ALAHADY 27 JONA 2021

“ANORENANA NY MAHA KRISTIANA NY FINOANA”

ALAHADY NANAOVANA NY HETSIKA MALAGASY

Alahady farany amin’ity volana jona ity ary hamaranana ny fandinihana izany lohahevitra izany. Alahady natokana ho an’ny taranaka ary ihany koa hankalazana ny Fetim-pirenena eto anivon’ny Fiangonana amin’ny fanomezana lanja izany amin’ny fitafy malagasy. Ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra no nitarika ny fotoana ary ny Mpitandrina RAHARIJAONA Solofo no nitondra ny hafatra. Ny vaomiera Aim-panahy no nandrindra ny fanompoam-pivavahana. RAZAFINDRAMAMBA Cynthia sy RAZAFINDRAMAMBA Andry, Diakona avy ao amin’ny vaomiera Asa vavolombelona, no nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny sy namaky ny Soratra Masina. Ny litorjia amin’ny endriny faharoa no nitondrana ny fotoana.

Nisy ny feon-javamaneno nanombohana ny fotoam-pivavahana.

FIARAHABANA APOSTOLIKA

Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 33:1-12, 22. Ary natao ny hira FFPM 39:“Faingana Ry Mpanjaka”:1,4,5. Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika.

Nisy feon-javamaneno fohy taorian’izany.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Ho fiderana an’Andriamanitra dia novakiana ny Salamo 33:1-12, 22. Ary natao ny hira FFPM 39:“Faingana Ry Mpanjaka”:1,4,5. Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika.

Nisy feon-javamaneno fohy taorian’izany.

FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA

Zoky RAZAFIMAHARO Fanja no nitondra ny fampianarana. Izay maharesy dia havelako hiara-mipetraka Amiko eo ambonin’ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin’Ny Raiko eo ambonin’ny seza fiandrianany” Apo.3: 21. Izany no hafatra nentiny. Nitondra tantara fohy izy nentiny nanamafisana sy nanazavana izany.

Natao ny hira FFPM 313: “Miantrà ny firenena“:1, 3 mialoha ny vavaka sy ny famakiana ny Soratra Masina. Ny perikopa anio dia ny 2 Mpanjaka 22: 11-20, Matio 1: 13-19, 1 Korintiana 1:4-9.

Rehefa vita izany famakiana ny Teny izany dia natao ny hira FFPM 179 “Ny Fanahy Masina efa tonga tokoa”: 1, 3 ary notohizana tamin’ny hafatra.

TORITENY (Fintina)

Ny nitondran’ny Mpitandrina ny hafatra anio dia ny Matio 16:18b: « … ary ambonin’ity vatolampy ity no haoriko ny Fiangonako ».

Manan-danja lehibe eo amin’ny fiainana maha kristiana ity Teny ity. Ho an’ny Fiangonana katolika dia i Petera mihitsy no napetrany ho Pape voalohany.

Amin’izao faha 160 taonan’ny Fiangonana izao, amin’ny maha Alahadin’ny taranaka dia manan-danja lehibe izany Teny izany.

 1. Misy lanjany lehibe izany nanoneranana ny Fiangonana izany. Izany no hitarihana ireo olona mba hanatona ny Tompo. Mba hamaly toy ny navalin’i Petera ny vahoaka ka hanao hoe: « ….Hianao no Kristy Zanak’Andriamanitra velona ». Raha Simona Bar-Jona no anarany teo aloha dia lasa hoe Petera.

  Ny dikan’ny teny hoe Petera dia vatolampy. Ny Fiangonana dia fianarana ho antsika hanorenantsika ny finoantsika. Finoana mafy no mampitoetra tsara ny Fiangonana.

  Misy dikany ny fanomezana anarana vaovao. Oh. Jakoba dia nitalaho an’Andriamanitra mba hanampy azy ny amin’ny ady izay natrehany dia ny fiadiana tamin’ny rahalahiny. Rehefa nifampitolona taminy izy dia lasa hoe Israely no anarany. Toy izany koa Saoly dia lasa Paoly, rehefa nanenjika ny Tompo izy ka niova fo dia niova ny anarany.

  Simona Bar-Jona dia olona tsotra teo aloha. Noho ny fanambarany ny amin’ny Tompo dia lasa Petera no anarany ary nijoro ny Fiangonana avy eo.

  Fiangonana ho mafy orina ary ho sahy milaza ny marina sy misedra ny sarotra. Azo antoka ny fototra iorenan’ny Fiangonana satria ny Tompo mihitsy no nametraka izany.

  Petera no nanonona voalohany an’i Jesoa ho Mesia sy Kristy. Tonga ny andron’i Mesia teo. Zava-dehibe ny ahalalantsika izany, hoy ny Mpitandrina.

  Isika Fiangonana ankehitriny no tokony hanamafy izany fototra izany.

  Raha naka ny ohatra tao Korinto ny Mpitandrina dia nilaza fa nivelatra ny Fiangonana tao satria dia Jesoa Kristy hatrany no napetraka ho fototr’izany.

  Ny fiovana ho kristiana dia tsy mora. Ny maha kristana dia fiorenana tsara ao amin’i Kristy. Nisaoran’i Paoly an’Andriamanitra izany satria dia niorina tsara tao Aminy izy.

  Ho antsika kristiana, mahalala ny zava-misy isika. Eto amintsika dia tsy mora ny mijoro ho kristiana. Misy eso, fandatsana, fanenjehana.

  Sambatra izay firenena manana an’i Jehovah ho Andriamaniny.

  Mampatanjaka ny Fiangonana koa io fanambaran’ny Tompo. Niteny izany ny Apostoly Petera. Nanamafy ny fanambarany ny Tompo fa hanampy ny hananganana izany Izy Tompo ary indrindra ny amin’ny hiatrehany ny mafy ho sedrainy.

  Ny Fiangonana dia hery entin’ny kristiana mandresy ny vavahadin’ny fiainan-tsy hita. Kristiana rehefa maty dia manantena ny hitoetra amin’ny toerana izay nomaniny. Eo an-tratran’i Abrahama izy ireo no hitoetra, toy ilay jiolahy niara-nohomboana tamin’ny Tompo.  Fanehoana ny sitrapon’Andriamanitra ny Fiangonana mba hivelarany satria velona ny Tompo.

  Namafisin’ny Mpitandrina izany araka ny hita ao amin’ny Mpanjaka 2: 22. Josia no miteny eo. 26 taona izy eto no namaky ny Bokin’ny Lalàna, nahafahany nanitsy ny fomba fitondrany. Hita fa na teo aza ny fikasan’Andriamanitra dia mihaino ny olomboafidiny Izy. Na dia notanterahany aza ny loza, dia tsy nahita ny fahoriana izay nanjo, ny olony.

  Nanisy teny momba ny fanaovana ny akanjo gasy moa ny Mpitandrina fa natao izany mba hijoro sy hirehareha fa Malagasy ireo taranaka. Lova sarobidy napetrak’Andriamanitra ho antsika ny maha Malagasy antsika. Malagasy nanorina ny finoana teo amin’ny Fiangonana.

  Ny Fiangonana izay tenan’i Kristy dia manana fiombonana tanteraka Aminy ary tena tian’ny Tompo izany.

  Eo amin’ny faha 160 taona dia andrasana isika haneho fifaliana fa kristiana ary teo ambonin’ny vatolampy no nanorenan’ny Tompo Azy.

  Nisy feon-javamaneno ary nanao ny anjara hirany ny Antoko Mpihira R.F.F

  Natao ny Vavaka noho ny Tenin’Andriamanitra, noho ny tsy fahatanterahan’ izany ary rehefa izany dia nanamafy ny finoana tamin’ny Fanekem-pinoana laharana faha 4.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Nisy feon-javamaneno ary niroso tamin’ny raharaham-piangonana. Anisan’ny voalaza tamin’izany ireto manaraka ireto :

 • Alahady heriny dia alahady fandraisana ny Fanasan’ny Tompo ary hiverina hiditra amin’ny 9 ora ny Fiangonana.

 • Ny toe-bola nandritra ny herinandro dia mitentina Ar 2 541 100.

 • Ny mariazy dia nisy toy izao : RAZAFINDRAMBOA Sitraka hampakarin-dRAKOTONIRINA Jean Mario, ny sabotsy 3 jolay, ao amin’ny FJKM Ambatolampy Fahazavana.

 • Ny 10 jolay 2021 dia hisy ny famoran-jaza faobe karakarain’ny VFL toy ny fanao isan-taona.

 • 11 jolay fanadinana Sekoly alahady, ka ny K1 hatramin’ny K5 dia eto Amparibe Famonjena ihany fa ireo zokiny kosa dia eny Andohalo.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Natao ny Hira FFPM 547: “Ry Jesoa Masoandronay o” nandritra ny rakitra. Nisy moa ireo nanao raki-pisaorana sy voady ka nangataka ny hira FFPM 430:” Endrika sariaka”.

Natao hira fanolorana ny rakitra kosa ny FFPM 4:4 “Mamy ny fitianao“.

Nisy feon-javamaneno mialoha ny Asa vavolombelona. Izany moa dia nitondrana am-bavaka ny taranaka. RAKOTOMANANA Andry, Biraom-piangonana, no nitarika izany, ka ny Deo. 7: 9 no nasainy novakiana satria izany no baikon’Andriamanitra: “Koa aoka ho fantatrareo fa Jehovah Andriamanitrao ihany no andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky, izay mitandrina fanekena sy famindrampo amin’izay tia Azy sy mitandrina ny didiny, hatramin’ny taranaka arivo mandimby”.

Nasaina namaly kosa ny Fiangonana ka namaky ny Josoa 24: 15 “.fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an’i Jehovah izahay”.

Nitondra am-bavaka moa Ramatoa RAHARIJAONA Bodo taorian’izay.

Nanao ny vavaka fangatahana ny Mpitandrina RAMILISON Diamondra ary nofaranana tamin’ny Rainay Izay any an-danitra izany.

FAMARANANA NY FOTOANA

Natao ny FF44: “Ry Madagasikara soa“ and.1, 3, novakiana ny tondrozotra ary nomena ny tsodrano. Natao ny hira: FFPM 734: “Zanahary o, tahio ny Tanindrazanay”:1, 3 ho famaranana ny fotoana. Samy nanao ny vavaka mangina ary nisy ny feon-javamaneno firavana.

Notanterahana avy eo moa ny “Hetsika gasigasy” nokarakarain’ny Komity K160, nisy ny hira nataon’ireo sampana, ny fifaninana kabary sy tantara an-tsehatra. Nisy ihany koa ny filatroana nanehoana indrindra ny fitafy malagasy.

NY TOMPON’ANJARA
 • Nitendry orga : RABIAZAMAHOLY Hery Lanto
 • Naka ny sary : RAMIADAMANANA Lovatiana Josian
 • Nikirakira ny fanamafisam-peo: RANDRIAMAHEFA Tinarivony
 • Nandray an-tsoratra : ROBEL Hanitra
 • Nikirakira ny fafana : RAJAOFETRA Arielle