ALAHADY 31 JANOARY 2021

“Maneho ny maha Andriamanitra Azy ny Tompo ”

Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no nakana izao tatitra izao. Fotoana notarihin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy ary natokana ho an’ny marary hoditra.

RAVONIARISON Manda, Mpitandrina, no nitarika ny fanompoam-pivavahana. RAMILISON Diamondra, Mpitandrina miana-draharaha, no nitondra ny hafatry ny Tompo. Ny Marka 1: 40-45 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny fahatelo no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

FIDERANA AN’ ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia ny Salamo 103: 1-5 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana izay manao hoe: « Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manarona famindram-po sy fiantrana anao, izay mahavoky soa ny vavanao. Ny fahatanoranao mody indray toy ny an’ny voromahery ».

Ny hira FFPM 241:1,3 « Ry Jeso o! Midina» no noredonina mialoha ny vavaka fisaorana. Niroso tamin’ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora taorian’ny feon-javamaneno.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Hebreo 13:8: “Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay” no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy.

Tao anatin’ny tononkalo izay novakian’ANDRIAMAHATANA Nomena, mpampianatra K 3 no nanamafisana ny hafatra hoe: “Jesoa Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay”. 

Taorian’izay hafatra fohy izay, nohirain’ny fianakaviam-ben’ny Sekoly alahady ny hira 780:1 “He! Dera, laza, hery.”

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Mialoha ny namakiana ny Soratra Masina, nohiraina ny hira FFPM 203: 1, 2 « Ry  Rainay be fitia ». Mialoha ny vakiteny dia niroso tamin’ny vavaka fangatahana ny Fanahy Masina ANDRIAMASINORO Erika ary notohizana tamin’ny famakiana ny Teny, araka ny perikopa, Testamenta taloha: 2Mpanjaka 5:15-27. ANDRIAMASINORO Tantely no nanao ny vakiteny Filazantsara sy ny Epistily: Marka 1: 40-45; 2Petera 1:1-2.

Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FF 1 “Mahatoky ka tokony ekena” , dia niroso tamin’ny toriteny izay notanterahin-dRAMILISON Diamondra, Mpitandrina miana-draharaha.

TORITENY

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ny Marka 1:40-45, izay miresaka momba ny boka nitaraina tamin’i Jesoa sady nandohalika teo anatrehany.

Hevi-panahy lehibe ao anatin’izany:

Rehefa nahita ny fanasitranana, ny asam-pamonjena, ny fahagagana nataon’ i Jesoa dia nino sy nanantena fa hahazo anjara amin’izany koa ilay boka. I Jesoa no manana fahefana (and.22) sy nampianatra, nanasitra demoniaka, …Naniry hanatona sy hahita an’i Jesoa ity boka ity. Tsy nahasakana azy ny lalàna nisy eo amin’ny fiarahamonina. Nandray ny fitarainany ny Tompo ary nahasitrana ny habokany.

Maneho ny maha izy Azy Jesoa eto:

 • Mpanafaka amin’ny aretina sy ny fahalotoana

Mandray an-tanana ny mila vonjy, miombona aminy ary manasitrana ny Tompo. Ny habokana eto dia endriky ny fahalotoana izay hatahorana. Tsy hoe vokatry ny fahotana natao fa aretina tsy azo sitranina. Ilay boka eto no mila vonjy, miaina ao anaty loto, mitoka-monina, voahiliky ny olona rehetra. Ny fianakaviana tsy afaka mamangy. Araka ny Levitikosy, ny olona tratry ny habokana dia olona maty nefa velona ihany. Tahaka ny olona anaty fisaonana mandrakariva ireo olona ao anaty ny habokana.

Nihetsi-po ary onena tokoa i Jesoa, nahita sy nihaino ilay boka. Andriamanitra Izay hivavahana dia masina, ny faholotoana anefa tsy miaraka amin’ny fahamasinan’ Andriamanitra. Ny olona maloto dia tsy afaka miaina fiainana feno fahafenoana. Heverina ho toy ny olona maty. Tsy nisy teo amin’izy ireo ny fanompoana an’Andriamanitra, na dia ny ara-panahy aza.

Onena Jesoa satria nitaraina, nandohalika tamin’i Jesoa ilay boka: ny fihetsika sy ny fiteniny dia naharesy lahatra ilay lehilahy fa ao amin’i Jesoa irery ny fahafahana sy fahefana hahatonga azy ho voadio. Amin’ny maha Andriamanitra Azy dia nasehon’i Jesoa fa mandray an-tanana ny mila vonjy Izy, miombona amin’ity boka ity koa Izy. Nanao fihetsika Jesoa ary naninjitra ny tanany, ka nanendry sy namonjy azy. Zavatra tokony tsy azo atao nefa no nataon’ i Jesoa satria tsy nampahatahotra Azy ny habokana, tsy hifindra Aminy ny fahalotoana. Nanana finoana ilay boka satria mahay manasitrana Jesoa, mahay ny zavatra rehetra, hanafaka amin’ny faholotoana raha miombona Aminy dia manasitrana tokoa Izy.

Mila fahagagana lehibe avy amin’Andriamanitra izany fanasitranana izany. Nilaza Jesoa hoe: “Mahadiova ianao”, sitrapon’ ny Tompo ny hanadio azy, afaka izy ary lasa niaraka tamin’izay ny fahalotoana rehetra. Tsy nisy fomba natao fa ny Tenin’i Jesoa Kristy velona no nahazoana izany fanasitranana izany.

Isaia 53:4: “Nitondra ny aretintsika tokoa Izy, sady nivesatra ny fahoriantsika”. Jesoa Ilay Zanak’Andriamanitra velona, manaporofo ny fahefany mpanasitrana sy mpanafaka. Tsy amin’ny ota ihany fa amin’ny aretina sy izay zavatra rehetra manahiran-tsaina ny olombelona. Ny famonjena natolony, nomena antsika ho fanasitranana ara-panahy mba hananantsika antoka ny fiainana mandrakizay.

Inona anefa no endriky ny habokana amintsika ankehitriny sy amin’izao andro moderna izao?

Maro tokoa ireny raha amin’ny vaninandro ankehitriny: ao ny boka olana maro samy hafa, isan-karazany, bokan-trosa, bokan’aretina (manjo, nitaiza nandritra ny taona maro), faharatsiana, habokana ara-panahy: tsy mety miova fo, fa mijanona mifikitra amin’ny fahamaizinana mandrakariva, mila sitranina ary mila hoentina eo amin’ny Tompo ireny. 

Ny fahabokana dia karazana fahafatesana ara-pinoana sy ara-panjakana. Ny fanasitranana kosa dia karazana fitsanganan’ny tena amin’ny maty. Ao amin’io habokana io no hahafahana mamantatra ny mariky ny fahotana, izay mahavita manalavitra antsika amin’Andriamanitra.

Taomina isika mba ho sahy hanatona an’i Jesoa fa tsy haka tahaka mitovy amin’ilay boka. Hilaza Aminy ny aretintsika, ny manahirana, mandohalika, mivavaka, mitondra am-bavaka, mitaraina Aminy andro aman’alina. Ny Tompo dia mpanadio, mpiantra antsika, Izay manafaka amin’ny mety ho endrika habokana. Matokia ny Tompo fa hahazo valim-bavaka ianao.

 • Manoro lalana ny olom-boavonjy

Voavonjy tao anatin’ny aretina ity lehilahy ity. Mandidy ny olona hijoro vavolombelona, hitandrina ny Tenin’ ny Tompo. 

Eto dia nilaza Jesoa ny mba tsy hilazana na amin’iza na iza ny zavatra niseho, misy teny miafina mesianika ao. Nisy demonia saika hilaza ny momba azy tao. 

Raha ny fantatra ety am-boalohany, ny maha Mesia an’i Jesoa dia tsy hanaraka amin’izay tian’i Jesoa intsony ny fientanam-pon’ny olona, mahita hoe tonga ny Mesia, miaina ao anaty fanetrentena.

Mbola tsy tonga ny fotoana hanehoan’ny Tompo ny maha izy azy, raha tsy efa natolotra tao amin’ny sahan’i Gestemane Izy.

Tsy nahatandrina ny Tenin’i Jesoa Kristy ilay boka. Nifanohitra tamin’ny toro-lalana nomen’i Jesoa no nataon’ilay boka. Fomban’i Jesoa no mampitandrina izay manaraka Azy, mba hananana fanoloran-tena feno no takina.Vokatr’izany, tsy afaka niditra tao an-tanana intsony Jesoa. Fa afaka manatona Azy kosa ny olona.

Indraindray ny fahasoavana azontsika no anilihantsika ny Tompo. Betsaka ny antony mahatonga ny olona tsy mahatandrina ny Tenin’ny Tompo: mety hafanam-po, tsy nahadinika ny vokatry ny zavatra  atao, na sendra hafaliana tsy omby tratra, … Mety hanimba ny planin’Andriamanitra izany amin’ny fitoriana ny vaovao mahafaly satria manilika ny Tompo amin’ny lalana tokony hizorany izany. 

“Fa aoka ho mpankato ny teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo.” Jakoba 1:22

Mba hijoro vavolombelona:

Nangataka Jesoa tamin’ilay boka ny andehanany hiseho any amin’ny mpisorona. Izany dia fanajana ny soratra  ao anatiny lalàna. Mpisorona no afaka manamarina fa boka ity lehilahy ity ary efa voadio. Afaka mandeha manatanteraka fanompoana, sorona ary fanatitra. Tsy notanterahiny anefa izany sorona sy fanatitra nasain’i Jesoa nataony izany. Tsy miala amin’ny lalàna Jesoa, ary averiny amin’ny maha olona manontolo, amin’ny  fiarahamonina. Ny mpisorona irery no afaka hilaza sy hanamarina fa voadio ilay boka.

Raha maniraka ny Tompo, dia misy tanjona hafa efa nomaniny ao. Ny hananantsika fiainana azo antoka sy tanteraka. Aza miala amin’ny torolalana satria iny no mahasoa antsika. Andriamanitra mahatakatra sy mahalala ny zavatra rehetra, manoro lalana Izy ary araho ara-bakiteny ny Tenin’ny Tompo. Henoy Jesoa, dia manana hery isika hirosoana amin’ny tsara hatrany.

Vonjen’ny Tompo isika, ho afaka amin’ny fatorana rehetra, borahy Aminy ny olana rehetra. Hikatsaka sy hihaino ny Tenin’Andriamanitra, fa kosa tsy hanao toy ilay boka.

Vavaka fifonana sy famelan-keloka

Taorian’ny feon-javamaneno dia natao ny vavaka fifonana sy famelan-keloka ary noredonina ny hira FF 22 : « Tsy mendrika ahy » sy ny hira FFPM 183:1,2 « Midina ry Fanahy o ! » ary  ny fanekem-pinoana laharana faha 3 , niarahana tamin’ny Fiangonana.

Nisy feon-javamaneno fohy tao anaty vavaka mangina.

Raharaham-piangonana

Ny Mpitantsoratra RAKOTOMANANA Andry no nanao ny filazan-draharaha taorian’ny andinin-tSoratra Masina IKoritiana 3:17b “Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany ». Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavin’ ny finoana:

 • Raharaha ivelany:

  • Fisokafan’ny Oniversity FJKM RAVELOJAONA eo Ampandrana manomboka ny 01 febroary 2021;

  • Akany Fialofana Tangaina: fanasana fanompoam-pivavahana noho ny fanarenana ny toeram-pisakafoana ao amin’ny Akany.
 • Raharaha anatiny :
  • Fanentanana sy fanamafisana ny fepetra ara-pahasalamana (elanelana 1 metatra, arovava, manatona ny toby fitsaboana raha misy tsy fahasalamana) ;
  • Alahady fahaefatra : Ankatoky ny Fandraisana (eo anelanelan’ny Fanompoam-pivavahana roa) ;
  • Rakitra am-baravarana : noho ny faha 25 taonan’ ny Synodamparitany ;
  • Mitohy ny fianarana katekomena;
  • Komitin’ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny faha 160 taona :
   • taratasy fisaorana noho ny fotoam-pankalazana ny 24 janoary 2021;
   • fiantsoana ny rehetra hanolotra tahiry ho an’izay manana : rakipeo, rakitsary fiainan’ny Fiangonana FJKM Amparibe Famonjena, …)
   • fivoriana: solotenan’ny sampana ao anatin’ny komity ny 03 febroary amin’ny 6ora hariva.

Nisy feon-javamaneno fohy taorian’ny vaovaom-piangonana.

Rakitra sy fanomezana

Natolotra teo am-pitsanganana ny fanatitra tamin’ny alalan’ny hira FF 2:1 “He tonga ho antsika”. Rehefa izany dia nanao ny anjara hirany ny STK.

Vavaka fangataham-pitahiana

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka ary nofaranany tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

Famaranana ny fotoana

Natao ny hira FFPM 625:1, 2 “Mpamonjy soa malala o! ” ary noredonin’ny Fiangonana niaraka ny tondrozotra 2021. Natolotra ny tsodrano ary nohiraina ny hira “Mialoka Aminao” izay nofaranana tamin’ny “Amena”.

NY TOMPON’ANJARA

 • Fafana : RAKOTONARIVO Vatsy
 • Fanamafisam-peo: RAMAHERY Yves 
 • Mpitendry orga: RABIAZAMAHOLY Hery Lanto
 • Naka sary : RABEMANANORO Jonathan
 • Nandray an-tsoratra : RAOLIARIZAKA Bakoly