ALAHADY 29 JANOARY 2023
“MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO”
FANOMPOAM-PIVAVAHANA FANAMASINANA SY FITSOFAN-DRANO FANAMBADIANA MIARA-MIZOTRA

« Aoka hanan-kaja amin’olona rehetra ny fanambadiana, Fa hianareo no voninahitray sy fifalianay » Hebreo 13 : 4 – I Tes 2 :20

Mamarana ny volana janoary nibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy : « MPAHARY IZAO REHETRA IZAO NY TOMPO » isika eto amin’ny sahan’ny FJKM. Ity no alahady fahaefatra manaraka ny Epifania ary koa alahady itondrana tamim-bavaka ireo marary hoditra. Ho antsika eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena dia ity no alahady anatanterahina ny Fanambadiana miara-mizotra, hetsika izay tafiditra anaty fandaharana karakarain’ny Komitin’ny Fisotroandrononon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina mivady (KFM). Miisa 7 ireo mpivady niroso tamin’izany fanamasinana ny fanambadiana izany.

Ramatoa Raharijaona Rasetamanana Bodo no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra.

Ny litorjia faharoa no nitondrana izao fanompoam-pivavahana izao.

Rehefa vory lanina ny mpianakavin’ny finoana dia nitanjozotra niditra, tanatin’ny feonkira: « Marche des fiançailles », an’i Wagner, notendren’ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno (SMZM) ireo mpanambady.

FANOMBOHANA NY FOTOANA

Taorian’ny Fiarahabana apostolika, dia ny Soratra Masina  araka izay hita ao amin’ny Salamo 122 : 1-5, no noraisina ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra. : «Faly aho, raha hoy izy ireo tamiko: Andeha isika ho any an-tranon’i Jehovah. Ny tongotray efa mijoro. Eo anatin’ny vavahadinao, ry Jerosalema ô, Dia hianao, ry Jerosalema, izay efa vita Tahaka ny tanàna efa voalamina tsara; Any no iakaran’ny firenena, Dia ireo firenen’i Jehovah (Lalàna amin’ny Isiraely izany), Mba hisaotra ny anaran’i Jehovah. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, Dia ny seza fiandrianan’ny mpianakavin’i Davida. » Amen.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao raha haravona, ny vavaka  fiderana  nataon’ny Fiangonana :

Misaotra Anao izahay ry Tompo Andriamanitra satria dia mbola tafaombona eto amin’ity fiangonana masina ity indray. Ianao Ilay Andriamanitra masina, mahatahotra, be fitiavana sy be famindrampo. Ianao ilay manavao isan’andro izany zavatra rehetra izany. Misaotra ry Tompo noho ny fotoana izay anoloranao zava-tsoa ho anay ary misaotra noho ireto mpanompo maro izay mitondra ny tokantranony eto anatrehanao.

Mifona nefa izahay ry Tompo noho ny tsy fahamendrehanay manoloana izany fitiavana asehonao izany. Mivadibadika mandrakariva izahay. Amin’ny finoana sy fanantenana no hanatonanay Anao indray, mba hanananay ny fiainana mandrakizay. Amen. »

Feon-javamaneno no taorian’izay.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Rakotondramboa Saholy, mpampianatra ao amin’ny K10B, no nanatanteraka izany fotoana izany. Teny am-boalohany izy dia nilaza fa ny olona velona ara-nofo dia mitady sakafo ara-nofo, fa ny velona ara-panahy kosa dia mitady izay hamelombelomany ny fanahiny.

Raha ny ara-nofo no resahina dia mitady sakafo in-telo ny vatantsika olombelona, mba ho voky.

 

Jesoa Kristy Izay lalana sy fahamarinana ary fiainana, Izy dia ekentsika amin’ny finoantsika ary ampandrosoantsika ao anatintsika mba hafahantsika miaina toa Azy.

Raha velona ara-nofo sy fanahy ianao dia mitady izany isan’andro.

Rehefa misakafo isika dia mivavaka aloha, jerena tsara hoe inona ilay sakafo izay hohanina, ary rehefa mihinana izany isika dia tsakotsakoana ary maka tsirony tsara.

Dia toy izany koa no tokony ataontsika rehefa mihinana ny ara-panahy. Ny sakafom-panahy hohanintsika dia ny Tenin’Andriamanitra. Mivavaka aloha isika mialoha ny hamakiana na hihainoana, mba hahatakatra izay hafatra tian’Andriamanitra hampitaina. Henoina sy saintsainina tsara izany ary hankatoavina dia hiainana. Mitondra hatsarana amintsika io raha tena noraisintsika.

Araka ny Jakoba 1 : 22 « Fa aoka ho mpankato ny Teny hianareo fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo ».

Nanao ny hira FFPM 452 : 1 « Tompo ô, ovay ny foko » ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady taorian’izay.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia nitari-bavaka  Rabako Tovo, solotena avy ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana.  « Tompo ô, manatona Anao toy ny zanak’Isiraely handeha hihaino Anao izahay. Fenoy ny Fanahy Masinao mba handraisanay ny Teny ka ho mamy aty anatinay izany ary ho tonga fiainana. Amen ».

Rehefa vita ny vavaka dia novakiany araka ny Perikopa voalahatra, ny tao amin’ny Testamenta Taloha, dia ny Isaia 65 : 17-21. Rabako Miora kosa, izay avy ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana ihany, no nanohy namaky ny Teny tao amin’ny Testamenta Vaovao : Lioka 17 : 11-19 sy Apokalypsy 22 : 1-5.

Ny FFPM 225: 1, 3, 5 « Aty an-tranonao izao », no nohirain’ny Fiangonana mialoha ny hafatry ny toriteny.

TORITENY

Teny am-piandohana dia nanamafy ny hetsika « Fanambadiana miara-mizotra » ny Mpitandrina. Na dia Alahadin’ny marary hoditra aza anio, hoy izy, dia hiala amin’izay isika fa hitondra hafatra ho an’ireto tokantrano hohamasinina ireto. Satria fifaliana no zavatra hiseho dia ndeha sehatra fifaliana sy firavoravoana no resahina.

« Aoka hanan-kaja amin’olona rehetra ny fanambadiana, Fa hianareo no voninahitray sy fifalianay » Heb. 13 : 4 – I Tes. 2 :20.

Zava-dehibe eo amin’ny fiainana ny fanambadiana ka dia nitaona ny olona izay mangetaheta sy manam-paniriana ny amin’izany, ny Mpitandrina.

Masina ny fanambadiana ary zavatra roa no tanterahina ao anatin’izany dia ny fitsofandrano sy ny fanamasinana.

Amintsika FJKM dia ireo roa ireo no atao rehefa entina aty am-piangonana ny tokantrano.

Aoka ho tena voninahitray sy fifalianay Fiangonana izany fitsofandrano sy fanamasinana izany. Aoka hanan-kaja izany satria :

 • Avy amin’Andriamanitra io fanambadiana io, ka izay avy Aminy dia masina sy manan-danja ;
 • Io fanambadiana io dia mameno ny fiainan’ny olona amin’ny fijoroany ety ambany masoandro.

Ho an’ny Tompo dia fifaliany ny mahita tokantrano entina ety am-piangonana ary fifaliana indrindra koa ho an’ny Komity izany.

Avy amin’Andriamanitra ny fanambadiana ka inona no nahatonga Azy nanao izany ?

 • Mba hahatonga antsika ho tonga saina fa endrik’Andriamanitra sy ny Fiangonana izany. Lazaina tokoa manko fa fofombadin’i Jesoa Kristy ny Fiangonana. Izany no antony hilazana fa masina ny fanambadiana. Raiso hanan-danja eo imasonareo izany.

Ny zavatra andrasan’ny Tompo amin’ireo tokantrano izay avy nohamasinina dia :

 

 • Mivavaka manomboka izao satria nandray tsodrano sy fanamasinana. Mila mianatra mivavaka ny tokantrano ary miaraka manatanteraka izany. Mila mampitombo ny firaisam-po ary hanankina ny fiainana amin’Andriamanitra. Izany no miteraka fahariana vaovao indray ao aminareo. Atao laharam-pahamehana eo amin’ny fiainana mihitsy izany vavaka izany ary izany dia azo atao na aiza na aiza, na rahoviana na rahoviana. Vao mifoha, eny an-dalana, any am-piasana, … dia azo hanaovana vavaka avokoa.
 • Tokony hitombo sy hampitomboina hatrany izany fitiavana izany satria araka ny hampitomboina izany no manamafy ny fifankatiavan’ireo mpivady ireo.

Fahafenoam-piainana izany firosoana amin’ny fanambadiana izany. Naka ohatra moa ny Mpitandrina tamin’ny fandehanany tany ivelany. Nahita zavatra mahafinaritra tokoa izy, ary nahatsiaro fahafenoana satria niaraka tamin’ny vadiny izy tamin’izany.

Tsy ho an’ireo izay vao hiroso amin’ny fanambadiana ihany anefa izany, fa ho an’ireo izay efa ao anaty fanambadiana ihany koa. Raha mahatsapa ianao fa mihena izany fitiavanao ny vadinao izany dia fotoana izao fanamafisana izany. Ataovy izay hanamafisana sy hahatsara an’izany. Tsy atao kilalao ny fanambadiana satria avy amin’Andriamanitra.

Hafatra : Aoka horaisintsika hanan-kaja eo amin’ny fiainantsika izany fanambadiana izany. Aza fenoina zavatra mamoafady izany. Raha tontosanao izany dia tanteraka ilay fanohizana ny asa fahariana nataon’Andriamanitra.

Feon-javamaneno no taorian’izany. Nanao ny anjara hirany avy eo ny RFF « Andriamanitra fitiavana ».

VAVAKA SETRIN’ NYTENIN’ANDRIAMANITRA

Izao no votoatin’izany : « Ry Andriamanitra Rainay Izay any an-danitra, Ianao izay mpanome ny tsara. Misaotra noho ny hafatra izay nomenao anay. Ambaranao fa avy Aminao ny fanambadiana ka masina ary manan-danja ka tokony hajaina. Mangata-bavaka ho anay rehetra, mba hitombo izahay amin’ny fiainam-bavaka, amin’ny fifankatiavana. Ny fanambadiana dia natao hifamenoan’ny lahy sy ny vavy. Izany dia mba hahazoana anjara tsara.

Enga anie samy hieritreritra izany teny izany izahay ka ho tonga fiainanay izany. Ny Fanahy Masina anie hameno ny fiadanana ary hitahiry izany, ka mba ho mpihaino mpankato izahay ary hanana fiainana mpanome voninahitra. Raha tsy araka izany ny fiainanay dia havaozy, mba hanananay fifaliana hatrany. Amen.

Nanavao ny fanoloran-tena ny mpiara-mivavaka ka nanonona ny Fanekempinoana laharana faha 3.

RAHARAHAN’NY FIANGONANA

“Amparibe Famonjena manao asa fanompoana tsara, mitombo finoana hatrany, miaina amin’ny fifankatiavana.”

Ny Biraom-Piangonana Razafimaharo Mamy no nanatanteraka izany. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :

 • Alahady 29 janoary tolakandro ao amin’ny FJKM Atsimon’IMahamasina ny fanompoam-pivavahana famaranana ny jobily faha 25 taonan’ny Radio Fahazavana. Nanomboka amin’ny 2ora 30 ny fotoana.
 • Alahady 29 janoary eny amin’ny FJKM Anosivavaka Ambohimanarina ny fanompoam-pivavahana fanokafana ny taompiasana 2023, izay nanasana ny STK isam-pitandremana. Nanomboka amin’ny 2.30 ny fotoana.
 • Dorkasy: Ilazana ny mpikambana fa hanomboka amin’ny 1ora 30 ny fotoana amin’ny talata 31 janoary, hiarahana amin’ny VMFP.
 • VMFP : Antsoina ny mpikambana rehetra ao amin’ny Vondrona Manambatra ny Fanomezam-Pahasoavana ( VMFP) ho tonga hanatrika ny fivoriambe I amin’ity taona ity ny sabotsy 4 febroary, manomboka amin’ny 10 ora maraina eto amin’ny tananan’ny fiangonana. Hisy ny fanavaozana ny lisitra koa antsoina isika manana fanomezam-pahasoavana rehetra ho tonga amin’izany. Mandritra io ihany koa no hanatanterahana ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao, koa aoka samy hitondra tsakitsaky sy rano fisotro.
 • VFL: Antsoina ny mpikambana Vondrona Fototra Laika ho tonga amin’ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao, ny alahady 5 febroary amin’ny 1 ora atoandro ao amin’ny Akany Rainimamonjy.

Nanao fanentanana ny Mpitandrina taorian’izany raharaham-piangonana izany. Nitodika indrindra amin’ny fisokafan’ny fianarana Setela sy Sefala izy mba hafahan’ny kristiana mandalina ny finoany.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-Piangonana Rakotomanana Andry no nanatanteraka izany.

Nisy ny nanao raki-pisaorana noho ny dia izay ho any Ampitan-dranomasina ; nisy koa  ny nangataka vavaka ho azy mianakavy ny amin’ny fiainany ; ny mpanompon’Andriamanitra iray vita fandidiana nisaotra Azy ary nangataka fahasitranan’ny fery. Tamin’ireo tokantrano hiroso amin’ny fanamasinana, nisy ny nisaotra fa handray fahasoavana ; nisy ny nangataka vavaka ny amin’ny fiainany manokana. Ny mpanompon’Andriamanitra iray nangata-bavaka mba hahatontosa ny fikasany hahazo tany ka hanorina trano ; tao koa ny nangataka tolo-tsaina amin’Andriamanitra ny amin’ny fanapahan-kevitra izay tokony ho raisiny.

Ireo hira nangatahan’ireo nanao voady sy raki-pisaorana : STK « Mahery ny zavatra rehetra » (Hiraina amin’ny manaraka) ; FFPM 14 : 1 «O ry tany rehetra, avia izao » ; FFPM 18 : 3 «  Ny feonay rehetra izao » ; Saholimalala « Misaotra Anao ‘zahay ».

Teo amin’ny fanolorana ny rakitra dia natao ny hira FFPM 434 : 4 «  Ny foko, ry Mpamonjy ».

ASA VAVOLOMBELONA

Teo amin’ny Asa vavolombelona no nanatanterahina ny fanamasinana  sy fitsofandrano ireo tokantrano miisa fito, dia ireto avy :

 • Rakotonomenjahanary J.J. Michaël sy Raharijaona R. Lydia
 • Andriamalaharisoa R. Rolando Michel sy Simon Michèle Nirina
 • Razafindrakoto Jean Claude sy Rakotoniraina Fety Josée
 • Rambeloson Fred Elysé sy Razafindramanana Maryse V.
 • Rakotoarisoa Nomenjanahary F. sy Rakotomanana L.Noro
 • Ramanandraibe Ravosson Fidy sy Raveronirina Fanja V.
 • Ramanandraibe Alain Patrick sy Razafimahatratra Felana J.

Natao ny hira FFPM 709 « Jehovah ô, mba mihainoa ! » nandritra ny fanateran’ireo mpivady vao sy ireo vavolombelona sy ny fianakaviany ary ny KFM ny raki-pahasoavana teny amin’ny alitara.

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaoran’ny Mpitandrina ny Tompo noho ny fotoana androany. Nitondra amim-bavaka ny Fiangonana manontolo izy, ny Mpitondra Fiangonana, ny Mpitory Filazantsara, ny Akany Fitahiana, ny Toby. Enga anie hahatontosa ny adidy izay napetraka taminy. Mivavaka ho an’ireo mpanompo manam-paniriana handalina ny finoana sy ny fiainan’ny Fiangonana.

Nangataka ny amin’ireo kristiana mba ho tsimbininy, mba hahatsiaro ka hampihatra izay rehetra hafatra napetraka ho an’ny Fiangonana.

Nangataka ny hijereny ireo kristiana eto Amparibe, na manatrika ny fotoana na tsia. Ny hetsika fisotroandrononon’ny Mpitandrina, mba ho tontosa avokoa. Nentiny amim-bavaka ny ekipa lalao baolina kitra Barea ny amin’ny vokatra tsara izay nataony ary mba hotohizany izany.

Nivavaka ho an’ireo sahirana, ireo marary, izay manan-manjo, izay voan’ny tsy fidiny. Nankahery azy ireo mba ho salama hafahany manompo Anao. Ho an’ireo izay manana faniriana hiroso amin’ny fanambadiana dia enga anie ho tanteraka izany.

Nentiny amim-bavaka ireo marary hoditra izay nanokanana ity alahady ity, mba ho sitrana sy ho voadio ka hanana fifaliana.

Nivavaka ho an’ireo izay nanao raki-pisaorana. Enga anie mba hanan-kaja tokoa ny fanamasinana fanambadiana izay notanterahina. Ny mpanomponao izay manana fikasana hividy tany ka hanorina trano, mba ho tanteraka tokoa. Ny mpanompo izay mahatsiaro fa Ianao Irery no azo hiankinana, enga anie mba ho tonga aminy izany. Nofaranana tamin’ny « Rainay, Izay any an-danitra » ny vavaka.

FAMARANANA NY FOTOANA.

Natao ny hira FF 30 : 1 « Fo mitambatra», novakiana ny Tondrozotra 2023 ary taorian’ny fanambarana izany no natolotra ny Tsodrano.

Nofaranana tamin’ny Hira faneva fisotroandronono « Isaoranay Ianao » izao fanompoam-pivavahana izao ary natao ny vavaka mangina nofaranana tamin’ny Trinité masina.

Ireo mpanambady vao no nivoaka mialoha, tao anatin’ny feon-javamaneno : « Marche nuptiale » notendren’ny SMZM.

IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Nikirakira fafana : Raharijaona Nirina

Nikirakira fanamafisam-peo : Rija Andriamahatana , Rakotovololona Lova

Naka sary : Andriamampianina Faneva, Robel Hanitra

Nandray an-tsoratra : Robel Hanitra