ALAHADY 27 DESAMBRA 2020
“MANAIKY AN’I JESOA MESIA NY MINO”

Alahady farany amin’ny taona 2020 Alahady Fiantsoana Alahady fitondrana am-bavaka ny Fikambanan’ny Diakona sy ny Loholona

« ary indro Aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin’ ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorina sy hamboly. » Jeremia 1:10

Alahady natokan’ny Fiangonana eto Amparibe Famonjena hitondrana am-bavaka ny Fikambanan’ny Diakona sy ny Loholona ity alahady manaraka ny Krismasy ity ary alahady mamarana ny lohahevitra hoe “Manaiky an’i Jesoa Mesia ny mino”, izay nobanjinina nandritra ny volana desambra.

Ny fanompoam-pivavahana niditra tamin’ny 10 ora no taterina eto izao. Ny Diakona RAJOHARISON Hanta Oliva no nitarika ny fotoana; litorjia endriny fahatelo no notanterahana.

Ny Loholona RABAKO Jean Jacques no nitari-bavaka mialoha ny namakiany ny Perikopa voalahatra tao amin’ny Testamenta Taloha ary ny Loholona RABAKO Hantavololona no nanohy ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Vaovao.

Ny Mpitandrina misotro ronono ROBEL Bruno Gabriel, zanaky ny eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena ihany, no nitory ny Tenin’Andriamanitra. 

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Niara-novakiana teo am-pitsanganana ny Salamo 99:1-5 ho fiderana an’Andriamanitra.

Taorian’izany dia noredonina ny hira FFPM 78:1-2 3 “Be ny voninahitrao Jesoa Kristy Tompo”.

Nanao ny vavaka fiderana ny mpitarika, nidera ny anaran’Andriamanitra, Izay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, manome fiadanana, naniraka ny Zanany Lahy Tokana.

Misaotra noho ny fitantatany nandritra ny taona 2020 na dia nandia fotoan-tsarotra aza.

Misaotra tamin’ny Teny rehetra noraisaina nandritra ny taona.

Nisy feon-javamaneno fohy avy eo.

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

RABODOVOLOLONA Lydie, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 4 no nitondra ny hafatra. Ny Tenin’Andriamanitra noraisiny tamin’izany dia ny Jaona 16: 33b“Atỳ amin’ izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao.” 

Tantaran’i Vao sy i Soa, mpiara-mianatra Sekoly Alahady, no nataony: i Vao dia mazoto mivavaka, fa i Soa kosa dia kamo. Noresahan’ i Vao tamin’i Soa izany hoe Fanjakan’ny lanitra ary nilaza i Vao fa ho eny an-tampon’ny lanitra ry zareo.

Tena te hahita izany Fanjakan’ny Lanitra izany i Soa satria mahatsiaro mijaly, leo ny eto an-tany. Ny vavaka  “Rainay izay any an-danitra” no nataon’izy roa vavy ka rehefa tonga teo amin’ilay hoe “ety an-tany tahaka ny any an-danitra”, tonga dia nanezaka i Vao nanao hoe “Amena”.

Taitra be i Soa ka nanontany raha tonga ry zareo. Eny hoy i Vao. Tonga ahoana, hoy i Soa, nefa tsy nihetsika teo akory ange isika e. Dia hoy i Vao hoe “Ka efa hoe: ety an-tany tahaka ny any an-danitra”. Diso fanantenana sy nalahelo i Soa.

Hafatra: ety an-tany dia be fahoriana ka mila mivavaka, mangataka amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra; ankinina Aminy ny zavatra rehetra

Natao ny hira FFPM 761:1 “Ry Jesoa, Zoky be fitia!”

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Natao avy hatrany ny hira FFPM: 68:3 “Be ny lazanao, ry Tompo” mialoha ny vakiteny.

Novakiana misesy ny perikopa voalahatra. Nivavaka mialoha ny vakiteny ary notohizan’ny tompon’anjara avy hatrany tamin’ny famakiana ny Jeremia 1:4-10. Nitohy ny famakiana ny Perikopa: Matio 4:12-17; Romana 11: 7-15.

Vita izany dia natao teo am-pitsanganana ny hira FFPM 67:4 “He, arahaba”  mialoha ny toriteny.

TORITENY

Nivavaka ny Mpitandrina ROBEL Bruno mialoha ny nitoriany ny Tenin’Andriamanitra.

Niarahaba ny FDL sy ny Fiangonana amin’izao alahady faran’ny taona izao, nefa alahady Krismasy no filaza azy. Mbola misy fofompofona Krismasy. 

Jeremia dia Boky vakiana rehefa misy fanokanana Mpiandry sy Mpitandrina ; fa hataontsika ho an’ny kristiana rehetra izany fiantsoana izany. Ny kristiana dia olona nahiliky ny fiarahamonina, voahenjika mandrakariva, tsy tiana na tsy hanehoana fitiavana, indraindray very tsy hita tsy antsoina fa manelingelina amin’ny korana… Izany dia tsapa eo amin’ny fiainan’i Jeremia. Ny herin’ny Tenin’Andriamanitra no manomana antsika sy manolotra ny lalana diavintsika.

Maniry ny vary dia miara-maniry eny ny ahi-dratsy sy ny tsiparifary. Nantsoina isika hanongotra izany ratsy izany. Raha mpanaraka an’i Kristy ianao dia misy hery sy fahasahiana  hanesorana izany ratsy izany. Esorina hatramin’ny fakany mihitsy. Marary izany. Raha eo amin’ny fianakaviana no misy izany ratsy ongotana izany, dia tena marary. Io no andrasan’Andriamanitra amintsika tena kristiana, mba hahatanteraka ny famonjena.

Handrodana sy hanjera 

Rindrina matevina ny faharatsiana. Ka ny kristiana no antsoina handrodana izany rindrina izany. Tsy foto-kevitra ihany fa foto-pisainana mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra no ilaina harodana. 

Hanangana ny hoavy

« Mission messianique du christianisme » : Iraka ho amin’ny fanohizana ny asan’ny Mesia. Ho ahy sy ho anao izany. Nantsoin’Andriamanitra hanatanteraka izany ianao satria simban’ny faharatsiana (tsy fahamarinana, samy maka ho azy…) Antsoin’Andriamanitra hamorona firahalahiana vaovao tena hanjakan’ny fitiavana, fitiavana ny namana tahaka ny tena. Antsoin’Andriamanitra hanangana fomba fijery vaovao. Izaho sy ianao mihitsy no mandray andraikitra

Hamboly, rehefa vita ny fananganana

Hamboly fahamarinana, firaisan-kina, fitiavana (Fiangonana, fianakaviana, tanindrazana)

Ny zokiolona dia raiamandreny hajaina: hamboly ho an’ny ankohonana, fianakaviana, taranaka.

Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.

Feon-javamameno fohy taorian’ny toriteny ary nanao ny vavaka fifonana ny mpitarika. 

Tsy mendrika ny atao hoe zanak’Andriamanitra isika fa tsy nahatanteraka ny Teniny, koa mifona. 

Olona tokony handrodana ny ratsy sy hanangana ary hamboly.

Ampianaro izahay Tompo hanana fahasahiana hijoro amin’ny maha kristiana. 

Vita izany dia nohiraina ny hira: FF 33: 1-3 “Inty aho Jesoa”

Natolotra ny Teny famelan-keloka: “eny fa na dia mampahory aza Izy, dia mbola hiantra ihany araka ny haben’ny famindrampony” “Hataoko ahoana e no fahafoy anao, ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely” “Fiainana mandrakizay no omen’Andriamanitra antsika ary ao amin’ny Zanany izany fiainana izany”

Natao ny hira: FFPM 428: 1 “Reko izao ry Tompo” mialoha ny nanononana ny Fanekem-pinoana kristiana laharana faha 4.

Nisy feon-javamaneno fohy ary nanatanteraka ny anjara hirany ny Sampana Taninketsa

VAOVAOM-PIANGONANA

RAKOTOMANANA Andry no nanatanteraka izany.

Niarahaba manokana ny Diakona sy Loholona izy teo am-piandohana.

Avy any ivelany

Hafatra avy amin’ny SEFALA 

Alahadin’ny SEFALA sy ny fiantsoana anio

Fanohizana ny fanoratana boky lesona

Fanavaozana ny fitsipika fototra sy fitsipika anatiny

Faha 10 taonan’ny Tale nasionaly SEFALA

Foibe FJKM 

1 janoary 2021: Fanompoam-pivavahana tarihan’ny FFP eto amin’ny FJKM Amparibe Famonjena. Ho raisina hatao rakitsary ny talata 29 desambra maraina. Hanana anjara hira amin’io ny RFF sy ny Hasin’ny Famonjena

Poste d’évangélisation Manerinerina

29 desambra 2020 : Faha 10 taona maha Mpitandrina an-dRamatoa RAMINOARINOSY Ny Ilo Jihy 

Raharaha anatiny

Ny Biraon’ny FDL no miandraikitra ny fanompoam-pivavahana manontolo androany.

Manohy ny famakiana sy fianarana ny boky nosorotan’ny apostoly Jaona. Mifarana amin’ity herinandro ity ny famakiana ny Epistily faha 3 nosoratan’i Jaona. Vita ny famakiana ny Filazantsaran’i Jaona manontolo sy ny Epistilin’i Jaona rehetra fa mitohy anefa ny fampianarana, fanazavana io Epistily io (sabotsy maraina).

Ny ankatoky ny fandraisana ny Fanasan’ny Tompo dia tanterahana eo anelanelan’ny fanompoam-pivavahana roa.

Hisy fanompoam-pivavahana ny 1 janoary amin’ny 8 ora maraina noho ny taom-baovao.

AFF: tany amin’ny FJKM Anjanamasina ny 26 desambra. 22 no mpiantafika; 68 ny tokantrano voavangy sy voatsidika.

Misy “écussons” 150 avy any amin’ny SPAAndrefana, Fanevan’ny faha 50 taona, hanaovana mandritra ny taona 2021.

Antso ho an’ny mpaka sary ho fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana sy ny Tranokala

Komity fankalazana ny faha 160 taonan’ny Fiangonana: fandraisana Teny faneva hatramin’ny 3 janoary.

TATITRY NY ASA FDL taona 2019-2020

Ny Diakona RAZAFIMAHARO Hanitra no nanatanteraka izany

Rehefa vita ny tatitra dia nanao ny hira “Handeha ho irakao” ny FDL

RAKITRA SY FANOMEZANA

RALAINDIMBY Haja, Biraom-piangonana no namaky ireo voady sy raki-pisaorana nataon’ny mpianakavin’ny finoana

Tsingerintaona fanambadiana, fisondrotana teo amin’ny asa, fahazoana taranaka …

Nahatratra 30 093 300 Ar ny vokadehibe voaray hatreto.

Natao ny FF 7:1 “Tsy hainay ny hangina”

Natolotra teo am-pitsanganana tamin’ny alalan’ny hira vavaka FFPM 45: 4 “Ry Tomponay mandraisa”, ny rakitra ho fanavaozana ny fanolorantena.

ASA VAVOLOMBELONA

Ny voalohany dia ny fizarana valisoa ho an’ireo mendrika tamin’ny fahalalana Soratra Masina 

« Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalànao;… » (Salamo 119:34a) Izany no Teny nentin’ny VAP 

Namarana izany ny Mpitandrina, nitondra am-bavaka, nisaotra sy nidera ary nangata-pitahiana.

Ny faharoa dia ny famakiana ny anaran’ireo nodimandry nandritra ny taona 2020

Nisy feon-javamaneno dia notohizana tamin’ny vavaka fangatahana.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandriana RAHARIJAONA Solofonirina no nanao ny vavaka fangatahana.

Mitondra am-bavaka ny Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny FDL, raiamandreny mpitari-dalana. Apetraka eo am-pelatanan’Andriamanitra ireo katekomena sy ireo vao hiditra mba hahavita hatramin’ny farany. Mivavaka ho an’ireo hiditra ao amin’ny SEFALA na ireo efa mianatra, tsy hisy ho latsaka fa hahavita ny fianarana avokoa.

Misaotra noho ny vokadehibe fa na sarotra aza dia nahatratra ny tanjona izay nosoritana ny Fiangonana. Ireo sahirana, marary, mana-manjo, very asa, tratran’ ny kere: Ianao hijery sy hitsimbina azy ireo ry Tompo.

Eo am-pelatananao ireo izay manana hataka manokana. Ianao hamaly vavaka. Ireo nanao raki-pisaorana sy nanao voady masina, homba azy ireo hatrany Ianao, hankinina aminao Izy ireo.

Fantatrao ny hetahetanay ka Ianao hamaly vavaka. Akambanay izany amin’ny vavaka nampianarinao.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nataon’ny Fiangonana ny hira FFPM 615: 1 “Ry Jehovah, Ray mahery”, novakiana ny tondrozotra 2020 ; natolotra ny tsodrano, nohiraina ny hira FFPM 64:1-3 “Injany hiran-danitra” nofaranana tamin’ny Amena hiraina, nisy vavaka mangina ary ny “Trinité”.

IREO TOMPON’ANJARA

∙ Nikirakira ny fafana : RATIARISON Joris

∙ Nikirakira ny fanamafisam-peo: HARENTSOA Rova

∙  Naka ny sary: RABEMANANORO Jonathan 

∙ Nitendry orga: RABIAZAMAHOLY Herilanto

∙ Nandray an-tsoratra : RAJAOFETRA Voahangy