Alahady 28 Jona 2020

"Mihavana ao amin’ny Tompo"

Alahadin’ny taranaka – fianakaviana – ankohonana / Fetim-pirenena

Nohon’ny sedra izahay lalovantsika dia nandray fanapahan-kevitra ny fiangonana ny hanakatona
ny trano fivavahana manomboka anio ka hatramin’ny faran’ny volana Jolay,
Isaorantsika anefa ny Tompo ny mbola hahazoana manatanteraka ny fanompoam-pivavahana
amin’ny alalan’ny horonan-tsary, hifandraisana amin’ny mpianakavin’ny finoana. Izao Alahadin’ny
taranaka izao dia mbola hibanjinatsika ny lohahevitra hoe « Mihavana ao amin’ny Tompo ».
Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny fanompoam-pivavahana sy nitory ny
Tenin’Andriamanitra. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no narahina.

FIDERANA SY FISAORANA AN’ANDRIAMANITRA

Taorian’ny fiarahabana Apostolika dia nasain’ny mpitarika nosokafana eo ambany maso ny
Salamo 33 and 1 ; 6 ; 8 ; 12 ary novakiana ho fiderana an’Andriamanitra izany tenin’ny Soratra
Masina izany: « … »
Natao ny hira sy ny hira Ffpm 170 and. 1 « Ry Jesoa ny fitiavanao »

VAVAKA FIDERANA

Niombona tamin’ny vavaka fiderana taorian’izay ary tao amin’izany no nilazany hoe « Ry
Andriamanitra Ray , Zanaka ary Fanahy Masina ô, dera sy laza sy saotra no asandratray Anao fa
mendrika ho Anao hatrizay izany ry Tompo ary mbola ho Anao mandrakizay. Dia indreto izahay
izay navotanao, nomenao tombon’andro ary tombon’androm-pahasoavana, midera Anao,
Mankalaza Anao, manome voninahitra Anao, eny mitsaoka Anao satria Andriamanitra velona
Ianao, ary mijery sy mitsinjo ny olonao mandrakariva. Isaoranay Anao Tompo, ny zavatra rehetra
izay efa nataonao teo amin’ny fiananay, ny famindraponao no mbola maha toy izao anay.
Manaoloana izany anefa dia mahatsiaro izahay fa tsy mendrika eo Anatrehanao, ary efa nanao
ratsy teo imasinao ka mifona aminao izahay ary mangataka ny famindraponao mba hamela ny
helokay. Fa Andriamanitra tsy mba mitahiry fahatezerana Ianao ho an’izay rehetra mibebaka
marina tokoa sy miaiky ny fahotàny. Ny famelankeloka atolorao no anandratany ny feonay satria
Andriamanitra tia anay Ianao. Mangataka ny fanatrehanao izahay mba hameno izao fotoana izao
ny Fahamasinanao ka izay rehetra manatrika sy manaraka ary mihaino izay fotoana izao dia Ianao
Tompo no homba azy ireo. Ianao no deraina sy Asandratra nohon’ny fitahinao sy famindraponao.
Amena

FANKALAZANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

Ny hira ao amin’ny fihirana FFPM 741 and.1 no nohiraina « Jehovah Tompo o » mialoha ny vavaka
sy ny vaki-teny.
Ny teny novakiana dia araka ny Perikopa Fjkm voalahatra dia ny Zakaria 8 : 14-17, Marka 5 : 25-26
ary II Koritiana 13: 11-14. Mialohan’ izay dia nanao ny vavaka Rtoa Raharijaona Rasetamanana
Bodoarisoa.
Ny hira FFPM 487 and 1,2 « Fanavaozan’izay mahagaga tokoa » no nohiraina mialoha ny toriteny.

Toriteny

Ny teny izay entina handraisana hafatra dia izay voasoratra ao amin’ny bokin ‘i Zakaria Mpaminany
toko faha-8 and 14-17.
Tantaran’ireo Jiosy tafaverina avy any amin’ny fahababona tany babylona, anisan’ny fotoan-
tsarotra tokoa tamin’izany fa indrindra ny teo anivon’ny fiaraha-monina sy toe-karena ary ny
fanarenana ny tanàna.
Nampanantena Andriamanitra fa hanisy soa ity firenena ity ary ho tanterahina tokoa izany. Ho resy
sy hiova fo ireo firenena manodidina ity firenena Masina antsoina amin’ny Anarany ity, hitsahatra
ny ratsy ary ho tonga ny soa.

Ity bokin’ny Zakaria ity dia azo omena lohateny hoe «  Ny olona mihavana amin’ny Tompo » satria
manambara ireo toromarika iainana ho an’ireo tafaverina avy any am-pahababoana ka hanorina
fiainana vaovao ao an-tanindrazana.
Lohahevitra roa lehibe no azo tsohahina dia ireto :
1- Olona mihavana amin’ny Tompo dia tia namana
Ny fisehon’izany dia :
– Miteny marina amin’ny namany
– mitsara marina : ireo izay rehetra nahazo izany fahasoavana izany dia tokony handeha amin’ny
marina
Raha tia namana tokoa izany ny olona iray ary mitsara marina dia mitondra fiadanana eo amin’ny
fiaraha-monina izany.
– mitadrina ny sitrapon’Andriamanitra : tsy manisy ratsy ny namana satria baikon’ny Tompo ny
mba hifankatiavana. Tokony hotiavina avokoa ny olona rehetra eny fa ny dia olona mankahala
anao aza.
Tsara ihany koa ny tsy manao voady tsy hefa.
Hitan’Andriamanitra avokoa ny fikasàna sy faniriana eny fa na dia ny feon’ny fieritreretanao aza.
2 – Mihavàna ao amin’ny Tompo ianao sy ny namanao
Ny fihavanana izay atao dia fihavanana ao amin’ny Tompo, fihavanana masina sy tanteraka ao
amin’Andriamanitra.
Ny mpiray sampana, sampan’Asa ihany koa dia tsara raha ao amin’ny Tompo no miaraka rehefa
manatanteraka asa.
Ity fihavanana ao amin’ny Tompo ity dia fiainan’ny Fanjakan’Andriamanitra, santarina dieny ety
an-tany.
Raha mihavana amin’ny Tompo isika dia tokony mihavana ihany koa ao amin’ny Tompo satria
izany ilay fiaraha-monin ‘ny lanitra, fihavanana marina, tanteraka ary kasain’i Kristy hatramin’ny
voalohany ho fiainantsika mandrakizay.
Amena.
Hiran’ny antoko mpihira RFF no natao setrin’ny hafatra ny Tompo.

VAVAKA FANGATAHANA

Nisaotra sy nankatelina an’Andriamanitra ny Mpitandrina Raharijaona fa afaka nandre ny teny ny
hafatry ny Tompo. Teny izay mamelona ny fo, saina ary Fanahy na dia tsy afaka manatrika ny
fotoana aza ny mpino. Nangataka fampaherezana mba tsy ho avela irery ny fiangonana.
Nangataka mba hahatandrina hatrany ny sitrapon’Andriamanitra. Ary amin’izao fotoana
fihibohana izao dia mba tsy ho lefy ato anaty ka hanana faharetana ny Kristianina tsirairay. Vavaka
ho an’ireo mararin’ny aretina Covid-19 sy ny mba hahalevona izany.
Vavaka ho an’ny fiangonana sy ny mpitondra fivavahana rehetra, vavaka ho an’ny Nosy sy ireo
mpitondra fanjakana. Vavaka ho an’ireo tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ny sehatry ny
fahasalamàna, fitandrona ny filaminana. Vavaka ho an’ireo mpianatra izay ho avin’ny firenena,
ankohonana rahatrizay. Vavaka ho an’ireo miasa, ireo very asa amin’izao fotoan-tsarotra izao ka
hijery sy hitsinjo azy ireo.
Tariho ho ao Aminao Kristy hihavana aminao ary hihavana ao Aminao ihany koa.
Vavaka ho an’ireo havana marary, nodimandry mba hahitra fiononana sy ho sitrana amin’ny
aretina mahazo azy. Na dia misy aza tsy voatonona dia hangatahana mba ho tanteraka araka ny
sitrapon’Andriamanitra. Izany vavaka izany dia faranana amin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo :
«  Rainay izay any an-danitra »
Amena.

FAMELAN-KELOKA

Ho setrin’ny vavaka fangatahana dia hanavao ny fanoloranena isika amin’ny alalan’ny fanononana
ny fanekem-pinoana natao Apostolika laharana voalohany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina hira Ffpm 734 and.1 « Zanahary o ! Tahio ny tanindrazanay »
Notononina avy hatrany tondrozotra 2020 ary nanome tsodrano ny mpitandrina.
Ny hira ao amin’ny fihirana fanampiny 44 and 1 no nentina namarana ny fotoana «  Ry
Madagasikara soa »
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy
Masina. Amena.
Nanetana n mpitandrina ny mba hanaovantsika ny akanjo gasigasy ka havoaka ao amin’ny pejy
facebook-n’ny fiangonana mba hifampizarantsika ny soa sy ny mamy eny fa na dia samy any an-
tranony tsirairay avy aza,
Homba antsika anie Jesoa Kristy ilay lohan’ny fiangonana. Amena

Naka sy nandrindra ny horonan-tsary : Raharijaona Nirina sy Rabemananoro Jonathan
Nanao ny fanamafisam-peo : Tiana Arivony 
Nandray an-tsoratra : Ranaivoson Joël