ALAHADY 6 MARTSA 2022
« MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO »

Alahady voalohany, alahady nandraisana ny Fanasan’ny Tompo Alahady Karemy I
« Ary Jehovah nandatsaka tamin'i Sodoma sy Gomora solifara sy afo, avy tamin'i Jehovah tany an-danitra » (Genesisy 19:24)

Alahady voalohany androany, ibanjinan’ny FJKM  ny lohahevitra vaovao hoe « MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO » ary ihany koa alahady voalohany amin’ny Karemy.
Ny Mpitandrina miana-draharaha, Andrianaivomanana Willy Johnson, no nitarika ny fotoana. Ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofonirina kosa no nitondra ny hafatra.
Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nanatanterahina izany.

Azonao henoina ato ny hafatra.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fiarahabana apostolika, ho fiderana sy fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra dia novakian’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 147:1-6.
Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 6 « Avia miondreha ».
Ary nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana ny mpitarika.
Noho ny halehibeny sy ny fitiavany dia natolotra an’Andriamanitra ny dera, ny laza ary ny voninahitra. Nangatahina ny Fanahy Masina mba hiasa mandritra ny fanompoam-pivavahana. Nangatahina ny Tompo mba ho raisiny ny vavaka asandratra ary ihany koa mba hankasitrahany ny Firaisana latabatra Aminy.

NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Nalaina tao amin’ny Joela 2:12-13 : « Koa na dia ankehitriny aza, hoy Jehovah, miverena Amiko amin’ny fonareo rehetra. Ary amin’ny fifadian-kanina sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, Ary miverena amin’i Jehovah Andriamanitrareo ; fa mamindra fo sy miantra Izy, mahari-po sady be fiantrana ary manenina amin’ny loza. »

Rehefa voambara izany dia nohiraina ny FFPM 439 :1 « Mba taomy aho e ».
Noho ny tsy fahatanterahana manoloana ny sitrapon’Andriamanitra, dia nanao vavaka fifonana ny mpitarika.
Araka ny hafatry ny Tompo dia mila miverina Aminy ny mpanompony. Noho izany dia natao ny vavaka fifonana satria tsy tanteraka izany sitrapon’Andriamanitra izany. Nangatahina ny Tompo mba hanadio ny tenan’ny tsirairay hafahany mivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra.
Rehefa vita ny vavaka fangatahana famelankeloka dia nohiraina ny FF 8 « Masoko manganohano ».

FAMELANKELOKA

Ny Isaia 54:8 sy ny 1Jaona 1:9 no Teny nanolorana ny famelankeloka
Taorian’ny fanolorana ny Teny famelankeloka dia noventesina ny hira FFPM 543 :1-3  « Mihoby ny fanahiko ».
Ho fanambarana sy fanehoana ny finoana, dia niaraha-nanonona ny Fanekempinoana laharana voalohany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Ramino Lalaina, mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K10, no nanatanteraka izany.« Manompoa an’i Jehovah amin’ny fifaliana » (Salamo 100:2a) no Teny nangalana ny hafatra.
Samy manana ny anjara fanompoany isika ao amin’ny sampana misy antsika tsirairay avy. Amin’ny fifaliana no tokony hanaovana izany, izay mitaky fitiavana sy fanolorantena. Mba hahazoana izany fifaliana izany dia tsara ny manao hiram-pivavahana mialoha ny hanatontosana asa fanompoana. Ny hira mantsy dia manala sorisory, manala adin-tsaina ary manohitra ny asan’ilay ratsy.
Taorian’izay dia noventesina, am-pifaliana, ny hira FFPM 430:1 « Endrika Sariaka »
Mba hahatonga izany hafatra fohy izany ho tanteraka dia narahina vavaka ny fotoanan’ny ankizy sy tanora.
Ny tonon’ny hira teo aloha no nasandratra ho vavaka ary nangatahina ny Fanahy Masina mba hitari-dalana sy hanolo-tsaina mba ho amin’ny fifaliana no hanatontosana ny asan’Andriamanitra.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Rakotomanana Andry, Biraom-Piangonana, no nilaza ny raharaha.
« Efa  nataoko teo alohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana ; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona ianao sy ny taranakao » Isaia 30:19b.
Ireto manaraka ireto ny tsara hofantarina :
Raharaha avy any ivelany :
.Mitohy ny fifaninanana hira faneva ho an’ny Radio Fahazavana
.Tontosaina ao amin’ny FJKM Andavamamba ny 13 martsa 2022 amin’ny 3 ora hariva ny fanompoam-pivavahana fanokafana sy fitondrana amim-bavaka ny taom-pitaizan’ny SAMPATI.
Raharaha anatiny :
.Tontosaina androany ny fiarahabana ireo mpianakavin’ny Fiangonana nankalaza ny tsingerinandrony tamin’ny volana febroary.
.Ny 12 martsa manomboka amin’ny 8 ora dia hanatanterahana ny fiofanana ho an’ireo tomponandraikitry ny Fiangonana.

.Herinandrom-bokatry ny Sampana Taninketsa Amparibe Famonjena ny 14 ka hatramin’ny 20 martsa.
.Ny 26 martsa amin’ny 9 ora maraina dia hanatanteraka « Conférence » mikasika ny LGBT ny Sampana Vokovokomanga.

.Nambara ny toetry ny vola nandritra ny herinandro.
.Miverina manomboka izao ny famangiana ny fianakaviana tra-manjo.
.Miverina ny famangiana an-tokantrano sy ny fito antoka.

.Araka izany dia hanaraka fiofanana ireo Mpitoriteny, Katekista sy Mpitory Filazantsara ny 12 martsa tolakandro.

.Atolotra amin’io fotoana io ihany koa ny fandaminana.
.Ny Sampana Vokovokomanga dia miverina mivarotra ranomboankazo.

Hafatra sy fanentanan’ny Mpitandrina

.Noentanina ny mpianakavin’ny finoana hitondra amim-bavaka ny fiofanan’ireo tomponandraikitra hatao ny 12 martsa 2022 eto amin’ny trano fiangonana.
Nentanina ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo manam-paniriana hanaraka ny fiofanana SETELA sy FITELA, mba hisoratra anarana.


.Noarahabaina ireo nankalaza ny tsingerinandrony ny volana febroary :
« Mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba hariako ! » Izany no Teny firariantsoa natolotra ireo mpanompon’Andriamanitra teny amin’ny alitara.
Taorian’izay dia nentina amim-bavaka izy ireo.
 Nisaorana ny Tompo noho ny fiheverany ny mpanompony sy ny fitsimbinany azy ireo. Nangatahina ny Tompo mba hihazona tsy hanary ny mpanompony. Ny tombon’andro sisa dia natokana ifaliana amin’ny fanompoana an’Andriamanitra.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Maro ireo mpanompon’Andriamanitra nanatontosa raki-pisaorana sy voady masina. Tao ireo nahazo tombon’andro, nahazo fitahiana sy valim-bavaka. Nisy ihany koa ny nangataka vavaka handroso bebe kokoa amin’ny asa fanompoana, ireo nangataka vavaka ho an’ny asa fivelomana. Tao ireo nangataka vavaka hahazo fahasalamana, tao ihany koa no nisaotra noho ny fitsapana sy ny mba hitrotroana amim-bavaka ny fianakaviany.
Ny hira FFPM 476:4 « Ny eo akaikinao ry Ray » sy ny FFPM 460:1 « Ario ny tahotrao » ary « Mialoka Aminao » no nangatahan’ireo nanao Voady sy Raki-pisaorana.
Ny hira FFPM 275:1 « Raisonao ry Tompo soa » no noventesina teo am-panolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nohiraina ny FFPM 212:1-3 « Velona sy mahery »  mialoha ny vakiteny.
Ny Loholona Rakotonirainy Jacky no nanao ny vavaka  fangatahana ny Fanahy Masina, mialoha ny vakiteny, mba handraisana ny Teny hahatsapan’ny mpihaino fa tsy ny mofo ihany no iveloman’ny olona fa ny Teny rehetra izay aloaky ny vavan’Andriamanitra. Nentiny amim-bavaka ihany koa ny mpamaky ny Teny sy ny hitory ny Teny. Izy ihany no namaky ny Testamenta taloha : Genesisy 19:24-29 ary Rakotonirainy Josie no namaky ny Filazantsara sy ny Epistily : Jaona 5:24-29 ; II Petera 3:1-13
Taorian’ny vakiteny dia nohiraina ny FFPM 354:3 « Ny Mpamonjy no mitady fihavanana aminao ».

TORITENY

Amin’izao alahady voalohany amin’ny Karemy izao dia tsara ny mampahatsiahy fa ho an’ny FJKM dia fotoana fandinihan-tena eo anatrehan’Andriamanitra ny Karemy.
Mamaly ny faharatsiana ny Tompo. Izany dia maneho fa mitsara ny Tompo. Eo amin’ny fahavelomana dia manafay ny Tompo. Eo am-bavahoan’ny fahafatesana dia misy koa ny sivana hoe mankaiza ny fanahin’ny maty. Ny asan’ny tsirairay dia manaraka azy.
Ny fotoana hiverenan’ny Tompo no fitsarana farany. Ny fandevonana ny tananan’i Sodoma sy Gomoro dia tandindon’ny fitsarana farany.
Araka ny tatitry ny olona any Rosia dia tena mahery vaika ny baomba nokleary ary matiny hatramin’ny vitsika. Marihina fa mahery lavitra noho izany ny afo solifara. Mitandrema ary mieritrereta tsara sao hiaran’izany fandringanan’Andriamanitra izany ianao.  Aza miherikerika foana sao lasa vaingan-tsira sahala amin’ny vadin’i Lota.
Misy ny manao fampianaran-diso milaza fa tsy mamaly ny mpanao ratsy Andriamanitra ary hovonjeny avokoa na ny devoly aza.

Mitandrema ary mieritrereta tsara sao hiaran’izany fandringanan’Andriamanitra izany ianao.  Aza miherikerika foana sao lasa vaingan-tsira sahala amin’ny vadin’i Lota.
Misy ny manao fampianaran-diso milaza fa tsy mamaly ny mpanao ratsy Andriamanitra ary hovonjeny avokoa na ny devoly aza. Mitandrema, aza fahanana lainga ny olona. Andro farany izao tsy anganongano ny fandringanana ny ratsy fanahy fa tena ho avy. Rehefa avy izany andro izany dia ho aiza ianao ? Ho eo ankavanan’ny Tompo sahala amin’ilay jiolahy nahazo famindram-po sa ho very toy ilay tsy mino anatra ?
Fotoana fandinihan-tena izao, mibebaha mba ho voavonjy.
Misaora ny Tompo raha mandalo famaizana fa ny zanaka tiana tsy tsitsiana tsora-kazo.Mamaly soa izay tsara ataontsika ihany koa ny Tompo.
Raha mino sy mahatoky ary manao ny sitrapon’Andriamanitra isika dia manana fahefana hanome fiainana ho antsika Izy. Afaka manameloka izay mandà Azy ihany koa anefa ny Tompo.

Taorian’ny toriteny dia nanatontosa ny anjara hirany ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena : « Tia antsika ».

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaorana ny Tompo noho ny fampahatsiahivany ny mpanompony fa mamaly ny mpanao ratsy Izy.
Manoloana izany dia naseho tamin’Andriamanitra ny fahatahorana izany fandringanana izany. Nangatahina ny Tompo mba hitana tsy hanary ny olony fa ho mpanara-dia ny Tompo sy hifady ny ratsy izy ireo.
Nentina am-bavaka ny tompon’andraikitry ny Fiangonana, ny Filoha foibe sy ny mpiara-miasa aminy, ny Synodamparitany Antananarivo andrefana, ny Filoha Synodaly sy ny mpiara-miasa aminy.
Nentina amim-bavaka ny tsirairay mba handini-tena. Nentina amim-bavaka ny asan’ny Fiangonana. Nentina amim-bavaka ihany koa izay rehetra mahasoa tsy voatonon’ny vava. Nentina amim-bavaka ireo rafitra rehetra manao fankalazana sy ny Komity manomana ny fisotroan-drononon’ny Mpitandrina.
Nentina amim-bavaka ireo manam-paniriana hiroso hanaraka ny fiofanana SETELA sy FITELA.
Nisaorana ny Tompo noho ny fiombonam-bavaka androany. Nangatahina ny Tompo mba hahay hifampitaona amin’ny fiombonam-bavaka ny mpianakavin’ny finoana.
Nentina amim-bavaka ny sahirana, ny tra-boina, ny marary, ny mana-manjo, ny very asa, ny tratry ny kere, ny tsy manan-kialofana, ireo manana hataka manokana. Nentina amim-bavaka ihany koa ireo rehetra nanao raki-pisaorana sy voady masina.
Nampiarahina tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM  628:4 « Ry mpamonjy olom-bery » .
Niarahana nanonona ny Tondrozotra 2022.
Natolotra ny Tsodrano.
Nohiraina ny Antema 5.
Nofaranana tamin’ny vavaka mangina ny fotoana ary narahina feon-javamaneno ny firavana.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Taorian’ny fanompoam-pivavahana dia nisy ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

Nohiraina ny FFPM 446 : 3 « Atolotro Anao ny tenako, ry Raiko! » teo am-piomanana.

Novakina ny Soratra Masina, natao ny vavaka fanandratana ary ny hira fihobiana Antema 1 “Masina, Masina”.

Ireto manaraka ireto ny hira natao nandritra ny fotoana : FFPM 226FFPM 482-FFPM 107.

Natao ny vavaka ary nohiraina mandritra ny fanatazana ny Raki-pisaorana sy fanangonana ny kapoaka ny FFPM 465 « Ry Jeso ô, ry Jeso ! »

Nanome hafatra fohy ny Mpitandrina ary natolotra ny Tsodrano.

Natao ny hira « Mialoka Aminao » nofaranana tamin’ny Amena nohiraina sy vavaka mangina.


Nisy ny famangiana manjo rehefa vita ny fotoana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Ranaivoson Jacky sy Harentsoa Rova                                 

Nikirakira ny fafana : Rabako Tovohery

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Ramahery Yves sy Harentsoa Rova

Naka sary : Rabemananoro Jonathan

Nandray an-tsoratra : Zanaharitsimba Toky Noely Tiana