ALAHADY 31 JOLAY 2022
« IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA » Alahady fahadimy

Alahady fahafito manaraka ny Trinite sy fitondrana amim-bavaka ny TPM sy ny IFRP
“Koa ankehitriny, dia mandehana, fa Izaho no homba ny vavanao ka hanoro anao izay holazainao.”  Eksodosy 4:12

Ity alahady ity no mamarana ny volana jolay ary koa mbola hibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eo amin’ny sahan’ny FJKM manao hoe : “ IORENANA AMIN’NY FINOANA NY FANOMPOANA ”.
Alahady nitondrana amim-bavaka ny TPM sy ny IFRP.


Andrianjafimasy Harinaivo, Diakona eto amin’ny Fitandremana, ary ao amin’ny Fikambanan’ny Mpitoriteny sy Katekista (FMK), no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson kosa no nitondra ny hafatra.

Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Taorian’ny feon-javamaneno, nanao ny fiarahabana apostolika ny mpitarika ary nanolotra ny Teny fiderana izay noraisiny tao amin’ny Salamo 146 ka novakiana miaraka, teo am-pitsanganana : « Haleloia. Miderà an’i Jehovah, ry fanahiko. Hidera an’i Jehovah aho, raha mbola miaina koa; Eny, hankalaza an’Andriamanitra aho, raha mbola velona koa…. Manjaka mandrakizay Jehovah, Hatramin’ny taranaka fara mandimby Andriamanitrao, ry Ziona. Haleloia.»Amen.

Natao ny hira FFPM 545 Endrey izany hafaliana!” ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Faly fa tonga eto amin’ny vavahadin’ny lanitra hanome voninahitra an’Andriamanitra. Misaotra Azy noho ny fahasoavana arotsany isan’andro. Mangataka ny Fanahy Masina hiasa ao anatin’ny tsirairay.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotoarisoa Tanteraka, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 3, no nanatanteraka ny fotoana.

« Mivavaha ka aza mitsahatra » I Tesaloniana 5:17. Izany no Teny nentiny nitondrana hafatra.

Fotoana fialantsasara izao, hoy izy. Toa izany koa ny Sekoly Alahady. Ny fivavahana anefa mitohy foana. Tsy mifidy toerana fa mivavaha foana na aiza na aiza ary mamakia ny Tenin’Andriamanitra. Rehefa alahady dia mandehana any amin’ny trano fiangonana izay akaiky anao.

Naverina novakiana miaraka ny I Tesaloniana 5:17.

Jesoa Kristy nahafoy ny ainy ho antsika ka tsy tokony hisaraka Aminy mihitsy isika. Na faly, na malahelo dia tokony mivavaka foana.

Rehefa izay, dia natao ny hira 10:1 Mivavaka aho satria ”, ary nofaranana tamin’ny vavaka ny fotoana.

Notanterahina ny hira 788 : 1-2 Ry Jeso Sakaizan’ny zaza” mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Razafimbelo Tommy no nitarika ny vavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ary Razafimbelo Holy no namaky ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao. Samy Diakona ao amin’ny Vaomieran’ny Vola izy ireo.

Ny perikopa voalahatra : Eksodosy 4:10-17 ; Matio 24:1-14 ; I Timoty 3: 1-7.

Ny FFPM 205:1, 2 “Ny Teninao rehetra” no nohirain’ ny Fiangonana teo am-pitsanganana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Ny Eksodosy 4:10-17 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny hafatra. Ny tsara tsindriana dia mizara roa (2) ny antson’Andriamanitra.

Antso ho an’ny olona rehetra,  ho amin’ny famonjena sy antso ho amin’ny Ministera, ho amin’ny asa fanompoana (Mpitandrina, Diakona…)
Niantso an’i Mosesy Andriamanitra.

  1. Andriamanitra miara-miasa amin’ny olona tsy tonga lafatra (And. 10-13)

  2. Hoy Mosesy : « votsa vava sy miadam-piteny aho » (10)
    Fa Andriamanitra niteny hoe « mandehana fa Izaho homba ny vavanao. »
    Vitan’Andriamanitra samirery ny asany fa taominy anefa izaho sy ianao ho mpiara-miasa Aminy, ka irahany hitory ny Filazantsara. Andriamanitra tsy miara-miasa amin’olona tonga lafatra (olona mihevitra ny tenany fa mahavita azy)

Ohatra : Mosesy dia votsa vava, Isaia dia maloto molotra, Jeremia dia mbola zaza, Matio dia mpamory hetra, Petera dia mpanarato. Ireny fahalemena ireny no mahatonga hiankina bebe amin’Andriamanitra.

Andeha isika hanaiky ny antsony.

Fijoroana vavolomblona : « 5 taona lasa izay no nandrenesako ny antson’Andriamanitra. Tany amin’ny toerana mpanaraka fombafomba aho. Nisy feo niantso hoe « manaova pasitera ». Mpampianatra aho tamin’izany. Niverimberina foana ilay feo. Tsy naharitra fa dia tapakevitra ihany. Tsy nankasitraka ny tao an-trano ary tsy nitsodrano. Afaka fanadinana ; 45 tamin’ny 800 izahay no afaka. Nahazo tsodrano ihany. Ny mahafaly dia maro tao amin’ny fianakaviana no lasa mivavaka.»

Ianao, antsoin’Andriamanitra ianao hitory ny Filazantsara eo amin’ny ankohonanao.

« Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa » Jaona 15:16

  1. Andriamanitra mamatsy izay irahany (And. 14-17)

Rehefa niantso an’i Mosesy Izy dia mbola naniraka an’i Arona hisolo vava. Novatsian’Andriamanitra olona i Mosesy. Tsy ianao no miezaka fa Andriamanitra no mikarakara, satria mpanefa iraka ianao dia Izy no mamatsy. Ho antsika dia i Jesoa Kristy no vatsy. Hoy Izy « indro, Izaho momba anareo mandrakariva. » Matio 28:20

Tsy takatry ny saina ny fitahian’Andriamanitra. Manao mihoatra Izy. (And. 16)

Fijoroana vavolomblona : « Samy mpianatra pasitera izahay mivady. Tsy ampy vola tamin’izany, sahirana miantsena ny ho amin’ny sakafo isan’andro. Misy olona anefa, tsy ampoizina, irahan’Andriamanitra manampy. Tena miahy, mamatsy, mikarakara Andriamanitra ; Ao anaty ady manahirana no tsapa izany. »

Miantefa amiko sy aminao ity. Nantsoina ho solon’Andriamanitra ianao ao amin’ny ankohonanao hitory ny Filazantsara. Ianao no Mpitandrina ao amin’ny ankohonanao. Izaho sy ianao no antsoin’ny Tompo hijoro vavolombelona.

Andriamanitra miara-miasa amin’ny olona tsy tonga lafatra. Andriamanitra mamatsy izay irahany.

Izaho sy ianao no hanao fanamby ny amin’izany.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen!

Feon-javamaneno

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Miantso ny Tompo ho amin’ny famonjena nefa mandà isika, mitady fotoana, kely finoana, tsy matoky. Amin’ny alalan’ ny Teny no hanovona hery. Mazava ny Tenin’ny Tompo fa solony eo anivon’ny ankohonana nefa tsy mendrika. Koa mifona.

TENY FAMELAN-KELOKA

Izao no Teny famelan-keloka noraisin’ny Fiangonana : « Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon’ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra. » II Petera 3 :9

Ny Fanekem-pinoana apostolika laharana fahaefatra (4) no nentina nanambara izany teo am-pitsanganana.

Nipetraka ny Fiangonana, taorian’izany, nanao vavaka mangina tao anaty feon-javamaneno.

Nanatanteraka ny anjara hirany ny Sampana RFF « Jehovah Ray… » avy eo.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Razafimaharo Mamy, Biraom-Piangonana, no nanatanteraka izany. Ny Tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny Romana 14:22 no noraisiny.

Toy izao no tsara hofantarina amin’ny asan’ny Fiangonana :

Asa ivelany 

  • Foibe FJKM

.Alahady 31 jolay tolakandro ny fanompoam-pivavahana fisaorana an’Andriamanitra sy fanirahana ireo Mpitandrina sy mpampianatra FJKM.

.Sabotsy 6 aogositra : ao amin’ny FJKM Tranovato Faravohitra amin’ny 9 ora sy sasany

ny fanompoam-pivavahana fisaorana an’Andriamanitra sady ivon’ny faha 25 naha Mpitandrina sy faha 10 taona naha Tale teo amin’ny TPM Ivato an-dRazafiarisoa Juliette.

.Trano famoaham-boky ANTSO : toy ny isan-taona dia manome fihenambidy 10% amin’ny fitaovam-pianarana. Mbola misy ireo tapakila hahafahana manjifa.

  • FJKM ARM

.Sabotsy 6 aogositra : fotoam-bokatra 2022 an’ny Fifohazana ARM ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga, manomboka amin’ny 9 ora sy sasany.

Asa anatiny

.Misy Asa sy Fampaherezana aorian’ny fanompoam-pivavahana.

.Mitohy ny fotoanan’ny sampana mandritra ny herinandro

.AFF : Tafika Masina any Ambohipiara, 12-14 aogositra 2022. Asaina sy entanina isika mpianakavin ‘ny finoana, mba handray anjara amin’izany Tafika masina izany. Ny fiofanana dia isaka ny alatsinainy hariva amin’ny 6 ora hatramin’ny 7 ora eto amin’ny fiangonana. Ny fitsofandrano ny mpiantafika kosa dia ny alahady 7 aogositra mandritra ny asa vavolombelona.

Fandraisam-pitenenan’ny Mpitandrina

Fanirahana Mpitandrina izao alahady 31 jolay izao. Entina amim-bavaka.

Mifarana ny taom-pianaran’ny Sekoly Alahady 2021-2022. Entina amim-bavaka.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ralaindimby Haja, Biraom-Piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana, rehefa avy nanolotra ny andinin-tSoratra Masina ao amin’ny Joba 4 : 8-9.

Ireo fangataham-bavaka nentin’ny mpianakavin’ny finoana teo amin’ny Fiangonana :

Notahin’ny Tompo raha nieren-doza ; vita soa ny fanamasinana ny fanambadiana ; nahatratra tsingerinandro ; ho tanteraka ny rehetra kasaina hivoaka any ivelany ; nahazo asa vaovao tsara kokoa noho ny teo aloha ; niaram-boina ka tsy afaka mandeha intsony.

Ireo hira nangatahin’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany : FFPM 627:1 ; FFPM 9:4 ; FF32:1 ; FF32:3 ; Mialoka Aminao.

Ny FFPM 443:2 « Raiso ho Anao ny foko » no hira vavaka nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana, ho fanolorana ny rakitra sy fanavaozana ny fanolorantena.

Feon-javamaneno

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika izany. Misaotra fa Andriamanitra tia, manambara ny sitrapony, mba ho fantatra izay tokony haleha sy ny toetra tokony hananana.

Nivavaka ho an’ny Fiangonana, Mpitondra Fiangonana, akany fitaizana… Nitondra tamim-bavaka ny Foibe FJKM, ny mpiandraikitra, ny Synodamparitany, ary indrindra ny SPAA10, ireo Kristiana rehetra, mba hanompo an’Andriamanitra amim-pifaliana, ary mba hijoro vavolombelona. Nivavaka ho an’ny Fitandremana Amparibe, ny mpiara-mivavaka. Fotoanan’ny fialantsasatra izao, ka maro ny handeha sy hiparitaka. Mangataka amin’Andriamanitra hivimbina azy ireo, ka hifaly rehefa hihaona eto amin’ny Fitandremana indray. Nitondra amim-bavaka ny fanompoam-pivavahana hitsofandrano sy hanirahana ireo mpiomana ho Mpitandrina sy mampianatra eo amin’ny sahan’ny FJKM. Mivavaka koa ho an’ny Sekoly Alahady eto amin’ny Fitandremana sy ny tomponandraikitra ary ny ankizy beazina rehetra, ny ray aman-dreny, mpandraharaha, mpampianatra, mpianatra mba tsy hanadino ny fiainan’ny Sekoly Alahady. Nivavaka ho an’ireo rafitra (SSAA), ny Mpitandrina handeha « recyclage ». Nahatsiaro ireo sahirana, tsy salama, manan-manjo. Ankinina amin’ny Tompo ny fiainan’izy ireo. Nivavaka koa ho an’ireo manana hataka manokana, mba hahazo valiny. Nitondra tamim-bavaka ireo nanao raki-pisaorana sy voady masina.

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina teo am-pitsanganana ny  FFPM 627:1, 3 “ Vimbino tsara izahay”.

Notononina ny Tondrozotra 2022 ary natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano.

Ny FFPM 625:1, 5 « Mpamonjy soa malala ô ! » no hira namaranana ny fotoana.

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina ary nanonona ny Trinite.

Nirava tao anaty feon-javamaneno ny fanompoam-pivavahana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto sy Fenitra (mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira fafana : Ratiarison Joris

Nikirakira fanamafisam-peo : Harentsoa Rova

Naka sary : Ramahery Hasina

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy