Alahady 28 Novambra 2021

ALAHADY 28 NOVAMBRA 2021

“TAFATOETRA NY FON'IZAY MIANDRY NY TOMPO”

Alahady fanateram-bokatry ny Zanaka Am-pielezana FJKM Amparibe Famonjena

“Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika, dia miandry amin'ny faharetana.” Romana 8:25

Alahady Advento I ity alahady ity, alahady farany amin’ny volana novambra.

Alahady nitondrana am-bavaka ny KPMS (Komitim-Pirenena Miady amin’ny SIDA)

Alahady fanateram-bokatry ny Zanaka Am-pielezana.

Alahady nitondrana am-bavaka ny raiamandreny Mpitandrina mianakavy.

Alahady namaranana ny fibanjinana ny lohahevitra hoe «Tafatoetra ny fon’izay miandry ny Tompo

Ny Filohan’ny Fikambanan’ny Zanaka Am-Pielezana, Rajaonarison Sahondravololona, no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra.

Litorjia endriny fahatelo no notanterahina.

Nisy ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.

 

Ny Hira Fanevan’ny faha 160 taonan’ny Fiangonana, noredonina teo am-pitsanganana,

 no nanombohana ny fotoana. Azonao henoina ato ny hafatra. 

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny Hira Faneva dia niara-novakiana, teo am-pitsanganana ihany, ny Salamo 108: 1-5, ho fiderana an’Andriamanitra.

Avy eo dia natao ny hira FFPM 18: 1-2 “Ny feonay rehetra izao”.

Nanao ny vavaka fiderana ny mpitarika, nisaotra sy nidera ny Anarana Masin’Andriamanitra.

Feno fifaliana tafahoana amin’ny havana, namana, ny mpianakavin’ny finoana eto Amparibe Famonjena. Nandalo fotoana namaivay tao anatin’ny herintaona noho ny aretina. Tao ny narary, ny maty , ny mamoy havana… Mbola mirongatra indray ankehitriny izany aretina izany, koa mangataka amin’ny Tompo ny fitahiany sy ny fiarovany. Izy anie hanatrika feno ny fotoana ka hampamirapiratra ny voninahiny.

Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny mpampianatra ao amin’ny K3, Raharintsalama Hantanirina, no nanatanteraka izany.

Ny Tenin’Andriamanitra noraisiny dia tao amin’ny Hebreo 4: 12a ka nirara-novakiana: «  Fa velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra … »

Hita izany fa velona sy mahery ny Tenin’Andriamanitra. Amin’izany dia miaina sy mitombo ara-panahy sy ara-pinoana. Ny Teny dia mampiorina sy manamafy ny finoana. Ny Fanahy Masina no mampiorina ary isika kosa dia mandalina. Isan’izany ny fianarana Sekoly Alahady.

Ny mpino kristiana dia mahita fahombiazana eo amin’ny fiainany, rehefa miankina amin’ny Tenin’Andriamananitra.

Nitsangana ny mpikambana ao amin’ny Sekoly Alahady ary nasaina nitsangana koa ireo ankizy sy tanora rehetra nanao ny hira FFPM 212: 1 “Velona sy mahery”. Nofaranana tamin’ny vavaka ny fotoana, nisaotra noho ny Teny izay velona sy mahery ka manazava ny fiainana.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM 786: 1 Ny Teninao Jehovah mialoha ny vakiteny. Ny Zanaka Am-pielezana hatrany no nanohy ny fotoana.

Rakotoson Andrianasy Rova no nivavaka  mialoha ny famakiana ny Soratra Masina. Ny Randriamanana Toky no namaky ny Testamenta Taloha, ary Rakotonirainy Josie sy Razafindralambo Andrinirina no namaky ny Testamenta Vaovao.

Ny perikopa: Salamo 16: 7-11; Lioka 1: 46-55; Romana 8: 18-25


Natao ny
hira FF 6: 2 “Soraty re ho velona ao anaty, mialoha ny toriteny.

 

TORITENY

Faly sy tretika ary ravo mifanatri-tava amin’ny Zanaka Am-pielezana, hoy ny Mpitandrina, raha vao nanomboka nandray fitenenana izy. Heno tao amin’ny Radio Fahazavana, hoy izy, ny fanentanana natao. Raha jerena ny manatrika ny fotoana dia hita fa maro amin’ ireo tonga no vaovao.

Nasainy nitsangana ny Zanaka Am-pielezana rehetra tonga ary hita fa betsaka tokoa. Nanao teny fisaorana azy ireo ny Mpitandrina.

Ny Teny noraisiny ho fifampaherezana sy famaranana ny lohahevitra « Tafatoetra ny fon’izay miandry ny Tompo » dia ny Romana 8:25: Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika, dia miandry amin’ny faharetana.

Miandry amin’ny faharetana! Ny Apostoly Paoly dia manao antso avo, tsy ho an’ny kristiana tany Roma ihany, fa ho an’ny kristiana rehetra mihitsy. Ny Fanjakana romana mantsy no nanapaka tamin’ny fotoanandro, ka raha voarakotra izany Filazantsara izany ny Fanjakana romana, dia efa voatory amin’ny rehetra. Ny fanentanana ataon’i Paoly eto dia ny hitoeran’ny olona tsara amin’ny fanantenana na dia mbola tsy hita aza izany. Ka na inona na inona mandalo eo amin’ny fiainany ka sedrainy dia hananany faharetana sy fiaretana.

Ka rehefa miandry ny zavatra lehibe hasehon’Andriamanitra dia:

1) Manantena izay mbola tsy hita ny kristiana

Ny kristiana marina dia manantena izay tsy mbola hita. Fa ny kristiana marefo dia ny hita ihany no fantany. Hita izany tamin’i Tomasy. Tsy indray mandeha ihany, fa raha niantso an’i Tomasy i Jaona hoe maty i Maria, renin’i Jesoa, dia tsy tonga izy, ka nalevina i Maria. Tsy nahatratra ny fandevenana i Tomasy ka nangataka ny hahita ny toerana nilevenan’i Maria. Nony tonga tany anefa dia fasana mivoha no hitany sady tsy tao intsony Maria. Teo vao nanomboka nino Tomasy fa nitsangana tamin’ny maty i Maria ka niakatra tany an-danitra.

Ny mpianatra rehetra ankoatra an’i Tomasy sy Jodasy dia manantena nefa tsy nahita.

Aoka isika hanantena izay tsy mbola hita satria ny Tenin’Andriamanitra izay toriana amintsika isan’andro dia mampanantena antsika zavatra mbola ho avy tsy hitantsika.

Raha marefo na tsy mitoetra tsara dia tsy haharitra hatramin’ny farany. Nefa hoy Jesoa hoe izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena.

Ny fanantenana ny amin’ny tsy mbola hita eo amin’ny fivavahana kristiana:

        Hoy Paoly: “Ary ankehitriny dia ireto telo ireto no mitoetra… “ Isika izany dia tokony hanana fanantenana miorina tsara ao amin’i Kristy (I Korintiana 13 :12-13)

        Olona manana fanantenana : miandry ny fisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra

        Ny fahafahana amin’ny fahalovana (fahafatesana ara-batana). Rehefa tonga io fotoana io dia hitafy ny tsy mety lo isika, hiditra any amin’ny fiainana mandrakizay. Na tsy mbola hita aza izany dia efa hiainana sy santarina.

Ny fivavahana kristiana dia fivavahana hafa. Na izay tsy mbola hita aza dia ampanantenain’Andriamanitra.

2)Miandry ny Teny fikasana nomen’Andriamanitra amin’ny faharetana ny kristiana marina

Miandry hatrany na rahoviana izany na rahoviana.

Hoy Jesoa: izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena.

Ny miaritra sy maharitra dia tena fiainana, fiainan’ny kristiana rehetra.

Misy antony lehibe ny amin’ny finoana sy ny fanantenana izany:

        Fanavotana ny tena. Andrasana ohatran’ny vehivavy hiteraka (fahoriana, fijaliana, fangirifirina). Amin’ny fotoana tahaka izao dia miandrandrà ny lanitra fa efa akaiky ny fotoana fanavotana (Lioka 21:28 Ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandrà, ka asandrato ny lohanareo; fa manakaiky ny fanavotana anareo.)

Efa miaina izany vanim-potoana farany izany isika izao. Ny Coronavirus dia aretin’ny amin’ny andro farany: mandripaka, mamono. Koa miandrandrà fa efa akaiky ny fanavotana hoy ny Tompo.

Na inona na inona mitranga eto an-tany, isika efa manana izay efa antenaintsika, na tsy mbola hita aza dia efa ivelomantsika anaty sahady.

        Efa manana ny voaloham-bokatry ny Fanahy isika, hoy Paoly. Io no nananganan’Andriamanitra antsika ho zanany. Fananganan’anaka ny fananantsika ny Fanahy Masina

        Rehefa tonga izany dia ho feno ilay voninahitra maha zanak’Andriamanitra antsika. Izany no kaloin’i Davida ao amin’ny Salamo 16:7-11. Andriamanitra no fototry ny soa rehetra. Davida dia nahita ny fitahian’Andrimanitra rehetra teo amin’ny fiainany manontolo. Izy no fanambarana mialoha ny Firenen’Israely ny amin’ny Mesia ho tonga.

Ny fananantsika ny Fanahy Masina dia zava-dehibe satria atolotra amin’ny Sakramentan’ny Batisa io. Ny zaza vita Batisa dia zaza natsangan’Andriamanitra. Ilaina mihitsy ny manolotra ny zaza an’Andriamanitra.

Nitondra izao Teny izao ny Mpitandrina ho an’ny ato anatin’ny Fiangonana sy ho an’ny zanaky ny Fiangonana izay miely any am-pielezana.

Ato amin’ny Fiangonana: mamporisika ny amin’izany hoe zanaky ny Famonjena izany. Raha jerena ny anarana rehetra natsangan’ny SSAA ato anatin’ny Fiangonana dia efa lasany daholo ny mahafinaritra rehetra (Sekoly Alahady: “Antoky ny Famonjena”, Antoko mpihira: “Hasin’ny Famonjena”…) Dia manontany tena ianao hoe Ianao izany inona? Ianao no atao hoe Zanaky ny Famonjena. Izay ilay fanantenantsika na dia mbola tsy hita aza izany dia antenaintsika foana.

Tsy ny eto Amparibe Famonjena ihany no Zanaky ny Famonjena fa izay rehetra mino ary manana fanantenana sy miaina amin’ny Fitiavan’i Kristy.

Ho an’ny Zanaka Am-Pielezana: Zanaky ny Famonjena daholo. Mahery miasa, manantena an’izay tsy mbola hita ary miandry amin’ny faharetana an’izany famonjen’Andriamanitra izany. Na lasa any am-pielezana aza dia miasa mafy, mba te hizara amin’ny hafa izany famonjena izany. Ka ny rehetra dia ho tonga Zanaky ny Famonjena.

Raha Zanaky ny Famonjena ianao taloha dia aoka ho mbola Zanaky ny Famonjena ihany ankehitriny, ary ho Zanaky ny Famonjena mandrakizay.

Ho Zanaky ny Famonjena hatrany.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

VAVAKA FIFONANA

Nisaotra ny mpitarika noho ny Teny izay vatsy nampahalala ny sitrapon’Andriamanitra, mba ho fampianarana tsy handalo foana anie fa hanana hery, faharetana sy fiaretana. Ho kristiana marina.

Mifona fa tsy nahatanteraka foana ny sitrapon’Andriamanitra. Matoky hatrany anefa ny hanahaka an’i Kristy amin’ny Asa tanterahana ka ho tena Zanaky ny Famonjena

Natao ny hira FFPM 408:1 “Jehovah, Ray mahari-po”.

TENY FAMELAN-KELOKA

Teo am-pitsanganana no nandraisana ny Teny famelan-keloka avy amin’Andriamanitra

Voavela ny heloka noho ny Anaran’i Jesoa Kristy. Haleloia!       

 Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany; Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amena

Natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 445:3, He manolo-tena aho, avy eo dia niara-nanonona ny Fanekem-pinoana laharana 4

Narahina feon-javamaneno fohy izany                                                                 

VAOVAOM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mahatahiry ny finoana, Mifankatia, Miasa amin’ny fahazotoana »

« Fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia ianareo izany » (1 Korintiana 3:17b)

Ny Mpitantsoratra, Rakotomanana Andry, no nilaza ny raharaham-piangonana.

Rehefa avy niarahaba ny Zanaka Am-pielezana izy dia nanambara fa manomboka ny ezaka voka-dehibe 2021.

Ireto manaraka ireto ny vaovao vitsivitsy ilaina fantarina:

Avy any ivelany

*KPMS: tsy ny ady amin’ny SIDA ihany no ataon’ny KPMS fa miady amin’ny aretina rehetra.

Ny fanentanana: aza variana amin’ny coronavirus ihany fa misy ny tazo moka, pesta ets…

*Chaîne d’honnêteté (Tohi-vakan’ny Fahamarinana): 12 desambra ny Andro iraisam-pirenena miady amin’ny kolikoly. Ao amin’ny FJKM Isotry Fitiavana amin’ny 2 ora tolakandro.

Toby Getsemane Antambohomena: 8 desambra no fankalazana ny faha 20 taonany.

Anatiny

*Fitondrana am-bavaka ny Fikambanan’ny Zanaka Am-pielezana ity alahady ity. Rakitra alitara no atao. Rakitra roa: iray ho an’ny Alahadin’ny Mpitandrina ary ny iray Vokatra. Fiombonan’aina aorian’ny fanompoam-pivavahana.

* Ny STKZo dia hanolotra valisoa ho an’ireo afa-panadinana ara-panjakana sy  nahavita SETELA,  FITELA…  Ny 12 desambra no fara-fisoratana anarana.

*Hanao famangiana ireo vehivavy voafonja ny Talata ny Sampana Dorkasy

Fanentanana Vokadehibe

Ny 25 desambra (Krismasy) ny fanateram-bokatra 2021 ho fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.

32 000 000 Ar ny tanjona hamitana ireo Asa tsy mbola vita sy ny Asa 2022.

Asa 2022: Ara-panahy sy fijoroana vavolombelona

Ny Asa ara-panahy no tena lehibe (28 200 000 Ar).

Ny Mpitandrina:

Nankasitraka ny Birao sy ny Komitin’ny Zanaka Am-pielezana sy ny Zanaka Am-pielezana rehetra.

Nanamafy ny amin’ny fiomanana amin’ny voka-dehibe.

Nanao antso amin’ny fianarana SEFALA

Mpiomana ho Mpandray ny Fanasan’ny Tompo: 12 desambra no manomboka ny fianarana.

FANOLORAN-JAZA

Ny Hira FFPM 813: 1 “Tia zaza, tia zaza” natao mandritra ny fiakarana teny amin’ny alitara

Ny zaza natolotra: Andrianjafy Amine Maria Andréa.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Nanatanteraka ny Rakitra Alitara, fanateram-bokatra sy Alahadin’ny Mpitandrina, ny Zanaka Am-pielezana. Natao ny Hira “ Ô ry Ampribe izay nitaiza” nandritra izany.

126 no isan’ireo nanatitra rakitra teny amin’ny alitara.

Ny Mpitantsoratry ny volam-piangonana, Andriamasinoro Tantely, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana. Fisaorana an’Andriamanitra avokoa no voaray.

“Mandehana Manaràna” (RFF) no hira nangatahana.

Ny Vaomieran’ny Fifandraisana sy ny Vaomieran’ny Vola no tompon’anjara tamin’ny fanantazana ny rakitra.

Ny hira FFPM 275: 2: “He, Anao ry Tompo soa” no hira vavaka natao teo am-pitsanganana ho fanavaozana ny fanoloran-tena sy fanolorana ny rakitra. Nofaranana tamin’ny “Amena”.

ASA VAVOLOMBELONA

Nisy karazany roa: Batisa sy Fitondrana am-bavaka ny Mpitandrina

Batisa:

Niroso avy hatrany tamin’ny Asa Vavolombelona (Batisa). Ny hira FFPM 808:1 “Eo an-tratranao Jesosy” no natao mandritra ny niakaran’ireo olona teny amin’ny alitara.

Ireo zaza natao Batisa: Rafidison Tia Soa sy Rafidison Fitia Kaliana.

Nanao ny anjara hirany ny Rantsana Fialamboly sy Fanatanjahantena (R.F.F) mialoha ny nirosoana tamin’ny Asa Vavolombelona faharoa.

Fitondrana am-bavaka ny Mpitandrina mianakavy

Ny Filohan’ny Fikambanan’ny Zanaka Am-pielezana no nanatanteraka izany.

Fanomezana sy adidy

Vavaka

Zanaky ny Famonjena nanome voninahitra an’Andriamanitra. Misaotra noho ny Mpitandrina mivady. Nitondra am-bavaka: Tsinjovy manokana izy mianakavy handray ny zava-mahasoa.

Andriamanitra tsy mandao ary ny fiadanana no hirotsaka hatrany;

Omeo fifaliana, sy izay mahasoa. Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay.

Hanana fahasalamana

Fanolorana ny marika hita maso ho an’ny Mpitandrina sy ny ankohonany natolotry ny Birao.

Nitsangana ny Mpitandrina sy ny ankohonany naneho ny fisaorana Na tsy akaiky ara-batana azan y Zanaka Am-pielezana, azo antso, hoy ny Mpitandrina, akaiky ara-tsaina, ara-po. Mihetsi-po tokoa fa tsy nanadino. Andriamanitra homba hatrany

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Nivavaka mba hananan’ny kristiana fanantenana sy faharetana ary fiaretana. Ho kristiana tena mitoetra, Zanaky ny Famonjena.

Nivavaka ho an’ny Mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny Toby.

Nivavaka ho an’ny mpianakavin’ny finoana eto Amparibe tsy ho voarebireby fa hifikitra. Ho an’ireo Ampielezana na an-tanindrazana na any Ampita mba hahefa be amin’ny Asa, ho modely, any amin’ny sehatra rehetra misy azy. Ho an’ny SSAA, ao anatin’ny fankalazana, mba ho voninahitr’Andriamanitra ny anaranao.

Nivavaka ho an’ny fiomanan’ny Fiangonana amin’ny voka-dehibe. Nivavaka ho an’ny tsirairay, ny isan-tokantrano, ny ankohonana, ny mpianatra Sefala, na vao manombaka na mbola mandini-tena, ho an’ireo nanapa-kevitra hiditra katekomana, ho an’ireo sahirana, marary, mana-manjo mba homen’Andriamanitra faherezana, ho an’ireo mpanompo manana hataka manokana, mba hahazo valim-bavaka amin’ny fotoana izay sitraky ny Tompo.

Nivavaka koa ho an’ireo nanao rakipisaorana sy voady masina. Nametraka eo amin’ny Tompo ny fiainan’izy ireo hitomboany ka handraisany fitahiana.

Izany vavaka izany dia nakambana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo, niaraha-nanonona.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nitsangana ny Fiangonana nanao ny hira FFPM 643: 1 “O! mandrosoa, mba ho tena mpandresyary novakiana ny Tondrozotra 2021.

Natolotra ny Tsodrano.

Natao ny hira FFPM 643: 3 “Mba matokia ny hery tsy hita”, nofaranana tamin’ny Amena nohiraina sy vavaka mangina izany.

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.

Amena.

FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

 

Ny hira FFPM 203 : 1 – 3 no natao ho fiomanana

Taorian’ny Soratra Masina sy ny vavaka dia natao ny hira vavaka nakambana tamin’ny feon’ny anjely : Antema 1 « Masina, masina, masina »

Ireo hira  natao nandritra ny fotoana : Hira FFPM 312 : 1 taorian’ ny Teny Fanorenana sy vavaka Fahatsiarovana ; FFPM 443 – FFPM 444 teo am-pizarana  ny Mofo sy ny kapoaka;

FFPM 437 – FFPM 445 nandritra ny fanantazana  ny Raki-pisaorana sy ny fanangonana ny kapoaka ary nataony FFPM 448: 1 rehefa avy nandray ny tsodrano.

HAFATRA

Ho an’izay maharitra manao soa …. dia fiainana mandrakizay.

IREO TOMPON’ANJARA

Nikirakira ny fafana : Rabako Tovohery

Nikirakira ny fanamafisam-peo: Ramahery Yves

Naka ny sary : Rakotondramboa Andry

Nitendry orga: Rajaofetra Philippe – Rajaofetra Antonio (mpiofana ho mpitendry orga)

Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy