ALAHADY 27 MARTSA 2022
“ MAMALY NY FAHARATSIANA NY TOMPO ”

Alahady fahaefatra amin’ny karemy – Alahadin’ny Asa Fifandraisana FJKM – Alahadin’ny Aumônerie

 « Ary izany no angatahinay mandrakariva ny aminareo, mba hataon’Andriamanitsika ho miendrika ny fiantsoana ianareo..., mba hankalazaina ao aminareo ny anaran’i Jesosy Tompontsika… » 2 Tesaloniana 1 : 11a, 12a

Alahady notarihin’ny Vaomieran’ny Aim-Panahy ity alahady ity ary koa  alahadin’ny Asa Fifandraisana eo amin’ny sahan’ny FJKM.

Ity no alahady farany amin’ny volana martsa hibanjinan’ny FJKM  ny lohahevitra hoe « Mamaly ny faharatsiana ny Tompo ».

Ny Diakona sady Biraom-Piangonana Razafindrabe John Bam no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina miza-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nitondra ny Tenin’Andriamanitra.

Ny litorjia endriny faharoa no narahina. Azonao henoina ato ny hafatra.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Feon-javamaneno teo am-pidirana, ary rehefa vita ny Fiarahabana Apostolika dia novakian’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny Salamo 122 :1-4, ho fiderana an’Andriamanitra.

Nohiraina ny FFPM 20:1, 2, 3 « Tsaroanay tokoa izao » taorian’izany ary nanao ny vavaka ny mpitarika, nidera ny anaran’Andriamanitra, nifona ny amin’izay vita tsy araka ny sitrapony. Nangataka ny fitarihana hibebaka, ka ny Fanahy Masina anie hitarika amin’ny fanarahana an’i Jesoa Kristy.

Feon-javamaneno fohy no nanohizana ny vavaka.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Andriamahery Hanitra, mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K9, no tompon’anjara tamin’ izany. Nivavaka, nangataka ny Fanahy Masina izy teo am-piandohana.

Ny fanontaniana nasainy novaliana : Inona moa ny lohahevitra androany ? Tranon’Iza moa ato ? Iza no ivavahantsika ? eto Izy sa tsy eto ? Azonao antoka ve fa ato  ny Tompo ?

Avy eo dia niaraha-novakiana ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny Isaia 1:13b « Tsy zakako ny fivoriana masina haroharoam-paharatsiana ». Nazavaina fa ny fivoriana masina dia isika rehetra ato am-piangonana. Tandremo fa tsy zakan’Andriamanitra izay tsy manaraka ny sitrapony. Aza mitabataba, aza mivezivezy fa mila mifantoka, aza manaparitaka fonona vatomamy sy biskitra fa faharatsiana daholo izany.

Tantara :

Nisy Fiangonana natokana ho an’ny Fotsy, ary nisy ankizy lahy kely mainty hoditra tsy nahazo niditra tao, ka nitomany. Reraky ny fitomaniana izy dia resin-tory ary nanonofy. Niteny taminy Jesoa, nanontany azy ny antony nampitomany azy. Namaly izy fa te hivavaka nefa tsy navela hiditra tao am-piangonana. Dia hoy Jesoa hoe :  « Aza malahelo fa Izaho koa ange tsy tafiditra ao e ! ». Fiangonana io saingy misy faharatsiana tsy tiany ao. Tsy tian’Andriamanitra ny tsy mampiditra olona ao am-piangonana, ny tsy manaraka ny sitrapony.

Ny lesona nosintomina : Tsy tian’i Jesoa ny faharatsiana.

Teo am-pamaranana dia nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ary nanao ny hira FFPM 761:3 « Ry Jeso, Zoky be fitia ! »

Namarana tamin’ny vavaka ny tompon’anjara.

Andriamahery Hanitra, mpampianatra Sekoly Alahady ao amin’ny K9, no tompon’anjara tamin’ izany. Nivavaka, nangataka ny Fanahy Masina izy teo am-piandohana.

Ny fanontaniana nasainy novaliana : Inona moa ny lohahevitra androany ? Tranon’Iza moa ato ? Iza no ivavahantsika ? eto Izy sa tsy eto ? Azonao antoka ve fa ato  ny Tompo ?

Avy eo dia niaraha-novakiana ny Tenin’Andriamanitra ao amin’ny Isaia 1:13b « Tsy zakako ny fivoriana masina haroharoam-paharatsiana ». Nazavaina fa ny fivoriana masina dia isika rehetra ato am-piangonana. Tandremo fa tsy zakan’Andriamanitra izay tsy manaraka ny sitrapony. Aza mitabataba, aza mivezivezy fa mila mifantoka, aza manaparitaka fonona vatomamy sy biskitra fa faharatsiana daholo izany.

Tantara :

Nisy Fiangonana natokana ho an’ny Fotsy, ary nisy ankizy lahy kely mainty hoditra tsy nahazo niditra tao, ka nitomany. Reraky ny fitomaniana izy dia resin-tory ary nanonofy. Niteny taminy Jesoa, nanontany azy ny antony nampitomany azy. Namaly izy fa te hivavaka nefa tsy navela hiditra tao am-piangonana. Dia hoy Jesoa hoe :  « Aza malahelo fa Izaho koa ange tsy tafiditra ao e ! ». Fiangonana io saingy misy faharatsiana tsy tiany ao. Tsy tian’Andriamanitra ny tsy mampiditra olona ao am-piangonana, ny tsy manaraka ny sitrapony.

Ny lesona nosintomina : Tsy tian’i Jesoa ny faharatsiana.

Teo am-pamaranana dia nasaina nitsangana ny fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ary nanao ny hira FFPM 761:3 « Ry Jeso, Zoky be fitia ! »

Namarana tamin’ny vavaka ny tompon’anjara.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ny Diakona Andrianasy Fanja no nanome ny Perikopa hovakiana, mialoha ny nivavaka izay nangatahiny ny Fanahy Masina. Rehefa izany, dia novakian’ny Diakona Rajaonah Mamy nisesy ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao.

Ny Perikopa : Jeremia 21:1-10 ; Lioka 21:20-24 ; 2 Tesaloniana 1:3-12.

Nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana ny hira FF 10:2 « Mivavaka aho satria » mialoha ny Toriteny.

TORITENY

Ny 2 Tesaloniana 1:3-12 no nandraisana ny hafatra.

Nanaiky, ho valimbavaka ho an’i Paoly, ireto kristiana tao Tesalonia.

Ny hafatra :

 

1-Ny kristiana manaiky ho valimbavaka dia mandeha, miendrika ny fiantsoan’Andriamanitra.

Ny and.11 dia vavaka nataon’i Paoly. Antso ho amin’ny famonjena ny eto, amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy, ary  antso ho an’ny rehetra fa tsy ho an’ny Ministera. Ny rehetra mihitsy no antsoina.

Refeha mino dia tokony ho miendrika izany fiantsona izany. Rehefa tena ekena Jesoa dia mamaritra ny ataontsika ny fandraisana Azy. Ny « position » (toerana) no mamaritra ny « acte » (asa). Izay no ambaran’ny Soratra Masina iray manontolo : Ny voa no hahafantarana ny hazo.

Olan’ny Fiangonan-dehibe ny mahita kristiana tsy dia mendrika loatra, rehefa mandeha  miangona.satria ny zavatra ivelany no mahamaika fa tsy ny hanova fiainana.

Ny fahamarinan’ny Filazantsara dia tsy ny hanova ny ivelany fa ny hanova ny fo.

Ny fahazakana ny fahalemen’ny hafa no maha kristiana. Mahafinaritra ny mahita ireo satria tsy hiantso ny marina Jesoa, fa tonga hamonjy ny very.

Noho izany : Taomy ho aty am-piangonana ny rehetra, indrindra fa ireo manahirana, heverina ho hafahafa. I Paoly dia nivavaka ho an’ny Tesalonianina, mba handehanany mendrika ny Filazantsara.

Raha tena Kristy ny ao anatinao dia ho halanao ny faharatsiana rehetra. Ndeha tena hanaiky marina an’i Kristy hahitana ny fahatsarana rehetra, hanamboarana ny fo.

2- Ny kristiana manaiky ho valimbavaka dia andrim-pankalazana an’Andriamanitra (and. 12)

Mba hankalazaina ao aminareo Andriamanitra.

Manomboka eo  amin’ny and. 3 dia feno ny fahatsaran’Andriamanitra ireo Tesalonianina ary mbola hetahetan’i Paoly ny mbola ho tsara kokoa izy ireo, mbola hitomboan’ny finoana, hifankatia, hanana faharetana noho ny fanenjehana, mba ho mendrika ny Fanjakan’Andriamanitra.

Rehefa mitory ianao, dia misy manenjika. Izany no ahafantarana ny fahamarinana. « Eny, izay rehetra te ho velona amin’ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, izay ao amin’i Kristy Jesosy, dia henjehina. »

(II Timoty 3 : 12). Raha tena marina ny fanoloranao tena dia tsy maintsy misy manenjika ianao. Ho halan’ny olona rehetra ianao, noho ny anaran’i Jesoa Kristy.                                                                                                 

Fanontaniana : marina amin’ny fanoloran-tenanao ve ianao ?

Na eo aza ny manenjika, Andriamanitra tsy mamela anao ho irery, mandray an-tànana ny mombanao Izy. Mamaly fahoriana izay mampahory Andriamanitra, raha tena manana fanolorantena ho an’i Kristy ianao.

Ny hafatra : torio ny Filazantsara marina. Isika no fitaovana fitoriana ny Filazantsara entina hankalazana an’Andriamanitra.

Ka mba manao ahoana isika ? Manaiky ho valimbavaka ve isika ?

Fitaovana hankalazana sy toerana hankalazana isika, ka miala ho azy ny fatotra mahazo anao, satria ianao no Tempolin’Andriamanitra, Jesoa manala amin’ny maizina satria fahazavana Izy.

Ny tena Filazantsara dia Jesoa.

Ho famaranana dia misy tantara kely :

Nanontany ilay mpampiantra Sekoly Alahady :  Aiza Jesoa no mitoetra ?

Namaly ilay ankizy iray : Ao amin’ny « douche ».

Mpampianatra : Fa ahoana ?

Ankizy : Rehefa miomana handeha i Dada sy Mama, dia i Mama no miditra voalohany ary ela be izy ao. Dia hoy i Dada hoe : Jesosy ô ! mbola ao foana ve ?

Ry kristiana ! Ao anatinao Jesoa (position), ary raha tena zanak’Andriamanitra ianao, dia miseho amin’ny ataonao izany (acte).

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra ! Amen.

Feon-javamaneno fohy taorian’ny Toriteny ary nanao ny anjara hirany ny Sampana RFF : « Lalam-pamonjena ».

VAVAKA NOHO NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Nisaotra an’Andriamanitra noho ny fandaharany satria nanambara Izy fa handeha hamaly ny antsony isika, mba hafahantsika manaiky ho valimbavaka ary nangataka ny fitantanan’ny Tompo.

 FANEKEM-PINOANA

Rehefa izany, dia niarahan’ny Fiangonana nanonona, teo am-pitsanganana, ny Fanekem-pinoana  laharana faha 4.

Vita izany dia nipetraka, nivavaka mangina tao anatin’ny feon-javamaneno.

VAOVAOM-PIANGONANA

« Amparibe Famonjena : Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo ».

Razafimaharo Mamy, Biraom-piangonana Mpitantsoratra, no nilaza ny raharaham-piangonana.

Ireto manaraka ireto ny vaovao nisongadina:

Avy any ivelany

-28-31 martsa : andron’ny sekoly FJKM  any Antsirabe. Mandray ireo fanomezana ho fanohanana izany hetsika izany.

-Faha 185 taona namonoana ny Maritiora : handrafitra ny tantara ny fianakavian’ireo Maritiora.

27 martsa ao amin’ny FJKM Amboninampamarinana.

-Alahadin’ny Aumônerie : ho fanohanana ny Asa dia manana anjara valopy 50 ny FJKM Amparibe Famonjena.

-27 martsa-1 aprily : Mpiara-mamaky ny Baiboly (Fiofanana).

Anatiny

Ny androany :

-Batisa

-Ankatoky ny Fandraisana

-Sekoly Alahady: sehatra ho an’ny ankizy sy tanora mandritra ny Ankatoka.

-603 no isan’ny mpivavaka tonga.

Ny Mpitandrina nanao antso ho an’ny Mpandray te hiditra SETELA, FITELA sy mpiomana ho Mpitandrina.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Andriamasinoro Tantely, Biraom-piangonana Mpitantsoratry ny vola, no namaky ireo voady sy raki-pisaorana.

Ireo voady sy raki-pisaorana : noho ny tsingerinandro nahaterahana, fandraisana ny Sakramentan’ny Batisa.

Ireo hira nangatahina: RFF “Izaho no fananganana”-“Feno toky ny fanahy”.

Ny hira 441:3 « Raiso aho, Tompo ô » no notanterahina teo am-pitsanganana ho fanolorana ny fanatitra sy fanavaozana ny fanolorantena.

Nitohy ny feon-javamaneno teo am-panangonana ireo kitapon-drakitra.

 

ASA VAVOLOMBELONA

Ny Asa Vavolombelona notanterahin’ny Fiangonana dia ny Sakramentan’ny Batisa ho an’ny zaza Ramananarivo Valy Soa ary ny zaza Andrianjafy Amine Maria Andréa.

Natao ny hira FFPM 813:1, 2 « Tia zaza. » nandritra ny fiakarana teny amin’ny alitara.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nitsangana ny Fiangonana ary noventesina avy hatrany ny hira FF 26:1 « Jesosy reharehako » mialoha ny nanaovan’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina ny vavaka fangataham-pitahiana.

Vavaka fangatahana

Mila kristiana  valimbavaka ny Tompo, manaiky ny ho fankalazana an’Andriamanitra eo anatrehan’ny mifanerasera rehetra.

Mivavaka ho an’ny Fiangonana FJKM, ny Asan’ ny Fiangonana voafaritra ao amin’ny tondrozotra, ho an’ny komity ao anatin’ny fankalazana, ny AFIFAB sy ny adidy ary ny andraikitry ny Aumônerie. Mitondra amim-bavaka ireo mianatra SETELA sy FITELA, ireo  miatrika fifaninanana hiditra ho mpiomana ho Mpitandrina. Mahatsiaro amim-bavaka ireo azon’ny tsindry hazo lena, ny voafonja, ny ao anatin’ny fahoriana, ny kere. Mivavaka ho an’ireo mpanompo nanao raki-pisaorana sy voady masina

Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo, izay niarahan’ny mpianakavin’ny finoana nanonona ary notohizana tamin’ny tondrozotra 2022.

Natolotra ny Tsodrano.

Ny FF 26 ihany, andininy faha-3, nofaranana tamin’ny Amen no nanohizana ny fotoana. Nipetraka ny Fiangonana avy eo, nanao vavaka mangina tao am-po.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.”

Amen.

IREO TOMPON’ANJARA

  • Nitendry orga : Rajaofetra Philippe sy Rajaofetra John ary Rajaofetra Antonio (Mpiofana ho mpitendry orga)
  • Nikirakira ny fafana :  Randriamasimanana Andrinavalona
  • Nikirakira ny fanamafisam-peo : Rabiazamaholy Hery Lanto
  • Naka sary :  Ramiadamanana Lovatiana Josian
  • Nandray an-tsoratra : Rajaofetra Voahangy