Alahady 28 Martsa 2021

“...Hosana ho an'ny Zanak'i Davida! Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah! Hosana any amin'ny avo indrindra…” Matio 21: 1-10
« MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA »

Isaorantsika mandrakariva ny Tompo Andriamanitsika noho ny mbola ahafahantsika miray fo sy fanahy amin’izao fandaharana izao ka ahazoantsika indray mampiorina ny Finoantsika manoloana ny fizahan-toetra sy ny fitsapana iainan’ny Fiangonana. Ity no alahady faha efatra amin’ity volana martsa izay, izay Alahadin’ny Sampandrofia ary Alahadin’ny Asa Fifandraisana eto anivon’ny FJKM. Mbola hibanjinantsika ihany koa ny lohahevitra fitaizam-panahy hoe : “MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA”.
Ny fotoana androany dia nosahanin’ny Vaomieran’ny Aim-panahy.
Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitarika ny fanompoam-pivavahana ary izy ihany no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia faharoa fampiasa eto anivon’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no nanatanterahina izao fanompoana masina izao .

FANOMBOANA NY FOTOANA

Taorian’ny fiarahabana Apostolika dia niarahan’ny mpianakavin’ny finoana namaky ny Salamo faha 145 and. 1-7 ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra:
“Hanandratra Anao aho, ry Andriamanitro Mpanjaka ô, Sy hankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Hankalaza Anao isan’andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehovah ka tokony hoderaina indrindra; Ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany . Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin’izay mandimby azy, Sy hanambara ny asanao lehibe. Ny lazan’ny voninahitry ny fiandriananao, Sy ny asanao mahagaga no hosaintsainiko. Ny herin’ny asanao mahatahotra no hotenenin’ny olona; Ary ny fahalehibiazanao no holazaiko. Hanonona ny fahatsiarovana ny haben’ny fahatsaranao izy, Sy hihoby ny fahamarinanao. Amen !”
Ny hira FF 9: “Isaorana anie Jehovah” no notanterahina ho fiderana sy nentina nankalaza an’ Andriamanitsika.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka fisaorana sy fiderana notononina sy nambara teo anatrehan’Andriamanitra :
“Ry Rainay izay any an-danitra ô! Mpamorona sy mpanavotra anay Ianao. Miondrika eto anatrehanao izahay zanakao. Misaotra indrindra Andriamanitra o! Fa tsy navelanao tsy hanana anjara amin’ny fiombonam-bavaka toy izao izahay, fa na dia eo aza ny valanaretina, ny fizahan-toetra iainan’ny Fiangonana dia indreto izahay mpianakavin’ny finoana eto Amparibe Famonjena nampiraisinao amin’ny alalan’izao teknolojia izao ary tonga mitoetra ety an-tokantranonay Ianao, amin’izay misy anay tsirairay avy. Tena fifaliana ho anay izany Andriamanitra ô! Satria avy amin’izany indrindra no andraisanay fahasoavana sy hery indray avy Aminao amin’ity anio ity. Koa asandratray, omenay Voninahitra ny Anaranao masina. Misaotra Anao koa izahay Jesoa Malala ô! amin’izao fomba nitantananao ny fiainanay izao. Teo ny mora, ny sarotra, teo ny mangidy, fa tamin’ireny rehetra ireny dia teo Ianao, Andriamanitra nampahery, nanampy ary nivimbina anay. Koa misaotra Anao amin’ny fonay manontolo izahay noho ny fitahianao anay ka nitehirizanao anay nandritra ny herinandro, hatramin’izao fotoana iarahanay mivavaka Aminao izao. Hitanao ihany koa anefa ny momba anay tsirairay avy ireto, tsy misy miafina Aminao izany. Manana ny heloka izay ibaboanay eo anatrehanao izahay ka mifona , mamelà heloka , mamindrà fo Jesoa Kristy tamin’izay nandehananay tsy araka ny sitraponao. Teo ny fisainanay, ny eritreritray, izay nalehan’ny tongotray , ny fitempon’ny fonay aza dia tsy nahamendrika anay teo anatrehanao. Fa Andriamanitra be fitiavana Ianao ka tsy mitahiry fahatezerana , manolotra famindram-po noho ny amin’i Jesoa Kristy. Koa raisinay amin’ny finoana ny famindram-po, ny famelan-keloka omenao Jesoa Kristy anay tsirairay avy ireto, hanamarina sy hanamasina anay Ianao. Ankehitriny dia tanteraho sy hamasino ary hamarino eto ny Teninao ny amin’ny fanatrehanao ny olona izay mivory amin’ny Anaranao koa amin’izay toerana misy anay avy dia ny fahafenoan’ny Fanahinao Masina anie ho aminay tsirairay avy , hitarika anay hibanjina Anao ka hihaona Aminao Andriamanitra amin’ny alalan’ity fotoana lehibe ity. Ho voninahitrao anie Andriamanitra, izao fanompoam-pivavahana iombonanay eto izao. Amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Mpanjaka Tsitoha, ilay omem-boninahitra mandrakizay no hanandratanay izany vavaka izany. Amen!”

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Ny Zoky ANDRIAMANANTENA Faramalala, mpampianatra ao amin’ny kilasy fahafolo no nanatanteraka izany. Taorian’ny fiarahabana dia nanao vavaka fisaorana izy izay nilazany fa mbola manan-kambara amin’ny Fiangonana mandrakariva Andriamanitra. Nangataka ny Fanahy Masina izy, hiasa ao anatin’ny Fiangonana.
Ny Jakoba 4: 8a no nitondrany ny hafatra: “ Manatòna an’Andriamanitra dia hanatona anareo Izy.”
Nambara tamin’izany ary fa rehefa sendra ady sarotra sy aretina na fahoriana isika no mazàna mila vonjy amin’Andriamanitra. Misy koa anefa ireo tia sy miaina amin’ny fitiavan’i Kristy ka tsy matahotra fahoriana. Maro ireo raiamandrenintsika teo aloha no tsy nivadika tamin’ny finoany na dia novonoina aza, satria tsy fiafaran’ny fiainany akory ny fahafatesana, ho an’izay mino an’i Kristy. Isan’izany Rasalama Martiora izay nino an’i Kristy ka rehefa nanatona an’Andriamanitra izy dia tsy hitany akory ny lefona namonoana azy, fa ny lalan-tsara aza no hitany ka nizorany fa hoy izy:”Hitako ny lalan-tsara ka hizorako, azoko ny famonjena ka hotanako”. Aza matahotra na manahy isika fa omen’i Jesoa hery manokana sy fiadanam-po ireo izay tena mino Azy marina ka ataony mahazaka ireny fizahan-toetra sy fakam-panahy ireny . Taomin’ny Tompo mandrakariva hanatona Azy isika. Rehefa vita ny hafatra dia nohiraina ny hira faha 772 and 1:“Manatòna, Manatòna an’i Jesoa izao’.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia mbola natao ny hira faha 205 and. 1, 2: “Ny Teninao rehetra”.
Nisy ny vavaka ho an’ny Tenin’Andriamanitra izay notanterahin’ny Diakona RABENASOLO Rija ary taorian’izany dia novakina misesy ny perikopa izay voalahatra. Ny Testamenta Taloha dia araka izay hita ao amin’ny Zakaria 9:9-11. Ny Testamenta Vaovao sy ny Epistily kosa dia araka izay hita ao amin’ny Matio 21:1-10 ary ny Apokalypsy 3:7-13. Izy no namaky ny Testamenta Taloha, ny Diakona RABENASOLO Murielle kosa no namaky ny Testamenta Vaovao.
Mialoha ny nitoriana ny Tenin’Andriamanitra dia natao ny Hira Fifohazana faha 70 and. 1, 2: “Ry Fanahy Masina ao ambony”.

TORITENY

Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Amin’ity alahady ity isika no mamarana ny fibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy: “MAMPIORINA NY MINO NY FIZAHAN-TOETRA” isika. Ny Teny araka ny Matio 21 :1-10 no nanompanany izany fampianarana izany. Ity perikopa ity dia maneho ny fidiran’i Jesoa Kristy amim-boninahitra tao Jerosalema, raha niatrika indrindra ilay herinandro farany izay niainany tety ambonin’ny tany ny Tompo. Ny lohahevitra lehibe azo tsoahina amin’ity perikopa ity dia hoe : “NY ASAN’NY MPINO, MIORINA AO AMIN’NY TOMPO”. Zana-kevitra roa no ndeha havoitra ao anatin’izany : MANOMANA NY FISEHOAN’I JESOA AMIN’NY OLONA NY MPINO (and 1-7) Teo Betifaga no toerana nanomanana ny fidiran’i Jesoa ho ao an-tananan’i Jerosalema. Tsy maintsy nomanina izany ho fahatanterahan’ny faminaniana araka ny Zakaria 9: and 9. Io faminaniana io dia tanteraka eto amin’ity fotoana ity ary mba ho fahatanterahan’izany dia misy asa nampiandraiketin’ny Tompo ny Mpianatra mba hahatontosana izany. Manaiky irahina ny mpianatra. Tsy mihambahamba fa mandray ny baiko ary manatanteraka. Misy ny torolalana omen’ny Tompo entina manatanteraka izay zavatra ho hita sy hatao. Nasaina nandeha teny amin’ny vohitra nanandrify azy izy ireo, nasaina namaha ny fatoran’ny boriky ary nitondra azy teny amin’ny Tompo. Asehon’i Jesoa mialoha ny olana sy ny vahaolana amin’izany asa nampanaovina ny mpianatra izany. Ny boriky no nosafidian’ny Tompo hotaingenana ary izany dia maneho fa tonga hanompo ny Tompo fa tsy hotompoina. Ho fampiharana izany amin’ny fiainantsika dia maro ny baiko omen’ny Tompo antsika. Ny lehibe amin’izany dia ny fanirahana antsika anao ny asa fanompoana. Amin’izany dia mety hirahina isika hamaha ny fatoran’ny olona amin’ny fatotra samihafa na ny fatotry ny fahotana izany.Tsy ny olona ihany no ampiasain’Andriamanitra fa ny fananana ihany koa. Andeha ho tanterahintsika ara-bakiteny tokoa fa misy raharaha analan’ny Tompo antsika ka ho ampiasaintsika ny tenantsika ary ny fananana eo am-pelantanantsika anatanterahina izany. Eto amin’ny (and.7) aza dia azo hambara fa manao mihoatra noho izay hangatahin’ny Tompo ny mpianatra. Nametraka ny lambany teo ambonin’ny boriky izy ireo. Manambara izany fa nametraka an’i Jesoa ho Mpanjaka izy ireo. Ny firaisana amin’i Jesoa dia mampamokatra voa tsara ka mahatonga ny olona hanome mihoatra noho izay angatahan’ny Tompo. Ny Tompo dia tsy mitady zavatra sarotra entina manompo azy fa izay misy eo amintsika ihany no angatahany hanompoana Azy. Na ny fotoana omentsika ho an’ny Tompo ho fanompoana Azy aza dia tena lehibe ho Azy. Ny fanekentsika ny Tompo fa mpanjaka Izy ary be fitiavana dia izay no maharesy lahatra antsika hanatanteraka mihoatra lavitra noho izay tokony ho natao. Tsy avy amintsika anefa izany fa vokatry ny Fanahy izay miasa ao anatintsika dia ny fanaovan-tsoa, ny fitiavana, ny fiadanana , ny fahamoram-panahy. Meteza ary handeha araka ny Fanahy ho famonjena ny hafa. MANEHO NY MAHA MPANJAKA SY MAHA MPAMONJY AN’I JESOA NY MPINO (and. 8-11) Amin’ny fihetsika sy ny teny no nanehoan’ny olona ny maha mpanjaka ny Tompo. Nametraka ny lambany teny an-dalana ny olona ary nisy kosa nametraka rantsan-kazo. Ireny fihetsika ireny dia fanehoana fa tonga ilay Mpanjaka , hamonjy sy hanafaka. Izany dia manambara ihany koa fa nomena ilay mpanjaka izay avy amin’ny tena, mba hoentina manome voninahitra Azy. Ho antsika izay vahoakan’Andriamanitra izay mandray izao hafatra izao dia Mpanjakan’ny fiainantsika i Jesoa Kristy. Hanandratra ny maha mpanjaka Azy isika. Andeha isika haneho ny haja sy ny voninahiny, haneho ny fiankohofana eo amin’Ilay Tompon’ny tompo sy Mpanjakan’ny mpanjaka isika anio. Ny fanehoana ny maha mpanjaka an’i Jesoa dia atao amin’ny alalan’ny teny (and. 9-11) Misy lafiny roa ny fanambarana ny teny hoe : “Hosana hosana” izay nataon’ny vahoaka: Ny heviny voalohany dia fitalahoana famonjena noho izay mihatra amin’ny fiainan’ny vahoaka . Teo ambany fanjanahan’ny fitondrana Romana mantsy ireto vahoaka ireto tamin’izany fotoana izany, ka mila mpanafaka sy mpanavotra, ka noheveriny mihitsy fa i Jesoa no hanafaka azy ireo amin’izany. . Ny lafiny faharoa dia maneho fihobiana ilay mpanjaka ny teny hoe : “Hosana , Hosana”. Tsy fantatr’ireto vahoaka izay nihoby an’i Jesoa ireto anefa fa ny fanateran’ny Tompo ny tenany teo amin’ny Hazofijaliana no fahatanterahan’ny famonjena. Niteraka hotakotaka teo an-tanàna ihany koa ny fiakaran’i Jesoa Kristy tao Jerosalema. Nitovy tamin’ny nitranga tamin’ny fahaterahan’i Kristy ihany izany, raha nambaran’ny magy tamin’i Heroda ny fahaterahan’ilay Mesia. Tsarovy ry havana, fa amin’ny fiavian’i Kristy izay hiverina indray, dia ireo tsy mino sy mandà Azy ho mpamonjy no hihotakotaka, fa ho antsika izay ao amin’i Kristy dia handray ny lova tsara avy amin’ny Tompo isika. Ny tokony atao manoloana ny fizahan-toetra sy ny fakam-panahy dia ny fanehoantsika ny maha mpanjaka sy mpamonjy an’i Jesoa. Izay no fiorenana andrasan’ny Tompo amintsika. Ny mpamonjy antsika dia Ilay mivavaka mandrakariva ho antsika, koa atolory Azy izay manahirana anao. Tano mafy ny finoana anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao, fa ho avy faingana Jesoa Kristy eny amin’ny rahon’ny lanitra. Isika mpino miorina dia manomana ny fisehoan’i Jesoa amin’ny mpino ary maneho ny maha mpanjaka azy sy mpamonjy Azy isika.
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

VAVAKA SETRIN'NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Manoloana ny hafatra izay notorina  dia nataon’ny Mpitandrina  ny vavaka ho setrin’ny Tenin’Andriamanitra.

Nambara tamin’izany ny fisaorana ny Tompo noho ny hafatra izay nampahery ny Fiangonana androany. Nampahafantatra fa ho antsika izay mpino miorina ao amin’ny Tompo avy amin’ny fizahan-toetra izay iainantsika, dia tokony  manomana ny fisehoan’ny Tompo amin’ny olona isika. Taomin’ny Tompo mba hanaiky irahina ary hanao miohatra noho izay nangatahan’ny Tompo aza. Tsy hihambahamba raha mandray ny  baiko fa hanatanteraka amim-pinoana. Nangataka  ny hampahiratana  ny masontsika mahita ny Tenin’Andriamanitra tanteraka amin’ny fiainantsika ka ahazoantsika mitombo amin’ny finoana.

Nangataka fanavaozana sy fihavaozana ahazoana manao miohatra  noho ny hafa ka tsy hifaninanantsika amin’ny olona anefa izany, fa aoka hifaninanana amin’ny tenantsika ihany, handrosoantsika dingam-pinoana isan’andro eo amin’ny Tompo.

Mivavaka mba hahafahana maneho fa mpanjaka tokoa ny Tompo ary Mpamonjy ka haneho izany isika amin’ny alalan’ny fihetsika, ny fiteny sy ny asa tanterahina ka hitondra ny anaran’i Kristy ary hitondra fiainana sy zava-tsoa ho an’ny olona .

Aoka ny momba antsika rehetra ho fitaovana hanandratra ny Tompo ho Mpanjaka, ilay Jesoa velona, mipetraka eo ankavanan’ny Ray mangataka mandrakariva ho antsika. Tompon’ny fiainantsika Izy. Asehon’ny Tompo amin’ny fiainantsika anie fa Izy tokoa Ilay miahy sy mpamonjy antsika.

FANEKEM-PINOANA

Ny olona nandray ny Tenin’Andriamanitra sy mahatsiaro fa voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny Andriamanitra sy ny Fiangonana . Ny fanekem-pinoana Apostolika  no notanterahan’ny Fiangonana tamin’izany.

VAVAKA SETRY NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Manoloana ny hafatra izay notorina dia nataon’ny Mpitandrina ny vavaka ho setry ny Tenin’Andriamanitra.
Nambara tamin’izany ny fisaorana ny Tompo noho ny hafatra izay nampahery ny Fiangonana androany. Nampahafantatra fa ho antsika izay mpino miorina ao amin’ny Tompo avy amin’ny fizahan-toetra izay iainantsika, dia tokony manomana ny fisehoan’ny Tompo amin’ny olona isika. Taomin’ny Tompo mba hanaiky irahina ary hanao mihoatra noho izay nangatahan’ny Tompo aza. Tsy hihambahamba raha mandray ny baiko fa hanatanteraka amim-pinoana. Nangataka ny hampahiratana ny masontsika mahita ny Tenin’Andriamanitra tanteraka amin’ny fiainantsika ka ahazoantsika mitombo amin’ny finoana.
Nangataka fanavaozana sy fihavaozana ahazoana manao mihoatra noho ny hafa ka tsy hifaninanantsika amin’ny olona anefa izany, fa aoka hifaninanana amin’ny tenantsika ihany, handrosoantsika dingam-pinoana isan’andro eo amin’ny Tompo.
Mivavaka mba hahafahana maneho fa mpanjaka tokoa ny Tompo ary Mpamonjy ka haneho izany isika amin’ny alalan’ny fihetsika, ny fiteny sy ny asa tanterahina ka hitondra ny anaran’i Kristy ary hitondra fiainana sy zava-tsoa ho an’ny olona .
Aoka ny momba antsika rehetra ho fitaovana hanandratra ny Tompo ho Mpanjaka, ilay Jesoa velona, mipetraka eo ankavanan’ny Ray mangataka mandrakariva ho antsika. Tompon’ny fiainantsika Izy. Asehon’ny Tompo amin’ny fiainantsika anie fa Izy tokoa Ilay miahy sy mpamonjy antsika.

FANEKEM-PINOANA

Ny olona nandray ny Tenin’Andriamanitra sy mahatsiaro fa voavela heloka dia sahy manambara ny finoany eo anatrehan’ny Andriamanitra sy ny Fiangonana . Ny fanekem-pinoana Apostolika no notanterahan’ny Fiangonana tamin’izany.

VAVAKA FANGATAHANA

Tamin’izany vavaka izany no nanambarana fa na dia mandalo fizahan-toetra aza ny Fiangonana dia mbola faly sy ravo fa afaka mivavaka, nomen’Andriamanitra hery sy fanantenana ary tsy levona ny finoana.
Nentina am-bavaka ny mpianakavin’ny finoana. Ao ireo mbola ao anatin’ny aretina.
Nivavaka ho an’ny Mpitandrina mivady sy ny ankohonany.
Nangataka tamin’ny Tompo ny hanasitranana amin’ny aretina rehetra fa indrindra ny amin’ny “covid-19” fa ny dian-kapoka tamin’i Kristy no nahasitranana anay rehetra.
Nivavaka ho an’izay manana olana hafa sy ny marary. Nivavaka ho an’ny mpitsabo sy ny fanafody hoenti-mitsabo mba hahomby.
Nivavaka ho an’ny fianakavian’ny marary.
Nivavaka ho an’ny Fiangonana mba tsy hiraviravy tànana fa hiantoraka amin’ny Tompo.
Nivavaka ho an’ny asa fivelomana , ny fikarakarana ny ankohonana.
Nivavaka ho an’ny havana sy ny namana ary ankohonana.
Nivavaka ho an’ny asan’ny Fiangonana, ny asan’ny sampana ary ny vaomiera samihafa.
Nivavaka ho an’ny foibe FJKM, ny Synoda lehibe.
Nivavaka ho an’ny Asa fifandraisana FJKM.
Nivavaka ho an’ny Mpitandrina rehetra, ny evanjelistra sy ny mpiasa rehetra eny an-tanimbolin’ny Tompo.
Nivavaka ho an’ny Firenena eo ambany famindram-pon’Andriamanitra.
Izany vavaka izany dia natao amin’ny alalan’i Jesoa Kristy ary nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo.

FAMARANANA NY FOTOANA

Ny hira FFPM 460: “Ario ny tahotrao, ry olona osa fo ” no notanterahina mialoha ny famakiana ny Tondrozotra 2021 .
Natao ny famakiana ny Tondrozotra ary rehefa izany dia natolotra ny Tsodrano.
Ny hira FFPM 731 and 1: “Enga anie ka homba anao Jesoa” no natao, nentina namaranana izao fanompoam-pivavahana androany izao .

IREO TOMPON’ANJARA:

Nandray an-tsoratra: RABAKO Tovohery

Ny niandraikitra ny feo sy sary : HARENTSOA Rova