ALAHADY 28 FEBROARY 2021

“Mampiorina ny Mino ny Tenin’Andriamanitra ”

Alahady faharoa amin’ny Karemy eto amin’ny Fitandremana Amparibe izay notarihin’i Raymonde Perle, Mpitandrina mizaha-draharaha, no tanterina ato anatin’ny fanompoam-pivavahana notontosaina tamin’ny 10ora.

RAKOTOVOLOLONA Malalatiana, Diakona, no nitari-bavaka sy namaky ny Teny tao amin’ny Testamenta taloha ary RAKOTOVOLOLONA Lova, Diakona, no nanohy ny vakiteny tao amin’ny Fanekena vaovao sy ny Epistily. RAHARIJAONA Solofonirina, Mpitandrina eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena, no nitondra ny hafatry ny Tompo izay hita ao amin’ny 2Tantara 12:1-8.  Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.

Fiderana an’Andriamanitra

Taorian’ny feon-javamaneno fidirana, ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia ny Salamo 18:1-6:30 no andinin-tSoratra Masina niarahan’ny Fiangonana namaky teo am-pitsanganana.

Ny hira FFPM 164 « Jesosy irery ihany» no noredonina. Taorian’ny feon-javamaneno fohy dia niroso tamin’ny fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora.

Fotoana ho an’ny ankizy sy ny tanora

RAFIDISON Hanitra, Mpampianatra K6, no nanao ny hafatra fohy sy fampianarana ho an’ny ankizy sy ny tanora, izay mampiseho ny fijoroana ho vavolombelona fa tena mampiorina tokoa ny Tenin’Andriamanitra ho an’izay mino izany.

Tantaran’Ingahibe iray izay sahirana ara-pivelomana, tsy dia manana tahirim-bola maharitra, ny vady marary sy osa, na izany aza anefa dia hitan’ny fiarahamonina fa dia ao anatiny fitsikina foana Ingahibe. Tao anatin’izany fisehoan-javatra izany no nisy raim-pianakaviana mpifanolo-bodirindrina nanontany an’Ingahibe hoe:

– Fa inona foana no tena maha velom-bolo anao lalandava, ohatra ny mahatsiaro sambatra ery ianao ary inona no mahatonga anao hitsiky lalandava.

Namaly izany Ingahibe hoe:

– Efa taona maro ihany izay no nanolorako ny foko ho an’i Jesoa Kristy.

– Nanomboka teo ve dia tsy mba semban-drahona mihitsy ny fiainanao?

– Semban-drahona tokoa noho ny fahasahiranana.

Nanao ahoana re raha izaho sy ianao no tahaka an’Ingahibe?

 

Niarahan’ny fianakaviambe novakina teo am-pitsanganana avy eo ny Soratra Masina tsara ho raisina rehefa sendra ny mandalo fitsapana isika, dia ny Jakoba 1:2 “Ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa, raha iharan’ny fakam-panahy samy hafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana”. Ary nampahatsiahiviny ny hoe: “mihira sy mitsiky ny Tily raha sendra ny sarotra”.

Nohiraina avy eo ny hira 430: 4 « Misy ve ny mampanahy? »

Fankalazana ny Tenin’Andriamanitra

Mialoha ny namakiana ny Soratra Masina, nohiraina ny hira FFPM 358:1 « He! Ry namako mahantra ». Nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny Testamenta taloha: 2Tantara 12:1-8 RAKOTOVOLOLONA Malalatiana, ary notohizan-dRAKOTOVOLOLONA Lova kosa tamin’ny famakiana ny fanekena vaovao: Jaona 8:1-8  ary ny Epistily, Hebreo 13:7-16.

Teo am-pitsanganana no noredonin’ny Fiangonana ny hira FFPM 483:2 “Ny finoako Anao”, dia niroso tamin’ny toriteny izay notanterahin’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina.

Toriteny

Ny andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra dia ny 2Tantara 12:1-8. Ny hafatra sy  ny fampianarana nampitaina :

Aseho amintsika fa raha tsy miorina amin’ny Tenin’Andriamanitra ny olona dia ahoana?

 

Rehefa mivadika amin’Andriamanitra dia faiziny (And.5). Rehefa tsy miorina, dia hafoin’Andriamanitra ihany koa. Ny zavatra mitranga dia kapohin’Andriamanitra izay tsy mahalala Azy ary avelany hijaly ihany koa isika. Rehefa mivadika amin’Andriamanitra dia kapohiny ary rava sy potika izay heverina sy rehetra nianteherana (And.6).

Indraindray isika dia mihevitra fa rehefa miadana sy finaritra dia variana fa tsy mitodika amin’ny Tenin’Andriamanitra.

Ny Jaona 8:25-30: dia misarika antsika hiaiky ny heloka sy ny zavatra izay manjo. Ankehitriny raha ny toe-javatra misy eto amin’ny firenena dia mahantra ny vahoaka, misy ny  valanaretina izay mandripaka ny olona, inona anefa no tokony ataontsika amin’izany?

Mbola hamafisiny sy asehon’ Andriamanitra ny kapoka, mihapotika sy rava ny zavatra rehetra.

 

Rehefa tsy manorina ny fiainana amin’ny Tenin’Andriamanitra isika dia avelany hijaly. Navelany ho babo sy hanompo ny firenena hafa mba hahatsiarovany an’Andriamanitra. Ny bokin’ny Hebreo dia manaza ny fanatitra, fibebahana, fifonanana mba hahafahana mandray fanadiovana sy miverina amin’ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra.

Araka izany, ny fiadanana mety mandatsa, mila miala amin’ny zavatra manahirana isika. Noho izany, andeha isika hifampivavaka, hivavaka ho an’ny Fiangonana, hiantso ny fifadiankanina lehibe, hangataka amin’Andriamanitra ny handevenana ny herin’ny ratsy. Tsy maintsy hirosoana ny fampihavanana satria asan’ny Fiangonana izany ary apetraka eo am-pelan-tanan’ny Tompo. Aoka hiaiky ny heloka amin’Andriamanitra isika na ny mety na tsy mety tanteraka sao dia manadino an’Andriamanitra.

Vavaka fifonana sy famelan-keloka

Taorian’ny feon-javamaneno fohy sy ny vavaka fifonana sy famelan-keloka ary setrin’ny Tenin’Andriamanitra dia nanao ny anjara hirany ny Rantsana Fanantenana sy Fialamboly “Trouver dans ma vie dans ta présence”. Nanavao ny fanoloran-tena tamin’ny fanekem-pinoana laharana fahatelo niarahany niredona ny Fiangonana.

Raharaham-piangonana

Ny Mpitantsoratry ny Fiangonana, RAKOTOMANANA Andry no nanao ny filazan-draharaha taorian’ny andinin-tSoratra Masina IKoritiana 1:3 “Fa masina ny tempolin’Andriamanitra dia ianareo izany ». Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavin’ ny finoana:

  • 06 martsa : fiofanan’ny Diakona sy Loholona ao amin’ny FJKM Itaosy;
  • 07 martsa : Fanokanana Diakona mirahalahy amin’ny fanompoam-pivavahana 10 ora;
  • Sampana Vokovoko manga sy Rantsana Fanantenana : taratasy fisaorana noho ny antsam-piderana natao ny alahady 21 febroary
  • Komitin’ny fankalazana ny 160 taona ny Fitandremana Amparibe famonjena : mitohy ny fandraisana ny hira faneva.

Nisy ny fanentanana ny 5 minitran’ny fahasalamana izay notontosain’ny Ratsimba Soarilandy.

Rakitra sy fanomezana (voady)

Nohoraina ny hira nangatahan’ny mpianakavy ny finoana izay nanao voady: “Mialoka aminao“. Ary natolotra ny fanatitra tamin’ny alalan’ny hira 434:4 “Ry foko ry Mpamponjy”.

Vavaka fangataham-pitahiana

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana ho an’ny Akany fitaizana zaza kamboty, ny Fiangonana na ny eto an-toerana na ny any ivelany Madagasikara, ireo hiditra sy hianatra Laika, ny hetsika izay ataon’ny komity faha 160 taona FJKM Amparibe Famonjena. Nentina am-bavaka ihany koa ny Synoda lehibe FJKM izay hotanterahina any Sambava ny volana aogositra, ireo Malagasy tratry ny kere (ara-panahy, ara-tsakafo), ny areti-mandoza mahazo ny firenena sy maneran-tany, ny sahirana, ny marary, ny manan-manjo, ny tratry ny tsy fidiny sy ny tsindry hazo lena mba hahita vahaolana, ireo manana hataka manokana ary ireo nanao raki-pisaorana.

Nofaranany tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.

Asa vavolombelona

Nohiraina ny hira 813:1-3 ary niroso tamin’ny Sakrametan’ny Batisa:

  • RANDRIANTAHINA Fitia Arikaelle
  • RAKOTOBARY Hanitra Jacintha
  • RAKOTOBARY Malala Ismaelà

Famaranana ny fotoana

Natao ny hira FFPM 499:3 “O, ry Jesosy Tompo tsara o!” ary noredonin’ny Fiangonana niaraka ny tondrozotra 2021. Natolotra ny tsodrano ary nohiraina ny hira FFPM 760:3-4: “Aza mba manadino” izay nofaranana tamin’ny “Amena”.

NY TOMPON’ANJARA

Fafana: RABIAZAMAHOLY Mahery

Fanamafisam-peo: RANDRIAMBOLOLONA Mamisoa

Mpitendry orga: RANAIVOSON Jacky

Naka sary : RABEMANANORO Jonathan & RAKOTONDRAMBOA Andry

Nandray an-tsoratra: RAOLIARIZAKA Bakoly