ALAHADY 27 FEBROARY 2022
“MITANA NY TENINY NY TOMPO”

Alahady fahaefatra
“Ary Jehovah namangy an’ i Saraha araka ilay efa nolazainy, ary dia nataon’ i Jehovah tamin’ i Saraha araka ilay efa noteneniny…”
Genesisy 21: 1-8

Misaotra ny Tompo isika fa afaka niombom-bavaka teto amin’ny tempolin’Andriamanitra  indray androany alahady 27 febroary 2022. Alahady farany amin’ity volana febroary ity izay mbola hibanjinantsika eto amin’ny sahan’ny FJKM ny lohahevitra hoe : “Mitana ny Teniny Ny Tompo.”

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitarika ny fanompoam-pivavahana.

Ny Mpitandrina Andrianaivomanana Willy Johnson, Mpitandrina miana-draharaha eto anivon’ny Fitandremana, no nitory ny Tenin’Andriamanitra. Azo henoina ato ny hafatra.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Raha niatrika izao fotoana izao ny Fiangonana dia mbola nampahatsiahivin’ny mpitarika tao anatin’ny fiarahabana ny lohahevitra banjinina ho fitaizam-panahy nandritra ity volana febroary ity.

Ny litorjia fahatelo nampiasaina teto amin’ny sahan’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara no notanterahina.

Nisy ny fivoriana ankatoky ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo, taorian’ ny fanompoam-pivavahana.

FISAORANA SY FIDERANA

Ny Salamo faha 25:1-5 no nentin’ny mpianakavin’ny finoana nisaotra sy nidera  ny anaran’Andriamanitra : “Aminao, Jehovah ô, no anandratako ny fanahiko. Andriamanitro ô, Hianao no itokiako, aoka tsy ho menatra aho; aoka tsy hifalian’ ny fahavaloko aho.

Eny, tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao; fa izay mivadika foana no ho menatra.

Ampahafantaro ny lalanao aho, Jehovah ô; ampianaro ny sitrakao aho.

Tariho amin’ny fahamarinanao aho, ka ampianaro; fa Hianao no Andriamanitry ny famonjena ahy; Hianao no andrasako mandritra ny andro.” Amen.

Rehefa izany dia nasandratra ho fiderana ny hira FFPM 8 “Dera, Laza, Hery, Haja”

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

“Ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina o!, telo Ianao nefa tokana ihany. Ary fomba mahagaga no nanehoana izany fahafenoanao izany sy ny fahatanterahan’ny Famonjena. Indreto izahay Tompo o! Midera Anao, mankalaza Anao, manome voninahitra Anao, fa ny fahasoavanao no maha toy izao anay.

Mitahiry anay ho velona tra-pamonjena ary mitaona anay ho tonga eto amin’ity vavahadin’ny lanitra ity Ianao, hanatanteraka izao fanompoana masina izao. Mangataka Aminao izahay ny hanatrehinao feno izao fanompoam-pivavahana izao, ny hanamasinanao izany ka izahay izay tonga manatrika izao fotoana izao dia tsy ho diso zava-tsoa avy Aminao, fa handray araka ny tandrify azy avy. Entinay amim-bavaka ihany koa  ireo izay mbola eny an-dàlana mba ho tonga soa eto amin’ity toerana masina ity, hiombona aina sy hiara-hanandra-peo, hanome voninahitra Anao ary hanao izao fanompoana izao. Manantena izahay fa eto anivonay rahateo Ianao. Anao ny laza sy ny voninahitra izay efa Anao hatramin’izay ary ho Anao mandrakizay. Amen.”

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Andriamampianina Naivo, mpampianatra ao amin’ny K9, no nitondra ny fotoana.

Ny Teny araka ny Jaona 3:16:  » Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” no nitondrana ny fampianarana.

Notsiahivin’ny tompon’anjara moa fa vao tsy ela akory izay isika no nankalaza ny Fetin’ny mpivady sy ny mpifankatia ary koa ny Herinandron’ny ankohonana.

Nisy ny fanontaniana napetrany  ny amin’izay fanomezana tsara indrindra tsaroanao fa noraisinao teo amin’ny androm-piainanao… Samy mamaly an’eritreritra ny tsirairay.

Nisy ny tatitra kely  izay nitantara ilay fanomezana nomen’ny lehilahy iray ny vadiny. Rehefa natolotr’ilay rangaha ilay fanomezana dia tsy nahafaly ilay ramatoa, ka natsipiny teny amin’ny arabe. Raha lasa nitsimpona izany  tany amin’ny arabe anefa ilay rangahy no indro fa nodomin’ny fiara izy ka maty tery,  koa fanenenana no naterak’izany ho an’ilay ramatoa.

Izao no hafatra araka ny Jaona 3:16: Tia antsika Jesoa dia Izy ilay fanomezana natolotr’Andriamanitra ho antsika; hapetraho eo Aminy ny fanahiana rehetra fa Izy handamina ny lalantsika.

Taorian’izany dia natao ny hira FFPM 775:1 “Ry Jesosy Tomponay”, notohizina tamin’ny vavaka.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Mialoha ny famakiana ny Soratra Masina dia mbola niarahan’ny mpianakavin’ny finoana noredomina ny hira FFPM 175:1;4 “Avia, Fanahy o!”

Ireo diakona tompon’anjara, ao amin’ny Vaomieran’ny Vola, Rakotondramboa Johary sy Rakotondramboa Riana no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina sy namaky ny Teny. Ny perikopa voalahatra novakiana dia araka izay hita ao amin’ny Genesisy 21:1-8, Lioka 1:34-38, Hebreo 11:11-12.

Teo am-pitsanganana no niarahan’ny Fiangonana natao ny hira FFPM 243:1-2Mivory eto izahay”. Rehefa izany dia niroso tamin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra ny Mpitandrina.

TORITENY

Ny Mpitandrina miana-draharaha Andrianaivomanana Willy Johnson no nitondra ny Tenin’Andriamanitra  tamin’ny fitoriana izany.

Ny Genesisy 21:1-8  no nitondrana ny hafatra .

Ity perikopa ity dia miresaka ny fahaterahan’Isaka ary koa ny fahatanterahan’ny Tenin’Andriamanitra tamin’i Abrahama sy Isaka.

Isaka  = Fifaliana , Fihomehezana

Andeha omena lohahevitra izao hafatra izao dia ny hoe : Ny loharanom-pifaliana

Misy zanakevitra roa no hojerena ao anatin’izany:

1-Ny loharanom-pifaliana dia ny nanatanterahin’Andriamanitra ny Teniny tamin’ny mpanompony (and.1 -7)

Andriamanitra dia niteny tamin’i Abrahama sy Saraha  (Genesisy 18:9-15), ary dia notanterahin’Andriamanitra tokoa ny teny nomeny azy.

Ny teny nolazain’Andriamanitra (Heb. “Amare” ) dia mitovy dika amin’ny teny ao amin’ny Genesisy 1 tamin’ny namoron’Andriamanitra izao Tontolo izao. Ny hevitr’io “Amare” io dia teny fiainana, teny manorina. Izany dia mifamatotra amin’izay voalaza araka ny Jaona 1:1.

Ny teny eto dia teny miteraka fiainana sy aina. Tanteraka teo amin’i Jesoa Kristy izany dia Izy Ilay Teny fiainana, Izy  Ilay Teny tonga nofo.

Andriamanitra dia miteny amintsika ary izany Tenin’Andriamanitra izany dia tanteraka tao amin’i Jesoa Kristy ho famonjena ho ahy sy ho anao ary famonjena mandrakizay no natolony antsika.

Mety mandalo olana sy ady sarotra isika kanefa tsarovy fa Andriamanitra dia miandany amintsika ary manatanteraka ny Teny fikasany amintsika ao amin’i Jesoa Kristy. Hinoy Jesoa Kristy dia raiso ny Teniny dia hiaino amin’ny finoana fa hisy  fifaliana amin’ny tenantsika.

2- loharanom-pifaliana ny fanolorantena ho an’Andriamanitra (And. 4, and. 8)

Eo amin’ny and. 1-3 dia hitantsika fa Andriamanitra no manao ny asa sy manatanteraka ny Teniny.

Fa eo amin’ny and. 4, and. 8 kosa dia  Abrahama no manatanteraka ny hetsika.

Ao amin’ny Genesisy 17:9-11 no ahitantsika ny fanekena nataon’Andriamanitra tamin’i Abrahama.

Nambaran’Andriamanitra fa amin’i Abrahama no hitahiana ny firenena rehetra, ary dia nomen’Andriamanitra an’Isaka izy. Rehefa nozahan-toetra anefa Abrahama dia nahafoy an’ Isaka mba hatolotra an’Andriamanitra. Nafoin’i Abrahama ho an’Andriamanitra ilay tsara indrindra teo aminy. Io dia tandindon’ny fahafoizan’Andriamanitra kosa an’i Jesoa Kristy ho famonjena antsika. Nanolotra ny ainy ho ahy sy ho anao. Nahafoy ny toerana maha-Andriamanitra Azy, tonga olombelona mba hamonjena ahy sy ianao. Jesoa Kristy izany no modelin’ny fanolorantena.

Ny endrika famorana izay notanterahina tamin’Isaka raha natolotra ho an’Andriamanitra izy, araka ny Fanekena taloha dia maneho kosa ny batisa araka ny Fanekena vaovao. Amin’ny fanatanterahina ny batisa dia misy ireo fanekena izay tanterahintsika ao anatin’izany, saingy tena manana fahafoizantena sy fanolorantena tokoa ve isika amin’izany?

I Paoly dia nanafatra araka ny 1 Petera 2:5 “Aoka ny tenanareo atolotrareo ho fanatitra velona,masina,sitrak’Andriamanitra”. Ny fanolorantenantsika no zava-dehibe amin’Andriamanitra.

Ndeha ary isika tena hanolotena ho an’Andriamanitra. Atolory ho Azy ny fonao.

Ho an’Andriamanitra ny voninahitra.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Ry Andriamanitra Rainay Izay any an-danitra ô! Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, nahafoy ny ainy ho famonjena anay mba hanananay anjara ho amin’ny fiainana mandrakizay. Ndreto izahay vao avy nandre ny Teninao. Lasa saina sy mitebiteby fanahy nefa Ianao dia efa nanambara fa Loharanon’ny fifaliana Ianao, Andriamanitra manatanteraka ny Teny izay efa nambaranao .

Koa tokony hahatanteraka kosa ny fanolorantenanay izahay tahaka ny nataon’i Abrahama sy Saraha tamin’Isaka zanany dia ilay fanomezan-tsarobidy natolotrao ho azy. Indreto izahay Tompo o! Mba inona teo amin’ny fiainanay moa no nahatsapanay fa  niseho tahaka izany? Fantatray tokoa fa  izay nampalahelo Anao aza no setriny nataonay, rehefa nomenao fifaliana izahay. Mahatsiaro tokoa izahay fa Ianao no manome ny tsara fa ny valiny mifanohitra amin’izany no notanterahinay. Indreto izahay mifona Aminao, mibebaka Aminao, mangataka ny famindramponao mba hamela ny helokay. Mpanompo tsy mahasoa izahay. Izay ratsy teo anatrehanao no vitanay. Ataovy mitodika Aminao izahay ary ataovy mahatoky fa mitàna ny Teninao Ianao Ry Andriamanitra miantra sy mamindra fo ary mamela heloka isan’andro. Amin’ny anaran’i Jesoa Kristy , fanehoam-pitiavana feno sy tanteraka, no hanaovanay izany vavaka izany. Amen”

Taorian’ny vavaka dia natao ny hira FFPM 403:1 “Ry Jesoa Tompo Tsara o!” ary rehefa izany dia natolotra ny Teny famelankeloka.

TENY FAMELANKELOKA

Izao no Teny famelankeloka avy amin’ny Tompo, noraisin’ny Fiangonana: “Izaho efa nandevona ny fahotanao tahaka ny fandevona ny zavona ary efa nandevona ny heloka tahaka ny fandevona ny rahona; miverena Amiko fa efa nanavotra anao Aho; fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very. Voavela ny helokareo noho ny Anarany Masina.”

 

Natao ny hira FFPM 480:1 “Mamin’ ny Foko.”

Nanambara ny finoany tamin’ny fanononana ny Fanekempinoana faha 4 ny Fiangonana.

 RAHARAHAN’NY FIANGONANA

Amparibe Famonjena: “Mifankatiava tsara, Hazony mafy ny finoana, Mahefa be amin’ny asan’ny Tompo »

 

Ny Jaona 15: 9-11 no nentin’ny Biraom-piangonana Mamy Razafimaharo niarahaba ny mpianakavin’ny finoana.

Avy any ivelany:

  • Fiombonam-bavaka eny Andrainarivo Fahasoavana tanterahin’ny Foibe androany alahady 27 febroary 2022  amin’ny 2.30 ora,  ho fitondrana amim-bavaka ny firenena manoloana ny voina samihafa.
  • Hetsika fizahana maso andiany faharoa ny sabotsy 5 sy 26 martsa noho ny faha 30 taonan’ny SAMPATI Ambatonakanga. Misy ny sara-pizahana.

Eto an-toerana:

  • Fivorian’ny Vaomieran’ny Fifandraisana ny alarobia faha 2 martsa 2022 amin’ny 5.30 ora hariva eto amin’ny tananan’ny Fiangonana.
  • Fivorian’ny Komitin’ny Fisotroan-drononon’ny Mpitandrina ny talata 01 martsa 2022 amin’ny 5.30 ora hariva eto amin’ny tananan’ny Fiangonana.
  • Fivorian’ny Sampana Dorkasy ny talata 01 martsa 2022 amin’ny 2 ora tolakandro. Hisy ny asa sy fampaherezana.
  • Hiverina ny fitaizana ireo ankizy ao amin’ny Rantsana Fanantenana  ny sabotsy 05 martsa izao.

Hafatry ny Mpitandrina

Nisaotra an’Andriamanitra noho ity fotoana ity.

Nanentana ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo hiditra SETELA sy FITELA.

Nitondra am-bavaka ny fiofanan’ny tomponandraikitra ny sabotsy 12 martsa 2022.

RAKITRA SY FANOMEZANA

Ny Biraom-piangonana Ralaindimby Haja no namaky ireo voady sy raki-pisaorana

Nisy ny fianakaviana nisaotra an’Andriamanitra, nanatanteraka ny voadiny noho ny soa sesehena nomen’Andriamanitra azy. Mangataka ho an’ny fiainan-tokantranony, ny fianaran’ny zanany, ny asa aman-draharaha.

Nisy ny raim-pianakaviana nahatsiaro ny fitahiana sy ny valim-bavaka noraisiny tamin’ny Tompo.

Nisy ny nangata-bavaka tamin’ny Fiangonana fa hanala fanadinana amin’ity herinandro ity.

Ny hiran’ny RFF “Tompo o, fantatrao”  sy ny hira FFPM 515:1 “Tsara lova, ry Jesoa o!” ary ny 627:1 “Vimbino tsara izahay” no nangatahin’ireo nanao voady sy raki-pisaorana.

 

Ny hira FFPM 437:3Mba Raisonao Ry Tompo” no notanterahina ho fanolorana ny rakitra

ASA VAVOLOMBELONA

Natao ny hira FFPM 248:1 “Nitondra ny zaza.”

Ny Asa Vavolombelona notanterahin’ny Fiangonana dia ny Sakramentan’ny Batisa ho an’ny zaza Rakotondramboa Misandratra teraka ny 22 aogositra 2018, zana-dRakotondramboa Heritiana sy Faniry.

Nanatanteraka ny anjara hirany ny Rindra Fanatanjahantena sy Fialamboly (RFF), tamin’ny alalan’ny hira hoe : “Jesoa Sakaizanay”.

 VAVAKA FANGATAHANA

Teo amin’ny vavaka fangatahana no nanehoana fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mitana ny Teniny sy manome fifaliana ary manatanteraka ny Teniny.

Nivavaka ho an’ny Fiangonana sy ho an’ny mpitondra Fiangonana, ireo akany sy toby samihafa.

Nivavaka ho an’ny Foibe FJKM.

Nivavaka ho an’ny Fiangonana FJKM Amparibe Famonjena sy ny zanaka ampielezana., ny asan’ny Fiangonana sy ny hetsiky ny rafitra manatanteraka ny fankalazana an’Andriamanitra.

Nivavaka ho an’ny Komitin’ny fisotron-drononon’ny Mpitandrina

Nivavaka ho amin’ny fiverenan’ny mpianakavin’ny finoana miombom-bavaka indray.

Nivavaka ho an’ny sahirana sy  ny marary ary ireo azon’ny manjo, ireo traboina very asa sy tsy manan-kialofana.

Napetraka tamin’ny Tompo ireo olona izay nangata-bavaka  sy nanao voady.

FAMARANANA NY FOTOANA

Notanterahina ny hira FFPM 599:2 “O, Ry Jesosy mifaly ny foko” ary taorian’izany no notononina ny Tondrozotra 2022 . Natolotra ny tsodrano ary ny hira FFPM 312:3 “Mitoera, ry Jesosy!  no namaranana ny fotoana.

Ny dera sy ny laza ary ny voninahitra anie ho an’ Andriamanitra irery.