ALAHADY 29 MEY 2022
“MANAVAO NY FANAHY MASINA”
Alahady faha VI manaraka ny Paska

Ivom-bokatry ny Fikambanan’ny Diakona sy Loholona (FDL)

« Hihira ho an’i Jehovah aho, raha mbola velona koa; Hankalaza an’Andriamanitro aho, raha mbola miaina. »

Salamo 104 : 33

Alahady  fahadimy, mamarana ny volana mey nibanjinana ny lohahevitra : “Manavao ny Fanahy Masina”,  niarahan’ny mpianakavin’ny finoana nanovozana hery sy aim-panahy vaovao indray, hanamafisana ny finoana. Niavaka ny andro anio satria sady ivom-bokatry ny FDL, no fankalazana ny Fetin’ny reny. Nitarika ny fotoana Razafindratrimo Alain, Loholona, Filohan’ny FDL, sady nandray koa ny Mpitandrina Rakotondrazanany Andriatiana Fanomezantsoa, Prezida SPAA10 teo aloha, izay nitondra ny hafatra. Ny litorjia amin’ny endriny voalohany no nitondrana ny fotoana. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny feon-javamaneno dia novakiana ny Salamo 145 : 1 – 7 ho fiderana an’Andriamanitra: “ Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka ô, Sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Hankalaza Anao isan’andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra; Ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin’izay mandimby azy Sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry ny fiandriananao Sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona; Ary ny fahalehibiazanao no holazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny haben’ny fahatsaranao izy Sy hihoby ny fahamarinanao.” Amen.

Rehefa vita izany dia natao ny hira FFPM 24 : 1, 4 “ Ny lanitra ao ambony ”. Nanao ny vavaka fisaorana sy ny fiderana avy eo ny mpitarika.

SITRAPON’ANDRIAMANITRA

Nanambara ny sitrapon’Andriamanitra, ny mpitarika. Nalaina tao amin’ny Apokalypsy 3 : 20-23 izany. “ Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandôndôna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy Amiko. Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka Amiko eo ambonin’ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin’ny Raiko eo ambonin’ny seza fiandrianany. Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ny Fanahy amin’ny fiangonana ”.

Natao ny hira FFPM 377 : 5 “ Tsy mba hisy tonga ary an-danitra ” ary narahina vavaka fifonana noho ny tsy fahatanterahana izany sitrapon’Andriamanitra izany. “Andriamanitra Izay tompon’ny fahefana rehetra no nangatahana nanaovana ny fifonana”. Natao ny hira FFPM 244: 1, 4 “ Ry Jesoa mba henoinao …” ary nambara ny famelan-keloka izay nalaina tao amin’ny Isaia 54 : 7- 8 ; 10: “ Indray mipi-maso monja no nahafoizako anao; fa amin’ny indrafo lehibe kosa no ampodiako anao.  Tamin’ny firehetan’ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mipi-maso monja, fa amin’ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah, Mpanavotra anao. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao.

Noredonina ny hira FFPM 547 : 1, 2 “ Ry Jesoa masoandronay …” taorian’izany.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY TANORA

Rabezandrina Solohery, mpampianatra ao amin’ny K6, no nanantanteraka izany. Ny Lioka 11: 9a  “Mangataha dia homena ianareo ”. Mampahatsiahy antsika ny zavatra tokony hataontsika isan’andro ny Tompo, hoy izy. Tsy izay rehetra mangataka anefa dia mahazo. Tsy misy zavatra azo maimaimpoana. Nitondra tantara iray moa izy nanehoany izany hafatra tiany hampitaina izany.

“Nisy ankizy iray nangataka finday tena raitra tamin’ny  rainy, nefa ity rainy dia tsy dia manana ny hoentin-manana loatra hividianana izany. Indray andro raha nandalo toeram-pivarotana iray izy mianaka, ary sendra tsy nisy olona tao amin’ilay mpivarotra no nandalo tao an-tsain’ilay rainy ny handeha haka ilay finday naranty eo amin’ny toeram-pivarotana. Noho ny feon’ny fieritreretany anefa dia tsy nanao izany izy. Nanapa-kevitra izy fa hitady asa mba hahafahany manome fahafaham-po an’ity zanany.”

Rehefa misy zavatra tiana ho azo dia mila mivavaka, hoy izy, mila fikirizana ary mila finoana.

Nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady rehetra ary nanao ny hira FFPM 759 : 1 “Ry Sakaizan’ny tanora”.

TATITR’ASAN’NY FDL

Nitondra ny tatitry ny asan’ny FDL Razafimaharo Hanitra, Diakona, Mpitantsoratry ny fikambanana. Anisan’ny nambarany tamin’izany ireto manaraka ireto :

  • Herinandrom-bokatra niaraka tamin’ny AFF, Dorkasy. Nanao famelabelaran-kevitra sy ny fotoambavaka zoma hariva.
  • Nisy ny famangiana tokantrano sy ny fampandraisana miaraka amin’ny Mpitandrina.
  • Fanatrehana ny fiofanan’ny tompon’andraikitra, teto amin’ny Fitandremana sy ny niarahana tamin’ny SPAA tao Antsahamanitra.
  • Nolazaina fa amin’ny taona 2023 no hankalazana ny faha 25 taona nijoroany ny FDL SPAA.

Nanao ny hira “Handeha ho irakao”, teo am-pitsanganana, ny Diakona rehetra taorian’izany.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

Nilaza ny asa sy ny raharahan’ny Fiangonana ny Mpitantsoratra Razafimaharo Mamy.

Avy any ivelany

-Foibe FJKM, Trano famoaham-boky Antso : Sabotsy 4 jona manomboka amin’ny 9.30 maraina eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, fanompoam-pivavahana ho fisaorana sy fankalazana an’Andriamanitra, noho ny 20 taona niasan’ny Tale Ramahaleo Zo.

-SPAA 10, Fikambanan’ny Diakona sy Loholona – Jobily faha 25 taona : Hisy fifaninanana sary famantarana sy hira faneva hanasana ny Kristiana rehetra handray anjara. Ao amin’ny fafana ao an-tokotany ny andinindininy.

-Sampana Fifohazana Toby masina Getsemane Antambohomena : Alakamisy 2 jona eny amin’ny Toby ny fifadiankanina andiany faharoa hanasana ny zanaky ny Fifohazana. Ny 16 jona ny vokadehibe hanasana ny Fiangonana.

 -FJKM Antanimena Atsinanana Fifaliana – STK : Manasa ny Fiangonana handray anjara amin’ny  fifaninana lalao baolina kitra – Foot à 7- hatao eo amin’ny Kianja Ankazomanga ny 11, 18, 25 jona 2022. Manatona ny STK sy ny RFF FJKM Amparibe izay handray anjara.

Raharaha eto an-toerana

-Androany, alahady natokana nitondrana tamim-bavaka ny  Fikambanan’ny Diakona sy Loholona sady famaranana ny herinandrom-bokany.

-Nisy  ny asa sy fampaherezana izay hotanterahin’ny SAFIF.

-Ny lesona ho an’ny Katekomena androany : “Ny Protestantisma  ”. Tsy hisy ny fampianarana ny alahady Pentekositra fa haroso ny sabotsy tolakandro izany.

-Mifamotoana ny sampana Dorkasy eny amin’ny FJKM Anosizato Hebrona ny talata maraina   handray anjara amin’ny fifaninanana vakodrazana.

– RFF :  amin’ny 2.30 ao amin’ny MALAKY Amparibe

– SAMPATI , STAF , HF : sabotsy tolakandro eto amin’ny tananan’ny Fiangonana

– SAMPATI : Sabotsy 4 jona, 3ora sy 30 mn, eto amin’ny tananan’ny Fiangonana, Fivoriambe I hiantsoana  ny Birao sy komity faha 60 taona, ny ray aman-dreny mpanohana ary ny mpikambana rehetra ho tonga amin’ny  izay hotanterahina ny 

-Alahady 5 jona, Pentekosta sady voka-dehiben’ny Fiangonana: Manomboka amin’ny 8 ora 30 maraina ny fanompoam-pivavahana. Ny Vaomieran’ny vola dia handray izany vokadehibe izany eo an-tokotany ny maraina. Rakitra tokana haterina ety amin’ny alitara.

 -Manomboka ny alatsinainy 30 mey ny herinandron’ny Fanahy masina.

-Ny zoma 03 jona manomboka amin’ny 6 ora hatramin’ny 11 ora alina ny Alimbavaka eto amin’ny Fitandremana.

Nanao fanentanana koa ny Mpitandrina nanambarany ny fankasitrahany ny FDL, nandraisana ny Mpitandrina vahiny izay nitondra ny hafatra ary namarana izany ny fanentanana ny amin’ny vokadehibe. Nolazainy ihany koa fa ny sabotsy 04 jona, aorian’ny fotoana miaraka amin’ny Foibe no hanaovana ny fitokanana ny Trano atsimo.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Niroso tamin’ny filazana ny rakitra sy voady Ralaindimby Haja, Mpitantsoratry ny Vola. Ny hira “Mialoka Aminao” ihany no nisy nangataka tamin’izany. Natao ny hira FF 4 : 3 “Ry Fanahy ô!”  ho fanolorana ny rakitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Raboana Nivo no nivavaka mialoha ny vakiteny. Raboana Allan no nanantanteraka ny vakiteny. Samy Loholona (FDL) ireo tompon’anjara ireo. Ny perikopa voalahatra dia nalaina tao amin’ny Salamo 104 : 24-35, Lioka 11 : 9 -13, 2 Tesaloniana 2 : 1-12.

Natao ny FFPM 225 : 5 “Ambininao ny irakao …”  taorian’izany.

TORITENY

Ny bokin’ny Salamo no nitondran’ny Mpitandrina ny hafatra. Niarahaba ny reny rehetra izy teny am-piandohana. Ivom-bokatry ny FDL ny fotoana anio, hoy izy, ary famaranana ny lohahevitra : « Manavao ny Fanahy masina ».

Ny bokin’ny Salamo dia hira vavaka, hanehoan’ny mpanompon’Andriamanitra ny fihetsehampony. Nataon’i Davida ity Salamo ity ary nitambatra tamin’ny Salamo 103 teo aloha.

Maneho an’Andriamanitra Mpahary izao rehetra izao ity Salamo ity. Andriamanitra Izay namorona izao tontolo izao dia manana fahefana feno amin’izany.

Ny asan’ny Fanahy masina  eo amin’ny olona mpino dia misy lafiny roa :

  • Manome aina
  • Mahatonga ny olona hidera an’Andriamanitra

Manome aina

Gaga ilay mpanompo izay manoratra fa fahendrena no namoronany izany (Ohabolana 3 : 19). Andriamanitra dia mahagaga satria nampisy ny tsy misy. Tsy takatry ny saina izany fa noho ny finoana dia manaiky. Misy ilay fahariana nataon’Andriamanitra ary ity Salamo eto ity dia maneho ny fahalehibiazan’Andriamanitra. Na ny any anaty rano, na ny ety ambonin’ny tany dia nataony ary hananany fahefana avokoa. Ilay Fanahy dia lasa hery hanatanterahina ny sitrapony.

Jesoa Kristy irery no tena fiainana ary ny asan’ny Fanahy masina no mampahatsiaro antsika izany fa sarobidy ary tokony hotandrovana ny aina.

Mahatonga ny olona hidera an’Andriamanitra

Eo amin’ny andininy 31 hatramin’ny 35 dia milaza izany avokoa. Talanjona noho izany fahalehibiazany izany izy ka ambarany izay ao am-pony. Hitany sy tsapany ny asa mahagaga ataon’Andriamanitra. Noho ny fanekena ny fahefan’Andriamanitra, na inona manjo, dia ny fiderana Azy no mipololotra avy ao am-po.

Miderà ny Tompo ary misaora Azy, raha mbola afaka midera Azy ianao hoy ny Mpitandrina. Tokony manao toy ny nolazain’i Davida isika hoe « Ireo fanomezam-pahasoavana rehetra izay nomen’Andriamanitra ahy dia entiko hisaorana sy hiderana Azy ».

Raha nomena isika dia tokony hanolotra ny tenantsika ihany koa hatao fanatitra. Rehefa nitondrana aina ianao dia tokony mba hizara ho an’ny hafa ihany koa.

Nanao ny hira faneva faha 25 taona ny STAF, izay nisy nangataka tamin’ny voady tamin’ny alahady heriny.

VAVAKA FANGATAHANA

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina Raharijaona Solofo. Manome aina ny Fanahy masina, hoy izy, ary maneho ny fahalehibiazany amin’ny fomba rehetra. Nentiny tamim-bavaka ny Fiangonana, ny Mpitandrina, ny mpitory Filazantsara, ny akany fitaizana, ny Foibe FJKM (ireo olona rehetra ao anatiny), ny synodamparitany, ny Kristiana rehetra sy ny zanaka any am-pielezana, ny Mpitandrina izay nitondra ny hafatra sy ny ankohonany, ny herinandro masina, ny Pentekositra, ny vokadehibe, ireo sahirana, marary na mana-manjo, ireo voafonja, very asa, tratry ny tsindry hazo lena. Nangataka ihany koa izy mba ho levona ity areti-mandringana ity ary nentiny tamim-bavaka ireo rehetra izay manana hataka sy ireo nanao voady masina. Nofaranana tamin’ny Rainay Izay any an-danitra moa ny vavaka.

ASA VAVOLOMBELONA

Ny Vondrona manambatra ny fanomezam-pahasoavana (VFP) no nanantanteraka ny fankazalana ny Fetin’ny reny. Rakotonarivo Oliva no nitondra ny teny fiarahabana voalohany. Ny Lioka 1 : 28 no hafatra nentiny tamin’izany ary Randimby no nanohy izany tamin’ny alalan’ny fihetsika. Nanao hira ny Mpitandrina ho an’ireo reny nanatrika ary nisy ny fizarana fanomezana ho azy ireo.  

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny hira FFPM 432 : 1 “Mandra-pihavian’ny Tompo, mivavaha…” mialoha ny famakiana ny tondrozotra sy ny fanomezana ny tsodrano. Ny andininy faha 2Mandra-pihavian’ny Tompo miasa …” no noredomina taorian’izany.

Nitohy tamin’ny asa sy fampaherezana ny fotoana.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto

Nikirakira ny fafana : Rakotondramboa Andry

Nikirakira ny fanamafisam-peo : Harentsoa Rova

Naka sary : Rabemananoro Jonathan

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra