ALAHADY 30 OKTOBRA 2022
“HAVAOZY NY FANOMPOAN’NY FIANGONANA”
Alahady faha XX manaraka ny Trinite Alahadin’ny Reformasiona Alahady faha dimy

“Ary ny mpanjaka nandidy an’i Hilkia mpisoronabe sy ireo mpisorona manarakaraka ary ny mpiandry varavarana hamoaka ny fanaka rehetra izay natao ho an’i Bala sy Astarta ary ho an’izay rehetra eny amin’ny lanitra hiala amin’ny tempolin’i Jehovah,…” 2 Mpanjaka 23 :4-15

Isaorantsika mandrakariva ny Tompo fa nomeny fotoana indray isika afaka niara-nidera sy niombom-bavaka  teto an-tranon’i Jehovah androany alahady  30 oktobra 2022.

Ny fotoana androany dia alahady faha 20 manaraka ny trinite ary natokan’ny Fiangonana rehetra eto amin’ny sahan’ny FJKM ho alahadin’ny Reformasiona.

Ny diakona Ravoniharimino Faramalala ao amin’ny FMKF no nitarika ny  fanompoam-pivavahana . Nampahatsiahivin’ny Mpitarika fa ity alahady ity no alahady farany amin’ity volana ity ka mbola hibanjinantsika ny lohahevitra hoe : “HAVAOZY NY FANOMPOAN’NY FIANGONANA”. Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra. Ny litorjia faha telo no notanterahina.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA 

Feon-javamaneno teo am-pidirana. Rehefa avy nanao ny fiarahabana apostolika ny mpitarika dia noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra ny Salamo 96 : 1-6 : “Mihira fihiram-baovao ho an’i Jehovah; Mihirà ho an’i Jehovah ry tany rehetra. Mihirà ho an’i Jehovah, misaora ny anarany; Lazao isan’andro isan’andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin’ny jentilisa ny voninahiny Ary any amin’ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, Sady mahatahotra, fa ambonin’ny Andriamanitra rehetra.

 Fa ny andriamanitry ny firenena dia tsinontsinona; Fa Jehovah no nanao ny lanitra.

 Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany; Hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin’ny fitoerany masina. Amen”.

Ny hira FFPM 16 : 1 – 2 “Avia ry vazan-tany ô!” no noredonin’ny Fiangonana taorian’izany .

Niroso tamin’ny vavaka fisaorana ny Fiangonana ka tamin’izany no nanambaran’ny mpitarika ny fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra noho izao fotoana ahazoana miara-miombom-bavaka izao. Nangataka ny Fanahy Masina hanatrika izao fotoana izao. Nisaotra ny Tompo noho ny tombon’androm-pahavelomana. Mangataka ny Tompo hiasa ahatonga fihavaozana ao anatin’ny olona ka ahatonga ny finoana hitombo. Ho hanitra ankasitran’Andriamanitra anie izao fanompoam-pivavahana izao.

Feon-javamaneno fohy

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotonarivo Ravaka , mpampianatra ao amin’ny K8 no nanatanteraka izany . Noraisiny hitondrana ny hafatra ny Teny araka ny Ohabolana 3 : 12  “Fa izay tian’i Jehovah no anariny, dia tahaka ny ataon’ny ray amin’ny zanaka tiany « .

Nisy ny tantara kely nentina namehezana izany dia ny tantaran’ity renim-pianakaviana iray izay lozabe sy masiaka amin’ny zanany ka isaky ny misy tsy mety ataon’ny zanany dia kapoka no mahazo ireo zanany mianadahy. Indray andro anefa, nifarana ny taom-pianarana, ary samy tsy namokatra ireto zaza mianadahy. Akory ny fahorian’ireto zaza fa tsy maintsy ho kapoka indray izany no hiandry azy ireo rehefa fantatry ny reniny izao voka-pianarana izao.

Kanjo tsy araka izay noheverin’izy ireo no nitranga fa fanomezana aza no natolotry ny reniny azy mianadahy na dia tsy nahomby tamin’ny fianarana aza izy ireo. Efa nampoizin’ny reniny mantsy izay mety hitranga amin’ny fianaran’izy miandahy ka tsy nibedy azy ireo akory izy.

Ny hafatra dia izao : ny ray amandreny dia mikatsaka mandrakariva izay hahasoa ny zanany ary ny Tompo Andriamanintsika dia toa izany. Mety misy zava-tsarotra avelan’ny Tompo hitranga amin’ny fiainantsika fa ireny dia nataon’ny Tompo hanitsiana antsika.

Teo am-pamaranana dia nanao vavaka, nisaotra an’Andriamanitra noho ny hafatra ary nanambaràna fa ny Tompo dia manitsy ny zanaka tiany. Tamin’izao vavaka izao koa no nangatahana tamin’ny Tompo ho an’ny ray amandreny mba ahay hankasitraka ny zanaka eo amin’izay ataony.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nohirain’ny mpianakavin’ny finoana ny FFPM 357 : 1-2 “Efa tonga aty izao” ary rehefa izany dia niroso tamin’ny vavaka  sy ny famakiana ny soratra Masina. Ny diakona Andrianifahanana Hantarisoa no nanao ny vavaka. Ny namaky ny Perikopa manontolo kosa dia ny diakona Rakotovololona Lova .

Ny Testamenta Taloha  dia araka izay hita ao amin’ny 2 Mpanjaka 23:4-15.

Ny Testament Vaovao kosa dia araka izay hita ao amin’ny Lioka 14:25-35 ary ny Epistily dia araka ny Galatiana 4:8-20

Mialoha ny nirosoana tamin’ny toriteny dia mbola nohirain’ny Fiangonana ny FFPM 226 “Tompo ô mba te-hihaona”.

TORITENY

Teo am-piandohana dia nomarihan’ny Mpitandrina fa andro hanamarihana ny fanitsiam-pivavahana na ny Reformasiona eto amin’ny sahan’ny FJKM ity alahady ity. Tao anatin’ny Reformasiona  dia tsy tao an-tsaina mihitsy ny fananganana antokom-pivavahana fa ny tena heviny dia ny hanitsy ny Fiangoana mba handeha araka ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy. Hanaraka marina izay hambaran’ny Soratra Masina fa tsy hitoky amin’ny fombafomba ivelany ao anatin’ny fanompoam-pivavahana.

Teo amin’ny tantaran’ny Fiangonana manko dia nanana fikasana hanangana trano fiangonana lehibe ny Kristiana dia ny “Basilique de Saint Pierre” izany. Vola be anefa no hilaina hanatanterahana izany fikasana izany ka ny nataon’ny Fiangonana dia ny “nivarotra famelan-keloka” izany hoe arakaraky ny vola izay harotsaky ny olona no hilazana fa nahazo famelan-keloka izy.

Teo indrindra no nijoroan’ireo mpitondra fivavahana toa an’i Lotera izay nijoro noho izany fivilian’ny Fiangonana amin’ny fahamarinan’ny Tenin’Andriamanitra.

Nisy ary ireo toan-kevitra 93 avy amin’i Lotera nentina nanoherana ireo hevi-diso nampivoana ny Fiangonana .

Vokatr’izany anefa dia nohenjehana i Lotera, saingy nafenin’ny olona izy ka tsy tratran’ ireo mpanenjika azy, ary  taorian’izany dia niforona ny Fiangonana Loterana ary nanaraka azy  taty aoriana moa ny mpanitsy fivavahana toa an’i Jean Calvin.

Raha niroso tamin’ny fitondrana ny hafatra kosa ny Mpitandrina dia noraisiny ny Perikopa araka ny 2 Mpanjaka 23:4-15 .

Ity tantara ity dia maneho ny fanitsiam-pivavahana tamin’ny andron’ny Testamenta Taloha.

Rehefa namerina namaky ny bokin’ny lalàna ny Mpanjaka, dia nitodika tamin’Andriamanitra ka nifona tamin’i Jehovah Andriamanitra ka namerina ny firenena hitodika amin’i Jehovah Andriamanitra, ilay nanaovany fanekena.

 

Zavatra roa no aseho eto:

 • fiovam-penitra mahery vaika

Nolevonina sy nopotehina ary noravana tanteraka izay mahakasika ilay andriamani-tsy izy izay narahan’ny firenena dia i Bala sy Astarta. Noravana, narodana ary nodorana ny altara sy ny toerana fanaterana fanatitra ho an’ireo andriamani-tsy izy ireo. Natao tsy nisy niangana ny momba izany rehetra izany mba tsy hisy hahatsiarovan’ny olona izany intsony. Ny mpisorona izay nanatanteraka asa tamin’ny sampy dia nahato.

Izany ihany koa no nahatonga an’i Paoly nibedy ireto Kristiana voalaza ao amin’ny Galatiana ireto (Galatiana 4:8-20). Efa nandray ny finoana izy ireo kanefa mbola nijanona tamin’ny fanaony taloha ihany. Izany mihitsy no mampatahotra ka hilana ny “reforme”

Raha ny nitranga teto Imerina dia lasa fivavahan-drazana ny maha-protestanta. Tamin’ny vaninandro faha-mpanjaka manko dia lasa protestanta daholo ny vahoaka nanodidina ny mpanjaka sy ny fitondrana satria io no fivavahan’ny mpanjaka ka tsy fiovam-po no naharesy lahatra ny mpanaraka ny fivavahana fa fanarahan-drenirano fotsiny sy filana tombony eo amin’ny fitondrana na koa lasa fombafomba ivelany fotsiny.

Vokatr’izany dia mbola manafangaro izay andriamanitra tompoiny ny olona ka mbola manao ny fivavahan-drazana izay fanompoan-tsampy rahateo moa izany.

Noho izany dia mila atao ny “reforme” eo anivon’ny Fiangonana. Ny vaolohany dia mila atao ny “evangélisation” na ny fifohazam-panahy sy fitarihana ny olona hiverina amin’Andriamanitra Marina. Ny faharoa dia ny “Edification” izay natao indrindra ho fanorenam-pinoana.

Rehefa izany dia atao ny fitaizam-pinoana ahatonga azy ireo hiorina sy handroso sy hitombo amin’ny fanarahana ny Tompo na ny “catechèse”.

 • Ny fibebahana azo tsapain-tanana

Ny olona tena mibebaka dia miala amin’ny fanaony taloha ary tsy miverina amin’ny fanaony efa nahazatra azy intsony. Olona tsy menatra fa sahy mijoro sy mampiseho fa efa ao aminy tokoa ny fiovana sy ny fanarahana ny Tompo.

Raha mijery ny voalaza araka ity 2 Mpanjaka 23:4-15 ity isika dia mahita fa nasaina niova fo avokoa ny mpitondra fivavahana rehetra. Mihainga avy amin’ny mpitondra fivavahana izany ny fibebahana azo tsapain-tanana, fa ireo no tokony hanome ohatra ho an’ny hafa.

Ny mpanapaka eo amin’ny firenena dia nantsoina koa hibebaka. Nantsoina hibebaka ihany koa ny vahoaka izay nanao fanekena tamin’i Jehovah ka miala amin’ny ratsy fanao.

Mifanaraka amin’izany indrindra izay voalazan’i Jesoa ao amin’ny Lioka 14 dia ny hoe raha tsy mahafoy havana sy ray aman-dreny isika dia tsy mendrika ho an’ny Tompo. Ny tiana hambara dia satria ireo havana sy ray aman-dreny ireo, mbola milona ao anatin’ny fanompoan-tsampy sy ny fahotana ary ny fahazaran-dratsy ka ny tian’ny Tompo dia ny hialantsika tanteraka sy tsy hifandray amin’izany.

Mila vonona hitondra ny hazo fijaliany ny olona ka maharitra amin’ny fanompoana. Jesoa Kristy dia mandinika ny voa sy ny fo, mahalala izay farany miafina momba antsika.

Misy fiovam-penitra mahery vaika tokoa ve ny fiainanao mahatonga anao ho kristiana ?

Ary ny fibebahanao ve azo tsapain-tanana tokoa ? Rehefa manolo-tena ho an’ny Tompo isika dia ny fiainantsika manontolo no hatolotra ho Azy.

Mila mandrombaka ny fanjakan’Andriamanitra isika satria rombahana izany. Aza mangataka andro ho amin’ny fanoloranao ny tena ho an’Andriamanitra. Rehefa mandroso dia aza mihemotra. Havaozy isan’andro ny fanompoanao an’Andriamanitra.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen!

Feon-javamaneno fohy taorian’ny Toriteny.

VAVAKA FIFONANA

Izao no vavaka setrin’ny tenin’Andriamanitra no sady nentin’ny Fiangonana nifona noho ny tsy fahatanterany manoloana ny tenin’Andriamanitra ka tamin’izany no nisaorana an’Andriamanitra noho ny teny izay nomeny ho an’ny Fiangonana. Tamin’izany ihany koa no nitaomana ny Fiangonana handini-tena raha tena manaraka sy miorina tokoa amin’ny fanarahana ny Tompo  izy. Nitaona ny Fiangonana raha tena nanatanteraka “Fibebahana Marina” fa tsy fombafomba no hanarahana ny Tompo. Nitaona ny Fiangonana ho tena tempolin’Andriamanitra hitoeran’i Jesoa Kristy dia Izy ilay mahafantatra ny voa sy ny fo. Nangataka amin’ny Tompo ny ahafahana manavaka ny tsara sy ny ratsy. Mangataka amin’ny Tompo ny hamelany ny heloka

TENY FAMELANKELOKA

Ny teny famelan-keloka noraisin’ny fiangonana dia araka izay hita ao amin’ny Isaia 44 : 22 sy ny  Lioka 19 : 10  “ Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho… Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very.”

Natao ny hira FFPM 487: 1-3 “Fanavaozan’izay mahagaga tokoa” ary rehefa izany dia nanambara ny finoana tamin’ny fanononana ny Fanekem-pinoana kristiana Laharana 3 ny Fiangonana

 Nandray anjara hirany ny Sampana Taniketsa (STAF),ka ny hira « Indreo Jereo ny Magy » no notanterahina.

RAHARAHAM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Ny Biraom-Piangonana, Mpitantsoratra, Rakotomanana Andrimbazotiana no nanatanteraka izany. Ny Josoa 24:14a no nentiny nanombohana izao filazan-draharaha izao ary ho fiarahabana ny Fiangonana.  “Koa ankehitriny, matahora an’i Jehovah, ka manompoa Azy amin’ny fahitsiana sy ny fahamarinana”

Raharaha ivelany

Avy amin’ny Foibe FJKM:

 • Antsoina ny komity foibe, ny sampana , ny sampan’asa ary asa , izay manana solontena eo amin’ny foibe hanatrika ny fihaonam-be voalohany izay atao ao amin’ny FJKM Analamahitsy ny 01 sy 02  novambra 2022
 • Misy antso ho an’ny Mpitandrina, ny BP ny vaomieran’ny fananana ary ny fiangonana manontolo fa hisy ny famelabelaran-kevitra mikasika ny fananan-tany ny talata 08 novambra 2022 amin’ny 01.00 ora ka hatramin’ny 04.00 ora tolakandro. Ny komitin’ny fitantanana ny fananana eo amin’ny sahan’ny FJKM no mikarakara izany eny amin’ny FJKM Antohamadinika Fanantenana.
 • Ny SAMPATI foibe dia manasa ny fiangonana hanatrika ny fanompoam-pivavahana fanamarihana ny Alahady Nasionaly sy ny iray volan’ny SAMPATI, ny faha sabotsy12 Novambra 2022 amin’ny 09.30 ora ao amin’ny FJKM Atsimon’i Mahamasina.
 • Ny dorkasy foibe dia hankalaza an’Andriamanitra noho ny faha 10 taonan’ny Akany GAZELA, ary hanatanteraka lasy tselatra any Moramanga ny 09 sy 10 Novambra 2022.

Fanasana Manokana:

 • Ny zanaky ny Fiangonana Ny Ilo Jihy dia haneho ny boky mirakitra ny vokatry ny asa soratra tononkalo nataony ho fanohanana ny hatrika fianarana hotanterahany. Izany dia hatao ao amin’ny Chapelle Ampahibe ny sabotsy 12 novambra 2022. Izany dia arahina antsan-kira izay tanterahan’ny AMPIFITIA.

Raharaha eto an-toerana

 • Hanohana sy handray anjara amin’ny fanohanana ny filohan’ny FJKM efa nitsahatra amin’ny andraikiny araka ny tolonkevitry ny foibe, amin’ny famitana ny tranony.
 • Hanatanteraka ny fivoriam-be faharoa ny sabotsy faha 05 novambra 2022 amin’ny 02.00 ora ny SAMPATI. Ny toerana dia ao amin’ny Akany Rainimamonjy.
 • Ny KFM dia nametraka boatin-drakitra eny am-baravarana ho an’ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina, ka azontsika handrotsahana izay fanohanana hatolotra amin’izany.
 • Amin’ny 08.30 ora no miditra ny fanompoam-pivavahana amin’ny alahady 06 novambra 2022 ho avy izao. Hisy ny fandraisana ireo Katekomena “Miorina” ho mpandray ny fanasan’ny Tompo.
 • Ny fitsangatsanganan’ny Fiangonana dia hotanterahina ny sabotsy 12 novambra 2022. Eny amin’ny faritra Ambohidratrimo no hanatanterahana izany. Ny andinindininy dia holazaina amin’ny manaraka.

Ny tenin’ny mpitandrina

 • Nisaotra an’Andriamanitra noho ny famindram-pony ka nahafahantsika nanatanteraka izao fanompoana masina izao.
 • Nanentana ny fanohanana ny zanaky ny Fiangonana izay manao hetsika manokana toa ity famoahana boky tononkalo voalaza etsy ambony.
 • Nanentana ihany koa ho fanohanana ny filohan’ny FJKM teo aloha.
 • Nanentana ny fidirana SEFALA
 • Ao anatin’ny hetsika tanterahin’ny KFM dia nanentana ny fanaovana ny Batisa faobe sy ny Mariazy miara-mizotra.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Razafindrabe John Bam, Biraom-piangonana, no namaky ny voady sy raki-pisaorana. Ny hira FFPM 753 no nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany. Nisy ny mpianakavin’ny finoana nanolotra ny fahafolon-karena ho an’ny asan’Andriamanitra.

Ny hira FFPM 441: 1-3 “Raiso aho tompo o!” no nanolorana ny rakitra

ASA VAVOLOMBELONA

Sakramentan’ny Batisa no nanterahana tamin’izany. Tanora roa sy zaza iray.Ny tanora dia Rakotonirina Hobiarison Alexandre sy Randriamanampisoa Riana. Ny zaza kosa dia Andriamanamisaina Iorenantsoa Angelacanie

FAMARANANA NY FOTOANA

Teo amin’ny tapany farany tao anatin’izao fanompoam-pivavahana izao moa dia nisy ny vavaka fangatahana izay notanterahan’ny Mpitandrina.

Ny nohiraina ny FFPM 432 : 1 “Mandra-pihavin’ny tompo”

Notononina nyTondrozotra izay tanterahan’ny Fiangonana mandritra ity taona  2022 Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano  ary rehefa avy eo dia  noredonina ny hira FF 47:1 “Fiadanana”.

Nipetraka ny Fiangonana nanao vavaka mangina

Amin’ny Anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Herilanto sy Randriambeloson Sitraka (Mpiofana ho mpitendry orga)

Nikirakira fafana : Randriamasimanana Antenaina

Nikirakira fanamafisam-peo : Randriamahatana Rija

Naka sary : Robel Hanitra

Nandray an-tsoratra : Rabako Tovohery