny kapoaka ny Diakona sy nananty ny fanatitra, nandritra ny fanatanterahan’ny Fiangonana ny hira Antema 16 “ Isaoranay ”. Ny hira farany dia ny FFPM 312 : 3 “ Akekezo ireo mpania ” nofaranana tamin’ny Amen. Natolotry ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson ny Tsodrano: “Hitahy anareo anie Jehovah ka hiaro anareo; hampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hamindra fo aminareo; hanandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hanome anareo fiadanana.” Nomery 6: 24-26.

Nisy vavaka mangina sy fanononana ny Trinite masina taorian’izay, dia nirava ny Fiangonana tao anaty feon-javamaneno.

Ny Hafatra dia nalaina tao amin’ny Hebreo 10 :25 : «  Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona, tahaka ny fanaon’ny sasany, fa mifananara kosa, mainka satria hitanareo fa mihantomotra ny andro. » Amen.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry zavamaneno : Rajaofetra Philippe – Raharinoa Fenitra (Mpiofana ho mpitendry orga) sy ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Nikirakira ny fafana : Razafimaharo Kanto

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Randriamahefa Tina Arivony

Naka sary : Rabemananoro Jonathan

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 28 Aogositra 2022

ALAHADY 28 AOGOSITRA 2022
Alahady faha XI manaraka ny Trinite
Alahady fitondrana amim-bavaka ny Akany Fialofana Tangaina (AKAFITA)

“Efa nahita ny famonjen’Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra” Salamo 98:3b

Alahady fahefatra amin’ny volana aogositra androany, mamarana ny fibanjinanana ny lohahevitra hoe “TANO MAFY NY FINOANA”. Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoam-bavaka. Ny Mpitandrina Rabetokonana Rivomalala Valisoa no nitondra ny hafatry ny Tompo tamin’ny Fiangonana. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Nisy feon-javamaneno sy Teny fampidirana ary Fiarahabana apostolika. Novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 98 : 1-3 hoe : «  Mihirà fihiram-baovao ho an’i Jehovah  fa efa nanao fahagagana Izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena. Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny  teo imason’ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindrampony sy ny fahamarinany tamin’ny taranak’Isiraely Izy. Efa nahita ny famonjen’ Andriamanitra ny vazan-tany rehetra » .  Noredonina ny hira FFPM 6 : 1,2,3 « Avia miondreha » “ary nataon’ny mpitarika ny vavaka fisaorana izay narahana feon-javamaneno. Nitohy avy hatrany tamin’ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora ny fotoana.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K1 Andriamizakason Rajaonah Ny Hasina no nitarika izany. Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia : “ Sambatra ny madio am-po ; fa izy no hahita an’Andriamanitra Matio 5 : 8.

Tantaran’i Kaina sy i Abela no nataony, izay mpirahalahy, mpamboly sy mpiompy. Samy nanao fanatitra izy ireo : ny an’i Kaina nentiny fotsiny, ny an’i Abela nofidiany ny tsara. Ny azy no nankasitrahan’ Andriamanitra. Tezitra mafy i Kaina ka nifofo ny ain’i Abela izy. Rehefa tsy manao zavatra vokatry ny fonao isika dia miteraka alahelo, fahatezerana, fialonana, fitsiriritana izany. Rehefa mihaona amin’ny olona tsy tiantsika isika dia vinitra, eo isika no tokony hangataka amin’ Andriamanitra mba hamoronany fo madio isika. Amin’ny maha-olombelona antsika mety ho sarotra amintsika ny mamela heloka, nefa vita izany rehefa miaraka amin’ Andriamanitra. Soloy tsiky izany dia ho hitanao fa ho maivana.

Natsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady nanonona ilay andinin-tSoratra Masina. Nisy vavaka.

Nanaraka izany ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 207 : 1,2 “ Mamy ny teninao ”. Ny vavaka fangatahana ny fahafenoan’ny Fanahy Masina dia notontosain’ny Diakona Rabako Tovohery. Ny Diakona Robel Hanitra no namaky misesy ny perikopa voalohatra araka ny ao amin’ny Ohabolana 4 : 10-19 ; Matio 18 : 1-6 ; I PETERA 5 : 5-9. Ny Fiangonana nanao hoe : “ Ray masina ô, manamasìna anay amin’ny fahamarinana ; ny Teninao no fahamarinana ” Jaona 17 : 17.

Natao ny hira FFPM 243 : 1,2,3 “ Mivory eto izahay ” mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny I Petera 5 : 5-9 no andinin-tSoratra Masina niompanan’ny hafatr’ Andriamanitra nampitondrainy ny mpanompony.

Misy zavatra maro samihafa miseho eo amin’ny fiainantsika, anisan’izany ny karazam-paharatsiana, izay hita taratra hatrany amin’ny fiainan’ny kristiana. Mampametra-panontaniana izany raha tena miaina amin’ny finoana tokoa isika. Ny kristiana miaina amin’ny finoana, araka ny lohahevitra banjinina mandritra ny volana aogositra dia misikina fanetrentena, mametraka ny ahiahiny ao amin’ny Tompo ary miambina mandrakariva. Ireo toetra telo ireo no mandrafitra ny fizarana ao anatin’izao toriteny izao.

 

 • Kristiana misikina fanetrentena (and 5-6)

Ny atao hoe misikina dia mifehy ny valahana. Mila mifehy antsika ny fanetrentena ka ho tonga fiainantsika izany. Andrasana amintsika ny tsy hitady hotompoina sy hasandratra, ny tsy ho ambony noho ny hafa. Jesoa Kristy no môdely tsara indrindra, araka ny ao amin’ny Filipiana 2 : 5-11 hoe : “ Aoka ho ao amianreo izao saina izao, izay tao amin’i Kristy Jesoa koa, Izay, na dia nanana ny endrik’ Andriamanitra aza, dia tsy nataony ho zavatra hifikiriny mafy ny fitoviana amin’Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona ; ary rehefa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ny hazofijaliana. Koa izany no nanandratan’ Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin’ny anaran’i Jesoa no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin’ny tany, sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’ Andriamanitra Ray.” Maty Izy na dia manana voninahitra aza mba hananantsika fiainana mandrakizay raha mino Azy isika. Fitiavana izany. Ny Matio 18 dia mampianatra antsika hiverina tahaka ny zaza. Andao isika hifanompo hiaraka hikarakara ao an-tokantrano sy eo amin’ny sehatry ny fanompoana, tsy hanava-tena satria iray ihany isika ao amin’i Kristy. Ny Fanahy Masina hitarika antsika amin’izany.

 

 • Kristiana mametraka ny ahiahiny rehetra ao amin’ny Tompo (and.7)

Ny ahiahy dia mifamatotra amin’ny nofon’ny olona. Maro ny filàntsika ka rehefa tsy azontsika izany dia miteraka fanahiana, eo no itsofohan’ny ratsy ao anatintsika ka lasa feno fikorontanana, toa mitady zavatra hafa foana isika. Mamotika antsika no anjara asan’ny devoly, toy ny nahazo an’i Adama sy i Eva tao amin’ny saha Edena izay lavo. Mampahatsiahy antsika ny Tenin’Andriamanitra mba hitondra ny enta-mavesatra eo amin’i Jesoa Kristy isika, izay efa nentiny teo amin’ny hazofijaliana. Manoatra noho ny mpandresy isika. Fa hoy ny Teny fampanantenana ao amin’ny Filipiana 4 : 6 sy Salamo 55 : 22 hoe : “ Aza manahy na inona na inona ; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra … Apetraho amin’i Jehovah ny entanao, ary Izy no hanhana anao ; tsy havelany hangozohozo mandrakizay ny marina. ”Aoka ho feno vavaka mandrakariva isika. Mety hoe marary ianao na mandalo sedra, tsy afa-panadinana, tsy zakanao izany fa I Jesoa Kristy miahy antsika sy ny fiainantsika, asan’ny tanany sy adidiny isika. Manatòna Azy fa tsy misy tsy hainy atao. Ao Aminy dia azo antoka sy maharitra, izay tsara indrindra no efa omaniny ho antsika. Avotsory eo Aminy ny fanahianao dia hahita fitsaharana ianao.

 

 • Kristiana miambina mandrakiva (and.8-9)

Antsoiny isika hiambina, hiomana, ho feno vavaka ary hiaina ny Teniny eo ambany fitarihan’ny Fanahy Masina, hahonon-tena sy ho sahy hanohitra ny asan’ny satana. Jesoa dia avy handrava ny asan’ny maizina. Rehefa miomana sy manana paikady isika dia maharesy amin’ny ady. Aza miandry hopotehan’ny satana vao hanohitra, fa dieny tsy mbola manangoly izy andeha hiambina. Mahay ny zavatra rehetra Izy, manasitrana. Zava-poana ihany ny fandroahana devoly rehefa tsy mino, aoka isika hahatoky, hitafy ireo fiadiana efa nomena antsika (ny Tenin’Andriamanitra no sabatry ny fanahy) ary hanana fifandraisana tsy tapaka Aminy. Andriamanitra dia mahery, tsy misy tahaka Azy. Miorena amin’ny finoana an’i Jesoa dia tsy hiozongozona izany.

Ho an’ Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

 

Nisy feon-javamaneno fohy. Nanao ny hira “ Lift your voice » ny sampana Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF). Rehefa izay dia nanatontosa ny vavaka setrin’ny Tenin’ Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika, izay narahin’ny fanononana ny fanekem-pinoana niarahana tamin’ireo vavolombelona talohantsika (Laharana fahefatra) natao teo am-pitsanganana. Nisy feon-javamaneno fohy.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny biraom-piangonana Razafimaharo Maminirina no nanao izany tatitra izany. Ny andinin-tSoratra Masina nanombohany izany dia ao amin’ny Kolosiana 2 : 6-7 hoe : “ Koa tahaka ny nandraisanao an’i Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana ”.

Raharaha ivelany 

-Oniversite RAVELOJAONA : fampahatsiahivana fa efa misokatra ny fisoratana anarana ho amin’ny taom-pianarana 2022-2023 ho an’ny sampan fahasalamana. Ireo sampam-pianarana misy : Infirmier anésthésiste, Infirmier généraliste, Technicien de radiologie, Maieutique. Koa izay liana amin’izany dia aoka hanatona eny Ambatobevanja toerana misy ny Oniversity Ravelojaona .

-SP ARIVONIMAMO VAOVAO / FJKM ZIONA FAMONJENA IMERITSIATOSIKA

30 aogositra hatramin’ny 04 septambra 2022 : diaben’ny Filazantsara nampitondraina ny anarana hoe « RN1 ho an’i Kristy », ny lohahevitra voizina amin’izany dia « FILAZANTSARA MAMPANDRY FAHALEMANA » .

-Akany Fialofana Tangaina (AKAFITA) 

Alahady 28 Aogositra 2022 : hetsika TONTOLO ANDRO AKAFITA izay hotanterahina ao amin’ny FJKM Atsimon’I Mahamasina.

Raharaha anatiny 

-Tsy eto an-toerana ny Raiamandreny Mpitandrina mivady fa lasa niala sasatra

-Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro

-Amin’ny alahady heriny anio, alahady voalohany amin’ny volana, hisy ny fandraisana ny

Fanasan’ny Tompo .

-Noarahabaina sy nirariana soa ny Mpitandrina nitory Teny, izay vadin’ny Mpitandrina nitarika. Hamonjy ny toerana nanendrena azy ity farany, ka hiomana amin’ny rakitra am-baravarana ny Fiangonana amin’ny alahady fandraisana herin’ny anio.

 

Nandray fitenenana ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson. Nisy fiarahabana, firariantsoa, fitondrana amim-bavaka ireo nahatanteraka ny fanamasinana ny fanambadiany.

Isaorana an’Andriamanitra, hoy izy, ny sampana samihafa nanatanteraka fihaonambe sy lasy, efa tafody. Mahatsiaro amim-bavaka ny raiamandreny Mpitandrina sy ireo any am-pialan-tsasatra isika. Miarahaba ireo afaka bakalôrera ary mankahery ny tsy afaka. Nitohy tamin’ny voady sy fanomezana ny fotoana.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Ranaivoson Jacky no namaky ny voady rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny I Korintiana 1 :9 izy, hoe : “ Mahatoky Andriamanitra, Izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin’ny Zanany, dia Jesoa Kristy Tompontsika ”. Toy izao manaraka izao ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teo anivon’ny Fiangonana : misaotra an’Andriamanitra fa afaka fanadinana, nahavita dingana lehibe teo amin’ny fianarany, nahazo valim-bavaka (asa vaovao). Ao koa ireo nangata-bavaka ho an’ny fianarana, fitaizana ireo zanany, fidirana ny any amin’ny oniversite. Ny hira nangatahin’ny mpianakavin’ireo finoana ireto izay nohirain’ny Fiangonana nandritra ny fanatazana ny rakitra dia : A 16 “ Isaorany Jehovah Tomponay ” ; FFPM 2 : 1 “ Misaora an’i Zanahary ” ; FFPM 171 : 3 “ Jesoa Mpanjaka malaza  ” ; FFPM 20 : 1 “ Tsaroanay tokoa izao ”.

Ny hira vavaka FFPM 4 : 4 “ Mamy ny fitianao .no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanolorantena.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson ihany no nitarika ny vavaka fangataham-pitahiana. Nisaotra an’Andriamanitra izy fa afaka nanatanteraka fotoam-bavaka, noho ny Teny avy notoriana mba hampiharana izany eo amin’ny fiainana. Nivavahana ny Foiben’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara ; ny Filohany ; ny toby masina. Notoninona manokana ny akany fitaizana any Tangaina mba ho feno fahendrena ireo tomponandraikitra, ny zaza kosa ho fanilo sy fanasina eo amin’ny firenena. Tsy diso anjara ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana mba hiaina amin’ny finoana, ho môdely amin’ny fahatsarana rehetra ; ao ireo manam-pikasana hanorim-panambadiana ; ny nidonam-pahoriana ; ny raiamandreny Mpitandrina miala sasatra syireo mpiangona mba hahita fifaliana ao amin’ Andriamanitra ; indrindra ireo nisaotra noho ny fitahiana tsapany. Ny hetahetan’ny nanatrika fotoam-bavaka dia natao mangina. Nofaranana tamin’ny « Rainay izany any an-danitra » ny fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 748 : 1 “ Havaozy, Tompo ô . Notononina ny tondrozotra 2022 hoe : “ Mifankatiava araka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy, mitariha lalana amin’ny fifanomezam-boninahitra, araka ny olom-boafidin’ Andriamanitra sady masina no malala… Samia misikina fanetren-tena ianareo ka mifanompoa ; fa Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome fahasoavana ho an’ny manetry tena. ” Romana 12 : 10 ; Kolosiana 3 : 12b ; I Petera 5 : 5b. Natolotra ny hafatra sy tsodrano dia noredonina ny hira vavaka A 16 “ Isaoranay Jehovah Tomponay ”. Nisy vavaka mangina sy trinite ary feon-javamaneno. Nifarana tamin’ny 10 ora sy 35 minitra ny fotoam-bavaka. Nisy fivorian’ny ankatoky fandraisana taorian’izany.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe  sy ireo mpiofana ho mpitendry (Raharinoa Fenitra sy Rajaofetra Anthonio)

Nikirakira fafana : Raharijaona Nantenaina

Nikirakira fanamafisam-peo : Randriamahefa Tina

Naka sary : Rakotoarisoa Falimandimby

Nandray an-tsoratra : Ralaiarimanana Narindra

Alahady 21 Aogositra 2022

ALAHADY 21 AOGOSITRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »
Alahady faha folo manaraka ny Trinité Alahadin’ny Aumônerie Nationale

« Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an’ny aiko; iza no hangovitako ? » Salamo 27 :1

Alahady faha folo manaraka ny Trinité androany, natokana itondrana amim-bavaka ny « Aumônerie Nationale » eo amin’ny sahan’ny FJKM. Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fotoana. Ny Evanjelistra Rakotozanany Norosoa Miantra, Mpitandrina any amin’ny FJKM Katsaoka, SP Afovoany Andrefana, no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Izy dia iray amin’ireo Evanjelistra tohanan’ny Fiangonana. Ny Litorjia amin’ny endriny voalohany no nentina nanatontosana ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA NY FOTOANA 
Taoriana ny feon-javamaneno fidirana sy ny Fiarahabana Apostolika, ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 95 :1-6.
Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 171 : 1-2-3 «Jesô Mpanjaka malaza»
Notohizan’ny mpitarika tamin’ny vavaka fisaorana sy fiderana izany hira izany.
Natolotra an’Andriamanitra ny dera sy laza ary voninahitra noho ny fahasoavany nahavory indray ny mianakavin’ny finoana eto an-tranon’Andriamanitra mba hidera, hanandratra vavaka ary hihaino ny tenin’Andriamanitra. Nangatahina ny fitarihan’ny Fanahy Masina ho amin’ny fanompoam-pivavahana ary nangatahina ny Tompo hanaisotra izay tsy azy ary nisaorana Izy noho ny fanatrehany.

NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA 
Nalaina tao amin’ny Apokalypsy 2:8b-10 « Izao no nolazain’ny voalohany sy ny farany, Izay efa maty nefa velona indray : Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao (nefa manan-karena hianao), ary ny fitenenan-dratsy ataon’izay milaza ny tenany ho Jiosy, kanjo tsy izy, fa synagogan’i Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanareo ; indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina, mba ho voazaha toetra hianareo, ary hanam-pahoriana hafoloana. Aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satroboninahitra fiainana.»
Tao ahorian’izany dia nohiraina ny FF 39 : 1-2 « Faniriako »

VAVAKA FIFONANA 
Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra dia nanao vavaka fifonana sy fangatahana famelan-keloka ny mpitarika satria tsy nahajoro ho vavolombelon’ny Tompo isika sady tsy nahazaka fizahan-toetra.
Tao ahorian’izany vavaka izany dia nohiraina ny FF 28 « Efa voadinikao Andriamanitra ô »

FANOLORANA NY FAMELAN-KELOKA 
 « Ary hofafany ny ranomaso rehetra amin’ny masiny ; ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisyalahelo na fitarainana na fanaintainana ; fa efa lasa ny  zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana : Indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoykoa Izy : Soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. » Apokalypsy 21:4-5
Tahorian’ny fanolorana ny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 424:1-2 « Tsaroako dia tsaroako »
Ho fanambarana ny finoana dia niarahana nanonona ny ny Fanekem-pinoana fahatelo.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA 
Andriantseheno Rasoamaharo Hanitra Tiana, mpampianatra ao amin’ny K1, no nitondra ny hafatra.
Mialoha ny fotoana dia nisaorana ny Tompo noho ny fotoana nomeny ary nangatahina ny Fanahy Masina hanazava ny Teny izay noraisina tao amin’ny Matio 5:39a : « Aza manohitra izay manisy ratsy anareo ». Niaraka novakiana izany.
Tantara : Nahita bibilava may tao anaty afo ity mpaka kitay iray, nalainy tao anaty afo ilay biby mba ho avotra kinanjo nokakeriny ny tanan’ilay mpaka kitay ka latsaka tao anaty afo indray izy. Tsy kivy anefa ilay mpaka kitay fa naka hazo indray hanavotany ilay bibilava. Nisy nahatsikaritra ny fihetsik’ilay mpaka kitay ka nanontany azy hoe « Fa nahoana no biby efa nandratra ny tananao no mbola vonjenao ? » Tsotra ny valiteniny : « fomban’ny bibilava ny manaikitra ary tsy miova amin’izany izy, ary fombako ihany koa ny mamonjy ny sahirana ka tsy hiova amin’izany aho ».
Isika ihany koa dia tsy tokony hamaly ratsy izay manisy ratsy antsika fa tokony hanasoa ny rehetra. 
Tahorian’izany tantara fohy izany dia nohiraina ny FFPM 295 «Ry Jesosy mba tantano .»

RAHARAHAM-PIANGONANA 

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, Razafimaharo Mamy, no nanatontosa ny filazan-draharaha. Ny Teny ao amin’ny  Efesiana 6:16 no nentiny nanombohana izany :  « Tano ny finoana ho ampinga izay hahazoanareo hamono ny zanatsipika mirehatra rehetra izay alefan’ilay ratsy »

Raharaha ivelany 
-Oniversite RAVELOJAONA : Misokatra ny fisoratana anarana ho amin’ny taom-pianarana 2022-2023 ao amin’ny sampam-piofanana Fahasalamana. Koa izay liana amin’izany dia aoka hanatona eny Ambatobevanja toerana misy ny Oniversity Ravelojaona .
-SP ARIVONIMAMO VAOVAO / FJKM ZIONA FAMONJENA IMERITSIATOSIKA  : Mikarakara hetsika diaben’ny Filazantsara izay ho tanterahina ny 30 aogositra ka hatramin’ny 4 septambra 2022 ;  hetsika nampitondraina ny anarana hoe « RN1 ho an’i Kristy » ka ny lohahevitra voizina amin’izany dia « FILAZANTSARA MAMPANDRY FAHALEMANA » .

-AKANY FIALOFANA TANGAINA : mananasa ny Fiangonana amin’ny hetsika « TONTOLO ANDRO AKAFITA » hotanterahina ny alahady 28 aogositra 2022 ao amin’ny FJKM Atsimon’i Mahamasina.
Raharaha anatiny 

Tsy eto an-toerana ny Ray aman-dreny Mpitandrina mivady fa lasa namonjy ny Recyclage

Pastoral any Morondava sy nandeha niala sasatra.

-Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro
-Misy ny fivorian’ny ankatoky ny mpandray ny fanasan’ny Tompo amin’ny alahady 28 aogositra 2022
-Noho ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena dia hisy ny fifaninanana SARY PIKA , LAHATSORATRA , SARY MILOKO izay karakaraina ary

hanasana ny Kristiana rehetra. Ny andinindininy momba izany dia hiita ao amin’ny fafana

ao antokotany.
-Tafajoro ny ekipa Foot à 6 eo anivon’ny STK ary manentana ny tanora hanatevina ny sampana izy ireo
Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina mpitarika ny fotoana :
-Ho fanohanana ny Evanjelistra mitondra ny Tenin’Andriamanitra dia hisy ny rakitra am-baravarana.
-Nanentana izy mba hitondra am-bavaka ny Mpitandrina any am-pialana sasatra sy ireo Sampana manatontosa fihaonam-be.

RAKITRA SY FANOMEZANA 

Nandritry ny Voady sy Raki-pisaorana dia ireto avy ny hira notanterahina :
FFPM 244 :1 « Ry Jesoa mba henoinao » ; FFPM 627:1  « Vimbino tsara izahay » ; FFPM 753:1 « Tiako ny hiaraka Aminao Jesoa » ; FFPM 2:1 « Misaora an’i Zanahary » ; FFPM 506:2 « Tsy misy miadana ka afa-po » ; FFPM 20:1 « Tsaroanay tokoa izao » ; FFPM  :1 « Ry Tompo Zanaharinay » ; Hira faha-50 taonan’ny FJKM
Maro ireo mpanompon’Andriamanitra nangataka ho entina am-bavaka.
Nisy ny nangataka vavaka hitombo fahendrena,  hahazo fitahiana ; tao ireo nangataka vavaka ho an’ny asa vao azo ; nisy ihany koa ny nisaotra noho ny fahavitan’ny fianarana, noho ny fahafaham-panadinana, noho ny fitsingerenan’ny taona nahaterahana dia nisaorana ny Tompo. Nisaorana ny Tomo noho ny fanavotany tamin’ny loza, noho ny fahasitranan’ny fianakaviana dia nisaorana ny Tompo.
Ny FFPM 432 :2 « Mandram-pihavy ny Tompo » no nohiraina teo amin’ny fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny vakiteny dia nohiraina ny FFPM 786:1 « Ny Teninao rehetra »
Nialoha ny vakiteny dia nanao vavaka  ny Diakona Ravoniharimino Faramalala
Nisaorana Andriamanitra noho ny fahafahana mihaino ny Teniny, nangatahina ny fanokafan’ny Tompo ny masom-panahin’ny tsirairay, Nangatahina ny Fanahin’Andriamanitra mba hiasa sy hampangina ny feo rehetra tsy avy Aminy.
Izy ihany koa no namaky ny Testamenta Taloha Salamo 27:1-6 ary ny Diakona Rakotoarisoa Simon no namaky ny Testamenta vaovao Jaona 10:31-42 ; Efesiana 6:14-20

Diakona avy ao amin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy izy ireo.

TORITENY 
Mialoha ny Toriteny dia nohiraina ny FFM 306:1-4 « Mamafaza voa »
Tamin’ny taona 2012 no nanaovan’ity Evanjelistra ity fizarana asa teto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, taona faha-dimy izy tamin’izany ary mankalaza ny faha-folo taona nitandremany ny Mpitandrina amin’ity taona ity. Ny taona 2017 izy no nanomboka nitandrina tao amin’ny FJKM Katsaoka,  izy no mpitandrina fahatelo ao. Ny taona 2008 no nitsanganan’izany fiangonana izany. Ankehitriny dia sampana enina no misy ao amin’ny Fitandremana raha efatra no nisy teo aloha. Anisan’ny olana misy any dia ny fifanalaviran’ny fiangonana sy ny tanàna, eny an-toerana dia mbola misy ireo olona manaraka ny fivavahana amin’ny razana sy manompo sampy, eo ihany koa ny fisian’ireo fampianaran-diso izay manomboka mahazo vahana. Ny mpino dia mbola zaza ara-pinoana ary tsy mora ny fampianarana azy ireo. Isan’ny olana lehibe nosedrain’ny Mpitandrina teo am-panatontosana ny asan’Andriamanitra dia ny tsikeran’ireo mpino sasany. Ao ireo manaratsy satria maro anaka hono ny Mpitandrina sady masiaka. Isaorana ny Tompo fa nilamina ihany izany noho ny tolona am-bavaka, am-pinoana, nataon’ny Mpitandrina isan’andro isan’andro. Raha izany ny sedra nahazo ireto mpanompon’Andriamanitra ireto, dia tsy kivy izy satria misedra olana avokoa ny solotenan’Andriamanitra ety an-tany. Nanoloana ny olana nolalovany, Davida dia naharitra nivavaka, naneho ny fahatokiany an’Andriamanitra ary nijoro mandrakariva tamin’ny finoana. Davida dia zokintsika ara-pinoana. Ny Salamo 27:1-6 no ahitana izany fihetsik’i Davida Mpanjaka izany. Tokony alaintsika tahaka ny toetran’i Davida manoloana ny olana sedraina.
-Manoloana ny olana sedraina, ny olona manam-pinoana dia tony lalandava ary tsy matahotra.
Andriamanitra no miady ho an’ny olony, miaro amin’ny fotoana rehetra Izy. Na dia tahaka ny liona mierona aza ny fahavalontsika dia tsy tokony hatahotra isika satria afaka miaro amin’ny fotoana rehetra Andriamanitra. Manana fanantenana isika ao Aminy. Mandalo fizahan-toetra ny finoantsika ankehitriny manoloana ny olana marobe toy ny fahasarotan’ny fiainana sy ny aretina maro miforona. Raiso ny Tenin’Andriamanitra hampianatra anao hitana ny finoana. Tano Jesoa fa Izy no fanilon’ny tongotsika sy fanazavana ny lalantsika. Aza matahotra fa minoa fotsiny ihany.
-Ny olon’ny finoana dia mikatsaka ny tavan’i Jehovah. Ao an-tranon’i Jehovah no ahitany famonjena sy fandriam-pahalemana. Nanoloana ny olana nosedrain’i Davida dia ny fanatrehan’Andriamanitra no notadiaviny. Isika no Tempolin’Andriamanitra, sarobidy Aminy isika. Fahasoavana sy famindram-po no ao amin’ny Tempolin’Andriamanitraka. Izany no mahatonga an’i Davida maniry ny hitoetra ao an-tranon’i Jehovah amin’ny andro fahoriana. Eny amin’ny vatolampy no misy ny tranon’Andriamanitra, ny Tenin’Andriamanitra no vatolampy fiarovana ho antsika. Aza avela ho tapaka ny fifandraisanao amin’Andriamanitra. Mankalazà Azy, mihobia ny Anarany sahala an’i Davida. Mila miasa isika manorina finoana.
Fehiny, meteza ho olon’ny finoana ary mitonia mandrakariva manoloana ny olana ary manatona an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka. Mivavaha mandrakariva handraisantsika fahasoavana.
Tao ahorian’ny toriteny dia nanao ny anjara hirany ny Sampana Tanora Kristiana.

VAVAKA FANGATANA
Ny Mpitandrina mitarika ny fotoana no nanao ny vavaka fangatahana.
Nisaorana ny Tompo noho ny fampianarana natolony manoloana ny olana. Nangatahina ny Tompo mba ahatonga izany fampianarana izany ho tanteraka aty anatin’ny olony mba hananan’izy ireo fahatokiana sy fitoniana manoloana ny olana ary ihany koa ny mba hanakaikezan’ny olon’Andriamanitra Azy Tompo mandritry ny androm-piainany.

Nentina am-bavaka ny Foibe FJKM sy ireo mpiara miasa ao, ny Synodam-paritany SPAA10 sy ny tompon’andraikitra ao. Notrotroina am-bavaka ireo Toby masina, akany, sy toeram-pitaizana ary ireo tompon’andraikitry ny Aumônerie Nationale. Nentina am-bavaka ny Mpitandrina izay any am-pialan-tsasatra, nentina am-bavaka ihany koa ireo sampana rehetra manatanteraka fihaonam-be sy lasy fibeazana. Tsy adino ny nivavaka ho an’ireo azom-pahoriana, tsy salama, manomana fanamasinana ny fanambadiana. Notrotroina am-bavaka ihany koa ny Mpitandrina Rakotozanany Norosoa Miantra sy ny ankohonany.
Nentina am-bavaka ireo nanatanteraka raki-pisaorana sy voady masina sy ireo manana hataka manokana.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo ny vavaka.

FAMARANANA 
Nohiraina ny FFPM 298:1-2 « Aina no fetra »
Niarahana nanonona ny Tondrozotra
Tao amin’ny Hebreo 11:32-33 no hafatra natolotra ny mpianakavin’ny Tompo « Ary inona koa no ho lazaiko ? Fa ho lanyny andro, raha milaza an’i Gideona sy Baraka sy Samsona ary Jefta aho, Davida koa sy Samoela aryny mpaminany, izay  nandresy fanjakana tamin’ny finoana, niasa fahamarinana, nahazo teny fikasana, nanakombona ny vavan’ny liona. »
Natolotra ny Tso-drano ary ny hira  FFPM 731:1   « Enga anie ka homba anao Jeso » no namaranana ny fotoana

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina

« Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina- Amena »

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : IRIMANANA Eninkaja

Nikirakira fafana : Randriamasimanana Andrinavalona

Nikirakira fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Herilanto sy Andriamahatana Rija

Naka sary : Raharijaona Nirina

Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky Noely Tiana

Alahady 14 Aogositra 2022

TATITRA FANOMPOAM-PIVAVAHANA
ALAHADY 14 AOGOSITRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »
Alahady faha IX manaraka ny Trinité

Alahady natokan’ny Foibe FJKM ho alahadin’ny Maritiora

sy ny Komity Fanorenana ny Tsangambaton’ny Maritiora (KFTM)

« Ry malala, aza gaga noho ny fizahan-toetra mahamay izay mahazo anareo ho fitsapan-toetra, ary aza atao ho zavatra mahagaga manjo anareo izany» I Petera 4:12

Alahady faharoa amin’ny volana aogositra 2022, Alahadin’ny Maritiora ny andro anio,   ary  fotoana mbola ibanjinan’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny FJKM ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao: « TANO MAFY NY FINOANA ».

Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fanompoam-pivavahana tamin’ny endriny Litorjia faharoa. Rakotomanana Andry, Biraom-piangonana sady mpitoriteny, no nitondra ny hafatra. Rafetrarinanja Minoarisoa Tsivoafetra, Mpitandrina avy ao amin’ny FJKM Saint-Pierre, Philadelphie La Réunion, no nanatanteraka ny Asa vavolombelona.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Nanao ny Fiarahabana apostolika ny Mpitandrina ary niaraha-namaky ny Salamo 146 :1-10 ho Fiderana an’Andriamanitra : Haleloia. Miderà an’i Jehovah, ry fanahiko. Hidera an’i Jehovah aho, raha mbola miaina koa; Eny, hankalaza an’Andriamanitra aho, raha mbola velona koa;

Aza matoky ny lehibe, Na ny zanak’olombelona izay tsy mahavonjy. Miala ny fofonainy, ka miverina ho amin’ny taniny izy; Ary amin’izay indrindra no hahafoanan’ny fikasany. Sambatra izay manana an’Andriamanitr’i Jakoba ho Mpanampy azy Sady manantena an’i Jehovah Andriamaniny, Izay nanao ny lanitra sy ny tany, Ny ranomasina sy izay rehetra ao anatiny, Izay mitandrina fahamarinana mandrakizay, Izay manome rariny ho an’ny ampahoriana, Izay manome hanina ho an’ny noana. Jehovah mamaha ny mpifatotra;

Jehovah mampahiratra ny jamba, Jehovah mampitraka ny mitanondrika; Jehovah tia ny marina; Jehovah miaro ny vahiny Ary manandratra ny kamboty sy ny mpitondratena, Fa mamadika ny lalan’ny ratsy fanahy kosa. Manjaka mandrakizay Jehovah, Hatramin’ny taranaka fara mandimby Andriamanitrao, ry Ziona. Haleloia.Amena!

Nitohy tamin’ny hira FFPM 201 : 1, 2, 3, 4 “Midina, Tomponay” izany.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Misaotra ny Tompo noho ny famindrampo izay nomeny ary manolotra ho Azy ny dera sy ny laza. Noho ny fahamasinany dia tsy tanteraka isika ary tsy mendrika eo imason’Andriamanitra. Tsy mahay mankalaza Azy noho ny fizahan-toetra. Mangataka ny famindrampony sy ny famelana ny heloka, mba ho raisiny ho hanitra hankasitrahana. ny hira sy ny vavaka izay hatao. Amen.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotoarisoa Faralahy, Biraon’ny Sekoly Alahady no nanatanteraka ny fotoana.  Natsangana niaraka tamin’ny Fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ireo ankizy sy tanora rehetra.  Nivavaka nisaotra ny Tompo izy noho ny nahatanterahan’ny fihaonambe tany Mahajanga.

Natao ny hira FFPM 808: 1Eo an-tratranao Jesosy” taorian’ny vavaka.

Nitohy tamin’ny hira FFPM 824: 1, 2 “Ry Andriamanitra nahary” ny fotoana, ho fiomanana amin’ny vavaka sy ny vakiteny.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hira mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ny FFPM 824: 1, 2: “Ry Andriamanitra nahary”. Ny perikopa voalahatra ka novakiana: -Testamenta taloha: I Mpanjaka 18:21-39; -Filazantsara: Lioka 12:22-31; -Epistily: I Petera 4:12-19.

Rakoto Hajaniaina Ginot no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Rakotoarivony Lisy no namaky ny Teny. Diakona ireo.

Ny FFPM 244: 1, 2, 4: “Ry Jesoa! mba henoinao” no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Rakotomanana Andrimbazotiana, Biraom-piangonana sy mpitoriteny no nitondra ny hafatra. Ny bokin’i I Petera 4: 12; 19 no nakany izany. Nohamafisiny fa natao hitondrana amim-bavaka ny Komity fanorenana ny tsangambaton’ny maritiora ny anio ary ahatsiarovana ireo maritiora rehetra noho ny fitiavany an’Andriamanitra sy ny faharetany noho ny amin’i Kristy. Fanontaniana ny hoe: “Ny fiainana kristiana dia fiainana maritiora, koa moa ve, efa sedra nahazo anao ny maha Kristiana anao?” Efa nandalo tao an-tsaintsika ve izany? Ary raha fiainana kristiana dia fiainana maritiora, moa ve mbola misy ny maritiora ankehitriny? Teboka roa no nentiny nitondrana izany hafatra izany:

*Tano mafy ny finoana anaty fizahan-toetra                                                   *Tano mafy ny finoana na eo aza ny fahoriana

Tano mafy ny finoana anaty fizahan-toetra”: Asan’Andriamanitra ny fizahan-toetra fa ny fakam-panahy kosa dia tsy avy Aminy. Ny fiombonana fiainana Aminy dia ny fanahafana Azy. Ny fanaratsiana noho ny amin’i Kristy, ny fanasoketana ny tenanao noho ny Aminy, izany no tena fiainana kristiana, hitondra fihavaozana eo amin’ny fiainanao. Ny fizahan-toetra no mitarika antsika hiombona amin’Andriamanitra. Ny fakam-panahy kosa dia manalavitra anao Aminy.

Tano mafy ny finoana na eo aza ny fahoriana: Izay ampitondraina fahoriana, dia aoka ny fanaovan-tsoa no havaliny. Ny Kristiana dia mitondra hazofijaliana toa an’i Kristy. Tsy ny fahoriana, fisarahana aman’olona, na aretina, fa ny fandavana ny tena noho ny sitrapon’Andriamanitra. Dingana iray hanarahana ny Tompo ny fandavana ny filan’ny nofo, izay tsy sitrapon’Andriamanitra. Mandava ny tenanao hahafahanao mijoro ho vavolombelona. Diniho izay filan’ny nofontsika, lavo izany raha hita fa hitondra any amin’ny ratsy. Ataovy zava-dehibe ny fanahinao, ny fanahin’ny namanao, mba ho mendrika an’Andriamanitra Rainao.

VAVAKA SETRINY SY FANGATAHANA FAMELAN-KELOKA

Nanao ny vavaka fifonana ny Mpitandrina.

Misaotra noho ny fitiavana izay natolotr’Andriamanitra. Misaotra noho ny hafatra mampianatra izany fiainana maritiora izany.Maro ny ady sarotra, ny fahoriana, ny fanenjehana izay mihatra sy manjo. Mangataka ny Tompo hitahy mba tsy ho tarihin’ny filàna, ka ho resy. Mangataka ny fampaherezana avy Aminy rehefa sendra izany fizahan-toetra izany. Ny Fanahy Masina anie ho hery hiaro n’inona n’inona ady atrehina ary Izy ihany koa hampiaina ny maha Kristiana antsika. Amena.

FANEKEM-PINOANA

Ho fanavaozana ny finoana dia niaraha-nanonona ny Fanekem-pinoana laharana faharoa.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, Razafimaharo Mamy, no nanatontosa ny filazan-draharaha.

« Koa tahaka ny ny nandraisanareo  an’i Kristy Jesoa ho Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin’ny fisaorana. » Kol. 2: 6-7

      Raharaha eto an-toerana

– Tsy eto ny Raiamandreny Mpitandrina mivady fa lasa namonjy ny “Recyclage Pastoral” any Morondava.

– Mivahiny eto amintsika ny Mpitandrina Rafetrarinanja Minoarisoa Tsivoafetra, avy any amin’ny Fitandremana FJKM La Réunion, hanatanteraka ny sakramentan’ny Batisa mandritra ny Asa vavolombelona izy.

– Fiheveran-draharaha ny sabotsy 21 aogositra ho avy izao amin’ny 8 ora sy sasany maraina.

– Handray Evanjelistra amin’ny alahady 21 aogositra dia ny Mpitandrina Rakotozanany Miantra.

– Antsoina ny Komity Fisotron-dronono Mpitandrina mivady hivory ny talata 16 aogositra amin’ny 6 ora hariva eto amin’ny Fiangonana.

– Noho ny fankalazana ny faha 45 taonan’ny Gazety Taratry ny Famonjena dia hisy ny fifaninanana sary pika sy sary miloko ary lahatsoratra, izay hiantsoana ny mpianakavin’ny

finoana. Hita eo an-tokotanim-piangonana ny andindininy momba izany.

Filazana manjo:

– Andriamanalinarivo Antonio Hubert, ny talata 30 jolay, 56 taona.

 – Rasolofo Andrianasolo Olivier, ny alakamisy 4 aogositra, 71 taona.

– Razananoro Louise, ny talata 9 aogositra, 84 taona.

-Ramanantsoa Laza Noely, 41 taona.

ASA VAVOLOMBELONA

Zaza nandray ny Sakramentan’ny Batisa: Radanielina Lovaniaina Manantsoa.

Ny ray aman-dreniny: Radanielina Mamy Harimisa sy Rakotoson Vanessa Rolande Volahasina. Ny Mpitandrina Rafetrarinanja Minoarisoa no nanatanteraka izany.

FANDRAISAM-PITENENAN’NY MPITANDRINA

Nisaotra ny Mpitandrina Rafetrarinanja Minoarisoa mivady izy, noho ny fivahinianany ary ny fanaovana ny fitsofan-drano ny Batisa.

Niarahaba ny tokantrano vao: Rakotoarivony Alan Noel mivady sy nitondra amim-bavaka azy.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Voady sy raki-pisaorana

Hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana ny FFPM 630: « Ry Jesosy mba tantano ».  Maro ireo nanao raki-boady : ny handeha hianatra any ivelany nangataka vavaka sy fampaherezana; ny ray aman-dreny misaotra noho ny fampihaonana ny fianakaviana sy nahatontosan’ny fanambadian’ny zanany; ny fisaorana an’Andriamanitra noho ny amin’ny zanaka afa-panadinana ka nifindra kilasy; ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fahatanterahan’ny fanambadiany.

FANOLORANA NY RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny hira FFPM 275: 3 « Raisonao ry Tomposoa » no nanavaozana ny fanoloran-tena sy nanolorana ny rakitra.

Nanao ny anjara hirany ny Sampana Taniketsa Amparibe Famonjena (STAF): Mitoetra sy miorina” an-dRajaofetra John.

VAVAKA FANGATAHANA

Misaotra an’Andriamanitra noho ny fitiavana nasehony tamin’ny mpanompony, ny Teny nahafahana nibanjina ny fitiavana asehony amintsika olombelona. Nitondra amim-bavaka ny Foibe FJKM amin’ny fampandehanana ny asa; ny toby masina sy ny synodamparitany SPAA10 hijoro vavolombelona hatrany; ny Mpitandrina lasa nanao ny “Recyclage pastoral”; ny Mpitandrina any amin’ireo fihaonambe samihafa.

Nentina amim- bavaka ireo mpanompo nanao ny voady masina; ireo rehetra azom-pahoriana hahazo fampaherezana; ireo tsy salama; ireo manana olana; ireo miatrika fizahan-toetra; ny firenena ho voaaro amin’ny aretina. Nentina amim-bavaka koa ireo izay manana hetaheta ka nanao vavaka mangina.

Nofaranana tamin’ny “Rainay izay any an-danitra” sy ny fanononana ny Trinite masina izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 645: 3 “Jesosy Kapiteninay… Indreo, ny maritiora soa”.

Notononina ny tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Nofaranana tamin’ny hira FFPM 175:6 “Avia, Fanahy o! … Mitomoera aty …” sy ny Amen.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rajaofetra Philippe

Nikirakira fafana : Andriamasimanana Andry Naval

Nikirakira fanamafisam-peo : Rova Harentsoa

Naka sary : Andriamampianina Faneva

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra

Alahady 07 Aogositra 2022

ALAHADY 07 AOGOSITRA 2022
« TANO MAFY NY FINOANA »

Alahady faha VIII manaraka ny Trinite
Alahady Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo

« Tano amin’ny finoana sy ny fitiavana ao amin’i Kristy Jesoa ny mariky ny Teny tsy misy kilema, izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natolotra anao dia tehirizo amin’ny fampaherezan’ny Fanahy Masina, Izay mitoetra ao anatintsika. » II Timoty 1:13-14

Anio dia alahady voalohany amin’ny volana aogositra 2022 dia  fotoana izay hibanjinan’ny Fiangonana eto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara  ny lohahevitra fitaizam-panahy vaovao manao hoe : « TANO MAFY NY FINOANA ».

Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson no nitarika ny fanompoam-pivavahana ka ny Litorjia voalohany fampiasa eto amin’ny Fiangonana no notanterahina.

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Nisy ny fiaraha-mandray ny Fanasan’ny Tompo ary nisalahy niara-nanatanteraka izany ireo Mpitandrina mianaka.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Rehefa nanao ny fiarahaba ny Fiangonana tamin’ny Fiarahabana apostolika ny Mpitarika dia  nanolotra ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra entin’ny Fiangonana  manandratra  ny fiderana Ilay Tsitoha  tamin’ny famakiana ny Salamo faha 121 :1-8  Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy. Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny Mpiaro anao. Indro, tsy matory na rendrehana Ny Mpiaro ny Isiraely. Jehovah no Mpiaro anao; Jehovah no fialofanao eo amin’ny an-kavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro, Na ny volana nony alina.

Jehovah hiaro anao amin’ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy. Jehovah hiaro anao, na mivoaka na miditra, Hatramin’izao ka ho mandrakizay..” Amena!

Rehefa izany dia natao ny hira FFPM 14:1, 3 “O, Ry tany rehetra, avia izao”, nentina nidera ny Tompo.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka nentin’ny Fiangonana niderana sy nisaorana an’Andriamanitra tamin’ity fotoana ity:

“Isaoranay Ianao ry Andriamanitra Tomponay noho ny fahasoavanao sy ny  famindramponao izay havaozinao isa-maraina eo amin’ny fiainanay. Indreto izahay velon’aina, tra-pamonjena, nomenao izao volana vaovao izao, koa derainay Ianao fa mahagaga ny fitondranao ny fiainanay ary sambatra tokoa izahay manana Anao Ilay miahy ny fiainanay. Manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao izahay ankehitriny. Inoanay fa eto Ianao Jesoa Kristy, manatrika anay araka ny teninao. Raiso ho hanitra ankasitrahanao izay rehetra tanterahinay ary mitariha anay ry Fanahy Masina , mba hahaizanay manome voninahitra Anao, Ilay tompon’ny finoanay sy mpanefa azy, Ray , Zanaka, Fanahy masina. Amen.”

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamin’ny Fiangonana dia araka izay voalaza manaraka izao:

Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana. Kolosiana 2:6-7

 Natao ny hira FFPM 439 :1 “ Mba taomy aho e!” ary rehefa izany dia nanao ny vavaka fifonana ny mpianakavin’ny finoana.

VAVAKA FIFONANA

Manoloana ny sitrapon’Andriamanitra izay nambara tamintsika, dia tsy nahatanteraka izany isika, koa izao no vavaka nentin’ny Fiangonana nifona sy niaiky ny fahotany teo anatrehan’Andriamanitra: “Ry Andriamanitra Rainay ô, Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, Ilay maty nisolo heloka anay teo amin’ny hazofijaliana. Misaotra Tompo o, noho ny sitraponao, izay nambara taminay, mitarika any hiorina sy hamaka tsara amin’ny finoana Anao Jesoa Kristy. Ary indrindra, feno fisaorana Anao Andriamanitra, amin’ny zavatra rehetra. Manoloana izany anefa dia miaiky izahay fa tsy tanteraka, samy efa nania teo anatrehanao. Matetika izahay no variana loatra amin’ny fiainana. Variana miahy ny ara-nofo ka tsy tafatoetra amin’ny finoana Anao Jesoa. Feno avonavona ny fonay ka tsy mahay misaotra Anao Andriamanitray. Amin’izay rehetra mitranga amin’ny fiainanay mantsy, dia minenomenona mandrakariva izahay, koa indreto izahay, mamelà ny helokay. Diovy amin’ny ranao izay Jesoa Kristy, ary havaozy izay Fanahy Masina, mba handeha amin’ny Finoana, ary ho tafatoetra amin’izany.  Noho ny Aminao Jesoa Kristy no anaovanay izany vavaka fifonana izany. Misaotra Ray o! Amen.”

Ny hira FF 8:1 “Masoko manganohano” no hira  nentina nifona tamin’ny Tompo.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izao no teny famelan-keloka avy amin’ny Tompo, noraisin’ny Fiangonana : Fa sitraky ny Ray ho ao amin’i Kristy no hitoeran’ny fahafenoana rehetra, sady Izy no hampihavanany ny zavatra rehetra Aminy, ka dia ny ràny teo amin’ny hazofijaliana no nanaovany fampihavanana – eny, Izy, hoy izaho, no fampihavanana izany, na ny etỳ ambonin’ny tany, na ny any an-danitra. Amen!” Kolosiana 1:19-20

Voavela ny helokareo noho ny Anarany masina.

Ny hira FFPM 639:1, 2 “Ry miaramila, mandrosoa izao” no noredonin’ny Fiangonana ho fisaorana ny Tompo tamin’ny famelana ny fahotana.

Ny olona voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny olona sy Andriamanitra koa ny Fanekem-pinoana apostolika no nentina nanambarana izany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rabiazamaholy Léa, mpampianatra ao amin’ny Kilasy faha 7 no nanatanteraka izany:

Ny Teny araka ny 2 Timoty 1: 13a Tano amin’ny finoana ny fitiavana ao amin’i Kristy Jesoa.” no nitondrana ny hafatra.

Ny hafatra dia mila mitia ny namantsika isika fa izany no fanehoana ny finoana ao amin’i Kristy Jesoa.

Ny hira FFPM 298:1 “Aina no fetra ry Tompo malala” no notanterahin’ny Fiangonana taorian’izany.

Nisy ny ankizy nanao vavaka ho an’ny ankizy toa azy, izay lasa nanao fialantsasatra. Ankizy iray hafa koa nanao vavaka ho an’ireo ankizy sy ny tanora tafajanona eto an-toerana, tsy mba afaka nandeha naka rivotra.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo. »

Ny Biraom-piangonana  Mamy Razafimaharo  no nanatanteraka izany  ka ny Kolosiana 2: 6-7 : Koa tahaka ny nandraisanareo an’i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao Aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao Aminy ary tafatoetra amin’ny finoana, toy ny efa nampianarana anareo, ka mazoto amin’ny fisaorana” no nentiny niarahaba ny Fiangonana.

 • Ny trano famoaham-boky Antso dia manasa antsika hanjifa ny fitaovam-pianarana ao aminy. Misy ny fihenam-bidy 10% hatolony amin’izany.

Tenin’ny Mpitandrina

 • Misaotra an’Andriamanitra ny Mpitandrina noho ny famindrampon’Andriamanitra ka ahafantsika manatanteraka fanompoam-pivavahana eto amin’ity fitoerana masina ity.
 • Tsy ho eto an-toerana izy mandritra ny volana aogositra fa hanatrika ny “recyclage pastoral”, no sady haka rivotra koa dia mangata-bavaka amin’ny Fiangonana.
 • Niarahaba ny Sekoly Alahady tonga avy any amin’ny Fihaonambe.
 • Misy ireo zanaky ny Fiangonana nahorina ny fanambadiany:
  • Rakotoarisoa Andriamirado Modeste sy Rakotonimaro Anita
  • Randrianoelina Tolotra Harinavalona sy Andriantsoa Safidy Tojonirina Nantenaina.

FIARAHABANA IREO NAHATRATRA NY TSIGERINAN’ANDRO NAHATERAHANY

Natsangana sy noarahabaina ireo rehetra teraka ny volana jolay. Ny Teny nentina niarahabana azy ireo dia araka ny hita ao amin’ny Isaia 60:2b « …fa ianao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ny voninahiny. »

Nanao rakitra naterina teny amin’ny alitara izy 36 mianaka.

 

Ny hira FFPM 617:1, 2 “Aza manadino ahy” no nanatanterahina ny rakitra alitara.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Voady sy raki-pisaorana

Ireto no hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana: FFPM 171: 2 ; FF 37:2 ; FFPM 460: 3

FFPM 753:1 ; Hiran’ny Hasin’ny Famonjena « Ho Anao anie ny Dera »; Hiran’ny SMZM « Total Praise ».

Tao ny renim-pianakaviana mangata-bavaka amin’ny Fiangonana noho ny tsy fahasalamany.

Tao ny nahazo asa vaovao ka misaotra ny Tompo no sady mametraka izany Aminy.

Tao ny ankohonana izay ao anatin’ny adim-panahy ka mangata-bavaka amin’ny Fiangonana.

Tao ny nisaotra an’Andriamanitra noho ny fihainoany ny fifonany.

Tao ireo mpianakavin’ny finoana afaka fanadinana ka misaotra an’Andriamanitra.

Tao ny mangataka amin’Andriamanitra mba hahita asa.

Misy ny ankohonana misaotra an’Andriamanitra noho ny fahasoavana marobe azony.

Misy ny mangata-bavaka ho an’ny iray tampo aminy tsy salama.

Fanolorana ny rakitra

Ny hira FFPM 440: 3 « Ny tongotro, ny tanako, hiasa ho Anao» no nanavaozana ny fanoloran-tena sy nanaolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Hira mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ny FF 6“Ny Teninao Jehovah Ray mahery”

Ireto kosa ny perikopa izay voalahatra hovakiana: 

 Testamenta taloha: Daniela 3: 4-26; Filazantsara Marka 8: 34-38 ; Epistily : 2Timoty 1: 13-18.

Rajaonah Mamy no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina ary namaky ny Teny kosa dia Andriatahiana Niarivola. Samy Diakona izy mianadahy ireo.

Ny FFPM 354: 3 “Sao ity no toriteny” no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Teny nitondrany ny hafatra dia araka ny perikopa telo izay novakiana, ka hitondrana ny lohahevitra hoe “NY KRISTIANA MITANA NY FINOANA”.

Io lohahevitra io dia mahatonga antsika hieritreritra hoe misy ve izany ny Kristiana tsy mitana ny finoana?

Ny valiny dia ENY satria misy ny mitafy ny lamba maha-Kristiana nefa tsy mitana ny finoana ary tsy mahalala akory ny finoana izay tanany aza.

Ny Finoana dia ilay nandraisantsika an’i Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy antsika ary ny Kristiana mitana ny finoana dia ny Kristiana nandray an’i kristy ho Tompo sy Mpamonjy azy.

Ny Finoana dia ilay hambaran’ny Hebreo 11:  1 “Ny finoana no fahatokiana ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita”. Ny finoana no hery mitazona ny olona ao anatiny ka entiny manatanteraka ny fijoroana ho vavolombelona ho an’ny Tompo. Io finoana io no hananana hery mahagaga ahafahana manatanteraka ny asa fanompoana sy mitarika ny olona hijoro amin’ny fotoana rehetra.

Ny olona mitana ny finoana dia mahajoro na dia amin’ny fotoana farany sarotra aza.

Rehefa mamaky ny bokin’ny Daniela 3:4-26 isika dia mahita ny fijoroan’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego manoloana ny mpanjaka Nebokadnezara.

Moa va isika mahajoro toa an’i Sadraka sy Mesaka ary Abednego rehefa sendra ny sarotra?

Hitantsika anefa fa raha mandinika ny Soratra masina isika na izay nitranga tamin’ny fiainan’ny Zanak’Isiraely na teo amin’ i Mosesy, dia rehefa mijoro ny olon’Andriamanitra dia anehoany ny voninahiny mandrakariva.

Ireto no zava-tsarotra mazàna manjo ny olona manoloana ny fijoroany ho vavolombelon’ny Tompo:

Ny voalohany dia ny fahantrana sy ny fahasarotan’ny fiainana ary ny faharoa kosa dia ny aretina sy ny tsy fahasalamana. Moa va isika mahajoro mandrakariva ao amin’ny Tompo raha tojo izany?

Rehefa mamaky indray ny Marka 8:34-38 isika dia mahita ny fepetra takian’ny Tompo ho an’ny olona izay te hanaraka Azy. Moa va isika mahavita sy vonona hitondra ny hazo fijaliantsika?

Ny olona dia samy manana ny hazofijaliany. Ny hazofijaliana farany izay mavesatra indrindra dia izay efa nentin’ny Tompo. Tsy misy fakam-panahy ataon’Andriamanitra mahazo ny olona afa tsy izay mety ho zakany.

Mety hamoizana ny aina koa anefa ny fitondrana ny hazofijaliana ary izany no nanjo ny maritiora maro teto Madagasikara. Isika eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena dia isan’ny Fiangonana maritiora, noho ny fijoroan’Idadabe Rainimamonjy tamin’ny finoana na dia tao anatin’ny fanenjehana aza ary nahavatra nanangona ny taolambalon’ireo maritiora ho eto Amparibe. Isan’ny nijoroan’Idadabe Rainimamonjy ny niarovana ny fananantsika Fiangonana Protestanta tsy ho azon’ny vahiny tamin’izany fotoana izany.

Raha mijery indray isika ny taratasin’i Paoly araka ny 2 Timoty 1:13-18 dia mila mahay mitondra tena, maneho ny maha mpanompon’Andriamanitra ny Kristiana mitana ny finoana

 

Izao no hafatra araka ny Efesiana 6:10: Aoka isika hitafy ny fiadian’Andriamanitra rehetra mba hahatonga antsika hahazona tsara ny finoana ary handresy amin’ny fanangolen’ny devoly ary toy izany ihany koa ny voalaza ao amin’ny 1 Petera 5:9, fa ny devoly dia fahavalo azontsika toherina satria efa fahavalo resin’i Kristy.

 

Ry Amparibe Famonjena, “Miorena tsara, aza miova” araka ny teny faneva tanan’ny FJKM ankehitriny, taorian’ny Synoda lehibe farany, mba hahatonga antsika ho Kristiana mahatana ny finoana ka hisantatra sahady ny fiainana mandrakizay sy hisitraka izany amin’ny fahafenoana rehefa tonga ny Tompo.

 

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

Nanana ny anjara hirany ny Hasin’ny Famonjena, dia ny hira noforonin’i Noel Rakotoarivony: “Tsy nomenao”.

VAVAKA FANGATAHANA

Tamin’izany no nisaorana an’Andriamanitra noho ity fotoana ity, fa Izy no mitaona antsika mba hahatonga antsika ho Kristiana marina mahatana ny finoana.

Ho Kristiana mahajoro ho vavolombelon’ny Tompo na dia amin’ny sarotra aza. Kristiana vonona hitondra ny hazofijaliany ary Kristiana mahay mitondra tena ho mpanompon’ny Tompo. 

Nitondra amim-bavaka ny Fiangonana, ny Mpitondra Fiangonana, ny toby masina sy ny akany fitaizana.

Nitondra amim-bavaka ny Foibe FJKM sy ny tomponandraikitra amin’izany. Nitondra amim-bavaka ny synodamparitany.

Nivavaka ho amin’ny fotoana hanaovan’ny Mpitandrina ny “recyclage pastoral” sy ny fakan-drivotra.

Nivavaka ho an’ny asa mandritra ity volana aogositra ity.

Nitondra amim-bavaka ny handeha tafika masina.

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny mpianakavin’ny finoana nanatanteraka ny raki-pisaorana.

ASA VAVOLOMBELONA

Noraisina ho isan’ny mpandray ny Fanafasan’ny Tompo ny mpanompon’Andriamanitra Faranirina Weber.

Nisy koa ny fitsofan-drano ireo handeha tafika masina ho any Ambohipiara, Fiangonana miara-mizotra amin’Amparibe Famonjena.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 52: 1 “Efa akaiky Jeso Tompo” ary notononina ny tondrozotra 2022.

Taorian’izany no nametrahana ny tsodrano ary nofaranana tamin’ny hira HF 24 “Mankanesa aty Amiko”, izao fanompoana masina izao.

 

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Teo am-piomanana dia nohiraina ny FFPM 447:1, 3 « Ianao ry Kristy Tompo ».
Novakiana ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary nohiraina ny Antema 1 « Masina Masina ».
Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana: FFPM 226; FFPM 482; FFPM 428

Teo am-panantazana ny rakitra sy fanangonana ny kapoaka dia nohiraina ny FF 41.

Ny hafatra fohy: “ ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin’ny Tenin’iKristy.”Rom.10:17

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Ranaivoson Jacky nifarimbona taminy Rabiazamaholy Mahery sy Rakotonarivo Hery (mpiofana ho mpitendry orga) ary ny SMZM.

Nikirakira fafana : Rabako Tovohery

Nikirakira fanamafisam-peo : Rakotovololona Lova

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery

Alahady 17 Jolay 2022

ALAHADY 17 JOLAY 2022

« IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA »

Alahady fahadimy manaraka ny Trinite

Alahady Ivom-bokatry ny Sampana Vondrona Fototra Laika sy nitondrana tamim-bavaka ny VFL manerana ny sahan’ny FJKM

« Ka dia tonga fianarana ho an’ny mino rehetra… ianareo” I Tesaloniana 1 : 7a

Alahady natokana nitondrana tamim-bavaka ny Sampana Vondrona Fototra Laika. Alahady fahatelo mbola nibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy : «Iorenana amin’ny finoana ny fanompoana».
Rajaonarison Rivo, Diakona, Filohan’ny Sampana Vondrona Fototra Laika eto amin’ny Fitandremana, no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina kosa no nitory ny Teny. Ny Litorjia amin’ny endriny fahatelo no nentina nanatontosa ny fanompoam-pivavahana.

FANOMBOHANA

Taorian’ny Fiarahabana apostolika ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia niarahana namaky ny Salamo 106:1-5.
Nohiraina avy eo ny FF 45: «Hira Fiderana».
Napetraka teo ambany fitarihan’Andriamanitra ny fanompoam-pivavahana. Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana noho ny fitahiany nandritra ny herinandro ka nahafahana nanatrika ny fanompoam-pivavahana androany. Nangatahina ny Fanahy Masina hanavao indray ny fanolorantena.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ramino Lalaina, mpampianatra K 10 A, no nitondra ny hafatra.

 «Fa izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena» Romana 10:13.
Manana zavatra manahirana isika rehetra ary samy mila vonjy amin’Andriamanitra. Antsoy Jesoa dia ho voavonjy ianao. Maro ny antony tsy hafahantsika miantso ny Tompontsika. Anisan’izany ny tsi- fahalalana, ny fanadinoana ary ny tsy fisian’ny fotoana. Mila mivavaka sy mamaky ny Tenin’Andriamanitra matetika isika.

Nataony ny tantaran’ilay siny nasiana vato lehibe, vatokely, fasika, rano, nefa tsy mety feno. Sahala amin’izany ny fotoanantsika. Raha jerena dia toy ny feno, kanefa dia mbola afaka hangalana fotoana ho an’ny Tompo ihany.
Antsoy ny Tompo vakio ny Baiboly ary vavaka tsotra no ataovy, mahaiza misaotra sy mankasitraka amin’ny valimbavaka azo.
Taorian’izany hafatra fohy izany dia nohiraina ny FFPM 808 « Eo an-tratranao Jesosy ».
Noho izany fampianarana fohy izany dia nisaorana ny Tompo ary nangatahina Izy mba hitantana sy hitari-dalana ny ankizy sy ny tanora.


Nohiraina ny FFPM 550: 1, 2 « Ry Tompo ô, ny tany maina », ho fanohizana ny fotoana.

VAKITENY

Nialoha ny vakiteny dia nanao vavaka Andriamahatana Rado ka nangatahina ny Fanahy Masina hiasa any anatin’ny mpamaky ny Teny sy hanokatra ny fo ary ny saina amam-panahin’ny mpihaino, mba hafahana mandray ny Tenin’Andriamanitra. 
Notohizana tamin’ny hira FFPM 163: 1, 3 « He Jesosy Tokintsika » izany vavaka izany.
Andriamahatana Michèle no namaky ny Teny, araka ny perikopa:
Salamo 116: 12-19
Marka 6: 7-13;
ITesaloniana 1: 1-10.

Ny Marka 6:7-13; Matio 5:47b « Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? »
ary ny Jakoba  2:18b:  « Ary izaho kosa haneho aminao ny finoako amin’ny asako » ny Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny.


Jaona mpanao Batisa dia nitory ny fibebahana ary nanao ny Batisan’ny fibebahana. Notohizan’i Jesoa izany fitoriana ny fibebahana izany ary nasainy notontosain’ny mpianany. Rehefa nirahin’i Jesoa ny mpianany dia nomeny fahefana. Nino ny Tompo izy ireo, ka nandeha tamin’ny fahatokisana. Nahita maso ny asa mahagaga nataon’ny Tompo ka dia tena nahatoky Azy tokoa. Resy lahatra ny mpianatra, ka nahita vokatra tany hampanatontosana ny asan’Andriamanitra. Rehefa nitory Teny tany Tesalonia i Paoly dia maro ireo olona nandray an’i Kristy.
Mirona amin’ny fanatontosana ny asan’Andriamanitra ny Laika. Tsy tokony ho voafitaka isika hoe mivavaka fotsiny dia mandeha ny zavatra rehetra. Mila miasa amin’ny finoana isika. Niasa tamin’ny fahatokisana tsy misy ahiahy ny mpianatry ny Tompo. Nahazo fahefana izy ireo ka nahazo hery.
Rehefa mahazo ny fahefana enti-miasa avy amin’Andriamanitra ny irany dia mahazo hafanam-po.
Rehefa maniraka i Jesoa dia tsy mamela antsika ho irery, fa omeny antsika ny heriny sy ny fahefany, Izy no miasa ao anatintsika. Na ny fikasana na ny fanaovana dia Izy Tompo no manatontosa izany.
Rehefa tsy misalasala dia mizotra ara-dalana ny iraka sady mahomby ny asan’Andriamanitra. Araka izany dia manàna fanantenana. Tao anatin’ny Salamo 116:12-19 dia tojo olana lehibe mety hanafaka ny ainy sy hanala baraka azy ity mpanoratra Salamo ity. Ny fanantenany dia ny fametrahany ny fiainany teo amin’Andriamanitra. Mamaly vavaka Andriamanitra, tsy mamela antsika ho irery Izy ary mamoaka antsika ho mpandresy. Mila olona vonona, vanona sy vahatra ny Tompo. Ny Kristiana tsotra dia tsy mba manana anjara andraikitra ao amin’ny Fiangonana. Ny tombonandrontsika avy amin’Andriamanitra dia tokony hatokantsika hampandrosoana ny asany. Teny filamatry ny Vondrona Fototra Laika ny hoe « Inona no ataonao mihoatra noho ny an’ny sasany?» Tsy tokony hidonanam-poana sy hijanona ho Kristiana tsotra isika, fa tokony handray anjara fanompoana. Manafaingana ny fiavian’ny Tompo ny fampandrosoana ny asany. Sampana velona tsy mialon-jafy ny Vondrona Fototra Laika. « Izaho haneho ny finoako amin’ny asako », raiso ny andraikitrao hampandroso ny asan’Andriamanitra. Tohano ny Vondrona Fototra Laika amin’ny fidirana ho mpikambana. Tohano ara-bola sy ara-pitaovana ihany koa.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

VAVAKA FIFONANA

Mibaribary eo anatrehan’Andriamanitra ny fahotantsika. Mihaino vavaka sy mamela heloka anefa Izy. Araka izany, noho ny fahotana vita dia natao ny fifonana sy nangatahina ny famelan-keloka.
Narahin’ny hira FFPM 403 « Ry Jesoa Tompo tsara ô » izany vavaka fifonana izany.

FAMELAN-KELOKA

« Fa halaiko avy any amin’ny jentilisa ianareo ary hangoniko avy any amin’ny tany rehetra ka ho entiko any amin’ny taninareo, ka hadio, sy mba ho afaka amin’ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo ary Fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary esoriko amin’ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo   hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko hanaraka Ahy».
Taorian’ny Teny fanolorana ny famelan-keloka dia nohiraina ny FFPM 122: 2, 3: « Hitako izao sakaiza ».
Ho fanehoana sy fanambarana ny finoana dia niarahana nanonona ny Fanekem-pinoana laharana fahatelo.

TATITRY NY VONDRONA FOTOTRA LAIKA

Rabako Hantavololona no namaky ny tatitra.
Nandray anjara feno tamin’ny fiainan’ny Fiangonana ny sampana. Anisan’izany ny fanompoam-pivavahana niraisana, niarahana tamin’ny Foibe teny amin’ny Coliseum;
ny fanompoam-pivavahana fankalazana ny faha 25 taonan’ny SPAA10  teny Mahabo; ny fanatontosana ny alahadin’ny Mpitandrina; ny fanatontosana ny fanompoam-pivavahana amin’ny Advento; ny fiarahabana ireo mpiara-mivavaka nahatratra ny tsingerinandro nahaterahana; ny fandraisana anjara amin’ny alahadin’ny Firaisan’ny sampana.
Maro koa ireo asa sosialy nokarakarainy sy nandraisany anjara toy ny fizarana menaka ho an’ny mpianatra Soratra masina, ny fanohanana ireo mpiomana ho Mpitandrina, ny fanatontosana ny hasoavan-jaza teto amin’ny tananan’ny Fiangonana,…
Novakiana ny hafatra avy any amin’ny Filohan’ny Sampana Vondrona Fototra Laika Foibe, izay manentana ny mpikambana hanana toe-panahy kristiana; ny fampahatsiahivana fa ny Fanahin’Andriamanitra no hahavitana asa lavorary noho ny hafa. Nentanina ny mpikambana mba handefitra sy hanana finoana ary fanantenana amin’ny zavatra rehetra.
Taorian’ny tatitry ny sampana dia nanatontosa ny anjara hirany izy ireo.

RAHARAHA'NY FIANGONANA

Ny Sekretera mpitantsoratry ny Fiangonana, Rakotomanana Andry no nitondra izany.

Ho aminareo anie ry Fiangonan’Andriamanitra ny fiadanan’i Jesoa Kristy Tompo. 

Ny tsara ho fantatra mahakasika ny asam-piangonana iantsoan’ny Tompo antsika ho tanterahina.

Avy any ivelany 

– Foibe FJKM, departemanta Fiangonana : 25, 26, 27, 28, 29 jolay 2022 isaky ny atoandro amin’ny 12 – 2 ora: fampiofanana ho Misionera hitory amin’ny Tanora ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana ;Misionera hitory amin’ny Ankizy, FJKM Andrainarivo Fahasoavana.

-Alahady 17 jolay 2022 amin’ny 2h30, ao amin’ny FJKM AtsimonImahamasina, Jobily volafotsy Mpitandrina Randrianantenaina Lazandrainy, Mpiandraikitra foibe, mpampianatra eny amin’ny TPM Ivato ary Filoha Mpanampy Sampana Fifohazana Foibe FJKM. FJKM – SEFALA.

-Sabotsy 23 jolay 2022, 9ora 30 ao amin’ny FJKM Amboniloha Jerosalemako : fivoriamben’ny Sampana Lehilahy Kristiana Faritra Atsinanana.

-Alahady 24 jolay, 3 ora, FJKM Katedraly Analakely, velan-kevitra momba “Ny fahalalam-pomba, ny fahaiza-miaina ary ny fitaizana kristiana”. Mpandray anjara : Rakotoanosy Marie Michèle, mpanoratra boky, sy n y Mpitandrina Ravelosoa Andriamamonjy Mickael.

-01-05 aogositra 2022 tontolo andro, fiofanana fitoriana Filazantsara eo anivon’ny FMMB Analamanga, ao amin’ny FMMB Antaninarenina. Sarany : Ar 20.000

-SPAA: Tolotrasa ho an’izay manana Baccalauréat no miakatra, mahafehy tsara ny “informatique”. Ny Synodamparitany Antananarivo Andrefana dia mitady « Secrétaire administratif ». Ny antontan-taratasy fangatahan’asa dia aterina eny amin’ny Ivo-toerana Ambohibao alohan’ny 30 jolay 2022.

– 23-25 septambra 2022, fihaonamben’ny SEFALA manerana ny Nosy. Any Toamasina ho an’ny SP Antananarivo Andrefana.

 

Raharaha anatiny

Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro.

-STK: taratasy fisaorana noho ny fanohanana azy tamin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny 65 taona sy fanatontosana ny herinandrom-bokatra.
-Manomboka ny alatsinainy 18 jolay ny herinandrom-bokatry ny Rantsana Fialamboly sy Fanatanjahantena (RFF).

-Sekoly alahady, Fanadinana SPAA 10, alahady 24 jolay 2022 : K1 -K5, eto Amparibe : K6 – K10 : Lycée Privé Champagnat Anatihazo Isotry. Fotoana : eo amin’ny FJKM Andavamamba Kristy Velona amin’ny 7 ora maraina.

-Alahady 24 jolay amin’ny 2 ora sy sasany : fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy ho fanatanterahana ny vinan’ny FJKM 2021- 2025 sy ny fanapahan-kevitry ny synodalehibe faha19 ny hisian’ny fanompoam-pivavahana amin’ny teny anglisy isam-pitandremana. Hisy mialoha ny antsam-piderana amin’ny teny anglisy.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Voady sy raki-boady


-Fisaorana noho ny fahafahana fanadinana;
-Fangatahana vavaka fa hanala fanadinana;
-Fahatsiarovana fianakaviana nodimandry;
-Fisaorana noho ny valimbavaka sy fahasoavana noraisina;
-Fangatahana fanafahana amin’ny zava-mahadomelina;
-Fangatahana fahasalamana.


Ireo hira natao:

 
-FFPM 18:1 «Ny feonay rehetra izao»


-Hira RFF : « Mifaly Aminao ny foko Andriamanitra ô »; « Tompo ô Fantatrao »; « Fa lalina »
-FF 37: 2 «Fa tsy misy fahoriana»


-Hasin’ny Famonjena: « Inona no havaliko »


-FFPM 164:1 « Jesosy irery ihany »


-FF 3:1 « Jesoa Vato fehizoro »


-FFPM 623:4 « Mba omeo ahy »


-FFPM 731:6 « Enga anie ka homba anao Jeso »


-FF 26:1 «Jesosy reharehako »


-FF39:“Faniriako”
 

Hira nanolorana ny rakitra sy fanomezana ary fanavaozana ny fanolorantena: FFPM 275: 4:“Raisonao ry Tompo soa”

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaorana ny Tompo noho ny fahatontosan’ny fanompoam-pivavahana. Nentina tamim-bavaka ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny toby masina sy ireo akany fanabeazana. Nentina tamim-bavaka ny Synodamparitany, indrindra ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Nentina tamim-bavaka ny Kristiana eto Amparibe Famonjena sy ireo zanaka am-pielezana miaraka amin’ireo rafitra rehetra indrindra ny Vondrona Fototra Laika sy ny STK, izay hanatontosa rindrankira. Nentina tamim-bavaka ny mpanala fanadinana rehetra sy izay hiatrika fanohanan-kevitra (soutenance). Nentina tamim-bavaka ireo sahirana, ny marary, ny manan-manjo   sy ireo Malagasy rehetra manoloana ny hasarotan’ny fiainana. Nentina tamim-bavaka ireo manana hataka manokana sy ireo rehetra nanatanteraka raki-pisaorana sy voady masina.
Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Teo am-pamaranana dia nohiraina ny FFPM 338 « Arovy aho, Tompo ».

Niarahana nanonona nyTondrozotra 2022: “Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, , Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo.”
Natolotra ny Tsodrano.

Teo am-piravana dia nohiraina ny Antema 16, narahina vavaka mangina sy fanononana ny Trinite masina.

NY TOMPON’ANJARA

Nitendry orga: Irimanana Eninkaja sy Rabiazamaholy Mahery
Nikirakira ny fafana: Rabako Tovohery
Nikirakira ny fanamafisam-peo: Randriamahefa Tiana
Naka sary: Rabemananoro Jonathan
Nandray an-tsoratra: Zanaharitsimba Toky Noely

Alahady 26 Jona 2022

ALAHADY 26 JONA 2022
« MAMPANJAKA NY FAHEFANY NY TOMPO »

Alahady faharoa manaraka ny Trinite – Alahady Fetim-pirenena malagasy – Alahadin’ny taranaka </br>

Fa na dia velona amin’ny nofo aza izahay, dia tsy mba miady araka ny nofo  II Korintiana 10:3 

Alahady faharoa manaraka ny Trinite ity alahady ity. Alahady farany ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eto amin’ny sahan’ny FJKM: “ Mampanjaka ny fahefany ny Tompo”. Alahady Fetim-pirenena ankalazana ny faha 62 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara.

Alahady miavaka ho an’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, satria natokana ho Alahadin’ny taranaka ary koa Ivom-bokatry ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena.

Ireo Sampana dimy (5) manao ny fankalazana an’Andriamanitra, ity taona 2022 ity, noho ny taon-jobily no nanantontosa ny fanompoam-pivavahana miaraka amin’ny mpianakavin’ny finoana.

Andrianaivomanana Willy Johnson, Mpitandrina miana-draharaha, no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatra. Ny litorjia endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Rehefa nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika dia nanolotra ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra, nentin’ny Fiangonana nanandratra Ilay Tsitoha, tamin’ny famakiana ny Salamo 47 : 1-9 : “Mitehafa tanana, ry firenena rehetra ; mihobia an’Andriamanitra. Fa Jehovah no avo indrindra ka tokony hatahorana. Mpanjaka lehibe ambonin’ny tany rehetra Izy. Mandresy firenena maro Izy ho ambanintsika, ary firenen-tsamy hafa ho ambanin’ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika Izy, dia ny voninahitr’i Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin’ny fihobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin’ny fitsofana ny anjomara. Mankalazà an’ Andriamanitra, eny mankalazà ; mankalazà ny Mpanjakantsika, eny mankalazà. Fa Mpanjaka amin’ny tany rehetra Andriamanitra ; mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin’ny firenen-tsamy hafa. Andriamanitra mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenen-tsamy hafa miangona ho olon’Andriamanitr’i Abrahama ; fa an’Andriamanitra ny ampingan’ny tany ; Avo indrindra Izy.”  Amena !

Natao ny hira FFPM 545 Endrey, izany hafaliana” niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo, ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka nentin’ny Fiangonana ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra : « Ry Andriamanitra Rainay Izay any an-danitra o, Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, Misaotra Anao izahay satria noho ny fahasoavanao dia velon’aina nahatratra ity alahady 26 jona 2022 ity. Misaotra satria nofidianao ho Malagasy, ka nambolenao teto amin’ity Madagasikara malalanay ity. Tianao loatra izahay Malagasy ary tianao ny firenenay. Mitarika anay Ianao mba handray sy hiaina ny fitiavanao. « Fa raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako, hoy Ianao, no ho avy hanetry tena sy hivavaka, miala amin’ny ratsy fanaony ka hitady ny tavako dia hiaina any an-danitra aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny ». Koa mamindrà fo aminay, mamelà ny helokay fa efa nanao izay ratsy teo imasonao izahay na tamin’ny toe-ponay na tamin’ny fisainanay, na tamin’ny fitondrantenanay. Koa mangataka Tompo, diovy amin’ny ranao Jesoa Kristy. Inoanay fa ny fo torotoro sy mangorangoraka dia tsy mba hataonao tsinontsinona. Ary ny asam-pamonjena, vitanao Jesoa Kristy, no hanitra tsara indrindra ho anay, fa voavela ny helokay. Koa raiso ho hanitra ankasitrahanao izay rehetra  tanterahinay eto ary mitariha lalana amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, hahafantaranay tokoa fa « mampanjaka ny fahefanao » Ianao ry Tompo Andriamanitray. Amin’ny anaranao Jesoa Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Ray o. » Amena !

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Harentsoa Louisa, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 9, no nanantanteraka ny fotoana.

Ny Teny araka ny Salamo 46 : 1 « Andriamanitra no aro sy hery ho antsika ; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy. »

Nomena lohateny hoe « Ny vavaka » ny tantara nentina nanamafisana fa aro sy hery Andriamanitra. Zazavavikely 4 taona no nisedra omby masiaka nanatona azy. Tadidiny tamin’ny lesona Sekoly alahady fa rehefa misy zavatra sarotra sy mampatahotra dia mivavaka. Niatrika ilay omby masiaka izy. Nakipiny ny masony ary notononiny ny vavaka manao hoe « Jesoa o, atreho ny sakafonay. Amena ! ». Nahirany ny masony ary gaga izy fa nivily lalana ilay omby masiaka. Avotra soa aman-tsara izy ary notantarainy tamin-dreniny ny zava-misy rehefa tonga tao an-trano.

Tari-dalana roa no azo tsoahina :

 • Antsoy Jesoa, rankizy sy tanora rehefa mandalo zavatra sarotra ianareo, na amin’ny fianarana, na fiainam-pahatanoranareo ;
 • Mivavaha amin’ny fo madio, mivavaha ka aza mitsahatra. Tsy hoe rehefa misy olana ihany vao mivavaka fa amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny atao rehetra

Nisy ny vavaka niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady taorian’ny hira FFPM 470 :1 « Ny foko, ry Mpamonjy ».

Notanterahina ny hira FFPM 786 :1-4 “Ny Teninao Jehovah ! ” mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rakotondraibe Nomena no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ny perikopa voalahatra hovakiana :  II Tantara 13: 418 ; Matio 24: 1528 ; Efesiana 1: 1523.

Andrianarivo Fiderana no namaky ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao.

Ny hira FFPM 206 :1, 5  “Ny teny masinao”  no nohirain’ ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Mialoha ny nitoriana ny Tenin’Andriamanitra dia niarahaba ny mpianakavin’ny finoana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina, noho ny Alahadin’ny taranaka sy ny nahatratrarana ny Fetim-pirenena 26 jona 2022.

Ny Teny nentina nitondrana ny hafatra dia tao amin’ny II Tantara 11 : 17 « Ka dia nampahery ny fanjakan’ny Joda izy sady nampahavitrika an-dRehoboama, zanak’i Solomona, telo taona ; fa nandeha tamin’ny lalan’i Davida sy Solomona telo taona izy » no nifampaherezana amin’izao fotoana ankalazana ny Fetim-pirenena, ary Alahadin’ny taranaka eto amin’ny Fitandremana izao.

 

Nizara roa ny firenen’Israely tamin’ny fotoanan’i Rehoboama sy Jeroboama. Rehoboama dia tao amin’ny firenen’i Joda ary Jeroboama kosa tao amin’ny firenen’Israely. Ny fanjakan’i Rehoboama no sitrak’Andriamanitra satria nandeha tamin’ny lalan’i Davida sy Solomona izy. Ary ny fanjakan’i Jeroboama kosa tsy nankasitrahan’Andriamanitra satria efa nivily nanaraka andriamanitra hafa izy.

 

Noharina amin’ny fiainan’ny firenena ankehitriny sy ny fiainana maneran-tany ity andinin-tSoratra Masina ity. Entina amim-bavaka manao ahoana moa ny firenentsika sy izao zavatra misy iainantsika izao?

Nandeha tamin’ny lalan’i Davida, i Rehoboama

Ny dikany, raha jerena amin’ny ambaran’ny Baiboly, dia Davida no ilay mpanjaka nankasitrahan’Andriamanitra teo amin’ny fitondrana ny firenen’Israely, fony mbola tsy vaky izany firenena izany. Sitrak’Andriamanitra ilay niankinany tanteraka sy ny nametrahany ny fiainany sy ny fitondrany izany fanjakany izany, teo am-pelantanan’Andriamanitra. Izay sitrapon’Andriamanitra no notanterahiny hitondrana ny fireneny.

Tao anatin’izany fanjakan’i Davida izany no nanehoana ny tandindon’ny fanjakan’i Mesia izay ho avy teo amin’ny firenen’Israely taty aoriana, araka ny nambaran’i Jehovah Andriamanitra.

Fa inona moa no nataon’i Davida ?

 • Niankina tanteraka tamin’i Jehovah Andriamanitra izy. Nahatsapa sy nahatsiaro ny fitondran’Andriamanitra ny firenena izy rehefa nandevozina nandritra ny 430 taona. Ary rehefa tafavoaka tao izy dia nahazo ny tany tondra-dronono sy tantely. Rehefa tonga teo amin’ny fanjakana i Davida dia nilamina ny tany.
 • Nifady ny fanompoan-tsampy.
 • Tena nankatoa ny sitrapon’Andriamanitra.

Vokany, nahery tamin’ny adiny i Davida. Ary ny firenena dia nandry fahalemana. Ary izy dia nanapaka tamim-piadanana.

Ny an’i Solomona kosa nanao ahoana ?

Solomona dia zanaka isan’ny tian’i Davida indrindra, ary izy no nandimby mivantana an’i Davida teo amin’ny seza fiandrianany, nitondra ny firenen’Israely. Mbola tsy vaky ny firenena tamin’izany.

Ny fahendrena no nangatahan’i Solomona tamin’i Jehovah mba hitantanany sy hitondrany izany firenena izany.

Inona ary no nataon’i Solomona ?

 • Nitazona ny fahendrena ny amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra.
 • Nitondra tamim-pahitsiana sy tamim-pahamarinana izany fanjakana nomen’Andriamanitra izany. Nahatsinjo izay tokony ho marina sy mahitsy teo amin’izany nitondrany ny firenena.
 • Nanjaka teo ambany fomban’Andriamanitra ny fanjakan’i Solomona.

Vokany

 • Niaiky ny fanjakan’i Solomona ny firenena rehetra manodidina, ka ny tany lavitra dia nangataka ny hihaona sy hivahiny ary hiantrano ao amin’i Solomona, handinika izany fahendrena sy ny fandrosoan’ny fanjakana nentiny izany. Nomen’Andriamanitra fahaizana izy mba hampandrosoana ny fanjakana.
 • Tsy nisy ady mihitsy tamin’ny andron’i Solomona fa tao amin’ny fiadanana ny fitondrana ary ny fiainan’ny vahoaka teo aminy.
 • Nandroso tamin’ny lafiny rehetra ny fanjakana nentin’i Solomona.

Ny Tompo dia efa nanafatra araka ny Matio 24 : 15-28.

Rehefa tsy mahay mitsinjo, tsy mankatoa ny Teny, izay nambaran’Andriamanitra milaza ny andro any aoriana sy ny any am-parany isika, dia hiatra io andinin-tSoratra Masina toy ny tamin’ny firenen’Israely io, izany hoe ny faharavana, fahapotehana. Tamin’ny taona 70, rava tanteraka Jerosalema. Tsy misy tempoly intsony tao fa « mosquée ». Izany hoe ilay fanompoana feno fahamasinana notanterahin’ity firenena mitondra ny anaran’Andriamanitra ity, dia tsy azo nanantanterahina izany intsony, tao amin’ilay trano natao hoe vavahadin’ny lanitra sy tranon’Andriamanitra. Silamo no mivavaka ao amin’izany toerana izany misy ny tempolin’Andriamanitra izany amin’izao fotoana izao, any Jerosalema, vokatry ny tsy fitandremana sy tsy fanarahana ny Tenin’Andriamanitra. 

Noho izany, mila miomana isika, ary ny Tenin’Andriamanitra no ianteherantsika, iainantsika, mba handraisantsika fiainana, tahaka ny tamin’ny andron’ny Rehoboama izay nandeha tamin’ny lalan’i Davida sy Solomona.

Ny antso avo atao amintsika, dia ny Fiangonana no tenan’i Kristy, ary ny Fiangonana no firenen’Israely vaovao, izany hoe miainga avy ao anatin’ny Fiangonana ny fitarihana, mba handeha amin’ny lalan’i Davida sy Solomona eto amin’ity firenentsika ity.

 • Kristy ho an’i Madagasikara ary Madagasikara ho an’i Kristy

Efesiana 1 :15-23 : Hanana izany fiainana izany tokoa anie ny firenentsika, ka handroso.

Inona moa no niseho tany Efesosy ?

 • Nino an’i Jesoa.
 • Nomen’Andriamanitra ny Fanahin’ny fahendrena sy ny fahalalana Azy. Izany fahalalana Azy izany no nanompoany Azy, araka ny fiainany amin’ny maha Fiangonana nitoetra tety ambany masoandro.

Ny Fiangonana tany Efesosy dia nanahirana ny nanorina azy, satria mbola natanjaka ny fivavahana tamin’ny sampy. Kanefa rehefa nandray ny Filazantsara, dia indro fa naneho fankasitrahana ny apostoly Paoly. Nomen’Andriamanitra fanahy feno fahendrena, ka nijoro tsara ny mpivavaka, nahery ny mpino, nitombo ny fivelaran’ny fanjakan’Andriamanitra tao Efesosy.

Izany no iriana ho an’ity firenentsika ity, hatanjaka amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy, hahery amin’ny fanantenana, satria ny Tompo mila izany ho amin’ny olona nantsoina amin’ny anarany, ka mahay manetry tena sy mivavaka ary miaiky ny fahotana eo Aminy. Hanasitrana azy ny Tompo, hanafaka amin’ny fatorana rehetra sy ny fahantrana. Ary hatanjaka sy hahery ka ho fantatr’izao tontolo izao, fa velona eto amin’ity tanintsika ity ny Filazantsara. Ary miasa ao anatin’ny Fiangonana ny Fanahin’Andriamanitra mitarika azy mba hahatonga ny tsirairay sy ny isam-pianakaviana ary ny ankohonana ho Filazantsara velona.

Ry Amparibe Famonjena, mandehana amin’ny lalan’i Davida sy Solomona. Ento amim-bavaka ny firenena, ny mpitondra fanjakana sy ireo tomponandraikitra rehetra manana fanapahana ary ny ankohonana eto anivon’ity firenena ity.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena !

Taorian’ny toriteny dia nanantanteraka ny anjara hira ny Sampana RFF.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Misaotra Anao izahay Tompo o, noho ny fitiavanao satria dia niteny taminay tokoa Ianao. Misaotra manokana nomenao izao Alahadin’ny taranaka izao, mba hahafahanay tokoa miaina amin’ny fitiavanao, miaina amin’ny Teninao, dia ny hafatra izay nampitondrainao ny mpanomponao. Hafatra nampianatra anay an’i Davida sy Solomona, izay nandeha tamin’ny lalanao Andriamanitra. Ampianaro izahay Tompo, mba handeha koa araka izany Teninao izany, hiankina tanteraka Aminao Jehovah Andriamanitray ary hifady ny fanompoan-tsampy sy hankatoa ny sitraponao Andriamanitra. Mivavaka izahay, mba ho taranaka tokoa izahay mandeha araka ny lalan’i Davida sy Solomona. Ho feno fahatokiana tanteraka Anao Andriamanitra, ary indrindra handeha amin’ny fahendrena, dia ny amin’ny fahatahorana Anao Andriamanitra izany. Izany Tompo no fanirianay sy hetaheta mameno ny fonay.

Mivavaka manokana izahay, taranaka Amparibe, mba ho anisan’ny fitaovana ampiasainao ho Anao Tompo, mba hahatonga ny firenenay ho babonao Andriamanitra. Ho Kristy tokoa ho an’i Madagasikara, Madagasikara ho Anao Kristy. Dia tahio izahay Tompo, ary mivavaka manokana koa ho an’ny mpitondra mba ho mpitondra fibebahana marina, handeha amin’ny lalan’i Davida sy Solomona. Tena hiankina tanteraka Aminao Jehovah Andriamanitra, handositra lavitra ny fanompoan-tsampy, ary hankatoa ny sitraponao Andriamanitra, mba handry fahalemana tokoa ny firenenay. Tononinay izany amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Tomponay. Misaotra indrindra Ray o. » Amena !

Niarahan’ny Fiangonana niredona ny Fanekem-pinoana laharana fahaefatra.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Rakotomanana Andrimbazotiana, Sekreteram-piangonana, no nanantanteraka izany, natombony tamin’ny Soratra Masina : « Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiny ho lovany. » Salamo 33 :12.

Mamarana ny lohahevitra fitaizam-panahy « Mampanjaka ny fahefany ny Tompo » izay nobanjinina nandritra ity volana jona ity isika. Alahady 26 jona 2022, alahady faharoa manaraka ny Trinite sy Fetim-pirenena malagasy ary Alahadin’ny taranaka.

Toy izao no tsara ho fantatra amin’ny asan’ny Fiangonana:

 • Raharaha ivelany :
  • Alakamisy 30 jona 2022 amin’ny 9ora sy sasany : FJKM Antanety Fitahiana, fanompoam-pivavahana noho ny jobily faha 25 taona naha Mpitandrina an-dRamatoa Andrianasolo Hantaniaina Rojolalaina.
  • Sabotsy 02 jolay 2022 amin’ny 9ora sy sasany : fanokafana ny jobily faha 25 taonan’ny fikambanan’ny Diakona sy Loholona, eny amin’ny “Espace Sous-Bois” Andrasambo Ankazo Anosiala.
  • Alahady 03 jolay 2022, amin’ny 2ora sy sasany : FJKM Ambatomena, fanompoam-pivavahana fankasitrahana an’Andriamatoa Rakotoarimanana, Mpitandrina.
  • Talata 05 jolay 2022 amin’ny 12ora : Chapelle Faculté de Théologie Ambatonakanga, fanehoana ampahibemaso lahatsoratra famaranana ny fianarana, hataon’ Andriamatoa AndrianaivomananaWilly Johnson, Mpitandrina miana-draharaha eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena.
  • Alahady 10 jolay amin’ny 2 ora sy sasany, ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga: fankalazana an’Andriamanitra noho ny 25 taona naha Mpitandrina an’ Andriamatoa Ralison M
 • Raharaha anatiny :
  • Alahadin’ny taranaka, Hetsika gasigasy sy ny Fetim-pirenena : hetsika, seho maro isan-karazany ary sakafo malagasy eto amin’ny tananan’ny Fiangonana, nomanin’ny Sampana 5 manao fankalazana an’Andriamanitra amin’ity taona 2022 ity.
  • Sabotsy 02 jolay 2022 : fivoriambe voalohany ho an’ny Sampana Fifohazana.
  • Alahady 03 jolay 2022 : Mianatra ny mpianatra Sekoly Alahady noho ny fanomanana ny fanadinana.
  • Sabotsy 09 jolay 2022 : didimpoitra faobe hiarahana amin’ny Sampana Laika eto amin’ny tananan’ny Fiangonana.
  • Vokatra voaray : 25 238 000 Ariary.

FIARAHABANA NOHO NY ALAHADIN’NY TARANAKA

 Nataon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina izany. Nasiany andinin-tSoratra Masina natolotra sy nifampizarana ho an’ny :

 • Ray aman-dreny : Salamo 24 : 6a « Izany no taranaka mitady Azy».
 • Zanaka : Salamo 24 : 5 « Handray fitahiana avy amin’i Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin’Andriamanitry ny famonjena azy».

Nohirain’ny Fiangonana ny hira FFPM 760 : 1-4 « Aza mba manadino ».

 RAKITRA SY FANOMEZANA

Andriamasinoro Tantely, Biraom-piangonana, no namaky ny voady sy ny raki-pisaorana rehefa avy nanolotra andinin-tSoratra Masina.

Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teto amin’ny Fiangonana dia fisaorana an’Andriamanitra sy fangatahana vavaka ho amin’ny asa, ny nahafahana ny fanadinana Baccalauréat, ny fahasalamana, ny fikarakarana ny fianarana ho any Ampita.

Ny hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany:

Hira FFPM 630 :4 « Ry Jesosy mba tantano »

Hira FFPM 549 :1 « Jesosy no asandratro »

HF 43 «Vavaka ».

Ny hira vavaka nanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanoloran-tena nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana, dia ny hira FFPM 283  “ Manan-jara ry Jesosy !”.and.4.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofo no nitarika izany. Ny nangatahina dia ny hiainana ny hafatra avy amin’ny toriteny mba hanaraka ny lalan’i Davida sy Solomona, mba hahitana fahombiazana eto amin’ity tany fandalovana ity.

Nofaranana tamin’ny vavaka « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny hira FFPM 734Zanahary o tahio ny tanindrazanay ”.

Notononina ny Tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano ary noredonina ny hira FFPM 312 :1, 3 : « Mitoera, ry Jesosy ». Narahina vavaka mangina nofaranana tamin’ny Trinite ary feon-javamaneno izany.

 

 IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto – ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Nikirakira fafana : Rajaofetra Arielle

Nikirakira fanamafisam-peo : Randriamahefa Tiana

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly