ALAHADY 29 MARSA 2020

Alahady fahadimy amin'ny Karemy sy fahatsiarovana ny tolo-panafahana tamin'ny 1947

« Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. » (2 Tantara 7:14)

Manonona hatrany ny fiadanan’ny Tompo ho antsika mpianakavin’ny finoana. Manoloana ny toe-javatra misy eto amin’ny firenena sy ny tsy fisokafan’ny trano fiangonana dia indro atolotra antsika ny tatitra sy ny horonan-tsarin’ny fanompoam-pivavahana notanterahin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mianakavy mba ho fiombonantsika sy fampaherezantsika mandrakariva.

Ny hiran’ny Sampana Taninketsa « Mitoetra sy miorina » no hira nanombohana ny fotoana. Rtoa Raharijaona Bodo no nitarika ny fotoana izay natao tamin’ny endriky ny litorjia faharoa. Alahady fahadimy amin’ny Karemy izao sy fahatsiarovana ny tolo-panafahana tamin’ny 1947 ary mbola hibanjinana ny lohahevitra hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao« . Raharijaona Nantenaina sy Raharijaona Valiha no nitari-bavaka sy namaky ny tenin’Andriamanitra ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra.    

FIDERANA SY FISAORANA AN'ANDRIAMANITRA

Taorian’ny fiarahabana Apostolika dia ny Salamo 121: 1-2 sy  125:1-2 no novakiana ho fiderana an’Andriamanitra. « Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.  Izay matoky an’i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika, fa mitœtra mandrakizay Tahaka ny tendrombohitra manodidina an’i Jerosalema No anodidinan’i Jehovah ny olony Hatramin’izao ka ho mandrakizay » .

Hira Ffpm 164 and. 1 « Jesosy irery ihany » 

VAVAKA FIDERANA, FISAORANA ARY FIFONANA

Nanasa hiombona amin’ny vavaka fiderana ny mpitarika avy eo araka izao: « Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina ô , misaotra Anao izahay noho ny fitondranao mahagaga eo amin’ny fiainanay fa na dia tsy afaka miara-mivavaka sy mihaona aty amin’ny Tempolinao Masina aza izahay amin’ity alahady ity dia tsapanay fa manana anjara tsara ao Aminao izahay ny hahafahanay mihombona  amin’ny  fanompoam-pivavahana amin’ny alalan’izao teknolojia nomenano ny Fiangonanao izao. Midera sy manome voninahitra Anao hatrany izahay Andriamanitra ô, noho ny fahatsaranao sy famindramponao ary izany fiderana izany dia atolotra Anao hatramin’izay ary  ho mandrakizay ihany koa. Andriamanitra Rainay Izay any an-danitra ô, manatre izao fanompoam-pivavahana hiombonana izao, fenoy ny Fanahinao Masina ny fotoana tanterahana,  satria mahatoky ny  Teninao izahay hoe na inona na inona ataonareo dia ataovy  amin’ny anarako izany ary raha misy roa na telo mivory amin’ny anarako dia eo afovoany Aho.  Dia izany no finoana velona ao anatinay ka na dia tsy aty am-piangonana aza dia mahatoky hatrany fa tafahombona Aminao ka ho voninahitrao ny fotoana tanterahinay toy izao ary ny fifalianao sy ny fiadananao no tanterahinao aminay vahoakanao amin’ny fiainanay manontolo. Mangataka koa ny famindram-po sy famelan-keloka ary ny fanadiovanao anay satria raha tarafina amin’ny sitraponao ny fiainanay, ny nataonay sy izay vitanay dia nihodina izahay, mpanota manoloana ny sitraponao. Kanefa Ianao Tompo ô, dia miantso anay isan’andro isan’andro mba hiverina ao Aminao, fa izay miverina Aminao dia ho raisinao. Ka amin’ny finoana sy ny fanantenana no handraisanay ny famelan-keloka omenao anay  noho ny fitiavana sy famindram-ponao noho ny rà nilatsaka tao Kalvaria. Misoatra indrindra Tompo ô noho ny fitiavanao. Amin’ny anaranao Kristy Ilay tia anay no hanaovanay izany vavaka fiderana, fisaorana sy fifonana izany. Amena. »

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Raharijaona Nantenaina no  nitari-bavaka mialohan’ny famakiana ny Tenin’ny Soratra Masina.  Nisaotra izy noho ny fitantanana sy fitahiana ary nanamafy ny fitadiavana fatratra ny ny Tompo satria Izy ihany no afaka hiantorahana. Manana tombon-tsoa hatrany izahay hiaino ny Teninao izay Teny fampanantenana atolotra ny olom-boavonjy sy voafidinao . Nangataka ny famenoaha ny Fanahy  Masina ny hamaky sy hitory ny teny sy ny hitehirizana ny fanahin’ireo mihaino hahatakatra tsara ny hafatra avy Aminao ary mba ho tombon-kase ao anatin’ny tsirairay. Ny Teny novakiana dia ny 2 Tantara 30: 1-9, Marka 1: 14-15 ary Asan’ny Apostoly  15:13-21  araka ny perikopa voalahatra amin’ny andro androany.

Hira Ffpm 599 and.1 : « O ry Jesosy mifaly ny foko »

TORITENY

Nampahatsiahy ny Mpitandrina fa alahady faha dimy amin’ny Karemy fifadiana izao, fandinihan-tenan’ny mino ny Tompo miandrandra ny fotoanan’ny Paska. Mbola ao anatin’ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe « Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrareo »; hahatsiarovana koa ny tomlom-panafahana nataon’ireo tia tanindrazana fahiny ho amin’ny fahaleovan-tenam-pirenena malagasy, dia ny 29 martsa izany. Mbola ao anatin’ny ady amin’ny valan’aretina « Coronavirus » isika. Ity fanompom-pivavahana ity dia taorian’ ny Lamesa lehibe nataon’ny Papa François « Indulgence », ho an’izao tontolo izao ihany koa.

Ny hafatra dia noraisin’ny Mpitandrina tao amin’ny 2 Tantara 30 :1-9, perikopa izay efa novakiana : antso hiverenana amin’ny Jehovah Andriamanitry ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba.

Efa nizara roa ny fanjakan’ny Israely : ny fanjakana avaratra (Isarely) sy ny fanjakana atsimo (Joda). Rava tanteraka ny Israely, lasan’ny Asyriana. Olom-bitsy sisa no tavela tao an-tanana ka nanoratana taratasy, nanirahan’i Hezekia Mpanjakan’ny Joda, nantsoina hiaraka hanantanteraka ny fankalazana ny andro firavoravoan’ny Paska

Antso fampiraisana ny fankalazana ny Paska tamin’izany fotoana izany

Mampiray ny fanompoam-pivavahana tanterahana amin’Andramanitra tao amin’ny Tempoly tao Jerosalema. Hanantanteraka fanompoam-pivavahana iray miaraka ireo firenena roa efa nisaraka. Ao anatin’io fotoana io no mangataka i Hezekia Mpanjaka ny anolorana ny tànana ho an’i Jehovah Andriamanitra. Izany hoe ny fanompoam-pivavahana atao dia tokony ho masina eo anatrehan’Andriamanitra ary tanterahana amin’ny fahamasinana tanteraka

Fananganana ny efa rava izany antso izany

Ny fihavanan’ireto firenena ireto dia efa rava. Ka rehefa hankalaza ny Paska izy dia fananganana  firaisana izay efa rava teo aloha izany.  Io fananganana ny efa rava io no aseho amin’ny Teny hoe : « Hiala aminareo ny fahatezerana mirehitra » 2 Tantara 30:8. Tezitra tamin’ny fanjakan’ny Israely i Jehovah noho izy nanao ny tsy mety sady tsy marina, ary nanompo sampy ka hiala aminy izany fahatezerana izany.

Raha mandinika ny bokin’ny Asan’ny apostoly 15 :13-21 dia fintinina hoe :  ny fahasoavan’i Jesoa Kristy irery ihany no hahazoam-pamonjena, na ho an’ny Jiosy na ho an’ny Jentilisa.

Ny karemy na fifadiana dia fotoana hieritreretana sy handinian-tena ary hanetrehan-tena hiatrika ny Paska izay firaisana masina ao amin’Andriamanitra. Ny 29 martsa dia fahatsiarovana ireo mahery fo niady sy nitady fahaleovantenam-pirenena tamin’ny mpanjana-tany ary nanao sorona ny tenany mihitsy ho maritiora tamin’izany tolom-panafahana izany. Izany dia misintona ny saintsika satria ao anatin’ny ady tanteraka isika izao, ady amin’na  areti-mandoza fa tsy ady amin’ny nofo aman-drà na amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra. Tsara ny hatsiarovantsika fa ny  firaisantsika fo, saina, fanahy, ny mametraka eo ampelatanan’Andriamanitra ny mombantsika rehetra, no hivoahantsika ho mpandresy amin’ny lafiny rehetra. Ny fandresen’i Jesoa Kristy no fandresen’izay rehetra mino Azy .

Antso fibebahana hiverina amin’Andriamanitra

  • Hahazoana famindram-po amin’Andriamanitra : ny tantara no manambara fa na ireo lasa babo aza dia hiverina any amin’ny taniny
  • Mba hahazo ny fiantran’Andriamanitra: tsy hiamboho azy intsony Andriamanitra noho ny fibebahany sy ny fiverenany

Izany ny toriteny nataon’i Jesoa rehefa avy nandresy ny fakampanahy nataon’i satana Izy. Nitory ny fanjakan’Andriamanitra ary nanambara ny amin’ny fibebahana satria azo fintinina ny Marka 1:14-15 hoe : izay mibebaka sy mino ny Filazantsara no mendrika miditra any amin’ny fanjakan’Andriamanitra

Nanenika izao tontolo izao ny aretina  « Coronavirus ». Tsy nisy izay tsy nitaintaina sy nihorohoro ary na mbola vitsitsy ihany aza ny eto Madagasikara  dia tena mihorohoro sady matahotra isika. Ao anatin’izany no naha tery am-po, tery am-panahy ny Papa hanao lamesa lehibe  hanolorana « indulgence » ho an’izao tontolo izao, izany hoe famelankeloka atolotra ho an’ny olona mitady ny famindrampon’Andriamanitra. Nanao izany ny Papa mba hanafaka ny valan’aretina sy hanasitrana ireo marary.

Ny ady ataontsika amin’ity « Coronavirus » ity dia ady iraisana hina mihitsy, izay vao tanteraka. Fitsapana ny finoantsika, fitsapana ny firaisantsika, fitsapana raha matoky an’Andriamanitra isika, fitsapana raha miazona ny finoana isika na mandao ny finoana.

Eto amin’ity fitandremana Amparibe Famonjena ity dia tsarovy fa na tsy afaka mamonjy fanompoam-pivavahana iombonana aty  am-piangonana aza isika dia afaka miara-mivavaka amin’ny fanarahana fotoana tahak’izao, hafahana mbola mamelona hatrany ny finoana, mba azahoantsika mifikitra tsara amin’ny fanantenana izay efa nananantsika tao amin’i Kristy, mba hafahantsika mamelona ilay firaisankina sy fiombonana ao amin’i Kristy.  Ny fanantenantsika dia ny manana firaisana ao amin’i Kristy dia ny handovantsika ny fiainana mandrakizay ary ny fandresen’i Kristy entintsika mandresy ny fahavalo rehetra ka na ity corovirus ity aza  dia azontsika resena amin’ny alalan’ny fanompoam-pivavahana ataontsika isan-tokatrano ka izany indrindra no anaovana fanompoam-pivavahana toa izao

Izao ary ny hafatra mba hafahana mandresy sy maharitra miaraka amin’ny Tompo :

  • mivavaha mafy, io no hery entintsika mijoro mandrakariva
  • tano tsara ny finoana, io no entintsika mandresy ny fahavalo rehetra
  • matokia an’Andriamanitra, io no ananana anjara ao amina’Andriamanitra ka ananana ny famindrapony sy ny fiantrany
  • hendre tsara tahaka ny menarana, morà tahaka ny voromailala satria izany no hahazoana mandeha amin’ny làlana marina sy mahitsy

Ry Amparibe Famonjena maharitra amin’ny finoana, mifankatia ary miasa am fahazotoana !

Raha miverina amin’Andriamanitra isika dia ho tanteraka ny firaisantsika ao amin’ny Tompo sy amin’ny samy isika kristiana ka ho tonga fibebahana marina ; ary ho tonga amintsika tokoa ny valimbavaka.

 « raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny. » (2 Tantara 7:14)

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amena

VAVAKA FANGATAHANA

Tao amin’izany vavaka izany no niantorahany amin’Andriamanitra mora fanahy, miantra sy mamela heloka. Nivaka izy ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory ny Filazantsara, ny kristiana rehetra eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena n’aiza n’aiza misy azy, ny kristiana rehetra ao anatin’ny sahan’ny Fjkm sy ny mpino rehetra nanerana an’i Madagasikara sy izao tontolo izao.  Aoka hanana ny fandresena amin’ny finoana nono ny fanantenana ao amin’i Kristy  manaiky ny fitarihana rehetra omen’ny mpitondra fanjakana  sy ny mana-pahaizana mba ho tonga velona tra-pamonjena amin’ity ady atao amin’ity aretin-dratsy mandripaka manerana ny tany ity. Nentiny am-bavaka na ny tsy kristiana aza satria olombelona koa ireny. Nivavaka izy amin’ny fiomanana ny fankalazana ny Paska izay apetraka tanteraka eo am-pelatan’ny Tompo satria  tebitebinay, hoy izy,  ny fahateran’izao  fihobohana izao. Ny faniriana dia ny hiaraka hahatanteraka ao anatin’ny Fiangonana ny fankalazana Anao amin’izany fotoana izany, izay voka-dehibe hiatrehan’ny Fiangonana ny fiainany  sy ny adidy hijoroany vavolombelona.

Nivavaka izy mba hiatra amin’ny olona rehetra ny lamesa lehibe izay nataon’ny Papa François ho famelan-keloka ho an’izao tontolo izao.  Nentiny am-bavaka ireo manana olana amin’ny fiainana, ireo marary, ny mana-manjo, ny tratran’ny tsindry hazo lena, ny tranan’ny tsy fidiny, .Nivavaka izy ho an’ireo manana hataka manokana; Nivaka koa izy  mba  hiverina amin’ny heriny ny Fiangonana rehetra hatanjaka tsara amin’ny finoana  sy ny fanantenana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany vavaka izany. Amena.

FANEKEM-PINOANA

Rtoa Raharijaona no nanohy ny fotoana, taorian’ny nandrenesana ny Tenin’Andriamanitra,  tamin’ny fanasana amin’ny fiombonana amin’ny alalan’ ny fanekem-pinoana laharana voalohany  mba ho fanamafisana ny finoana sy ho fijoroana vavolombelona eo anatrehan’izao tontolo izao.

ASA VAVOLOMBELONA

Fiombonana ao anatin’ny  ranom-bavaka no  nataon-dRamatoa Raharijaona  mba hahatonga  haharitra sy hajoro tsara ami’ny finoana manolona ny valan’aretina mandringana ny firenena izao. Efa nifandefa hafatra isika tamin’ny alalan’ny Soratra Masina tamin’ny sms, tamin’ny feo sy ny sary tany amin’isan-tokantrano  hiaintsika hatrany ny tondronzotrantsika hoe ny fiasan’ny vavaky ny marina dia  mahery indrindra.

Ny Soratra masina natolotra ao anatin’izao ranom-bavaka izao dia ny Teny ao amin’ny Habakoka 3/17-19a « Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, Ary tsy misy voany ny voaloboka, Na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, Ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, Na dia vonoina aza ny ondry ao amin’ny vala, Ary tsy misy omby ao am-pahitra,  Nefa izaho dia mbola hifaly amin’i Jehovah ihany sy hiravoravo amin’Andriamanitry ny famonjena ahy. Jehovah Tompo no tanjako »

Nivavaka izy avy eo nitondra eo am-pelatanan’Andriamanitra ny hetaheta, ny faniriana, ny enta-mavesatra satria ao Aminao, hoy izy, ny fiainanay. Nivavaka izy ho an’ny vahoaka malagasy rehetra, ny mpianakavin’ny finoana eto amin’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, ny hiarovan’Andriamanitra amin’ity aretin-mandoza Corona virus ity, ka ny Fanahinao Masina, hoy izy,  no ho fefy manodidina anay ka tsy hahakasika anay io aretina io, ho marina aminay ny teninao hoe Ianao no hanafaka anay amin’ny areti-mandoza ary ao ambany elatrao no fialofanay . Ataovy mahatoky Anao izahay , hoy izy, ampitomboy ny finoanay, ataovy mahajoro manana Anao Andriamanitra ka ny Teninao no ataovy antoky ny fandresenay sy fahombiazanay.   Ataovy toy ny zava-mandalo ny tebiteby, ny tahotra  sy ahiahy isan-karazany fa aoka hifantoka amin’ny teninao hoe mijere an’i Jehovah Andriamanitrao dia ho voavonjy ianao tahaka ny zanak’Israely fahiny izay azon’ny aretina ka voavonjy sy sitrana raha nivavaka taminao. Izany vavaka izany dia tononina ho an’ny mpiara-mivavaka eto Amparibe famonjena, ho an’ny malagasy manontolo, ary tsaroanay manokana, hoy izy,  ny zanaka, mpiray tanindrazana aminay any am-pitan-dranomasina any, izay any amin’ny toerana mahamay sy sarotra amin’ity aretina ity. Henoy ny fitalahoanay, valio ny vavakay satria Ianao no mahay sy mahefa ny zavatra rehetra. Amin’ny anaran’i jesoa Kristy Mpamonjy sy Mpanotra no angatahina izany vavaka izany. Amena.

Hiran’ny Finoana faha-12 :« Feno toky ny Fanahy »

VAVAKA NATAON'NY MPITANDRINA

Nanohy ny vavaka ny Mpitandrina nisaotra an’Andriamanitra tia, tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Isaoranay ianao, hoy izy, satria Andriamanitra mihaino vavaka ary inoanay fa mamaly araka ny haben’ny indrafonao, Ianao Ilay Andriamanitra mahasitrana ny aretina rehetra. Nivavaka izy ho an’ny mpitondra fanjakana eto amin’ity Nosy ity, manomboka amin’ny filoham-pirenena, ny mpiara-miasa aminy akaiky,  hatrany amin’ny fokontany, ny hanomezana azy fahendrena, fanahy matahotra Anao mandrakariva, mahatoky Anao ary tsy kivy manoloana ny zavatra misy mihatra eto amin’ny firenena izao. Aoka, hoy izy,  hahay hanaiky ireny mpitondra anay ireny izahay vahoaka. Nivavaka izy ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana mandray andraikitra ankehitriny, ampio izy ary omeo azy ny fandavan-tena hahatanterahany ny asany fitsaboana sy fikarakarana ny amin’ny fahasalamana.

Nentiny am-bavaka ireo mpitandro ny filaminana manantanteraka ny fandaminana rehetra hanana fahendrena mandamina sy mandrindra. Nivavaka izy ho an’rieo efa voan’izao aretina izao mba ho resy sy ho lao izany valan’aretina izany ka hiverina amin’ny fahasalamana ireo marary,  mba tsy ho ela dia ho resy izao valan’aretina izao mba hiverenana amin’ny fiainana taloha,  indrindra eo amin’ny fanompoana Anao eo anivon’ny Fiangonana. Ianao Andriamanitra ô hitsinjo ny Malagasy rehetra, hoy izy, ary hampahafantatra anay fa Anao Kristy i  Madagasikara   ary Ianao Kristy dia an’ny Malagasy rehetra.  Nangatahina amin’ny anaran’i Jesoa izany vavaka izany. Amena.

Hira Ffpm 355: 1 « Ry namako mahantra, Manaram-po izao »

FAMARANANA

 Notononina ny tondrozaotra taorian’izay ary natolotry ny Mpitandrina ny tsodrano. Nofaranana tamin’ny vavaka mangina sy ny Trinité masina izany.

Amena.  

IREO TOMPON’ANJARA:

  • Nitarika ny fotoana sy asa vavolombelona: Ramatoa RAHARIJAONA Bodo
  • Vavaka mialoha ny vakiteny sy namaky ny Testamenta taloha : Raharijaona Nantenaina
  • Vakiteny Testamenta vaovao: Raharijaona Valiha
  • Nitoriteny sy vavaka fangatahana: Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina

Naka sy nandrindra ny horonan-tsary : Harentsoa Rova sy Raharijaona Nirina

Nandray an-tsoratra Rajaofetra Voahangy sy Seta. Naka ny sary :Rajaofetra Seta