Alahady 26 jolay 2020

IVOM-BOKATRY NY RFF
‘’Ambarao ny fahafahana ao amin’ny tompo’’

FIARAHABANA APOSTOLIKA

Ny Loholona Rajaonarison Jean Dieu Donné no nitarika ny fotoana. Andriamatoa Razafinarivo Andriatsilavina Nofy, Mpitandrina no nitondra ny hafatry ny Tompo. Andriamatoa Andriamampianina Randrianjaka, Diakona no nanantanteraka ny vavaka mialoha ny vakiteny. Ramatoakely Andriambolamanana Andriamihaja Toky no nanantateraka ny vakiteny. Ny II Timoty 2 :1-13 no tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny.
Alahady fahafito manaraka ny Trinité. Alahady natokan’ny foibe FJKM hitondrana am-bavaka ny Toeram-panomanana Mpitandrina (TPM) sy ny IFRP. Alahady famaranam-bokatra ny Rindra Fanantanjahantena sy Fialam-boly (RFF). Alahady farany hibanjinantsika ny lohahevitra manao hoe ‘’ Ambarao ny fahafahana ao amin’ny Tompo’’.

FIDERANA AN’ANDRIAMANITRA

Novakian’ny mpitarika ny Salamo 34 : 1 – 8 ¬“Hisaotra an’I Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy. Jehovah no reharehan’ny fanahiko ; hahare izany ny mpandefitra ka ho faly. Miaraha mankalaza an’I Jehovah amiko; ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an’I Jehovah aho, dia mamaly ahy Izy ka manafaka ahy amin’ny tahotro rehetra . Mijery Azy ireo ka miramirana, sady tsy mangaiahy ny tavany . Ity olo-mahantra ity niantso, dia nihaino Jehovah ka namonjy azy tamin’ny fahoriany rehetra. Ny Anjelin’I Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy ka mamonjy azy. Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy. »
Taorian’izay dia nohiraina ny hira FFPM 16 : 1 ”Avia ry vazantany o “.

VAVAKA FISAORANA SY FIDERANA

Natao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra :”Ray o, midera anao izahay noho ny fitiavanao anay teo amin’ny Jesoa Kristy zanakao izay nomenao hamonjy anay. Mankalaza anao izay satria nomenao izao fotona izao ahafananay mihaona aminao. Manoloana ny fitiavanao dia mahatsapa fa mpanota tsy mendrika. Koa manatona anao amin’ny fanetre-tena izahay ary mangataka famelan-keloka avy aminao. Misaotra fa Andriamanitra mamindrafo sy miantra tokoa ianao ary mahari-po sady be famindram-po ianao. Misaotra noho ny famelan-keloka izay raisinay amin’ny finoana. Ankehitriny noho ny rany Jesoa Kristy Zanakao Mpamonjy, dia samy hiasan’ny Fanahy Masina mba handray sy hivelona ao amin’ny teninao mba hitombonay sy hiatsaranay amin’ny fitondran-tena masina. Amin’ny anarany Jesoa Kristy Zanakao . Amen”.
Taorian’ny vavaka dia niroso tamin’ny 5 minitra ho an’ny ankizy sy ny tanora.

FOTOANAN’NY TANORA SY NY ANKIZY - SEKOLY ALAHADY

Zoky Andrianantoandro Christian no nanatontosa ny dimy minitran’ny Sekoly Alahady. Ny Malakia 1: 6a no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy : « koa raha Ray Aho, aiza ary izay hajako? Ary raha Tompo Aho, aiza izay tahotra Ahy? hoy Jehovah »

Nohazavaina ary nakana lesona tamin’izany ireto sary telo ireto :

Sary 1 : sary mampiseho ny Ray amandreny na Raim-pianakaviana mibedy ny zanany.

Ny haja sy ny tahotra ny Ray amandreny izay hita maso. Ny tahotra eto dia  mety nisy nanao fahadisoana na mety namalivaly na koa tahotra  ny ho bedin’ny Dada sy Neny.

 • Sary 2 : mampiseho ny mpianatra sy tanora mandray ny fampianarana manoloana ny mpampianatra.

Hita eto ny fanajan’ny zatovo na ny  tanora mihaino ny fanazavana. Manaja ny mpamianatra, manana tahotra amin’ny fiatrehana ny fanadinana. Mihaino ny fanazavana, manana tahotra izy noho ny fiatrehana ny fanadinana. Izany hoe mety tsy ho tafavoaka izy ka any amin’ny lesona izay atao no mihaino tsara. Tahotra ny tsy ho tafasondrotra ny kilasy rehefa tonga ny farany taom-pianarana.

 • Sary 3 : Ramatoa miatrika asa ao am-piasana

Tahotra ny lehibeny raha sanatria tsy vita antsakany sy andavany  ny asa dia mety ho voasazy, na koa tahotra ny mety ho voaroaka

Ny lesona azo tsoahina, araka ny andinin-Tsoratra Masina : “koa raha Ray Aho, aiza izay hajako? Ary raha Tompo Aho, aiza izay tahotra Ahy?”. Maika lavitra noho ilay Andriamanitra izay Raintsika izay any andanitra, mahita antsika amin’ny toerana rehetra, mahafantatra ny zavatra rehetra.

Fampiharana : Rehefa miteny ny Ray amandreny : tonga dia mankato sy manatanteraka. Ho an’ny Tanora : mila manomana ny hoavy, any am-pianarana dia efa mifantoka amin’ny zavatra izay ampitain’ny mpanabe. Ho an’ny Ray amandreny : sarobidy amintsika ny fanajana hy lehibe.

Taorian’izay hafatra fohy sy vavaka dia nohiraina ny FFPM 205:1 « Ny teninao rehetra ».

FANKALAZANA NY TENIN’ ANDRIAMANITRA

Nanao ny vavaka mialoha ny vakiteny Andriamampianina Randrianjaka, Diakona ary nanao ny vakiteny Soratra Masina kosa Andriambolamanana Andriamihaja Toky. Ny Perikopa novakiana dia ny II Samoela 7: 17-24; Lioka 8: 26-39; II Timoty 2: 1-13. Nohiraina ny hira FFPM 205: 4 « Fa teny mampisava ».

TORITENY

Ny Mpitandrina miana-draharaha Razafinarivo Andriatsilavina Nofy no nitory ny tenin’Andriamanitra.

Ny teny nangalàna ny hafatra dia avy ao amin’ny tenin’ny Soratra Masina ao amin’ny II Timoty 2: 1-13.

Famaranam-bokatry ny RFF. Miaina fotoana sarotra isika satria tsy afaka manao izay tiana, misy ny teritery, misy ny fanenjehana. Sao dia mikohakohaka, sao tsy salama tsara ranamana, mandeha ny endrikendrika maro samy hafa.
Ao anatin’izany no hakana ny hafatra. Hibanjinana ny loha-hevitra hoe : “Ny tokony ho fiainany kristianina ao anatiny fotoan-tsarotra” : fizahan-toetra, sedra, olana ary izao fiainantsika izao, izay lalovan’ny fiangonana sy ny krstianina.

And 4-6 : Misy kazaran’olona telo izay miaina fotoana sarotra mandrakariva.

Toetra tokony ho raisina ho toetran’ny kristianina

Toetra tahaka ny any miaramila :

Ny fiainana miaramila dia ho any tanindrazana. Ao anatin’izany misy ny fibaikona, ny mpibaiko ary misy ny manatanteka ny baiko.

 • Ny fiainana miaramila: Misy ny mpibaiko na ny lehibeny no mandray ny andraikitra rehetra momba ny baiko izay omena. Raha maniraka ny lehibe iray, ohatra Jeneraly, kapiteny, kaporaly no maniraka ny miaramilany hoe andeha tifiro iry dia ataony izany. Ao no ahitantsika ny toetsainany manatanteraka baiko mba hahafaly izay niantso ho miaramilany.

Araka ny voasoratra ao amin’ny Soratra Masina, Miaramila tsara an’I Kristy : Isika eto dia nantsoiny Kristy ho miaramilany. Fepetra tokony ho tanterahina dia ny manaraka ny baiko. “Mandehana any amin’izao tontolo izao, mitoria ny filazantsarany amin’ny olombelona rehetra”. Mahatanteraka izany baiko izany ve ianao.?

Ao anatin’izao fotona sarotra izao, ny fihidinany lalana , ny karazana fepetra toa maneritery, tsy azo atao ny mamangy havana. Ao anatin’izany no manome baiko Kristy, amin’ny hoe “Mitoria ny filazantsara…”

Tokony manana toetra manaiky ny baiko ny kristianina. Amin’ny fanarahantsika hamakiana ny baiboly, aza atao antsirambina, tanteraho ny baiko.

Mijoro hatramin’ny farany, ho vavolombelon’ny Kristy. Raha te ho miaramila mijoro ho fiarovana sy ho aron’ny hafa. Manaraka ny baiko koa raha misy ny zavatra sarotra dia eo ianao.

 

 1. And 5 :Ary raha misy manezaka amin’ny filalaovana, dia tsy satrohana satroboninahitra izy raha tsy manezaka arak any lalàna”.

Toetra ny Atleta no ambaran’ny Paoly eto. Ambarany Paoly raha te ho “Champion” na hahazo ny satroboninahitra dia mila manaraka fepetra, mila manaraka ny toromarika araka ny lalàna.

Toy ny ahoana moa ny Atleta. Raha mandray ohatra ny theorie amin’ny fanatanjahan-tena, dia misy karazana fepetra na fitsipika arahiny atleta. Misy ny fitsipika ho an’ny tenany manokana, ar misy ny fitsipika ho an’ny fitsipi-dalao. Misy ny ihany koa ny sakafo arahinao.

 

Ny fitsipika manokana ho any kristianina dia ny fifehezan-tena, ny fahononantena. Maha onon-tena ve ianao? Misy ihany koa ny fitsipi-dalao iraisana.

 

Ny tiana ambarana eto dia ny fanarahana ny fitsipika. Raha ny toetrany miaramila dia miaina ny fitsipika izany hoe manatanteraka, misy ny baiko izay mande fa misy ihany koa ny fitsipika izay iainanao isan’andro isan’andro. Tsy maintsy tanterahanao ny fitsipika mba hahatonga anao amin’ny tanjona izay irinao. Raha ho any Toamasina ohatra tsy ny RN1 mankany Tsiroanomandidy no andehanana fa ny RN2 no raisinao.

Izany hoe mahatonga anao ny ho amin’ny tanjona ny fanarahana ny fitsipika, miaina ilay fitsipika.

 

Ho any krisitianina,  ny fitsipika ho amin’ny fianantsika dia voarakitra ao anatin’ny Baiboly : anisan’izany ny hoe “velona ho any hafa”, “tsy tia tena isika”, (fitsipika personnel) izany hoe ho any tena manokana. Misy ny fitsipika ho an’ny hafa , “tsy manaratsy ny hafa ny kristianina”.

Ao anatiny fihibohana isika, misy kristianina manaratsy ny kristianina hafa. Tahaka ny hoe : “aiza ny mpanao rallye de miracle amin’izao marary efa firy arivo izao”. Tsy fanao izany. Tsy ny kristianina no andeha hifanenjika. Mba ho iray ihany ny vavaka hasandratra. Misy ny fitsipika maro isan-karazany, ka andeha ho tanterahintsika.

 

 1. Mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra , voambarany Paoly :

 Ny mpamboly no voambara eto. Toetra tokony arahina dia ny fananana faharetana. Tena manana faharatana tokoa ny mpamboly.

Mialoha ny hidiran’ny Mpitandrina Andriatsilavina Nofy tao amin’ny toeram-panomanana dia teknisiana tantsaha izy. Manana fahaizana manokana amin’ny fambolena vary.

Manana faheretana ny mpamboly. Miandry telovolana na mahery kely mba hiakarany vokatra. Tahaka  izany ny kristianina mila manana faharetana.

 

Mafy izany efa-bolana confinement tsy hidiram-bola, tsy maintsy mandoa hofatrano, tsy maintsy izao sy izao. Mila manana faharetana ho fiarovana antsika amin’ny aretina. Izany faharetana izany dia mitondra ho amin’ny vokatra tsara , mitsinjo isika ny vokatra tsara.

Ny vokatra tsara no tadiavina eto. Ho amin’ny fiainana maha Kristianina, mila manana faharetana isika. Sarotra izany kanefa fiainana takiana aminao izany  mba ahatonga anao kristinaina tena maharitra ao anaty fotoan-tsarotra. 

Tsy afaka manao izay tiana ianao, kanefa ireo toetra telo ireo dia ahatonga anao ho tena kristianina marina ary ahatonga anao tena hiaina izany amin’ny maha kritsianina,

 

Ho an’Andriamanitra Irery ny voninahitra fa ho aminao ny fiadanana ary hanananao toetra hanatanteraka baiko ny manaraka fitsipika ary manana faharetana.

FAMELAN-KELOKA

Nisy feon-javamaneno fohy tao aorian’ny toriteny. Ary rehefa izany dia nanao ny anjara hira ny RFF aryni vavaka ny Mpitandrina Razafinarivo Andriatsilavina Nofy. . Ho fanehoana ny finoana dia niarahana ny fanekem-pinoana Laharana 4.

FAMARANANA NY FOTOANA

Nohiraina ny FFPM 731:1 « Homba anao anie Jesoa» ary niarahana nanonona ny tondrozotra 2020. Natolotra ny tsodrano ary noredonina ny hira FF 731:4 « Raha mitolona ady sarotra » nofaranana tamin’ny Amen.

IREO TOMPON’ANJARA

 • Nitarika ny fotoana : Rajaonarison Jean Dieu Donné, Loholona
 • Nitari-bavaka : Andriamampianina Randrianjaka, Diakona
 • Namaky ny Tenin’ny Soratra masina : Andriambolamanana Andriamihaja Toky
 • Nitory ny teny: Mpitandrina miana-draharaha Razafinarivo Andriantsilavina Nofy
 • Nikirakira ny feo: Randriamahefa Tianarivony
 • Nitendry ny feon-javamaneno: Rabiazamaholy Mahery
 • Nandray an-tsoratra : Raoliarizaka Bakoly
 • Naka sy nandrindra ny horonan-tsary : Rabemananoro Jonathan
 • Naka ny sary : Rabemananoro Jonathan