Alahady test

Alahady 04 Aogositra 2019

Alahady 04 Aogositra 2019

Niara-paly indray ny mpianakavin’ny finoana anio, raha tafahaona niara- nanompo an’Andriamanitra tamin’ity Alahady voalohany amin’ny volana Aogositra ity. Miadia ny ady tsaran’ny finoana. Izany indray no lohahevitra hobanjinina mandritra ity volana ity. Nitarika ny fotoana anio ny mpitandrina Raharijaona solofo. Nanao ny vavaka sy ny vakiteny ny Vaomieran’ny aim-panahy ka Rtoa Rabenasolo Muriel sy Atoa Rabenasolo Rija no nanatanteraka izany.

FISAORANA SY FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Ny Salamo 47 :5-9 no novakiana nentina niderana an’Andriamanitra dia noredonina ny hira fanevan’ny faha 200 taonan’ny  Sekoly Fjkm. Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana. Nambara ny sitrapon’Andriamanitra. Noredonina ny Ffpm 7 :1, 2. Nanao ny vavaka fifonana noho ny tsy fahatanterahin’izany teny izany. Natao ny hira FF 35 : 1. Nambara ny famelan-keloka ary natao ny Ffpm 422 :1, 5.

Ho fanavaozana ny fanolorantena dia nambara ny fanekempinoana voalohany.
Nisy ny feonjava-maneno ary nanao ny anjara hirany ny STAF.

FOTOANAN’ NY SEKOLY ALAHADY

Zoky Niry Razafimahefa no nitondra ny fotoana ho an’ny ankizy. Vavaka no nanombohany izany. Ny Efesiana 6 :13a no hafatra nentiny. Sary teny amin’ny fàfana no nentiny nanazava ny hafatra izay nentiny : fahamarinana, rariny, fiadanana, finoana, famonjena. Izany no hafatra nentiny tamin’izany. Ny hira Ffpm 639 : 5 no nohirain’ireo mpikambana sekoly alahady rehetra namaranana ny fotoana.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Amparibe Famonjena,misandratra ara-panahy, mifankatia ary mijoro ho vavolombelona. Nilaza ny raharaha ny mpitantsoratry ny Fiangonana Mamy Razafimaharo. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :
–    FMMB : Mizara fiainana, hanao fizarana izy ireo eo amin’ny Fiangonana Anglikana Analakely
–    Fiofananan’ny mpitandrina, recyclage pastoral, any Amborovy Mahajanga
–    Toe-bola : rakitra voalohany, zoma, mariazy : 1 056 610 Ar
–    Mariazy : Raolimanana Andriamihantsy sy Rabarijaona Randza, fiantsoana faharoa
–  AFF, fivoahana fitoriana ho an’ny ankizy ny sabotsy 10 Aogositra tontolo andro any Mandriambero Ambohidratrimo
–    Sehatra ho an’ny ankizy mandritry ny fandraisana ity Alahady ity
–    Fivorana komity sono, ny Alarobia

Fanentanan’ny mpitandrina
–    Fiarahabana tokantrano vao nihorina : Rakotoarisolo Miaro sy Domoina Sariaka
–    Fiarahabana ireo teraka Jolay ka ny « Salamo 36 :7 » no niarahaban’ny mpitandrina azy ireo
–    Nanao ny hira ny Hasin’ny Famonjena «  Ho an’ny Tompo anie ny dera» sy feonjavamaneno ny SMZM : « Total praise ». Izany moa da anisan’ny voady nisy nangataka

VOADY SY RAKI-PISAORANA

Namaky ireo voady sy raki-pisaorana ny mpitantsoratry ny vola Haja Ralaindimby. Natao ireo hira  Ffpm 518 : 1, Ff 20 :2, Ffpm 306 :1, ffpm 530 :1, Ff 10 :1, ffpm 799 :3, Ff 12 :1, Ffpm 33 :1.

Ho fanolorana rakitra dia natao ny hira Ffpm 448 :2.
Natao ny hira Ffpm 295 :1, 3 mialoha ny vavaka sy ny vakiteny ary ny hafatra.

FITSENANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

 Nanao ny vavaka ny tompon’andraikitra ary novakiana ny teny. Ny perikopa anio dia ny Eksodosy 17 : 7-16, Marka 9 :14-29, Efesiana 6 :10-13. Natao ny Ffpm 183 :1, 2 mialoha ny hafatra.

TORITENY

Miadia ny ady tsaran’ny finoana. Ny Efesiana 6 :10 « Mahereza ao amin’ny Tompo sy amin’ny herin’ny faherezana » no nitondran’ny mpitandrina ny hafatra.

Mahatsiaro ny mino sy izay hanoratany izy eto. Mila hery sy fiarovana mba ahazo antoka fa handresy ka ahazo izay faniriana miboiboika ao aminy. Ny herin’ny Tompo ihany no ahafahana mandresy ny fahavalo.

Efa voalaza hatrany am-boalohany izany. Misy ady tsy maintsy atrehina eto. Nandresy ny Tompo tamin’ny fitsanganany tamin’ny maty. Resiny ny fahavalo farany dia ny fahafatesana. Ny fahefana dia efa natolony Azy any an-danitra sy ety an-tany.

Isika no mbola eto amin’ity tany ity fa ny an’ny Tompo efa vita. Ho antsika kristiana rehetra manatrika izany.

« Ny adin’ny finoana ». Izany no dika lehibe handikan’ny baiboly io teny io. Adim-panahin’ny kristiana. Izany ihany koa no hialzan’ny mpandinika azy.

Zavatra roa no ambara :

1.    Faherezana ao amin’ny Tompo : Mahamirana sy mahafaly tokoa izany teny izany. Ny kristiana rehefa manana izany dia mahatsiaro tsy mandeha irery intsony fa miaraka amin’ny Tompo hiadiany ny ady tsaran’ny finoana.

a.    Mitafia ny fiadin’Andriamanitra rehetra : Mitafy izany isika raha iaraka amin’ny Tompo. Mamdray izany entina miady. Ho an’ny miaramilan’i Kristy dia ireo no entina miady. Misy karazany ireo

b.    Fampatsiahiavana anehoana ny tokony atao. Tokony tena ao anaty ilay enti-manatanteraka. Raha mbola tsy mino izy (inona no vokatra raha miankajo ity izy) dia tsy ahazo ny fandresena mihitsy. Ny fanapahana atao ny fiadiana ilay fahavalo eny amin’ny rivotra. Raha ny herintsika, ny tanjakitsika no entina amin’izao dia tsy aharesy mihitsy. Tsy hita ilay fahavalo fa eny amin’ny rivotra.  

Ao amin’ny bokin’Eksodosy dia hita izany ady izany. Ny toromarika dia omen’Andriamanitra an’i Mosesy ary notanterahiny izany. Naharesy ny Amalekita ny zanak’Israely.

Ho antsika rehetra ny hafatra. Ny adin’ny Fiangonana dia ho ahy sy ho anao, miady ny fahamaizinana misy eto amin’izao tontolo izao. Raha mino isika ary miantehitra amin’ny Tompo dia mivoaka ho mpandresy tokoa. Raha tsy izany kosa nefa dia resy eny andalan isika.

Ny finoantsika, no fandresena ny fahavalo rehetra.

2.    Ny herin’ny faherezana : Mila mandray mihitsy io hery io isika mba hananana fiainana mahery. Ny ady hatrehina dia ny fanapahana izao fahamaizinana izao. Ilay fahefana sy hery ratsy eny amin’ny rivotra no resena. Mila fiomanana nefa ny fiadina amin’izany. Mba hery sy matanjaka manao ahoana re ny ahy raha mandeha miady amin’izany> Herin’ny faherezana, izany no entina miady amin’izany. Lioka 14 :31, ny olona hiatrika ady dia mipetraka maka hevitra tsara na mahay mandresy ny olona marobe noho hianao hianao na tsia.  Marina tokoa fa mety matanjaka lavitra noho isika ny fahavalo nefa mila mitady vahaolana isika handresena izany. Eo no idiran’ny Tompo, hanampy antsika, hanome hery antsika handeresana izany. Amin’ny andro mahaory dia eo matetika no ahatsapana ny filana an’Andriamanitra. Ho an’ny kristiana dia isan’andro ny ady. Toky sy fanantenana no hery ao anatintsika.

Marka 9 :14-19. Hitantsika ilay ady natrehin’ny mpianatra.

Manoro antsika mandrakariva ny Tompo rehefa sendra ady sarotra isika ka mila tsy ho vita. Miditra ao anatintsika Izy, fenoiny ny Fanahy masina isika ary nadresy.

Taorian’izay dia nanao ny anjara hira ny Hasin’ny Famonjena « Ny tany izay diavinay ».

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny Vavaka fangataham-pitahiana. Natao ny hira Ffpm 639 :1. Nomena ny tondrozotra, sy ny tsodrano. Natao ny Ffpm 639 :4 namaranana ny fotoana ary nitohy tamin’ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo avy eo.

TOMPON’ANJARA

Ny Diakona tompon’anjara dia ny Vaomieran’ny Fananana sy Vola
Niandraikitra ny fafana : Ranaivoson Joel
Nikirakira ny fanamafisam-peo: Harentsoa Rova sy Ramahery Yves  
Nitendry orga :Rajaofetra Seta niaraka tamin’ny mpitendrin’ny Sampana Mpiangaly Zavamaneno.

Nandray an-tsoratra : ROBEL Hanitra – Naka ny sary : RAMAHERY Hasina