ALAHADY 26 JONA 2022
« MAMPANJAKA NY FAHEFANY NY TOMPO »

Alahady faharoa manaraka ny Trinite – Alahady Fetim-pirenena malagasy – Alahadin’ny taranaka </br>

Fa na dia velona amin’ny nofo aza izahay, dia tsy mba miady araka ny nofo  II Korintiana 10:3 

Alahady faharoa manaraka ny Trinite ity alahady ity. Alahady farany ibanjinana ny lohahevitra fitaizam-panahy eto amin’ny sahan’ny FJKM: “ Mampanjaka ny fahefany ny Tompo”. Alahady Fetim-pirenena ankalazana ny faha 62 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara.

Alahady miavaka ho an’ny Fitandremana Amparibe Famonjena, satria natokana ho Alahadin’ny taranaka ary koa Ivom-bokatry ny antoko mpihira Hasin’ny Famonjena.

Ireo Sampana dimy (5) manao ny fankalazana an’Andriamanitra, ity taona 2022 ity, noho ny taon-jobily no nanantontosa ny fanompoam-pivavahana miaraka amin’ny mpianakavin’ny finoana.

Andrianaivomanana Willy Johnson, Mpitandrina miana-draharaha, no nitarika ny fotoana. Raharijaona Solofonirina, Mpitandrina, no nitondra ny hafatra. Ny litorjia endriny faharoa no narahina.

FANOMBOHANA NY FANOMPOAM-PIVAVAHANA

Rehefa nanao ny Fiarahabana apostolika ny mpitarika dia nanolotra ny Teny fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra, nentin’ny Fiangonana nanandratra Ilay Tsitoha, tamin’ny famakiana ny Salamo 47 : 1-9 : “Mitehafa tanana, ry firenena rehetra ; mihobia an’Andriamanitra. Fa Jehovah no avo indrindra ka tokony hatahorana. Mpanjaka lehibe ambonin’ny tany rehetra Izy. Mandresy firenena maro Izy ho ambanintsika, ary firenen-tsamy hafa ho ambanin’ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika Izy, dia ny voninahitr’i Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin’ny fihobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin’ny fitsofana ny anjomara. Mankalazà an’ Andriamanitra, eny mankalazà ; mankalazà ny Mpanjakantsika, eny mankalazà. Fa Mpanjaka amin’ny tany rehetra Andriamanitra ; mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin’ny firenen-tsamy hafa. Andriamanitra mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenen-tsamy hafa miangona ho olon’Andriamanitr’i Abrahama ; fa an’Andriamanitra ny ampingan’ny tany ; Avo indrindra Izy.”  Amena !

Natao ny hira FFPM 545 Endrey, izany hafaliana” niarahan’ny Fiangonana niredona sy niray fo, ho fiderana an’Andriamanitra.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Izao no vavaka nentin’ny Fiangonana ho fiderana sy fisaorana an’Andriamanitra : « Ry Andriamanitra Rainay Izay any an-danitra o, Rainay amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Tomponay, Misaotra Anao izahay satria noho ny fahasoavanao dia velon’aina nahatratra ity alahady 26 jona 2022 ity. Misaotra satria nofidianao ho Malagasy, ka nambolenao teto amin’ity Madagasikara malalanay ity. Tianao loatra izahay Malagasy ary tianao ny firenenay. Mitarika anay Ianao mba handray sy hiaina ny fitiavanao. « Fa raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako, hoy Ianao, no ho avy hanetry tena sy hivavaka, miala amin’ny ratsy fanaony ka hitady ny tavako dia hiaina any an-danitra aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny ». Koa mamindrà fo aminay, mamelà ny helokay fa efa nanao izay ratsy teo imasonao izahay na tamin’ny toe-ponay na tamin’ny fisainanay, na tamin’ny fitondrantenanay. Koa mangataka Tompo, diovy amin’ny ranao Jesoa Kristy. Inoanay fa ny fo torotoro sy mangorangoraka dia tsy mba hataonao tsinontsinona. Ary ny asam-pamonjena, vitanao Jesoa Kristy, no hanitra tsara indrindra ho anay, fa voavela ny helokay. Koa raiso ho hanitra ankasitrahanao izay rehetra  tanterahinay eto ary mitariha lalana amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, hahafantaranay tokoa fa « mampanjaka ny fahefanao » Ianao ry Tompo Andriamanitray. Amin’ny anaranao Jesoa Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra Ray o. » Amena !

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA

Harentsoa Louisa, mpampianatra ao amin’ny kilasy faha 9, no nanantanteraka ny fotoana.

Ny Teny araka ny Salamo 46 : 1 « Andriamanitra no aro sy hery ho antsika ; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy. »

Nomena lohateny hoe « Ny vavaka » ny tantara nentina nanamafisana fa aro sy hery Andriamanitra. Zazavavikely 4 taona no nisedra omby masiaka nanatona azy. Tadidiny tamin’ny lesona Sekoly alahady fa rehefa misy zavatra sarotra sy mampatahotra dia mivavaka. Niatrika ilay omby masiaka izy. Nakipiny ny masony ary notononiny ny vavaka manao hoe « Jesoa o, atreho ny sakafonay. Amena ! ». Nahirany ny masony ary gaga izy fa nivily lalana ilay omby masiaka. Avotra soa aman-tsara izy ary notantarainy tamin-dreniny ny zava-misy rehefa tonga tao an-trano.

Tari-dalana roa no azo tsoahina :

 • Antsoy Jesoa, rankizy sy tanora rehefa mandalo zavatra sarotra ianareo, na amin’ny fianarana, na fiainam-pahatanoranareo ;
 • Mivavaha amin’ny fo madio, mivavaha ka aza mitsahatra. Tsy hoe rehefa misy olana ihany vao mivavaka fa amin’ny fotoana rehetra sy amin’ny atao rehetra

Nisy ny vavaka niarahan’ny fianakaviamben’ny Sekoly alahady taorian’ny hira FFPM 470 :1 « Ny foko, ry Mpamonjy ».

Notanterahina ny hira FFPM 786 :1-4 “Ny Teninao Jehovah ! ” mialoha ny fankalazana ny Tenin’Andriamanitra.

FANKALAZANA NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Rakotondraibe Nomena no nitari-bavaka mialoha ny famakiana ny Soratra Masina.

Ny perikopa voalahatra hovakiana :  II Tantara 13: 418 ; Matio 24: 1528 ; Efesiana 1: 1523.

Andrianarivo Fiderana no namaky ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao.

Ny hira FFPM 206 :1, 5  “Ny teny masinao”  no nohirain’ ny Fiangonana mialoha ny toriteny.

TORITENY

Mialoha ny nitoriana ny Tenin’Andriamanitra dia niarahaba ny mpianakavin’ny finoana ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina, noho ny Alahadin’ny taranaka sy ny nahatratrarana ny Fetim-pirenena 26 jona 2022.

Ny Teny nentina nitondrana ny hafatra dia tao amin’ny II Tantara 11 : 17 « Ka dia nampahery ny fanjakan’ny Joda izy sady nampahavitrika an-dRehoboama, zanak’i Solomona, telo taona ; fa nandeha tamin’ny lalan’i Davida sy Solomona telo taona izy » no nifampaherezana amin’izao fotoana ankalazana ny Fetim-pirenena, ary Alahadin’ny taranaka eto amin’ny Fitandremana izao.

 

Nizara roa ny firenen’Israely tamin’ny fotoanan’i Rehoboama sy Jeroboama. Rehoboama dia tao amin’ny firenen’i Joda ary Jeroboama kosa tao amin’ny firenen’Israely. Ny fanjakan’i Rehoboama no sitrak’Andriamanitra satria nandeha tamin’ny lalan’i Davida sy Solomona izy. Ary ny fanjakan’i Jeroboama kosa tsy nankasitrahan’Andriamanitra satria efa nivily nanaraka andriamanitra hafa izy.

 

Noharina amin’ny fiainan’ny firenena ankehitriny sy ny fiainana maneran-tany ity andinin-tSoratra Masina ity. Entina amim-bavaka manao ahoana moa ny firenentsika sy izao zavatra misy iainantsika izao?

Nandeha tamin’ny lalan’i Davida, i Rehoboama

Ny dikany, raha jerena amin’ny ambaran’ny Baiboly, dia Davida no ilay mpanjaka nankasitrahan’Andriamanitra teo amin’ny fitondrana ny firenen’Israely, fony mbola tsy vaky izany firenena izany. Sitrak’Andriamanitra ilay niankinany tanteraka sy ny nametrahany ny fiainany sy ny fitondrany izany fanjakany izany, teo am-pelantanan’Andriamanitra. Izay sitrapon’Andriamanitra no notanterahiny hitondrana ny fireneny.

Tao anatin’izany fanjakan’i Davida izany no nanehoana ny tandindon’ny fanjakan’i Mesia izay ho avy teo amin’ny firenen’Israely taty aoriana, araka ny nambaran’i Jehovah Andriamanitra.

Fa inona moa no nataon’i Davida ?

 • Niankina tanteraka tamin’i Jehovah Andriamanitra izy. Nahatsapa sy nahatsiaro ny fitondran’Andriamanitra ny firenena izy rehefa nandevozina nandritra ny 430 taona. Ary rehefa tafavoaka tao izy dia nahazo ny tany tondra-dronono sy tantely. Rehefa tonga teo amin’ny fanjakana i Davida dia nilamina ny tany.
 • Nifady ny fanompoan-tsampy.
 • Tena nankatoa ny sitrapon’Andriamanitra.

Vokany, nahery tamin’ny adiny i Davida. Ary ny firenena dia nandry fahalemana. Ary izy dia nanapaka tamim-piadanana.

Ny an’i Solomona kosa nanao ahoana ?

Solomona dia zanaka isan’ny tian’i Davida indrindra, ary izy no nandimby mivantana an’i Davida teo amin’ny seza fiandrianany, nitondra ny firenen’Israely. Mbola tsy vaky ny firenena tamin’izany.

Ny fahendrena no nangatahan’i Solomona tamin’i Jehovah mba hitantanany sy hitondrany izany firenena izany.

Inona ary no nataon’i Solomona ?

 • Nitazona ny fahendrena ny amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra.
 • Nitondra tamim-pahitsiana sy tamim-pahamarinana izany fanjakana nomen’Andriamanitra izany. Nahatsinjo izay tokony ho marina sy mahitsy teo amin’izany nitondrany ny firenena.
 • Nanjaka teo ambany fomban’Andriamanitra ny fanjakan’i Solomona.

Vokany

 • Niaiky ny fanjakan’i Solomona ny firenena rehetra manodidina, ka ny tany lavitra dia nangataka ny hihaona sy hivahiny ary hiantrano ao amin’i Solomona, handinika izany fahendrena sy ny fandrosoan’ny fanjakana nentiny izany. Nomen’Andriamanitra fahaizana izy mba hampandrosoana ny fanjakana.
 • Tsy nisy ady mihitsy tamin’ny andron’i Solomona fa tao amin’ny fiadanana ny fitondrana ary ny fiainan’ny vahoaka teo aminy.
 • Nandroso tamin’ny lafiny rehetra ny fanjakana nentin’i Solomona.

Ny Tompo dia efa nanafatra araka ny Matio 24 : 15-28.

Rehefa tsy mahay mitsinjo, tsy mankatoa ny Teny, izay nambaran’Andriamanitra milaza ny andro any aoriana sy ny any am-parany isika, dia hiatra io andinin-tSoratra Masina toy ny tamin’ny firenen’Israely io, izany hoe ny faharavana, fahapotehana. Tamin’ny taona 70, rava tanteraka Jerosalema. Tsy misy tempoly intsony tao fa « mosquée ». Izany hoe ilay fanompoana feno fahamasinana notanterahin’ity firenena mitondra ny anaran’Andriamanitra ity, dia tsy azo nanantanterahina izany intsony, tao amin’ilay trano natao hoe vavahadin’ny lanitra sy tranon’Andriamanitra. Silamo no mivavaka ao amin’izany toerana izany misy ny tempolin’Andriamanitra izany amin’izao fotoana izao, any Jerosalema, vokatry ny tsy fitandremana sy tsy fanarahana ny Tenin’Andriamanitra. 

Noho izany, mila miomana isika, ary ny Tenin’Andriamanitra no ianteherantsika, iainantsika, mba handraisantsika fiainana, tahaka ny tamin’ny andron’ny Rehoboama izay nandeha tamin’ny lalan’i Davida sy Solomona.

Ny antso avo atao amintsika, dia ny Fiangonana no tenan’i Kristy, ary ny Fiangonana no firenen’Israely vaovao, izany hoe miainga avy ao anatin’ny Fiangonana ny fitarihana, mba handeha amin’ny lalan’i Davida sy Solomona eto amin’ity firenentsika ity.

 • Kristy ho an’i Madagasikara ary Madagasikara ho an’i Kristy

Efesiana 1 :15-23 : Hanana izany fiainana izany tokoa anie ny firenentsika, ka handroso.

Inona moa no niseho tany Efesosy ?

 • Nino an’i Jesoa.
 • Nomen’Andriamanitra ny Fanahin’ny fahendrena sy ny fahalalana Azy. Izany fahalalana Azy izany no nanompoany Azy, araka ny fiainany amin’ny maha Fiangonana nitoetra tety ambany masoandro.

Ny Fiangonana tany Efesosy dia nanahirana ny nanorina azy, satria mbola natanjaka ny fivavahana tamin’ny sampy. Kanefa rehefa nandray ny Filazantsara, dia indro fa naneho fankasitrahana ny apostoly Paoly. Nomen’Andriamanitra fanahy feno fahendrena, ka nijoro tsara ny mpivavaka, nahery ny mpino, nitombo ny fivelaran’ny fanjakan’Andriamanitra tao Efesosy.

Izany no iriana ho an’ity firenentsika ity, hatanjaka amin’ny finoana an’i Jesoa Kristy, hahery amin’ny fanantenana, satria ny Tompo mila izany ho amin’ny olona nantsoina amin’ny anarany, ka mahay manetry tena sy mivavaka ary miaiky ny fahotana eo Aminy. Hanasitrana azy ny Tompo, hanafaka amin’ny fatorana rehetra sy ny fahantrana. Ary hatanjaka sy hahery ka ho fantatr’izao tontolo izao, fa velona eto amin’ity tanintsika ity ny Filazantsara. Ary miasa ao anatin’ny Fiangonana ny Fanahin’Andriamanitra mitarika azy mba hahatonga ny tsirairay sy ny isam-pianakaviana ary ny ankohonana ho Filazantsara velona.

Ry Amparibe Famonjena, mandehana amin’ny lalan’i Davida sy Solomona. Ento amim-bavaka ny firenena, ny mpitondra fanjakana sy ireo tomponandraikitra rehetra manana fanapahana ary ny ankohonana eto anivon’ity firenena ity.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena !

Taorian’ny toriteny dia nanantanteraka ny anjara hira ny Sampana RFF.

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Misaotra Anao izahay Tompo o, noho ny fitiavanao satria dia niteny taminay tokoa Ianao. Misaotra manokana nomenao izao Alahadin’ny taranaka izao, mba hahafahanay tokoa miaina amin’ny fitiavanao, miaina amin’ny Teninao, dia ny hafatra izay nampitondrainao ny mpanomponao. Hafatra nampianatra anay an’i Davida sy Solomona, izay nandeha tamin’ny lalanao Andriamanitra. Ampianaro izahay Tompo, mba handeha koa araka izany Teninao izany, hiankina tanteraka Aminao Jehovah Andriamanitray ary hifady ny fanompoan-tsampy sy hankatoa ny sitraponao Andriamanitra. Mivavaka izahay, mba ho taranaka tokoa izahay mandeha araka ny lalan’i Davida sy Solomona. Ho feno fahatokiana tanteraka Anao Andriamanitra, ary indrindra handeha amin’ny fahendrena, dia ny amin’ny fahatahorana Anao Andriamanitra izany. Izany Tompo no fanirianay sy hetaheta mameno ny fonay.

Mivavaka manokana izahay, taranaka Amparibe, mba ho anisan’ny fitaovana ampiasainao ho Anao Tompo, mba hahatonga ny firenenay ho babonao Andriamanitra. Ho Kristy tokoa ho an’i Madagasikara, Madagasikara ho Anao Kristy. Dia tahio izahay Tompo, ary mivavaka manokana koa ho an’ny mpitondra mba ho mpitondra fibebahana marina, handeha amin’ny lalan’i Davida sy Solomona. Tena hiankina tanteraka Aminao Jehovah Andriamanitra, handositra lavitra ny fanompoan-tsampy, ary hankatoa ny sitraponao Andriamanitra, mba handry fahalemana tokoa ny firenenay. Tononinay izany amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Tomponay. Misaotra indrindra Ray o. » Amena !

Niarahan’ny Fiangonana niredona ny Fanekem-pinoana laharana fahaefatra.

RAHARAHAM-PIANGONANA

Rakotomanana Andrimbazotiana, Sekreteram-piangonana, no nanantanteraka izany, natombony tamin’ny Soratra Masina : « Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiny ho lovany. » Salamo 33 :12.

Mamarana ny lohahevitra fitaizam-panahy « Mampanjaka ny fahefany ny Tompo » izay nobanjinina nandritra ity volana jona ity isika. Alahady 26 jona 2022, alahady faharoa manaraka ny Trinite sy Fetim-pirenena malagasy ary Alahadin’ny taranaka.

Toy izao no tsara ho fantatra amin’ny asan’ny Fiangonana:

 • Raharaha ivelany :
  • Alakamisy 30 jona 2022 amin’ny 9ora sy sasany : FJKM Antanety Fitahiana, fanompoam-pivavahana noho ny jobily faha 25 taona naha Mpitandrina an-dRamatoa Andrianasolo Hantaniaina Rojolalaina.
  • Sabotsy 02 jolay 2022 amin’ny 9ora sy sasany : fanokafana ny jobily faha 25 taonan’ny fikambanan’ny Diakona sy Loholona, eny amin’ny “Espace Sous-Bois” Andrasambo Ankazo Anosiala.
  • Alahady 03 jolay 2022, amin’ny 2ora sy sasany : FJKM Ambatomena, fanompoam-pivavahana fankasitrahana an’Andriamatoa Rakotoarimanana, Mpitandrina.
  • Talata 05 jolay 2022 amin’ny 12ora : Chapelle Faculté de Théologie Ambatonakanga, fanehoana ampahibemaso lahatsoratra famaranana ny fianarana, hataon’ Andriamatoa AndrianaivomananaWilly Johnson, Mpitandrina miana-draharaha eto amin’ny Fitandremana FJKM Amparibe Famonjena.
  • Alahady 10 jolay amin’ny 2 ora sy sasany, ao amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga: fankalazana an’Andriamanitra noho ny 25 taona naha Mpitandrina an’ Andriamatoa Ralison M
 • Raharaha anatiny :
  • Alahadin’ny taranaka, Hetsika gasigasy sy ny Fetim-pirenena : hetsika, seho maro isan-karazany ary sakafo malagasy eto amin’ny tananan’ny Fiangonana, nomanin’ny Sampana 5 manao fankalazana an’Andriamanitra amin’ity taona 2022 ity.
  • Sabotsy 02 jolay 2022 : fivoriambe voalohany ho an’ny Sampana Fifohazana.
  • Alahady 03 jolay 2022 : Mianatra ny mpianatra Sekoly Alahady noho ny fanomanana ny fanadinana.
  • Sabotsy 09 jolay 2022 : didimpoitra faobe hiarahana amin’ny Sampana Laika eto amin’ny tananan’ny Fiangonana.
  • Vokatra voaray : 25 238 000 Ariary.

FIARAHABANA NOHO NY ALAHADIN’NY TARANAKA

 Nataon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina izany. Nasiany andinin-tSoratra Masina natolotra sy nifampizarana ho an’ny :

 • Ray aman-dreny : Salamo 24 : 6a « Izany no taranaka mitady Azy».
 • Zanaka : Salamo 24 : 5 « Handray fitahiana avy amin’i Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin’Andriamanitry ny famonjena azy».

Nohirain’ny Fiangonana ny hira FFPM 760 : 1-4 « Aza mba manadino ».

 RAKITRA SY FANOMEZANA

Andriamasinoro Tantely, Biraom-piangonana, no namaky ny voady sy ny raki-pisaorana rehefa avy nanolotra andinin-tSoratra Masina.

Ny hetahetan’ny mpianakavin’ny finoana nentina teto amin’ny Fiangonana dia fisaorana an’Andriamanitra sy fangatahana vavaka ho amin’ny asa, ny nahafahana ny fanadinana Baccalauréat, ny fahasalamana, ny fikarakarana ny fianarana ho any Ampita.

Ny hira nangatahan’ny mpianakavin’ny finoana tamin’izany:

Hira FFPM 630 :4 « Ry Jesosy mba tantano »

Hira FFPM 549 :1 « Jesosy no asandratro »

HF 43 «Vavaka ».

Ny hira vavaka nanolorana ny fanatitra sy fanavaozana fanoloran-tena nataon’ny Fiangonana teo am-pitsanganana, dia ny hira FFPM 283  “ Manan-jara ry Jesosy !”.and.4.

VAVAKA FANGATAHAM-PITAHIANA

Ny Mpitandrina Raharijaona Solofo no nitarika izany. Ny nangatahina dia ny hiainana ny hafatra avy amin’ny toriteny mba hanaraka ny lalan’i Davida sy Solomona, mba hahitana fahombiazana eto amin’ity tany fandalovana ity.

Nofaranana tamin’ny vavaka « Rainay izay any an-danitra » ny vavaka fangataham-pitahiana.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny hira FFPM 734Zanahary o tahio ny tanindrazanay ”.

Notononina ny Tondrozotra 2022. Natolotry ny Mpitandrina ny Tsodrano ary noredonina ny hira FFPM 312 :1, 3 : « Mitoera, ry Jesosy ». Narahina vavaka mangina nofaranana tamin’ny Trinite ary feon-javamaneno izany.

 

 IREO TOMPON’ANJARA

Nitendry orga : Rabiazamaholy Hery Lanto – ny Sampana Mpiangaly Zava-Maneno

Nikirakira fafana : Rajaofetra Arielle

Nikirakira fanamafisam-peo : Randriamahefa Tiana

Naka sary : Ramiadamanana Lovatiana

Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly